Skip to main content

Full text of "Hernösands stifts historia och herdaminne"

See other formats


■ ( * 

* tf w 


+- *«: ^ >— ' * • 
i i^ai flemösands Stifts Historia och Herdaminne, T Första Delen, A G. ■<je> HKKNOSAM) 
j t Jnhantson 

is<( ^— '# , L rV\ 
FftrtUi Mens innehall: 
A -G. 

Köretal 

c ■ ., . pae- Hl. 

aeries bpiscoporum Hernoesaudiu , q i 

Härnösands stifts Superintendenter och Biskopar (med 

hist och biogr. uppgifter) Episcöposcopia . . » j. 

Om Biskopsvisitationerna ifrån de äldsta tider till 

närvarande tid (1876) » 19 +. 

Pastoraterna 21 

Anundsjö Pastorat 23 

Ar "äs » » 37. 

Alsens » „ -^ 

Arjeplougs » „ 57. 

Arvidsjaurs » » §\ 9 

Bergs » „ t>7. 

Botheå » » 75. 

Bjertrå » >, 97. 

1* 

Brunflo » (med Östersunds Stadspredikanter 

i slutet) » 99. 

Bygdeå » » 117. 

Burträsks » » 133. 

Bjurholms > 145. 

Björna » » 149. 

Bodums » ......... ... » 153. 

Byskeå » .... » 161. 

(Neder)-Calix » » 167. 

(Öfver)-Calix » ■ »» l 77 - 

Carl Gustafs » *> l s7 - 

Degerforss » . 191. 

Dorothea » l ^7. 

Fredrica » • • -^* 

Föllinge » 2 ' 

Frostvikens » ... 213. 

Forss » ...-. » 2I7 - 

Gudmundrå » 2l9> 


Gideå Pastorat . . . 
Gelliware » ... 
< rrun Isunda > ... 
Tillägg till törsta delen pag. 237. 
» 243. i 247. 
259. 


FÖRETAL Vid utgiframhl f Ke;ccsaccs Stift. Historia och Herda- 
minne, hvars första del härmed a g r, vet , undertecknad ,a 
åtminsto* en /,/ -#/ Stiftets presterskaps tmnan 
til I mötes. 

TnUt Stift bör r x m Stifts-Historia 

och ät Herdaminne mnebär; / det i U , „- 

ffamas lärare, utan ovk f i na uppl j gt att ht 

d, f na In ut' alltid , t eh med af jun Un 

biografier, finna en ms uppnn i till, 

resyn vid sitt kalls < t , nan t 

nelse af dem, t hvilha de till och med ifrån '■ i \ 

kuniKt påträffa en anföi ndi r, om hv let \ \ 

ihti ind<\ att retd iiujvt. 

Emellan forntid och nutid 
ning, som gar ut på kyrkans kå farlift 

litime i hittat •■//, •etenska) jt 7/ i hän* 

ock bättre det ratta förenings! nit emellan /■> 
inbördes och det ratta forhålland t u trogne herdar 

trogoe åhörare. 

Dm oj' l ska lärdomen: det varder helgadt genom Guds 
ord och bönen / Tim. 4: ö, är < eh 

lefca Christum och tro ja / , som for oss d d och ippstao- 

den år 2 Cor. 3: 1$, utgör C/n > t , / * allt. 

Ett sådant, (Un d 
band har af åldet rarU aktadt lu ■ rt 

gar ne och l tia /> rnårnlig i 
Öfverherdeo sjeij j u ■ ' "> } / on f "" '' IV ^ M n' far rr »a min rost och ja: känner 

dem, och de följa mig. .hit. 10: 27. 

D gamle forntids lärare uti våra stifts mlingar äro 

lan igenom stridd', mödor och b, • i t sin kallelse, bovt- 
9 ; « " till /rvilan i g\ n, och deltaga nu i de heli- 

det land, om hcilkct det heter: der uppe är det ingeu 
natt, och iogen grät och smarta, d?r oppe är mio högsta skatt, 

der Vdre ock mitt hjerta Sv. Ps. 113: 4, och vår nuvarande tids, 
gii deras verkstäder på jonlen, hufca väl behöjUgt, att 

under Utö/ningen af sina mödosamma arbeten, jemte aktsamheten 
J'' \/ / ''/'■", i"/ ra alu l" 1 wm bröder, som vandrat och vandra 
gamma v ig, sand blicka upp Ull Hoppets Verld, dit vi alle öro 
anvisade af den store gudomlige Mästaren, och var försomre sjelf, 

n genom sin apostel 1 Fet? 5: 4, talat: När Ofveiheiden uppen- 
bar varder skolen 1 undfå herriighetens oforvanskliga krona. 

Att de trogna äfven må se på den lon, som ett godt arbete 
i tiden är förvarad i e.viyheten y yifoer han ock tillkänna hos Jo- 
hannes (1 Joh. 3: 2); ty det heter: »Jfine käreste! vi äre nu 
Guds barn, men det är icke än uppenbart livad vi varda skola, 
men a\t veta vi, när han uppenbar varder, sä varde vi honom 
like, ty vi fä se honom, såsom han är.» 

Ujulistäudighetcrua och insmugna fel vid förevarande verk, 
som a, amnadt, att så vida Heritn förläner helsa, lifstid och 
jiD, v ty if vas i 4 delar, t rd b näget ursäktas, l )äl för de 
/ detta Stift eger att tdlgä, som för de fa uppgift t 
ngt varit t tillfälle, ott till verkets foretagande, af r~ 

börande Pastor, r erhålla; men hcad slutligen detta arbete i sin 
n kon Indraga till församling ar* nu tia, samt Stiftets ans > 
upplysning, blifcér mitt synnerliga ändamål och min faynod. 
dä jay ueröfver nedk< , don 11 g$ 9 brjramjo.ude bistånd och 

C ak: y 

Ibland de Stiftsbioder i ofriyt, som något . , ut 

t dt Herdaminnes uppsatser, må nämnas: Cont, 
i 1 l!l ' ,r/ < A '■■' ' '" i llefsnnA, Ledamoten af Kongk Wat a Orda \ Nordien (med uppgifter m mlingar om Ref- 

nd), Comministern And. I U .,„. Pastors-AJj. Xds 

Usvar Vordenmarl i Offerdag Commh Jon, Im. Seherdh 

JRätan ark A koherdcu Er. Joh. Nordling i Njurunda. 

Heruösand m V ■ nhm- m'2; d;<f ytti , .dt. 

ni Jaminrii 1873 Ovh fötp 

JAC. FREDR. BIBERG, 

t. d. J -A Ij . seilnss! i S t ra. Anm. Af Lappmarkernas Pastorer äro icke alla. utai 
ile nuvarande i detta Stifts lliitoria och Llerdamiiina up] ru un- 

il. intag ai Å eh», l*o.llitige och några al lid fagra Lappinarks-Pastora'' i.a. ■■■I Hcniosaiids Stifts lldgv. Presterskap 

v rrdsamt tillcgnadt 
af 
Författaren. Sång. 

Medan vi bland vara bröders forntidsgrafvar vandra 
O h se vandrarne omvexla vanskligt med livarandra, 
Sa ar det skönt, att S dock står q var, 

Som vård om Christendom och Gudstjenst ännu har; 
Sa är det värdigt Svenska Clericiets hed* t, 
Och generationerna i kommand' leder, 
Att de ined visligt nit rätt Apostoliskt röja, 
Det manligt de for Christna Zion rodret böja. 

Mot • / nda tid du skall dock sta ett ljus p 

Petriklippan vara, som utskiftar sanna fröjden; 

Ty Ilerrans ljufva löfte bafve vi ju stort, 

Ej k me /• rinägtig I lii i / /, 

Och landet skall ännu i frid Pingstfester hålla, 

O h Satans rike bli till slut alldel's en Nolla; 

Ty hvad mot ordning, vetenskap och tro sig sätter, 

Till undergång och mognad för sitt fall blott vetter. 

Pa var egen graf skall ock en efterverld sig finna, 
Och till ansvar kalla oss, om vi ej redligt vinna; 
Ty blott ett ti ' fi ei l 1 1 'g n> 

Mot alla vedermödor slutligt, och dess rön. 
O! ma vi derför' förelagda målet möta, 
O h fast i relsen i tiden Ömt 
Helst vi nu nogsamt veta ä n, 

M a j a uti andans stycken f ■■■^ Hernösands Stifts Historia och llcnlainiiiuc. Första Delen. A- G. »Det bodde en Herde i Nordlandens fjell, 

Som läste ock bad och som sjöng kvarje qväV, 
Till dess han fick flytta bland utvaldas c/ior, 
Der Herren i seger och herrlighet bor.» 

Episcoposcopia. må 


Series Episcoporum Hernoesandi®, Mag. Petrus E»iri Stmchms (1647 83). 
D t. )[,. h. St u Mus (1683—94) 
DocL Julius M\ p na i (1694—1702). 
Dvrt. Georg X. Wallin (1702-23). 
Mag. P tr. J. Aq) (1724-26). 
Doci. i\ . \ ■ . S t ■■•// (1728—44). 
D t. 01. Kjörning (1746—78). 
DocL Er. II selgr (1778—1803). 
DocL Carl Gustaf A , In, (1805—12). 
DocL Er. Abr. Aln / t (1812 30) 
D et. F. M. Franzén (1831—47). 
DocL Tsr. Bergman (1848—64). 
D t. Ai l. Fr. Beckman (1864-75). Historiska och Bi grafiska uppgifter. Hernösands Stifts Superintendenter 

och Biskopar. 

llag. Petrus Erici SteucbillS. Född 1605 i Lerbo socken 
och Speteby gärd, uti Södermanland; F Ir i, Capitainen och 
Häradsfogden i Oppuuda härad, Eric Pederson Stöök 

Studerade i Nyköping och Strängnäs, samt i Upsala, der 
han blef Student. 1624; Prestv. 1629 i Strängnäs af Bisk Doct. 
Laurenius Paulinus Gothus; Prom. Ph. Mag. i Lpsala 1632; 
Phys. Lect. vid Gymnasium i Strängnäs, 1633. 

Reste utrikes 1634 och besökte dervid Wittenberg; Th. 
Lector i Strängnäs, och Pastor pä Fogdön 1638; Contr. -Prost 

1639; 

Vid pi est mötet i Strängnäs 1644 prasiderade for en med 
utm; : rkt lärdom författad Synodaldisputation, hvilken disputations- 
a t bevistades af Drottning Cfo , som genast utnämnde ho- 

nom till sin Hofpredikant, med bibehållande af kyrkoherdebe- 
tättningen pa Fogdön ; 

Kongl. Ilofpred. således 1644; Den f rsk S I nt i 

II ni nd, 1647; hitkom och tilltr. 1648; K)rkoh. uti Hernö- 
sands stad, med Hemön, samt Pastor i S bra pr b. s. a tillika; 

Hans lärdom, vårdigh t och förtjenster i gjorde, att 

han erhöll kallelse härtill och fullmakt att vara Superintendent 
öfver Norrland (Hernösands Superintendentia hade nämhn förut, 
före 1647, varit förenad med Upsala Erke-Stift). 

Under enn tid nrättades Hem san rtn, »med 

Trivialskola dervid» (såsom R z * i sin Kpiscoposcopia Svio- 
gothica uttrycker sig), förordnadt 1647 och öppnadt 1650; 

/ Stiftets föi och 10 af Lappmarkens anställde 

Biskopen mödosamma visitationer; t 2 

■ 

Såsom Pastor i II nd gjorde han 1681 en utvidgning 

af den gamla Stads-stenkyrkan ; 

Lrh i (j i t, Ughtt 1682, i anseende till sin ålderdom, då 
dess St », d. v. log. och Metaph. Prof. vid Upsala Aeaderoi Mag. 
Math. Steuchius forordnades till Lans biträde vid superinten- 
denten. 

t 1683 fn å Säbrå Biskopsgård, nära 79 ar gammal. 
Akta t h o l dligt har hans namn öfvergatt till etterverl- 
den, serdeles genom hans nit för Kyrko-, Stifts- och Skolväsen- 
dets hehöfliga ordnande inom landet deuna tid. 

Var gift l:o med Brigitta llsbodiua (Pi ostdotter trän J ad er 
i Södermanland) 1635; 2:o med Elisabeth Bruggman (barnlös). 

Sönerna voro: ofvanberörde Superintendenten, sedermera i 
Hernösand (fadrens efterträdare), sluteligen Erkeb. i Upsala Doct. 
Math. Stu hus, och Kyrkch. i Offerdal uti Jämtland Mag. Er. 
Pet. Steucl i . 

Af hans 4 döttrar blefvo alla gifta med Prostar i Ilernö- 
sands Stift: Nils P t n, i Själevad, sist i Luleå, Jac. Eurenius, 
i Nora, Jac. Hoht x sist i Brunflo, och Vh f Gren i Piteå. 

Utg. Skr. 

Disp. S i Us: de peccato in genere et in sperie (hallen 
uti Strängnäs 1644); 

L j ed m \Jver I' Maj. Vic. Ol. Bo i Isor- 

dingrå, med anledning af T >t. Ps. 149, och ämnet: En \ lig 

stridsmans kamp, vapen o / gei w ng (1674); m. fl. 

Anm. ■• </ mis Matr. har Lids S:n sa födelseort, iuen Speteby ligger i 
Lerbo bjd, m d iotåi vara rätta födelseorten. 

Doct. jiatll. Steuchius (1683-94.) Född i Stockholm 
1644; Fadr. d. v. Kongl. Uofpred., sedermera Superintendenten 
i Eernösand, Mag. Petr. Er. Steuchius. 

Studerade hemma och i Upsala, der han blef Student 1658, 
och prom. Ph. Mag. 1668, samt fullbordade slutligen sina studier 
vid utländska Aoademier; Log. et Metaph. Lectorxid Dernösands 
Gymnasium, 1671; Prestv. 1672; Prim. Th. Lect. ibm 1673; Log. 
et Metaph. Prof vid Upsala Academie, 1676; v. Sup i > » nt 
i II m and, 1682; Ordinarie Sup, t / nt ibm, 1683, da han 
efterträdde sin aflidne fader; Th. Doct 1693; Prim. Th. Prof. 
och Domprost i Upsala, 1694, och »skulle han vara Lrkebiskopen 
behjelplig, så inom, som utom Consistorium», såsom det Kongl. 
1 or ordnandet innehöll. 

Bisk. i Lund (efter Christian Papke) s å.; Erkeb. i Upsala, 
1714 (efter Flak. Spegel); Riksdagsman 1672— 1713, vid inträffande 
Riksdagar, samt Talman 1719 och 1720. 

Hade, 88. Superintendent i II rn sand, besök på Säbrå Bi- 
skopsgård af Kon. Carl d. XI d. 7 Juni. 1694, vid Konungens resa 
till Torneå, samt d. 27 Juni s. ä., vid återresan, då samma Konung, 
vid båda tillfällen, intog middag i Biskopsgården derstädes. 

Under hans 20-åriga verksamhet, . s. Bisk. i Luna\ som 
krigsoperationerna med Danmark gjorde högst mödosam och 
orolig, infördes den nya Svenska Kyrko-ordningen der i Stiftet, 
enligt 1694 ars Kyrkohaudbok, och 1695 ars Kyrkopsal inbok, 
med det Svenska språket vid Gudstjensten, som tiden närmast 
förut, da samma Stift var Danska kronan tillhörigt, begagnade 
Danska språket med Danmarks forfattningar. 

f 1730 §. Ligger i Upsala Domkyrka begrafven, med / 
predikan hallen, vid samma tillfälle, af Kyrkoh. i St. Clara för- 
samling, uti Stockholm, Doct. J i \ rdberg, som med anled- 
ning af den utsedda likt. Ilm. 8: 38, 39 till ämne framställd : 
de trognas visshet om sitt omb trodda gods. 

Erkeb. Math. Steuchius verkade berömligt genom sin ut- 
märkta lärdom, och sitt nit, serdeles för Akademien, Skolorna 
och Stiftet, samt var saktmodig, arbetsam och omsorgsfull om 
kyrkans och församlingens välstand och förkofran, hvarheldst 
hans kall satte honom. 

Gift med Anna Terser (Biskopsdotter från Linköping). 

Barnen adlades med namnet Stenek, 1719, utom Sonen 
Mathias, hvilken såsom Protokollssecreterare i Kongl. Senaten, 
adlades för sin person redan 1714, som var hans dödsår. 

En annan Son, Joannes (Jöns) St i hius blef Superinten- 
dent i Carlstad, derefter Bisk i Linköping och sluteligen sin fa- 
ders efterträdare i Erkebiskops-Embetet i Upsala. En dotter 
Brita var gift med Dompr. TU. Ihre i Linköping och en dotter- 
dotter Catharina, med Bisji. sedermera i Linköping A 0. Ri/z. Hu. ; 
en annan d:r Elis. med P. J. Asp, Superint. i Hernösand (1693). 

Utg. åtskilliga Disputation r och lAhprediknmgar. 

Doct. Jul. Krici Wcramier. (1694-1702) Född 1640 uti 
Tierps Prestgård, i N. Uplaud. Fadron, Past-Adj. och Commin. 
derstädes, sedermera Domkyrkosysslomaunen i Upsala och slute- 
ligen Kyrkoh. uti Roslagsbro, Eric Georgii Micrander, 
Studerade i Upsala, der han blef Student 1650, och prom. 
Ph. Mag. 1668; Phil. Adj. och Academie Secreterare, 1669. 
Besökte sedermera åtskilliga utländska Acadeimer. 
E. o. Grsecre L. Prof. 1676, vid Upsala Academie, efter 
återkomsten hem. 

Ordinarie Gr. L. Prof 1677; Th. Prof. (quartus) 16S5; 
Prestv. 16S6, och derjemte Pastor i Börje praib. Pastorat, 1686—88; 
Th. Prof. (secundus) och Kyrkoh. i Vaksala, 1688—94. luspek- 
tor för Uplands Nation likaledes. 

Th. Doct. 1693; Svperinl ndent i II n nd, 1694; tilltr. 
1695. Invigd 1696 ,< Galtströms brukskyrka vid Njurunda 
Pastorat i Medelpad, som redan 1680 var färdigbygd. 

Var Riksdagsman 1689 och 1697; Vi terade i Vester- 
botten sistnämnde år, 1697. 

f 1702, 3 pä Säbrå Biskopsgård. Ligger begrafven uti sin 
utsedda graf, i Vaksala s:n, invid Upsala, dit hans lik sedan 
ifrau Sabra, sitt Biskopssäte vid Hernösand, förflyttades. 

Biskop Murandet egde en grundlig Theologisk och Philo- 
sophisk lärdom, samt uppfylde sitt Biskopskall med all flit, godt 
beröm och hedrande värdighet. Var vaksam och man om ord- 
ning. Dade under sin akademiska lärareverksamhet visat sig 
tillgifven den Skolastiska philosophien, som jemte den Cartesian- 
ska, vid den tiden, söndrade Theologiska i a ultetens i Upsala 
medlemmar. 

£'' < (farfi dr .» f r Mi randerska slägten var Pro- 

sten och Kyrkh. i Tierp (1611 44) Mag. Georgius Eri i 
Mi< ränder (först Collega i Stockholm omkr. 1095, sedan Rector 
Sch. i Upsala). 

Gift med Anna Ualenia (Prostd. fr. \ äddö i Upland). 

B i ' roder voro: Prosten i Sala, Eric Mi ränder; 
Kongl. Lifmedicus, Med. Doct. Lars Mi ränder, adlad Liljestolpe, 
(tjente vid kon. Cat . XII:» hof), och Kyrkoh. i Harmånger, 
uti Helsingland, Joh. Mi ränder. 

Ibland hans vid Academicn i Upsala utg. dfåittatx n > (1685) 

må anföras: Ue Victatore Remano, Resp. Mag?, Cla n Torn r % 

(sedermera öofpred. och Prost i Nora stad.) 

Anm. Fodeb ii B o boclicu bbr Uttdbtm o. ..n upjitageo, tj ti. i Roslogs 
Bro kom fadren Bedermera. 

Doct. Georg i>icolai Hallin. (1702—23) F. 1644 i 

Docksta, uti Wibyggerå s:n, i N. Ångermanland. Fadren Läns- mannen och Bonden Nils Wältin. Studerade i Uernösand och 
Upsala, d r han blef Student 166', d h Prom Ph.' Mag. 1676; 
prestv. s å., med kallelse till Huspred. h s Rik rad t Grefve, 
Nils Bjelke, sedermera 1678 hos Riksrådet Grefve Nils Brahe; 
Pastor vid Kongl. Lifdral ant-Corpsen 1680; tlofpredikant 1681 
Kon. Carl d. \T ; Kyrkoh i Gefie Stads- och Wahlbo La n< 
nt Prost öfver Gestrikland 1684—00; Öfverhofpred. 1690; 
Th Doi t. 1693 uti l psala (Kom n betalte promoti ik t- 

naden): Su 1 1 ■ '702, hvilket embete han 

ifrån utn. Biskop i Göteborg, dit han ar t förut kallades, fik 
tillhytt; tilltr. 1703. 

Såsom Ö/ö l. & assisterade W. vid Kon. 

/ /. \f: dödsbädd Annandag Påsk d. 5 Apr. 1697, och 

emott g hans sista suck p Kongl. SI ttet i Sto kholra, sedan 

han pa f. ra. samma dag predikat öfver Ing. Ordet L . 24: 21, 

hos den myck t svage och sjuke Konungen. 

Såsom B II, visiterade i Skellefteå och Vester- 

bott n 170 h 1722, utom 1715 i As I Lappmark genom 
sonen, d. v. Th- I. L t. vid Hernö ands Gymnasium, sist Bisko- 
pen i Göteborg Doct. Georg G. Wallin; 

1! ! m 1689, 1710, 1713, 1719 och 1720. Torde o k 

vistat 1697 ars Riksdag, då han höll Riksdagspredikan öfver 

Text. Jos. B. I: 17; 

Under d n l, ss. Superintendent eller Biskop i^ Hernö- 

sand, i träffade Ryssarnes b dröfliga härjningar, s<.m 1721, för- 
s dda med en 11 tta af 60 skepp (galejor), uppbrände vid Pin, t- 
tiden s. a största delen af stader-., sk h s t, gamla stadssten- 
kyrkans torn, samt Säbrå kyrka och prostgård, der Biskopin 
Wallins (Ingrid Gadd) ny s nflidna lik, som ännu stod obegraf- 
vet, likaledes blef lågornas i f. 

Anm. 15 

N ) S . ,N 

S e rd t Ii orglis för Biskopen var i öfrigt Sk 

busln ens i II rnösands olyckliga öd i hans dagar, som 

^ lai 1 efter 1710 års vådelsbrand pprest sig, synnerligen genom 
Biskopens egen, i för ning med sonens v rk amma ni> rg. cy 
o h försk nad redan da följande a, t ur sin aska. blef u 
3, a. dei ter, 1714. åter låg mas offer genom en förskräcklig 
afokynniga sk Idj knar anlagd mordbrand, samt slutligen berörde N — 1721 års brand, hvarefter skolhuset ej .hann, i denne Biskops 
lifstid till fullo å nyo uppbyggas. 

f 1723 - i Sal ra Biskopsgård. 

B Wallin var utrustad med lyckliga predikogåfvor o h 

gagnade Stiftet med sin stora lärdom, sitt nit och allvar. 

Biskopen ligger be -ni i S i i ,r' ■, med likpredikan^ 
hålleu af prosteu och kyrkoherden i Nordingrå, Mag. Hans (1. 
Johannes, som i gamla språket är samma namn) U. Omnberg, 
som med anlednitt af T . J h. 3: 16, predikade öfver det 
valda ämnet: Helgonen* I > het. 

Gift med ofvanb. Inga Gadd fr. Norge. 

Ett åminnelsetal, A t s Pu öfver honom hölls på lat. 

\ rs af Fändriken och Skalden Gu st. Lithou. 

s /, Th Lect. Mag. Georg. G. Wallin blef sedermera Th. 
Doct och Bisk. på Gotland, ö Iutligen Bisk. i Göteborg. 

ttj åtskilliga Likpredikningar. 

Wag. Petrus Joil.T U|) ; (1724-26.) F. 1667 pa Kungs- 
gården, uti Bjertrå s:n, i Ångermanland Fadr. Rådman Jon. 
Pedersson Asp i Hernösand. 

Studerade i Bernösand, och i Upsala, blef Student 1684 
derstädes, och Prom. Ph. Mag. 1691 ; Prestv. kort derefter, och 
anställdes ss. Extra Ordinarie Predikant vid ett Gardes Rege- 
mente i Stockholm. 

Kyrkoh. i Norrköping 1692; tilltr. 1693; Sup t ni ndent i 
II 1723; tilltr. 1724 

G rium fardigbygdes 1725, efter sednaste branden ge- 

nom Ryösarne 1721; 

V i t rade 1726 i Skellefteå och Westerbotten. 

J s. a. 1726 H i Stockholm, under Riksdagen, som han he- 
ttade. Likpredikan hölls af Kyrkoh. i S:t Clara, Do t. Jöran 
^ , med anledning af Text. 1 Joh. 2: 1, 2, hvarvid af- 

handlades betraktelseämnet: Guds bwns trö t liga fr n i ng 
1 N ligger i Norrköpings Stadskyrka begrafveu (uti 

Döpelsechoret). 

B p Asp var en om Skolväsendet, Stiftet och Forsam- 
lingens värd nitisk Biskop, s< m vid sin vi itationsresa i Skellef- 
teå ärver visiterade i Lappmarken och började med att hälla 
vexelvis i Bernösand och Piteå Prestmöten. \- * * Gift med Elisabeth Steuchius (en dotter af Bisk. Math. 
St u Mus) 1693. 

Ibland S n i i ärk as: 

Den lärde Orientalisten, D< t. Ma i . A p, f ss. Th. Prof. 
och Domp. i Upsala, 1763, J > A 172" i Up ala, s . utn.Lect.i 
Bern and, och Carl Asp \ 1782 s I et Metaph. Prof. i Lpsala; 

En bror till Biskopen var llist Lect i Fl rn ' an 1, seder- 
mera Prosten i Nora (Ångermanlands) Mag. And, Jon. A 

t 1726. 

\ vinet deriverar sig från Asp , i Thorsäker, i Ånger- 
manland, hvarifrån Att fadren, Rådman Jon P A 
förskref sig. 

Alllll. 13:skop Asp var, S9 e. o. Pr v et i St ckholm, kallad 

\IV.)\ Lill Kyrkohei . N at. 

Höet, Mls Nilsson Sternell. (1728-44.) f. 1667 i 

Hernösand. F i d. v. Eloqv. Le- 1, vid dervarande Gymna- 
sium, s.d rmera Prosteu i B th a, Mag. N U. St 

Hans Mor hette Cath. Burm n, Häradshöfdingsdotter i 
Ang< rm anländ. 

Studerade vid Hernösands Skola och Gymnasium; stud. i 
Upsala 1685; reste 1697 utrikes och besökte de förnämsta aeade- 
mier i Ty kl d, Frankrike, Belgien, Holland och England; 
R i r S U. i Stockholm vid Franska Församlingens Skola, 1699, 
da han dertill vid sin öfverresa till detta sednare land utnämn- 
des. Hernk m till fäderneslandet öfver Danmark, 17U0 

Pa tor s. a. vid b r rde Franska Luth. f rs i ; var 
1702 kallad till Pastor i Leksand, uti Dalarne, genom en en- 
skild deputation ifrån Westerås' Consist rium, men konungen ut- 
nämnde dertill en annan; 

K / . i S:t J 1 J l f rs. i S ,1714 

(ett r And. Lysi .); Su) • i nd t i ffemösand, efter före- 
na 3 mröstning, n,ed enhällig kallelse af Venerandus Clerus 
inom Stiftet 1728; Th. D t. 1732; bevistade Riksdagarne; 

V t i Skellefteå och W sterbotten 1730 och 1741, 

samt i d«' aflägsnare Lappmarkerna; 

// f , t öm om i Hernösand, och ömsom i Piteå. 

t 1744 2 uti Säbrå Biskopsgård. Ligt > i Säbrå kyrka 
(ett af sina pra benden) begrafveu. 

B S i var eu lärd, from och fr Kyrkan, Sko- 

lorna o h Stiftet verksam Biskop 

8 

Å en tafla öfver hans graf uti närande kyrka benämnes 
han : E) ) .< us. A) </■ € f /„ 

Gift med fröken Margaretha Cederström (en dotter af Bisk. 
Carl Carlsson i West nas) 1702. 

Till t k adlades 1718 familjen. 

En J e br r var Superintendenten och Stadspastorn i 
Carls, röna Mag. Carl Nilsson Sternell, f 1719 i Stockholm un- 
der Riksdagen, i denne sin broders hus. som då var Kyrkoherde 
i S:t Jacob derstades. 

^ t torde vara af St S: vid Botheå pastorat, i 

Ångermanland. 

U ' T !"■ Ukan öfver Prosten Mag Abr. Lanr. 

Burman i Offerdal 1738, med Text. P*. 73: 28. 

Dect. 01. lijörninjr. (1746 78.) f 1704 i Attmars S:n, 
af Tuna Pastorat i Med.lpad; F \ Commiuistern derstädes 
Ma-. G rg 01, Kjörning. 

Studerade i Hernösand och i Upsala, iuskrifven vid det 
f rras Trivialskola 1713, och vid det seduares Academie, 
ss. Student, 1721; 

Keetor vid Fransyska Scholan i Stockholm 1729; 

s ' ' 'i R or och Pastor. 

Prom Ph. Mag. (primus) i Upsala, 1731; Prestv. och Cora- 
min. v.d Fransyska Luth. Förs, 1732; Pastor dersammastädes, 
1/3/; Reste utomlands vid .samma tid 1734—39 i Tyskland, 
Holland, En-!and, och Frankrike. 

Th. Doct. i nelmstedt, 1739; Kyrkoh. i S:t Jacobs och 
J lan i förs. i Stockholm, 1742, (efter Lars Arnell). 

Su l ,d l U •> i, 1746, uppa Stiftets Prester- 

skaps kallelse och Konungens utnämning dertill; tilltr. s. å; 
Zri 17/2 (jemte sitt Stift) Biskopstiteln, och biet således 

den f rsb egentliga Bisk p i Hem tid; 

En jubelfest, Hernösands Gymnasii hundraåriga jubileum, hölls 
1748. 

Gjorde sin första Biskops\isitation uti Skelleft a o h W ester- 
otten, 1749. Visiterad-, ock träget uti de aflägsnare Lapp- 
markerna, och höll Prestmöten an i ilerno.and, och än i Piteå. 
1 dennes tid blefvo, enligt Kongl Brefvet af d. 5 Okt. 1772, i 9 

Tlernösaods, Carlstads och Gottlands Superintendenter förklarade 
för ordentliga Biskops-Stift. 

Kyrkornas antal förökades, genom hans omsorg, och under 
hans Episcopat, med 18 nybyeda kyrkor, utom k apel r, > m 
o k till ett antal af 10 ä nyo pby gdes. 

t 1778 

Biskop A / förenade med dliga lärdom ett 

verksamt nit för undervisning v rk n o h för orsamlingens för- 
kofrau. En kunnig agronom upmnntrade och befordrade han till- 
lika åkerbruket och trädplanteringen i orten 

I ' var han o<k serdeles ski k! 

\ h j leder sitt ursprung ifrån en by af sam 

namn uti Nordingrå Sorken, i Vngermanland, dr/" 
Commin. i Attmar, i Medelpad OL 01. K (förut C 

S h. i Eleruösand), födde 

Gift med fröken Elis Magr. v n Ilermanson (Prof s rs- 
dotter fr Upsala) 1740 ■ , \ 1773 . 

Till von Kj örning adlades 1751 Bisk> j s barn. bland h vilka 
märkes E\ped. Secreteraren Joh. Matlu von kjörning vid ,'ustiti 
Revisionen. 

Doct. Er. liesselgren. (1778 1803.) f. 1715 i Stock- 
holm, Fadren öfverinspectoren vid Landtmåteri-Cont r t l> 

>']>h Besscltfren. St. 1730 i Upsala; Prom. Ph M ultimus 
1743; Bibi. Amanuens s a.; Ph Docens 1745; t 
1745 och besökte flere af d förnämsta L \ rsiteter iT\sk 
der han i llalle någon tid var Bildiotheks-Anianuens o h i B 
lin Commissions-Secreterare vid Svenska beski kr inge ; El. et 
Pöes. Lect. i GeHe, 1749; Gr. L. et 11 r. L t i 1752; Pi stv. 
1754; Th. Adj. vid Upsala Academi och Kyrkoherde i Börje, s. å.; 
Prost 1758; LLOO Prof. 1760; Th. Doct. i Lund. 1768; Th. 
Prof. och Kyrkoh. i G. Upsala 1771; Oontr. Pr st 1773 i Wak- 
sala Coutract. 

Bisko) i Her :!, 1779 (utn. 1779 c ); Led. af 
N. O. 1786; Commendeur af samma Order, 1789; Bevistade 
Riksdagarne I7S6 92. 

Innehade Biskopsförslagsrum 1773 till Carlstad. 

Biskopsförslaget til! U s / vid U s ut a ni 

var: Kyrkoh. i Kongl Riddftrholmen och Kongl Öfverhofpred. 
m. m. Doct. Gabr. 1! , H « och Log. et Aletaph. Pi 


10 

vid Upsala Academie, Pritb. Prosten i Grans Pastorat, uti Up- 
land, Doct. P \ lan Chr nt 
Ju 1794. 

fl P> ' och Biskopsvisitationer anda till sin högsta 

och sednast å d rdom, sa att lian om sommaren 1803 (vid sina 
SS ar) introducerade Kyrkoh. Abrah. Sundberg i Ragunda, i Jemt- 
land h förättade visitation derstädes. 

I dennes tid upbyggdes nytt af sten 1791 det nuvarande 
Skolhuset (Gymnasium), som utgör en af stadeus förnämsta pryd- 
nader för dess fullkomnade byggnadskonst, 
t 1803 U på Såbrå. 

Bisko}) H i ? lärdom, arbetsamhet och nit om Stiftet 

har gifvit honom ett utmärkt rum bland Nordens Biskopar. 

Si n för Ue s grenska slägten voro af Presterståndet, 

och ledde -än derivation ifrån AVermland. 

Gift med Elis. Märg. Asp (Domprostdotter frän Upsala) 
1757, t 1770 

En bland £ > ma Mathias f tidigt (1803) ss, Th. Licentiat, 
Docent och Notarie vid Cons. Eceles. i Upsala; En annan Bry- 
nolf blef likaledes Th. Licentiat och f ss. Doct. och Th. Kyrkoh. i 
Piteå 1830. 

En Dotter Hedvig: Maria f. 1766, gift med Prosten Kils 
Ström i Skellefteå och en annan Ulrika f. 1767, gift 1794 med 
Kongl. Hofprcd, Prosten och Kyrkoh. Frödin i Holm och Kulla 
i Upsala Erkestift, sedermera i Askersunds Landsförsamling i 
N< rike, af Strengnäs Stift 

Utg. at killiga Pareutationer och en Postilla, tryckt 1802 i 
Herm sand. 

Boet. Cari Gustaf Nordin. (1305 12). f. 1749 i Stock- 
holm; F Regements-PäStorn och Fältprosten vid Kongl 
Lifgardet, sedermera Prosten och Kyrkoh. i Bygdeå, i Westerb., 
Mag. Carl Magnus Nordin 

St 1763; Prom. Ph Mag, 1773; Amanuens vid A -ad. Bi- 
biiotheket i Upsala s. a. Docens 1774 i Phil. Faculteten ibm ; 
Eloqu. et Pö< . Lector uti Hernö and, 1775. 

Ltn. Prost och Kyrkoh. i Skellefteå i Westerbottan, 1784 
(efter Kyrkoh. ibm. Doct. Petr Martin Högström); Prestv! 1786; 
tilltr. Pastor i Skellefteå s. a, med bibehållande af Lectorsbefatt- 
ningen; en af de 18 i Svenska Academien s. a. (en al de förste); n 

Serafimer Ordens Bistoriograph 1787 ; Contr. Prost, vid "Wester- 
b ttens Andra Contract, 1789. 

Vt t / i fl, re ar uti Stockholm vid denna tid, i veten- 
skapliga och statsmannaärenden, och sedan han 1792 varit Banco- 
[u 11 mäktig, 0788 och 1803 vid Bancorevisionen, och s. a i 
Riksgäldskont.), innehaft ledamotskap i Rikets ärendens allmänna 
beredning samt i denna eg i k | v n deltagit i Kongl. C n- 
Ijen, återtog han r 1792 sin lector befattning i Her- 

oösand, med dertill hörande Kyrkoherde- och Pr st I fattningar; 

Th. Lect Secundus och ledamot af K N. O , 1797; Pastor 
tillika i Nora Praeb. uti Ångermanland, 1798, da han dit erhöll 
transport ifrån Skellefteå; 

Prim. Th. Lect., tilltr. Pastor och Contr.-Prost i N ra, vid 
Ångermanland O tra Contrakt, samt Th Doct 18' 

Bi \ ffer i i 1805 (med bibehållande af Nor: pr b.); 
Pastor i Såbrå pr.; b. s a. derjemte, samt i U em Ös an ds Stads- 
och Herm'. Landsfrrs. (men afskildes i hans tid ISOS ifrån Sälra 
gamla Pastorat, Stigsjö och FJäggdångers Annexer till egna 
Pastorater); 

Erhöll 1807 adelskap till barnens förman, hvilka antogo 
namnet af A' ord in. 

Var tillika / af flera lärda s } r for Öfrig t 

(ss. Kongl. Yitterh- Hist- och Antiqv.-Acad. sedan 1786 i Stock- 
holra och Kongl. Vetensk.- och Vitterh. -Samhället i Göteborg, 
sedan 1779, ökänd. Litteratur-Sälhk. i Köpenhamn, sedan 1799, 
in. fl.), hade i flera år varit B j u mägtiy (17%, 89, 92, 
1800, ss. Biskop 1809, 1810) och Revisor i Banken (se ofvan); 
Commendeur af K. N. O 1809 (Led. 1797.). 

f 1812 7 på dess gärd Stenhammar, invid Hernösand. 
ligger begrafven med en Marmorgrafvård uti Nora So keus kyr- 
kogård, sitt Praeb Pastorat, och var A r< n den förste, som ss 
Biskop i Hernösand innehade detta Praeb. 

Inui. / W r» v Mordin mn va: \ 

E. Al. i-unt Hist Pre V och Dan. 1 Ph P.uf. ra a», ibm ). 

Gift l:o med A.na Cath. Högström (Prostdotter fr. Skel- 
lefteå) *1776, t 1787, 2:o med Anna Sofia Nensen (kyrkoherde- 
dotter fr. S:t Clara i Stockholm) 1788, t 1794, 3:o med Märg. 
Elis. Claeson (Brukspatronsdotter fr. Sollefteå) 1795, t 1S23. 

Mtd tin Theol. lärdom förenade Biskop Nordin en serdeles '~i~*0 •*mm.1 

12 

stor historisk kunskap, vårdade sig med utmärkt omsorg om 
Stiftets väl o h var en mild och skicklig Biskop. 

Af s märkes: Uist. Lect. vid Hcrnösands Gymna- 

sium och Ridd. al K. N. O Mag. Carl Jakob af Nordin h 
Generalmajoren m. ra., f. d. Ministern i Petersburg, Gustaf af Kor- 
din. Af döttrarna var en: Anna Sofia f. 1779, iiift med Kongl. 
Secreteraren Js Biberg, f 1852, (han | 1810), en annan Ven- 
dela Ulrika f. omkr. 1780, gift med d. v. Iläradshöfdingen, se- 
dermera Landssekreteraren i llernösand, slutl Lagmannen och 
Ridd. af K. W. O., Garl Gustaf Wallgren på Angsta i Ytter- 
länäs S:n, i Ångermanland, och f 1819 (han f omkr. 1840). 

En hi) till Biskopen var Landshöfdingen i Falun, Com- 
mendeuren af K. N. O. Joh. Mag*, af Nordin. 

Si : Directorium Diplomaticum m. m. och Scriptores 

Rerum Svecicarum, utg. sedermera genom Bist. Prof. i Upsala 
E. M. Fant (1818); Fortmttn. deraf genom Professorerna E. G. 
Geijer och Joh. Ilenr. Schröder (1857) och utgifves ännu fortfa- 
rande genom en Coramitté, H. Reuterdahl m. fl. (1870) samt seder- 
mera (efter 1870) F. F. Carlsson, Carl Silfverstolpe, Amanuens 
vid Riksarkivet och Kammarherre (1874), ra. Ii. 
Cfr. Skellefteå Pastorer. 

Doct. Er. Åbr. Almqvist. (1813-30). f. 1767 i Gefle. 
Fadren Theologie Lectorn vid Gefle Gymnasium, sedermera Th. 
Prof. vid Upsala A< ademie och Kyrkoh vid Tierps Pin b. Doct. 
Er. Jon. Almqvist. St. 1780 och Prom. Ph. Mag. 1794 i Up- 
sala ; Th. Catrd. och v Notarie i Upsala Domcapitel s a.; Th. 
Licentiat 1795; Th. Docens s. a ; Notarie i Th Fac. 1796; 

Förestod de publika föreläsningarna i Th. Dogrn. et. Sym- 
bolica 1797—1809; fur 1 t sedermera de Symb. Böckerna; 

E. o. Adj 1797; Prestv, s ä. ; e. o. Theol. Prof. 1800; 
Th. Adj. 1802; Led. i Th. Fac. s. å. ; Pastor i Börje Prob. 
1S03; Rtksdagsfullmägtig 1 809 23. Th. Doct. 1809. 

Biskojj JI , f l 1812 och Pastor da tillika i dertill 
hörande Pr»b. Pastoraten Nora, fcabrå samt Hernösands Sta<U- 
med Uernö Lanlsförs.; tilltr. 1813; 

Revi r i Diskonten 1814 nch 1824; Ledamot af K N. O. 
1814; Commendour af samma Orden '829. 

11 vid detta Biskopsval (1812; var LLOO. 

Prof. i Lund Doct. Mail Vorhcrg, och torde det öfriga rummet. 
13 

som är obekant, legat Prim. Th. Lect. och Pneh. Pastorn i 
Stigsjö Doct. Carl Stn i i me d röstkallelse nära, om han ej 
varit föreslagen 

Llulld viMtationer i Thorsäker och Botheå, 1813; uti Jemt- 
land 1816, i Torp s. a.; uti det öfriga af Jemtland, nämligen 
Ragunda Pastorat, 1817; uti Indal, Selånger och Nätra s å.; 
uti Norrbotten och AYesterbotten, 1819; uti Grundsunda, Arnäs, 
Själevad, Anundsjö och Sidensjö, 1825; uti Resele och Asele, 
1827; uti Skön 1828, samt i Nordingra 1829, ined Kyrkoinvigning. 

Haft Frestmöten med Södra Synodallaget i Ilernösand 1817, 
och med det norra uti Piteå 1819. 

t 183<r i Dernösand, då han helt plötsligt vid ett Sarn- 
qväm, Olofsdagen, hos Gr. L Lect. Mag. 01. Lindahl, träffades 
af ett slaganfall. 

Såsom lärd och vetenskapsman eger Biskop Almqvist få 
sina likar. Såsom Biskoj) I S jh-%/rcsman förenade han med 
sin mildhet en rättskaffenhet och ett allvarligt nit, som gjorde 
honom lika älskad, som högaktad. 

Säsom Stamman var han icke mindre mäktig och inflytelse- 
rik, samt var den, som vid thronföljare-valet i Sverige på 1S10 
ars Riksdag i Örebro d. 21 Aug. (efter den nyvalda Sv. Kron- 
prinsen, Danska Prinsen Carl Augusts s. a. timade död) ifrigast 
inom Presteständet bidrog till samma vals utförande. 

Oiji: l:o med Fröken Efedvig Ottiliana von Ileyne (Reg. 
Captainsdotter fr. Upsala) 1800, f 1805, 2:o med Johanna Elis. 
Merkel (Prostdotter fr. Alsike i UplaH } 18 6, f omkr. 1860. 

Af Sönerna märkes: Eric, Matl .^Lector och Ridd. af R. 
N. O. vid Dernösands Gymnasium; Axel, Regementsläkare uti 
"VI esterbotten ; Carl Jonas f tidigt (É44 ) ss. Th. Prof. och 
Pastor i T psalanäs Pra b. Pastorat, vid Upsala A ademie, seder- 
mera i II Tref. Församling Pråm. (Bondkyrkan) i Upsala, (alla 
dessa 3 Prom. Ph. Mag. vid samma Promotion. 1827 i Upsala); 
Emanuel f likaledes tidigt, ss. Med. Doct. och tjenstg. Läkare i 
"Westergöthland, samt Oscar Jul. Vu ust, f. 1810, Kyrkoh. och 
Contraktsprost uti Tibble och Ålands Församlingars Pastorat, 
och Llagunda Contrakt, uti Upland. 

Af Döttrarna var Hedda Christina Ottiliana, f. 1802, gift 
med Kyrkoh. Mag. Er. Dan Selander i Selånger, i Medelpad. 

tlrnqtmtska namnet och slaytcn deriverar sig Uran A munge 
socken, och Löfsta by, uti Upland, der Biskopens/ arj ar, Commiu, 


14 

i Täby, sedermera Kyrkoh. och Contr. Prosten ibm., Abr, Alm- 
quist (Bondson) var född. 

Utg. åtskilliga Aco iemiska disputationer. 

Doct. Frän* ti. Franzén. (1831—47.) f. 1772 i Uleåborg. 
Fa Handelsm. Za< h. Franzén ibm. 

st i Abo 1785; Prom. Ph. Mag. 1789; St. i Upsala 1790 
och 1791; Kloqu. Doc. i Abo 1792; Reste utrikes 1795, da han 
besökte Holland och England, samt Universitet rna i Göttingen, 
1, yden och Oxford Utu. Bibliothecarins, under samma tid, vid 
Abo Universitet; Prof uti Hist. Litteraria ibm. 1798 Mor. et 
Hist. Prof. 1801; frestv. 1803; Kyrkoh i Pemars Pra^b. Pasto- 
rat, uti Abo Stift, derjemte, och Led i dess Domkapitel, s. a. ; 
en af de 18 i Svenska A ademien 1808; Pastor i Kumla uti 
Örebro Län 1810 (efter Carl v. Rosenstein). Led. at K. N. O. 
1814; Prost s. a ; Led. i Psalmbokscomraittéen s a.; Th. Doct. 
1818; Contr. Prost uti Kumla Contract, 1820; Kyrkoh i S:t 
Clara fors. uti Stockholm, 1824; (efter C. P. Hagberg) ; Secreterare 
i Svenska Academien, s. a.; 

BiJ-cj? i Hem and, 1831; tilltr. 1832; {med foreslagne l:o 
J h. H igyblad och 3:o Aln R i , sedan C. G. Rvgberg af- 

sagt sig). Pastor i Hernösands btads- och Hernö Landsförs , 
samt i Säbra och Nora Pri. b. Past' rater (vid Biskopsstolen) s. a.; 

// i j rum till Bisk< p i Strengnäs 1828, samt 

till Erkeb. 1837 och 1839 i Upsala (först med 3:dje och seda?i 
med 2:dra rummet); 

Commendeur af K. N. O. 1836; Jubelmagister i Upsala 
1839; d:o i Helsingforss 1840; Ordens Commendeur af K. N. O. 
med St. Korset, 1845; 

B • t i K e både ss Biskop och förut 1823—41, 

och höll Ri i 1834 Öfver t . Ebr. 1: 8 o h mg. 

1 Chr J . 2. : 11, (Än * se nedan bland Utg. Skr.); 

Vant Rei isor i Banco- o h Discontverken, samt Fullmäg- 
tig i Riksgälds Contoiret under fina ar; 

Var Led. för öfrigt uti fiera lärda samfund; 

A t iionsresor och höll Prestmoten i Ilernosand 

1839, och i Piteå 1842. 

Under d u . tid >ij j I g les Stadens nja, praktfulla kinka, 
hvars fullbordade byggnad (1840) han vid grafvens brädd följde 
jfran sitt patriarchaliska tjell, Biskopsbostället i Staden, med 16 

den glada uppmärksamhet, att hans vittra Skaldenatur ä.mu ut- 
bröt uti en eller annan lätt lluten vers ifrån h os producthra penna. 

t 1847 V. Ugger begratven med <n prydli Mannor- 
Grafsten, a Hernösands nya Kyrkogård. 

Biskop Franz n var icke blott för sitt Stift o<-h ss. dess 
Styresman en värdig föresyn och den, som genom sitt nit, sina 
utmärkta egenskaper och sin lärdom, visade sig vuxen sitt höga 
kall, utan han var ock en af Sveriges förnämsta litteratörer och 
skalder. 

Den Svenska Kurhan eger ock i Biskop Franzén en väl- 
bekant Andelig Skald och Psalmförfattare, som vid sidan af 
J. O Wallin, stär [om ej främst, en omistlig länk i det sköna 
Psalmkedjebandet (Cfr Sv. Kyrkaus sköna Litteratur 3 uppl af 
ar 1866 pag. 434—43 ). 

Gift l:o med Märg. Elis. Roos f 1806; 2:o med Sof. Christina 
Robsahm, f. W ester frän Finland, euka efter Skalden och Adj. 
vid Carlberg Mich Choneus, f 1^28 (han | 180(3), 3;o Christina 
Elis. Arvedsson (Grosshandlardotter fr. Stockholm) t 1859 barnlös. 

Af 5 n i na märkas: Stad k r min», i Hernösand Nils Co- 
rceus Franzén f. 1811, t 1856 pa utrikes resa i Kiel, uti Hol- 
stein, och Grosshandlaren i Stockholm (förut Rysk v. C -nsul i 
Skellefteå) Seth Michaöl Franzén f 1816. 

Bland rlere döUrar märkas: Hennca Elis, f. 1803, gift med 
Prosten ra. ra. sedermera i Umeå, A A. Grafström och Ilelene 
Sofia f. 1813, gift med densamme, ss. enkling 1831; Anna Fran- 
si ca f. 1820, gift med Grosshandlaren, Consul J. C. Kempe i 
Hernösand, och Charl. Christ. Elis., f. 1822, gitt sedermera med 
densamme, i Kempes 3:dje gifte, | 1874 , enka 1872. 

Utg. skr. Skaldestycken, 7 baud; Örebro 1824—65 (ny 
uppl.); Minnesteckningar i Sv. A- ad raien ; Sto< kh 1848; Pre- 
dikningar för fattiga och rika (des^a hörde till hans tidigare 
Prediko-Litteratur) ; 

Predikningar (En fullständig argang, med Supplement at 
G. II. Mellin, Adj. i S:t Clara, uti Stockholm, Kyrkoh. sedan uti 
N. Wram, i Skåne); 

Riksdagspred, i Stockholm, 1834 med ämnet: Eu Christ- 
lig blick pa Gudsrike, med hänseende till vara klagomal i tiden 
(Text. Ebr. I: 8 och Ing. 1 Chr. B. 29: It), 834; Bland 
Psalmer i var Sv. Kyrko-psalmbok märkas; IN o llb, 118, 43 
in. fi.j Strödda Predikningar och Smärre Andliga skrifter (den- 


16 

bland Skriftetal, Pas in predikningar, Prost-, Kyrkoherde-, Kyr- 
kogårds- och Kyrkoinvigningstai, en mängd Gradtal, ITerdabref 
i Hernösands Stift, Prestin t tal i Hernösand 1839, d:o i Piteå 
1842, Prestvalstal m. in., hvarpa följa de Saiarre Andliga Skr f- 
na: om Guds godhet, om Guds Majestät och makt, om him- 
melrikets nycklar m. m., under 17 serskilda ämnespunkter); 
Stockholm 1852 och efter Författarens död utgifna; 

\itter strid mellan far och son; En liten Charadebok m. m. 

Doct. Kr Bergman. (1848-64). f. 1795 vid Söderfo 
bruk, uti Attmars s:n, i Medelpad. F Bruksdisponent. 

St. 1811 och Prom. Ph. Mag. ISIS i l p^ala; Astron. Docens 
s. å.; bestridde Astronomiska Professionens föreläsningar under 
vårterminen 1820; e. o. o h \. A tron. Observatör 1S24; Gym- 
nasii Adj. . a. i Ilernösand; förestod 1825 35 ömsom Philoso- 
fiska, Theologiska och Historiska Lectionen vid samma Gymna- 
iura; Gi et Hebr. Linguae L< t r 1S33; tilltr. 1835; Bi 

i IJe och Pastor i dertill lierande Pra b. församlingar, 

1848 (innehade vid samma Biskopsval > förslagsrummet, 
jemte A. A. Grafström, Prost i Umeå, och J. A. Save, Prost i 
Tuna i Medelpad.); 

J> i Stockholm af Erkeb. C. F. af Wingard s. a. 

med inträdestal, hållet öfvi i Jvh. 1: 47. 

Led. af K. N. O. 1849 och Commendeur af -amma Orden 
IS54; Th. Doct 1860; 

Disp. Fi . i Upsala 2:ue g. uti Astronomien 1818 och i 
Physik 1819; 

D:o i Hernösand 2:ne g. för sina befattningar 1823 och 1833; 

1 it il-, ss. Lector i Ilernösand, öfver Kon. Carl il 
XIV J , 1844 (på latin); Var ss. d:o d:o, kallad till Le- 
damot i Committ en för ut r tandet af förslag till en pensions- 
inrättning for Ecclestiastika enk i o ii barn, 1^46; 

Hal , . I) j, bevi tat Riksdagarna, hållet visitationer och 
prestmoten i Ilernösand 1856 och i Piteå 1858; 

Erhöll i', o. afiked ifrån Biskops-Embetet in April 1864, 
för alderdomsbra klighet; 

Afflyttade s. a. in September till Stockholm, efter att hafva 
vid Rik-dagen utverkat till sin förman Pension på lifstid; 

Jubelmagister (fram.) i Lpsala 1869; 17 

Biskop Bergman egde med sin lärdomsrikedom och from- 
het, ss. Biskop ett godt nit och en god vilja om Kyrkans, 
Stiftets och Skolans förkofran och bästa. I hvad han tor öfrigt, 
ss. Skolans man förut verkat, ansågs han oöfverträfflig och har i 
lärarenit och skicklighet egt få sina likar. 

Var ogift. 

Utg. Upsatser och delar i Trio (en påbegynt Exeges af 
N. Test.), 1848; Tal vid Alnö kyrkas invigning i Medelpad 
d. ,' 1863; tr. 1864; J ner öfver grundbegreppen i Algebra; 

1827 Ilernösand; Tal vid Navigations- Scholan rq Henx - 

Hand, 1843; 1843 Ilernösand; En afhandl. i Mechaniken (inlem- 
mad i Kongl. Wetensk.-Academien 1828). Doct. And. Frcdr. Beckman- (1864—75). 

F. 1812 i Ejälstads s:n utiWestergnthland; / vicePast r. 

Studeut 1830 och Prom. Ph. Mag. 1836 i Upsala; Phil. 
Theor. Doceus vid Lpsala Academie 1837; 

Gjorde s. a. resor i Danmark, Tyskland och Frankrike; Th. 
Cand. 1841 och Th. Licentiat 1850; 

Prestv. 1841 och har för öfrigt tjenstgjort ss. Th. Dogra. 
et Mor. Doeens s. å. ; ss. Brunnspredikant vid Sätra helsobrunn i 
"VYestmanland s. a.; ss. Phil. Lect. s. å. i Skara och ss. Th. 
Lect. 1842 ibm. (med tilltr. 1843) till 1847; 

.Gjorde ånyo i i Tyskland, Belgien, Frankrike och Eng- 

land 1843, samt reste yU re i Tyskland, Danmark o h 

Schweitz, 1858; 

Th. Adj. och Pastor i Börje Pr b. pastorat vid Upsala 
Academi 1847; Prost 1848; bestridde tillika Theol. Pastoralis 
Professionens föreläsningar, 1847—48; Theol. Dogm., M ral. et 
Symb. Professor, samt Kyrkoh. i Hel. Tref. Förs. Pra?b. pasto- 
rat 1851; Kyrkoh. i G. Upsala Pre b. 1853 (jemte samma pro- 
fession); Primär. Theol. Prof., Domprost och Kyrkoh. i Upsala 
Stads Prrcb. samt Waksala Praeb. 1863 (efter A. E. Knös). 

Utn. Biskop i Jlernöst ul Stift (med dertill hörande Pr b. 
Pastorat Hernösands Stads- och landsförsamlingen Ilernö, Säbra 
och Nora Pastorater) 1864; tilltr. 1865 (medföreslagne Prosten 
Doct. Lars Landgren i Delsbo, i Helsingland, och C. A. Cornelius); 

Anm. N"ia Fflstornt afgick i <lenna Biskops uJ ISO, ;;.i Bisk p s P x .- 
1 rsnm ingår och upphörde i deniw egenskop enl. Kongl. Bl af d. Iti Apri s 

Gift med Anna Maria Albertina Grenander (Prostdotter trän 18 

Sköfde) Bland S i i märkes: En son f tidigt ss. Ph. Mag. 
i Upsala (1867); E nst f. »850; student 186S; 

Bland Jottroiw: B er t ha. 

Var ss. Theol Prof. och J\ > h, i G. Opnmla, kallad till 
profs »flaggande 1SÖ6 till Domprost i Götheborg (efter J. II. 
Thomander) ; 

Led. af K- N. O. och Th Doct. 1860; Coinmendeur af 
samma Orden 1S67; Commendeur med St. Korset af samma 
Orden, 1S73; 

Var Led. i Bibelcommissionen 1S53— 62; 

Höll, 56. Biskop i Hernösand, sitt första Prestmöte i Hernö- 
sand in Aug. 1866; vidare hölls af honom i Hemösand Prest- 
möte in Aug. 1871 ; 

Var ss. dito, Riksdagsfullmäktig i Stockholm, 1864, 1867 
(vid första nya Representations-Riksdagen), 1868- 1869, 1870, 1871, 
samt Urtima Riksdagsfullmägtig s. å. (Sept. — Okt. för landtför- 
svarsverkets ordnande), vidare 1872; 

Har tillika, ss Biskop och sjelfskrifven Ledamot, bevistat 
i Stockholm Kyrkomötena in Sept. 1868—71 årligen, och såle- 
des ifrån dessa mötens första införande, enligt nya Riksdagsord- 
ningen af år 1863. 

Tjenstledig och reste utrikes ett år (1874—75 Juni) för 
helsans vårdande 

Föreslagen (3:o loco.) till Biskop i Skara 1875 (efter J. 
A. Butsch); 

Utn. Biskop i Skara d. 13 Aug. s. å. 
Vtq. Skr. 

Ibland hållna" Disjmtations Specémma Brmsidmido märkas: 
Disp. De indole cogitandi (Ups. 1837); 

D:o. De Sanctitate animi in munere Sacro obeundo ne- 
cessaria (Ups. 1846); 

D:o. De notiti.a peccati ad normam ftdei CJiristiana (Ups. 1851) ; 

TaU hållet vid Skara Gymnasium (ss. Th. Lect. ibm ) med 
anledning af Kon. Oscar d. Lstes uppstigande på Sv. thronen (1845) ; 

Ofver,åttning och bearbetning af J. J. Rambacks sätt < tit 
catechehsera (Ups. 1849; 2 upl. 1864); 

UpiaUer i åtskilliga Litteraira Tidskrifter (Ups. 1*49 V 
vidare i Frey och Eos (1849); d:o i Theol. Tidskrift (utg. 1861 
och följ. i Upsala); m. fl.; 

Pu, ,t:t n i Upsala vid Hertigen af Södermanland, Prins 


19 

Carl Ostcara födelse 1853 (en son af Kon. Carl AT och Drottn. 
Lovisa, men afliden s å och föddes d. }$.) 

'(•rdubref till Ilernösands Stifts Presterskap (Hernösand 
1864); 

Nyårxhehning till d:o fl 866); 

Erinringar till d:o med anledning af 1867 års svåra raiss- 
växtår i landet (1867); 

Klagodags-pred. (fver Kon. Carl XV, hållen i Hernösand d. 
20 Okt. 1872; m m. 

Doct. Lars Landgren. (1876 — 

F. 1810 i Ö. Wahla, i Upland; 

Fadr. Bonde. 

St 1827; Ph. Cand. 1832 i Upsala; v. Collega i Hudiks- 
vall s. å. ; Prom. Ph. Mag. 1833; v. Collfga i Gefie r. å. ; Apo- 
logist vid Upsala Catbedralskola 183Ö; Th Cand. 1838; utn. 
Rector Sch. i Hudiksvall, 1839; tilltr. 1840; Prestv. 1841; Kyrkoh. 
i Delsbo, uti N. Helsingland, 1842; tilltr. 1844; v. Contr.- Prost 
1845 och Contr. -Prost s. å i Helsinglands norra Contract; 
L. N. O 1856; Th. Doct. 1860. 

Föreslagen 1864 (2:o 1.) med A F. Beckman och C A. 
Cornelius till Biskop i Hernösand 

Utn. Biskop t Hem sand (med tillhörande Pra? b Pastora- 
ter Hernösands Stads- och Hernö Landsförs. samt Säbrå, 1876 7 ; 
tilltr. s. å., till fullo 1878; (Medföreslagne l:o Thor Frith. .Gran- 
ström och 3:o Claes Adolf Hdtrantz) ; 

Utg. skr. Grunderna för Bibelns utläggning; Ups. 1842; 
Om Pietismen i Bergsjö (i HeUingland); Om Chistendomens 
Verldsvälde (Upsatser i Theol. Tidskrift), 1876; m. m. 19 + Om Biskopsvisitationerna i stiftet. 

a) De äldsta ifrån Lpsala: 

l:o af Erkeb. Petrxu omkr. 1190, da han i Ilelsingland för- 
ordnade om 100 alnar lartt, som det aret utgå skulle till Cani- 
kerna vid Upsala Domkyrka ibland de nyomvända (viutfvcoi) 
till Christendomen (Dipl. Svec. J§ 98); 

2:o af Erkeb. Åicclaus All< nu, 1298 och 13Q2 i hela stif- 
tet, älven dess nordligare delar och i Jemtland 1303; 

3:o af Erkeb. Aicolaus Ketttlstm, 1314 i Medelpad och 
Sköns förs. ibm ; 

4:o af Erkeb. 01. Beronis (den vise), som under sin tid 
1314-32, flere gånger besökte de nordligare länderna i visitations- 
ärenden (Z. Grapes disp. i Upsala 1851, prtes. J. II. Schröder, 
om culturen i Norrland under Cath. tidehvarfvet) ; 

5:o af Erkeb. Htmminyus Laurentii, 1345, som visiterade 
ända upp till Tornea, med kyrkogårdsinvigning och der han i 
ett stort kar nedanföre Capellet döpte 20 Finuar och Lappar, 
samt i Jemtland i Rödö och i Alsen af d. v Offerdals Pastorat 
s. å. och 1346; 

6:o af Erkeb. Birgerus Gregorii, 1374 de norra länderna; 

7:o af Erkeb. Henric Caroli, 1386 i Skellefteå m fl. orter; 

8:o af Erkeb. Nu: Ragvaldi, 1445 i Skellefteå och Norrland; 

9:o af Erkeb. Jac. Ulfsson, 1472 och 1507 med kyrkoin- 
vigning i Skellefteå; 

10:o af Erkeb. Johannes Magni, 1525 de nordliga delarna 
och Jemtland; 

Afven Mag. 01. Pctri Ner. hade sig anbefalld en visita- 
tionsresa i hela riket år 1526 för Reformationen och den första 
nya Kyrkohandboken (utg. 1529); 

ll:o af Erkeb. Laur. Pari Nericms, 1534 uti alla norra 
församlingar allt till Tornea; 19 + 

12:o af Rikssuperintendenten Mag. Georg Norman, 15.39 och 
1540 med Bisk. FJenricué Johannis i "Westerås, rikets alla förs.; 

13:o af Erkeb. Laur. Petri Ner. å nyo 1553 i hela riket 
for en förnyad kyrkohandbok (utg 1557); 

14:o af Kyrkoh, vice Bisk. Enats i Gefle, 1559 i Norr- 
land och Skellefteå, för missionsverksamheten bland Lapparne 
(ett missionsverk stiftades nemhn s ä. för dem, fortsatt och sanc- 
tioneradt af Kon. Gust. Ad. den store); 

15:o af Erkeb. And. Laureutii B othn. (Björnram), 1585 med 
Mag. OL Petri Medelpadius, Poenitentiarius Upsal.; 

16:o af Erkeb. Abrah. Andrea Angerm , 1595 i hela riket, 
Helsingland m. fl orter, på Hertig Carls (ss. Kon. Carl 9) befallning; 

l7:o af Erkeb. Doct. Petrus Kenicius, 1616 i Westerbotten 
och norra orterna, med Skellefteå m. m. (jemte Mag. Joh. An- 
thelius Prost i Gefle och Mag. 01. Njurenius Rect Sch. ibin, 
samt Mag. Jon. Hambrceus, sedermera Leg -Pred i Paris, slutl. 
Prof. i Orient. Litteraturen m. m vid dess universitet); 

l8:o af Erkeb. Laur. Paulin. Gothus, 1642 i hela Norrland 
och Lappmarkerna, hvaribland Skellefteå och Botheä (Sänga soc- 
ken vid källan, der ock Erkeb Laur. Petri Ner. vid sin visita- 
tionsresa i Norrland 1534 sig infunnit); 

b) de sednare frän SSeniosaud: 

19:o af Superint. i Hernösand (den förste) Mag. Petr. Erici 
SteucJuus, (1647—83) i Hernösands stifts församlingar, och i 10 
af Lappmarkernas; 

20:o af Superint. Doct. Jul. Er. Mwr änder, 1697 i Westerb.; 

21:o af Super int. Doct. Georg. Nic. WalUn, 1705 i Wester- 
botten och Skellefteå, 1715 i Asele Lappm. (genom sonen d. v. 
Th. Lect i Hernösand Mag. Georg G. Wallin), och 1722 i We- 
sterbotten och Skellefteå (i egen person); 

22:o af Super int. Mag. Petr. Jonte Asp, 1726 i Wester- 
botten och Skellefteå; 

23:o af Superint. Doct. Nils N. Stemell, l730 och 1741 i 
Skellefteå och de aflägsnare Lappmarkerna i Westerbotten (Finn- 
markens Lappar i Gestrikland och Helsingland, som tillh. Erke- ' »V ■HHHM 19 + 

stiftet, hade omkr. 1690—17.30 serskild tillf. General- Visitator, 
vanligen Kyrkoherden i Gefle, först Prosten Doct. Joh. Sch /er, 
Finne, biträdd af Helsinglands-Pastom, af hvilka en uppbar ser- 
skild lön, och märkes af dem, sedermera Pastor i Färila 171! 
Satn Collander, t 1727, men med lönen indragen s. å.; Cfr Frnit, 
Ups. Herdam. del. 1, pag 440); 

24:o af Bist Doct OL Kjörning, 1749 först uti Skellefteå 
och Westerbotten och sedermera i de aflägsnare Lappmarkerna; 

25:o af Bisk. Doct, Eric llesselgrcn, omkr. 1780 och följ. 
flera år i stiftets församlingar, och sist 1803, dödsåret, i Ragunda 
i Jemtland med Installering; 

26:o af Bisk. Doct. E. A Almquist, 8 serskilda vi. Station er 
i stiftets församlingar, nämhn 1813 i Thorsäker och Bothea i An- 
germanland; 1816 i Torp i Medelpad och i de Jemtl. församlin- 
garna (utom Ragunda); 18i7 i Raguuda i Jemtland, samt i Indal 
och Selånger i Medelpad, jemte Nätra i Ångermanland; 1819 i 
Norr- och Westerbottens församlingar; 1825 i Grundsuuda, Ar- 
näs, Själevad, Anundsjö och Sidensjö i Ångermanland; 1827 i 
Resele och Asele dersammastädes; 1828 i Skön i Medelpad, samt 
1829 i Nordingrå i Ångermanland (med kyrkoinvi^ning); 

27:o af Bisk Doct. E. M. Franzcn, omkr. 1834 m. fl. år, 
flera kyrkoinvigningar och visitationer, hvaribland i Resele uti 
Ångermanland 1841, der ny kyrka invigdes, samt kyrkoinvigning 
1846 i Hernösand (genom ombud, i anseende till Biskopens sjuk- 
dom, Erkeb. C. F. af Wingård i Upsala) m. fl.; 

28:o af Bisk, Doct. Isr. Bergman, 1848 och följ. år, kyrko- 
invigningar och visitationer ss. i Skön i Medelpad (med kyrko- 
invigning); 1850 i Bjerträ af Nora Pastorat i Ångermanland (med 
kyrkoinvigning omkr. samma tid); i Liden af Indals Pastorat i 
Medelpad (med kyrkoinvigniug) omkr. samma tid; i Forss (Ra- 
gunda) omkr. samma tid (med kyrkoinvigning); i Asele i Ånger- 
manland (med kyrkoinvigning) omkr samma tid; 1851 i Hafverö 
i Medelpad (med kyrkoinvigning); samt 1863 i Njurunda (med 
d:o), och s. å. den 4 Oct. i Aino af Sköns Pastorat i Medelpad 
(med d:o) in. fl.; 

29:o af Bisk. Doct. And. Fr. Beckman, 1865 och följ. år, 
som årligen, utom 2:ne sednare år, 1873—75, då han för sin 
ohelsa begagnade tjenstledighet och vistades utrikes, anställt visi- ■^■MH ■■■i 19 + 

tationer och installationer i stiftets församlingar, med kyrkoinvig- 
ningar, fa varibland 1866 i Kesele (med dess d. v. Annex Liden)- 
1868 i Sollefteå (med kyrkoiuvigning i Multrå); 1869 i Hammer 

? al ,«^ ti ", je ^ 2;De hå,,na ' Prestmöten i Hernösand, nämligen 
ar 1866 och 1871 o s. v.; b 

30:o af Bitk DocL Lars Landgren, som 1876 började sina 
visitationer i Westerbotten (Umeå) med fl. orter ss Bygdeå Ny 
sätra, Löfånger, Wännäs, Degerforss och Skellefteå, samt Lapn- 
marksförsaralingarna Wilhelmina, Asele och Fredrica. 

Bis*opÄ ±^ |7 - ** '*. g*« ' PASTORATERNA. *^ i ANUNM) SJÖ. ANUNDSJÖ. 25 Anundsjö Pastorat. 

(Ångermanlands Nord&estra Contract.) 

Anundsjö Pastorat går med sin Historia ifrån Reform - 
t l n, före h vilken tid man icke eger någon kunskap om 

Pastoratets förhållanden ; men egde det, i likhet med de öfri^a 
Ångermanland* Socknar, sin kyrka redan ifrån 13: t och 

under den Catholska tidens ålder. 

Ven förste imiebyggarm och uppodlaren i Anundsjö skall 
Ii af va hetat Anund, som troligeu ock var den försU j- 

(javen ibm. (omkr. 1270), och har namnet efter honom pä Socknen 
bibehållit sig. 

Icke osannolikt är det, att denne Anund är densamme, 
som ork anlade Svegs Kyrka i ilerjeådalen, och förekommer der 
ss. Pastor; men med detta antagande skulle den törsta kyrka i 
Sveg tillkommit cirka 200 år tidigare än HtUphers uppgifter, som 
vill flytta den tram ända till början af 16:de seklet (omkr. 1500). 
Cfr. Svegs Pastorat. 

Såsom Annex hörde hit ännu 1652 — 1700, 

Ascle Lappmarks-Socken, ehuru Asete redan då eller 1648 
blef förklarad t för Pastorat. Kyrkoherdar : 
Nikolaus Olai. (Omkr. 1593-1630.) 

Kgrkoh. i Anundsjö uti Ångermanlaud, 1593, och uuder- 
skref s. å. Concilunn Upsaliense* 
f omkr. 1630. 

AlHIl. En Pastor Kiholau* Olai, i Skog i Hdsiughuid. förekommer, omkring 
samma ud och om lian ar densamme, skulle hau varit f. i Helsiugland och « de» 
förste Lulh. Pastor i Skons Pastorat ibm. Olans Andrew f!530j 

1 rut Pastor och sin faders efterträdare dcrsladcs vid pass läfiti, skulle lian ila 
hitkommit till Autiudtjö, 88. Pa»tor itdan omkr 1570, dotl i Anumbji \ 
ålderdom, och ej struxt efter tillträdet i Sko-, ss Kant . nu U|>»ala Erkwtlfts Licrda- 
inionc 3 del. png. 8 uppgifter, sfc skulle ock Anundsjö uugirarligeii samtidigt med 
sina granuföraamliogar Sideusjo och Aruits erhållit siu forsla bekauto Pastor 

Stamfädren voro troligeu ifrån Sideusjo, och fa sa 

framt man far antaga, att hau är samma person, var af prost- . 


2C \ . M JU. slägt, ni i af oäkta Ing, och d n förste uti Helsingland, som 

r, torn i ! i ' ' k ' : ktcnsk fP- 

\ Ni it ru I "ni Pastor i Anundsjö. 

Inni N . e K H '^ 1 Pastor i ! 

I - 
m •■■■ t II . Hist I del. pajj. 

fttcolaiis Xicolai, (Omkr. 1630-31.) 

i- i An lindsjö S:n uti Ångermanland. 1 i Kyrkoherden 

Ni nln us O la i derstädes. 

Coniminister i Anundsjö omkr. 1600; Kyrkoh, ibm. 1630 
(efter sin fader), f 1631. 

01. Petri Hut. (1631-50). 

F. i liei , .ti Sk I Fl S:n, i \\ t rbotten. Fadren 

15 Pehr Olofsson. St. 1606; Reg. Pastor i Westerbottcii 

r. 1621 ; A ! 1631. t 1650. 

A h fva varit eu omoralisk och mindre 

gm rar , samt skulle ock derföre någon tid varit su- 

spenderad. 

' \ r Adj. eller vice Pastor för Kyrkoherden 
K t någ tid omkr. 1650. 

V h C mministorn i Luleå Land förs., Sam, Petri K 

var en yngre r; men ohuru de voro födde i Bergsbyn uti 

^ - ai n af Finsk extra tion. 

Vt s rkas: Befallningsmannen Köniy Kut i Anund- 

ni ra Lappl i Lappmark , hvars son Henr. K- 

A blef Pastor sedermera i Liffland. 

1,,m | " aö f rekoromerock namnet, , ler 

1 Sockci- rid 

I t till de Svenska 

■stod mel Wencri 

?/;,, ; ' -rit, nefcalt sig i 

Magen efterträdde. 

01. Zach. \n/enius. 1352 1700) 

Il "i?, 1 Nomnedsunda. uti Am s:n . F. Bonde. 

ler, n , ( T dP 5lrM ™ -Anlex förena 

< m "Iv rf Ö(> K ' k ' -.'»J Jubelpastor 1MB; 

T l«00. ss. kyrkoherde , Anundsjö , Vsele församlingar. -w» V\. n .i 27 5 nen efterträdde, ss. Pastor (blott) i Anundsjö. 

Ibland de Ofri rna märkas pr t n i Piteå (förut S 

Th. Lect. i Hernösand och K t. Sch. på Frösön) p/i » 

01. \ h <S va» kyrkoherden i Skellefteå, Itongl. 

llofpred. P '■■ ■ ■ A ' 

\ net är af födelsesocknen, och 1 a num/ft ock 

dermed beslägtadt. (Cfr A 1 Pastorer) 

Lars Olof Anzeniiis. (1700-7.) 

F. 1652 i Anundsj F. Prosteu derstädes 01. Za Ii. 

Ai /enius. 

St. 1672; Prestv. 1676 och biträdde sin redan nu ålder- 
stigne fader till hans död. 

Erhöll 1604, vid Kon. Carl d. KI:s resa genom rt 
ai tion och löfte om Anundsjö Past rat, ss. fadren I rti d re. 
Öfvertog ock s. a. Pastoratet under lädrens lifstid och var så 
inalles Pastor i 13 år. 

Kyrkoherde » Anundtjö, 1700; 

t 1707 - 4 . 

kyrkoherden i Åsele Mag. Petr. Laur, Anzenvu våren ton, 

Jon. Er. Tiinsrus. (1708-18.) 

F. 1661 i Tunom, uti Sköns s:n, i Medelpad. / Nämn- 

demannen Eric Isaksson 

Studerade vi 1 Hernösands Skola och Gymnasium; Student 
vid Upsala Academie 1682; Prestv 1690, och användes derp 
vid Trivialskolan uti Hernösand, efter någon kortare tids Adjuncts- 

tjenstgöring, ss. Pi t. 

ColUija Sel i, I 1691 i Hernösand; Conrector 1692; 

Kgt / i Amin , 170 . f h 18 

A , ar af födelseorten; Kyrkoh. i Grund>uuda (förut 

Comn.in i Anundsjö). Hans Jon / H rnösands stifts 

Krönikeförfattare, var eu son. 

Klias Jona» Salin. (1720-51.) 

F. 1672 i Salsaker, i Nordingrå ?:n, i Vu rmanlaud; t - 

Länsman. 

St 1692; Co.nunn. i Stigsjö, af Säbra 1 v 1 wtorat UOU; 
A;, . inunclsj mO;J>< / HTÖ0 eller några ar tidigare ; 

t 1751 28 Am'm>s.jo. Anundsjö. 


Au, / är af födelseorten. Hälfhers vill veta, att han 
1750 hållit sitt guldbröllop/». BerömUg och nitkh birarc, prydde 
han ock kyrkan mod bänkar och ledare, samt målningar och för- 
gyllningar. 

Commin. i Aruäs, Dan, EL Salu/, var hans son. Cfr. Stig- 
sjö Commin. vid Säbrå Pastorat. 

Nils Zarh. BiuYiiiiis. (1752-85.) 

1. i Kallsta, i Nora s:u, uti Ångermanland, 1702. Fadrrn 
Bonden Zaeh. Nilsson. 

fet. 1723 ; Prestv. 1729; Comminister i Offerdal, i Jeintlaud 
1736; Kf/rkol Anundsjö, i Ångermanland, 1752; Prost 

1777; J / , t 1779; f 1785. 

Prosten Bidenius tecknas ss. en god ordningsman och en 
nathetisk predikant. 

Hans moder var en dotter till Commin. Nils Joh. Eide- 

uius i Själevad, och således han sjelf en dotterson till honom. 

Anm. Tunwi tnau , har födelseorten Hi Ii Utansjö. 

)lag. Xils II. Berlin. (Utn. 1785.) f «• å. före tillträdet, 

* - • Bef^mi. Se Coorect. i Uernösaud. 

Mag. Er. Eric! Sclliu. (1788-1819.) 

CounJu Ihnf ' 8 / gUndå PaSt °'' at ( " : ' sjö sn >' ' Utland j/c*-, 
S ' 7» t emera , Kyrk0h - '' Resele > Er - And '- Sellin. 

sella ai a d v T, » "" " W "»^* vid Lide - Sa- 
Gudmui t?*: ■ ™* la , St01at ' Uti Ångermanland; Adj. i 
d:o H 2 707. P '^t l7<52 itu '- ; d:o uti Sollefteå, 1763; 

iitaitÄ ^f'"',' e ' *•»«* A-«l 17761 utn. 

-trtÄXr;T tifa ^ 

Pl ™« &//», inta.er et n e ^"^^ f i819 »' 

. , E " * Sooerna Uil e ^T* 8 ,älare 0cl > ^ar. 
»*«■ ■ UemiSsaud, sederm^rJ i ' U0Ul1 ' Stads -Commi- 
*"*«#. Mag. y, 7 ; t! 7/ , Kyrk0l,erd<! '' (efterträdaren) i 
Anund* sedermera Kyrkoherde u ' ikaledes var Comm ™- i 
A-dsjo. & „, &/;„ f * * M " c " -t Kyrkoh. i 

S ° n ' me " "^onen (genom denne 29 sednare) var Kyrkoh. i Thorsåker, i ungermanland, Er. Pet. 

*•-? C ■ i I 1 1 . 

^« och S%fc* (ä fädernet) är ifrån Selångers Pa- 
storat (Bergsakers by) i Medelpad. 

&„„ (Joh Samuel) efterträdde ss. Kyrkoherde i Anundsjö, 
och kallade sig Thelaus efter Modren. 

Mag. Joh, Sam. Thclaus. (1820-48.) 

F. 1771 i Ramsele (Helleums s:n af dess d. v. Annex, uti 
Ångermanland; fadren d. v. Commin. ibm , siat Kyrkoh. i Anund- 
sjö, Mag. Er. Er. Sellin. 

St. 1791; Prestv. 1797 till Commin.-Adj. i Hellgum • Prom 

Z Ä. 1 id° r ; p tsr A * j Nätra s - ^ v KS 

SOfi m 'i J » T, 1805; ViCe PaSt ° r l ^d Pastorsvård, 
1806-10 ibm; Past.-Adj. å nyo ibm. 1810; Stads-Comminister 

i Hernosand 1814; v. Pastor s. å. ; Kyrkoherde i Ju» Ujö 18*0- 
Prost l_82o; tjenstledig 1837; Jubelprest 1847; f 1848. 

Kyrkoh. Thelaus var en förträfflig Pastor och Församlings- 
bjalasorjare, som med nit och kraft verkade i sitt kall. 

Modren hette Thelaus och derföre antog han sitt namn efter 
henne. Gift med Anna Brita Holm (Postdirectörsd från 

Hernosand) f 1876 in Febr. i Anundsjö, 80 år g. 

Namnet och slägten (å Mödernet) torde eljest vara ifrån 
The! a by i Nordingrå s:n, uti Ångermanland, der Stamfadren 
(pa 1500-talet) förmodligen var Fiskare eller Bonde. 

Brödren efterträdde, ss. Kyrkoherde i Anundsjö. Cfr. Stads- 
Commin. i Hernosand. 

Anm. Såsom Prosten Thelm Adjunct och v. Pastor i åoundajö 1814—47 

KA\ n f°%f' ^ nttran 0J- ^10 i Umeå; St. 1831 i L> a ;a ; Trestv. 1835 till Past.- 
aoj nii Uiorsaker, i Ångermanland hos Prosten Carl Genben* Pas;-\ 
Pastor i An^sjö ,844 och f ibm .847 f. Hnn var likeden a t 

mrAX lo/vandi t prat samt ren i lära och lelVnue. men | ktes a sin 

Xn ^J V ° r P ''" / ' X ' 7 "' rtillfällistv Prestvi 

*. Jr J (E P ,SC °P° ^ ^. ^>n»«Ä»;, och voro de vid samma tillfälle ordinerade post- 
man luljande: r 

i M i^ ee ]° r Jn. i Sundsvall Mag E. D, Selander (Kyrkoherde sedermera i SeLWer. 
i Medelpad); S. Min. Cand. M (7. m [Kyrkoh, sedermera i L.th, i Jemtlnr,?);' S. 
in ti? é ^ c ^".lLnnds Commin. sedermera i N a och dereftef Ky rt 

i U. LoleJJ; S. M. Cand. C. J. Hmtmnrgren Kyrkoh., sedermera och sist i GideS 
Ångermanland- S M. Cand. Z. P. Westerhmd [Commin. sedermera i Indals Fas. 
v.d L.den i Medelpad); S. M. Cand, Er. UagglvJ 'Commin. sedermera . Ovikens 
lastorot, i Jämtland), samt S. M. Cand. J. F. Biberg (sedermera Predikant vid Xougl. 
Inval.-Co.peen ii Ulriksdal, vid Stockholm, sist Pastors-Adj. uti Natra. i Ångermanlar. . -m. V 4BMi ■■ -••v: 30 Av m ,sj : ÅNUNB.SJO. jft£ *Ä «•££ * Å " serraan ""'"i '"T" K vi 

Mag Kr- Kr- Sellin- 

st. 1796; Pli i Cand. i Åbo 1801; Prestv. «■ *■ till Pa- 

ice Pastor ibm. 1800; f Adi TnuBdqö (hos sin fader); tillf vice Pastor ibm. ISO»; 

SÄiS derjelte 1819; *** ; 4»f* f Wester- 

£S >*37; Prost 1843; /1>H ,' M t. Ångerman land 

llu tranS port, 1S48 (tilltr. lagenligt Itol, accordvis 1849) 

}„/, 1851; d:o Jubdmcuj.-ma.ssuj s. a.; 

f 1854 b ss. Prost och Kyrkoherde i Anundsjo. 

Prosten Sellin var en from, verksam och vördnadsvård 

Pastor. 

( T ft med Inga Maria Hellman (Prostdotter fr. Kesele). 

En var Kyrkoherden i Thorsaker uti Ångermanland 

(f rut i Mo) Sr. Pä. b n f 1872, och en annan Apothekaren 
i Weindalen, af Hede Pastorat i Härjedalen, Jon. 01. Sellin 
t 1870. 

Joh. Sorlin. (1854-61.) 

F. 1794 i Klöfsjö by, uti Klöfsjö s:n, af Bergs Pastorat, 
i Jämtland; 

St. 1817; Prestv. 1818 till Commin.-Adj. i Berg; Past- 
Adj. i Tona, uti Medelpad 1824—37; v. Pastor med Pastoral- 
vård derstades tillika 1833—36; v. Pastor i Ragunda, uti Jämt- 
land, 1837, med dertill hörande Pastoralvård; Past.-Adj. ibm. 
1840; Extra Comminister i Thorsaker (Ytterlännäs och Dahl), 
uti Ångermanland 1841; Kyrkok. i Ammchjö 1854. f 1861 jg. 

Pastor Surltn var en man af djup religiositet, flärdfri och 
f r åkande, och predikade med allvar Chrhtum. 

Er. (iust Jnlin. (sedan 1862) 

e F. 1801 i Anuudsjö s:n, i Ångermanland; Fudreu Träd- 
gårdsmästare. 

ihn, ^,'p 55 Pr , eStV ' 826 "" Past -- Ad J- ! Anundsjo; v. Past. 

inÄ :t 84i: Pred timka vid u - a *— « <•<* 

X***. i Uede i Härjedalen h, Juni .847; tilltr., å. in Juli; A herde i Grunilemtda, i Ångermanland 1853; tilltr 1854; 

'/"• A ./'. /,. Au.nuUjr^ I8G2; tilltr. 1863; v. Contr.-Prost 
i Ångermanlands Nordvestra Contract (efter P M. Kloekhoff) 
1874 in Maj, och följ., en kortare tid; d:o d:o d:o (efter Sim 
Brandeils utn. till Skellefteå Pastorat ifrån Själevad; 1875 d:o. 

Folkskole-seminarii-adjun-ten Joh J , Hernösand, är 

hans s . Ajtc#dsj6. 33 


inministmr : 

Nirolau. Mcolai. (omkr. 1600—30.) Se Kyrkob. i 
Arfandsjö". 

rrir Vniindiiv (omkr. 1630—43.) 

r . troligen i Ocfle omkr. 15&8, och Fodren d. v. 1:- • r 
Sch. ibm., •• 1' rmera Kyrkoh. Eri \ olai G«"»trinios i Ljusdal, 
uti HeUinglaiid; 

.St. 1620; Commin. i Anuiuisjö, 1630; AyrW, , //, gi u \ % 
1643, i Ilelsingland; Kyrkoh. uti / 1654. j 1557 j Dra 

Han kallar sik' s*. Pastor 1 HeUingland, '/ Irtn (efter 
fadren), men är troligen den»amme, och r;d e flere bröder, h\ari- 
bland Prosten Maf. Petr. Gestrinius i Ncrdiogra; men torde han 
till minne af sin w»telse i AnundsjÖ, och under denna tid be- 
nämndt sig (af Socknen^ Anundiu. 

Han skulle ock da varit en bror till den efterträdande 
Comministern här i Anundsju, och härstammat ifrån finkaren i 
Gefie, SiU Pederson Grå, ifrån Nordin.: ra (tarfadren), som an- 
ses för den Gt triniska släyttns stamfader. 

Samuel Frici Gwtrinii». (1643— 4?). 

F. 1604 i Ljusdal, uti Uelsio^Iand; Fodren Kyrkoh. ibm . 
Mag. Eric. Nio. Gestrinius. St 1620; Pre*tv. 1627; Commin. i 
Ullånger, den ena Sacellanien af Nordingrå Paatorat, 1 Ånger- 
manland, 1634; /.o i Widl y^iotrå, den d. r andra Sa ellanien 
af samma Pastorat, 1637; Commm. 1 Anund» Past rat 1643; 
A rkoh. 1 A*orro/«, uti iieUinglacd \( 4 S * lb72. 

Enligt ett Protoccll af år l$4ii klagar Kyrkoh. Gestrinius, 
såsom d. v. Commin. i Aouodsjfi. ho* Consistoriura öfver sin 
oblida lycka, dä Consistorium förklarar sig »iV ruXl raro 

någon orsak, ty det han ii t .\dtra (j<>rtnodl. 1C46, 

vi l Post -rslediyheUn tim), det tkedde ( rium oreUmde, 

Oeft alt hon så hosttyt sattes tdl Amin r fc< helUr Con- 

orii vilja». 

K)rk b i Nordingrå. M.tj P$ t Kriei Ge»tnnus. var en 
bror — och Sam Johan Medtlj , 10m Iftllpheri upptager, 1 ar må- 

3 
_\M tfDSjA. 


I - ,?*iii anförda s »• 7 ' • Gcwtrinim, (lian 
»»ända ^ MB "?V ii sl r K ft IWus, uien med anta- 

i BM i »elsingland; t 1*8 hvars S » var Pb. Mag. h 

HofräU^rådet i Svea Hofrätt, slutl Landd.5fd.ng . Sca £<y*<- 

» (adlad) t 1765. Cfr. Commin. i Nordin ra (Wibyggerl). 

01. Stefan. Gran. (1652-57.) 

F. trol. i Lycksele (Umeå) Lappmark; / dr n Lappman; 
Commm. i Ami y , uti ingermanland 1652, enl. Hfdphm 
hitkora vid pass 1648 eller 1652 da ledigheten efter Gestrim 
inträffade. Var en lärd och vitt 1 man. 

Comm u i Lycksele, uti Umeå Lappmark, i Westerbotten, 
1657. f 1690. 

Stads-Commin. i Umeå, Cht pl r 01. Gran, f 1695, var en Inni. 1 1 s st \ 

i PiteS (förut II 1 :. vai Uno C 

Förs], c r 11 •, 1 ,„ j 

marken 

Anm. 2. So v i a* ml, K':: \7(H), vnr A I 

„ .' « för d v. i' toi 

t 

Fet. P. Junselius. (1657-86.) 

F^Lii, gard> i j unsele> omkr I620; pah ^ Bond ^ 

O . i Anundsjo, 1657; f 1686 

Wls Jon. Speländer. (1687-92.) 

Cfr Co mmin . ,, i Bygdeä (n^ AN1 NDSJÖ. 3r ( 

01. h-tr. krchtodius. (1701-16). 

Cfr 1' t r i Nordmaliruj sist. 

lVtr. Sam. Alanus. (1716—21). 

F. i Nykarleby, uti Österbotten, i Finland. Fadren Kyrko- 
herde ibm. 

St 1700 i Åbo; Prestv. 1708; Commin. i Nykarleby, 1712; 
Commin. i Anundsjo, i Ångermanland, 1716; Commin. i Nykar- 
leby a nyo 1721 ; f 1751. 

G mm in. A flydde under krigsorolighetema i Finland 1716 
till Sverige och hade dä blitvit befordrad till Commin. i Anundyö. 

Kyrkoh. sedermera i Spånga, nti Upland, (förut Conr. och 
derefter Rect Sch. i Björneb Mag. Henr. Alanus, var tro- 

ligen en äldre bror, som likaledes ifrån sin dåinnehafvande tjei 
ss. Kyrkoh. i Ingå, uti Nyland (1716), flydde öfver till Svenska 
kusterna, och stadnade i Upland, der han först förgäfves sökte 
Wall ntuna SaceUani, men erhöll sedan s. å. Spånga Pastorat, 
der han år 1721 dog. 

Sven Sic. Gravolins. (1722-39). 

F. i Okne, uti Stöde s:o, i Medelpad; Fadren Bonde. 

St. 1715; Prestv. 1718; Commin. i Anta 1722; f 1739 I. 

lians Jonjp Timans. (1741—66). 
Se Pastor sist t Grundeunda. 

Salom. P. Grundal. (1766-74). 
Cfr Commin. i Offevlal sist. 

I Nils ffestermafk. (1774-77). 

F. 1721 i Natra s:n; Fadren Bonde. 

St. 1746; Prestv. 1757; Commin i Anundsjo 1774; t 1777. 

Olof Sideiimark. (1779-1817). 

F. 1738 i Sidensjö socken; Fadren Bonde. 

St. 1759; Prestv. 1763 till Pastors- Adj i Sidensju; Past- 
Adj. i Själevad, 1774; C mrnrn. i Anundsjo, 1779; f 1S17 -j 3 . 

Var Predikant vid 1791 års Prestmöte i Ilernösand. 

Commin. i Anundsjo, slutligen i Själevad, E. O. Sédenmark, 
var en son. 
hflMB ■»■■■■ I 

i I g* Anundsjö. 

Eric Olof Sellin. (1819-37). 

Se Kyrkoh sist i Anundsjö. 

Eric Olof Sidenniark. (1837-45). 

Se Commn. sist i Själerad. 

Pehr Allberg. (1846-57). 

F. i Medelpad (Ljustorp), 1795; Fodren Comminister. 

St. 1822; Prestv. 1824 till Commin -Adj. i Öfverlännäs, i 
Botheå pastorat, i Ångermanland ; tjenstgjorde sedermera ss. vice 
Commin. vid samma Annexförs 1826—29, samt en kortare tid 
ytterligare 1840 och 1841 vid samma tjenst; Fast- Adj. i Botheå 
1829—45, jemte det lian en kortare tid tillika 1831 var tillf. 
Brukspred, vid Gålsjö dersammastädes; Capellpred. vid Frostvi- 
kens d v. Capell af Föllinge pastorat i Jemtland, 1845; Coiu- 
min. i Arwndsjo, 1846; f 1857 \. 

Gift med Johanna Abigael Braun (Handelsra-d:r troligen 
från Hernösand). 

Anm. Födelseorten torde varit Hässjö s:u. af Ljustorps Pastorat, och fadren Commin. Nils AU berg. ARNÄS. 


Joh. 01. Uuss. (1857-72). 
Cfr Grundsunda Pastorer. 

Gustaf Edward Öhstedt. (1873-75). 

Se Commin. i Piteå, Elfsby- 

Carl Gustaf Siedén. (1876 — ). 

F. 1848 i Westerb. (Umeå?). 

St. 1870; Prestv. 1873 | till Pastors-Adj. i Skellefteå (hos 
N. Nordlander); v. Commin. i Anundsjö 1875; utn. Comminister 
i Anundsjö 1876 in April, med tilltr. genast. 

o Namnet och slägten (Soedenius, först kallad), deriverar sig 
ifrån Sättna s:n, i Medelpad. 


AlLNAS. 39 Arnäa Pastorat- 

(Ångermanlands Nordöstra Conlrqct.) 

Arnäs Pastorat hörer likaledes till de äldre Ångermanlands- 
Pastoraten, har kyrkan ifrån 13 Seculum och sin Pastorsserie- 
följd, enligt hvad man vet, ifrån Reformationsseklet 

Gideå var tillhörande Annex hit 1811—22, enligt Kon"l. 
Res. af d. T 1811, da det förklarades för Arnäs' Pastorats Andra 
Comministratur, men egde förut såsom Capell någon tid (omkr. 
1809—11) sin tillvaro, och erhöll Pastoratsrätt med afsöndring 
ifrån Arnäs är 1822. (Se Gideå Pastorat). 

Kvrkolierdar : 
01. Sigvardi Snysing. (1575-1625). 

Förekommer såsom den förste bekante Pastor efter Refor- 
mationen, i Arnäs, 1575. 

Underskref Concitiwn Upsalietise 1593. 

Torde dött ss Jubelfastor 1625. Var i 50 år Pastor 
härstädes. 

Födelseorten troligen Själevad och möjligen var Pastor 
Joh. Sigvardi ibm hans fader, så att han ock var beslägtad med 
sedermera den berömde Pastorn Joaa Stjvardi i Berg, uti Jeint- 
land, hvarifrån ock, jemte O vik en, med sina höga fjellar namnet 
(förmodligen af Schnee och Singen) synes deriveradt, och der 
slägten torde varit äldst. 

A i) 111. Stoysing skulle då v»ia egentligen Snösäny ■•: . 

Tuuaus vill veta att Snyshig lefvat 1617 och ännu 1638, 
men den tiden sammanstämmer icke väl 

Tet. MoSttll, (omkr. 1625-37). 
F. i Mosiö, uti Sidensjö och Fadren Bonde. 
Kyrkoherde i Amas. omkr. 1625 Han skulle i 12 år varit 
här Pastor, f omkr. 1637. 

Sam. Bcnedicti Bli*. (1637-49), 

F. i Bjertrå s:n, i Ångermanland, vid pass 15S0; Fadren 

40 Arnas. Coinrainistem d. v. derstädes, sedermera Kyrkoh. i Gudimindrå 
Benedictus (Bengt) Magni Blix. 

Commin i Wibyggerå af d v. Nordingrå Pastorat, omkr 
1610; Kiirl / i , 1637; t 'Ö4j>. Gra/st lar Rom. 14: 8. 

Af n ma märkas: Johan, Eteg.-Past. i Angerm. och Sa- 
muel, Hofpred.; »de blefvo vackra män», säger Tuiiaus. 

Tinurus anser honom lefvat har ännu 1647, och att han, 
enligt sägen, i 12 år varit här Pastor; (Cfr Nordingrå -Wibyg- 
gerå Comrainistrar). 

Jon. Zach. Runni*. (1650-60). 

F. 1600 i Själevad; Fadren Comministern d. v. derstädes, 
sedermera Kyrkoh. i Nora (Ångermanland), slutl. i Själevad, 
Zach. Jon . 

St. 1619; Commin. i Själovad, 162S, och bodde i Ö. Själa; 
Kyrkolterde i Årtms, 1650; f 1660. 

Bure var modrens namn och han kallade sig genom henne 
Buroms ; (Cfr Cnmmini*trar i Själevad). 

Hans V Damiamis. (1661 63) 

Anm. Den mera »värvande tiden vid de föregående Patstoreme iipjihörer har, 
i» Ii hade man följt 1'iin.ci chmnolo m ville antaga Pastor Snysing lefvat ännu 

ll»38, m Inull dä liden, räknad ifrSu lööS, med den fördelning pä p raonvrii . m 
.">() rir har, 12 fir der, ock ytterligare \'i ar 3:d antyda, nu-d 10 f B 

framgått mula till lf>72, som fur Dan skulle varit aiMeJts fur --ut. 

Se Kyrkoh r I / i R d lat. 

Isr. El. Thclans. (1663 -66). 

F. i Ramsele d. v. Pastorat i Ångermanland, omkr. 1625; 
Fadren Comministern i Hellgum dersammastädes, sedermera 
Kyrkoh. i samma Ramsele Pastorat, El. Isr. Thelaus. 

St. 1646; Prestv. 1650; Kyrkoh i Rödö i Jemtland, 1661; 
Kyrkoh. i Arnäs, 1663; f 1666 Kallade sig i Rödö ock tforceue, 

Hans (anuti Rczelius. (1667-71). 

F. i Resele Pastorat, uti Vngermanland. Fadren Bonde. 

St 1622; Comminister i Resele (Liden) omkr. 1640; utiu 
Kyrkoherde i Arnäs, 1667; tilltr. 1669; t 1671. 

Nainmet är af födelseorten. Prosten ligger b jr feen i 
Arnäs kyrkogård och har der en gra/sten Gra/stenen har följ. 
inscription: »Denne sten och lägerstad tillkommer den vördige Aryås. 41 och vällärde mannen Ur Joh. Can. 11 lio, Kyrkoh. i Arnäs, 
samt hans arfvingan>: Gr f » midt: J h. Con. Rezelius och 
Christina S n l: : ^ / / r : »Här hvilar den ärbara och dyg- 
desamma Matrona, Hustru Barbara Jönsdir, fordom den vördige 
och vällärde man, IL Joh. Can. JRezelU i Arnäs kära och älske- 
lige Hustru." Cfr Commin. i Resele (Liden), 

Mag. Fs. Stef. Gran. (1673-86). 

F. i Grans Pastorat, uti Upland; Fadren förre Commin. i 
Thorstuna, sedermera Kyrk herdeu i Gran derstädes Stef. Stefani. 

Prom. Ph. Mag utrikes, i Tyskland, omkr. 1650; Reg.- 
Pastor vid pass 1660; Pr. t i Kyrkoh. i Arnäs, i Vn rraan- 
laud, 1673; Kyrkoh. i Luleå, 1686; f» 1695. 

Tecknas ». -. , n U m •>, men skref illa sitt namn: Graahn. 

Donerade vid sin afflyttning till Luleå (1686) till Arnäs 
kyrka en Communion-kalk. 

Hist Le t. i Hernosand, sedermera Kyrkoh i Piteå, Mag. 
01. Stef. Gran var en hr r, 
Cfr Luleå Pastor, sist. 

And. J. Mur. (1686-90). 

Var trohn Finne; Commin. i Arnäs, omkr. 1630; Kyrl h. 
An , 1686; t 1090 sent på hösten. 

En m ■■-■ Id hl • h ar . Var Länge Comminister 

förut härstädes, och kallades Hr An M , af byn, der han bodde. 

Kyrkoh. i Kyrkslätt, i Nyland, uti Finland Mag. A I 

och Kyrkoh. i Tavastland, Mag. JoL \£w voro hans söner. 

Anm. ^ u L oämnes i ), s v c Coinmioister I. \ 

H v. Mm., faum han La Mur, och skull» han t (j SO in bi 

till denna Coinuiiniatratur, uppgifvcr T 

01. P. Sundin. (1692-93). 

F. i Sundsvall, omkr. 1650; Fadren Borgar . 
St. 1670; Cons.-Not. 1682 och Eloqu. Lector 1686 1 Herno- 
sand; Kyrkolust de i Artifo, 1692; f 1693 7 . 

Hade »en skön stil och vackra studier-, heter det om honom. 

Er. 01. Gran. (1695-98). 

F. 1658 i Piteå; Fadren Prosten Mag. 01. Stef. Gran ibm. 
St. 1675; Prestv. 1682; Reg.-Past. 1688; K > 
Arnäs, 1695; f 1698 l ?■*-' '0 * • ' ' 42 Arnäs. Ars \s. 43 Var ss. Reg.-Pa ti vid Ångermanlands Reg. utkommenderad 
med de vurfvade trupperna till Amsterdam ifrån Götheborg (1688). 

Till Kyrkoh i Vinas, sedermera Prosten i Luleä, Mag. Es. 
Stef. Gran, var han brorson* / . 

Mag. Jon. ^ Wagcniiis (1700-14). 

F. i G ras, uti Ragunda s:n, i Jemtland; Fadren Bonde. 

St. I69o, Prom. Ph. Mag. 1697; Anscultant i Svea II ofrätt 
I69S; Prestv. och A' rkohei Arnäs, 1700; f 1714 

Af - märkes: Eric, Advocat i Uplaud, o h S t. 

M tli. Prof. i Greifevall. 

\ils Jac Irsiniis. (1716-24) 

Viborg-Carel is. F. i Viborg, uti Finland, omkr. 1670; 
Fadren Theologi.o Lectorn, sedermera Kyrkoherden i Sawolax och 
Ideusalmi, uti Kuopio län Mag. Jac. Ursinus. 

Il g Past. 1700. T, 'ord , i d nna egenskap, uti Ry ka 

kriget, bevistade Pultava slai: (1709) och gick sedan med de of- 
ri a trupj.erne till Turkiet, der han uppehöll sig 1709—15; K , 
Ai f 1716, efter återkomsten; f 1724. Berömmes ss. en red- 
och god man. 

llag Nils Isr. Stechsenius (1726-63). 

F. 1678 i Skelleft a; Fadren Commin ibm , sedermera Kyrko- 
I erden i Burträsk Isr. Dan. Stecksenius. 

St. i Abo, 1698; Prom. Ph. Ma . 1707; Cons.-Nnt. 1716 
och Log. Lect. 1718 i Uernösaud; Km I . , A. 1726- 

Prost 1745; t 1763 *f. 

Doct. Carl Jon. Conborg. (1763 99). 
F. 1711 i Sundsvall; Fadren Radmannen och Ilaudelsman- 
nen Jon. 01. Genberg. 

St 1729; Prom. Ph. Mag. 1737; Prestv. 1739; Cons.-Not. 
1745 i Hernösand; Eloqu. Lect. 1753; Sec, Th. Lect. 1760; 
A h. i Arnäs, 1763; Contr.-Pro.st i Ångermanland Norra Co n- 
tract 1764; Th. Doct. 1778; Riksdagsman s. a; Jubelmagister 
1/88; Jubelprest 1789; f 1799 *$. 

En ym , , r var rvyrkoh. i Ollerdal Ol. Jon. Genberg. 
Sonen efterträdde, ss. Pastor i Arnäs. Doct. Jon. Carlsson (ionborg. (1800—6). 

Se Kyrkoh. i Bygdeå sist. 

Mag. Olof Delidén. (1807-21). 

F. 1758 i Medelpad (Sundsvall eller rättare Indal). 

St. 1781; Prestv. 1785 till Past. Adj. i Arnäs; Prom. Ph. 
Mag. i Lund 1790 och hade s. ä. en re tid adjungerat i 

Sälra, Episc p et Past. Kr Uesselgren; Collega 1791 i Hernö- 
sand; \ Pastor i Vi i a 1796 (under Prosten Doct. Carl Jon. 
Genbergs ' ta 1 fnadsår); v. Pastor i Sjalevad 1800 (uud r 
Prosten Mag. And. Nensén); Coraminister i Själevad. 1S02; 
A • Arnäs, 1807; Prost 1811; v. Contr -Prost 1^14 och 

Contr -Prost 1816 i An^erm mland* Norra Contra 

I> ■ J'i < pri ! \amine Pastorali i Ll , and 1795. resp 
Joh. Pet. Lindström, Gyninasii-Alumno, sedermera Kongl. öofpred. 
och Kyrkrh. i Jemshög och Nasum, uti B ki _ I Lundsstift. 

^ wr, * • P Arnäs, Opponens vid Prestmötet i Ilernö- 

and 1812; f 1821 \. 

En / var Jur. Professorn vid Upsala V a mie, Do t. 
Carl Ol. D n. 

Anm. Arnäs Aooes, Gidt P Dell . I 

ett eget Puslorat. 

Joh. Ilörncll. fl 23-38;. 

F. 1765 i nornas, i £ ken; Fadl i trol. Bonde. 

St. 178S; Prestv. 1791 till Adj. i Bygdeå; v. Coll i Pi. 
1804; Adj. i Löfånger, 1805; Commin. i R 1 »7; tilltr. 

1808, men hade ock varit samma Sacellani Nådårspredikant 
året 1807; v. Past i Ranea 1813 — 15 (hos Pet. O. Vest-Eurén), 
jemte sin Comministratur; Kyrh i A , 1823; Prost 1830. 

Prosten Hörnell, ss. Commin. i Rama, var Predikant vid 
1819 ars Prestmöte i Piteå; f 1838 

Cfr Rånen Com> rar. 

Majj. Pehr Kr. Hög«tröi)). (1839-70). 
1. 1779 f i Umeå; Fadren E. o. Bat-Pred vid West rb. 
K ngl Reg., sedermera Commmistern i Skellefteå, P. P. Uögström. 
St 1799; Prestv till Past.- Adj. i Skellefteå 1806 ; v. Col 

i Piteå, 1809; Prom Ph. Mag i Upsala s ä; v C II ja 1810 i 
Umeå; ordin. Collega s. a; Andre Commin i Skellefteå, 1S12; '¥ 


44 Ar;\ \s. tilltr. 1814; v. Pastor tillika ibm 1830—4; Erhöll vice Pastors 
titel, 1831; Kyrkoh. Armis, 1839; tilltr. 1841; Prost 1844; 
Jubelmasister 1S60; Jubelprest 185C 

Var Opponens vid 1819 ars Prestmöte i Piteå. ss. Co m mi- 
nister i Skellefteå; f 1870 --,'' ss. ej blott Stiftets, utan Rikets 
Senior (91] är g). 

Prosten Högström var en med mogen lärdom och andlig 

erfarenhet utmärkt Pastor, som med nit och kraft deltog i sitt 

heliga och kära kalls utöfning ända till sin ålders sednaste höst. 

Uskad och vördad för sina höga föresynliga och fromt patriar- 

haliska egenskaper, fann han sin graf. 

far! Gustaf Näslund. (1871—). 

F. 1825 i Ilede Pastorat i Herjedalen ; Fadren d. v. Past.- 
Adj. och Vacans-Predikanten i Wemdalen, sedermera Commini- 
stern ibm, sluteligen Commin. i Thorsåker (Ytterlännäs) i Ånger- 
manland Isr. Näslund. 

St 1846 i Upsala; Prestv. 1849; Commin -Adj. i Thorsåker 
(Ytterlännäs) s. a. (hos fadren); vice Commin. i Nordingrå (Ul- 
långer) 1852; Commin.-Adj- s. å. iterum i Ytterlännäs; °v. Com- 
min. i Ullånger å nyo 1S53; Commin -Adj. vidare igen i Ytter- 
lännäs s. a. till 1857, samt en kortare tid dervid vice Commini- 
ster; v. Commin. i Botheå (Öfverlänuäs) och t. f. Pastor i Botheå 
Pastorat 1857 och 1858 (efter E. O. Sundbergs död); v. Commin. 
i Nora (Skog) 1857 äfven en kortare tid Jan.— Sept ; v Com- 
min., samt Adj. och Nådårspredikant ytterligare desslikes vid 
Ytterlännäs Sacellani i Thorsåker först Jan -Maj 1858 och sedan 
i sistn egenskap Jan. s. å. till 1861 (ännu hos fadren, som lefde, 
nch efter hans död under nådaren) ; utn. Comminister i Ramsele 
Pastorat, vid^ Edscle Sacellani 1859; tilltr. 1861; t. f. Pastor 
tillika ibm 18/0-71 (under vacansen efter N. A. Flodstedts död); 
."?• A,/ '\ ' l ***** 1871; tilltr 1872; v. Coutr.-Prost 1874 
i Vngerm Nordöstra Contract; Contr.-Prost s. å. (efter II. J. Berlin). 

Kyrkoh i Ragunda Joh. I sr . Näslund är en äldre bror. 

Ur Kamsele Comministrar Arnas. 45 , Comministrar i A.rnäs: 

: Ericus Olai. (1624—28). 

F. i Arnäs s:n, i Ingermanland; Fadren Bonde. 

St. 1614; Commin. i Arnäs 1624; Fältpred. 1630; Kyrkoh. 
i Harmånger, i N. Delsingland, 1634; Riksdagsman 1642; f 1647. 

Han benämnes i Ilelsingland Olof Arnamis, och kan ej 
gerna vara någon annan än denne, var en bror till Prosten i 
Delsbo, Mag. Dominicus Olai Arnasius, och skulle, enl. Fant. ock 
någon kortare tid (1628-30) varit Comminister i Delsbo, före 
fälttåget, och likaledes uti Ljusdal (1633-34), efter sin fälttjenst 
(Cfr Fant del 2 pag. 39, 220 ; del. 1 pag. 287). 

Auill. Tuo;cus auscr houom lefvat vid deuua Sacellanie aunu omkr 1040 
och att efterträdare, ej skulle börjat sin verksamhet, ss. Cominioister förrän omkrinc 
den tiden; i Anms k b benämne* var Ericua Olai afven Mur, och anser Oulphers ho"- 
nom tor Medelpadiuge. r 

And. J. Mur. (omkr. 1630—86). 
Se Pastorer i Arnäs sist. 

Er. 01. Lund. (1686-1717). 

F. i Hernösand; Fadren Handlande. 

St. 1680; Comminister i Arnäs 1686; f I7l7. 

Jon. IN. Wcsslcr. (1717—28). 

F. i Medelpad (Skön); Fadren Bonde. 
St. 1700; Prestv. 1703; Commin. i Grundsunda 1705; Com- 
minister i Arnäs 1717; | 1728 ?• 

Ilaqv. 0. Sundboui. (1730-32). 

F. 1690 i Sund, i Själevads s:n; Fadren Bonde. 

St. 1714; Prestv. 1719; Commin. i Arnäs 1730; f 1732 in Febr. 

Joh. J. Ekeblad. (1733-36). 

F. 1696 i Hernösand; Fadren Rådman Jon. Joh. Ekeblad. 
St. 1715; Prestv. 1726; Brukspred, vid Graninge, i Sollef- 
teå, 1729; Commin. i Arnäs, 1733; f 1736 på hösten. '¥ 46 Arnäs. Pai.. El. Salin. 0738 49). 

P. i Sti^sjö s:i i Ångermanland, 1703 fjj; 1 ad ren Commin. 
il. in, sedermera Kyrkoh. i Anundsjö, El. Jon. Salin. 

St. 17:0; Prestv. 1729; ( min. i Å% ås 1738; t 1749 
på hösten. 

01. Ii. Limdrall. (1751 56) 

I . 1707 i Lunde, i Arnäs s:n; Fadren BoDden Lars Sjuls- 
son (Sigvardsson) 

St. 1730; Prestv. 1739; ter uH A , 1751; t 

i75ö l f. Död af lag. 

Nom t t rde vara af / i U n. 

Bag. Carol. And. asp. (1757 59). 

F. 1713 i \ ra s:n, uti Ångermanland; Tadren Prosten och 
Kyrkoh. ibm, Mac An l J n. I 

St. 1729; Pr in. Ph. Mag i Greifsvall, 1742; Preétv. o h 
A . 1757; | 175!) -* . Var corpulent och besvä- 
rad af sk rbjugg. 

A p var en tn i n till Bisk. i Ilernösand. Mag. 
Pe< . J \ i . 

\br. Hr. Grafstr&m. (i700 87) 

T. 1 718 i GrÄft i, uti Stöde s:n, i Medelpad; Fadr. Länsman. 
,St. 1737; Pri tv 1744; Sockenprest i Timra, af Skons Pa- 
storat, 1750; ( . i An , 17(30; f 1787 

Midi. Sami. (1788-1810). 

F. 1731 i Askja, uti biländers s:n; Fadren Gästgifvare. 
St. 1753; Prestv. 1762; Connninister i Löfånger, uti Wester- 
lotten, 1774; Con ■ . i Antti , 1788; f 1810 V\ 

Mag. Olof Bilberg. (1813-16). 

F. 1774 i Ångermanland. 

St. 1797; Prestv. 1801; Prom. Ph. Mag. i Vbo 1802; Com- 
min. i Sidensjö 1809; mm. i Arnå . 813; f 1816. 
Anm. i tce Ulibrrgames stamort. 

Ahr. Sjalandcr. (Utn. 1817). 
Se Pastorer sist i Berg. "~'0 ÄRKÄ 47 

Kr. Sjöding. (1818-31). 
Se Pastorer sist i Ö.-Lul 

Jolr. Pet. Hellberg. (1832-41). 

F. 1787 uti Ångermanland (Ilernösand). 

St. 1809; Prestv. 1811 till Commin.. Adj. i Tynderö s:n, i 
Medelpad; D. r ett r pä olika tider tjenstgj. i Ljustorp, ss. Past.- 
Adj. s. a; Vidare pH Alnön 1812, ss. Commin.-Adj. och 1820 
ss. Vacanspred. ibm, samt s l. asom Nadårsp d. vid Borgsjö 
Sac; Commin-Adj. 1821 i Attinar; t f. Part. o h Commin. i 
Njurunda 1822-25; Commin-Adj. ibm 1825; t.'f. Capellpred i 
Mugun och Borgtattnet af d. v. Ragunda & Hauimerdals Pasto- 
rater i Jemtland, 1827; Commin. i Arm,, 832; f 1841 

Johan Kcrglmid. (Sedan 1845). 

F 1795 i West n botten (Umeå). 

St. 1822; Prestv 1824, efter att hafva ett vicari rat vid 
Härnösands Trivialskola; tjenstgj. vidare såsom t. f. Högmässo- 
predikant i Ilernösand, s. a, h ss vice Collega tillika en kort 
tid 1825, samt ss. vicarierandc Cantoi derjemte vid Scholai 
1823 -26; Past-Adj i Sollefteå, 1*20; vice P t 1834. o, I; n ,1 
Pastoralvård, 1836 41, uti Sollefteå Pastorat (Pastor Ib - 
b rj); Pastors Adj a nyo ibm, IS42; utn Commin. i Gruudsunda, 
1*39; tilltr. 1842; iUn. Commin. i A s a.; tilltr 1845 

\r sedan 1836 Ledamot af Evang Sällskap, t i St :kbolm; 

Bevistade 1871 ars Prestmöte i Ilernösand, da han biträdde 
i kyrkan vid Altaret och med Messuin [, 

O ^^" 

•*- ' ¥ Arnäs. 49 Arnäs Pastorats 

Andra Connninistratur i Gidcu, ss Annex dertill (1811—22). 

Denna Comniinistratur uppkom 1811, enl. Kongl. Resolutio- 
nen af den 3 Jan. s a.; Var förut (1809) Capell till Arnäs Pa- 
storat, men erhöll äledes 1811 rang o«h ordning af Pa 
Andra ( mm shutur. 

Comminister : (i Gidea). 

Mag. 01. IlassHlmii. (1S11-22). 

F. 1781 i IJernösand; Fadren d. v. Consistorii-Notarien 
ibm, sedermera Kyrkoh. i Sollefteå, Doct. Eenr. Dasselhun. 

St. 1802; Prestv. 1807 till Ommin.-Adj. i Sollefteå; Past.- 
Adj. i Gudmundrå s. å.; 8ockenpredikants-Adj. i Ed, af Sollefteå 
Pastorat, 1808; Past.-Adj. i Sollefteå s. a.; Prorn. Ph. Mag. 1809 
i Upsala; Capellpred. i Gideå, af d. v. Armas' Pastorat s. å.; 
Au In- Cuimiuv. i Arnäs, vid Gideå Sacellani 181 1 ; Ven f rst 
Kyrkoherde i Gideå nya Pastorat, 1822; f 1828 (Se Gideå Pastorat). 

"Bland sönerna märkas: ETenric Otto f ss. Med. Cand. o 
Fattigläkare i St. Maria, i Stockholm omfcr. lX5U y och Cornmin. 
i Norrbo och Bjuraker, i Eelsingland (t 1864) Fredr. Auy. 
rjaswlhim, 

Cfr Pastorer i Gideå. 

Anm. Coraministratun n i Gidefl blcf IW.' skiljd ifrfin Arnäi och förklarad 
for ett eget Pnaturat. Se dervm Gideå /' 


ALS EN. — '9 


\ 53 Alsens Pastorat. 

(Tillhör Jemti l i Cvntract enl. scdna^te 

R • ring af den 1 64.) 

/?<>lta 7' tittad - nytt 1854, då det af-kiljde^ med 

bina socknar (VI □ h Mattmar) ifrån Offerdals gamla Pastorat. 
1/ / r är dess Annex. 

Alllll. Alsen, ss. A: x Mattmar, till Offerilal. Si Ofl r l Kyrkoherdar : 

Pclir JUtrftni. (Sedan i 856). 

F. 1816 i Jemtland (<_Kt rsund). 

St. 1838; Prestv. 1S41 till Past.-Adj. i Ö.-Calix, uti We- 
sterbotten; Ijenstgj. sedan ss. \. Collega i Haparanda Schola 
1843; ss. Predikant vid Selets lruk i N.-Luleä o h tillika . 
Skolmä t re il n s. , ; . Past.-Adj. i Umeå 1845; ss. v. Coll. 
i Ileruosand 1847, och ss. v. Comminist. r äfvenledes någon kor- 
tare tid derstädes s. å., vid Pastoral-Examcns afliggande; v. 
C mminister, Lazaretts- och Fangpredikant i Umeå s. a ; v. Coll. 
någon kortare tid tillika derstädes '^48; Commin.-Ailj. i Skel- 
1 Fteå <;. å-; v. Pa tor, med Pa>toralvarcl, i Nysätra 1850; tjenst- 
gjorde sedan i Stockholm, ss. Catechet i storkyrkan 1851 ; vidar 
ss. v. Bat.-Predikant och Skollärare vid Ivongl. Svea Lifgarde 
1852, samt sluteli n ss. utn. Bat-Pred. vid samma Regemente 
1S53, och ss. Cat het i Hedvig Eleonora' förs. 1854, förestod 
upp förordnande Reg.-Pa t rs- och Esquadrons-Predikantstjen- 
sterna vid Kongl. Lifgardet till häst en kortare tid 1856; utn. 
F öt t 1 Åkens w/bil l P at med tillydande Annex 

Mattmar, i Jemtlftnd s a.; tilltr. 1857 i början af aret; Contr.- 
Prost i Jetntlands Vestra Contra t 1865 (viariorande 1863—5 
vid d. v. Norra Contractet) 

V , ! till Torps Pastorat, i Medelpad, 1859; Dtio till 
Sköns lediga Pastorat, i Medelpad, 1867; Dito till Sollefteå, i 
Vngermauland, 1873. 
54 Als k\\ 


Namnet Åströrn eger sin derivation ifrån A, en by i Bräckc 
socken, af Räfsunds Pastorat, der man torde få anse slägtens 
stamort vara, och hafva för öfrigt, utom i Räfsund, Åströmar 
förekommit i Berg, Ragunda och Sunne uti Jemtland. Alsi . 55 Comministrar (, Mattmar) 

af Al n 1 r t: 

Co.nminbtraturcn är samtidig ined Pastoratets stiftelse (1856). 

Vl,m y " ' I! Offerdal. be Offerdals Taatural. 

Joh. i\\. \omnnn. (Sodan 1856). 

F. 1817 i Jemtland (Otterdal). 

St. 1840; Piestv. 1842 till Commiu.-Adj. i Alsen, ss. då- 
\ rande Annex tiil Offerdals Pastorat; vice Commin ibra 1845; 
t> f - ( wminisUsr i Als,,,, ny P vid de-*, dertill 

\ ildade \nnex, \f ?, 1856; tilltr. 1837. 

F i iaijen 1875 till Liths Pastorat. ARJEPLOUG. Arj 59 Årjeplougs Pastorat. 

(W t ns Andra C ntru 

P uppkom orakr. 1640 a 1643 och var före den 

tiden sorterande under Piteå Stads- och Landsförsamlingar. 

Annex dertill (till 1734) var A, .■„,■. 

Silbo , med Xas. 1: mera igenlaggda silfvergrufva, 

som med sitt Capell upptog förnämligast arbetare-personalen vid 
grufvau, var ork ss. Lappmarksförsamling under Piteå, af ålder 
hit lydande, samt Gt t Capell, h vidare ock Löfmocks 

Capell af ar 1777, som upphörde omkr 1860, vid Mala Capeils 
inrättande vid Arvidsjaurs Pastorat. 

När Norrmännen 1690 uppbrände gamla träkyrkan i Silbo- 
jocki (sa nämndes närahn Pastoratet föst, med dess kyrka, 26 
mil frän Piteå stad belägen), uppbyggdes 1693 en uy, som d> k 
likaledes vådligen blef förgängelsens rof år 1743, genom vädeld. 
Arjeploug afskiljdes till ett eget Pastorat 1641 och egde till 
Annex Arvidsjaur till ar 1735 (P r i Silbojocki eller Arje- 

ploug märkas: Abr. V . B 1641, Pastor sedan i Ö.-Calix. 

Hans Bureliu 1644 sedan Stads- och Lands-Commin., vid l 
ordningen, i Luleå ra. fl. som ork Nasafjells Prester 1. Pastorer 
benämnas vanligen). 

V 7. Capell var beläget 6 mil ofvanföre Silbojocki, 

(numera Arjeploug) öfverst vid Norska -ränsen a fjellen af samma 
namn uti X.V. (se Capit Aug flahrs Charta öfver Norra Sveri 
af ar 1870), och uppfördes träkapellet 1640 för den gamla silf- 
vergrufvepersonaleu, men när silfververket af de Danske sluthn 
förstördes, kom grufvan ej mera i gång, och upphörde ock med 
tiderna Capellet; dock funnos Grufpredikauter vid f. d. silfver- 
verket i Nasafjell qvar ännu 1777, vid hvilken tid Capellet tord ■ 
upphört, da ock s- a T ' ( , några mil ofvauför i O 

och N V. från Arjeploug uppsattes (Bland Capellets Prester mär- 
kas Peltr Christophm Turdmus (1641—60), Commin sist i 
Bygdea. och samtidigt därmed berinnas ofvanb. Abrah. B 
(1640— 44), Hans /? (lt>44 52) och Joh. \. L - 

(1662); t 1^97 V m. fl. Pastorer i Silbojocki (Arjeploug), eller 60 A J iLUli, Nasafjellets Pastorer, ss. man ock ser dem kallade (L« stadu, , 
den sistn. Cfr Coll. 2 cl. i Piteå fornt). 

s . allas Silbojocki i gamla haudlinga, 

G ' , , 4 mil S.O. från Arvidsjaurs kyrka, och 

S mil fr* Piteå, uppbyggdes 1602, och står qvar ännu ss. en 
ruin och obegaguadt (1875). 

1„ W , Bva Wc. numera, och har en läng följd af b lyJt under Piteä Lands- 
'Ln Wa«im 4vrko«&rten irhetena skull af ortcos innevånare 

f och socken, mej begagnas M*°6* r « jt broderligen dem i Piteä 

begrafoinpylate, hvarv.d Ar . dqtMi Pre^er a . S ^ 

■ I sHssä-ÄSi , * «- 

ler fingo eget Canell . Cfr Arv.dsjaur. m . . . , 

yl <, ligger 26 mil ifrån Piteå stad, Arvidsjaur blott 

17 mil derifrån. 

.Arjeplougs Pastorer: 
Pehr Theodor Winnberg. (1854-74). 

Cfr Arvidsjaurs Pastor sedan. 

Aum Af cii svar el hemsöktes i denne Pustors tid A 

keld. som ar I8G7 under sommaren förstörde totalt hela bostaden, .vår- 
te missvixt och hungersnöd gjord. Sr till ett olyckans ar for folk och land. 

Carl Nath. Fjcllstroiii. (1874- 

F. 1820 i Westerbotten (Arvidsjaur); Fadren Missionären d. v. 
flerstädes, sedermera Pastorn i Arjeploug Carl Joh. Fjellström. 

St. 1844; Prestv. IS47; Connuin.-Adj. då i Luleå Lands- 
törs.; Past.-Adj. s. ?i i Arvidsjaur; Past.-Adj. 1848 i Arjeploug, 
och v. Pastor, med Pastoralvård tillika; t. f Pastor i Arvidsjaur 
1849; t. f. Pastor och Skolmästare i Arjeploug 1854; ordinarie 
Skolmästare s a. och t. f. Pastor, med Pastoralvård, i Arvids- 
jaur 1857 (lör Gust. Engelmark, och efter dennes död 1S73); 
utn. Kyrkoherde < Arjeploug, 1874 V. ARVIDSJAUR. 
f 


■■■i Ar\ i i\li;. n Arvidsjaurs Pastorat. 

HV terl ttena Aiuha Contra t.) o 

a. P i t bildades 1734, enl. Kongl. Bi. af den V s. 

Det var före denna tid Annex till det 9 mil ofvanföre be- 
lägna Arjeploug, uti Piteå Lappmark, och erhöll är 1643 e-en 
Pastor, med afsöndring ifrån Piteå Stads- och Landsförsamlingar. 

Gråéräsks Capell, under Piteå, i Arvidsjaurs Lappmark, 
uppbyggdes 1602, och begagnades några dt cennier för grufarbe- 
tarena vid d. v. Silbojocki eller Nasafjeils silfververk, till dess 
de der (1640) erhöllo sitt eget nyb>ggda Capell, och egen Prest, 
och begagnades Gråträsks kyrka sedan tor Piteå Laodsförs o b 
Arvidsjaurs närboende folk, tills det ansågs ofverflödigt och till 
begagnande obrukbart, ss. det ännu är, men till bcgrafnirjgar an- 
vändes ock nu tor tiden den gamla Kyrkogarden vid Gräträsk 
för ortens befolkning.— Arvidsjaur ligger 17 mil från Piteå stad 
(Cfr Arjeplougs inledning). 

Annex eller Capell sedan 1860. är M 

Alllll. Efler Sr 1734 nr Si bo .\ 

blcf derrued ett. 

.Arvidsjaurs IPastorer: 
Gustaf Engclmark. (1844-73). 

F. i Enontekis Lappmark, vid O.-Tornea, 1787; Fadren 
Pastorn ibm, sedermera i Juckasjärwi, Dan. Engelmark. 

St. 1806; Prestv. 1810 till Past-Adj. i Jockmock, i Luleå 
Lappmark; Nadarspred. vid Qvickjocks Sac. af Jockmocks Pa- 
storat, 1818; Past.-Adj. itc-rum i Jockmock 1819; vice Past. ibm, 
med Pastoralvård. 1825, och Nadarspred. vid ledigheten 1826; 
Skolmästare i Gelliware af Luleå Lappm. 1828 (med tilltr.); vice 
Pastor tillika eu liten tid ibm 1831; atn. Kyrkolwrd i Arvi 
jau,, 1844; tilltr. 1846. 

TjenstUdig 1857 för ålderdom, vid sina 70 år (med Skol- 
mästaren d. v. uti Arjeploug, Carl V /. F ss. tillf. Pa- 
stor tillika i Arvidsjaur); Jubelprest 1860; j 1873 f|. 64 Arvidsjaur. Pehr Theodor Hiunbcrg. (18*4- 

p 1813 i Jomtland (Borg). 

si 1836 i Upsala; Prestv. 1837; Past.-Adj. demd . Hell- 

i»„H med Pastoralvården tillika ibm, ss. vice 

gum, i ^^"J^^a* 1839iDorothea,afUmea 

p as tor, en kortad 18 8 Fas J § ^ ^^ . 

iv.da.wed vid Umeå Landsfors:s ena Sacellan, 841, Past. 
A M uti N. Ångermanland, 1843 och Past.-Ad^ ■ Doiothea 
t% 1844; v. Pastor i Arvidsjaur, 1854-57; uta ^-9* 
Skolmästare i Arjeplc ,g, i Piteå Lappmark, 1854; td.tr. 857 
(efter Carl Joh. FjclUtröm, P^tor 1823-53); erhöll ^ ^ k d 
frän Skolmästaretjensten ibm; ««»■ A»**** « ^-M»'. 

1874; tilltr. 1875. . .„„, 

Var / « t ./<•« (med 01. Lindal) till Wilhelmina Pastorat 1873. 


Arvidsjaur. 65 Capellpredikanter vid Mala, 
af Arvidsjaurs Lappmarks- Pastorat: 

Capellet uppbyggdes och inrättades 1860. 

Olof Lindahl. (1862-73). 
Se Wilhelmina Pastorer. 

Joh. Mörtsell. (1874- 

F. 1824 i Arvidsjaur. 

Prestv. 1862 uti Strängnäs; v. Capellpred 1873 i Mala; 
Skollärare ibm 1853 och v. Capellpred. tider för öfrigt ibm; 
Capellpred. 1874 vid Mala Capdl, af Arvidsjaurs Pastorat, i 
Piteå Lappmark; tilltr. 1875 (förenar fortf. Skolläraretjensten 
dermed). 

Sås. vicarierande Folkskollärare förut har M. eljest funge- 
rat: uti Arvidsjaur 1846-49; i Öhrträsk, af Lycksele Pastorat 
1849 — 52; ss. Rese-Catechet för Sv. Missions-Sällskapet i Lapp- 
marken 1854—59; ss. tillf. Tingstolk i Arvidsjaurs och Arjeplougs 
Lappmarker 1861, samt en kortare tid ss. vice Kronolänsman i 
Arvidsjaur (1849). U är Exam. Folkskollärare 1846 i Hernö- 
sand, men är dispenserad, vid sin Prestvigning, ifrån Student- 
och Dimissions-Ex., jemte Gamla språken. 

Utg. En ny upplaga af Gythner-Ilögströmska Postillan, 
på Lappska (1854—55); En ny öfversättning af N. Testamentet 
på Lappska (i förening med Prosten N. J. Sundelin i Lycksele 1854). & r BERG. Berg. 69 Bergs Pastorat. 

{Jemtlaiids Södra Contract.) 

Bergs Pastorat stiftades 1650. Det var förut en af Ovi- 
kens Pastorats Annexsocknar, som enligt Erasmi Ludrigssons 
Beskrifiiitig om Ovikens Tingslag 1575 utgjordes, med O viken så- 
som moderförsamling, af Hackas, Berg och Myssjö, samt Capel- 
lerna Rätan och Klöfsjö. 

Af Ovikens gamla Pastorat (före delningen 1650) var Berg 
dess förnämsta Annex (Cfr Ovikens inledning) och finna vi se- 
dermera (efter delningen 1650) Comministrarne för Oviken för- 
nämligast i Hackas, till 1860, derefter i Myssjö; men Commini- 
strarne för Berg, såsom Pastorat, i Rätan (Cfr här nedanföre). 

Åsans Capell inrättades 1764 

Ibland socknens märkvärdigheter är ILfrerbcrget, med sitt 
märkvärdiga läge och underbara beskaffenhet i naturalhistoriskt 
hänseende, der man ser på dess spets 18 kyrkor, och der man 
har en gammal inscription, inristad pa en trästock: Per ardua 
ad Astra (genom mödorna man stiger upp till stjernorna — man 
går till himlen). Den stora rerana, som berget har, vill en sägen, 
enligt Hiilphers Jemtl., hänleda från tiden för Christi död, hvarom 
det i skriften heter: »Och hällebergen remnade», m. nu 

N. v. Anve.rerna äro: Rätan, Klöfsjö och Åsarnas Capell, 
med anställd Commin. tillika i Klöfsjö, enl. Kgl. Br. den £ 1870. 

Alllll. Enligt Contracts-Regleno^n geoora Kougl. Br. deo $ 1861 förmin- 
skades S. Coutractet, da Ö. och W. Contracteroa uppkommo 

Kyrkoherdar : 

.loan Sigwardi. (1650-76). 

F. i Rödöns Pastorat (Aspås s:n och Tand), uti Jemtland ; 

Fadren Bonde. 

Studerade i Trondbjero, i Norge ; Commin. i Ragupda omkr. 
1640; Kyrkoherde i Bery (den förste) 1650, da det ifrån Oviken 
afskiljdes; f '676 vid hög ålder. 

Hoherberg kallade sig sönerne af det bekanta Hofverberget 
i denna socken, och märkes deribland: Kyrkoherden i Ragunda IV 


Mag. 70 Berg. 

Sal. Jvan Uojverbcrg, Prosten Magister Hans Berg. 71 Joan Hofi , i Malmö (först Pastor i Bjeresjo.sedan Landskrona 
ut/skane) och Reg.-Pa.toni Or •/ ■ Bofterberg , Skåne 

(turat Comminister i Uede. uti Härjeadaieo, af Hernösands stift). 
WoA •*>«« %«**•<& var en from och vördad Pastor, 

som dageligen mor g° n och aft0U Lnäbö J aD(ie ® otåe fiin b °° 
framför altaret uti kyrkan. 

Anm. Omkr. HiSÖ bodde B Kapteuaboslältet Gnlhanmar i Bi rg, de» berömde 
Chemisteo Drai • ma. 

Joh 01. »rake. (1676-93). 

F. i Brundo; Fadren Kyrkoh. 01. Pet. Drake ibm. 

Dm förste Comminister i Berg, omkr 1670; utn. Kyrkoh. 

ibm, 1676; tilltr. 1678; | 1693 H 

Kyrkoh sedermera i Berg, Joh. Joh Drake sen. var en son. 

Sugnas 01. Flodalinns. (1695-1713). 

F. i Offerdal; Fadren Kyrkoh. ibm (förut Commin. i Sveg) 
Olof Bartholinus, (Angdalinus äfven kallad). 

Adj. hos fadren i OfTerdal 1670, eller h|Jl&£ Nådårspred. 
(efter fadren; f 1669); Commm i Brunflo, I687TT 1713. *? 

Kyrk.ih. i Oviken (förut Reg.-Past.) 01. M. Flodalin var 
en son. Namnet är hemtadt af födelsesocknen, Offerdag som af 
ålder skall egentligen hetat Afl l . 

Cfr Commin. i Brunflo. 

Eric Olof llliss. (1714-27). 

F. i Torp, uti Medelpad omkr. 1670; Fadren Kyrkoh. 
01. Er. Huss ibm. 

St. 1688; Past.-Adj. först hos fadren i Torp; Regements- 
pastor vid Jemtlands Regemente, Til; Kyrkoh t ttay, 1714; 
var Riksdagsman 1720; f 1727 

Sönerna voro Kyrkoh. i Räfsund, Mag. Joh. Er Huss, och 
Kyrkoh. sedermera i Oviken, Mag. Sam Er Huss. 

Svågei n efterträdde. 

Joh. Joh Orake sen (1729-44) 

F. 1671 i Berg; Fadren d. v. Commin ibm, sedermera 
Kyrkoh. derstädes, Joh. (Jl. Drake. 

St. 1686; Adj. hos fadren, eller biträdande Prosten i Berg 1693; Prestv. 1694 till Adj. i OfTerdal; Commin. i Berg 1696; 
K rk l ibm 1729; f 1744 ss. Jubelprest. 

Kyrkoh. i Indal, uti Medelpad, Mag. Hagu. Joh. Drake och 
Reg.-Past. i Jeintland, Mag. Joh. Joh. Drake jun., voro sönerna. 

Nik. Sal. llofYerbcrg. (1746-74). 

F. 1699 i Ragunda; Fadr. Kyrkoh. ibm Sal. Joan Hofvtrberg. 

St. 1718; Prestv. 1723; Adj. hos fadren i Ragunda; Adj. 
i Oviken 1725; Commin. i Berg 1729; A' r /.. ibm 1746; t 1774. 

Denne var en sonson till den fromme och kyrkofaderlige, 
förste Pastorn i Berg, Joan Sigwan 

En hans bror var Capitainen vid Jemtlands Kongl. Rege- 
mente, Carl II f rb , och brorsonen, Kyrkoh. i Umeå (förut i 
Botheå) Mag. Fr. C. II fe rbi rg. 

Mag. \ils Pauliu. (1775-99). 

F. 1724 i Altnäs, uti Bergs socken. 

Var Nådårspred. i Berg 1774; Kyrkoh. ibm 1775; f ss. 

Prost 1798 1. 99. 

L i i likan med anledning af Phä. 1: 23 hölls af Prosten 
och Kyrkoh. i O viken, Mag. Joh Behm (tr. i Upsala 1799). 

01. Wröiii. (1799-1817). 

F. 1748 i Ragunda Pastorat; Fadren Commin. ibm, seder- 
mera Kyrkoh. derstädes Carl 01. Aslröm. 

St. 1769; Prestv. 1775 till Past.-Adj. i Berg; v. Collcga i 
Frösö 1777 ; Past.-Adj. iterum i Berg sedermera, och Past.-Adj. 
i Sunne i798; K , h. B rg 1799; f 1817. 

En yngre bror var Kyrkoh Mag. Carl A ti i i Räfsund. 

Abraii. Sjalander. (1818-33). 

F 1763 i Själevad, uti Ångermanland; Fadren Bonde. 

St 1787- Prestv. 1788 till Past.-Adj. iNordmaling; tjenst- 
inorde sedermera ss. Nådårspred. 1793 ibm; Comminister i Bjöma, 
uti Själevads d. v. Pastorat 1797; Commin i Arnäs 1817; utn 
Pastor i Berg s. a; tilltr. 1818; Prost 1828; | 1833. 

tnm I IbOT 3» Matrikel af I P! la g" hau ss. Commm.stcr . fly r a 

I7W, JkT&nm redan d8 .ar constUu«,d Sn elhio, - An„ex Ull Sja.e.ad 

Jon. Östlund. (1833-48). 

Se Pastor sist i flammerdal 
|^Bl^^Hl^^HHHBBHHi 


72 Berg. iNiis Gast. Zetterberg. (Sedan 1848). 

F. 1802 i Jemtland (Brimflo Förs.); Fadren Prosten och 
Kyrkoh. ibm, Doct Gust, Wilh. Zetterberg. 

St. 1823; Prestv. 1825, uppå Iluspredikantskallelse, uti 
Upsala, af Lieutenanten och Tullförvaltaren Lagerheim vid Furu- 
sunds tull, utanför Norrtelje, och fortfor dervid till 1834; tjenst- 
gjordc'ss. Uuspredikant i Erkestiftets församlingar, både ss. Adj , 
vice Pastor, och v. Comminister derjemte; Adjunct och t. f Ca- 
techet i Stockholm 1833; Lärare i St. Jacobs och Johannis fri- 
och fattigskola 1835; Esquadronspredikant vid Lifgardet till häst, 
samt tillika lärare vid Regementets skola 1837 ; var ock en längre 
tid Privatlärare i Stockholm; Regements-Pastor vid samma Reg. 
1847 (efter Fredr. Arrhenuis, Pastor sedan i Öhuehärad i "VVerm- 
land); Kyrkoherde i Berg 1848 (med tilltr); Contr -Prost öfver 
Jemtlauds Södra Contract 1865. 

En in/ Commimstratur, jemte Rätan, stiftades för Bergs 
Pastorat, med station för dess Andre Comminister i Klöfsjö, ge- 
nom Kongl Br. af den 8 April 1870. Berg. 73 Comministrar i Berg: ( Räton .) 

Ttmmts vill anse en Commin. obekant till namnet här fun- 
nits genast 1650 vid Bergs Pastorats stiftelse, men trohn drog 
det om någon tid och vi få följande Commin.-serie: 

Joh. 01. Orake- (Omkr. 1670-78). 
Se Kyrkoh. i Berg. 

Hans faroli Broms. (1678—95). 

F. i Selångers Pastorat, uti Medelpad; Fadren Coinmin. ibm 
vid d. v. Sättna Annex och Skolmästaren uti Sundsvall, sist 
Kyrkoh. i Tuna Pastorat (Medelpad), Carl Htmsaon Broms. 

Commin. i Raguuda, i Jemtland, 1662; Cortmrin, i Bag 
(Jemtland) 1678; f 1695 V; Bcgrafven d. ? s å. i Klöfsjö kyrka. 

Comminister Broms skulle i Ragunda varit någon kortare 
tid suspenderad för 2:ne försummade sockenbud. 

Kyrkoh. i Indal, uti Medelpad, Mag. Pehr II. Arling var en son. 

Cfr Commin. i Ragunda. 

Joaii Joh. Drake sen. (1697-1729). 

Se Pastor i Berg. Nils Sal. Ilofverberg. (1729-46). 
Se Pastor i Berg. 

Hart. (Njuren. (1746-70). 

F. 1707 i Njurunda s:n, uti Medelpad; Fadren Bonde. 

Comminister i Berg (Rätan), uti Jemtland, 1746; f 1 770 af slag. 

Carl Wagelin. (1772-76). 

Cfr i Hede bland Kyrkoherdarne sist. 

Hans Lindholm. (1777-82). 
Se Pastor sist i Lith- 74 Bekg. V ne SHaf (1782—1807). 

F omkr 'l750 i Skön, i Medelpad; Fadren Kyrkoh. ibm, 
sedermera i Sunne, uti Jemtland ,AÄr Ä~/. 
G,«*Ä ' *•¥ ( Rätau ) l783; f 1S ° 7 - 

Giiltiituml llf istcdt. (1807-27). 

1 1754 i Ilede, i Ilärjeadalen; Fadren Bonde. 

St 1779; Prestv. 1781 till Past.-Adj. uti Uede; Nådårspred. 
ibm 1792; Comminister i ITede 1794; Comminkter i Berg (Rä- 
tan) 1807; tilltr. 1809; t 1827. 

(Just Willi. Zetterberg. (1828-54). 

F. 17S5 i Bergs Pastorat, uti Jemtland; lidren Bonde. 

St. 1802; Prestv. 1810 till Past.-Adj. i Berg; v. Pastor 
med Pastoralvard ibm 1816; Past.-Adj. iter.un ibm 1818; Com- 
mmuter i B&rg (Rätan) 1827; tilltr. 1828; tjenstledig för sjuk- 

lighct 1847; f 1854. 

Studerade i Åbo och resnonderade 1806 ibm med en disp. 

Prais. Profess. Snellman: D> Smsu mstetico. 

Ernsi Vrimian. (855 62). 
Se Kyrkoh. sedan i Sunne. 

Jon. Immanuel Schcnlin. (1863— 

F. 1836 i Umeå; Fadren Reet. Sch ibm, sedermera Kyrko- 
herden i Lfif&nger, Mag. Jon. Scherdhi. 

St. 1855; Prestv. 1859; (Jommin.-Adj s. å. på Alnön, af 
Sköns Pastorat, i Medelpad; v. Commin. ibm .1860; v. Commini- 
ster i Tåsji: af Bodums Pastorat, uti Ångermanlands, a.; v. Past. 
i Junsele s. a.; Past.-Adj. i Ilammerdal, uti Jemtland, 1861; 
L tnmin ter i Berg (vid Rätan) 1863; tilltr. s. å. 

Anm. grnmu k Bi ilen S Ajxil 1870, K!öf*jc Sn- 

ccllanj, 55 Uerij. Pust* 1 dra S» tued afslag af Pastoratet i i delning BO THEA. 


BOTHEÅ. Botheå Pastorat. 

(Ångermanlands Wesbra Contract.) 

Pastoratet med dess kyrkohistoria, har man någon närmare 
kunskap om, ehuru sparsam, endast ifrån Retormationsseklet; 
men att socknen med sina kyrkliga inrättningar, går långt in i 
den Catholska tiden tillbaka, till omkr. 10- å 1100-talet, finner 
man af de för handen varande fornlemningar (liksom Thorsåker 
sin samsyster på andra sidan elfven gent emot) och af de gamla 
kyrkorna, med sitt byggnadssätt, som ursprungligen begagnats till 
fästningar emot fienden. Dessutom vittna äfven andra antikvari- 
ska fynd inom församlingen, och hennes Annexer om en ålder af 
till och med tidigare än det Elfte århundradets början (vid pass 
950-1000). F 

Botheå n. v. kyrka torde vara byggd år 1635 eller åtmin- 
stone då erhållit någon förbättring. 

Annexer äro: Styrnäs, Öfverlännäs och Sånga, samt Gåhl- 
sjö Bruksförsamling. 

A mil. Tideu i„ie 1500, och äfven sedermera lill och vid Reformationen IS30- 
talet ocli sediiarej förestods gtidsfjeustea hir hk in o ratade» af Munkar, som lärde 

i Skriftens tolkning, salte.s till Pastorer i Y rim Ungarna, 

Kyrkoherdar : 

Före Reformationen upptager Tumeus 

Dom. Paulus IBansi, (1450). 

Han hade en rättegång 14J4 om n ang i Ofverldnn 
mellan Fl ar i oms by och Öfverlännäs byaman under Lagman Gu- 
staf Carlsson Gumsehufvud (Lagman i orten 1454—75). 

Fetrus JonJC. (omkr. 1590-1624). 

Förmodligen Norrman; Fadren troligen Kyrkoh. i Sunne, i 
Jeratland, sedermera i Själevad i Ångermanland, Jon. Nicolai. 

Kyrkoherde i Botheå, den förste efter Reformationen omkr 
1590; Underskref Concilium Upsaliense 1593; t omkr. 1624. 

Comrainistern i Botheå, vid Sanga Sacellani Andreas Petri, 
var sannolikt hans son. 78 liOTHEÅ. ., , ,, ,i>^ krUli Mne. Laurentius Petri Ner. 

In.». Red» liM l*J« ™* , ? , :f 0II , inll -,>v, ; ^. fv, r 

, ,, 9ll | fl pä mi.atKmaresa ."^»"y^i, tillflille. Ar 1933 bolla «f anm...* 

| 1( .| B det öfriRa \ rrle..d '» , *™ , " | ( .,, i .„ forbÄUr ad kyrkohandbok» aiittWHdr, i 

H* r Vi . W3.WHN *&**"* ..f*l 

i iovis.l«ti.^r Mef k S ga gamla h,l.okall«. invid h 
N ,,.. förra «f **n* k} r*ov iu »o i r kaa»,!iet. der han to, i 

K-' 'I'"' ?Z„« och , • • ««*« ar drifo. vM- 

r\rr V8tlod eK '"' " gl " 

till helaans ■ ,,ri "S 8 «■*»«*•' af a,la s,Bg 

Kicolaus Petri Munk. (omkr. 1624-27). 

F troligen i Själevad, i Ångermanland ; t adren furmodl. 
Commin. ibm. sedermera Kyrkoherden i Grundsunda, slutl Pastorn 
i Säbra (som torde varit samme person) Pedro* Nteolm, 

K i 1 Bothcå vid pass 1624; t 1627. 

Tun. i sina manuscripter anser hans tid här ss Pastor 
varit 1627- 30, och att han varit Commiuister någon tid tomt i 

Botheå, vid Sanga 

H Ipl förmodar honom halva varit en af företrädarens, 

Kyrkoherden Petrus Jonu söner 

Anm. I BMufvud» och W. Ake Pa t äter, uti Upfand, tinnes ock detta 
namn iLIhdcI Pastureroa, och trohn voro de besläktade. 

Steno Damelis, (omkr. 1627-40). 

F. i Medelpad. 

Commin. i Gefle omkr. 1620; Kyrkoh i Botheå vid pass 1627. 

Lefde 1 635, dä en af församlingens klockor, som har hans 
namn, blef s. å. gjuten, enl. inscriptionen dera. 

Torde dött omkr. 1640. 

Var en kort tid Pastor, säger Tun., som har hans är här 
1630-39, da han vid den tiden arlidit. 

Ibland 8 n ma märkas: Da\ ; likaledes var Commin., se- 
dermera Kyrkoh. i Burträsk, uti AYesterbotten, La untius Steno- 
nis Björk, sannolikt hans son. 

Jonas Joannis tddius. (omkr. 1640—43). 

F. i Undrom, uti Botheä socken. 

Commin. i Botheä, vid Sånga Sacellani omkr. 1630; Kyrkoh. 

i Botheä Pastorat omkr. 1640; j 1648. 

Regements-Pastorn Tid Ångermanlands Infanteri-Regetnenta 
Jöns Udd var hans si u. BOIHEÄ. 79 Olaus Joh. (|. Hansson) Anthdius. (1648-65). 
F. i Upsala omkr. 1600; Fadren d. v. Astronomis Prof 
,bm, sedermera Prosten i Gefle Mag. ./, /, QL Anti 

1630- Pplf ; u ini p ' Gudrau,ldla (Högqö), i Ångermanland, 
630, Re tor Sch. , Gefle och Pastor uti llille Prfcb.-Pastom 
1042, Pastor i .^egersta, uti Helsingland, 1645; tilltr. 1647 

• Q 7? P TT l SkHlle han erhåUit »ymerligen -»för sitt nit 

om Scholan och för sin faders skull,, heter det om honom hos Fa*. 

* iJf £ ^ \ **** utl AD germanland, 1648; tilltr 1650; 
t Ibb5_ - Han kallar sig Pastor i Botheä 1650, »7 , , 

Fadren var Ångermanland »inge, född i bollefteå, och deraf 
torde ock n m» t vara, näml. Grek. bildadt (ex é vi)o ~ blomma 
och rjliog. Sol); således AfitJielius, Solblomma. 

B-, krm voro: Kyrkoh. i Luleå och Prosten öfver hela 
Westerbotten Mag. Johan Anti o h Eloqu. Prof. vid Upsala 

Academie Mag. A» Antfielius (sedermera Assessor i Svea 

Ilofrätt, adlad Solenbl mma), af hvilka den förre, enl. ett Con- 
sistorii Protocoll af ar 1644 blifvit i Upsala 'ansedd »ega det bä- 
sta xwjcnium af alla brodern a, 

En son var Apologisten vid Hernösands Schola Jon. 01. 
Anthelius (född i Högsjö s:n, uti Ångermanland). 

Mag. Mcolaus M. Sternclius. (1667-84). 

F. trol. i Sollefteå omkr. 1630. 

St. 1646 i Abo; Conrector i Hernösand 1657; Prom. Ph. 
Mag 1661 i Upsala; Eloqu. Lect. i Hernösand 1665; Kyrkoherde 
i Botheå 1667; f 1684 i Fastan. 

Fadren var förmodligen Mait u A e i9 (fogde 1. någon 
annan civil embetsman) och skulle da P St t varit en 

brorson till företrädaren, men Comministern uti Ramsele (Elellgum), 
sedermera Kyrkoherden i Dannemora, uti Upland, Israx M 
Anthelius (äfven en son af Martin Anthelius) B/ s S 

Gift med Catharina Burman (Häradshöfdingedotter från 
Ångermanland). 

Sönerna voro Superintendenterna Doct. Ä i . A . Sternell i 
Hernösand och Mag. Carl Nilsson £tero<?tf(Superintend.) i Carlscrona. 

AlUII. a rtn för slogten Si. 'ara den son, 

1 r Anti derna, naiul.-n Astronomin P 1 ■« » ' :ia Proateo l fieflt 

Mag Joh. Ol. 1 farfadre..} ifräa Solfeftefi, uti \ iland ffl 

. Prosten Nic, M. Sterot * g. l01l| e vr "'' M*wgen ^SotleJ 

(aol, stcro, atjeroa) eller al firj n, der roahäudn fadren tedan nedsatt sig, ocli der 

var Sterntlius möjligen alfeu var ludd. 80 BOTHKÅ. 

ft«. • Botheå 1685; t l705 V ; 

Sown tftertrådde ss. Pastor i Bothea, 

7««<r« anser honom för Comministerson frän Offerdal. 

SL hänleder slagten ifrån SmI, i Söderala s:n, »t. 

HeUiÄ - **- ** «• »* ? ^t" 

„et S««J." vara bildadt af berörda Sunds by (Cfr Gommim 

^Ä 1 ! ÄL Ät ** *-* var en ,,„ och 
.»rvoro: Prosten i Bothea O, /,„/, W-. »- *J 

trädareV Mae. Gu*t. Andr. Smd*u (Kyrkoh. i So lelteaj octi 
g Ä "1 M*» (Prost och sin brors e.tert, , SolUftea) 
g Brors n. en son af Undersakers-Pastorn, var Prosteu 

Joh. Sundius i Almunge, uti Upland, f 1781. 

öl. Andr. Sundins. (1706-53). 

F 1676 i Bernösand; Fadren d. v. Cons -Notarien, seder- 
mera Log. Le. t ibm, sluteligen Prosten i Bothea, Mag. And. A. 

Sundius sen. „ „ . . 

St 1695; Phil. Cand. 1705; Adj. hos fadren s. a.; Kyrkoh. 
Botheå 1706; Prost 1733; Prestroötes-Prxses i Hernösand 1740; 

t 1753 $. 

Mag. Joh. Sam. Cleni. Thelaus. (1756-76). 

F. 1709 i Torps Pastorat, uti Medelpad; Fadren Prosten 

ibm Mag. Clera. H. Thelaus. . 

St 1727 • Prestv. och Bat.-Predikaut vid Ostgöta Cavallen- 
Regemente 1733; Prom. Ph. Mag. i Rostock 1734; Comminister 
i Själevad, uti Ångermanland, 1743; Kyrkoh. i Bothea 1756; 

Prost 1768; | 1776. 

Comruinistern i Ramsele (Hellgum), slutl. i Nätra, Clem. 

Joh. Thelaus var en son. 

Mag. Fredr. Carl llofmberg. (1778-99). 
Cfr Pastorer i Umeå sist. 


81 Ragnars Jac. Stridsberg. (1799-1811) 

F. 1741 i Hernösand; Fadren L..g. Lect. vid Ilernösands 
Gymnasium, Prefessoren Mag. M . / ',. Stridil 

St. 1762; Prom. Ph Mag. 1 770 ; Prestv. 1774 till Adj. i 
N ra; Adj. i Öfverlännäs . a; Nådarspred. ibm 775; Socken- 
pred. i Bothea 1777; Conunin. i Sanga, vid Botheå Pastorat, 
1797; A / /.. B a 1799; Prost 1801; f 1811. 

Magen efterträdd . 

Rect. Sch. i Hernösand Mag. M 8 f% V ar en / r. 

Iloct. Carl fot. Liiuial. (1812 48). 

F. i "Westerbotten (TJmea) 1775. 

St. 1795; Prom. Ph Mag. i Äbo 798; Spec. pra sidendo 
i Phil. Fac ibm 1799; v. Cons.-Not. s. a.; v. Collega tillika i 
fnv.-Skolan 1800 i Hernösand; Cons.-Not 1805; Prestv. 1^06; 
Kyrkoh. Botheå 1812; tilltr. 1813; Prost 18J5; Th. D t 1830; 
v. Contr. -Prost s. a.; Riksdagsman 1S34; ordin. Contr -Prost för 
Ångermanlands V. Contract 1840 (efter Prosten Mag. Abr. Smmd- 
y i Sollefteå). 

Var Pra ses i 839 vid Prestmötet i Eernösand, och Led. i 
fiere inhemska lärda sällskaper; f 1848; Jul 

Prostei Lindahl beskrifves såsom en from och u, och 

om församlingarna välförtjent och verksam Pastor. 

Var gift med Anna Elis. Stridsberg, trol. företrädarens d:r, 
f 1843 V i Bothea, 57 ar g. 

Utg. Skr. Synodaldisputation, ss. Preses vid Prestmötet 
1839 i Hernösand: Om förnuftets bruk i trossaker (på Latin). 

Mag. It. 01. Sundberg. (1849-57). 

F 1797 i Sundsvall; Fadren Stads-Coraministern ibm, slutl. 
Contr.-Prosten och Kyrkoh. , Sollefteå Doct. Air StmSerg. 

St 1814- Prom. Ph. Mag. 1821; v. Cons.-Notane i Rem - 
sand s. å.; v. Collega i den högre Apologistclassen «»--;; J. 
Collega vid Lärdomsskolan 1822; ordinarie Collega ..a., Gym- 
uasii-Ad,. 1834-38; tillf. Cons,N t tillika v.d atsk.lhga tider 
1823-37; vicar Eloqu. Lector, vid samma Gy^asmm ,18-6- 
38; förestått tillika Theol. Lectionen under hostterminen l83o, 

ordin. Eloqu. et Poös. Lect. 1838. rvmnariiim den 

Höll sitt inträdestal för samma Lection a Gymnasium 82 BOTH \) Fl A 83 i 


Jf 1S39 i Hernösand med bm : Quid a I - / » »< 

^f 1 .^; 1 " 3 " * fi 1849; v. Cont,- 

Pl st i i, nnanlands V. Contra t 1853 1 följ., undi-r r.rdma- 
riena Pi st d Dt. Ami fränval vid Rik dagen 

'" Vftrss< y; // / . ti rnösand 1835 tillf. Sekreterare 

i Stiftets Bibelsällskap derjemte. 

Föreslagen 1847 till Hai i Pastorat i Jemtland (efter 

Jon. An-man) innan sin utnämning till Pastor i B fcheå. 

Riksdagsfuilmagtig och bevistade Riksdagen i Stockholm 1856. 

f 1857 uti S i under Riksdagen; ligger i/vtn å 

jr/ . ,v s kyrk-gard ibm af Bisk. i Hernösands stift Doct. /«% 

/krama?), med hållet Liktal. 

7 w ,s , , var en lika lärd och för skolan oölvcr- 

trafflig lärare, som en för kyrkan förtjent, nitisk o h öm Pastor. 

Gift med M. C. Selling (Landskamrers- och Kammarrätts- 
radsd:r i Dernösaud, d. ä.). 

Ut<j. en samling V r (utk. efter hans död 1860) 

2:ne delar i ett band. Dessa Pred. äro supplerade med åtskil- 
liga afven af Prosten 01. A i Resele. 

Bland bröderna märkasRect. Sch. i ( i (/Mag. -4.5 • j. 

Joh. Er. Nonlenberg. (Sedan 1858). 

F. 1809 i Bruuflo Pastorat i Jemtland; Fadr. d. v. vice Past. 
ibm, seden». Commin. • Lith, slutl. Kyrkoh. derst., Eric \'m en nj t 

St. 1830; Prestv. 1832 till Brukspred, i balsjö (Botheå Past. 
och Öfverläunäs s:n); förste Capellpred. vid Hemsö nya Capell (af 
Gudmundra Past. och Högsjö s;n) 1846; utu. Commin. i Bothea 
Pastorat vid Öfverlännäs Sac, 1847; tilltr. 1848; t. t. Past. tillika 
under exercistiden vid Sanga läger 1848-56; v. Past. vid Bothea 
Past:s pastoralvärd derjemte 1^56; Kyrkoh. i Offerdal, i Jemtland 
(den förste efter Alsens och Mattmars s:rs afskiljande derifran till ett 
serskildt pastorat) 1857 (med utn. och tilltr.); uitu Å i le i 

Botlic&i i Ångermanland 1858; tilltr. 1860 (men öfveitog pasto- 
rahärden ibm redan 1858 Sent.); v. Contr.-Prost i Vestra Con- 
tractet af Ångermanland 1862, under Riksdagen; d:o d:o d:o 1865; 
d:o 1871 (en liten tid> ; C titr.-Pi t L87&./4 

Gift med Carolina Svanberg (f. 1803 | 18?4 ?). Botheå lista eller äldsta 
Comministratur Sänga, 

Sockuens namn torde vara af Säng och Sjunga och den nya 
källan vid Sänga (sedan de gamla forntidskällorna blifvit igen- 
kastade och förbjudna) är af ar 1745, uppfunnen af Uist och Mor. 
Lectorn vid Hernösands Gymnasium, samt Provincialläkaren tillika 
i Vng rmanland Doct. \ . Olai G 8 r. 

Comministrar i Sånga: 

Kils Tet. Munk. (omkr. 1620-27). 
Se Kyrkoherdar i Bothea sedan. 

Auui. Att han rarit Commin ftrul a a irr 

Lu Bandi, iulet m 

Jon. J. Iddins, (1630-40). 
Se Kyrkoherdar i Bothea. 

Eric Andre» Hunk. (1640-43). 

F. i Frösthults församling uti Upland omkr. 1600; Fadren 
Kyrkoherden i samma Pastorat Andreas. 

Prestv. 1629; C B V vid Sånga Annex uti An- 

germanland 1640; Huspred. 1643 uppå kallelse af Fru Catha- 
rina Flemming pa Penningeby uti Södermauland ; Domkyrko- 
Syssloman i Upsala 1647; Kyrkoh. i FMhufvud i Upland 1655; 

t 1666 

Kyrkoherden Mmd var en orolig o.-h kifsam man, som for 
någon försumlighet och oordentlighet blifvit i Sånga suspenderad, 
och var äfven sedermera vid sina befattningar i Erkestiftet nära 
att blifva detsamma, men blef likväl genom considerationer der 

bibehållen. ä , rT , , .... 

Under hans tid w. Donikyrio-Syodomm i Upsala hvrtim- 
mades 1650 Domkyrkan, gamla vapen och målningar otstrokos, 
och nämnde åratal (1650) inskrefs ofvanföre gamla Orgellec an, 
gent emot Sacristidörren, hvaraf synes, att Orgeln fornt haft sm 
plats på ett annat ställe än nu i Upsala Domkyrka. S4 JjOTHl L Bevistade ss. Pastor i Hökhufvud provmcialmötet 1657 i 
St ° lk Kyrkoh. i W.-åkm och Vahlb;i Johan Munk var en «*>. 

liidrcas Petri. (1647-50). 

F . i Ångermanland, troligen i Botliea, och lädren sanno- 
likt kyrkoh. ibm, Petrus Jonm. 

Comminister i Wänge uti Upland 1642; ( omnm, » Bothea 
inånga) 1647; t 1^50 eller annorstädes befordrad. 

Commin. Andreas Petri skulle enl. .tt Consistorn protocoll 
för 1647 vinna transport till Bothea Sacellani uti Ångermanland, 
uemedann, såsom orden lyda, *ha* icke egde nåffot Spän, att 
mm till något Pastorat i Erh stift- . 

Anm On» har, ir «n« Andr. Petri, .om sedermera (IS51M Urf Commfr 
,„■ i Si v (Åkens) d v Stellan! deruuder, fcrilket *j ar otrol.pt. anser h<>- 

1 'Ä- röda i£ J^ta*. ;,h bvu M pu .»•fcSSÄl--* """^ 
for Mm Hto ikalh ock ,1a i l«J7* ss. Conimuuste, . Offerdal. 

Af Tuncms förbigås han ss. Commin. i Bothea 
Cfr Commin. i Offerdal. 

Eric Erici Djiptfta. (1650-79) 

Cfr Grundsunda Pastorer sist. 

(Julie Magii. Blii. (1679 93) 
Cfr Raneä Pastorer sist. 

And. A. Arliu (1693-1719). 
F- i Arlom uti Bothea s:n 1649; Fadren Bonde. 
St. 1675; Prestv. 1680 circiter; Commin. i Såaiga 1693; 
f 1719 Nammt synes vara af födelseorten. 

Tet. Tet. \enzelius. (1720-49). 

F. 1692 i Westerbotten (Umeå); Fadren Collega Schal», 
sedermera Commin. i Umeå stad, Pet. .Segerici Nenzelius. 

St. 1715; Nådärspred 1719; Commin. i Scmga 1720; 1 1749. 

Olaus II. Lundström. (1751-74). 

Cfr Kyrkoh. i Sidensjö sist. 

Pet. Pet. AUadius. (1774-75) 

F. 1705 i Njurunda; Fadren Commin. ibm Petr. Erici Alstadius, BOTIIEÅ. 85 St 1727; Prestv. 1734; Sockenpredikant i Bothea 1741 ; 
Commin. i Resele 1760; Com i />' vid Sånga 1774; f 1775. 

Ifrån Altta i Bjertrå s:n uti Ångermanland, hänlcder sig 
slägtm och namnet. 

Soekenpred. i Fjellsjö af d. v. Ramsele Pastorat, Hem. 

Alstwhus, var en so . 

Cfr Commin. i Resele. 

Mag- Jon. Fr. Norden. (1776-97). 
Se Kyrkoh. sist i Nordmaling. 

Mag. Lars Jac. Stridsberg. (1797—99). 

Se Kyrkoh. sist i Bothea. 

AllIU. Gommnistrntnrcn uga blef sedermera orakr. 1800 indwen. ocli 

Htyrnäs Sucellavi, jtmte Saeellanieu i C r i:|ipkom<oo i de?s ställe, den 

efter förloppet af ett decennium ooli >l-n sednan ISO-', rne<l upphörande tillika efter 
uagon lid (omkr. 1830] af den ai t7T2 stiftade Sockenpredikaiit9tjensteo i Bothea. 
Iivars Predikant synes hafva haft sin station iin i S ty roas och än i Öfrerlånnas, lnoao 
Suceljauierna derstädiS uppkuinuio 


_-w BOTIIEÄ. 87 Botheå sednare Comministratur 
i Ofverlännäs. 

I äldre tider, före socknens reglerande till Comministratur, 
men Annex, jemte Styrnäs till Botheå, säsom det af ålder varit och 
tillydande Sockenförsamling, fanns här m Leonnäs» (Ofverlännäs) 
en anonym Presbyter (1316); likaledes en annan vid amma tid 
i Styrnäs. 

Chrou. Arch.-Ep. Cfr Styrnäs. 

Comministrar i Ofverlännäs: 

Pehr Thclin. (1802-10). 

F. 1749 i Ångermanland. 

St. 1774; Prestv. till Huspred. 1781; Commin.-Adj. i St. 
Catharina uti Stockholm 1782; v. Pred. vid Kronospinnhuset 
1784; Catechet i St. Maria och St. C athariu a Församlingar 1785; 
Predikant vid Stockholms stads häkten och galdstuga 1795; Com- 
minister i Botheå Pastorat (Ofverlännäs) i Ångermanland 1802; 
t 1810. 

Anm. Ratta stam- och födelseorten torde varit Nordingrä och fodren Boudc. 

Ahrall. Tiden, Soekenpred. och Comminister (1812-27). 

F. i Ångermanland (Botheå) 1776. 

St. 1798; Prestv. 1801 till Past-Adj. i Botheå; Nådårspred. 
och v. Pastor med Pastoralvård 1811 ibni (efter Prosten Mag. 
L. Jac Stridsbergs död); Soekenpred. i Botheå (Ofverlännäs) 
1812; Comminister i Ö/vm-lännäs 1822; f 1827. 

Laudtmäteri-Iugeniören < 'arl Ahr. Tiden (i Botheå) var en 
af sönerna t 1870 eller något af de närmast följ. åren. 

Joh. flamréii. (1828-40) 

F. 1785 i Jemtland (trohn Ragunda Pastorat och Ilasjo s:n). 

St. 1809; Prestv. 1811 till Comministers-Adj. i Ilögsjö af 
Gndmundrå Pastorat i Ångermanland; permitterad 1812 för stu- 
diernas fortsättande vid Upsala Academie; Past-Adj. a nyo der 
vid Börje Pra-b.-Pastorat s. å tillika (först en kortare tid hos ••- '# ^^ m 
88 13 i i i E. A. Almquist, och sedan hos efterträdaren Sven Lundblad); 
\. Hospitals- och La u ttspred. i Upsala stad 1813 15; vice 
Pastor i Funbo i Upland (Slö — 17 ( fl i Pehr Björkman Pet- 
terssons hastiga frånfälle); v. Hospitals- och Lazarettspredikant 
i Upsala iteruni 18-0; ordinarie Hospitals- och La/arettspred. 
il. in s. a ; Pa^tors-Adj. i Räfsund i Jemtland 1824 (hos Kr. R d- 
ing); D:o uti Nordiogrå i Ångermanland s. a (hos Abr Ren- 
ström); D:o i Arnäs 1827 (hos Joh Uörnell); Comn t i B Q - 
, vid Sacellanien i Öfverlännäs 1828; f 1S40 , 7 (drunknade). 

Anm. Em/ . .., , ,ij ( -st i:ti v 1767)8» Prost och Kyrkoh. 

bl "' *"•■">•«■ ' 1 Vt . / i född i Herjcadflfm c '1707 

Joh. Adolf ThiiitstrOiu. (1843 46). 

F. 1S03 i Bernösandj Fadren Hattmakare och Borgare 

St. 1823; Prestv. 1S30 till Past.-Adj. i Umeå; Yacanspred. 

1833 någon tid vid Umeå Pastorat, efter Kyrkoh. Doct O. 

II r död; v. Commin. i Piteå andra Lands! 1 ., Elfsby, s å.; 

Past.-Adj i Nora i Ångermanland 1834; Past.-Adj, i Skellefteå 

l83o; Adj. i Bjurholms Pastorat hos Past. Högbom s å.; Com.- 

Adj i Biertra af Nora Pastorat 1837; Com.-Adj. i Sollefteå s a- 

I^t.-Adj i Sidensjö 1839; Adj. iterum i Nora, vid Pastoratet 

K ' 4, i " l " ( < i Botheå rid rläm S , 1843- 

tilltr. 1844; \ 1846. 

Ifrån Tnn bo ken i Medelpad hänleder sig trol. slägten och 
namnet; ty var Commin. i Skellefteå, Joh. Abs Th m t, m t 

IÖJ9, l.ondson ifrån Åstad i Tuna, sannolikt farj , 

Joh. Lr. rWdcnlwrg. (1847—57). 
Se Kyrkoh. i Bothea. 

Pehr Sundvall. (1857— ). 

F. 1811 i Resele d. v. Pastorat (Lidens .ocken) uti Ån- 
germanland; Fadren Comministern ibm 01 Petr. Surnad! 

\di f M Ä * ,^f" 1835 W Past - Ad i-^i Resele;' Past - 
Adj ! Bjorna 1838; Past -Adj. i Sveg ut, llerjeadalen 1839- 
v. Comm.n 1 Berg (Ratan) uti Jemtland 1842; Past Adj. och v 

KA t r " Vard j A 01 '" 86 1845 ^ B ^ red - *&£ 
C nnnin ^ Ti ^J"*»* « * Ångermanland 1847; 

Commin. , Grundsunda 1849; Commin i Botheå (vid Styrnäs) B< nn v. 89 Resele'; u£? ^^ «« * N ' Ued - (dotter frän 
E " ""' * ''■ « S" -I', t ss. Studerande. 
BOTHEÅ. 91 Botheå nyaste Comministratur i Styrnäs: 

2 äldre luler fanns i Styrnäs en anonym Presbytcr (1316) 
enl. Chron. Arch.-Ep. Upsal. Cfr Öfverlännäs. 

Comministrar (i styrnäs): 
Mag. And. Oldbcrg. (1811-21). 

Se Kyrkoh. sist i Sidensjö. 

Jon. Uilbcrg. (1829—42). 

F. 1783 i \ngermauland (tro!, från Ahlsta i Bjertrå s;n). 

St. 1805; v Collega i Hernösand 1810; Prestv. s. å. till 
Commin.-Adj. i Högsjö ; andre Lärare vid Luleå Pedagogi s. a; 
Nådårspred. och v. Pastor med Pastoralvård uti Thorsåker i Ån- 
germanland 1812 (efter Prosten Mag. Peter Ritzéns död); Past- 
Adj. i Botheä J8I3; v. Commin. i Skog (af d. v. Nora Pastorat 
i Ångermanland) 1818; Sockenpred. i Botheå (den siste) 1823; 
Commin. B tkeå vid Styr näs 1829. 

Comrainister Ahlberj studerade först Juridiken ss. Student 
vid Upsala Academi, disputerade pro exercitio och undergick Pe- 
dagogisk examen 1806, samt Hofrättsexamen, jemte Cameralexa- 
men 1808; blef s. å e. o. Kammarskrifvare i Kongl. Krigscolle- 
gium och ordinarie Kammarskrifvare i Kongl. Statskontoret 1809, 
efter hvilken tid han studerade till Prestexamen och blef Prest. 
f 1842 6-6'. Commin. i St>/m< . 

Sockenpr&dikcwtstjensten i Botheå, som han förestod 1823 — 
29, upphörde med hans utnämning till Commin. i Styrnäs (1829). 

En son är Läroverks-i\dj. A. F. Ahlberg vid Upsala Uögre 
Elementar-Läroverk. Jonas Gvllonspetz. (1842 utn.) Nob. 

F. 1797 i Angerm. (Hernösand); Fadren Major. 

Prestv. 1821; tjenstgj. någon tid ss. tillf. Commin. i Styr- 
näs omkr. 1840, (förut ss. Past-Adj. i Råneå sednast); utn. 
Commin. i Styrnäs 1842; f 1842 1. 1843 före tillträdet. 


92 


RoTJkTJEA. 93 EriC IVl. Sollin. (1843 52). 

Se Kyrkol . ^i*< i Hiorsåk) r 

Petrus Suöilvail. (1862 57J 

Se Commin. $ dan i Ofverlännäs. 

Jon. Staflin (1867— 68). 

F 18 i Jemtlaud (Refsund) 

St 1841; Prestv. 1843 till Commiu -Adj i [Jndersäker (hos 
Commin. Joh. Gerdlnnd); v. Stadspredikant i Östersund 1845; 
Past-Adj i Undersåker 1846 57 (hos Kyrkoherden Is. Byström) ; 

biträdde dervid äfven C. mminister loci och hade ock någon tid 
^1845) varit v. Commin. i Rätsund; CommmUtev i BotJieå (vid 
StyrnSs) 857; f 1S6S ibm. 

Gift med Sof. All». Audersson. 

Ibrah. IM (1869- ). 

F. 1840 i öernösand ; Fadren Sjötullsvaktmästare. 

St. l s 6l i Upsala; Prestv 1864 ibm; Past.-Adj i Kagunda 
uti Jemtland s. å., men hade redan före sin ordination förestått 
(1862 vart.) en läraretjenst vid Ueruösands Seminarium; vi e 
Pastor med Pastoralvård i Torp (Medelpad) en kortare tid under 
sommaren I8>>; Vi ar Läroverks-Adj i Limea s a; Pastors- 
Adj. och vid Pa^toralvardeo biträdande uti Rescle i Ångerman- 
land 1866. 1867 och våren 1868; v. Pastor med Pa.storalvården 
ensam s. a.; vice Comminister tillika samtidigt härmed i Lidens 
d. v. Annex till samma Pastorat; v. Pastor 1868 likaledes i Ilell- 
gum en kortare tid (Jan — April); ttin. Ctnnm i Si i al 

B thea Pastorat 1869 (på hösten); t f Brukspred, vid Graninge 
af Sollefteå Pastorat s å. (före tillträdet af ofvanberörde Cora- 
ministerstjenst); Ulltr. S i is Sa un 1872 Sockenpreclikanter i Botheå: 

(1722 «829). 

Mich. And Wikmaii. (1722 24) 

St. 1719;/. ( T , Ht . Boa (722: Bruksored 

v«l Keogjs bruk uti O.-TomeS Lap pmark , Westeäftt B S 

1732; t' iSr'"' ' U '^ ' 726; Stad - C ™'"'»>- * ''<teå 

Commin. i u.-Torneå (Pajala) And Mich. Wickman. var 
nans son. 

Cfr Stads-Commin. i Piteå. 

Joh. IJ. Holmberg. (1724—26) 

Se Kyrkoh sist i Bruntio. 

01. \. Westberg. ( 727—35) 

Se Commin. sist i Undersaker 

Hans Jonas Tumbiis. (1735—41). 

Se Kyrkoh. sist i Grundsunda. 

Vet Pei Ustadius. (1741-60). 

Se Commin. sist i Botheå (Sanga). 

Mag. Jon. Kr. Norden. (1761-77). 

Se Kyrkoh. sist i Nordmaling. 

Mag. Lars Jac Stridsberg. (1777—99) 
Se Kyrkoh. sist i Botheå. Mag. And. öldbcrg. (1801-11). 

Se Kyrkoh. sibt i Sidensjö. 94 Botit 11.» TuIpii ( I 8 12—21). Se Com , A1I ihllipp*- (1823-29). 
£ n cZZ Z« I Bothea (Styrnäs). Se Coimrnn. 

, , . »• ,.,„., i Bulnc» ui.plinrde me.l denne, som vnr den 
Anm- Sockennrcdikantatjensten i " (Jlllt » u 

sinte i samma esreuskn[> Bo i M .).'> Brukspredikanter vid Galsjö: 

(af Bothea 1 a t). 

Deribland märkas: 

Johan Lcmesius. (omkr. 1770-83). 

F. omkr. 1740 i Ångermanland (Bothea och Öfverlännäs 
s;n); tadren Inspector vid Holms säteri ibm. 

St. 1760; Prestv. omkr. 1770 och Predikant rid G 
bruk; f 1782 1. 1783. 

En dotter var Cath. Märg. Leneesius, f. 1779- f 1825 V i 
Uernösand och gift 1802 med Hospitals-Sysslomannen ibm Jac. 
Biberg, och bland sönerna märkas: Härad<skrifvaren, sedermera 
Kronofogden i Södra Ångermanland, Assessor Johan Lene på 
Utvik i Nora socken, f. 1781 vid Gålsjö; f »850 på Utvik; 
Brödren var Rect. Sch. i Sundsvall, sist i Umeå Mag. Jöns 
Lentesius f 1805. 

Namnet är af födelsesocknen Öfverlännäs, men förändrades 
af sonen redan till Lene. 

Oloi Klockhoif. (1784-95). 
Se Commin. sist i Nordmaling. 

Er. Häggqiiist. (1802-3). 

Se Rect. Sch. i Umeå sist. 

Er. Sjöding (1803—12). 

Se O.-Luleå Pastorer. 

Sim. Norman- (I8lf-13). 

Se Commin. sist i Säbrå. And. Ahrlin. (1814-22). 

Se Capellpred. sist i Haramerdal vid Alanäset. 

Joh. Åkerberg. (1823-31). 

Se Comininister sist i Nora vid Bjertra, 9b ttorift v. joh. } T . Ifonlenfcerg. (1832-46). 

Se Kyrkoh- sist i Bothea. 

Prhr Siiiulvall. (1847-49). 
Se Commin. sist i Ofverlännas. 

Pehr Mfstroui. (1849-61). 

Se Kyrkoh. i Selänger. 

Auul . Under a,n eednare Srsfoljden Kar GåWjö. i nrWe till Pr^bmteo, 
stikuat uagou serskil.1 predikant. 


BJERTRÅ, 


98 Bjertra. Bjertrå Pastorat. (Ångermanland strå Contract.) 

Socknen har af ålder hört såsom Annex till Nora Pasto- 
rat, men genom Kougl Br. af da, 26 Apr, 1869 ar Bjertra 
Pastorat anordnadt till ett serskildt Pastoratsgall 

(Bjertra, ss. Annex till Nora, se Nora Pastorat.) 

Kyrkoherdar : Mil \FL0. 
Brunflo. 101 Brunflo Pastorat. 

(Tillhör Jem.th.nds Östra Contract, enl. sednaste 
reglering af d f 1864 ) 

Pastoratets ålder är ifrån 12 a 13 seklet och hörer till de 
äldre i landet. 

Brunflo namnes i handlingar af år 1282, då Prosten Åg- 
munder i Haramerdal var på en laga delning i Brunflo (se Hiil- 
phers Jemtland p. 192). 

Pastoratets ursprungliga Ånne.vcr voro: Lockne, Marieby (lilla) 
och Näs, samt sedermera (omkr. 1790) äfven Östersunds stad. 

Näs s:n afgick ss. eget Pastorat med Hackas ifrån Oviken 
till Annex år 1860. 

N. v. Annea-er: Lockne, Marieby (lilla) och Östersunds 
stad, med Comminister äfven i staden enl. Kongl. Br. af d. ri 1873. 

Kyrkoherdar (före Reformationen): 

En anonym Postor märkes här 1316 under Kon. Magnus 
Smek (Chron- Arch.-Ep.). 

Dom. MichaéL (1350—1354) Svensk, under samme Konung. 

TorstaiMs Pauli, Svecus. (1422). 

Kyrkoprest i Brunflo 1422; var tillika Prost öfver hela 
Jemtland. Torde blifvit f omkr. 1450. 

Kyrkoherdarne Thorsten och Påfvel (Paulus) i Lith, som 
voro samtidiga med denne, voro troligen hans bröder, eller när- 
mare med honom beslägtade. 

Anm. Danske Riddnn-n PSfvel laxman tcrde varit fodren, som ock hade en 
annan son, dre mrn.l.ge Krkeb i Lund Johannes Uxman (1436); ty hörde Wlaod 
rid denna tid Ull Danmark, dit afven Norge och Luads st.ft sorterade (Cfr L.ths 
rastore 

Laurentius Kgidii. (omkr. 1450). 

Var Kyrkoprest i Brunflo omkr. 1450 och Prost ofver 

Jemtland. Han slutade sin tjenstgöring 1489; f 1503. »Tun*us». 

Ett köpeafhandlingscontract från dennes tid och Erkeb. Jacob 

Ulfsson i Upsala tinnes förvaradt i kyrkan. Obekant för öfngt. 102 Urunflo. Brunflo. 103 
A Laurentius TIiRni. (1489) efter Laur. Egidii afsägelse. 
Pastor t Brunfk '4*9; Prost; ol ekaut för Sfngt. 

Frir (itidiiHindi. 0>mkr. 1510-24). 

K ,, .,. IhuHjh omkr. 1510; t 1524. 

Kyrkoherdar (efter Reformationen): 

Skolans Hatllisc. (omkr. 1524 40). 

F. troligen i Cndersaker; Fadren Kyrkoh. Mathias ibm. 

/ 8 r i Q,- iä08, och är sannolikt densamme som der 

nnes Xi<-olaii<. 

Tim. vet intet om han varit i Oviken förut innan han kom 

till Bruuflo. 

Kyrkoh ' Bruuflo 1524 

Nämn s i någon handling af ar 1536 och torde varit den 
Lutlt. 1 t liärstädes; torde t omkr. 1540. 
Cfr 1' •■■•■/- /• Nkolaus i Oviken. 

lllll. Pftri. (omkr. 1540 76). 

Var Dansk till nation. 

Kyrkoh. I Brunflo omkr. 1540. — Le/de enligt hvad inan 
har si» bekant, och såsom // j t liar, 1561; f omkr. i 576. 

Kyrkoh. 1 > Amlr , sedermera i Brunflo, var trol. en 
k; likaledes Domprosten i "Westeras (förut kyrkoh i Huhbo i 
Westmanland) Jon. Andrt < ; t 1614. 

IVtnis 01. Prata (omkr. 1578-1600) 

Var Norrman. 

K r h. i B m\ vid pass 1578; f omkr. 1600. Tun. har 
ock denna tid oeh t 1600. 

Var stamfader för Drakefamiljen ; Kyrkoh. sedermera i 
Brunflo OL Pctri Drake var en son. 

Petrus Andrest. (1601 -35). 

Trol. en son af Kyrkoh. 'Vnd.Petri i Brunflo och f. omkr. 1550 ibm. 
K Brunjio I6U1; t 1635; han torde varit Fastorn 

förut i Uede (1587 — 1601) med lika namn. 

OL Pctri Drake. (1637 57). 

F. i Brunflo; lädren Kyrkoh. ibm Petr Ui Dräkt 
Kyrkoh. i Brtmjl 1637; Lan pi .st 1 45; Riksdagsman s. ä 
i Stockholm jemte Kyrkoherden Joan Hemmingi i Oviken; f 1657. Kyrkoh. i Uede Henr. öl Drake, Kyrkoh. i Berg Jo/t. Ol. 
I>> ake, Kyrkoh. i Oviken Han» Ol. Drake, samt Kyrkoh. i Lith (förut 
Comrain. i Brunflo) RoaUlus 01. Drake, märkas bland sönerna. 

Sonsonm var Amiralitetspredikanten i Carlskrona Ol. Hans- 
son Drake (son af Prosten i Oviken). 

„ Anm - ' nij hölls den IG Febr. 1657 i Bruuflo af Gevernl Sparre 

k -boksaulti 

Jac. Jac. Holst sen. (1659-68). 

F. 1620 i Helsingland (Hudiksvall). 

Log. Lect. 16Ö0 i II rnösand; Kyrkoh. i Tuna i xMedelpad 
1656; Kyrkoh. ; Brunflo 1659; Prost 1661; f 1668. 

Prosten II Ist mötte ss. Pastor i Tuna mycket motstånd af 
förs. sa att han snart sikte sig derifran. 

Sonen var Collega Sch. a Frösön (2 cl.) Jac. Jac. H t jun. 

Pi B gaf ss. Pastor i Tuna 1659 en kyrkohandbok 

till kyrkan i Testamente efter ett sitt barn. 

Han var måg till Superintendenten Pttr. Steuchim i Hernö- 
sand och gift med en af hans döttrar. 

Petrus Eric. Lang sen. (1670-1702). 

F. i Sundsvall; Fadren Borgmästaren ibm Eric Marcusson. 

Past.-Adj. i Brunflo hos Prosten Holst omkr. 1660; Kyrko- 
h rå Brunfiv i670; f 1702 ss. Prost. 

Commin. i Hammerdal Er. Pet Lang var en son och son- 
i Kyrkoh i Indal P ' ' jun. 

En af Prostens döttrar var gift l:o med J. O. Lidin, Cons.- 

Not i Uernösand, 2:o med J. N Nordlander, Kongl. Hofpred och 

Prost sist i Nätra (I giftet a denne sednares sida). 

Anm i L»i b i I " ' : ' B [ t '" 1 "^"g" ,ed * 

samhetci i sn till alln b i ja och o MMdii syonerligeu i Nas 

v Ä0U , ti Rn k tilljkl.: v,! etl Olirallr k L ra. nar han 

Ijens ita> sedel era beifrsde» v.d Häradsrätten, 

ilömdca dt l r Ii » itomii a bedrift Ull ansvar och bol i 

tia- (laes Bl. BalKns- 0™3 -13) 

F. 1669 a Biby Herregard i Gillberga s:n uti Söderman- 
land, der hans Huspredikantskallelse-principal Baron Stjernsköld 
bodde- Fadren Huspredikanten hos Riksrådet och Amiralen Baron 
Cla s Nilsson Stjernsköld, sedermera ntn Kyrkoherden uti Selån- 
ger i Medelpad, Mag. EL Sam. Hittm , 

St. 1686; Mag. 1694; Rect Sch. i Fröso 1695; A 

Brun/lo 1703. HI4 Hfcutaitf. Hrunplo. 105 

Pr«s. vid 1708 strs Prestmötc i Hernösand; Inspeotof S<"h. 
i Fiösö 1710; f 1713 

JV&ftoi ÄWöf^ beskrifves ss. en lärd, uppbygglig och tor 
ordning nitälskande Pastor. 

Far a ra var ifrån Fröland i Timrå so. ken uti Medelpad, 
der o^k Prosten HaUmgs far, Kyrkoh. i Selånger Mag. El. Sam. 

Halling, var född. 

Tu har födelseåret 1669, som vi här följt, ty han tyck- 

tes veta honom vara Stuftent vid 17 år. Mag. vid 25. 

Ha». Sv. 01. Bidciiius Renhorn. (1715-24) 

F. 1671 i Lund; Fadren Adjunkten vid Theol. och Phil. 
Faculteten derstädes, sedermera Kyrkoh. i Luleå och Regements- 
pastorn vid Westerbottens Kongl. Regemente, Mag. 01. Si Bli 

V. Skolmästare i Tornea 1703; t. f Rect. Sch i Hernösand 
1705; K, i ok Brunfio 1715; Inspector Sch. vid Frösö 1716; 

t 1724. 

Jon, Bidemtw R< I rn (trol:n sonen) har 88. Stud it utg. 
i Upsala L733 en dissertation: De lapide virent , i Jemtland (om 
stenen i grönan dal). 

Joh. II. Holmberg. (1726-35). 

F. i Holmby i Resele socken uti Ångermanland 1677; Fa- 
dren Bonde. 

St. i Lund; Prestv. 1712 till Past-Adj. i Röke uti Skåne; 
Bat.-Pred. 1716 vid ett Skånskt Garnizons-Regemente; Socken- 
predikant 1 724 i Bothea uti \ngermanland; Kyrkoh. i Brunjtu 
i Jemtland 1726; f 1735. 

Prosten Holmberg hade innan han blef Prest, tjenat ss. 
\ i (1710) vid samma Skånska Garnizons-Regemente, h var- 

vid han sedan (1716) tjenstnjorde ss. Prest 

S nen var Kyrkoh. Mag. O. Joh. Hohnb rg i Resele. 

Jlag. Joh. lir. Sparrman. (1737). 

F. i Jemtland; Fadren Häradsskrif våren, sedermera Ilärads- 
hötdingen Ei Sp .rrman (adlad Sj \ köld). 

\adar pred. i Brunrlo 1724; Extra Pred. vid Kongl. Svea 
Artilleri 1726 uti Sto kholm; utn. Kyrkoherde i Brunfio uti Jemt- 
land 1737; t s a. i Stockholm. 

Uty. 1723 i UpsaU: Disputationen de falls Jemti i . 

(Se slägtcns stam under Commin. Er. Sparrman i Rödö.) Is. (* Alstadius. (1738 53). 

F. 1682 i Raf,und; Fadren d. v. vice Pastorn ibm, seder- 
mera Kyrkoherden C /. Aktadms. 

r-^ir ?^/?' ^ S f tockho,,u vid dess Cathedralskola 1722; Con- 
rector 1724 ibm; Kyrkoh, i Bfmfio 1738; t 1753. 

Joh. II. Wding. (1755 74) 

F. 1692 i Nordingrå; Fadren Bonde. 

Kyrkoherde i llede 1726; Kyrkoheréei Bran,!, 1755; f 1774. 

Kyrkoherden i W.-Aker och Dahlby uti Upland, Mag. J 
Ut. JVorton, född i Nora s:n i Ångermanland var så. 1755 före- 
slag, i med honom till Kyrkoherd Brunfio 

Gr. L. Lect. i Hernösand Mag. 01 H. \ a var troli- 

gen en äldre bror, 

Doct. (Just Wilh. Zetterberg. (1774-1807). 

F. i Westmanland 
Kyrk / t le i B? 1774; f 1807. 

Kyrkoh. i Berg i Jemtland Contr -Prosten Nils Gust. Zet- 
terberg var en af sönerna. 

Doct. Dan. Backman. (1808-19). 
Se Pastor i Tuna sist. 

Mag. 01. Dillner. (1820-54). 

F. 1780 i Klöfsjö s:n af Bergs Pastorat i Jemtland; Fa- 
dren Bonde 

St. 1802; Prom. Ph. Mag. 1806 i Upsala; Prestv. s. a. till 
Commin. -Adj pa Alnon af Skons Pastorat i Medelpad; v. Pastor 
i Ljustorp 1807; Past.-Adj. i ^elanrer 1808; v. Colleca i Hernö- 
sand 1810; v. Cons.-Notarie 1812; v. Conretor 1813-20; Col- 
lega 1814; e. o. Kongl Hofpred. 1816; Kyr i Brun 

1820; tilltr. s. a.; Prost 1824; Riksdagsfulimägfg 1828 i Stock- 
holm och en del af 1829, da han efterträddes af Prosten i Tuna 
(Medelpad) Doct Dan. Backman; v. Contr.-Prost 1831 och or- 
dinarie Contr.-Prost i Jemtlands d. v. Södra Contrat 1834 (efter 
Contr -Prosten Er. Rodling i Refsund) ; L. af K W. O. 1850; 
d:o i flere andra Cominunala och Religiösa samfund; t 1854. 

En from, exemplarisk och i allo hedersam herde, som % r- 
kade godt för ett christligt gudaktighetslif i sina församlingar. 


106 JJUI M LO. B NKF.u. Vatnttci lHllnet derivcrar sig från Dillnc hy i Oviken i 

Jemtl md. 

\iihi. Nl '" CKd * >a ** 

H ' II 

Math. Adj. vid Upsala Acadenii Mag. Göran Dillner, född 
1832 tordi vara en bland sönerna. 

And. 01. Löftfiimark. (18.7- ). 

F. 1806 vid Graninge bruk af d. \. Sollefteå Pastorat i 
{ g i manland; Fadren Brukspred, ibm 01. Lofvenmark. 

St. 182j; reste utomlands 1830 h följ. ar; Prestv. 1837, 
efter återkomsten hem, till Huspred. på Gustafsvik vid Christine- 
hamn i Wermland hos Enkefru Grefvinnan Louise Adlersparre 
(Enka efter den politiskt och litterairt bekante Generalmajoren 
in. m. Excellensen Grefre Georg Adlersparre f ,83 5 pa Gustafs- 
vik); vice Commin. s å. (1837) i Hedvig Eleonora Förs. i Stock- 
holm; Catechet i Maria Förs. 1838 en kort tid; Lär. i Naviga- 
tionsskolan i Stockholm s. a.; Syssloman och Lärare vid Prins 
Carls uppfostringsanstalt ibm 1^40—50; Pa>t-Adj. i St. Catha- 
rina 1850 Maj -Nov. (efter denna befattnings upphörande); v. 
Commin. och Pastors-Adj. äter i Hedvig Eleonor 1853 ti*, or- 
dinarie komminister i St. Jacob 1856; tilltr. s a. (efter Fredr. 
Wilh S genjvist, Pastor sedan i Färila i Helsiugland, slutligen i 
Xårtuna uti l plaud); tillf. Pastor ibm 1857 under sommaren; 

A Bfwtfi i Jemtland (med tillydande Annexer 

L k , lilla Marieby och Östersunds stad) in Nov.; tilltr. s a. 

Eger, genom Kongl Br af den 24 Juli 1844, extra ansök- 
ningsrätt till Reu. Pastorater öfver hela riket. 

1 denne Pastors tid erhöll Östersunds stad en Comminister 
(Kgl. Br den 3 Nov. 1873). 

Sonen Olof är Pastors-Adj. och vice Pastor i Lith (1873). 107 CWninistrar i Br„„ lio (vid Lockne): 

r ron d:o d:o sedermera. 

aSZi . (15: ' 0); °T " ' ' 

(Jemtland lag nu under iSorge sedan 1541.) 

.Jon. K, K!dn:nis (1640—60). 
F. i Hälsingland. 

, „ C °. i; "^ Jemtland omkr. 1640; t 1660- 

kallar sig , / ■ 

n * /' h 8 ^gten torde härstamma ifrån Eldtorpet i 

Borgs s.n uti Osterg., med Torparen Nils Eld till stamfader (1580) 
och skulle da Comministerns far Aarit Inspector ifrån Norrköping, 
inflyttad till Helsingland omkr 1600. 

Itoaldns 01. Drake. (1660—81). 

Se Kyrkoherde i Lith sist. 

HagniK (i. Floclaliniis». (1681—95). 

Se Kyrkoherde i Berg sist. 

And. Kl, Oldberg. (1695—1705). 
Se Kyrkoherde sist i Lith. 

lian. Jon. Hambrin. (1705—15). 

F. i Tfambre uti Stigsjö s:n i Ångermanland; Fadren Bonde. 

Adj. 1694; Comn >. B mfic 1705; f 1715. 

Lars Er. Hellberg. (1717-37). 

b. 1682 i riemösand; Fadren Collega Schol? ibm, seder- 
mera Kyrkoh i Ljustorp i M d Ipad Eric Chriutoph. Il rg & 

Coll. Sch pa Frösön 1707; Commin. B 1717; f 1737. 

Ibland hans iöner märkas: Commin. uti Piteå Landsfors. 
1 . L. 11 rj o Ii Commin. i Säbrå (Stigsjö) Magm, I 1/ /-</. 


■■■■ 108 Brunflj. Brunflo. Laur. II. Mvall. 741-72). 

F. i Sundsvall 1697; Fadren Radman. 

Commin. B* '741; t 1772 

Landtmätaren ÄT. E ' Westmanland var n «, m- 

Prosten L. Edrall i Oviken i Jemtland. 100 Joau Urna. (1774 97). 

F. i Bodsjö s:n af Råfsunds Pastorat; Fadren Bonde. 
Past.-Adj. i Berg hos Prosten ibm, WUs S l. II • i i 
mkr 1770; f m Bnmfio 1774; t '797 I. 98. Anm. 

i Lot vid i\e ^ i; i. I att n i Sockenprcat 

mn ml - I70H ibm. Han v 1762 i Jemtland trol-.n Bruaflo 

i i en vul Jemtlanda Kongl. Dragon rcgcment om, 

S 78 I7S3 till Adj. i Si. Catharina Kors. i Stockholm, och seder- 

i a.!) v <! Daiivil»e Sikloö T ,s., befordn tj I78<> till 

K gl. Hofpred. hos II K 11 Hertigen af Öi A 

Torde omkr. 17(11 blifait till Hen stifts tjeoat L anställd sa. 

1799. Se Wesltns Hofcler. HiaJ 3 del. pag. 950. 

Olof Omiibcrg. (1800-15). 

F. 1738 i Hernösand; Fadren d. v. Coll Sch. ibm, slutl:n 
Kyrkch. i Nord ing rå (förut i Ljustorp), Doct. Ol. H Qmnberg. 

St. 1756; Prestv. 1769 till Past-Adj. i Nordmaling; Nåd- 
ar pred. ibm 1771 (efter Ol E Wattrangs död); Brukspred, vid 
Lagforas uti Ljustorps socken i Medelpad 1772 ; Oomminister i 
Ra/sund i Jemtland 1789; C nistei' i Brunflo (Lockne) 1800; 

f ibm 1815 (Cfr Commin. i Räfsuud); 

t ■•1111271. Omnberg beskrifves, enl. sägen, ss. ett snille i 
skämtsamhet, och af ett iifligt temperament Såsom bevis derpa 
an märkes om honom följande öi r: 

När lian en gäng ifrån predikstolen uppläst en Kongl för- 
ordning ai ar för dem. som mjölkar en annans ko, far eller 
get, yttrade han, under det han såg ned på qvinnorna i kyrkan : 
Jo! jo! tä! i j l, mjölka >l . 

En annan gång efterlyste han ifrån predikstolen i / 
ett par handskar, som lians hustru hade borttappat och tillade: 

«, akttir hon sina 

hands ■< q j j . , 

Rric Nornenbcrg. (1816 17). 

Se Kyrkoh. i Lith sist. isaac Uilner. (1818 35). 

P. 1769 i Medelpad (Skon). 

sedern?eV^ s 2; p re f V 7f f Cömmi -Adj. i Attmar; tjenstgj. 
Sättna id Sdan^T t " /l"* ^ * ^ ^*"" 
ss. Comn , -Ad^ I \ T , T'' ^ AdjUDCt ' Gånger 181 , ; 
och ss \ L J * , I knG ' Vld J3runfi0 Pastoiat i Jemtland 1815 
ocn ss. ISadarspredikant ibm vid samma Sacellani . k • / 

""* ^ - (Lockne) 1818; t 1834 1 835 ' ' 

Ann». rWeWc, „ , r d, vant A m „ Sköo, Pastoral. 

Harald iSerdahl. (1836-44). 

F. i Jemtland (Ragunda) 1788. 

St. 1815; Prestv. 1816 till Adj. i Hede Pastorat; tjenstaj 
sedermera s, vice Oomminister ibm 18.7; ss. PtajÄ 
a nyo 1818; ss Vacanspredikant i Hafvero 189; 6S vice C u- 
min. t Sanne (Hallen) .820, och i Hammerdal (Ström), dels ss. 
Adjunct s. a., dels ss. vice Oomminister 1830 36; Commin. i 
Brunflo (Lockne) 1836; f 1844. 

Mich. 01. INordin. (1845-57). 

Se Commin. sist i Rätsund (Sundsjö). 

01. Ilasselgren. (1857—64). 
Cfr Commin. i Lith. 

Mls fitUtruui. (1864— ). 

F. 1829 i Wibyggera s:u i Ångermanland; Fadren Bonde. 

St. 1849 och Prestv. 1852 till Past.-Adj. i Resele; v. Com- 
min. i Ed, af Sollefteå Pastorat :855; Past.-Adj i Ragunda i 
Jemtland s. a.; Past.-Adj i O viken s a ; t f Pastor i Sunne 
en kortare tid pa hösteu s. a.; Past-Adj. iterum i Oviken in 
November s. a.; Commin.-Adj. tillika ibm 1857; Nadarspred. och 
t. f. Pastor med Pastoralvard ibm 1858 (efter L. Edvalls död); 
Sockenpred. i Fjellsjö af Bodums Pastorat i Ångermanland s. å.; 
Oomminister i Fjellsjö 1860 (den förste efter Comministratureus 
reglerande med Sockenpredikautstjenstens indragning enl. Kongl. 
Br. af d 21 Aug s. a.); Commin.. i Brunflo Pastorat \iå Lockne 
Sacellaui 1864 (med tilltr.); Edström är den förste och ende Oom- 
minister i Pastoratet, sedan Näs (med Hackas frän Ovikeu) fran- 
skiljdes s å. till ett serskildt Pastorat. 
I 


Uri kflo. 111 Comministrar i Brunflo (vid Näs): Denna Comimnistratur synes halva uppkommit orakr. 1840 
och varade till 186b; men epde Nas s.n lam 
»öre denna tid till Comininisterns biträde. »ge Sockenpredikant And. Byström. (i844 -46). 

Se Commin. sist i Torp (Borgsjö). 

Math. lläggniark. (1847-66). 
Se Commin. sist i Själevad. 

d.a,. Ull Sjnk-V Hccllan. [ 8Ö1:), d:l Nas „•„ , i !l ,k5s»:n 

ar Ovikens Pastorat) sanunanslogus lill ett nj-Pastorat under namn af Nw med Ha 
till Annex. 

AniU. 2. Vid Pastoratet har fnnmts srrslold Sockenpredikant, som bi 

Comuun.sttr,, vid Lockoc och Nä b mensanmm b. lan omkr 1770 

till 1S40; dock torde Cominmisn-r af ålder boll N ■■ u stn ,, r , erai ] j 

Lockoe, tilto sedermtra hva.dcra bi' dessa r?k.Ua Comi vil- 

ket förhfiltandi likv-Ml fortfor emlnst vid pass de 20 Sr (1844— fift), m Näs Sa ilam 
varade. X Bruxflo. 113 
Östersunds Stadspredikanter: 

Frie Nordciihcrg. (1793—1811). 
Se Kyrkoh. i Lith. 

Gunnar llollherg. (813 och följ). 
Se Pastor i Sundsvall sist. 

Anders Oeklind. (1820—43). 

F. 1790 i Jemtland. 

St. 1811; Prestv. 1816 till Huspredikant hos Kabinettskam- 
niarherren ra. ra. Grefve L. F. Cronhjelm; fortsatte sina studier 
vidare genom erhållen permission under terminerna vid Upsala 
Academi; Coramin.-A.dj. tillika 1818—20 i Simtuna och Altuna 
Pastorat af Erkestiftet (hos J. Hertzell, Pastore Sv. Casp.-son 
Wijkman, Biskopen slutl. i Westerås); Stadspredikcmt i Östersund 
1820; Predikant vid Länshäktet och Correctionshuset derstädes 
!82i tillika; erhöll vice Pastorstitel 1829; f 1843. 

Rector Scholae i Skellefteå Elementarläroverk Mag. Carl 
Ocklind, f. 1825 i Östersund, är hans son. 

Göran Palniqnist. (1844-53). 

F. 1811 i Jemtland. 

St. 1836; Prestv. 1837 till Commin.-Adj. i Säbrå (hos Ha- 
rald Löfstedt); Past-Adj. uti Ramsele 1838 (hos P. Söderholm) ; 
Past.-Adj. i Umeå 1839—46 (hos A. A. Grafström); Stadxpn- 
dilant i Östersund 1844; tilltr. 1846; t 1853. 

Nils Pet. Wcdin. (1853-63). 

F. 1814 i Jemtland (Ragunda); Fadren d. v. Nadarspredi- 
kanten i Ragunda, sedermera Comrainistern i Sunne (Frösö An- 
nex) Joh. Wedin. . 

St. 1833; Prestv. 1841 till Past.-Ad> i Sundsvall (hos N. 
Salén); Fångpredikant dervid tillika vid Medelpads kronohäkte 
s. a/t f. Pastor i Sundsvall genom 2:ne serskilda förordnanden 

8 v 114 Brunflo. tv, kortar.' tider 1*43, och oågot af d följande åren; Part. Adj. 

&?EÄi* ■**"•' ■ sJF Mw );,vt x " ; 

UflLer 1851 fhos Jon. Scherdin); Si i rf .0 

liv Lasaretts- «h Fa, pre Ik nt derstäd tillika IS 3 61; 
prholl p afsked frän Stadspredikai n 1863; Nå la. , re 

dikant Vi d' Idenas Sac af Litl Pastorats, a (efter Nils Sam. 
Edlund); t 1863 R efter blott ett par månaders vistelse derst&d 

Nils thcodor Mtstrom. (1864-73). 

Se Kyrkoh. i Ilammerdal. 

Nils Olsson. (1874- ). 
F i Wennland (Rada) 1839. 

St. 1*68 och Prestv. i Upsala 1873, med Indigenatsrätt i 
Hernösands stift; «*n Stadspndikant Ös ■ ^ 1874 l\ tilltr 

s. å. och vid samnia tid. 

Olsson anställdes fr t slraxt etter sin prestv. ss. vice bom- 
minister i Bergsjö i Medelpad af Torps Pastorat 1873 (v. Pa- 
stor tillika i Torp en helt kort tid s a.) och sedan ss. Past 
Adj. i Räfsund i Jemtland s. a. Brunflo. 115 Stads-Comministrar i Östersund: 

Denna nya tjenst inrättades genom Kongl. Br. af den 3 
November 1873, att framdeles tillsättas. MMH^^^MM v JJYGDEA. 


Bygdeå 119 V Bygdeå Pastorat. 

» (W I ' ta C r 

Pastorat t m hbrer tiil de äldre, eger sin kyrkohistoria 
lai r { ' r R ] rm t; ll . och sin första kyrka Kran ar 1169 
(ej Han 1469, som en del scribenter velat pasta), ehuru man en- 
dast Iran Reformationei rjan har några sakrare källor om 
dess Pastorers tid och verksarah t 

Det hade 1624 42 A ( till Annex, sora sedan 

J642 1821 var ordentlig Sacellani dertmder, men sistn. år 1821 
afs ådrades ifrån Bygdea Pastorat Nysåtr - t till ett eget 

Pastoratsgäll 

Numera är /.'■■ B \ing, som egde Prest 

och serskild^Predikant 1798, till Bygdea Pastorat sedan den tiden 
och förut af ålder horande. 

Anm. 1. Mi»u hai len aldra äldsta kyrka i Norr- 

land Palmsk Saiolinga ■» na o q d B; k;a i \ tko for Norrlands 

äldsta . men T fl i Mi-dolpad (fr. 11 SeV I.ölea L Sugers 

k ¥1 I- Sek) o R t u kyrka i Augermanlaud jfr. "J 

ii aidrc kyrt 

VlllU. 2. D' l b Id, sora R Itinuingar eger, ska i I 

ställa / .5 H ti Iryckl A 

A susa folier, iom efter slagil vid 

Lupnan Iietll7ti, ui len eoiel lan de kejserlige i^a 

I a ii.:: t G roa ''« A fve, 

nia | iiu I ki So pbauu 1 

•.i: k k in fr. iir I Ifi9, ss 

i -s '■ 

Kyrkoherdar : 
Jonas \icolai. (1534—57). 

Föi lseorten obekant. 

Prestv. 1522 i Link ping; Chorurest genast därefter i Upsala ; 

l:ste Commiu. i Skellefteå i A\ t ibotteu vid slutet af s. a ; 

kyik h. i N rrl i Norra llel.singlaud 1531. 

\iiui. H«w Pwrtvigi --■•■ i Li,.k b Jacob Ultoo 

u b ». da 100 a< 

gaanusl. 

I, 1 , / A 5 gd i i Westerbot- 

tcu 1534; Contr.-Prost i Westerbottens d. \. Södra Contract 1548. 120 BYGDEÅ. K n Gustaf T kallar honom tor »Joghan», dä han 6. a. 
.jorde derstäde, "en uppbörd af kyrkosilfVer, 38 mark och 5 lod 
flödig), som emot bevis lemnades i Wadstena (se Bfilph. \> e- 
storb! pag- 52); t 1557. 

Anm. Denna uppbörd var grundad pfi 1523 ära llJkalHgsbwIut. 

& nen efterträdde ss. Kyrkoherde i Bygdeå. 

Jonas Jan*. (1557-90). 

F. förmodl. i Skellefteå mkr. 1530; Fadreu Commin. lbm, 
slutligen Kyrkoh. i Bygdeä Jon. Nicolai. 

St. 1550; Prestv. och Commin. i Bygdeå 1555; Kyrkoliv i 

ibm 1557; f omkr. 1590. 

D le ret är osäkert, men hvad man vet, är det, att han 
lefde ännu 1580, da han sjelf skref sin personalier. 

Befallningsmannen i S. Westerbotten Jon Jonsson (letde 
1587) var en son. 

Nicolaus. (omkr. 1593-1630). 

F. troligen i Westerbotten 

Kyrkoh. i Bygden 1593; uuderskref s. a. Concilium Upsaliense. 

Dödsåret obekant, men torde han \ omkr. 1630. 

\j atr Capell skulle då blifvit aolagdt i denne Past. tid ( 1624). 

Var måhända företrädarens son, och skulle da Bygdeä vara 
födelseorten, och han sjelf någon tid förut åtminstone (1590 — 
93) varit Commin. (2 1.) i Skellefteå, Nicolaus Joi a benämnd 
(Cfr Skellefteå Comministrar) 

En J tt r Catl rina, som genom sitt törsta gifte i Delsbo 
i Uelsingland, kallades »JDelsbo-Carin», blef sedermera omgift raed 
Kyrkoh. Christophorus Ola G sti us i Löfanger. Olaus Nicolai Brcninsulauus. (omkr. 1630—47). 

F. pa Brändön uti Luleå socken. 

Adj. eller Verb. Div. Minister, ss. han kallas i Luleå 1626; 
Commin. i Burträsk kort derefter s. å. (han är troligen densamme, 
som der namnes Olaus Nioolai); Kyrkoh. i Bygdeå omkr. 1630; 
t 1647. 

Namnet är af födelseorten Brändön. 

May en efterträdde. Bygd 121 Laur. -ler. Burman (1648-86). 

1. 1007 i Burehy uti Skellefteå; Fadr-n Sockenskrifvare 
tgifvare. 

St. 1626; K r . B g 1648; Contract pr .st i S. We- 
sterbotten och t 16 

Tc-knas ss. ». 

Hustrun hette Cai /. , en dotter till företrädaren, 

kyrkoh. OL \ . JJ t 

Sonen efterträdde ss. Pastor i Bygdeå och märkes för öfrigt 
bland sönerna Kyrkoh. i Ofierdal i Jemtland Mag. Air. Laur. 
B utmra 

l adr n hörde till Bureslagten och till adliga ätten Björn- 
ram, och torde /o/ hen (Gäst^ifvaiens far) varit Ståthållaren 
öfver Norrland (förr Hofvitsman a, Westeras slott) Lars Olofs- 
n till Isnäs, af Kon. Eri XIV upphöjd i adligt stånd vid namn 
Björnram och far rodren (Gästgifvarens bror) Erkeb. i Upsala 
Mag. And. Laurentii Bnthmensis Björnram (först en kortare tid 
omkr. 156§ Pastor i Linea, sedan Prost i Gerle, o<h derifrån 
Bisk. en kort tid i Wexiö, der man ock finner honom nämnd 
Bure och Bureus). 

(and. Jac. Laur. Burman. (1686-1726). 

F. 1652 i Bygdeä prestgård; Fadren Prosten ibm vid samma 
Pastorat Laur. Beronis Burman. 

St. 1672; Prestv. ii Vdj. 1678 (hos sin läd r) i Bygdeå; 
torde vid samnia tid omkr. 1680 blifvit Phil. Candidat; Commin. 
i Bygdeä 1680; A . i Bygd 1686; tjenstledig 1722 för 

ålderdom och afleranade tjensten till efterträdaren; f 1^26 ss. Prost. 

Prosten och Kyrkoh. J . B au, som i hela 4* ar varit 
prest i sin födelse! ing, hade 1694 ss. Pastor besök i Byg- 

deä prestgard af Kon. t V7 pa resan till och ifrån Tor- 

nea den 11 och 23 Juni. 

Astronomi, Prof. i Upsaa Mag. Ei J. B », lödd i 

Bygdeä och Led. jemte Sekreterare i Kongl. Veten«k.-Academien 
i Uusala, märkes ibland hans söner. 

, V rainc Profes 

4lllll « ' .K™ .om» 

, b M sk i ouer ibm. samt 

' J»^ | sedermera 

var ler.» ,r d , v8rt eu 

i A^on.aa Pr^ rrell dersU«l« £■£* 

mm till en Hhgarr Astron, Vr f v *^ m A { A-Lqnaneo Th. P: of. och 

dåre), och SH.ed* eo brO«oa U de. ^ J, ^ ^ ,^ Q ^ 

buuipru.tcii i Upaaln UoCt Ut. t »mm 


■■■nMi 


122 Eygdka. Bygdea. 123 Historicus b fl or. Prof. m. ii». I aln. slutligen Biskopcu « Lund, 

Doct. t 

Mag. Joh. P. TliHin. (1726-43). 

F. 1682 i Omne i Nordingrå s:n uti Ångermanland ; Fa- 
dren Bond 

St. 1703; Prom. Ph. Mag. 1713; Haspred. 1718 hos Riks- 
rådet, Grefve Fabian Wrede; vice Kyrkoh. i Bygdea i Westcr- 
1 otten 1722. och förestod ss. vice Pastor, Pastorn I v,u den dcrsta- 
d s under Kyrkoherden Jacob Latir. B i ns äldcrdomstjenst- 
ledighet; oi K ■ /> I å 1720; Contr.-Prost 

I7.'>."> i Westerbottens Södra Contract; Riksdagsman i Stockholm 
1745 (vid den oroliga tbronföljarevals-Riksdagen) ; t s - &« ( 1743) 
i Stockholm, och ligger der begrafven med likpredikan hållen af 
Bisk. i Linköping Do<t. A. O. RtfZt , som med anledning af 
/' : I . !■'>: 20 afhandlade ämnet: En Cl i skgl- 

<l och t beh "t Guds nåd (tr. 1743). 

Prosten Thelin höll visitationer i Lappmarken och beröra- 
mes för sin grundliga insigt i de lärda spräkeu, samt sin kuuuig- 
het i Finskan och Lappskan, h varom han på sina sednare år 
tagit kännedom. 

Vinn. Ault uiny I i is Kiksi eter vid Kon. 

Fredrik \ v del» K\ t ka krigslVjder, s n upprorisk Dal e-här (5,00(1 

v , lill följe livmal en af de vittrare Bi&kopanie skulle 

udt hvilkei den '£'A Juni (mul- 

i I K; i Noi i Stads- och La 

afhandlade der rid ämnet: Ett 
■ y A 

Bag. 01. Hanss. Tiirdin. (1745-49). 

F. 1679 i Bygdea; Fadren kyrkovåktaren ibmHans Simonsson. 

St. i Åbo 1699; Prom. Ph. Mag. 1707; Prestv. 1709; Adj 
i Offerda! i Jemtland 1712 {hos Prosten Mag. Abr. Laur. Bur- 
man sen.); Courector i Piteå 1714; Ke tor Sch. vid Frösö 1716; 
Log. Leet. i Hernöca&d 1726; Kyrkoh. i Nordmaling 1730; v. 
Contr.-Prost i Angerma lands Norra Contr. 1742; Kyrkoh, i 
% 1745; j 1749 (C fr Xordmaliugs Pastorer). 

Mag. \ic. 01. Smid. (1751-59). 

Se Kyrkoh. i Umeå sist. 

Mag. Carl Magnus Nordin. (1759 78). 

F. 1710 i Raguuda uti Jemtland; Fadren Länsman Måns 
\ ordin. »r , » , ; ' Fr0111, Ph " Ma - i Abo ,735 ; Ad J- " indal uti 
Medelpad 1738 (hos Prosten Mag. Joh. Isr. Stecksenius) ; e. o. 
Predikant vid Kongl. Lifgardet i Stockholm 1740, ordinarie Pre- 
dikant vid samma regemente 1751; Fältprost och Pra*, i Fält- 
Consistorium 1757, under Pommerska kriget, m han bevistade; 
K ' h- B 1759; f 177'i. 

Gift med Märg. Stecksenius (Kyrkoh.-d:r trän Burträsk). 

Il,,aml " märkas: Lagmannen och Riddaren, seder- 

ni era Landshöfdingen i Fahluu, Joh. 1/ \ -, j (adlad af 

A ordin), och Biskopen öfver Heraösands stift Do t. Carl Gustaf 
Nordin (med söner adlade / \ r 

Mag, Carl ,Wi. Nortliiaan. (1774-1805). r 

F. 1734 i Umeå; Fadren kronobefallnin^sman ib . 

St. 1750; Prom. Ph. Mag. 1762; Prestv. 1765 Kyrkoherde 

vid Stora Barnhuset i Stockholm 1770; K r I . i B a i We- 

sterbotten 1774; Prost 1783; f 1805. 


Doct. .lo». Carlsson Genberg. ( 1 806— 3 9). 

F. 1759 i Hernösand; Fadren d. v. Eloqu. Le -torn vid 
Gymnasium ibm, sist Kyrkoh. i Vrnäs, Contr.-Prosten Mag. Carl 
Jon. Genberg. 

St. 1777; Prom. Ph. M _ i Upsala 1782; Prestv. 1783; 
t. f. Gymn-Adj. i Hernösand s a.; vi ar. Log. et Phys. Le tor 
tillika s. ä. till 1785; vice Collega jemte fortfarande v. Gymn- 
Adj. 1785—86; v Pastor i Arnäs s a. (1786) fur sin åldrige 
fader; Commiu. i Själevad 1796; vice Pastor ibm tillika 1797 
(hos And. Nensén); Kyrkoh i Arnäs 1800; (efter I ad ren); Prost 
1801; v. Contr.-Prost i Ångermanlands Norra Contr. 1806—7; 
utn. Kyrkoh. i L j c 1S06; tilltr 1807; Coutr.-Pr st i Wester- 
bottens l:sta Contract b. i; Th D et. 1809. 

Prres. 1783 för en Academisk disputation i Upsala. 
V. r, . 1806, ss Past. i Arnäs vid Prestmötet i Hernösand. 
Var lliL l n ss. Pastor i Bygdea 1809, 1812 och 1817 

och Revisor tillika s. a. (1817) vid Stats-, Banco- och Riks- 

gäldsverken. , 

Var för öfrigt I l t i åtskilliga Religiösa Samfund; t 

1S19 ss. Contr.-Prost o h Kyrkoh. i Bygdea 

A s G. uIji var en lika lärd, som nitisk församlinfsherdu. 

Fmbroétm var Prosten Mag. Ok J <• Genbv? i Ufferdal, 
och således Prosten CM Gtnb K , i Thorsaker hans cousin. 
124 Bygd fa. 4„„, Efter *oäm tia***» död delades Bygdeli IWil. tom Rinjl b«jW 
afBygdÄl^ « t ti *ne w*iWtt Pastoratet, typitf och Jftpftm 1841. 

Jon. Wrgrcii. (1821-34). 

F 17(37 i Westerbotten (Nysatra). 

bt 1789; Prestv. och Brukspredikant vid Uörneforss och 
Strömbäck, af' Umeå Pastorat 1792; Commiu.-Adj. i LOfånger 
JS07; v. Conimin. ibm 1808; t. f. vice Pastor med Pastoralvard 
s. k. ibm; Andre Commin. i Umeå Laudsförs. 181 1; Kyrkoh. i 
b id å 1821 (den förste efter Nysatra sockens afsöndring deri- 
tran till ett serskildt Pastorat); tilltr. i822; f 1834. 

Commin. i Bygdea Er. Anat. Nygren var trolm sonen. 

Mag. ti. 0. Sellin. (1836-48). 

Se Kyrkoh. i Anuudsjö sist. 

Pehr Eric B>Iuud. (1851 ). 

F. 1799 i Skuliersta i Nora s:n uti Ångermanland; Fadren 
F. d. Skepparen, sedermera Bonden och Riksdagsmannen Er Bylund. 

St. 1820; Prestv. 1824 till Adj. i Nora d. v. Biskopsprrcb.-Pa- 
storat. sin födelseförsamling; Commin.- Adj. i Ljustorps Pastorat 
i Medelpad vid Sacellanien i Tynderö s. å.; Past.-Adj. å nyo i 
Nora 1825; Past.-Adj. i Njurunda i Medelpad s. å; vice Pastor 
med Pastoralvard 1827 derstädes (Pastor Martin Lagström) ; vice 
Commin. i Skog af Nora Pastorat 1830; Adj. ytterligare i Nora 
1839; Höiimässopredikant i Hernösand och vid Pastoralvården 
biträdande 1840—51; Fångpredikaut vid Westernorrlands läns 
Fanghus tillika under samma tid; Kyrkoherde i Byydeå uti We- 
sterbotten 1851 (med utn. och tilltr. V 

Yr Led. af Evang. Sällskapet i Stockholm (sedan 1830). 

Var ss. Pottor i Byydaa Prestmötespredikant i Piteå 1858. 
/ äktenskap j i td med Erica Ström (FärjarefabrikÖrs- 
dotter från Ilernösand). Bygdeå. 120 Bygdcå Pastorats Gomministrar (i Bygdeå): 

Jon Jonas (1555—57). 
Se Kyrkoh. i Bygdea. 

K y r k0 h^ s t?r ,Hi0i9,ra,i,ren U,T ' h Undtr mc,,antiden »»-^ -nlft-rf-rf 

Tumrus anser en Dom. R. N. (obekant till namnet) varit 
Commin. här (1557—90). 

Joh. Torberni. (1593-1629). 

Commm. i Byydeå vid pass 1593; underskref i denna egen- 
skap Concilium Upsaliense s. a. 

En To, b mus kom ss. Pastor till Ö. Ryd uti Upland 1629. 
och är han möjligen densamme. Han skulle dä t 1633. 

Torde vara Ustgötke ifrån Norrköping, der en Pastor (den 
förste Evangel. vid St. Olofs Förs., torut Dominikaner-Munk i 
Skenninge) Petrus Thorbenu förekommer 1529, gift sedan med en 
rik Nunna från klostret ibm och f 1552. 

And. Mcolai (Burman). (1629—40). 

F. trolrn i Bygdea; Fadren Kyrkohm Nioolaus ibm 
Commin. i B gdea 1629; Kyrkoh. i Löfånger 1640; f 1655 
Han namnes ss. Pastor i L finga, And. Nio. Burman. 

men ss. Commin. i Bygdea förekommer han endast under namn 

af And. Nicolai; dock är han samme person. 

Tuneeus kallar honom i Bygdea »Capellan i Nysatra». 
Cfr Kyrkoh. sist i Löfånger. 

Christophorus 01. Turdiiuis (1640 6o). 
F. omkr. 16 10 trokn i Lofanger uti Westerbotten ; Fadren 
Kongl. Hofpred. och Kyrkoh. derstädes toj nu Olat Gestr. 

(Elfkarlen). 

St. 1631; Commin. i Bygdea 1640; egde sedermera kallelse 
till Pastor vid Gråträsks Capellförs. med Nasafjells Silfvergrnfve- 
personal i Silbojocki (Arvidsjaurs) Lappmark uti Piteå (omkr. 
1641), men afsade sig kallelsen; f omkr. 1660 


126 Btgdrå. 


c . ,, \ „ U ppl>y 1C24, erhöll i dennes tid, 

5,1 1642 Sa t* ll,ld,r 1J >- ;i 1>ist rat 

L„ genom sonen Länsmannen Olof 1> t äfven / ar- 

n kallad, i Själevad uti 5 • nnanland, ^ar Comministern och 
Confessionarius i Upsala Mag. Joh. Trast; f »739 ss. utn. kyrko- 
herde i Biskopskulla Pastorat i Upland. 

, . . Tw t efterträdare ss. Comminister i Bygdea 

\ar sannolikt en bror. 

Commirdstrar i Nysätra (ss. Bygdea Annex): 

Pehr. (omkr. 1660-66). 

F. trol. i Löfånger; Fadren Kongl. Ilofpredi kanten och 
Kyrkoh. ibra, Ch j -rus Olat Gestr. (Elikarlen, ss. född i 
Lltkarleby, kallad). 

St. 1629; Commin. i Piteå förste Landsfor-. 1636; Pastor 
i Silbojocki, med dertill hörande Nasafjells Silfververk i Piteå 
Lappmark 1641; C t Nysätra af Bygdea Pastorat 

1660; t 1666. 

Benämnes Ur Pékr i A ä a, trol. af den orsak, att han 
var den försto l'r..t, som vid Isysätra Sacellani bodde; ty Com- 
ministrarne bodde förut i Bygdea Moderf rsatnling och ej vid 

Capellet. 

Ss. Comminister i Piteå kallades han Pehr Chr t fl riTnr- 
nu , o h är f<rniodl:n samme person, som denne IL Pehr, samt 
synes med företrädaren varit beslägtad. 
(Cfr Commin. i Piteå l:sta Landsf.). 

Nicolaus jfcicolai Tnrdenius. (1666-78). 

F. trol. i Bygdea. 

St, 1660; C n ter Bygdea (Nysätra) 1666; f 1678. 

Jac Laur. Burman. (1680—86). 

Se Kyrkoh. i Bygdea. 

Petr. Jac. Ilolst. (1686-88). 

F. omkr. 1654 i Hernösand; Fadren d. v. Log. et Meta- 
phys. Lectorn ibm, sedermera Kyrkoh. i Tuna (Medelpad), slut- 
ligen Prosten i Brunflo uti Jemtland Jac. Jac. Hotet sen. 

St. 1 675; Coll. Sen. i Hernösand 1676; Coll. Sch. vid Frösö 
nybildade Schola 1679; G mm ,. J> j leå (Nysätra) 1685; f 1688. Bygi 
Mag. €»rl Nilc. Wennuuiu. (1688 92) 127 Nils Jon Händer. (169 703) 
8i\mf n r b71 . 1 ! fnkr,656; . Fadren Sockenlapp. 

' (Ny atraj 1 692; f 1703 

X ' " ?W, ss.de; s af födelsebyn. 

Ur Commin. i Anund jo J 

•lon. Wall (1704 15). 

drenLdf 4 '^ " *"**" « i ^erbotten; Fa- 

t^' I7 ° 0; ( ' B ' (Nyktra) 1704; f 17,0 

,Mand Handlande i Hernösand. 

Han. H. Kamikld. (1716-26;. 

K 1679 i Undersåker i Jemtland; Fadren Länsman 
V j. i Nordmaiing uti Ångermanland 170."»; Skolm. i Lyck- 
sele 1706; ( n , fi (Nysätra) 1716; t 176. 

Denne torde vara tif. aren al Randklefska skolan i Qndersåker. 

^ är at U uti Borgsji o ken i Medel- 

pad, der / lefvat 

Commin. i Ljnstorp (Tynderö) i M.-delpad J I Dam. R /- 
k/ef var en n. 

Lars Dan. Oflerdalin. (1728—31) 

F. 1686 i Arvidsjaur i Piteå Lappmark; Fadren Commini- 
stem ibm vid d. v Arjeplougs Pastorat, sedermera Commin. i 
Oviken (Myssjö) i Jemtland Dan. U. öp i 

Commin. -Adj. i Oviken hos sin fader 1711; Commin. i Uede 
1713; Högmässopred. i Uernösand och Coll. Schola; 1718; (7om- 
mi Dygd a (Nysätra) 1728; f 731. 

\ ar lanadt af OilerdaU socken i Jemtland der hans 

larfader i lifstiden var Bond 

\ i kolans Nikolai Widwark. (1733 48). 

F. 1693 i W idby i Tuna s:n uti Medelpad; Fadren Bonde. 
St. 1719; Adj i 1 uua (Medelpad) 1723; Nådarspred. vid 


128 Bygdkå. &YG 129 Nysätra Sacellani af Bygdeå Pastorat 1732; M i Bygdeå 

^ Vå S^ i M^^ l L5th > S6dermera l By8de " ^ 
såtra) var eD son. 

Martin Hich. Hiiggmark. (1749-88) 

F. 1704 i By i Häggdångers s:n uti Ångermanland , Fa- 

dre ° St nd l724; Coll. Sch. i Umeå .737; Prestv. 1740; C*mb. 
i B (Nysätra) 1749; t l 788 - 

Eric Widmark. (I790--I82I). 

F. 1738 i Nysätra s:n af Bygdeå Pastorat i ^ esterbotten, 
Fadien Commin. ibm Nik Nik. Widmark, 

St 1759; Prestv. och Past.-Adj. i Bygdeå 1/64; Nådars- 
predikant vid samma Pastorat 1773 (efter C. M. Nordins död); 
Past-Adj. å nyo ibm 1774; Commin. i Lith 1787; Ummin, . 
Bygdeå (N>sätra) 1790; t 1S20 L 1821. 

hänleder sig frän Widby i Tuna socken i Medel- 
pad, der farfadren var Bonde (Cfr Commin i Lith). 

Aiiiu Vid mes död e r '" Ma !' 

Bj ^ m vant, ■ ■ Wl 

I egen Comininister till b att Comm.i A : WW* ■»* C( "" 7 """ 

. Atmes till Hygdef. Pa t f Nrsatn. Pastorat). 

Bygdeå Pastorats Cornministrar, efter 
\ / åtta sock i af skiljande till ett j t P t rot, (i Bygdeå): 

Jonas tillberg. (1821-26). 

F. 1787 trol:n i Ullångers socken uti Ångermanland; Fa- 

dren Bonde. 

St. 1810; Prestv. 1812 till Past.-Adj. i Löfänger uti We- 
sterbotten s. a; Past.-Adj. i Luleå 1815; åter Past.-Adj. i Löf- 
änger s. a.; vice Commin. 18 1 7; v. Pastor med Pastoralvård i 
Burträsk 1818; v. Commin. i Nysätra 1821; Comminister i Byg- 
deå Pastorat s å. 

Ean är den förste i denna egenskap efter Nysätra sockens 
afskiljande till ett eget Pastorat, med egen Comminister. 

Comminister i Burträsk 1826; t IP31. 

Cfr. Commin. sist i Burträsk. Nils firic Höglund 0827-37). 

F. 1701 i Ingermanland (HernlSsand) 

St. 1812; Prestv. 1814 till Commin.-Adj. i Ullånger . h 
\Vibyggera af d. v. Nordingrå Pastorat; vice Commin. i Arnäs 
1810; vice Commin. i Wibyagera s. a.; vice Pastor med Pasto- 
ralvard uti Bygdeå Pastorat (Jon. Carlsson Genbergs nådar) 1819 
22; vice Commin. i Umeå 1823; Interimspred. i Säfvars d. v. 
Annex till Umeå Pastorat 1827; Commin. Bug Pastorat 
(Bygdeå) s. a; f 1837. 

Eric liulr. Nygren. (1837—66). 

F 1800 i Umeå s:n; Fadren Brukspred, vid Hörneforss och 
Strömbäck, sederm. Kyrkoh. i Bygdeå Jon, A , . 

St. 1821 ; Prestv. till Past.-Adj i Bygdeå 1824; tillf. Pre- 
dikant vid Robertsforss bruk ibm tillika s. a tills Dec. 1827; 
vice Commin. s. a. vid Bygdeå Sacellani en kortare tid; Nådårs- 
pred. och v. Pastor med Pastoralvård i Bygdeå Pastorat 1834— 
37; Comminister i B g å 1837; tilltr. 1838; f 1866. 

Aug. Hugo Sandström. (1867—74). 
Se Kyrkoherde i O.-Calix. 

Hans Gust Westerlmid. (1875— ). 

F. 1829 i AYesterbotten (Sorsele); Fadren Past -Adj. ibm, 
sist t. f. Pastor och Skolmästare i Gelliware Gu.-/. \Y t rinn /. 

St. 1849; Prestv. 1852 till Adj. i Wännäs; Past.-Adj. i 
"Wilhelmina 1853; Capellpred. och Sk o I lär. i Tärna af Stensele 
Pastorat 1854 1 (och torde varit den förste i denna egeuskap); 
vice Pastor tillika i Stensele 1859—61; tillf. Skollärare tillika i 
Skytteanska Scholan i Tärna (nu ditflyttad ifrån Lycksele) 1867 
V; Commin' t > Bygdeå 1875 in Sept. (med utn. och tilltr.). 9 Bygdeå. 131 Robertsforss 5 Brukspredikanter 

Deribland märkas: 

Joh. Widcstcdt. (1798—1814). 
Se Commin. sist i Burträsk. 

Gustaf Kock. (1814—23). 

Se Commin. sist i Piteå (Elfsby). 

Er. And. Nygren. (1824-27). 

Se Commin. i Bygdeå sist. 

01. Dan. Genberg. (1827-44). 

Se Commin. i Tuna vid Attmar sist. 

Jon. Åberg. (1845—48). 

Se Commin. sist i Umeå Stadsförs. Er. And. Rosenius. (1848-61). 

Se Kyrkoh. i O.-Calix sist. 

Alllll. Tjensten liar statt ledig under den sedoare Ursfuljden for prestbrieten. BURTRÄSK. 


Burträsk. 135 Burträsks Pastorat. 

(Westerbottetu Åitdra Céntract.) 

F « i råtet uppkom pä samma gäng, som socknen är 1600, 
genom undantag ,fran de angränsande Skdkfteå, Buadeö, Um 
och l4/*0flr« socknar af vissa ahagsnare byar. 
.... J ' ' Ztertrdskit, i hvilket den ifrån Skellefteå rinnande 
lilla Barrem utfaller, och vid hvilket träsk kyrkan anlades, gaf 
den nya forsamlingen, jemtc orten uamn. 

1 ' *« (en träkyrka) uppsattes 1600, genom försam- 

lingens förste Kyrkoherde Mielmil Lcmrenti, ombyggdes 1685 och 
egde gamla Predikstolen årtalet 1686 ifrån Kyrkoh. hr Don. S 
" tid : an reparerades 1754 under Kyrkoh. J h. 01. II d , 

A r d kan likaledes ss. den förre af trä, är byggd 

1819 (tornet tillkom 1829) under Kyrkoh. Mag. Is. Grape, Prost 
o h Th. Doct. sedermera i Piteå. 

A ..//. Br. af d. 18 Sept 1868 (i sammanhang med Löne- 
regleringsfrågan för församlingens Pastor och Comminister) stad- 
gar om ett inrättande i de aflägsnare vestliga delarne 
af socken, med skyldighet for presterskapet att 8 gånger om året 
der hålla offentlig Gudstjen.st. 

liit hörer A /, Caj ell (inrättadt omkr. 1870 enl. 

ofvanb. stadga), beläget N.V. inåt bygden, emot Norsjö socken 
och Lycksele i V. Kyrkoherdar : 
Miehacl Laurentia. (1600 24). 

F. troligen i Skellefteå. 

Commin. i Skellefteå 1591; den förste K i Biu- 

i k 1600; bevistade Riksdagen s. a. i Lmköpiug ss. Commini- 
ster i Skellefteå, och var den, som vid samma Riksdag utverkade 
Burträsks sockens stiftelse ooli Pastoratets inrättande; t 1624. 

Kyrkoherden Hic l en verksam och nitisk Pa- 

stor, var troligen af Bureslägten. 

Anm. PS ofvanb. Riksdag IfiOO . Linki i rklmadea Hertig Carl Carl 

l\ för Sveriges Kouuog in m och Rikadagcu i Norrköping 1604 stadfnstatk samma 
beslut. wam 136 BUKTRASK. Burträsk. Joan Cauuii. ( ' 625—69). 

F. i AVesterbotteu. 

St. 1602; Kyrkoh' rde i Burträsk 1625; erhöll embetsbiträde 
och v. Pastor 1647 för sjukligliet och förlusten af sin syn. 

Comminister loci, M o?ms, torde hela tiden (1647—68) 

förestått pastoralvärden. 

Gabriel Petri. (1669-78). 

F. i Ångermanland (trol. Botheå); Fadren Kyrkoherden 
i b ra Petrus Jowr. 

St. 1631; Skolmästare uti Umeå 1640; Kyrkoherde i Bur- 
träsk 1669; f 1678 (Cfr Skolm. i Umeå). 

Laur. Stenouis Björk. (1680-83). 

Comrnin. i Burträsk 1669; Kyrkoherde ibm 1680; f 1683. 

Timans säger om honom: »Var länge Comminister och blef 
Pastor 1680». 

Födelseorten var troligen Gcfie och Fadren Stads-Gommini- 
stern ibm, sedermera Kyrkoherden i Botheå i Ångermanland, 
Sten o Danielis. 

Isr. Dan. StccKseniiis. (1685-94). 

F. i Umeå orakr. 1640; Fadren Borgmästare. 

St. 1659; Prestv. 1667; l:ste Comminister i Skellefteå 1669; 
Kyrkok Burträsk 1685; f 1694 i Hernösaud, dit han, uppå 
Consistorii kallelse rest för en tvist emellan honom och sin Com- 
minister Steph. Dalmas, som äfven der samtidigt infunnit sis. 

Socknen erhöll i hans tid en mj kyrka- (liksom förut af trä) 
1685, och Predikstolen hade årtalet 1686 

Ibland sönerna märkas: Rector Sch. i Piteå Mag. Dan. 

Isr. Stecksenius, Eloqu. Lect. i Hernösand Mag. Jsr. Isr. Steck- 

nms, Kyrkoh, i Indal Mag. Jo/u Ur. SUeksenius och Kyrkoh. i 

Arnäs (förut Log. Lect. i Hernösand) Mag. Nils Isr. Stecksenms. 

En d:r Margaretha, gift med Prosten C. M. Nordin i Bygdeå, 
och blef han derjemte Morfar till Bisk. C. G. Nordin i Hernösand. 

Pctr. Pet. Atniariiis. (1695-1704). 

F. i Attmars s:n uti Medelpad; Fadren Bonde. 

St. 1672; Adj. i Skön 1676; Skolmästare i Umeå 1680; 

Kyrkoh. i Burträsk 1695; | 1704. 

Födelseorten gaf anledning till namnet Aimtmua, äf Attmar. 137 Hans Kr. Finur. (1706-8). 
och Kvrko1f° n! Nj " r r da Ut ' MedcI P**; *'adren d. v. Prosten 

i Skp?ft. 1 - 6 ?i»^ , "r- 1 LÖfånger Uti Westerb «tten 1679; Commin. 
i Skellefteå l68o; Kyrkoh. c Burträsk 1706; t 1708 

var en 0ntr n Pr0 ' Stea °* ^^ * Dmeå Ma * Ev ' Han ' Flum ' 

Laur. Andr. Hcrnodius. (1709-29) 

F. 1658 i Hernösand; Fadren d. v. Consistorii-Not. ibm, 
sedermera Kyrkoh. i Selanger uti Medelpad Mag And. La n- 
Hcrnodius sen. 

St. 1675; Coll. Sch. i Hernösand 1678; Prestv. 1679 

Andre Commin. i Umeå Landsf 1683; Kyrkoh. B it ti 1709; 

erhöll för ålderdom embetsvicarius och v. Pastor 1722; f 1729. 

Sonen efterträdde ss. Pastor i Burträsk. 

And. Laur. Ileruodius jun. (1729—36). 

F. 1682 i Hernösand; Fadren d. v. Collega Sch. ibm, se- 
dermera Kyrkoh. i Burträsk Laur. Andr. Hem 

St. 1700; Prestv. 1703; l:ste Commin. i Umeå Landsförs. 
1705 — 22; v. Pastor med Pastoralvård i Burträsk (hos sin fader) 
1722; ordinarie Pastor 1729 vid sin faders död dersammastädes; 
t 1736. 

Farfadren var Kyrkoh:r> sist i Selanger, Mas. A) d. La i 
Ilernodius sen. (Borgareson i Hernösand). 

Mag. Joh. 01. Hedström. (1737-66). 

F. 1688 i Asby uti Hellgums s:n i Ångermanland; Fa- 
dren Bonde. 

St. 1712; Prom. Ph. Mag. 1722; Skolm. i Umeå 1723; 
Prestv. 1728; Kyrkoh. i Burträsk 1737; f 1766. 

Kyrkan reparerades i haus tid 1754, och m ny < ifia 

inköptes 1764. 

Commin. i Ö.-Calix Pä. Joh. Hedström (lödd i Umeå) 

var en *an. 

A!>r. Andr. Hggttrt». (1768-80). 

F. 1702 i Piteå; Fadren Borgare. 

1*8 BUR'JLKA*K. 


St. 1728; Adj. i Piteå 1741; Andre Commin. i Umeå Landsf. 
1745; K i Bu 1768; f 1780. 

Andre Conmiin. i Umeå Landsförs, Ol.Abr. IIä<j<ts/röm samt 
Kyrkoh. i O.-Calix AhrcJu 11 gstvörn voro söner. 

& )t genom deu förre torde varit: Boktryckaren Zach. 
Il, j t m i Stockholm, f. 1787 f 1869. 

Axel 01. Omberg. (1782-94) 

! . 1726 i Luleå; Fadren Skolmästaren ibm, sedermera 
Conmiin. i Burträsk Ol. 01. örnberg 

St. 1745; Prestv. 1750; Bat.-Pred. vid Westerbottens Kgl. 
Regemente 1765; Reg.-Pastor vid samma Regemente 1773; Com- 
min. i Piteå Landsförs. tillika J776; Kyrkoh. /> i / sk 1782; 

t 1794 - 

Kyrkoh. A.v. Ul. vinberg var en förtjenstfull och berömlig 

Pastor, och forvaras hans minne i församlingen, genom ett i kyr- 
kans Sacristia uppsatt portrait af honom med en Psalmbok c 
i l >i. 

Var i äktenskap förenad med Enkefru Elin. Cath. liehrt, 
f Gedda, Prostd;r frän Malax i Österbotten, och Enka efter 
kyrkoh. Er Behn i Piteå 

Namnet är af Oräker, en by i Sköns s:n uti Medelpad, der 
farfadren var Bonde. 

Andre Commin. i Skellefteå, sedermera Kyrkoh. i N.-Calix. 
01. OL 0/ j m. \ar /'>odr 

Aud. åat. Giiljam. (1795-1814). 

F. 1744 i Jemtland (Offerdal). 

St. 1766; Prestv. 1776 till Huspredikaut; e. o. Bat.-Pred. 

vid Nerikes och Wermlands Kongl. Regemente 1782; Past.-Adj. 

vid Fransyska Lutherska Församlingen i Stockholm 1786; Kyrkoh. 

t L t i Westerbotten 1795; tilltr. 1796; f 1814. 

Vnm. T rai en yngre bror ti 11 Ooinuiin. i Ljustorp Tynderö] i Mv 

a K I i Kstmaelc i Ångerman la ni Juli. Hem; t. I 

r nf Tysk cxtiaclion. 

Ilag. Pehr Wattrang. (1814-18). 

F. 1772 i Ångermanland (Hernösand). 

St. 1795; Proin. Ph. Mag. i Lbo 1798; Prestv. till Past.- 
Adj. i Bothea s. a; Past.-Adj. i Umeå 1800; Nädarspred. och 
t. f. Pastor ibm 1809; Coll. Sch. i Umeå 1810; Kyrkoh. i Bur- 
ha k 1814; f 1818. Burträsk. 139 Föddecorlen torde varit Hernösand och Fadren Cantorn 
ibm Uostt Er. Uattrarj 

T nrV™ Pastors - Ad J- wh sednast v. Pastorn i Anundsjö 
Jon, Ol. Wattrang f. 1810, \ 1847. 

Namnet Wattrar j eger sin derivation ifrån Wattlangs by i 
Uarmangers s:n i Helsingland der stamfadren var Länsman ./ , 
Jonsson, af hvars söner märkas : Kyrkoh. i Grundsunda (1638), 
sedermera i Thorsåker ( Ångermanland) 77,, And. Wattrang . 
^ Det W. namnet har gjort sig bekant under en läng följd 
af ar tor musikalisk skicklighet och musikens rekommenderande 
i landet. 

Doct. Is. Grape. (1819—31). 

Se Kyrkoh. sist i Piteå. 

Mag. Is. Hägguiark. (1833-44) 

F. 1791 trol. i Oäggenås s:n i Jemtland ; Fadren Comminister. 

St. 1810; Prestv. 1817; Prom. Ph. Mag. 1818; tillf. Pastor 
i Grundsunda 1821; v. Collega i Umeå s. å.; Coll. Sch. i Piteå 
1822; Coll. i Umeå 1823; v. Rector ibm 1828; ord. Rect. Sch. 
i Umeå 1832; Kyrkoh. Burträsk 1833; tilltr. s. å.; Prost 1835; 
f 1844. 

Prosten, Kyrkohm Is. Iläygmark eger, jemte sin äldre bro- 
der, Kyrkoh. And. Haj m v i Gideå. ett aktadt namn inom 
kyrkan, genom sin exemplariska fromhet, sitt nit och sin redbarhet. 

Joh. Frcdr. Miitzell. (IS45-55) 

F. 1802 i Sundsvall. 

St. 1821; Prestv. 1825 till Huspred. hos General-Lieutnan- 
ten och Commendeuren Georg von Jägerhorn; Pred. vid Borger- 
skapets Enkhus i Stockholm 1S26; Commin -Adj. (tillika) i Kungs- 
holms Förs. ibm 1827; Past.-Adj. ibm s. å.; Lazaretts- och Chur- 
huspred. ibm derjemte 1830; Comminister i St. Cathariua 1832; 
tilltr. 1S34, och s. a. Pastor tillika vid Stockholms Stads Mili- 
taircorps; utn. Kifrkoh rd i Burträsk i YTesterbotten 1845; v. 
Pastor ibm med öfvertagen Pastoralvard 1S46; tilltr. ordinari 
Pastor i Burträsk 1847; f 1855 vid Motala i O t rgöthland un- 
der en resa. 

iv rkoh. MMzcll egde utmärkta predikogafvor och var en 

stor predikant. 


140 Burträsk. Joh. Jlagn. löjens. (1855— ). 

F. 1801 i Löfåugers s:n uti YTesterbotten ; Fadren d. v. 
Past.-Adj ibm, sedermera Comministern i AVibyggerå, slutligen 
Prosten och Kyrkoherden i Löfånger Magnus Uncms. 

St. 1824; Prestv. till Past.-Adj. i Löfånger 1827; Past.- 
Adj. i Råneå 1828; Past.-Adj. iterura i Löfånger s. å.; v. Past. 
med Pasforalvård ibm 1835; erhöll s. å. vice Pastorstitel; Va- 
i ansepredikant ibm 1837; v. Pastor med Pastoralvård i Nora uti 
Ångermanland 1838; utn. Comminister i Löfånger 1841; tilltr. 
1844; utn. Kyrkoherde i Burträsk 1855; tilltr. 1858. 
Gift med en Burman (Prostdir från Råneå). 
Fostersonen Johan Herman Untuus (med namnet Unttnis li- 
kaledes adopteradt) är Comministern i Burträsk. Burträsk. 141 Oomministrar i Burträsk: 
Olof INicolai. (omkr. 1626-30) 
vara s^^^f" "" < '" **• *«*~^ som torde 

Dom. Abraham. (1631— 40) 

01. Rut. (omkr. 1640—46). 

F. troligen i Westerbotten (Luleå). 

t onb"ÄJ5 B Vft f PaSS 1Ö4 ° (efter Dora ' Abraham >^ 
T omkr 1646 eller da belordrad till Commin. i Hedesunda, iGe- 

stnkland; han skulle da varit den Ol. iW, som enl. Fant, v d 

den tiden der förekommer och | 1657. 

Anm. Tuoacua tvekar 010 ti Lang, efterträdaren sist Pnstor i r»„-s k »a 
. dennes ställe; dock kan tiden tillta att L eednare "StaÄ* "£ \^ bor ° tS 

Joh. Nic. Lang. (omkr. 1646—47). 
Se Pastor sist i Råneå. 

Henric Jonse Mkrovillanus. (1647-68). 

F. i Mjöd vattnet, uti Burträsks s:n; Fadren Bonde. 

St. 1628; Comminister i Burträs/ 1647; Compastor 1. vice 
Pastor med Pastoralvård derstädes tillika s. a ; f 1668. 

Namnet, öfverttyttadt på Grek. lat. ölversättning, betyder 
»ifrån den lilla byn» % och synes häntyda på födelsebyn, en by 
med få grannar. 

Laur. Stenonis Björk. (1669—80). 
Se Pastor sist i Burträsk. 

Stef. ii Dalinus, (1680-1719). 
F. 1652 i Härjedalen. 

St. 1676; Coll. Sch. i Piteå 1679; Prestv. s. å; Commm. i K 
Burträsk 1680; f 1719. 142 HnmnsK. Bi rtkask. 143 I E„| , (t ( is. Pr / af år 1694 skall lian varit af ett 

oroligt t perament och statt i ett spändt furhållande till sin 
Pnst r 1 r. Dan. l 

A t torde varit af födelseorten. 

And. And. r.cnltzoniiis. (1720-34). 

F. i Umeå; Fadreir Borgmästare. 

St. 1712; Adj. i B>gdea 1715; Apologi i Piteå 1717; 
1720; f 1734. 

01. 01. Örnbrrg sen. (1735-62). 

F. 1690 i Oraker i Sköns s:n i Medelpad; Fa-lren Bonde. 

St. 1715; Adj. i Sunne uti Jcmtland 1721; Skolm. i Luleå 
1722; C . t 1735; f 1752. 

5 voro Reg.-Pasft, slutl. Kyrkoh. i Burträsk A. OL 

Ö tamt Kyrkoh. slutl. i N.-Calis (förut Andre Comniin. i 

Ske i fieå) 01. 01. Omberg utt. 

Co>> drunknade pa deu svaga isen a Burträsket 

./. 14 ^\ 1752 vid hemresan ifrån ett .sockenbud i församlingen. 

Sam. And. Roscnius. (1754-70). 

F. 1720 i Kosvik uti Piteå socken; Fadren Bonde. 
St. 1742; Adj. i Piteå 1745; Commin. Bnrto 1754; 
K\rk . 1 1770; f 1779. 

Commin. sedorm. i Burträsk, And. h is f 1842 var sonen. 

A kr upptaget af födelseorten Rosvik. 

Cfr Pastor sist i Ränea. 

And. Bnrstrom. (1770-1805). 

F. i Burträsk ; Fadren Länsman. 

St. 1746; Prestv. 1 757 ; Commin. i Bwträsk 1770; f 1805. 

Er. Unst. Oldberg. (1805-16). 

F. 1 761 i Jemtland; Fadren Commin. sedermera i Ragunda, 
1 tl:n Kyrkoh. i Indal i Medelpad Mag. And. Gust. Oldberg. 

St. 1780; Prestv. 1784 till Adj. i Indal; Nadårspred. ibm 
1797; Adj. i Ljustorp 1802; Nadårspred. vid samma Pastorat 
1805, Con i. i Burträsk s. a.; Kyrkoh. i Nordraaling 1816; 
Prost 1824. 

Var Predikant vid Prestmotet 1817 i Hernösand. I lu 4 n SS> I>r ° St j "^WtamKng. 

förvandie t* £? J -^^ g de han sina äldeta stam- 

ucn ucral ar / ljpptaget 

^ Past. sist i Nordmal.ng. 

Joh, Widetfedt (1817-261 

*• '770 i Med.Ipad (Tuna). 

bruk s a! 79 v ' ST-' i7 T Pred ' l B *« «& RobertMor. 
1817; t 1820. m ' ' L ° faDger 18U; • ***** 

Jon. tillicrg. (1826—31). 

St S P ng y^f (tr0,:D L,lå ^-^o); Fadr. Bonde. 
St. 1810 Prestv. 1812 till Past-Adj. i L T i Wester- 

botten; Past.-Adj. i Luleå 1815; Past, A dj. it, rum i Lutan 

Nys^ra' 18° 2 7 c 1817J \*? l *""* 1818J - Ä 

Ny atra 182 Commin. . Bygdea (den t Xvsätra s;ns 

afekiljande fc.Il eget Pastorat med egen C mm» l å , C W 

B U k 1826; t 1831 (Cfr Commin. i Bygdea). 

lod. Iloseniiis. (1834—42). 

F. 1780 forraodlin i Ranea; Fadren Ky.K herden ibm (förut 
Commin. i Burträsk), San . And. 1? 

St. 1810; Prestv. till Coramin.-Adj. i Stöde d. v. Annexför* 
till Tuna Pastorat i Medelpad 1811; Commm.-Adj. i Xvsätra vid 
d. v. Bygdea Pastorat i Westerbotten 1814; d. i Piteå 

Stadsfors. 1SI7; Pastors-Adj. ibm sodan 1818; vice Comminist r 
i Piteå ena Landsförsamling. Elfsby, 1822; Vacansepred. i Ranea 
1823; Commin.-Adj. i X -Calix 1824; Vacansepred. ibm 1827 
Interimspred. i Säfvar vid d. \. Umeå Pa*t ra t 1*29; < 
t Burhask 1834 (med utn. 1832); t 1842. 

Ligger begrafven i Burträsks kyrkogård j 

Kougl. Hofpred. och Kyrkoherden i Ö. -Calix Pastorat i We- 
sterbotten Er. Ami. R t 1866 i Stockholm, var en 

Farfadren var Bonde i Rosvik uti Piteå socken, och 
net upptog dcraf först fa fr > . 

Jonas \osian Aordoii (1845 73). 

F. 1798 i Nordmalings s:n uti N. Ångermanland; Fadren 
d. v. Pastors- Vdj. il m, sedermera Kyrkoh odi Contr.-Pi sten i 
Nätra Mag. Jon. Nord 


144 BURTKÄK. 


St. 1820; Prost*. 1824 till Pastors-Adj. i Nätra (hos sin 
fader); 'ut»u Commin t i Burträsk 1842; tilltr. 1845; vice Pa- 
stor med Pastoralvård derstädes tillika uuder höstmånaderna; v. 
Pastor a nyo med Pastoralvåld ibm 1854-58, jemte sin Corami- 

nistratur; f 1873 f. 

Commin. Norden verkade med vist och fromt nit troget i 

sitt kall till sin sednaste ålders höst. En fridens Patriarch, lik 
sina hedersamme fäder, som länge gladde Guds församling med 
sin ch risteliga tro och efterdömlighet, spridde hans lampa omkring 
sig ett mildt och välgörande sken, tills hon släcktes för det klara 
ljusets herrlighet, som de trogua i himmelen omsträla skall; ty 
sådan är de rättfärdigas lott, som tron och hoppet genom Chri- 
stina bevara. 

Namnet och slågtm hänleder sig från Nora s:n (och Hornön) 
i Ångermanland, der farfar *fa< I ren var Bonde och der fadrens 
far Prosten och Kyrkoherden Mag. Jon. Fr. Norden i Nordma- 

liog t l Rj2 > var född - 

Var gift ss. Past -Adj. i Nätra och utn. Commin. i Burträsk 

1843 i i Nätra, l:o med Anna Charl. Bäckman | 1856, 2:o 1858 
in Aug. ss. Commin. i Burträsk, med Petron. Falck från Wester- 
botten (Umeå). 

Johan Herman linsens. (1873— ). 

F. 1837 i Ångermanland (Nora); Fosterfadren Kyrkoherden 
i Burträsk Joh. Magn. Unwus. 

St. 1860 och Prestv. 1863 till Past -Adj. i Burträsk; vice 
Commin. i Piteå Landsf. 1866 och Past- Adj. i Piteå kortare 
tider ?. å. och 1864; Past. -Adj. i Umeå 1865 (hos A. A. Graf- 
ström); biträdde dervid någon tid äfven vid högre Elem.-skolan 
ibm; Past. -Adj. iterum i Burträsk 1867 från början af året, och 
vice Pastor tillika en kortare tid på sommaren 1871 ibm; utn, 
Comminister i Burträsk 1873 ti J tilltr. 1875. KJURHOLM. 10 

Bjlriiolm. 147 Bjurholms Pastorat. 

(A anländ \ T oi , ( , t). 

Pastoratet, som genom utbrytning ifrån Umeå Pastorat bil- 
dades I8I0, var ifrån ar 1 803 Capelltörsamling derunder. 
Horer till "Westerbottens eller Umeå län. 

Kyrkoherdar: 

v. Pastor: Joh. Hogboiu. (1815-52). 

F. 1776 i Resele uti Ångermanland; Fadren Bonde. 

St. 1800; Prestv. 1801 till Adj. i Räfsund uti Jemtland; 
Capellpredikant 1 Bjurholm 1803; c. Pastor 1 Bju , Va- 

t rat 1815, med dertill hörande Pastoralvård, och med 'rättig- 
het, enl. en Kongl. Resolution af s. a. att tillika uppbära Pa- 
storslönen, så länge han lefde. 

Erhöll 1846, för sin ålderdom, tjenstledighet och biträde 
vid de besvärligare embetsgöromalen ; Jubetprest 1851; f 1852. 

Pastor Högbom var en sällsynt verksam och nitisk Pastor, 
som i nära ett hälft sekel såsom Prest tjenstgjorde uti denna 
församling. 

Anm. Bi rholm as. Captl), har säledes icke haft någon mer Capellpredikant 
ni deone 1803—15). 

Adjuncten vid Hedvig Eleonora (Ladugårdslands) försam- 
ling i Stockholm Mag. 01. 01. Högbotn, f 1761 var ttohu farbro- 
th a; men Coramin. i Löfanger Joh Gust, II gbom är hans 

Pehr Eric Amnéus. (1853-68). 
Se Nätra Pastorer. 

Jon. Löfgren. (1873- ). 

F. 1836 i Westerbotten (Löfanger). 

St. 1865; Prestv. 1867 V; Past.-Adj. i Piteå s. å. några 
månader och sedan 1869 in Juni till 1871 ; Nådarspred. och vice 
Comminister uti Ö.-Calix 1868 in Aug. och förenade båda tjen- 
sterna frän Nov.; utn. Andre Comminister i Piteå Landsförsam- 
ling (ej Elfsby), en nu nyinstiftad tjenst, 187 i (och den förste i 
denna egenskap); tilltr. s. å.; utn. Kyrkoi 1 Bjwhohn 1873; 

tilltr. 1874. 

Var föreslagen 1871 till Umeå stads Pastorat. IUÖRXA. Bjorka. 151 Björna Pastorat. 

(Åtujermanlm i \ rdvestra (ontract.) 
Björna Pa t , rf, som först omkr. 1790 var Ccm^ och kort 
dereiter förklarades för Atme* till Sjo , /, blef eget fW«< 1824. 
Anm. Björn:, Sac. *. An.«x t.l! Sjalevad, se Sjilevadi Pastoral 

Kyrkoherdar : 
Anders Sidner. (1824 39). 

Se Past. sist i Grundsunda. 

Joh. Billmark. (1840-68). 

F. i Grundsunda s:n 1801; Fadren Conuninistern ibra, se- 
dermera i Nätra And. Joh. Billmark. 

St. 1821; Prestv. 1824 till Past.-Adj. i Arnäs; tjenstgjorde 
sedermera ss. Adj. i Anut.dsjö 1825 och i ^jälevad s. a, samt 
var tillika 1832 och 1835 någon kortare tjd vice Pastor med 
Pastoralvård dersammastädes; Commin. i Sidensjö 1837; utn. 
Kyrkoherde i Björna 1840; tilltr. s. a. 

Respondens /839 vid Prestmötet i Ilernösand / t a n 1862 till Anundsjö Pastorat; f ! Ö68 IT Namnet synes vara bildadt af Billa by i Själevads s:n, der 
fadren var född. 

Jacob Suiiclelin. (1873- ). 

F. 1840 i Ångermanland. 

St. 1865; Prestv. 1868 till Pastors- Adj. i Eldlgum och 
Commin.-Adj. i Långsele; v. Pastor i Junsele 1869; v. Pastor i 
Björna Pastorat s. å.; v. Pastor i Själevad en kortare tid 1872; 
d:o åter i Björna s. å.; utn, Kyrkol rd B ma Reg Pastorat, 
genom Kongl. fullmagt den ¥ »873; tilltr. s. å. 


I 


BODUM. I ! 


BODUM. 155 Bodums Pastorat. (Ångermanlands Vestra Contract.) 

rat ml 10 ™ 161 UPpk ° m geD ° m Utbrytnin g ifrån Ramsele Pa8t0 " 
Anne.rrr: Tåsjö och Fjellsjö. 

Kyrkoherdar : 
Nils Nordien. (1840-48). 

Se Kyrkoh. i Räfsund uti Jemtland sist. 

Jon. Kerfttedt. (1852-58). 

Se Kyrkoh. i Rödön uti Jemtland. 

Eric Dan. Hasselhun. (1858-76). 

F. i Ångermanland 1795 (trolm i Gudmundra); Fadren d v. 
Adj. ibm, sedermera Commin. ibm, Er. Dm. BasseUnn . 

St. 1816; Prestv. 1818 till Past.-Adj. i Njurunda uti Me- 
delpad; tjenstgj. sedermera ss. Brtikspredikant vid Galtström i 
Njurunda 1820; ss. Sockenpredikant i Forss af Ragunda Pasto- 
rat uti Jemtland 1833, och ss. Commin. i Sidensjö (Skorped) 
1848; tilltr. 1850; Kyrkoh. i Bodwn 1857; tilltr. 1858; Ju 
prest 1868; f 1876 26 
5- t Ii" nr vi. 157 

Bodums Pastorats första Commini- 
stratur i Tåsjö. 

rat, ÄJ25 SaCe,lani ' 8S> *« ** * *™* *"- 

Comministrar i BocW (Tåsjö): 
Dau. Harlin. (1837-59). 

tcrn R Q \ 77 f * , StÖde s:n uti Medelpad; Fadren d. v. Commini- 
stern i Stode d v. Annex till Tuoa Pastorat derstädes, seder- 
mera kyrkoh.n , Giundsuoda uti Ångermanland, slutehgen i Nä- 
tra Mag. Osten P. Harlin. 

ionn S -n ^ U ' 6 ™ e Vid Peda g g ie * i Umeå 1799; Prestv. 
1800 till Past.-Adj. i Nätra; tjenstgj. sedermera ss. Past.-Adj. i 
Ramsele och Extra Predikant i Edsele 1802-10; Capellpred. i 
Tasjö ss. Annex till Ramsele Pastorat 1810-37; Comvumstervid 
Tåsjö Sacellemi ss. Annex till Bodums nya, ifrån Rarosele af- 
skiljda Pastorat 1837-59. 

Commin. Harlin var någon tid 1812, ss. Capellpred. i Tåsjö, 
tillika v Capellpred. i Alanäset uti Hammerdals angränsande Pa 
storat uti Jemtland och vice Pastor derjemte i Tåsjö (ej Fjellsjö, 
der serskild v. Pastor fanns), med Pastoralvård, under Pastors- 
ledigheten 1835 41 vid Bodums Pastorat, som nu afgick ifrån 
Ramsele, med egen Pastoratsrätt. 

Innehade vice Pastorstitel sedan 1829; f 1859; Jubelprest 
(50-årig) 1850. 

Commin. Harlin var en nitisk och idog man, som verkade 
på samma trakt i Förs., ss. Prcst under den ovanligt långa tiden 
af 57 år. Saktmod och fiit utgjorde hufvuddragen i hans carachter. 

Slugten härstammar ifrån Häggdångers s:n i Ångermanland, 
der farfarsfadren var Bonde, och lefde i Kon. Carl d. Elftes 
tid orakr. 1670, och der far fadren var Commin. Petr. östen Har- 
lin vid d. v. Säbrå Pastorat. Olof Ilediii. (1861- ). 

F. I81S i Sollefteå uti Ångermanland; Fadren d. v. Pastors ■HH 158 BODLM 


Adj. ibm, sedermera Kyrkoherden i Hafverö uti Medelpad, slutli- 
gen i Resele uti ADgormaDland Jörn Hedin. 

St. »839; Prestv. 1841 till Past.-Adj. i Resele; v. Pastor 
med Pastoralviird vid ledigheten derstades efter fadren 1844; 
Past-Adj. iterum ibiu 1846; Past.-Adj. i Lith 1852; tillf. Pastor 
vid Pastoralvården 1854 ibm; Past.-Adj. i Hammerdal 1857; 
Cvmmv. i Tåsjö af n. v. Bodums Pastorat 1861; tilltr. s. å. BODLM. 159 Bodums Pastorats andra Commini- 
stratur i Fjellsjö. 

sele ^ttTuT^ m ° (fÖre d6DDa tid se R — 
../ a t0ra 2' men blef socknen 'edan 1837 (jemte Tasiö^ if. 

tlrT\Tt, och r erande under **« ä 

rastorat, med Sockenpredikant pa stället, till dess den M P, 
storatets ordentliga Sacellani-Annex (1860) upptrader 

Comministrar i Bodum (Fjellsjö): 
Mls Edström. (1860-64). 
Se Commin. i Brunflo (Lockne). 

Michael Otto Akerstedt. (1864-69) 
Se Junsele Pastorat. 

Victor Bernhard Friscudal. (1875- ). 

F. 1845 i Lidens socken i Ångermanland; Fadren Commin. 
i Liden af d. v. Resele Pastorat A. Frisendal. 

St. 1865; Prestv. i St. Clara i Stockholm 1874 fji af Bisk. 
i Streugnäs Doct. Th. Annerstedt, i ans. till Bisk. A. F. Be k- 
mans fortf. sjukdom och vistelse utrikes; v. Past. i Mo s. å. der- 
vid; utn. Commh ti i FjelUjd at Bodums Pastorat 1875; till- 
trädde s. å. 


» 
BYSKEÅ. 


11 - Byskea, 163 
? \ 
> Byskeå Pastorat. 

(Westerhittens Andra Contract.) 

Pastoratet hörer till de nyare och är anordnadt. enl. Kyl 
Revolutionen af den 20 Dee. 1807. 

Det höide förut till Skellefteå Pastorat, och bestod af vissa 
aflägsnare, i dess norra delar belägna byar — anslaget till an- 
sökning och tillsättning 1874. 

Annexet är FinPräsk, med serskild Coraminister, att tillsät- 
tas så snart det medhinnes. 

Kyrkoherdar : 

Carl litg. Asplund. (1874- ). 
F. 1841 i Westerbotten (Umeå) 
St. 1861; Prestv. 1864 till Pastors-Adj. i Skellefteå (hos 
N. Nordlander); Past.-Adj. i Wilhelmina 1865; vice Past. och 
Skolmästare i Lycksele 1866; Capellpred. tillika i Öhrträsk af 
Lycksele Pastorat 1869; den förste uti,. Kyrkoherde uti Byskeå 
nya Regala Pastorat, med Kongl. fullmagt den \\ 1874 »■ Btskea 166 Comministrar i Byskea (Finträsk): ' 


r (NEDER)-CALIX. i It. i N.-Calix. 169 


(Neder)-Calix Pastorat. 

(Westerbotten* Tredje Contract.) 

W ' w « g« förnämligast M, l590 ** T ° rDea ' 

Lappmarks-Annexet Calix, under Calix- (ti \ p«, . 
talas i lb'42 års ViaUatiom, tr„„n *J ' Pastora t, om- 

som (inrättad ,637) förvandlades .Ä^L-S^t 

Kyrkoherdar : 
Änder, Cali, (.299) har T« n(m * ss . Kyrkopreat härstädes. 

^ifer Reformationen : 

Birgerus Erici. (oinkr 1590-1631) 

F. troligen i Westerbotteu. 

A>i„A i N.-CalU vid pass 1590; uoderskref ar 1593 Con- 

k K T 5 '"" 1629 tm S0 " eu och efterträdaren 

tone Birger, for sin ålderdom; t 1631. 

Ligger begrafven i N-Calix kyrka, med ett Ejutl.aphaon. 

var IleTsl^ benamningsnamn i socknen ibland allmogen 

*on Larl d AJ IfiöO, genom sersk.lda resulot.ouer a nyo aauciionerad ocL skulle a», 
och' t S fnZ\ Z / J C 8S ; Pa9, °' ' *!* KunUnSten ?id ^e tillÅl. O" *£ 

LS» TT n T H Jr " k """■ Ku " ReD hade d " ausl ^" 1 8 T:0r k °™ t.II samma 

*w helte», och Pastorn skulle da svarat, »Jfr «#*,, hvarefler Kungen invandt. ..Z/err« 
otA», h vartill han yttrat: »ja' folket kallar mig su». 

So?ie?i efterträdde ss. Pastor i N.-Calix. 170 N -Calix. Bisk. i Strengnäs Doct. Carl Lithman var d ttersonen; ty 
hans dotter Anna blef nämligen förmäld ined Kyrkoherden seder- 
mera i Örebro, \ olavs Jacob Bothnietisis, bemälde Biskops fader. 

Eririis Birgeri. (1631—65). 

F. i N.-Calix; Fadren Kyrkoherden Birgerus Erici (Hr Börje). 
St. 1609; v. Pastor i N.-Calix 1629; ordinarie Pastor ibru 
1631; antog 1656 efterträdaren till vicarius; f 1665. 

Laiir. A. Califius. (1665-89). 

F. i Korpikå uti N.-Calix socken; Fadren Bonde. 

St. 1635; Commin. 1640 i N.-Calix och förmodl.-n derjemte 
den förste Capellnred. i den da inrättade Calix' Capellförs., som 
1644 erhöll Pastoratsrätt under namn af Öfver-Calix och blef ifrån 
\eder-Calix skiljd. 

Den förste Kyrkoherde i Ofver-Calix 1644; tillf. Kyrkoh. i 
N.-Calix 1656; ordinärt Kihvh derstädes 1665; | 1689 ss. 
Jubclprest, 

Sonen efterträdde. 

I^aiir. Laiir (alidus. (1689 99) 

F. 1643 i N.-Calix; Fadren d v. Commin. ibm, sedermera 
Kyrkoh. i Ulv, -Calix. sluthn i N.-Calix Lam'. A. Calicim. 

St. 1663; Prestv 1668; Commin. i N -Calix 1671; A' koh 
" 1689; f 1699. 

tlag. Carl Mc Wcnnmati. (1701—14). 

F. i Wånnäs s:n i Westerbotten; Fadren Bonde. 

St. 1680; Prestv. och Commin i Bygdeå 1688; Commin. i 
Löfanger 1692; Prom. Ph Mag. 1694; Log. Lect. i Hernösand 
Ib96; Kyrkoh. V C; . 1701; utn. Pastor i Piteå 1714; fs å 
före tillträdet (Cfr Commin. i Bygdea). 

Hans E. Walticr. (1715-38). 

F 1680 A vid Galtströms bruk i Njurunda socken uti Me- 
delpad; Fadren förste Predikanten vid bruket derstädes Eric 
tValtier. 

St. 1701; Fältpred. vid Westerbottens Kongl. Reg i Polska 
kriget omkr 1710; Kyrkoh. i N.-Caliv 1715; f 1738. ' 

M ren var [{dem Kanik (Kyrkoherdedotter ifrån Elfkar- N.-CALrx. 171 leby). Cfr Ftnd U } i T t If Um m 3 de!, pag 505, der 
fadren kallas WaUhmn. 

l-„, Al l"V L 0< " h '"""" ur * räUad| eftL ' r anteckn.nL" vid bru 

1 JJS f Ä '"" ' !r han. 

namn H allljrr». f I MM, , m ka „ ai . ,, onom „ 

01. Y Gran. (1739-59). 

F. 168S i Lycksele Lappmark i West: rbotten ; Fadren Kyrko- 
herden ibm \ G> 

St. 1712; Prestv. och Nådårspred. 1713 uti Lycksele (efter 
fadron); Kyrkoh i Ly ksele 1715; A . V.-C 1739. f , 759 

Han egde till sin Adj 1741 I arl C. I , f rut v .'cnllcua 
i Piteå). 

Farfadnm OL Gran var k Pastor i Ly. ksele (omkr. 1660) 
h efterträddes af sio son, ofvanberörde Past \ (fadren). 

Mag. ftr. Jon. Mlviu. (1760 77). 

F. 1 708 i Tiäskuy i Skog :n i Vngermanland; Fadren 
So< kenskrifvare. 

St. 1728; Prom. Ph. Mag. 1740; Prestv. 1744; Stads-Cum- 
minister i Hernösand 1745; A' '. V.-( 1760, Prost 

1770; f 1777 (Cfr Stads Commin. i Hernösandj. 

^ 1 ' s 1 lön kommer först i Rödöi 1 .1 , ge- 

nom en Oomminister Beim ELS <m f 1699 (font, 

redin 1679 Coll Sch. på Frösön), som var född i Rockland uti 
Sköns sm i Medelpad, h hvilkeus fad^r \ai Bonde; men torde 
likväl origin. till namnot vara Skogs so km af Nora Pastorat i 
\ngermanland, af lat. ordet Silva (Skog) 

01. 01. Omberg jun (1780-1805). 

F. 1724 i Luleå; Fadren d. v. Skolmästaren i! m, sedermera 
Commin. i Burträsk OL 01. Örnberg 

St. 1742; v. Apologist i Piteå Schola 1 747; Prestv. 1749, 
Apologist i Piteå 1759; Comminister i Skell ft a 1760 vid an- 
dra Satellanien ibm; Kyr . V 1780; Jul pi 1799; 
f 1805. 

Eric tirapr. (1806-9). 
F. 1755 i Westerbotten (Tornea). 

St. 1770; Prestv. 1777 till Past Adj. iO.-Tornea; Commin. 
i Pajala af d. v O -Torueå Pastorat 1781 ; Pastor i Enontekis Lapp- 172 N.-Cai rx. r N -Calix. 
marks-Pastorat af O.-Tornea Lappmarker 1788; Correspondent 
af Kongl. Yet.-Academieu i Stockholm 1799; Kurkol, i X-Calir 
1806; f 1809. 

Joh. Abrah. ^chiiialfz. (1810-31). 
F. 1759 i "Westerbotten. 

St. 1781; Prestv. 1784 till Huspredikant; Past.-Adj. i N.- 
Cahx 1786; e. o. I3at.-Pred. vid "Westerbottens Regemente 1790- 
ord Bat.-Pred s. å. och Reg.-Past. 1801 vid Regementet! 
Kyrkoh i N.-Cakx 1810; Prost 1815. 

Bevistade Finska kriget 1790 m. m; var under de sednare 
aren ifrån 1816 tjenstlcdig för sjuklighet och ålderdom, då tjen- 
sten bestnddes först af Commin. Chrispin Tlngcall 1816-27 ss 
vice Pastor tillika och sedan af efterträdaren Pastor Carl Eure- 
i ms; f 1831. 

Commin. i K.-Luleå (förut Stads-Comminister» i Piteå) 

Joh. bcUmaltz var en son. 

Mag. Carl Eureuius. (1832-53). 

F. 1788 trol. i Hernösand; Fadren Hofquartermästareu och 
Bruksegaren vid AYestanå bruk i Stigsjö s:n Carl Eurenius 
ÅA . St J /? 07; Prora Ph - Ma §- 1815; Prestv. s. å. till Past- 
v r r %J' COmmin ' ,819 ibm; V * Pastor lued Pastoralvård 
't t t r e V, er , hÖ11 Vl ?, Pastorstitel 1829 ; Kyrkol, t X.-CaU, 
1832; tillti. 1833; Conto.-Prost 1834 uti Westerb. 3 Contract. 

Var Led. i Svenska Bibel- och Missionssällskaperna; f 1853. 

Mag. Olof Wikliiiul, (1854- ). 

F. 1809 i Jemtland (trol. Räfsunds Pastorat) 

c h St ' '? 34; e V - Col,e « a å Frösön '841; Prestv. s. å.; Coll. 
Sch. , Lmea s . Past.-Adj. i Dorothea Lappmarks-Pastorat en 
kortare ,d 1842 derjemte; Prom. Ph. Mag. i Upsa.a , å, t. f. 

befann \ZT f* ° Ch ** ^k*^ ibm ' *>«*« ™ C ^e g a- 
befattn ng 1847 under sommaren; Kyrkoh. i N.-Calix .854; tiL 

JW^C"?W J ?" 1858; V Contr - p rostl859; Contr.- 
iv. IV O. 1872; Inspector Schoke i Luleå 1866-70. 173 Comministrar i Neder-Calix: 
Sigvardus Sigvardi. (1593-1627) 

Torde varit Westerbottninge. 

"ense s. , Torde hafva 626 ÄI "" U ^ 

^o i. ,027. Kallades >fyd fydsson». 

Johan. (1627-40) 

deu n a r, ;;r:, h L h r'a n nt ectf C °'- iniStrarna ' ^alix vid 
i 13 år. antecKnmg om honom, att han dä tjeoat 

! I*ur. A Calicius. (1640-44) 

Se Kyrkoh. i N.-Calix siat (förut i O.-Calix). 

Joh. J. Trast. (1644-56) 

Se Nord ma ling s Pastorer sist, Ctr i, Ofve,Ca.i x Pastorer . 

W to "j £ -Joe» det. son, ffian efter c /^J &■'« «wd*ii torde nu har hafva 
minister i N -Calix, af hrilken nr^l, r" rastorflt ' ,ankt berga s,g utao sersk.ld Cnm- 

Laur. Laur. Calicius. (1671-89) 

Se Kyrkoh. i N.-Calix. 

Uolg. Oestan INoriin. (1689-1702). 
F- i Westerbotten. 

St 1677; Coll. Schol* (3 cl) i Hernösand ififiT- r 
i X.-Calb- 1689; | 1702. hernösand 168/; C »wm*. 

\ils €hrist Fabriciiis. (1703-22). 

försteg ° mkr * }^i * . Ldeå; Fadre ° ^församlingens d. v. 
torste Commmister ibm ChuL Er. Fubri m 

O ci Tim.]' CoU ' S t ] Pite ^ {2 cl) im; CoIL Sch ' ib * 

W ci.; ioöy; 6om;/z ; ^. t A.-(«:, 1703; f 172^ 
Cfr Collega Sch. (3 cl) i Piteå. 174 N.-Calix. - Eric l KriinnUerg. (1723-61). 

F. 1690 i Bran uti Säbrå s:n i Ångermanland; t adr. Bonde. 
St 1713; Prestv. och Adj i Säbrå 1719; Cotninin. t \ .- 
Caiu 1723; f 1751. 

Mag. Jon. 01. NatrHius. (1752-83). 

F. i Nätra s:n uti Ångermanland; Fadren Bonde. 

St. 1736; Prom. Ph. Mag. 1746; Commin. i N.-Caliv 1752; 

t 1783. 

\ im?i t är af Nätra s:n, der han föddes. 

Chrispin Thiu«ialL (1784-1827). 

F. 1751 i Haueå uti Westerbotten; Fadren Capitainen vid 
Kongl. Westerbottens Regemente Carl Thn v i 

3 St 1766; Prestv. 1775 till Pastors-Adj. i N-Calix; Com- 
n. i N.-Calu- 1784; v. Pastor med Pastoralvärd 1816 uti Pa- 
storatet tillika. 

Var p-edikcmi vid Prestmötet i Piteå 1806; Jvbelprest 

1825; t 1827. 

Skolmästaren i Luleå Fredr Tlnnycall var troligen en 

äldre bror* . 

Far/adren var Fältsuperintendenten och utn. Biskopen i 

Götheborg Mag. Johm Ingemars*»* T/angvalt t 1702 i Sendomir 
uti Polen. 

A\el Fredr. Ilaggstroiu. (1828 38). 

F. 1789 i Umeå; Fadren Andre Commin. i Landsförs. ibm 

01. Abr. Häggsiröm. 

St. 1805; Prestv. till Past.-Adj. i Umeå 1813; Past.-Adj. 
i Aruäs i Ångermanland 1814; vice Pastor med Pastoralvärd 1820 
derstädes; Past-Adj. och vice Pastor med Pastoralvärd i Umeå 
a nyo 1827; Commm. N.-CaUa 1828; t.lltr. 1829; t 1838. 

En äldre bror efterträdde. 

Er. Abr Uaggström. (1838-52) 

F. 1787 i Umeå; Fadren Andre Commin. i Umeå Landstors. 

01. Abr. Håggström. 

St 1805 (jemte brödren); Prestv. och Nådarspred. i Ofver- 
Calix 1811; Past-Adj. i Rånea 1813; v. Commin. i Ragunda i 
Jemtland 1814; Commin.-Adj. i Nysätra af d. v. Bygdea Pasto- N.-Callx. 175 8*1 rl V - ?i l - yS<ltra Dya PaSt ° rat med ''"toralvard 
821 Comnan -Adj ut, Burträsk 1822; Vacansepred , Nysätra 

Tn'cZZTA Ny 1 tr * ( A nya) Pastorat ,828 ; *■ oL 

i V.-Caltx 838; tilltr. 1839; f 1852. 

Jonas Kant. (1852 70). 
F. 1793 i Westerbotten. 

Var gift med A. C. / 

Carl Sam. Ilellaian. (1871 utn) 
Se Capellpred. vid Umeå (Holmsund). 
IÖFVEEJ-CALIX. ! 12 Ö.-Cålix. 179 (Öfver)-Calix Pastorat. 

(We&terl to Ti Ci 

Pastoratet hörer till de nyare och stiftades är 1644, då det 
afskiljdes ifrån Calix ( t riga Calix, som nu erhöll till skill- 
nad derifrån namnet Nedei-Calix) ; det var i ra u rut (I6.*7) 
Capell dirundi r. 

Kyrkoherdar : 

Lanr. A. Calicius. (1644—56). 
Se Kyrkoh. sist i N.-Cali\. 

Joll. Joh. Trast. (1656—59). 

F. mkr. 1610 i Eds Pastorat i Upland; Fadren K>rk h. 
ibm, sedermera Pastorn och Pra positos i Frötuna och Radmansö 
församlingars Pastorat i Roslagen Mag Joh. 1 

äfven Trast kallad. 

St. vid pass 1630; v. Pastor i Frötuna och Rådbansc" uti 
Upland efter fadrens död 1643; Couamin. i N.-Calix i Wester- 
botten J644; A> /. O. -C 1656; Kyrkoherde i Nordmaling 
i Ångermanland 1659; f 1668. 

Fadren var Westerbottninge och sonen kallar sig i Upland 
både Turdinus och Trast liksom fadren. Fan upptager honom 
ss. ordinarie Pastor i Frötuna efter fadren. 

aS kallade sig C ■ , af Calix; dit fadren sedermera 

befordrades, och der de f dd ; de voro Commin. slutligen i Nuid- 
maling Er. Joh. C och Coll. Sch. i Hernösand P< r. Joh. 

Calici 

Prosten i Luleå J n. Jona Trast var en annan person, 
och bör ej med denne förvexlas. 

Anill. / har Kjiki h. J f raiuinister i N.-Calu hela tiden 

i |65f il::. : K ! koherde i Nordin; 

rerar honom helt och lifillel s«. Pastor i O.-Ca \, j 

hafva forvi-xlat N -Calix Sacellani, der en it) Capell-Aunw (iurol 37 » 

snart derefttr IWi till Ö, Calis IV to ra t, med dettn sednnie. Bom hittills "ni 
namnet okundl; tv nu upj il ven skii \ , som af ultlcrr fa 

Dits, och det ' geoirinl r ti för 

d t. t föl hela orten gei 


180 O.-Calix. 


K; k lingei linfvi e ifrån ln>imm i Ujilnn J cflcr- 

\ ' I, I l i I (IfiJMiJ elli ni ! vrvrit ni -in it l 

C miuinister i N 1644}, ilerc-fter blifvil Postar i Ö -Cnlij I 

\orImiilh;.' HiV 

Cfr Kyrkoh. sist i Nordmaling. 
Abr. Hich. Biiroliiis. (1659-71). 

V. i Westerbotten. 

Pastor i Silbojcx ki ( Irjeploug) Pastorat i Piti i Lappmark 
1641; A' rk h. i ö.-ta . 1659; t 1671. 

Tillhörde Bureslägten. 

Commin. i Bromma i Upland, sedermera Pastorn vid Nasa- 
fjells silfververk uti Silbojocki Pastorat i Pitcå-Arj. plougs Lapp- 
mark, slutl. Stads-Commin. i Luleå lians Bwclms var ti "ligen 
hans brår. 

Hos. 0. Snudd. (1673-80). 
F. i "Westerbotten. 

St 1644; Conrector i Piteå 1660; Kyrkoh, i Ö.-C 1673; 
t 1680 (Cfr Conr. i Piteå). 

Hans 01. Ilalsiiis. Patei och Primm. (1681—97). 

F. 1630 uti Halsen i Piteå s:n; Fadren Bonde. 

St. 1656; Skolmästare i Tornea 1667; K > , c Ö.-C / 
1681; f 1697 \\ 

\ mit t ar af födelseorten, och Kyrkoherden sedermera i 
O.-Calix Ol. II nsson IlaW-ns var en son. 

Mls II Fellenius. (1699-1709). 

F. i Fälleby uti Löfångers s:n 1644; Fadren Bonde. 

St. 1661; Coll. Sch. i Piteå (3 I.) 1666 ; Prestv. 1667; 
Skolmästare i Luleå 1679; Stads-Comminister ibm tillika 1688; 
A i h. i Ö.-Valix 1699; \ 1709. 

\ nuet af födelseorten (Cfr Stads-Commin. i Luleå). 

01. Ilanss. Ilalsiiis. Fitius eller and is. (1711—29). 

F. i Torneå 1662; Fadren Skolm. sedermera dcrstiides, 
slutl. Kyrkoherden i O.-Calix Un O!, ilalsius. 

St. 1681; Prestv. 1686; Commin. i Ö -Calix 1699 och den 
förste i denna egenskap; Kyrk h. i Ö.-CaU.r 1711; f 1729 \\. 

Commin. sedermera i Ö. -Calix ILtns OL II (sonsonen G Calix. 181 1. tertius) var en ,, som vid Comrainistraturen härstädes efter- 
trädde fadren 

Is. Sal. tirape. (1730-32). 

F. i Alcula uti O.-T rn å; Fadren Bonde. 

St. 1710; Prestv. 1714; Skolm. 1716 i Torneå; Andre Com- 
min. i Neder-Torneå 1718; K Ö I 1730; f 1732. 

& » r : Kyrkoh. slutl. i Ö.-Torneå / / G 

samt Coraministrarne Sal. I . G, j i K -Torneå (I. loco) 
1 ■ ( " i (I. 1 o) i Ö .-Torneå (Htetaniemi). 

Mag. Kr. itaniiing Lftaubwg. (1734-43). 

I i Ljud uti U gsj s.n i \n.: rmanland 1696; Fadr. Bonde. 
St. 1715; Pr m. Ph. Mag. 1728; Past.-Adj. Nordiogrå s. i; 
K i (KL 1734; t 1743. 

Jon. J. Kordrall. (1744—67). 

Se Kyrkoh. ist i Rånea. 

Mag. 01. Hamrén. (1767—91). 

Se Pastor sist i Löfanger. 

Vbrah. Iläggfitröm. (1791 1810) 

F. 1754 i Umeå socken; Fadren d v. Andre Commin. i 
Umeå Landsförsamling, sedermera Kyrkoh. i Burträsk A 
Andr. II t o (>• 

St. 1773; Prestv. 1777; e. o Bat -Pred. vid Westerb. R 
1780; N idarspred i Burtr.isk s. a; ordinarie Bat.-Pred. vid be- 
rörde Reg. 1783; Nadarspredikant vid Sa ollanien i O. -Calix 
tillika 1784; tjänstgjorde ss Bat -Pred. vid 1789 och 90 ars Finska 
krig; A" , h. i Ö-C 1791; f 1810. 

Var 1S()(j Rospondens vid Prestruötet i Piteå 

I äktenskap förenad med Maria A<iatha ReJtn ( Kyrkoh. - 
dotter frän Piteå, först Elfkarleby). 

Joh. Giist. Kor in. ( 811-34). 

Se Kyrkoh sist i Räfsund. 

Christoplier AlmquM. (1834 43). 
F. 1786 i Westerbotten. 

St. J s 07; Prestv. till Nådårspred. vid Umeå lediga Past - 
rat 1810; Past-Adj i \. -Calix 1811; v. Pastor med Pastoral- 7 182 o.-Calix. 
vård uti N.-Calix 1821; Commin. i Kaneå 1824; Km i i (i - 
Cali.r 1834; t '843 l 

Kyrkoh. Ah jm var Led. i Sv. Bil», sällskapet i Stockholm 
och i Evang. sällsk. ibm (Cfr Conimin. i Ranea) 

Zarli. Grapc. (IS44-47). 
F. i Ö.-Torneå Pastorat 1785; Fadreu Pr t 
St. 1811; Prestv. 1813; Past. s. a. i Karesuando; Skolm 
ibm tillika; Commin. i Ö.-Toroeå (Pajala) 1826; Pastor i Carl 
Gustaf 1835; Pr t s. a.; utn. A . i Ö.-Calid 1844; tilltr 

1845; f 1847. 

frosten Gr: var ss Pastor i Karesuando 1820 tillf. Prost 
och visitator i de norra, samt 1823 både i YV> och N -bottens 
Lappmarker, samt ss. Commin. i Pajala likaledes 1826 1829 
och 1832. 

Var ss. Pastor i Carl Gustaf 1S42 opponens vid Prestmö- 
tet i Piteå. 

Lars Is. Ilclluiau. (1847-61). 

1. 1804 i Resele uti ingeriuanland; Fadren Past- Adj. ibm 

sedermera Commin. i Gr.mdsunda, sist Kyrkoherden ibm J 
Aug. Hellman. 

St 1825; Prestv. 1827 till Past-Adj. uti Nordiugrä; tjenstgj. 
sedermera ss. vice Pastor med Pastoral värd i m 1833 37 under 
Kyrkoherden derstädes, Contr.-Prosten Doct A , . R > t, ms sista 
Sjukdom, hao<= död (1834) och \ dåren; ss vice Pastor i Selån- 
ger i Medelpad 1837, och ss. tillf. Extra-A.mex-Comminister i 
Skorped vid Sid nsjö Pastorat i Ångermanland 1838; den förste 
Commin. i Sidensjö Pastorat, med statiou i Skorped 1841, sedan 
Coramini^traturen i Sidensjö blifvit enl. Kongl. Br. af d. 23 Nov. 
s. a med Annexförsamlingen i Skorped förenad; ut,i. Kyrkoh. i 
U.-Lalur i Westerbotten 1847; tilltr. 1848; t 1861. 

Var 1856/;- igen till Kyrkoh. i O.-Lulea. 

Gift med 5. J. Th « , P ros td:r trol. frän Anund jo. 

Cfr Sidensjö Comministrar. 

Eric Anders llosenius. (1862-66). 

F. 1814 i Nysätra s:n i Westerbotten ; Fadren d. v. Com- 
min.-Adj. ibm, slutl. Commin. i Bi.rträsk And. R 

St. 1838; Prestv. 1842 till Vacancepred. vid Sacellanien i O.-Cafix. 183 Burträsk efter fadren; Past-Adj. i Säfvar 1844; Pred. vid Ro- 
bertsforss bruk af Bygdeå Pastorat 1848; utn. e. o. Kongl. Hof- 
predikant 1861; utn Kyrkoh. i Ö.-Calix 1862; tilltr. 1864; Riks- 
dagsman i Stockholm, vid första nya Representations-Riksdagen 
186o; f 1866 under Riksdagen dersammastädes, och begrafven i 
S '- J ' h "' k !! rka »n Juni s. å af Biskopen i Hernösand Do t. 
A ul. Fredr. Backman. Liket transporterades sedan till Burträsks 
forsamlings kyrkogård i Westerbotten, der han hvilar vid sin fa- 
ders sida. 

Kyrkoherden R var en lyckligt utrustad och begåivad 

predikant, en förhoppningsfull herde, ooh en om kyrkans andeliga 
Iif och valstand lika nitisk, som föresynlig lärare. Han var ock 
en lycklig skald. 

Carl Johan Fikall. (1867-73) 
Se Tlmrsakers Pastorer. 

Avel Hugo Sandström. (1874- ) 

F. 1843 i "Westerbotten (Löfangers s:n); Fadren Comniis- 
sionslandtmätaren R. Sandstr&m (förut i Piteå). 

St. 1863; v. Skol.-Adj i Umeå 1865; Prestv. 1866 till 
Psst.-Adj. i Degerforss; vice Conimin. i Umeå stad 1868; vi e 
Predikant tillika i Länshäktet s. a*; utn. Comrainister i Bygd a 
1867; tilltr. 1870; utn. A i herde i ö.-CaNx Pastorat 1874 (en- 
sam sökande); tilltr. 1875. 

En äldre bror torde vara Skol-Adj. i St. Ja. ob i Sto k- 
holm (förut Collega i Sundsvall) Sam. Magnus Sanda 

I O.-Calix. 185 Comministrur i Öfver-Calix: 

01. Hanss. Halsiiis. (1699-171 1). 
Se Kyrkoh. i O -Calix 

Hans 01. Halsiiis. S , , / ■ t/ ,.. (1713—37) 

P. 1690 i O.-Calix; Fadren d. v. Pastors'-Adj., sedermera 
Comimn. och slutehgen Kyrkoh.n i O.-Calix Ol. Hmiss. Ihd. n 
St. 1709; Prestv. 1713; Comministei Ö.-CaUx 6 , a.; f 1737. 

•\lini. Orätl torde denne fötl namutt O O Halsnw af // 1. 1 
u hai H O. Halaiua. af " ' ' """ '"- 

Lanr. Sun dr n (1739). 

F. 1705 i Su.mansjö uti Hässjö s:n af Ljustorps Pastorat 
i Medelpad ; Fadren Bonde. 

St. 1727; Adj. 1733; Commin. i Ö.-Cal,, 1739; f s. a. 

Laur. Ylartini Långström (1741—66). 
Se l:ste Commin. i N.-Tornea sist 

Pet. Joh Hedström. (1766-83) 

F. 1732 i Umeå; Fadren Skolmäst. ibm, sedenu. Kyrkoh. 
i Burträsk Mag. Joh. Ol. Hedström. 

St. 1751; Prestv. 1762; L n. i Ö.-Calu- 1766; f 1783. 

Han. Liestadiiis. (1784 92) 

Se l:ste Commin. i Luleå Landstörs. sist. 

\<l. Ulric Lang. (1792-1802). 
F. 1758. 

Comrn n. i Ö.-Cal 1792; f 1802. 

Födelseorten var troligen Luleå och fadren d. v. Kyrkoher- 
den och Contr.-Prosten ibm Mag. Lärt E. Lang. 

Eric Brunnius. (1803-15). 

F. 1770 i Westerbotten (N.-Torneå); Fadren Kyrkoherden 
i Neder-Torneå (förut i O.-Tornea) Mag. Fr. Er. Btimnx 

St. 1787; Prestv. 1796 till Past.-Adj. i Carl Gustafs För- 
samling; Commhritfer i Öfver-CaMx 1803; tilltr. 1805; | 1815 \ 7 . 

Prestslwjttn Brunnius i Westerbotten härstammar ifrån •^w 136 O -Calix. 
Brunne by uti Uudmundrå s:n i Ångermanland och har derifråu 
ock sitt namn. 

Is. Dan. IVideiimark. (1816— J9). 

Se Commin. sist i Löfänser. 

01. El. Burman. (1819— 26). 

Se Past. sist i Ragunda uti Jeuitland. 

Nils Eden (1827-35). 
Se Commin. sedan i Råneå. 

Is. Willl. Kiicllt. (1836-45) 
Se Kyrkoh. i Ö-Torueå. 

Carl 01. Sondell. (1846—68). 
F. 1807 i Piteå. 

St. 1832; Prestv. 1835 till Past.-Adj. i Råneå; tjenstgjorde 
sedermera i N.-Calix 1836 och 1837, dels ss Past.-Adj dels ss 
Commin.-Adj.; vice Commin. i Ö.-Calix s. å.; Past-Adj. i Grund- 
sunda uti Ångermanland s. L; v. Commin. i Löfånger i Wester- 
botten s. å.; Past-Adj. uti Skön i Medelpad 1843, samt i Hede 
uti Härjedalen 1845-47, dels ss. Past.-Adj., dels ss. v. Past 
med Pastoralvård; uUi. Commin. i Ö.-Calix 1846- tilltr 1847- v ' 
Pastor med Pastoralvård ibm tillika 1865 och närmast följ. år; 

En from och allvarlig prest, med nit om Christum, ehuru 
han mest med vridna händer och i tårar nalkades Herran. 

oriMgt A iSI5: '■ Föde,8e8rel ar ,,dr upptaget e "'- k - l -> me ° **»*« »v** hr 

it . /V 1 " 1 ,' 2 t ' , Jfa,Dnet 8ondeU förekommer arven ibland Pastorerna i Hftf., . 

And Frcdr. Blfgren. (1875— ). 

F. 1842 i Wermland. 
m St. 1869; aflagt Prestex. i Qemösand 1874 tf ; Prestv. 6 . a. 
8 i Linköping till Pastors-Adj. i Ö.-Calix; v. Pastor ibm s. å 
in Oct; v. Commin. ibm 1875 och någon tid äfven förut; Com- 
mmuter i OJver-CaUx 1875 in Aug. 

Erhöll Indigenatsrätt 1873 i Dernösands stift. CARL GISTAF. Carl Gustaf. 189 Carl Gustafs Pastorat. 

(Westerbottem Fjcrde Contract.) 

Pastoratet hörer till de nyare och uppkom ss. eget Pastorat 
genom Ktmgl Brefvet af den IS Dee. 1782; det var förut (från 
ar 174o) ett Capell under N.-Torneå Pastorat och kallades Carunae 

Pastoratet har trolm sitt namn af Kon. Gustaf d. 3:djes son 
Hertigen af Småland, Prins Carl Gustaf, som föddes s å (1782)' 

År betagn 2\ mil norr om (N.-Torneå; Haparanda stad. 

Capellpredikanter och Pastorer. 

Capellpredikanter : 

(hrist. II. Arctinan. (1749—73). 

F. i Torneå stad; Fadren Postmästare. 

Ven förste Pred. vid Cwunge oyinrättade Capell vid N.- 
Torneå Pastorat -1749; f 1773. 

Namnet synes vara af lat. ordet Arctos (Nord), men blef 
sedan inom slägten förbytt till Åietman. 

Hav. Nic. Cneiif. (1778-82). 

Se nedanföre. 

Kyrkoherdar : 

Hav. Mc Cneiir. (1782- 1817). 

F. 1755 i Torneå; Fadren Handlande. 

Prestv. 1776 till Past.-Adj. i N.-Torneå; Capellpred. i Ca- 
runge i Neder-Torneå 1778; Kyrkoh. i. Carl Gustafs nya Pasto- 
rat, som från N.-Torneå afsöndrats och af Carunge fordqa Ca- 
pellförs. derstädes bildades 1782 (den förste); f 1817 1. 1818. 

Eric Burman. (1821-33). 

F. 1762 i Westerbotten (Torneå). 

St. 1779; Prestv. 1784 till Past-Adj. i Neder-Calix; Nåd- 
årspred. i Neder-Torneå Sacellani 1785; Comminister i Ö.-Torneå 
(Uietaniemi) 1787; v Pastor med Pastoralvård i O -Torneå Pa- 
storat 1811; A> / rde i Carl Gustaf 1821; Prost 1824; f 1833. 


100 Carl Gustaf. 
Mesponderad*, ss. Commiu. i Ö.-Torneå, vid i 806 års Pre st- 
möte i Piteå. 

Zach. Grape. (1835-45). 

Se Pastor sist i Ö.-Calix. 

Henric Bucht. (1846-57). 

F. 1810 i Westerbotteu (Torneå); Fadren Orgelnist i Hie- 
taniemi s:n af Öfver-Torneä d. v. Pastorat. 

St. 1832; Prestv. 1834 till Past.-Adj. i Ö.-Torneå; v. Pa- 
stor med Pastoralvård ibm 1844; v. Commin. i Öfver-Calix 1845; 
Past.-Adj. i N.-Torneå s. å.; Kyrkoh. i Carl Gustaf 1846 ; f 1857. 

En äldre bror var Contr.-Prosten och Kyrkoh. i Öfver- 
Tomeå Is. W. Bucht. 

Ofvers. och Utg. 1839: Manuskript till Melodier och siffror 
för Svenska Psalmmodicon (på Finska). 

Isaac Crape. (1860—73). 

F. 1822 i Westerbotten (Ö.-Torneå och Karesuando); Fa- 
dren Pastorn sist i Öfver-Calix Zach. Grape. 

St. 1844; Prestv. 1S46 till Past-Adj. i N.-Torneå; v.Collega 
tillika uti Haparanda 1S49 och 1850 (2:ne terminer); t. f. Pastor 
i N.-Torneå 1854; d:o i Carl Gustaf 1859; Kyrkoh. i Carl Gu- 
staf 1860; tilltr. 1861; j 1873 ¥- 

Var en flitig och nitisk herde, som verkade för en saDn 
religiositet, en verksam christendom och gudaktighet inom för- 
samlingarne. 

Vig. ht. Ofversatt på Finska: Wincjcs lärobok i Geografi 
och Historia; Hernösand 1851; d:o d:o Om bränvinsbegäret och 
superiet i Sverige af Magnus Huvs; Piteå 1853. 

Eric Anders Sfrnborg. (1873— ). 

F. 1827 i Carl Gustafs församling uti "Westerbotten; Fa- 
dren Past.-Adj., sedermera v. Pastorn ibm, slutlm Collega Scholfe 
i Haparanda Pehr Stenborg. 

St. 1847; Prestv. 1853; vice Commiuister i d. v. Sättna af 
Selångers Pastorat i Medelpad s. a.; Adj. i Luleå stad 1854; v. 
Commin. å nyo i Sättna s. å; v. Commin. i Alnö af Sköns Pasto- 
rat 1858; v. Commin. i Ljustorps Pastorat 1859; den förste Ca- 
pellpred. och Folkskollärare i Corpilombolo af Ö.-Torneå Pastorat 
s. a.; Kyrkoh. i Juckasjärwi Lappmarskpastorat 1864—73; reta. 
Kyrkoh. i Carl Gustaf in Nov. 1873, gen. Kgl fullm.; tilltr. 1874. DEGERFORS& ■■■■■■ 

D GERFORS.S. 193 Degerforss Pastorat. 

(W teri t ,:: F r ta Contract.) 

Vetta Pastorat bildades 1799 och var förut ett Capel! uu- 
der Uinea Pastorat ifrån ar 1770, då det invigdes. 

Pastoratet erhöll ett Capell 1874 i de nordligare frän mo- 
derkyrkan aflägsnare delarne af socknen, med skyldighet för Pa- 
stor att vissa gånger om aret der hälla gudstjenst; men Kongl. 
Brefvet af dm H 1867 gaf Degerforss Pastorat en Comtmmstra- 
lur, som med sitt nya lönetillskott enl. Kongl Brefvet den 7 
1876, skall tillsättas så fort det medhinnes. 

i-, k v?"*'» *'"*' * " '• ,743 Av w CapellpredikHut i IWrrforw 

1- bH -.il m, innu a Äkolumstart- i Ljckselt |7'.I|. 81i i p u . tllf uti Lvckiele l«o | • 

< rnkriug ISjn. • ' ' 

Kyrkoherdar : 

Mag. Carl Njedonius. (1799—1824). 
F. 1737 i Piteå; Fadren Apologisten vid Scholan derstädes 
Jon. Jonce So. len us. 

St. 1759; Proin. Ph Mag. i Abo 1766; Prestv. och Com- 
min.-Adj. i Stigsjö af d. v. Säbrä Pastorat i Ångermanland 1769; 
llörare (Collega) i Umeå Schola 1771; vice Skolmästare tillika 
derstädes 1773—84; Apologist i Piteå 1784; Rector Cantus b. a. 
tillika; v. Conrector derjemte 1788—96 derstädes; den första 
Kyrkoherde i Degerforss 1799; Prost 1807. 

Var Vis tat r i Lycksele Lappmark och i Asele tillika. 

Ledamot af Kongl. Patriotiska sällskapet i Stockholm 1802, 
och var tillika F lamot i Umeå Landtbrukssällskap. 

Ar 1812 den Jö Juli (vid 75 ars ålder) benådades han af 
Konungen med 20 T:r ärligen för lifstiden ■ f -i » ) rk$a,m äl- 
tléräom, iut och tr t nde i iHgheter 

emot ■likets fiender», ss. orden lyda uti den Kongl. skrifvelsen. 

Jubelmagister troligen i Abo eller Upsala 1^18; Jul Iprest 
1819; f 1824 ss. stiftets Senior. 

Pt sten Sr lenius var en nitisk och trogen Pastor och sak- 
nade icke lärdom och skicklighet, hvarigenom han gjort sig fflr- 
tjeut både om Scholans och Kyrkans uppbyggelse och välstånd. 

13 


^^■IBHHHBIH 194 D GKJIFORSS. 
Xamnct torde vara af Silttna s:n i Medelpad, fadrens fö- 
delseort (Cfr Collega i Umeå). 

Olof Elias Burman. (1825—40). 

Se Kyrkoh. sist i Ragunda i Jemtland. 

Ileiir. Abrali. flasselhim. (1840 -69). 

F. 1793 i Nordvik uti Nora s:n i Ångermanland; Fadren 
hronobefallmngsmannen Hem\ HasseUatn. 

St. 1813; Prestv. 1820 till Huspredikant hos Ofversten, 
sedermera Generalmajoren m. m. G. A. Hjerta på Mellingeholn, 
ut. Roslagen; Pastors-Adj i Skellefteå 1822; vice Capellpred. i 
ZT /' V ' Ca P emörs af Skellefteå Pastorat, i Westerbotten 
1623; torste Pastor i Norsjö Pastorat vid dess afskiljande ifrån 
SkeMeftea 1834; Kyrkoherde t Deger/o, 1840; Prost 1842; 
y looy b . 

c . D \ ut '■'■■■ &$po*dé d , ss. Student i Upsala, Pra». Andr 
Södermark öfver ämnet: De Phil & phia R g , 1814 

Var i äktenskap förenad med Agneta Juliana FerUn (Prost- 
dotter frau Estuna i Upland). 

Olof August Lindfors*. (1870- ) 

F. 1834 i Gruudsunda uti Ångermanland; Fadren d. v 

ni T oh - lbm » ^dermera Prosten i Löfänger uti Westerbotten 
Vi. Ijimtjorss. 

St. i Upsala 1854; Prestv. 1857; Commin.-Adj i O.-Lulea 
s. a.; v. Pastor med Pastoralvard i Öfver-Calix 1860; v. Capell- 
pred i Jörn af Norsjö Pastorat J862, jemte Folkskollärare ibm; 
Capellpred. I860 ibm, med fortfarande bestridande af Skollärare- 
dusten i samma förs. derjemte; utn. Kyrkoherde i Degerforss 
Reg. Pastorat 1870 f; tilltr. 1871. J Degf.rforss. 95 Comministrar i IDegerforss: 

Comministraturen inrättades genom Kongl Brefvet af d. \{ 
1867, för att träda i verkställighet så fort ske kan. ; 

DOROTIIEA. 


D KOI HEA 109 Dorothea Lappmarks-Pastorat. 

(Tillhör enl. Contrarts-Regleringen af ar 1859 
Södra ]. i i Contract.) 

Fa t hörer till de nyare och stiftades af Kon. Gustaf 

4:1 A / lj>h 1799, samt erhöll namn af hans Genial U. M. 
Drottning Fredrica Dorotea )'» (Prinsessa af Bad 

Anm. Före 1859, S i Uppm , 

Kyrkoherdar : 

Jonas Blom. (1800-29). 

F. 1753 i Medelpad (Sundsvall). 

St. 1779; Prestv s. a.; Pastors-Adj. uti Räfsund, Suune och 
Oviken i Jomtland på olika tider 1779—87; Past.-Adj. i Skön 
uti Medelpad 1787; Past-Adj. i Hammerdal i Jeratland 1789; v. 
Capellprrd. i Ta-jö af d. v. Ramsele Pastorat uti Ångermanland 
1795; Gapellpred. i Stu .un h B r_,vattnets Capeller vid Ra- 
gunda d. v. Pastorat i Jomtland 1797; Kyrkoh i Dvrotliea uti 
Umeå s. Lappmark 1800; tilltr. 1802; f 1829 I 1830 ss. Ji } 

F , ,t ,■ trohn Sundsvall och Fadren Pa^t-Adj. seder- 
mera i Skön, slutl. Kyrkoherden i Hammerdal \ s J n Blom. 

Jonas And. \eiisen. (^1830— ). 

F. 1791 i SjMevad uti Ångermanland; Fadren Kyrkoherden 
ibm Mag. An . \ i>. 

St. 1810; Prestv. 18l7 till Past.-Adj. uti Wilhelmina; 
Past.-Adj i As- le 1819; Pa t.-Adj. i Ly< ksele 1820; Vacance- 
pred. och v. Pastor med Past ralvard s. å derstädrs; v. Skol- 
mästare ibm 1827; / . Ar •/ D r t 1830; til trådde 
1832; Jubel} r 18(57. 

Kyrkolu r V har, under sina tidigare prestår gjort 

resor i vetenskapliga ändamål både i Jemtlauds, Westerbottens 
och Norrbottens Lappmarker. ■^■^■■■■■■B 200 DoROTlIEA. Farbrodren var Kyrkoherden och Led. af Kongl. Nordstjerne- 
Orden Doct Petrus Nensén i St. Clara i Stockholm och bland 
bröderna (en äldre bror) märkes Cons.-Notarien i Uernösand 
Mag. Abr. Nen *ni. 

Gift med M. IL Ullberg. 

En dotter Margaretha f. 1850 f 1874 2 5 6 ogift. 

Nedansjö uti Stöde s:n i Medelpad är namnets och sldgtens 
derivatioosort. 

Anm. Alla utg. Sliftsiuatiiklar kalla honom blott Jonas, men han sknfvcr 
sig sjelf J. A. Nmtén. 


FltEDRICA. 


t ^mm Fredrica 203 Fredrica Lappmarks-Pastorat. 

(Tillhör enl Contra.-.ts-Regleringeu af ar 1859 
Södra Lappmarkens Contrart.) 

Detta Pastorat ar stiftadt 1799, da det ifrån Umeå 1. Lyck- 
sele Lappmark afskiljdes, men var några ar förut Capell dervid. 

mikeltnma (Pnoeessa af Boden) 7 * Gen,S1, D '° UM ' »~ 

Kyrkoherdar : 

Jon. Ångman. (1799-1809). 
Se Pastor sist i Dammerdal. 

Vron Sollon. (1809-24) 

F. 1768 i Ångermanland (Sollefteå). 

St. 1794; Prestv. 1795 till Past.-Adj i Botheå; Brukspred. 
vid Gahlsjö af Botheå Pastorat 1798; Past.-Adj. i Nordmaling 
1802; Kyrkoherde i Fredrica 1809; tilltar. 1810; f 1824. 

Födelseorten torde varit Sollefteå, o h fadren Bonde. 

Mag. Joh. åiel Huss jun. (1824-40). 

F. 1787 i Selangers Pastorat uti Medelpad; Fadren d. v. 
Coramin ibm, sedermera Kyrkoh. i Föllinge i Jemtland J ■■/.-. A. vel 
Huss s<n. 

St. 1807; Prestv. 1811 till Past.-Adj uti Föllinge; Prom. 
Ph. Mag. 1815 i Upsala; återtog sin Adjunctur i Föllinge s. a 
efter Promotion; v. Pastor orh tillf. Skolmästare ibm 1816; Nåd- 
årspred. ibm 1821; vice Collega vid Frösö Sehola 1822; Kyrh 
i Fredrica 1824; tilltr. 1826; f '840- 

Responderade ss. Student i Upsala 1810 för en disp. med 
ämnet: Specimen Academicum Sermonis Jesu cum Judons in J 
ti: 26—58, Prscs Mag. Joh. Pet. L > idsb m, Kongl. llofpred och. 
Kyrkoh. sedermera i Jemshög uti Blekinge. 204 I' K Dill A A" var en län! och om församlingen och S< bo- 

lån nitisk och förtjent Pastor. 

Conrad Grönlund. (1840 53) 

F. 1794 i "Westerbctten. 4 

St. 1818; Prestv 1819 til! Commin.-Adj. i Sorsele Lapp- 
marks-Pastorat; Xadarspred. 1821 i b in ; Nådårspred 1822 i Arjc- 
plouz; v. Pastor med Pastoralvård 1825 i Sorsele; v. Comrain. 
uti Jo km ks Pastorat (vid Qwickjock) 1827; Commin. i Jock- 
mock (Qwickjock) 1329; Pastor i Sorsele 1833; Pastor i Fre- 
drica 1840; Kyrkoh. i Asele 1853; Jubelprest 1869. 

Var ss. Pastor i Fredrira, en kortare tid tjenstledig lör 
sjuklighet 1846. 

Var Visitatof i s. Lappraarksdistriktet 1847. 

En i) r var den om Lappmarkens upplysning och 

odling förtjente Kyrkoh. (sist) i Wilhelmina Lappm. -Pastorat 
Pel i O f Grönlund f 1846 (Cfr Asele Pastorer sist.) 

Kric Anton Linda!. (1853 ). 

F. 1804 i Westerbotten (Umeå Lappmark). 

St. 1827; v. Collega i Umeå 1829; Prestv. 1830; t. f. Pa- 
stor 8. å. i Dorothea med dertill hörande Pastoralvård; v. Collega 
iterum i Umeå 1832; v. Missionair s a. i Arjeploug och Arvids- 
jaur; Past.-Adj. i Asele 1833; vice Pastor med Pastoralvård 1838 
—41 derstades; v. Skolmästare i Lycksele 1841; v. Pastor i 
Arjeploug med Pastoralvård 1846; Skolmästare ilm 1847 tillika; 
Kyrkol rde i Fr i, 1853; tilltr. 1854. FÖLLINGE. 


UNGE. 207 Föllinge Pastorat. 

(Jeintkmd \ rra C , t.) 
~ ÄSÄT ' 746 - h h0rdc f r — « - An- 
*-ÄÄS ' C «-(*a ,8,0) voro först 

5 FrttvLl) } b " fV,t "* PaSt " rat - F ™"*<« * *-* 

B, ' 7 r '""''.' SU " framde K eller sä snart det sig göra 
a er, en Co.nnnmstratur inrättas, s.dan Kgl. Resolutionen „ m d™ 
.1 a.nnade s.„te se och tillsättning törst i ,aga ordning emanerat 

och vunnit stadfästelse. e *ueraL, 

e„ fiskÄ ,' ^ 9M " ! ' 8f — a'" ordet fl* ge oo ra 

Kyrkoherdar : 

Mag. 01. F. Sebreliiis. (1746-62). 

Se Gudmundra Pastorer sist. 

Birger U. Ccdcrberg. (1762-63). 

F. 1718 i Kalmars s:n i Upiand; Fadren Bonde. 

Den förste tillf Skolmästare i Föllinge Lappskola i Jemt- 
laud 1746; Kyrkoh. i Föllmge Pastorat 1762; Kyrkoh. i Köpinge 
i Skåne 1763; f ibra. 

Er. Jon. Åugman. (1763-94). 

F. 1725 i Ange by i Borgsjö s:n uti Medelpad; Fadren Bonde. 
St. 1746; Prestv. 1750; K /,h herde och Skolmästare i Föl- 
linje 1763; f 1794. 

En son var Kyrkoh. och Gontr.-Pr. i Harumerdal J. Ångman. 

Joh. Ax. Ifliss sen. (1795-1821). 

F. 1745 i Selangers Pastorat uti Medelpad; Fadren Prosten 
och Kyrkoh. ibm Mag. Joh Lam. ffuss, 
20S ] ÖL.L1XG 
St. 1764; Prestv. 1769 till extra Pred. i Selånger; Com- 
min. i Selåiigers Pastorat 1785; Kyrkoherde i Föllhiyc och tillika 
Skolmästare ibm 1795; Jubelprest 1819; f 1821. 

Var Predikant ss. Pastor i Föllinge vid 1799 års Prestraöte 
i UerDösand. 

Tjenstledig 1816 både ifrån Pastoralgororaälen och Skolan 
(under sonens v.-Pastorskap). 

Sonen var Kyrkoh. sedermera i Fredrica Lappmark Mag. 
Joh Asei Huss jun. 

Mag. farl Av. Itotliolt. (1822-57). 

F. 1779 i Ångermanland (Nordmaling). 

St. 1798; Prom. Ph. Mag. 1803 i Upsala; Prestv. 1805 till 
Past.-Adj. i Nordingrå; Nådårspred. 1807 och Adj. iterum ibm 
1809; v. Collega 1810 i Ilernösand; v. Apologist ibm 1811; or- 
dinarie Collega 1813 (3 cl.); v. Rector och tillf. Aftonsångtpred. 
i Sundsvall 1818; Rector Sch. ibm s. å.; Kyrkoh. Föllinge 1822 
(med år 1816 aflagd Pastoralexamen); Prost 1836; Jubelmagi- 
xter 1854; Jubels-est 1855; f '857. 

Tjenstl. 1847 med Pastoralbestyren af efterträdaren förvaltade. 

Födelseorten var trol. Nordmalings s:n och fadren Bruks- 
förvaltaren Jolu Rothöff. 

Alilll. 1. Froetvik n afskiljdes vid deunes död til! eget Pastorat. 

Anm. 2. Namnet Ruthovitu förekommer äfveii i Sin. iland, der I': ne brikjer 
uti UU.roUi n. Pastotat födde bondsöner, af hvilka den eue sedermera blt-f Su- 
li^iinlfiidetrten i ( almör Mag Jon, B. RoUwviuS f IfiSö och den andre Biskopen i 
Abo Mag. Isaac Btr<j*r Hothovius i IÖ.*iV, 

Jon. Hedin. (1861— ). 

F 1812 i Brunflo socken i Jemtland; Fadren Bonde. 

St. 1836; Prestv. 1837 till Past.-Adj. i Njurunda i Medel- 
pad; Vacansepred. vid Hallens d. v. Sacellani af Sunne Pastorat 
i Jemtland 1839; Commin.-Adj. i Brunrio vid Lockne s. å.; tillf. 
Capellpred. 1841 i Stugun och Borgvattnet (af Ragunda d. v. Pa- 
storat); v. Commin. i Brunflo Pastorat vid Lockne 1842; vice 
Stadspred, i Östersund (jemte Lazaretts- och Fängpred.-tjensterna) 
1845; v. Commin. i Näs d. v. Sacellani af Brunflo Pastorat en 
kortare tid 1846; Past.-Adj. i Oviken s. a.; v. Commin. iterum i Näs 
s, a.; Past.-Adj. i Bruntio 1847; v. Pastor i Föllinge Pastorat med 
Pastoralvård 1847-61; utn. Kyrkoh. i Föllinge 1861; tilltr. 1862. FÖT.UXGE. 209 Capellpredikanter vid Hotagens och 
Frostvikens Capeller (af Föllinge Pastorat). 

^l dGr ^, M ^ dessa Capeller, som torde vara samtidigt inrät- 
tade, gar tillbaka till omkring 1800 eller nåsot förut och till- 
hörde de tillsammans Föllinge Pastorat tills 1857 då oenom en 
Kgl Resolution Frostviken blef eget Pastorat, efter hvilken tid 
Hotagens Capell äfven for turande tillhört Föllinge. 

Sidnerska Matrikeln uppgifver pag 61, att Uotagens Capell 
inrättats genom Kyl. Br. af d. § /s.,/, som dock torde tillhöra 
någon ny reglering af detsamma, ty äro både Hotagen och Frost- 
viken, ss. Capeller upptagne redan i 1818 ars Matrikel af Sved- 
bom, men torde de i början länge nog ej haft någon serskild 
predikant, utan ansvarade Pastor för deras Gudstjenster vissa 
gånger om året, och så torde förhållandet varit ända till 1841, 
då Magnus Selbery med fullmagt förordnades till Capellpredikant 
vid notagen och Frostviken, hvilken således torde vara den förste 
egentlige Predikanten derstädes. 

Ar 1857, då Frostviken blef eget Pastorat, fick Uotagen 
ensamt sin predikant, sorterande fortfarande till Föllinge Pastorat. 

Hotagen är beläget 5 mil ifrån Föllinge kyrka i XV emot 
Norska gränsen med Ström och llammerdal i Ö och med Liih 
omkr. 6 mil S om Föllinge. 

Frostviåen omkr. 10 mil N om Uotagen med Asele och 
Wilhelmina i N och O, likaledes invid Norges gräns. 

Cu/pellpreclika nter 
vid IIotagens och Frostvikens Capeller gemensamt; 

llagnti* Selberg. (1841-46). 

Se Commin. sist i Hammerdals d. v. Pastorat vid Ström. 

Ilenric Höglund. (1846-54 Pred. vid Uotagen), och (1846 
—61 Pred. vid Frostviken), samt 1861—74 vice Pastor i Frost- 
vikens nystiftade Pastorat, med hela den utgörande Pastorslönei:, 

14 

■i 210 FoLLhVGE. FÖLLINGE. enl. en Kgl. Resol., da, ock Pastoratet erhöll i honom sin förste 
Pastor, och dess egenskap af Capell upphörde. Arsade sig Ho- 
tagens Capell 1854. 

Anm. I denne* tid blef Frostnkeus Pastorat, genom tillf, tillsättning till 

följe af eo Kongl. Res. af 3r 1857 och t«fi|, me. I Pnstor försedt, sedan det redan 
genom Kgl. Br. af d. \ 1849 stiftats. 

Se Pastor i Frostviken sist. 

Capellpredikanter vid Hotagen ensamt: 

Jac. El. Grau. (1855-58). 
Se Kyrkoherde i Gideå. 

A\el Freilr Winnberg. (1858-75). 
Se Kyrkoherde i Frostviken. 

Mls Osc Wdeuniark. (1875- ). 

F. 1813 i Ångermanland (Thorsåker); Fadren Comministern 
d. v. i Ytterlännäs och Dahl, sedermera Prosten och Kyrkoher- 
den i Offerdal Mag. Pehr Nordenmark. 

St. 1832; Prestv. 1839; Commin.-Adj. i Offerdal s. å.; 
Past.-Adj. ibm 1842—75, och har ock dervid innehaft Pastoral- 
vård ss. vice Pastor vid inträffade behof och ledigheter; ntn. och 
tilltr. CapeUpred. I livtagen af Föllinge Pastorat 1875; v. Pastor 
någon kortare tid 1876 i Föllinge tillika; d:o d:o någon tid förut 
ss. Adj. i Offerdal. 

Föreslagen 1860 till Commin. i Thorsåker (Ytterlännäs Sac); 
d:o 1871 till Commin i Skön (Alnö Sac); d:o 1872 till Commin. 
i Tuna (Att mars Sac); d:o s. å. till Commin. i Suone (Frösö 
Sac); d:o 1874 till Commin. i Näs (Hackas Sac). 211 Commmistrar i Föllinge Pastorat: 

Denna Comministratur, som framdeles kommer att inrättas 
och tt Isättas , Föllinge, är ännu (.876) i af, pa tiden o 5 
men har man den att örbida, så snart det ske kan, och vidare 
bestämmelser derom ifrån och till vederbörande auetonteter in- FROSTVIKEN i 

~3 *-" 

i: ■^^^■^■^^■■■■■^^^H IB^BHI^HHH FltoSTVIKEA. 215 Frostvikens Lappmarks-Pastorat. 

(Jemt I A /ra C fr t) 

ss. förenade Cap, lltörsamlingar under [ I, „ Patrat 

Belägenheten är o.nkr. 10 mil norrut ifrån Uotageos Capell 
emot Norska gränsen (se Ootagen. Capell närmast 'här fl 
och ifrån Follmge 15 mil. ; ' 

Kyrkoherdar: 

t. f. Pastor: Ucnric Höglund, (v. Pastor 1861-74) 

F. 1801 i Jemtlaod (Räfsund). 

St 1827; Prestv. 1828 till Commin.-Adj. i Hellgum, d. v. 
Annex till Ramsele Pastorat i Ångermanland; tjenstgj. »edertnera 
ss. Nadarspred. och v. Comminister i Uellgum 1831-35 vid Sa- 
cellaniens förvandling till eget Pastorat; ss. vice Pastor med 
Pastoralvård ibm 1836; ss. vice Pastor med Pastoralvård i Ram- 
sele 1837; ss. Commin.-Adj. vid Tåsjö Sacellani uti B.-.dums ny- 
bildade Pastorat s a. och ss. Capellpred i ilanäs t vid lla.n- 
merdals d. v. Pastorat uti Je.ntland 1842; Capellpred. vid Hotageos 
och Frostvikens Capellförs. uti d. v. Föllinge Pastorat 1846; 
tilltr. 1S47 — till 1854; t /. Post • F / rat 

1858; tilltr. 1861 löneinkomsterna ss. Pastor till fullo, ex regia 
gratia, i anseende till oaflagd Pastoral-Exaraen; j 1874 *. 

Å\cl Fredr. Hinnberg. (1874- ). 

F. 1820 i Jemtland (Ber-). 

St. 1840; Prestv 1843; Past-Adj. i Njurunda s. a.; vice 
Commin. i Rätan af Bergs Pastorat 1845; Past-Adj. i Sveg 1846; 
Past-Adj. i Nordingra 1847; Past.-Adj. i Torp 1851; v. Commin. 
i Sundsjö af Räfsundb Pastorat 1854; vice Pastor i llede 1857 
in Maj; Commin -Adj. i Lillherrdal s. a in Maj; vice Commin. i 
Ila k as af d. v. Ovikens Pastorat s. å.; Capellpred och Skolla- 216 Frostviken. rare i EJota^en i 858; ute. Kyrkoherde i Frosttrikens Lappmarks- 
Pastorat 1S74 iD Maj (med full eompetence och med arlagd 
Pastoral-Exanien) ; tilltr. 1875. 

Var föreslagen 1859 till Torps Pastorat i Medelpad. 
Var vidare föreslagen IS73 till Wilhelmina Pastorat 
En äldre bro?- är Kyrkoherden Pehr The, I r Winnlterg i 
Arvidsjaur. FORSS. ■■ 2)8 Forss. Forss Pastorat. 

(Jemtlands Östra Contract.) 

Detta Pastorat hörer till de nyare. Det hade af ålder hört 
till Ragunda Pastorat, men upphörde i denna egenskap af dess 
Annex, och förklarades, genom afsöndring derifrån, för ett eget 
Pastorat 1871, att tillsättas vid praoscriptionstidens utgång. 

(Forsa s:n ss. Annex till Ragunda Pastorat, se Ragunda.) 

Kyrkoherdar : 
GUDMUNDRi 


GudmundrA. 221 
Gudmundrå Pastorat. 

(Ångermanland» östra ConOacl.) 

Pastoratet* Mler, utom några strödda uppgifter före den 
tiden, gar ifrån Relormationsseklet. 

nägsjö är dertill Annex, jemte //,„„-,, Capell. Detta sed- 
nare Capell, som väl äfven tömt egt sin tillvaro såsom Fiskare- 
hamnsstat.on och kyrka för tiskarepersooalen, nybyggdes till or- 
dentligt Annex- och Kyrko-Capell 1846, samt förklarades, enl. 

7 , r V-J 3 'V™ ""' fÖr PaSt ~ A »<** S -e'lani 
med station för Comramister. Kyrkoherdar : 

En Åmmymvs Presbyter märkes först 1316 (Chron Arch - 
Ep. Upsal). 

Johan, (omkr. 1499); han skulle kommit till Ofvansjö i 
Gestrikland säger Tim., som har tiden obestämd (14-) 

Denne är osäker, men om han är dens., som Fant del. 2, 
pag. 379 har i Ofvansjö ss. Pastor vid namn Jöns Johannis, så 
skulle hans tid i Gudmundrå varit, enl hvad man kan sluta, sist 
på 1400-talet. 

Kgl Hofpred. hos Kon. Gustaf I omkr. 1527; Pastor i Til- 
linge i Upland omkr. 1530; Pastor i Ofvansjö i Gestrikland 1538, ( 
dertill af samma Kon. sjelf förordnad; f omkr. 1556 1. 57. 

Om honom läses cit. 1., »att han vandrat hafver i främmande 
land», och att det var godt gry i honom, kan man sluta deraf, 
att han skulle der, enl. Kungens beifrande, »med sin allvarsamhet 
afskaffa superstitiones Pontificias (de påfviska villolärorna)», hvar- 
vid han mötte starkt motstånd; ty ville allmogen en dag, när 
han gick hem från kyrkan, kasta honom Öfver bogarden, men han 
redde sig godt ifrån sina motståndare. 

I Tillinye namnes han Johan Johannis, 
Sönerna kallade sig Gjös, 222 GUDMCNDRÅ. Nils Johaiuiis. (1507); han skulle då blifvit Pastor i 
Thorsäker i Ångermanland. Obekant lör öfrigt (Cfr ibin). 

Hr Jon. 1'llke. (omkr. 1508); torde efterträdt honom. *] 

Hr llenrif Hansi. (omkr. 1550-80) 

Prost i Ångermanland (södra Prosteriet förmodar Tim.), 

lians Jon eller Jonas. (1582—95). 
Uuderskref Conc. Upsal. ss. Pastor i Gudmundrå 1593 ; f 1595 
eller då annorstädes befordrad. 

Fadren torde varit Norrmannen, Kyrkoherde i Sunne i Jemt- 
land, sedermera i Själ e vad, sist i Sollefteå Jon. Nieolai (Norreg.). 

Vår Hans Jon namnes i Thorsåkers kyrkobok i Gestrik- 
land år 1582, och torde han varit beslägtad med Prosten Jon. 
Joannis Finur, som var Angermanlänninge, Past. 1614; | 1668. 

Pastor Hann Jon har med sin slägt och sina många bröder 
uppfyllt Ångermanland och hela Norrland med en mängd vackra 
(fromma) Pastorer i församlingarna. 

Benedictus (Bengt) Magni Blix. (1595-1602). 

F. i Undersåker i Jemtland ; Fadren Kyrkoherden ibm Mag- 
nus Fetri Blix. 

Commin. i Nora (Bjertrå) uti Ångermanland 1574; Kyrko- 
heide i Gudmundrå 1595; f 1602. 

Kyrkoh. sedermera i Arnäs (f. Commin. i Wibyggerå) Sam. 
Ben. Blix, var en son. 

Alexander Krici. (1604—25). 

Commin. i Nordingrå Pastorat vid Wibyggerå d. v. Sacel- 
lani dertill omkr. 1600; Kyrkoh. i Gudmundrå 1604; f 1625. 
Cfr Commin. i Nordingrå (Wibyggerå). 

Jonas Olai. (1627—56). 

F. i Medelpad. 

St. 1600; Commin. i Gefle 1610; Kyrkoherde i Gudmundrå 
1627; j 1656. 

Födelseorten måhända Ljustorps Pastorat och Fadren Kyrko- 
herden 01. Olai. Gudmundrå. 223 Hag. \ils Wallehius. (1657-86) 

F i Delsbo uti Helsingland omkr. 1620; Fadren Prosten 
och Kyr oherden lb m Mag. />_,,, lai Ar^us 

ibm tUlka VU l £^£* X & t ); fr e ^»™** 
1657; f 1686. ; K ^ rkohcrde i Gudmundrå 

Orätt uppgifver honom Fant (del. 1 pag . 2 8l Uns Erkest 
HerdamO vara son af Kyrkoherden Jon l,L„! ^ £j£. 
men ratta fadren var Prosten Dumnucus O^Lm^ämS^ 
hvilken var ifrån Arnäs s:n i Ångermanland aerst ^es, 

Conrector Sch. ibm ar väl ej annat än ett contraheradt namn af 
Bommas och Nicolau* h. e. Hr Nwus \. Nils. 
Cfr l;ste Stads-Commin. i Hernösand. 

Jlath. i\. Locknseus. (1689—1711). 

t \tf^ , Utl Bjertra S:n * An germaniand; Fadr. Bonde. 

bt. lo5b; Coll. Sch. i Hernösand (3 cl.) 1659; Stads-Com- 
min (2 I.) ibm tillika 1660; Conr Sch. ibm 1672; utn. Kyrko- 
herde i Gudmundrå 1687; tilltr 1689; | ITU ss. Juldprest. 

A ämnet är af födelseorten, och var Prosten och Kyrkoh. 
sedermera i Själevad Mag. Jon. M. Locknmus en af sönerna. 

Cfr 2:dre Stads-Commin. i Hernösand. 

Mag. Joan 0. IIiws. (1712-20). 

F. 1671 i Torps Pastorat i Medelpad; Fadren Kyrkoherden 
Ol. Er. Buss. 

St. 1688; Prom. Ph. Mag. 1699; Gymnasii -Adj. och Cons.- 
Notarie i Hernösand 1700; Gr. L. Lector 1703; Kyrkoherde i 
Gudmundrå 1712; f 1720. 

Landssecreteraren i Gefle Haqu. Huss var en son. 

Mag. Jac. Jacobss. Unrons sen. (1722-41). 

F. 1669 i Hernösand; Fadren Rådmannen och Glasmästaren 
ibm Jac. IT. Unt.tus. 

St. 1692; Prom. Ph. Mag. 1703; Gymnasii-Adj. och Cons.- 
Notarie i Hernösand 1705; Prestv. 1 706; Mathes. Lector 1710; 
Kyrkoherde i Gudmundrå 1722; Prost 1733; f 1741. 

Gift med Brita Hemodius (Prostd:r från Tillinge i Upland). 
224 til DMINPRA. Sönerna voro: Gr L. Lert. Mag. Jac, Javobss, Un<ivs jun. 
i Hernösand; Kyrkoh. Mag. Olaus Unams i Thorsåker i Ånger- 
manland och Kyrkoh. Mag. Joltan l tums i Nordmaling. 

Alllll. Facfadreo Huvs Una-us, Borgare i Ileiuusaud, förekom uitT ibland de 
fuiste med det Uumaka namnet, som troligen ar liildadt 1 dcnveiar Big ifrilu Cnunge 
en uti Roslagen i Upland. 

Mag. Klar, llaqu. Fris<ndal. (1743-6). 

F- 1693 i Ragunda Pastorat i Jemtland; Fadren Länsman- 
nen, f. d. Fältvabeln vid Jemtlands Kongl. Regemente Hakan Frisk. 

St. 1712; Prom. Ph. Mag. 1722; Gymnasii-Adj. och Cons- 
Notarie i Hernösand 1728; Mathes. Ler tor 1732 och Theol. Lec- 
tor ibm 1735 eller 1737; Kyrko/ierde i Gudmundrd 1743; Prost 
1755; f 1761. 

Den äldste af sönerna t ss « ^ n Mag. och den yngste var 
Kyrkoherden slutl.n i Ragunda uti Jenitland Theol. Cand. Mag. 
Dan. Er. Fr isendal. 

Prosten var sjelf gift med Hedvig T-igemtedt, Prosten Ti- 
gerstedts i Tuna (Medelpad) dotter. 

Anm. Slägten haoleder sig frfiu Frisdals (Frjksdals) biiisd och Snrme e:n i 
Wermlaud, der fadren Fältviibeln, sedermera Lausruanneu i Kiifauuds och Ragunda 
Tingslag i Jimt^and Håkan Fritfc föddes, och af hvilkcn ort namuet synes vara hemtadt. 

Mag. 01. Er. Scbrelins. (1762-95). 

F. 1717 i Sveg i Härjedalen; Fadren Kyrkoh. ibm Er. 
C/trist. Sebrelius (förut Commin i Hernösand). 

St. 1733; Prestv. 1741 till Adj. i Äsele Lappmark!; Prom. 
Ph. Mag. 1743; den förste Kyrkoh. i Föllinge d. v. nya Pastorat 
i Jemtland 1746; Kyrkoh. i Gudmundrå i Ångermanland 1762; 
Prost och Riksdagsman 1769; Jubelmag. 1794; f i 795 2 T °. 

Namnet är af Säbrä s:n i Ångermanland, der farfadren i 
Legdoras by var Bonde. 

Anm. Vid deunes utn lill Pastor i Gudrouiidrå. vor ock Kongl. Hofpred., 
sedermera Reg -Past vid Kongl. Lifgardet i Stockholm Pelr. Johansson Hornberg, gift 
Tid samma tid [iliVi w Maj) med turetrodaieu, Piosteii Fnsendals Enka, Hedvig Ti- 
gerstedt (Prostd:r frSo Turja i Medelpad sökaude, men vano ej Consistorii bifall och 
furslagi t 

Mag. Zach. Laur. Jledén (1796-97). 

F. 1725 på Frösön af Sunne Pastorat i Jemtland; Fadren 
Collega Schola? ibm Mag. Jjaur. Zach. Medén. 

St. 1752; Prestv. 1754 till Huspredikant hos Öfversten vid 
Kongl. Jemtlands Regemente Albert Genier; Prom. Ph. Mag. i Gudmuvdrä. 22" c u r scfpi äk Lr b r.u Nordingrå «'«.; 

., o ^ u *> a -° * Hernösand l77i ; v. L02 T.pp 

bcholie ibm 1782, Kyrkoh. % Gudmundrå 1796; f 1797. 

Mag. Is. Korberg. (1798-1819) 

F. 1748 i Natra s:n uti Ångermanland; Fadren Kronoläns- 
mannen och Linned.recteuren Math. Norberg »-"»»'ans 

P St fJ 7 M ; P ,^ V l77 ° °" Ad J- ! *J u ™ d * i Medelpad- 
Prom. Ph. Mag 1773; Adj. i Säbrä 1776; Commin. i ffi 

munära 7«;*i8oo ; Prost 1801 ; vice ContracU-Pr^Ti 
Ångermanlands östra Contract nnder ordinarie Contracts-Pros.e 
och Kyrkoherden , Nordiogrå Doct. Abr Renströms bortova o 
vid Riksdagarne 1812, 1815 och 1817; t 1819. orlova -» 

Var ss Comminister i Stöde opponens vid 1795 års Prest- 
raöte i Hernösand. 

n , L ^;°' v ; Gr * L ' *"*' Vid Lunds Acaderai C ^zli-Rådet 
Doct. Matii. hörberg, var en äldre bror, och båda bröderna 

From. till Ph. xMagistrar vid samma promotion (1773) i Upsala. 

Dan. Orstadius. (1820-40). 

F 1761 i Hackas s:n i Jemtland; Fadren d. v. Commin.- 
Adj. vid Hackas d. v. Sacellani (under Ovikens Pastorat), seder- 
mera Comministern i Hede, sluthn Kyrkoherden derstädes öttm 
Joh, Orstadius 

St. 1782; Prestv. 1784 till Commin.-Adj. i Indal (Liden) 
uti Medelpad; Adj. i SelångerJ 787; Adj. i Tuna (Medelpad) 
1788; Brukspredikant vid Ljusdal uti Tännäs s:n af Bede Pa- 
storat 1792; Predikant vid ÖremÖos och Löröuddens Fiskare- 
Capell uti Njurunda Pastorat, samt Börare (Collega) vid Stads- 
Pedagogien i Sundsvall 1806; utn. Commin i Attmar (Tuna Pa- 
storat) 1807; tilltr. 1809; Commin. i Ytterlännäs (Thorsakers 
Pastorat) i Ångermanland 1810; tilltr. 1812; Kyrkoh. i Gud- 
mundrå Pastorat 1819; tilltr. 1820; Prost 1827; Jubelprest 1834; 
t 1840. ^ 

Ss. Predikant vid Ljus<Ials bruk i Härjedalen (1792 — 1806) 
▼ar Prosten Orstadius tillika Pastor för de dithörande Hede och 
O vik ens Lappar. 

15 226 (jUDM UNDRA. Ibland sönernc märkas: Coumiin. i Långsele (af d. v. Sol- 
lefteå Pastorat) Emanuel Ursta<Uu& och v. Collega i Umeå Mag. 
J h. Assel Orstadiue, f i deuua egenskap 1834. 

Namnet och slagten derivcrar ig ifrån Orsta by uti Nor- 
diugra i Ångermanland, der färjat fadren (som lcfde omkr. 1090) 
var Bonde. 

Harald Löfstedt. (1844-48). 

F. 1 792 i Jemtland; lädren Bonde. 

St. 1815; Prestv. 1818, med kallelse till Huspredikant hos 
Enkefru Kaptenskan Tigerhjelm i Enåkers s:n uti Upsala stift; 
Cantor vid Gymnasium och Scholan i Hernösand 1828—30; flög- 
mässopred. 1823—40, nästan coutinuerligt i Hernösand ; var tillika 
under olika tider v. Comminister ibm (1824—26), v. Collega 
(1826 — 27), Lazaretts- och Hospitalspredikant, samt Faugpredi- 
kant (1828—40) vid Länshäktet; Commin. i Sabra 1831; tilltr. 
1834 Sarellanien i Säbra, med bibehållande af förenämnde be- 
fattningar; v. pastor tillika i Hernösand och vid Pastoralvarden 
biträdande 1835; utn. Comminister i Själevad 1837; tilltr. 1840; 
v. Pastor ibm med Pastoralvard Aug.— Sept. 1843, under hvilken 
tid han tillika förestod Contractsprost-expeditionen ; Kyrkoherde 
i Gudmundrå 1844; t 1848 in Oct. 

Foreslagen 1842 till bidensjö Pastorat (efter And. Oldberg). 

I):o 1843 (med N. Salén och Jon. Scherdin) till Gudmundrå 
Pastorat, med utn. dit 1844 (efter Dan. Orstadius). 

Hade 1818 till Phil. graden både disp rat pro aeei 
och 1820 aflagt 8pec men StUi Latlm vid Academien i Upsala. 

Orerade ss. Comminister i Säbra och v. Pastor m. m. i 
Hernösand, vid Hernösands Bibelsällskaps sammankomst 1837. 

Gift med Carin Bergstedt (Prostd:r från Räfsund). 

Kytkoh. Löfstedt egde, jemte lyckliga predikogafvor, äfven 
en skicklig Theor. Medicinsk kunskap, och hade vid Academien 
i Upsala dels åtnjutit Med. Theol, Stip ndmm, dels undfått ett 
pr&mium af Theol. och Medicinska faculteterna ibm för idkandet 
af Med. Theol. studier. 

Bland sönerna märkas: Gr. L. Prof. i Upsala Mag. Einar 
Löfstedt och Kronofogden i Södra Ångermanlands Of ra Fögderi 
Sven Löfstedt. 

Utg. Skr. Tal i Bibelsällskapet 1837; Recensioner af tid- 
ningsuppsatser. Gudmundrå. 

AUDI. KdeFeeorteu torde vant lla^crdals 80 ckeo. 

Cfr Högra.-Pred. i Hernösand. 227 INils llenr. \orrbin. (1849-68) 

oa„ MC. Le Feoure ^^^Z ^IZ^Z 
tionsinrattmngen i Stockholm i«9»7 i i , norra ^orrec- 

ssLÄsrrtKasi rsr ■ Ä1 

Tjenstl.chff för sjuklighet na-on tid 1862 oehteli. „ , 
k nyo tillfrisknad sin tjenstgöring W J " ° g 

fyrkohad.n Norrbm var en lika lärd, som embetstrogen 

Isac Njdahl. ( 869— ). 

F. 1809 i Stigsjö Pastorat uti Ångermanland. 

St .1833; Prestv 1836 ? till Commin.-Adj. i Själevad; 
Past.-Adj. i Arnäs 1837; v. Pastor med Pastoralvard ibm 1838: 
Past.-Adj a nyo 1841 ibm; Lyrkoh. i Wännås uti Västerbotten 
1854; tilltr. 1857; utn. Kyrkoh. i Sidensjö i Ångermanland 1864; 
tilltr. 1865; utn. Kyrkoherde uti. Gudmundrå Pastorat 1869; 
tilltr. 1870; v. Contr -Prost i Ångermanlands Östra Contract 
1873 (efter E. O. Sellin); ord. Contr.-Prost s. L 

Foreslayen (i 3 rummet) till Kyrkoherde i Själevad 1868. G UD MUN DRA. 229 Högrsjö Sacellani (rf Gaåamnåri Pa^at). 

Äldsta bekanta A/tnprk,rri-r, t u« ... ■, 
saroe (samtidigt med Ä 1721 T IT^ S * *** 
till dess plats, der ff Md ,?, { , ,' ar Sedan ändrad 

1790 uppbyggdes. ^ ** W **" af ™ kr - «* i 780 1. 

komministrar : 

Nkolaus Laiircntii. (omkr. 1590-1610) 

C«k / /%,^ omkr. 1590; underskred Coucilium Upsa- 
hense 1593; f omkr. 1610 1. till annan ort befordrad. P 

En Commin .sedermera Pastor i Sidensjö Mcolaus Laurcntii 
förekommer samtid.gt med denne, m,n torde vara en annan person 

Petrus Johamiis. (omkr. 1610-22). 
Commin. i Uögsjö vid pass 1610; f 1622 & 

«,- En ST?* /'^ Johm * förekom ^er vid samma tid i 
Skon i Medelpad, men kan ej gerna vara densamme, om han t 
i Hogsjö ofvanberörde år, ss. man vill sluta af ffiilphers uppgift, 
och med dödsdagen till och med utsatt af Tunorns. 

Mcolaus iNicolai. (1624—30). 

Nådårspred. i Uögsjö 1622 ft; Commin. i Höusjö 1624- 
torde o blifvit f 1630, så framt han ej vid den tiden befordrats 
till någon annan plats. 

Födelseorten torde vara Sollefteå och Fadren Kyrkoherden 
ibm Nicolaus Jonce. 

01, Haussci Authelius. (1630-42). 
Se Kyrkoh. sist i Botheå. 

Bias Erici RezHiiis. (1642-60). 

Se Kyrkoh. sist i Ramsele. 

Nik. J. Berjr (Bcrgius). (1660-89). 

Se Kyrkoh sist i Resele. 

And. Er. Sellin. (1689- 1 714). 

F. i Ångermanland (trol. Högsjö s;n); Fadren Bonde, 

St. 1678; Commin. i Uögsjö 1689; f 1714. 230 GUDMUX DKÅ. GUDMUNDRÅ- J Bergsåker uti Selångers s:n i Medelpad ar slägten Sellin 
äldst och fadren Bönder. Der går denna slägt omkr. 200 år till- 
baka (1650) och upptogs namnet först af Commin. i Räfsund uti 
Jemtland Joh. Jomr Sellin f 1734; namnderivativneu 6ynes ock 
således vara Selångers socken. 

Sönerna voro: Commin. i Stigsjö (vid Säbrå d. v. Pastorat) 
[sr. A. Sellin, Kyrkoh. i Resele (f. Commin. i Ragunda) Er. 
Ami. Sellin och Commin. i Häggdänger (vid d. v. Säbrå Pa- 
storat) And. And. Sellin. 

Mag. Jon. Ingnvaldi Ljungberg. (1715—33). 

F. 1691 i Uernösand; Fadren Apologisten ibm, sedermera 
Stads-Comministern Ingewaldus J. Ljungberg. 

St. 1708; Prestv. 1711; Proin. Ph. Mag. 1713; Commin. i 
Högsjö 1715; t »733. 

Commin. Ljungberg omkom genom vådlig händelse vid Ramön 
i Angermanelfven på svag is, under hemresan ifrån Gudmundrå 
berörde år. 

o 

Farfadren var Bonde i Bjertra s:n uti Ångermanland. 

lians Matta. Ilellman. (1735-60). 

F. 1696 i Ångermanland; Fadren Häradsskrifvare. 

St. 1716; Prestv. 1721; Commin. i Jockmock (vid Qwick- 
jocks Sacellani) i Luleå Lappmark 1722; Adj. i Ångermanland 
(förraodl. i Gudmundrå) 1730; Commin. i Gudmundrå (Högsjö) 
1735; t 1760. 

Commin. sedermera i Högsjö, sluthn Kyrkoherden i Resele 
Pet. H. Hellman var en son. 

Mag. Sam. Er. Huss. (1762-67). 
Se Kyrkoh. sist i Oviken. 

Pct. B. Bcllnian. (1767—95). 

Se Resele Pastorer. 

Carl Näsmark. (1796-1800). 

F. 1736 i Gudmundrå Pastorat (Högsjö). 

St. 1757; Adj. i Gudmundrå 1769; Sockenpred. i Tåsjö af 
d. v. Ramsele Pastorat 1775; Commin, i Högsjö af Gudmundrå 
Pastorat 1796; f 1800 V- 231 Eric lian. Ilassclhiin. (1801—14). 

F. 1754 i Ångermanland (Nora) 

•nn IW^^VI 80 m Adj - l G **™dr£; Nådårspred. 
,bin 1797 v,d samma Pastorat; T . Pastor i Nora 1800; Commin. 
i. Gudmundrå (Hogsjö) 1801; f 1814 \l. 

01. Lindforas (1815-22). 
Se Kyrkoh. sist i Löfånger. 

Mls Olof Hodstcdt. (1823-46) 

, F a IT.? ! l* USeIe S:D af d ' V - Resele Pastorat i Ånger- 
manland; Fadren Sockenpredikanten ibm, sedermera Comministern 
1 Resele (Liden) Nils Flodstedt. 

St. 1792; Prestv. och Commin.-Adj. i Resele (Liden) 1796- 
tillf. Bruks- och Capellpredikant i AVestana och Wiksjön uti 
Stigsjö socken af Säbrå d. v. Pastorat 1804; på olika tider hade 
han förut officierat dels ss. Adjunct i Sollefteå vid Graninge bruk 
Nordingrå, och Liden (Resele), dels ss. Nådårspredikant vid sistn! 
station (1799) och i Lith uti Jemtland (1802 och följ. år); v. 
Commin. i Björna, Själevads d. v. andra Sacellani 1818—23; 
Commmi&ter i Gudmundrå (Högsjö) 1823 ; Jubelprest 1846 ; t s. a. V>! 

Föreslagen till Resele lediga Pastorat 1845 (efter Jöns Hedin). 

Af Tanflo i Ramsele socken, der fadren föddes och der far- 
fadren var Bonde, synes namnet häuledt. 

Pehr Jon. {sjödin. (1847— ) 

F. 1802 i Hernösand; Fadren Borgare och Fiskare. 

Studerade vid Hernösands Schola och Gymnasium, der han 
under sitt sista år var s. k. Archa eller Supremus och Öfverste, 
högsta dassens förste man. 

St. 1826 i Cpsala; Prestv. 1827 till Commin.-Adj. i Sättna 
vid d. v. Selångers Pastorat uti Medelpad; Pastors-Adj. i Skön 
s. å. till 1841 (hos Prosten Jos. Backlund); vice Collega et vice 
Rector Scholfe i Sundsvall en kortare tid under samma period 
tillika 1828; Brukspredikant vid Lögdö och Lagforss af Ljustorps 
Pastorat 1841 ; Comminister i Gudmundrå Pastorat (Högsjö) uti 
Ångermanland 1847; eg er vice Pastorstitel sedan omkr. 1S40. 

Gift med Ulrica Dahlström (Commin, -d;r från Alnön). Gldmlxdrä. 233 Comministrar på Hemsön 

(Gudmundra Pastorats andra Comministratur)- 
Genom Kgl Dr af den ? ,87 J förklarades, med Elemsö 
Capellpred.kantstjensts indragning, Capellet ss. ConuninislatuT 

Gnstaf Edvard Ohstedf. (1871-73). 

Se Anundsjö Comministrar, sedan i Piteå (Elfsl.y) 

Fridolf Risberg. (1875— ). 

F. 1847 circiter i Westerbotten (Nysätra). 

St 1867; Prestv. 1874 }§ i IJpsala med förordnande till v 
Comuiiu. i Rödö Pastorat vid Ahs Sacellani i Jemtland; ut». 
Commin.% Gudmundra Pastorat vid Eemsö Sa- ellaui 1875,' med 
tilltr. s. å. GUDMUNDRÅ. 235 Capcllpredikanter vid Hemsö 
(af Gudraundrå Pastorat): 
Capellkyrkan byggdes 1846, och upptages Capellpredikants- 
ser.en bar ifrån denna tid, ehuru orten, ss. Fiskarestation redan 
långt förut haft Gudstjenster af Pastor ombesörjda och hållna 
i dertill utsedda enskildta hus vissa gånger pa aret. År 1871 
enl Kgl. Br. af den 13 Mars s. a, upphöjdes Hemsö Capell till 
Comnrinistratur. 

Johan Eric Xorricnherg. (1846—48). 
Se Kyrkoherde sist i Bothea. 

Mans Oscar Bliv. (1848-53). 

Se Kyrkoh. sist i Lith. 

Johan Israel Näslund. (1853 59). 
Se Kyrkoh. i Näs, sedan i Kagunda. 

Illof INicolans \\ agciiiiis. (1859—68). 
Se Kyrkoherde i Ströms Pastorat. 

Gustaf Edvard öhstcdt. (1870-73). 
Cfr Comministrarna vid Hemsö här ofvan; cfr it. Anundsjö 
Commin., sedan i Piteå (Eltsby). GIDEÅ. 


GlDEÅ. 239 Gideå Pastorat. 

(An.jeruundands Nordö^a Contract.) 
Gideå Pastorat horor till ri 
nom ändring ifrån ££ Zt^* °* **"" 1822 «*" 

mera ^nl XSr^, 1 ?" ' 8 ° 9 Cape " och «*•**>•. 'eder- 
mera, enl. kongl. Resolutionen af den? 1SH t a 

Arnas och Arn^ Pastorats andra cXi 6 ' ADDCX tlU 
PastnraT ******* anla g* ^45, sorterar noder Gideä 
(Gideä ss. Sacellani, se Arnäs Pastorat.) 

Kyrkoherde! r: 

Mag. Olof Hasselhun. (J 822-28). 

F. 1781 i Hernösand; Fadren d. v. Consistorii-Notarien ibm, 
sedermera Kyrkoherden i Sollefteå JÖoct. Ilenr. Hasselhun 

St. 1802; Prestv. 1807 till Coinmin.-Adj. i Sollefteå; t/eostgj. 
vidare s. a. törst ss. Pastors-Adj. i Gudmundrå och sedan ss. 
Adj. hos Sockenpredikanten i Ed uti Sollefteå Pastorat 1808- 
Pastors-Adj. i Sollefteå s. a.; Prom Ph. Mag. i Upsala 1809- 
Capellpred. i Gideå af d. v. Arnäs Pastorat s. å.; andre Comnii- 
nister i Arnäs vid Gideå Sacellani 1811; Kyrkoherde (dem förste) 
i Gideå nybildade Pastorat 1822; f 1828. 

Ibland sönerna märkas: Henne Otto f omkr. 1850 ss. Aled. 
Cand och Fattigläkare i St. Maria i Stockholm, och Commin. 
i Norrbo och Bjuråker uti Norra Uelsingland Fredric August 
Hasselhun f 1864. 

Cfr Commin. i Gideå Annex-Sacellani vid Arnäs Pastorat. 

Anders Häggmark. (1829—54). 

F. 1789 i Häggenås socken af Liths Pastorat i Jemtland; 
Fadren sedermera Comminister ibm. 

St. 1809; Prestv. 1813 till Commin.-Adj. i Anundsjö uti 
Ångermanland; tjenstgj. sedermera 1817 ss. vice Comminister ibm, 
och ss. Pastors-Adj. 1819 dersam mastades; v. Capellpredikant i 
Skorped af Sidensjö Pastorat 1820; Past.-Adj. i Nordmaling s. å.; 
vice Pastor med Pastoral vård i Grundsunda J82I ; Comminister 
» Grundsunda 1822—32; utn. Kyrkoherde i Gideå 1829; tilltr. 
1832; Prost 1838; f 1864. 240 GiDEÅ. Kyrkoherden Häggmark eger anseende ss. en förtjenstfull 
och om församlingen trogensinnad herde. 

Namnet torde vara af födelsesocknen. 

Läroverks-Adj. i Luleå, Ph. Cand. Anders Johan Hägg- 
mark är en son. 

Kyrkoh. i Burträsk uti Westerbotten (förut Rect. Sch. i 
Umeå) Mag Isae Häggmark var en yngre bror. 

Carl Johan iiammargren. (1855—68). 

F. 18.3 i Westerbotten (Piteå); Fadren Rådman. 

St. i Upsala 1832; Prestv. 1836 till Pastors-Adj. i Burträsk 
i Westerbotten; vice Pastor med Pastoralvård ibm 1840 (hos Is. 
Häggmark, som ock egt hans biträde ss. Adjunct); Past-Adj. i De- 
gerforss 1846; Kyrkoherde i Gideå i Ångermanland 1855; t 1868 V- 

Var förestagen 1862 till Löfängers Pastorat. 

Var Landstingsman 1866 vid Landstinget i Hernösand. 

Var föreslagen till Kyrkoherde i Nätra 1867. 

Kyrkoherden Hammargren var en både i studier grundlig, 
i sitt embete nitisk och i sitt lefverne exemplarisk och hedersam 
man. Det christliga saktmodets anda carachteriserade hans i 
öfrigt ädla drag, som flit och arbetsamhet krönte, och sörjd och 
saknad af vänner fann han en tidig graf. 

Gift med H. M. Grape (Prostd:r från Piteå). 

Lectorn vid H. Elementarskolan i Östersund Mag. Lorens 
Oscar Hammargren var en yngre bror. 

Jac. Elias Gran. (1869- ). 

F. 1817 vid Forsse bruk i Långsele s:n af d. v. Sollefteå 
Pastorat i Ångermanland; Fadren Brukspatron. 

St. 1836; Prestv. 1842 till Past.-Adj. i Hede i Härjedalen 
(hos Prosten 01. Nordensson) ; Past.-Adj. i Rödö i Jemtland 1843 ; 
Brukspred, och Skolmästare vid Ljusnedal i Hede Pastorat 1846; 
Capellpred. vid Hotagen af Föllinge Pastorat (och Skollärare) 
1855—58 (och den förste ibm, sedan Capellet blef afskildt ifrån 
Frostviken); Comminister i Selångers Pastorat (d. v. Sättna) uti 
Medelpad 1857; v. Pastor tillika i Selånger 1869— 72; uln. Kyrko- 
herde i Gideå Pastorat i N. Ångermanland 1869; tilltr. 1872. 

Föreslagt n till Ramsele Pastorat 1866; d:o primo loco 1868 
till Gideå, hvarpå utnämning följde ■BM Gideå. 241 Trehörningsjö Capell af Gideå Pastorat. 

Capellet hörer till de nyare och stiftades 1854; men någon 
serskild utnämnd Predikant dervid fanns ej förrän 1864, till h vil- 
ken tid Pastor loci sjelf uppehöll Gudstjensterna vid Capellet. 
Grundar sig på Kgl. Br. 1854 2 8 3 , 1857 | och 1860 $. 

Capellpredikanter : 

Carl Gustaf »ammar (1864-71). 

Se Capellpred. a Dolraön af Säfvars Pastorat. 

Olof Lindblom. (1874- ). 

V Capellpred. 1874 (se Hede Commin. vid Wemdalen). 16 GELLIWARE. 1 
I Gelliware 245 Gelliware Lappmarks-Pastorat. 

(Wealerbottms Tredje Contract). 
Pastoratet (Caitum ock fordom kalladt) stiftades 1742 (med 

Det hörde först m Luleå och N -Calix' Lappmarker. 

A >o unvlo Caprll, stiftadt omkr. 1840 var hithörande 
inen ar mimera sedan omkr. 1850 indraget. 

ffressm är N.-Calix och är GtlKvare kyrka belägen 23 
mil ifrån Luleå stad (i nordlig riktning). 

Kyrkoherdar: 
.loh. Björkman jun. (1825—70). 

F. 1784 i Gelliuare uti Luleå Lappmark; Fadren d. v 
Past.-Adj, sedermera Kyrkoh. ibm JoL Djörhm n. 

St. 1803; Prtstv. 1811 till Comrainisters-Adj. i Ö.-Torn 
(öietaniemi); Past -Adj i Gelliware 1812; Nadarspred. ibra 1814; 
Stads-Commini.ster i Luleå 1816; Kyrkvhenb X C 1825; 

Jubelprest 1861; f 1870. 

Tj v tledig 1846 för ålderdom. 

Fadren var likaledes Pastor i Gelliware 1784-1814 och 
far/a j n J h. L. Björkman i Kautokejmo i O.-Toroeå Finska 
Lappmark (äfven i Gelliware torde han varit någon tid prest i 
sina yngre dagar). 

Anm. I. torde vnrn d aceudenl I Rert Sch. i La i P«- 

storn d mera i fe, A„,i. \[ ,■ l P [, ^n Bollnäs i Hr 

smpland), af hvara hmder ?,, kallade si}.- Björkman och en annan Schonurus och hvars 
' ni11 W N var stamfader f< Siiul iogska PrestslagUn i Ijilai 

Alllll. 2 Henri L tttidim var I83li — 4li Adj. och vr [Vt föi denne 
'»icrkiriBii i Gellhvtrc. och lär derföie, ehuru Bedi r Corainin i Qwk k gin 
1'lala hur 

K isis , Kärrbotten (tro! Pil 

«t. 1*31 Prestv. 181 v I a vd Skolan Pi § P t A.i . 

i <1 v \ ! L si Pust -Adj. i Gelliware 1836, och v. Past. 

tillika ibm istf , PfiBt - v i. hili och v. - i ka Dl I ckinock; tr. 

'■' i( / s . ., is .s . IX s> Contra in. i Qw t 
L ttaditu till den frtj adi Lc-tadiska Pst len •- . ut- 

märkt af snktuioi), n trohet i siit kall, luta en tid.g d 1 rykte honom, 

knad och BÖrjd af mänga vrumer, bott i sina halfra dagar. ^V^^PI^^H 246 Gelliwark. 
Carl Mich. Stenliorg. (1870- ) 

F 1840 i Norrbotten (Uaparauda) ; Fadren Collega Scholne 
ibm Pehr Steuborg. 

Prestv, 18(33 i Hemösand; t. f. Pastor i Juckasjärwi nti 
Öfver-Torneå Lappmark s a ; vice Capellpred. och Skollärare i 
Corpilombolo ibm 1864; Skolmästare i Gelliware 1866; tillf. Pa- 
stor tillika s. ä ibm (under ordinarie Pastorn ibm Joh. Björk- 
mans ålderdomsbräcklighet); utn. Pastor i GeUiicare 1870 (efter 
då aflidne Pastor Joh. Björkman); tilltr 1873 ss. ordin. Pastor. 


GRUNDSUNDA. 
Grundsunda. 249 Grundsunda Pastorat. 

(Ångermankwd» Nordöstra Contoact.) 

Grunda JW* Ir ett af de åldrigaste i landet, s, 
man finner af gamla Handling*,, hvilka omnämna en »Presbyttr 
l atmdcmmä» ar 1316 och några år förut, 1298 omtalas en af 
Erkeb. Ntkolam Allom, hallen vi.itation, som sträckte sia till 
alla församlingar norrut, och är en ibland de äldsta bekanta 

m, AfVG A ^IT Sig bGkaDt ' att i den rike Erk eb. Jacob 
Ulf, sons tid 1480, 3:ne mantal (Afvar, Rönneholm och Öresund) 

bhfvit hit förlaggda ifrån Nordmaling, å hvilken handling Dombref 

i kyrkan förvaras; och torde Grund sunda ock hört till samme 

Erkebiskops förläningar, som »egde hela Norra botteti, med alla 

dess socknar utom Upsala stad och de Cpländska förlän ingarne» 

(se lii/zelii Episcop. Sv. pag. 51). 

Hit inflyttade i 12 och 13 seklen ifrån Finland en mängd 
innebyggare. 

Kyrkoherdar : 

En Anonym Fresbi/ter (såsom ofvanföre sagdt är) namnes 
1316 (Chron. Arch.-Ep. Upsal.). 

1'ctrilS \icolai. (1590-1604). Angerm. 

Past. i Grundmnda omkr. 1590; underskref 1593 Conc. 
Upsaliense; torde blifvit Kyrkoh. i Säbrå 1604; f 1617. 

Födelseorten torde varit Nordingrå och fadren Prosten och 
Kyrkoh. ibm Nicolaus PetrL 

Alllll. Hulpliers vill sjuas hälla före, ntt hans tid varit här 1590— 1038, då 
han upptages efterträdd af Er. A.ndr. WattrangiuB ulan någon dödsanteckning, så att 
man skulle tveka, att han kommit 'ill en aminn plåt*, och bli f vit der dod. 

Cfr Säbrå Pastorer. En Pastor Anouyuiits. (1604—36). 

Alllll. 1. Som ofvBub Pastor Petrus Y i ej finnes antecknad dod i Grund- 
sunda, matte han hafvn IfifJi blilvit Pastor i Snbrft n« ii värn den Petr ^ olat, som 
der dä förekommer, och sktiKc deiföre en annan Pastor, obekant filt namn och person, 
hafva efterträdt honom i Grnndsuuda (Cfr Sabrå Pa6turer). 250 Grundsunda. 
Alilll. '*. * •■'■'■ m ' 8 ^« f Anonvmen \ oxe' I 't (rus Andra f. omkr 

I."»(i0 Kalfs S:u uti Bohus län; Hofpred. ocli Krigeprcst hos Hertig Carl iKon. Carl 

'»i inkr I59U Kyrkok. t Grundsunda t Ångermanland lCOi; -j- omkr. 1636. Westéns 

i. . . 1 pntj. ,'#74 anser houorn i kriget nflidit, liv i I ket dock möjligen knn 

i miss(8^, heldat som bemolde Kon., som oftast vid denna tid reste fram genom 

Hernosand och vara norra provinser till Finlaud. 

Kr. Anclr. Wattrangiiis. (1638-54). 
Se Pastor sist i Thorsåker. 

Sven 01. Hjupsdius. (1654-78). 

F. 1600 i Djupsjö uti SideDsjö socken; Fadren Bonde. 

Studerade i Gefle Trivialskola 16L4— 21; St. i Upsala 1621; 
Prestv. och Huspredikant 1629, uppå kallelse af en Fröken Bjelke; 
Commin. i Sidensjö 1633; Kyrkoh. i Grundsmida 1654; f 1678. 

y annat är ».(födelseorten och tonerna kallade sig Bidenius 
(vid törsta giftet), och en son (vid sednare giftet) Grundad. 

Ibland sönerna märkas: Comniin. Jon. Sv. Bidenius i Si- 
densjö och Kyrkoh. i Luleå Mag. 01. Sv. Bidenius, hvars son be- 
nämnde sig Bidenius-Rcnhorn. 

Er. Er. Djiip;rdhis sen. (1679-98). 

F i Djuped uti Styrnäs s:n af Botheå Pastorat i Ånger- 
manland; Fadren Bonde. 

St. 1635; Commin. i Botheå vid Sånga Sacellani 1650; 
Kyrkoh. i Grundsunda 1679; f 1698. 

Ibland sönerna märkas: Gr. L. Lect. i Hernosand Mag. 
Mart. E. Djupadius och Kyrkoh. i Grundsunda Mag. Er. Er. 
Djupadius jun. (efterträdaren), och är namnet af födelseorten. 

Sonen efterträdde ss. Kyrkoh. i Grundsunda. 

Cfr Commin. i Botheå (Sånga). 

Mag. Er. Er. Djupjcdiiis jun. (1698-1709). 

F. 1644 trol. i Botheå Pastorat; Fadren Commin. sedermera 
i Sanga, slutl. Kyrkoherden i Grundsunda Er. Er. Djupivdius sen. 

St. 1685 och torde således sent börjat egna sig åt studierna ; 
Prora. Ph. Mag. 1694; Prestv. 1695, då han förmodl. blef sin 
åldrige faders medhjelpare ss. Pastors-Adj. och v. Pastor i Grund- 
sunda; Kyrkoh. i Grwndstmda 1698; t 1709. 

Sönerna kallade sig tillika Ström efter stju fadren (efterträ- 
daren P. M. Ström i Grundsunda, sedan i Nora), och märkas 
deribland Kyrkoherden sedermera i Grundsuuda Er. Er. Djupm- Grundsunda. 251 dins tertms (Ström) och Kyrkoherden i Ö. Ryd uti Upland se- 
dermera i Torp i Medelpad Magn. E r . tywpwMus (Ström). ' 

Han var i äktenskap förenad med Margar, tha Phragmeniu* 
(Prostd:r frän Wester-Löfsta i Upland), sedan oingift med P. M. 
Ström (efterträdaren). 

1'ctr. Mich. Ström. (1710—28). 

F. 1682 i Hernosand; Fadren d. v. Eloqu. Lectorn ibm, se- 
dermera Prosten i Nordingrå Mich. Petri Ström sen. 

St. 1700; Phil. Cand. 1707; Nådårspred. i Grundsunda 1709; 
Kyrkoh. ibm 1710; Kyrkoh. i Nora (Ångermanland) 1728; f 1745.' 

Han vax gift med företrädarens Enk& Margaretha Phragmmm-. 

Eloqu. Lect., sedermera Prim. Th. Lect. i Hernosand Mag 
Mich. Petri Ström jun. var en son. 

Anm. Anmärkningsvärd! nr det. att h varken fadren e'l*r sonen synes bl.fvit 
promoverade Magistrar, ehuru de bada voro Phil. Ca«ididaler, den förre Eloqu. Lect., 
slutl. Trösten i Nordingrå Mich. Potri Ström nu. 1667 och den scdoare Kyrkoh. 
Gruudsuoda, sedermera i Nota Petr. Mich, Ström 1707 

Cfr Pastorer i Nora. 

Tet. Joh. Kalling. (1728-30). 

F. på Alnön af Sköns Pastorat i Medelpad; Fadren Bonde. 

St. 1698; Prestv. 1703; Reg.-Pastor vid Kongl. Artilleri- 
Regementet i Stockholm omkr. 1710; Kyrkoh. i Grundsunda i 
Ångermanland 1728. 

Afsade sig denna tjenst 1730, dä han inköpte sig på Dan- 
viks Hospital i hufvudstaden. 

Ingick åter i tjenstgöring vid Regementet 1741, da han följde 
arracen öfver till Finland; f ss. Regements-Pastor ibm 1743. 

Er. Er. DjupaMliiis tertius (Ströiu). (1730-32). 

F. 1696 i Grundsunda; Fadren v. Pastorn, sedermera Kyrko- 
herden ibm Mag. Er. Er. Djnpeedius jun. 

St. 1715; Phil. Cand. 1724; Prestv. 1726; Coll. Sch. i 
Hernosand (3 cl.) 1729; Kyrknh. i Grmukunda 1730; | 1732. 

Alllll. Hnu kallade sig Djupadius efter fadren i likhet med brödren, Kyrkoh. 
i Ö. Ryd i Upland, sedermera i Torp i Medelpad V , paOut (Strdm), och efter 
stjuf fadren nämnde han "»ig Ström. 

Pclr. Christof Sdnrelin. (1733-46). 

F. i Legdom uti Säbrå s:n i Ångermanland; Fadren Bonde. 252 Grundsund \ Grukdsunda. 253 St. 1690; Prcstv. 1695; Stads-Commin. i Uraeä 1710; 
K rkoh. i GrutuUu / 1733; f 1746 ss. Jubelprest. 
Namnet af födelsesocknen. 

Joan \ic (.rniibaiim. (1748—49). 

F. 1703 i Gmnlo uti Sel ångers s:n i Medelpad; Fadr. Bonde. 

St. 1721; Prestv. 1731; Commin. i Grundsunda 1738; 
Kjirhl. G rund sunda 1748; f 1749. 

LTist et AI i. Le et., sedermera Th. Lect. vid Hernösands 
Gymnasium, Mag. Vi \ ■. Granbawn var en äldre bror. 

fla«. tr. Kr. Widgrcn. (1752-66). 

Se Natra Pastorer sist 

Hans Jona.» Tunteus. (1766—78). 

F. 1704 i Hernösand; Fadren d. v. Conr. ibm, sedermera 
Kyrkoli. i Anundsjö Ji Fr. Tunms, 

St 1721; Prestv. 1734; Sockenpred. i Botheå 1735; Com- 
min. i Anundsjö 1741; Kyrhoh O tndsunda 1766; t 1W8. 

Prosten Tin rus, som var en man af aktad lärdom och ett 
idogt forskningssinne, dog vid ett ///?/>? i Gåmark i Grund- 
sunda den 4 Febr. 1778. 

h namnet deriverar sig ifrån Tunonis by i Sköns 
s:n i Medelpad der farfadren var Bonde. 

Anm. JH< iliftc nika uti mniiuekript, livamtnr // h 

1 ' mmtndrap, 3 del ulg. 1771, 1777 och 1780 t del. med värderika 

In-t. bidrag nf C. G, \ Bauu vidlyftiga manuflkri|it : saraliiigar förvaras ■ II. 

Banda Gyim liolhck, och U > a d a Ii ime ock hcratat derutui ät- 

^^ «U» , m t f i vnut i tryck syn 

Mag. Jfetan Pct. Harlin. (1779-85). 
Se Nätra Pastorer sist. 

Lars Eric Backlund. (1786—1812). 

F. 1 725 i Backen uti Indals s;n i Medelpad; Fadren Bonde. 

St. 1745; Prestv. 1749; Comminister i Hässjö af Ljustorps 
Pastorat 1756; Kr /. Grundsmida i Ångermanland 1786; 
Jttbelpi t 1799; f 1812. 

Var Predikant vid 1791 ars Prestmöte uti Hernösand. 

Namnet förmodhn af födelseorten. 

Anm. Branden f K. loherden Backlunds tid vid pass 1M0 prcet- 

rdeu i Grundhnuda rucd kyrkoböcker ni. in, Joh. Ang. Ilclluiaii. (1813-21) 
sele Petr. II. //,//,„„„. ** "^ mcn Kyrkoherden i Re- 

Olof Lindfors. (1822-38). 

Se Kyrkoh. sist i Löfanger i Westerbotteo. 

And. Sidnor. (1839-52). 

F. 1788 i Sideusjö uti Ångermanland. 

St. 1808; Prestv. 1811; v . Collega i Umeå s å- Past AH 

i Själevad i Ångermanland 1813- v Pastor L! P ♦" , L ' A ^' 
iri7 n„Ar. T , ' ra stor med Pastora värd Lm 

1817 (hade ock na.oo kortare tid 1814 bitradt vid själavar,) 
samma forsandmg); titulerad v. Pastor 1822; den tor te Pa , 
' B f™ n f "'**. *■£•* 1824; Prost 1837 K r , '. 

-■'■' «839; v. Contr.-Prost en kortare fd s. a. i An: 
d. v. Norra Contract; f 1852. 

Opponens 1839 vid Prestmötet i Hernösand. 

Riktdagtman 1840, 1844, 1847 och 1850 i Stockholm. 

Ledarn t (sedan 1832) uti Evangehska Sällskapet i Stock- 
holm; var dessutom Ledamot i åtskilliga andra religiösa samfund. 

frosten Siéners fortjenster, dels ss. en skicklig, samvets- 
grann och ordningssinnad Pastor, dels ss. en insigtsfull oeh stat- 
kunnig Riksdagsman beprisas. 

Ifrån Sidensjö s:n torde n mn t o.-h n derivera sig. 

Cons.-Not. i Hernösand Mag. Ai . S | I869\aren~ 

Cfr Pastorer i Björna. 

Er. Glist. Julin. (1853-63). 
Se kyrkoh. sist i Anundsjö. 

Olof 'firimdcll. (1863-71). 

F. 1814 i Brunue uti Stigsjö s:n i Ångermanland. 

St. 1839; Prestv. 1841 till Adj. i Sätrå; Past -Adj i Stig- 
sjö s. a.; v. Pastor i Gudmundrå 1S52; Past.-Adj. ibm :853; v. 
Pastor i Hamraerdal 1854; Past.-Adj. ibm 1855; utn. Commin. i 
Njurunda i Medelpad 1856; v. Past. med Pastoralvård ibm 1859; 
kyrkoh. z Gruiuhunda i Ångermanland 1S63; tilltr. s. a.; ] 1871. ■■^HMi 254 Grindsunda. 
Gift med en X rbmy (Länsman«d:r frän Mörtsal uti llög- 
sjö af Gudmundrä Pastorat). 

Job. 01. finns. (1872- ). 

F. 1816 i Jemtland (Föllinge) ; Fadren Pastors- Adj. d. v. ibin, 
sist Pastorn i Fredrica Lappmarks-Pastorat Mag Joh. Ax. Hussjun. 

St. 1840; Prestv. 1842 till Past.-Adj. i Grundsunda; vice 
Pastor ibm tillika genom liera serskilda förordnanden, under Pro- 
sten And Sidners, ss. ordinarie Pastor derstädes, dels Riksdags- 
mannakallelse i Stockholm, dels sjuklighet 1844 — 53; vice Com- 
minister tillika derstädes, jemte innehafvande Adjuncts- och vice 
Pastors-befattningar, nägon tid under loppet af ar 1849; utn. 
Capellpred. vid Hemsö af Gudmuudra Pastorat 1852 (utan att 
tillträda) ; Brukspredikant och Skollärare vid Lögdö och Lagforss 
af Ljustorps Pastorat i Medelpad s. a; med tillträde 1853; utn. 
Coraminister i Anundsjö 1857, med tillträde 1859; vice Pastor 
med Pastoralvården ibm tillika 1861—63; vice Pastor jemte sin 
Comministratur en kortare tid i Nfctra angränsande Pastorat un- 
der sommaren 1867 och i Björna 1869; Kyrkoherde i Grwuhutida 
1872 (Cfr Commin. i Anundsjö). 

Var ock 1862 hit föreslagen Pastor (3 1.). 

Var föreslag- n 1859 till Stöde nya Pastorat i Medelpad. 

D:o d:o 1869 till Sidensjö Pastorat. 

Farfadren var Kyrkoh. sist i Föllinge (förut Comministern 
i Selånger) Joh. Ax. Huss >v. f omkr. 1820. Grundsunda. 255 Comministrar i Orundsvinda: 

Petrus Jonjr Sideniiis. (omkr. 1680-86). 

F. i Sidensjö s:n uti Ångermanland; Fadren Bonde 

BmJ rste c tro Comrmnistn t Grmdmmd* vid pass 1680. 

n.kr 1686 T f ' bef ° rdratS m K «* »predikant 

omkr 1686, men finnes ej upptagen i Eofcl. Historia bland Hof- 

pred.kanter; t omkr. 1686, sa framt han ej då vunnit befordran 
till något Pastorat i Upland eller någon Regementspastorstjenst. 
Inn säger honom blifvit nofpred. i Stockholm och k rt 
derefter dött. 

Namrvt förekommer ock bland Pastorerna i S.densjö några 
decennier tidigare. 

Jon. B. Uoman. (1686—1703). 

F. i Mo uti Själevads d. v. Pastorat; Fadren Bonde. 
St. 1681; den förste ordinarie Comminister i Grmd&mda 
1686; t 1703. 

Anm. II,,lph«rs har orätt tryckt han» namn Boman. 

Jon. i\. Ylcssler. (1705—17). 

Se Commin. sist i Arnäs. 

Vidare förekommer en Commin. Beckniau. (1717—22). 

F. i Österbotten; flyttade undan Ryssarne vid deras inbrott 
i Finland, sin hemort, der han torde haft någon Presttjenst 1715; 
Commin. i Gnmdsunda 17 1 7 uti Ångermanland ; Commin. i Lappo 
1722, då han återflyttade till Finland; torde f ibm. 

Joh. Lidman. (1722-36). 

F. i Medelpad (Tuna); Fadren Prosten och Kyrkoherden i 
Tnna Pastorat uti Medelpad Ol. Ber. Lidman. 

Prestv. 1716; Commin. i Grtmdamda 1722; | 1736. 

Jon. .V Granbaum. (1738—48). 
Se Kyrkoh. sist i Grundsunda 256 Grlnd^unda. 


töskil Joh. Bistcdt. (1748-65). 
Se Coinmin. sist i Nätra. 

Meolans Ödberg. (i 765 96). 
F. 1713 i Sundsvall; Fadren Borgare. 

St. 1735; Prestv. 1742; Coinmin. i Grundsunda 1765; f 
1796 ss. Jubelprent. 

And. Joh. Billmark. (1797-1805). 
Se Coniuiiu. sist i Nätra. 

Joh. Ang. Hellman. (1805-13). 
Se Kyrkoh. sist i Grundsunda. 

Nils Sillrön. (1814-21). 

Se Coinmin. sist i Noidmaliug. 

Anders, lläggwark. (1822-32). 
Se Kyrkoh. sist i Gideå. 

Jon. Graubcrg. (1832-41). 

Se Cominin. sist i Nordmaliug, 

Joh. Berglund. (1841 45). 

Se Comimn. sist i Arnäs. Gruxdsojda. 

Jonas Genberg. (1870-74). 
Se Kyrkoh. i Lith. 257 Nils Hägn. Lalander. (1874-76) 

F. 1841 i Jemtland. 

St. 1868; Prestv. 1871 tf; Past.-Adj. s. å. och v Pastor i 
Lycksele 1872; Comminister i Grimdmnda 1874- erhöll n b af 
sked frän denna tjenst 1876 in Maj och kort derefter anställdes 
till vice Pastor i Lycksele (hos N. J. Sundelin). Jon. Emanuel Dymesius. (1845—48). 
Se Coimnin. sist i Själevad. 

Pehr Snndvall. (1849-54). 

Se Commin. i Botheä (Ofverlännäs). 

Jac. Alb. Englund. (1854-58). 

Se Kyrkoh. i Is. -Luleå (förut i Ofierdal). 

Mag. Nils Th. Fcltström. (1860-64). 

Se Kyrkoh. i Hammerdal. 

Pehr Alfred Nicolaus Sundclin. (1865-70). 
Se Lidens Pastorats Pastorer. 17 259 
Tillägg till första delen. 

Biskopar : 
Biskop Doot tar. Bergman ( pag . 16 ). f. d . B Uk. i Hernosand 
T , Stockho m te 28 April 1S76 och der jordfästad, men trans- 
porterades hans stött sedan till Härnösand, der han a stadens kyrkogård graflades den 20 , 

5 s. a., under enkel, men högtidlig stat. F. I Franzén ( pag . 14): Dottren Charlotta Christina, den 
yngsta af döttrarna, och af alla barnen, var den, sora hade det 
dyra kallet att sköta gubben under hans sednaste sjukdom och 
svara lidanden, som var hans Canzlér för det mesta vid förfat- 
tarebordet, som följde honom på hans små promenader i fria 
luften, och till hvilken han dedicerade sin lilla utg. Charadbok 
(se företalet till densamma, utg. 1849 i Stockholm). 

Bisk Lars Landgren ( pag . 19): Riksdagsman i Stockholm 
ss. Contr.-Prost och Kyrkoh. i Delsbo 1856, 1862. 1866 och 1867 
och hade ock gjort utrikes resor i Skottland, Frankrike och Ita- 
lien m. fl. länder (Cfr Säbra Pastorer). 

■Axjeploug: 

Kyrkoh. Carl Nath. Fjellström (pag. 60), utn. K>rkoh. 1876 
in Maj till Kyrkoherde i Sorsele (se Sorsele Pastorer). 

Rättelse: 

Pag. 18 & 19 står parentation i Upsala vid Hertigen af Sö- 
dermanland, Prins Carl Oscars födelse 1853 och t s. a.; las: f 
1854, årsgammal eller något öfver året. 


•&m&- 

Hernösands Stifts Historia och Herdaminne. Andra Delen. H-M. "Frid och fröjd af tro och hopp 
Allt hans lif förklara. 
Och vid slutet af hans lopp. 
Än' hans kraft bevara" 

F-n. 


Andra Delens Innehåll: 
H-M. Hembtmirh Stad (Pastoratet) . . Pa 2- 

Inledning om gamla Länsgr '.'.'.[ ' ' 

D:o om Norge 

Pastorer • • 5. 

Comministrar ... 

Högmesso-Predikantrr 

Gymnasium 

T '7 

Leetores 

Theol. prim 

Theol. Eec 

MatJics 

11. 

Phil. et Metapbces 

Ilistor 

5. 

Eloqu. et Poet 

Gr. Linguse ... 

Dl. 

Lectorer i frem., lefvande Språken ftj. 

Gymnasii-Adjuncter 

Consistorii-Notarier 7 o 

Consistorium m. m. (1876) 77 

Elem. Sch. Adjancter 79 

Schola Tricialis -.9 

Rectores g- 

Con-Rectores 92 

Collega? tertaas classis 9g. 

■» secundfe classis 100. 

>» prims classis 103. 

»> quintee cl. 1. Apol. prim |Q7. 

» sextSB cl. 1. Apol. sec no. 

HnmmerdaU Pastorat 113. 

Ha Mrö „ m 

Ho 9da1* „ 135. ^■^^^^^^MMHHI 
Pag- 

H 1 f 153. 

(f, I.)7 

// • 171. 

// 17 

/ 179. 

// r s s 1 HfDJ :t) I 

tor; t jy7. 

• 203. 

• • - 209. 

/ 213. 

. . . . 217. 

Kur 221. 

tiths 225. 

f Pastoral 230. 

/ . . 243. 

/ 261. 

\ • L 266. 

Kyrkoherdar 260. 

Commiiiistrax 283. 

S oln 209. 

Skolmästare och Bectorer 302. 

Colleger och Aäjiincter 307. 

Leetoror 311. 

Pastorat 313. 

L 321. 

/ 320. 

L - . - 333. 

V 351. HemÖSani (Pastoratet). 

Hernösands Stads Pastorat och Hernö 

Landsförsamling. (Ångermanlands Södra Contract ) / anlade, 1583 under K . ., m J:l ,. r 
Br år dal Westerfis Slotl ,1 3 Juni 1585 m fl , 

G« ' < en stenkyrka, byggdes 1636 under kvrko- 

-den / . Aj &, M t,d, da Doct. f r P , G N ° a , 

rkeb.skop , Ipsa.a Stift, clil Hernösands sedermera inrättade 

supmn enden ,a (1647) eller Biskopsdöme ännu cl, hord,, mcn 

ar I6PI erhöll samma kyrka en tillökning , „<U\ ,f on »ige,, 8 f 

koi sk>rkans bänkrader och samslians tillbyggnad) 

Försl egd, de. vid c. etl cape „ e||cr mm(Jrp ^ 

kyrka , hvars församling Hernon Ull-lydde, såsom Annex, under 
SAM Pastoral, (.11 dess den anlaggda staden erhöll sin egen 
Pastor c 1585). 

Tiden för Hernöcapcliels byggnad torde vanl omkr. IäSO, 

men ej osannolikt ar, att ännu äldre capell der funnits, som ni ,1 
l»dons inkraktnmgar successivt a nyo hlihit upbyggda 

G< ' iatl * **«i" ursprungligon med ett torn a midlen 

förscdl, som dock af Ryssarnc 1721 upbrandes, utan att kyrkan 
sedermera Återfick sitt torn, men vål etl darbredvid upb\ggdt 
klockstapel-torn (1717). som begagnades for kyrkans klockor och 
»id ringningarna Mtartaflan hade Joh. 3: 16, och kyrkan* inre . 
lakat, bland en mängd kronor af mässing, etl litet complctt lack 
ladl skepp 

Anm. Hon nedrefi t bristfällig o b i*ag a s I t 

n i Skolhuset ull kyrka !S in.lei deu ma. kvrki 

i yr hr på II I r al h l^ l- 

la belng^n i st; gamla kyrkan ra om- 

t både kj ii begrafningsplat 

nybyggdos 1846, da Dött. 
M Fi var Hernösands Still» Biskop 

//' ar j som har stadens kjrka ge- 

mensam med stads personal en i Tierndtand 

An t». I. 1 W • > igt bcaftkt ni 

Vil b K ■ c : ' /; / ' ? ; 

t M 1 iiila ii 

l i 

s ?i s 1 iro detsamma, suni I 

til II and bi i uumi s' 

betydlig k lip .1 

l !. Angermi l tluska ordol 

Och r OCll 

på akarei 

H a Hornen) 

B bland F.rkrl). / 7 (, 

\ ,< a cl en n si tan i infnniiit sig d. I Ock 137-1 

// ■' » i 

Dem \ rlaud (n lemtl i n i 

land och \\ t r t i i : .; t2$K1 i>ch i ki n. M 

Ladu! "ii i 1 l 

r Pi t ;i 1-. ni» dorifrin !> rj I 

markorna finner man fftr 1 »na en al i 

fäi f K ( R i i ;, i 

&»g r W r Hnl) 1 . pag. 7 Ci t . Un |- 

ph i I otl. pag. 77 uj.) 

Anm. 2. Ibl urtcn i detta 

II rdaminne bär och dor or I ta A <• t I 

A' 14 J IN 1 : • ■ i : I . A I / . Kronpi r 

ooh A II r n i i Konun r I 

1870. --in b ■- in 1. i . h alla d \ rrl. >rb rna till ich 

Haparanda Bli a.) 

// fe / belägenhet ill N Lon ger anled- 
ning till följande nu 

O We tn JS J j ,ist - och olika tjrtfMer pÅ 

Cfr H j / i pag 15 om 1 / 
Omkring ar 1530 namnes I O Ml I (adlad /» 
) ^l.ilhallare of\er A' nd (förut flöfvitsman p§ W sloll). 
Jr 1611 skiljdes "\ IL ifrån £/ {, och Riks- 
rådet, sedermera Rikscancelleren A O ma (f 1055) biel 
den förste Li laii pcli Z \ r»*d 

\agra ar derefler I omkring 1620 öfvcrlats Norrlands Lands- 
höfdingedöroe, inni fallande A • (sä benämndes näml. 

och af ålder hela sträckan ifrån Uplandsgrnnsen till Torneå 
itfven // v i var det- med otl gemensamt namn, kalladt, med 

Meslerbolten således ock inberäknadt), Si Ståthållaren å Upsala 
sloll, och Landshofdingen öfver Norrland, C) v. Wemstédt 

t 1627, och synes vid denna lid ännu ingen egtnllig lanssöndring 
I. någon annan oi v il-politisk skillnad emellan Ujdand och Noi 
upkommit. 

Efter dennes död upkom, 1634, Non i (innefattande 

Geslrikland, Jemlland, Herjedalen, Helsingland. Medelpad, Anger- "»anländ och Wcslernotlen) mod sin scrskilda Landsköfding, som 
hade s 11 // ,// , |,, 

Ar /«M , 1,1 ,,|, s *,,,., .„„„ |.,„ „,, „ v . 

".■ MIM* (..slnk!,,,,!. J,,,,,,,,,,,,. ||, rj ,,|„|. „ . „ „ ,,,.,_ 

H " '' An (.""-"'»«l»>l<i) n.c.1 . 

1 , ,„ """- 1 Mc "«»W i „ d sitt 

fff ' , ' J'i r. »i hr 

, }' 'v'° ^'i 1 7' G, « r ™ / ss GuAernenr 

fLimdshofdmg) olvor Norri«ml , j We*lerbulle„ Uvilk^n I 

lwde , i >eallm "8 '««■ vid slnra landsvägen ire 

nom hel» Norrland och Weslei bollen, dä vagens längd c. 
Slockholu. och Tomea upinatteK l.ll /// ,„../ jmi 1860 u , ftr 
samma våglängd 117 ,,,.1 t.ll Xcilw-TonieS nrh Haparanda o I. 
124 mil till Ölvetioinea . 

NÅgrn .leccnniei sednnrc (1717) var Baron // , II 
Lnmlshölding i \\ asli i Norrland. 

\\ 1762 reducerades H t \ / {l \\ p rn%IIISrrna 

17 A och /, med slal.cn för Lands liof- 

ding under några Sr (oinkr. 1762 70 

' v,m- da Landshöfding), men Landshofdingen for de öfriga 
andelarna af del gamla Wesler-NorrJändska lanol bodde fortfa- 
rande qvar i Gcfle, vid sitt Iflti, som nu fick namn ,>f G 
i i uinr fallande 6' // IK |, // 

v '""- V»d i .i \\ ter- 

i 1 ni. mön planen Ii i 

1 / s Ihl // / \ 

'. i\ä del nuvarande landsliöldiiigo-restdcnset derlill byggdes, 
under Landshofdingen ( / , som var med station 

i Hernosand, men hyrda hl! en början boningsrum är sin person. 
till dess residenshusct ofvanherördu ar (1778' blef tardigl och 

iillliomn idt. 

/ ii \ I (innefattande ' ; och 

) upkom M-dnmii, omkr 1 ^ 10, dä A' blef 

bibehållen ss. LandshötVliiigens öfver lm I residensstad, och pro- 
Mnsen Jemtlnml, som lofjs boii ifrmi den förra Westornorrlands- 
lans-gränsen, och // som logs ifrfin Gefleborgs Lan, bil- 

dades till ett serskildi Lm, undei namn af < 
Lan, med station för dcw nya Landsliöldingen derförc i Östersund 6 // Landskapet \V nom likaledes omki samma lid (1810) 

erhöll for rfcsii norra del, \ . n serskild Landshöfding öf- 

ver > / med säte i • men hvilknl säte (or sa mina 

I ni under Ländsk, i ■ /. / / Sr I85(i förflyttades lill l 

fbrlfol ined dess t <■ . lind i liiinii ;il H / 

/ , ill efd t donna lid, i öfrigl olörjindi idl »III ifrån dos första 

iipkoiusl ( 1 638 J bibehålla / ill dess laitdshöldinge-residens- 

slad, med den ändring 1 1 k \ .il all uii Finland, var Ml 

lim.i gamla Län lorlagdl en kortare lid (1054 t>9j, efter hvilka 

ir samma Finländska andi I utgjorde ell egel Lån 

A '■ ■' ' . : ! , 

i 

/ 

fur d< h.nmiu 

men «l I 

1 ' (delta del fatola Jolaland) är 

vidare all märka, all del redan är Mil öfvergiek till Norge un- 
dei den vise ncli vänsälle samt för c-hristendomoii verksamme Kun 
öijsteiii | 1121 % in son (ill Kon Magnus Barfolh), vid hvilken 
förstnämnda lid Kon. Inge d ;i i Svergc lafde sill sista regeringsår 
(han dog nämligen 1112) och var \.il delta ell aninärkningsvärdl 
Ii storiskt phenouu n nog, enär inopn innan eröfringsmakl ni in- 
bördes vänskap och kärlek åstadkom denna förening genom en 
fredlig handelscoinrnunicatioii d( lada rikena emellan ock den 
frejdade nordiska gästvänskapen, som emellan Kon <>i)s!cin o h 
Jemtlands förnämligare inan vid den liden cgde rum, hvarvid tillika 
den märkliga omständigheten fogar sig. att delta lartum »f histo- 
rien icke blifvil ausedl såsom någon försumlighet a Sv. Kon. Inge 
d. ä:s sida, som slnt.nl ■ sm i dagai älskad <rf sitt land och folk, 
synnerligen sina WcslgöUiar, der han lefde, egdc sill förnämste 
hof och dog i god frid; ty hörde ock Jenitlaud (nod Herjedalen) 
Norge till langa mellantider sed un ra, med sina skalteutskylders 
utgörande. (C fr Skand. Nordens Hist. af M. lim 2 dol pag. 166) 
f f den enda länge bekanta i hela Jctnlland, synes ock 

derivera sig frän denna lid, 1112. CIV Östersund vid Fiosö 
Schola, 4 del ) 

il d 1 [77 

höll r tfc I | [ 

kxp ,t vid IL l 

! ndtrnnt t f< r >ru 

ninnits i r rsl h had< i 

förut Sta dsarreBten t. i togs. Ht 

Om Norge. 

l.irr»ig» har Luf»« K.M.,,1, .v„„ v 1 ",' d ' l ' pk ' S ' ri ' rsi " 

»...gen och Ull mi „„e d 0ra , ,„„, V' 6l ' f <*">*»» Wrtk- 
Srigl j«bil»H.n ar 1872'%. """""'Hes. ell 5lorl tuscn . 

Anm. IJalui,: | , , 7 x ■ . 

Hlrfagers egen son, som efterträdde fadren It ' , 
^e var den äldste inland ^J^£i2?$ 
och den yngsle, //,/ A r , }j[ ^ 

flera he le bragder emol Vikingar och andra, som offedade han 

C, I isZJl P » f " fom ock i Xorge införde chnMondomen 
och lat s.g genom dopet till chriskm uptagas fGuerikes Ksrln 
-t I del. pag. 422, Mellins Skand. Norden" Hist. 1 31, R „" 
o",t, onder Danska valdel, hade de ock ifrän England och Ty k 
**** gjort der någon bokanlskap med christondomens, pa Bibel- 
ordet gmndade, gudomliga sanningar. Sa framhöll han landet , 
anseende och ära, vinnlade sig ,„ed berömlig kraft om dess iffl- 
J«xt i vetenskaper och den odling, son. inverkade ,m handeln 
••kerbrukel och dess finansi Ila ställning välgörande, en verksam- 
net, son» gor, att man ännu . dag el! tusende Sr dcrefter med 
lacksainhet ihagkommer dm förste grundläggaren der af sm lycka 
«»ch sitt välstånd, och önskar «/) ! K Ii i // 

t 

Till kon Ha 11 rs visa och nyttiga inrättningar för 

Mit rikes pånyttfödelse och förkofran hörde ock dol, att lo.» gaf 

«t en baltre lagstiftning, sökte med all stränghet förebygga Vi- 

^mgarnas grymheler, och genom en noggrannare indelning af 

landet, bereda dess ordning oeh styrelser; t) liksom Se t . ,Ie 
^dsta tider var indeladl i Fylken (små riken), under sin ofver- 


_m^_^_g__ 
b // d. 

konung (Svearnas och Gölliernas Konung), &.\ var ock N det, 
och af dessa Fylken lydde flera under ell Lagmansdöuie, som 
riket först egde 2:ne af, nämligen det WeMm (Gula I. Bergens) 
och det Norra (Trondlicms), till» dessa fingo en mera noggrann 
fördelning och landet sedermera indeltes i Härader och Still med 
sina Lån (Anit) och Landskaper. 

Den som således arbetade för och förenade de många fylkena 
lill en sammanhållande enhet, och till ett stort förenadt valde eller 
rike var han, och ehuru han sjelf innan han gick ur verlden, ss. 
ofvanför år nåmndl, gal sina söner fylken, sa blef innehafvaren 
deraf mera en kung till namnet, som skulle Norges Konung un- 
derlydande och tropliglig vara, erlägga till honom, såsom det öf- 
riga folket, skatt o. s. v. Om de mänga krig och strider, som 
Sverge emellertid under Norges förening med Danmark hade med 
detta rike, vittnar Historien 

Norges andra rund genom dess förening med S\erge 

år 1814, kan man med skål kalla K C 1 14:de Jolutn; ty fruk- 
terna al denna lorening, och det heliga bandet al frid och kårlek, 
som på religionen och chrislendomen fotad, sammanbinder Sven- 
skar och Norrman till ell christeligt brödrafolk, framstå i den lyck- 
liga dager, som blott har tacksamheten till bekräftelse. 

rges syd} , Skåne, Halland och Blekinge, samt / 

lund och II i jemte G ', halva under en följd ar ömsom 

tillhört Danmark och ömsom Sverge, tills med Bromsebrofreden, 
1645, dessa sednare provinser tillfullo Sverge, och de förra lika- 
ledes genom freden i Boschild 1658. 

Hn i , under Danska fejden 1611, utom vissa lider förut, 

la Svenska Superintendenter blifvit tillförordnade i Jemlland 

och Herjcådalen, för de ecclesiastika angeia; enhelernas ordnande 

i dessa länder, ar ofvanföre pa sina stallen an förd t, och livad de 

Skånska provinserna angår, sorterade de af ålder under E 

n i Lund, tills med Reformationen dessas erkebiskopstillar 
upphörde, calholska hierarchien älven der fann sin bane, och ef- 
ter löreningen med Sverge, endast Svenska Biskopar tillförord- 
nades i Lund, med likhet i rang öfver hela riket, ehuru Erke- 
biskopen i Upsala behöll sin högre titel framför de andra, med in- 
vigmngsråtlen afven vid de andras tillsättande, som konungen ut- 
nämnde, efter Domcapilleus upprättade 3 anlaliga förslag, sedan 
Stiftens ordinarie preslnian, hvarl Stift lör sig infor vederbörande 
Contraclsprost, conlraclsvis förraltat sill va). Hemland, 

af 

Svenskar, N <ir i. n 7 , 

„o,n g år Nordens UM t,L , Zl T *?, " '""""^ S °"' « e ' 

hjcltemod, lapperhel och mannakraft med visdom 

fm Snorre Sturleson och Adamus Brernensis, den lone «£ 
Lagman pa Island f 241 och den sednare Bremens.sk Ca 
omkr. 1100, som sknfvit Danska Kyrkohistorien m. ,„.), dels s 
Granmars Danmarks störste hafda.ecknare fErkcb. Absalons i 
Lund Canzler och Prost i Odense pa Fy en f I204j 

Tidigt upblomstradc pa Island, genom utvandringar ifrån IWe 
der de ansago Kon. Harald Härlägers välde strängt, och V.km- 
garues forloljande, eulturens blomma, med odlingen, skaldekonsten 
och litteraturen, en odling, som spred ock lill de andra folken och 
länder, som med dem f.ngo beröring, sin glans och sina inflytel- 
serika fordelar både uti intellecluel, moralisk och ekonomisk för- 
kofran, åstadkom en gagnande tåflan nationerna emellan uti all- 
mänt nyttiga företag, näringarnas och konstflitens förbättrande. 
statsskickets ulbildande, samt beredde den lagbundna frihetens 
betryggade frid och valstånd, Ull allmänt och enskildl bastå 

Afven till Sverge, öfver bergen och fjellen, till J i. R er 

< lahn och Hehingland, skedde sådana utvandringar ifrån Norge 
Den förste, som i Jemlland nedsatte sig och gjorde odlingar, 
var Kettil J t på Sparabo, af hvilken ock landet torde fatl sitt 
namn. Till Herjcådalen kom Berjulpher, en f. d Banerförare hos 
Kon. Halfdan Svarte, och gjorde likaledes der. 1 Helsingland, Thord 
Ildaing. Man har vetet anse ell oinvandt förhållande varit i afse- 
seende på orternas nanmgifvande, nämligen att desse man tagit 
sitt namn af landet, der de sig nedsatte, men troligare ar den 
andra åsigten derom; ty hade t. ex. Jemlland förut namnet Jota- 
land, Helsingland kallades Nordlanden, Finland i de äldsta tider 
Quenland, Ryssland nämndes Biarmahind (Gardanke), Dalarne Jern- 
bararland, och Södermanland, som med Uppland närmast repre- 
senterade det gamla Svealand, hade genom sitt naturliga läge 
norr om Kolmorden, namn af Ofvanskog o. s. v. 

1* 10 Ilernrtanrl 
Närmgsftlngst, utom åkerbruk och boskapsskötsel, var i Norr- 
lund uti allmänhet förnämligast jagl och fiske, h varpa "Skärens 
land - Ångermanland, och "landet floderna emellan", Medelpad, 
voro synnerligen rika. 

Lapparna med Fmuarna ((Juener såsom de ock benämndes) 
voro i fordna tider mera spridda fifven nedåt landet öfvcralll i 
Norrland, men drogo sig sedermera längre upp emot Norden till 
Lappmarkerna med sina renar, dessa den Nordiska Lappmannens 
förnämsta jordiska egendom. 

Lange vanlottade och mera åt sig sjelfva öfverlemnade, förde 
de sitt nomadlif, dit dock civilisationens örter ock sedermera vun- 
nit småningom plantering genom chnstendoin och christen guds- 
tjenst, välgörande stiftelsers, i och lör deras uplysning, sedlighet 
och gudsfruktan, inrättande ibland dem, omsorgsfulla Konungars, 
Biskopars och presters värd öfver dem, för deras själars eviga 
väl, samt det himmelska ordets utsade, och vår Herres Jesu Christi 
predikan, under hans, den store Öfverherdens nådefulla och se- 
gerrika spira, som vatten gif r till tro, helighet, gudaktighet och 
det eviga lifvets ljusa förhoppning, twartill vi, ss. Herrans folk och 
återlösta, genom sin gifna nåd och sin seger i sitt heliga kors och 
död, samt sitt förherrligande i himmelen, kaVu le aro. 

Att vara ett christeUgt troget Herran. / /, med angelagenhet om 
och tillvext i Jesu Christi (j,uds Sons kunskap, det ar icke blott 
andamålet med all christendomsundervisning, det predikade ordel 
och salighetens dyra oss forlanta medel, utan ock grunden lur 
de chnstnas sanna lycka, ara och rikedom; ty den id skall ett folk 
emot grafven och döden saligt tara i sitt hopp, och fördt vid dess 
ledsagande ljus genom den Hel Andas nåd och helgande kraft, 
benådadt och rattfardiggjordl, vinna för evigheten och himmelen, 
de trognas lott. Jag måste verka kam verk, s »t mig sån II ha/ver, 
sade Herren sjelf på jorden verka medan dagen ur, och den verk- 
samhet han ännu ålägger sina bekannare och lärjungar på jorden, 
ar den kallelselrohet i hans heliga efterfoljelse, som tro och 
sjelfTörsakelse skall lifva, karlek och frid besegla och hoppet till 
evinnerligt lif i och med Chnsto, under fira korta lidandes-, 
strids- och verksamhetsdagar i tiden stadlasta, med sina glädje- 
skördar för det land, der jr iden och glädjen är evig och JuUkouun 
Derföre är det ock denna apostoliska upmanmgen, som bor ligga 
en christen nära, och som en hvar, for sin sanna och höga be- Ifrrnösand. II siammclses upnåendo, förnämligast har »ti ,l»-, - „ 

- r r nr r m '- m •+ '>""•- £ * sr : 

Ln reformation ffennnif/Sr ™n„„- i . witaa dr 

,cke chr,stendomen, g r ^; c rr^n £" ™T 
en pånyttfödelse till sm invärtes mennisk i ? \ ? beh ° fVa 
an den, som råder , verlden och Z Ti f r " ^ anda 
an den, som ver.ds.ig k O 'h td aU 1^?*"*" *" 
stendomen och Herren Jesus Chriu. . *"* kornma ar an- 

kommas genom tro^s ^^ 
råda får, der föder ta|l V «J5^;2?^ 
och förnyar han deras sinnes anda, der bo jer Vl^l H ^ 
de. köttsliga sinnet till odmjukhe och Tlin^ZT^?*, 

andanom med dess frukter, V b,,r 4, $£££ 

rdighetens nytta allsnän trygghet och säkerhet Ett christl./t L 
liallsforbund ar Herrans trogna folk, der denna natÄ 2 
råda, godh* ek trohet möta, i den gudomliga sanningens helig 
jus och kunskap, 8 om till gudakagkei n ledtr , ko PP et un evinnj* 
lf Ingen dygd ar sann och ratt, ingen rättfärdighet och helig- 
het af den ratta beskaffenheten, utan endast ett v.llsamt och ofrukt- 
bart sken utan inverkan på hjertats förbättring och foradlm* om 
den .eke lånar sina strålar och sitt lif ifrån Herren Christus 
som ar den sanna rättfärdigheten och det ratta lif» et, . kraft af 
sm vunna förtjenst, som oss segren gifvu haj, er, genom sin död och 
upstandelse och det chrisleliga lifvets yttringar, dygden, ljuset, 
Indjen, friden, aro endast ifrån honom och tron på honom, som 
ock derföre, till bevis på dess sanna natur och kalla säger ge- 
nom sin Apostel Johannes : detta hafver jag talat till eder, att I skoUn 
hafva frid i mig De egde frid ock i den hedniska verlden. Men 
icke var det den sanna friden. De gladde sig, hordens folk, vis- 
serligen ä/ven då af lysande dygder, stora verldsliga företraden 
och färdigheter, men icke fanns der den sanna hugsvalelsens anda. 
De sökte friden, der frid icke var att finna. Deras gudsdyrkan, 
om den fanns, var endast det beräknande, sjelfviska forståndet, 
som snart förlorar sin glans och sin sjelfTullkomlighet Mörker 
bodde dock på dess förmenta vishets djup, när de byggde på sig 
sjelfva och icke på Honom och hans ord, som af himmelen till 
oss kommen ar, på Honom, som sade: Mig Jorutan hunnen I intet göra 
Derföre må vi val tacka och prisa Gud för sin Sons sändning, 
som kem med nåd och aming till jorden, lofva Honom för det chn- 
stehga ljusets npgång, glädja oss, att vi genom Christi ankomst 12 //■ rnosand. 


och lians Evmgdii ljus ld räkna oss till rll chrislcligl folk, som 

Herren Clirislus. skull ät uVjifvm oeh/orvår 

r«U(ar<h< ' l t således kallat (ill t i de heligas 

arfvedd <, inbjudit således lill det e*iga lifvels arfvingar, »ned 

en andel ig frändSkap genom tron med honom, alt vi <>< k itialbe 

jnneslulna i hans nåds- oeh helighclsforbund, deruli bevarade 

\aida, vara hans egne, och lorblifva rätte och lydige iindorsälarc 

i hans rike, i nåderiket har och i herrlighelens der, med d<t nng u 

lifvels krona ännu l l l i behållen, icke eller lorga- 

landes dervid de bröder och grannar, de Herrans tjenarc och 

( hristi saudningabud, som med fara och sjeliupoffi ing för sitt eget 

Jil och med försakelse af sina egna jordiska fördelar, i christen- 

domens forsla lider varit oss lill dessa höga företraden af him- 

niclen, till dessa eviga och olörgangliga skallers cgande be- 

hjelplige ! 

Anm. Bland den svärm af II t och Ok m upfyldo Norce 

an turas har synnerligen de förnämste konungarna af dem ibland dem som 
r ohri tendonren nitälskat och medverkat, att man måtte kunna skilja dem 
ifrån h varandra: 

Harold K/ak, Konung på Jutland. ocli samtidig med Ansgarius, unnar 
raden af Haraldcrna (omkr. 886 ocli följande ar). 

H al Jl f Norges Kun., christen blifven genom sin fader Hakon 

den godo. Oiverkonuug i Norge kallad, som blifvit det ifrån England (872 
fadrena tid omkr. 880); 

Homld Hordrmlp, Konung i Norge, mera krigiskt sinnad (omkr. 1050) 
men sonen Olof A//rr •<■ (so nedan) var en vorksara christen konung; 

Harold B/a/and, Konung i Danmark (935 f 985), som anlade Odense, 
biskoppdomc. e* san af Kon. bonn den gamle, hvars gemål, Drottn. Thyra 
var cbristhgt sinnad, oeh mycket inverkade pä den gamle i regeringen vid 
Mna sednare år; m. fl. 

Främst bland Olnema står O/rf Ttyggvmott (äfven en ättling af Kon. 
Harald Harfager), Konung i Norge, som. upfostrad i England och en son 
af Norske Kon. Tryggve Olofsson, stupade i slaget rid Svoldem (t d. 9 
Sept. 1000). en o. numera begrafVbn i hafvet, men var un (Svold) belägen 
invid Pommerska kusten emot Riigen i Östersjön (ban stridde emot Olof 
Skotkonung i Sverge); 

Olof Harald, n f. 993. en son af Norske Kon. Harald Granske, Kon. 
i Norge, som stupade i Stikl&tadsshigH, vid Trondbjcms fjord en och staden 
L /anger (t d. 29 Juli 1030); han kallades Olof digre eller tjocke, och för- 
\ar f vade sig namnet den heiuj- (martyr- 1. helgonkronan). Striden i detta 
slag var emot Norska bönderna, och biträddes Olof med manskap ifrån 
Sverge, g nom dess d. v. konung Anund Jacob. 

En märkvärdig handeln förekom eljest under Olof Haraldssons rege- 
ring: Det var denne Konung Olof Ilaraldsson, som med sina mån, 100G. i 
striden med Olof skotkonung i Sverge. medan hans folk och bevakare 
sofvo, msmog sig med sina skepp vid Ålkistan, invid Stockholm, uti Solna 
socken, och i hast genomgräfdc nasot, som åtskiljer Stora Vårtan och 
brunnsviken, och kom så undan ut i Mälaren oeh hnfvet; ty förstörde han 
ock omkr. samma tid Sigtuna, der hedningarnas magt åter började till- 
vexa, men mot hnlka 01. Skotkonung. som först på sina sednare år blef 
en mera stadgad christen, ännu icke vågade uptrada i uppenbar fejd. 

Olof Kyrrt eller den frids mm , Norges konung, f 1093 d. 22 Sept, Hernfimnd. 13 en son at ofvanb. Kon Harald iiAv ui , , 

o,h fegligbet for de ,-hrLtna sak Ä^f 6 ^ d - n '^ ^tånd 

aktadt namn. m. fl. h har tdlvunmt sig i hafderna ett 

(Olofst^&^lo^^f^ 9 ™j ^•JftÄto. i Norg. *f„^ 
J rsalafarare (l 107) och ^Kteir?^V^*»W 
■29 Au* -Gift med Margaret^ Fn2/f CTo v™' \ Nor « ft + ll «l d. 
var Mag^s Barfot en ^lÄÅ^ÄÄteiw '^f d r a S ,lotter - 
konung, ss. ock brödren, Norges KonÄ^^ 

S 1 u t - A n m. 

^5*Ä"Ä^ B-J *■*■*- raider 

iinda ifrån Odm oeh fornt, anda ifrån Völh Jvf T **"> som ^ 

vicn, ht la tusende år od» derföru f -e d™ H? i » '"vandringar i Skandina- 
skald gjorde synnerligen den Smfa* L^aÄÄ 1 K " «*n»nal 

jmutfm, hrilka han dels samkfcT Ä Äft Iftw lH , ? 1 ri « 
i romantikens dragtor vid de skildrade l.J, ." tcr ft ° h , runor - dels Gladde 
och den skaldegåfva hans iÄSSS^^fi^ ' Ä!" V a " *&« 

tidens förändrade händelser tdh, ä nrh J l n f Uom ' » De r v,d ©»^s, med 
tills med M^UmS^^^^^^J^^S^ r eCklin 8 deraf ' ^M 14 I ler no t < Il r 'tand. 


Kyrkoherdar i Hernösands Stads- och Herno 

Landsförsamling: 

Laurentius Jona» Gestricius. <i585— 97). f. troligen i 

iledesunda pastoral uti Geslnkland och /adr. Prosten derstädes 
(förut i Uplands— Kora) J (.lons). 

Kyrkoh. i Resele, uti Ångermanland, 1 572; den f rste hjrkoh. 

I Hr: ,! 1585- 

Han har i denna egenskap undertecknat Concilium i] 
1503. f 1597. 

A L i J i Geir. ar bekant icke liloll ss. en lärd 

P t r, ulan ock ss. skicklig Psalmförfattare, som skrifvit en 
slönr samling af fromma kyrkosånger. 

Pstil ter a IS s 115, 324, 320, 424, 425 och 498 in. fl. i vår 
6 Psalmbok aro ännu efter honom bibehållna; af dessa aro ock 
en del öfversatta, en del omarbetade. 

Il a Psalmsamlingen (372 pag. in octav) utgafs 1619 af hans 
son. Kongl Hofpred. och Kyrkoh i Riddarholmens forsamling uti 
Stockholm, sedermera Prosten i Thorstuna uti Upland, Haquin L< 
rent» Rhezelwa, och benämnes: 

Några Psalmer, andehga visor och h/sånger, utsatt? af Lavrentic 

Joner Gestn / , Pastore Hemresandena, och na med n ter af satte och af 

trycket utgångne; Stockholm 1619. 

Anm. Ps. 424 anses i Ritt Äldsta skick \ara anda ifrån slutet af 14. d* 
neklet Th<n fumadhé do th n i w r af hytnilen ni / o (Cfr Sv. K. 
Sk<-na L.tt. upl. 3. 1866 pag. 61 och 147). 

Sonen var ovannämnde Kongl. Hofpred. och Prosten sist i 
Thorstuna uti Upland, Hanvin Laurentii Rhezehus, som torde tagit 
<Mt namn af Resele socken i Ångermanland, der fadren varit Pastor. 
(Cfr Pastorer i Resele). 

Herr HailS. (1598) efterträdde ss. Pastor j Hernosand Laur. 
Jon» Gcstr Kongl. Br. d. 2fi 2 s. å. Torde dött f 1603, efterträdd 
af Petrus Nicolai (1604 — 17), ss. Pastorer tillika i Sabrå. 

Anm. Att Pastorerna i Sabrå (cfr anm. vid den följande) innehaft 
vården tillika Öfver staden och Ilernon under de 20 närmast följande åren 
(1597-1617). 6om Hernösands Stads Pastorsserie finnes afbruten, synes 
ganska troligt, och bekräftas deraf, att Jacob Burt d. v. Student (1600), 
och sedermera Biskop i Strencnas under namn af Zekrozynlhivs (en son af 
Hans fture, först Pastor i Sialevad och sedan i Sabrå) valde detta sitt 
namn jU6t vid den tiden af Sabrå och Hernon {Cynthtus 1. Zyntus bet. berg. m i 04 T 

" VPtmanm ig, oaktadt ilV? !ri k B,n rk! Pastor 

»■ ■»» Hr i j; 1 ^ i • ; ska fss 

Jonas Pelri Linnerius. < 1017-41, F . h 

Radman. } ¥ ' l He ™usand. ä* 

St. 1G07; Kyrkoherde i II „td Ib 17- p rn «i A*.». Ä 
lands Södra Contrai i ' of * w Al, gennaii- 

f 1641. 

Pr , n Luunru, m en verksam och kraftfull Pastor 

Under dennes tjenstotid byggdes, testaden* gaili u 
so.n nedrefs 200 ar derefter, ss bristfällig, mörk och trång Den 
var belägen fram.öre stadslradgSrdsplanen, något litet vestl.gare 
an den nuvarande nja kyrkan (af ar 184C) l.gger. 

Th. Lect i Hernosand, sedermera Kyrkoh. i Skellefteå i \\e- 
sterbolten, Mag. Pfr Jonm Litmerim m en och ^ | ^ 

B.skopen , Lund, Docl Jon Peir 1 , och Kyrkoherden i 
Umeå Mag. O/. Pur Linnerius. 

Prosts 1 /' T p' " 7 1 '' lan P 7 ' l& lAwrw,tt •' "• du* och 1617 då 

?r ÄAlÄ?a SS 

£f S t N !1 det a J »Idet vant, enar Stadeos , ,u,ln K m ,ann 

liten, ansåg -det vara rk tsanit, att hålla och afl , p a t 

' r. anm. nysa förut, under Past, // r // K ' 

Cliristonlier Liur. Aostraediiis. (1643-49) v » Hei- 

singland. 

Kyrkoherde < Hem, and. 1643; kyrkoherde i Thorsäker, i An- 
germanland, 1649 

f omkr. 1652. (Cfr Pastorer i Thorsåker.) 

Fortsättningen af fl i a Is tadi P rsserie — Se Superinten- 
dents, h Bisi fame (i början af 1 sta delen). Fr. 1650 till 
nar\arande tid. 

Au m. Vid HornOsanda Superi u ton d l t ( 47) finge d 

•ntpr Pilot* R: t\a Unri>,. n ^,,.l v»o 1. I <>. .1 . .»:. 
Pastor, ta Pr b. 

A'", v. Kyrkoherde: De-ct. Lars Lan ly t (1876— ). 
Biskop ni. m. (Se Biskoparne). 


IG Hcrn~#and. [Jårnfoqnd. Comministrar i Hemösand: 

llartilllls Olai. (1585). Den förste och ensam Conmm ter 

i mod Hemön, 1585. 

Lndcrskrcf O Upsal, 1593 och var således samtidig har 
med Laur. Jona? Gcslr. såsom Pastor. Lejde 'innu 1611 ss. Pastor 
eller tillf- *iee Pastor i Nora, om det ar densamme Martin O 
Torde varit kyrkoherde-son ifrån Nordingra. 

D I I t obekant. 

Slads-Comministrarna blefvo sedermera 1647—1729 till an- 
talet 2:tie, som bada tillförordnades och tillsattes ar 1017, vid Su- 
perintendentians uti Hemösand stiftelse. 

l:ste 6tads- Comviinistrar : 

Mag. DOlllilliCIlS UalleiliUS. t.1647— 50). Se Kyrkoherde 
sist i Gudmundrå 

01. Cl. Ram. (1650—55). Cfr Ragunda Pastorer. 

Joll. Clem. ThelailS. (1655—60). Gfr Pastor sist i Indal. 

Nils Pet. tnzelillS. (1660—62). Cfr Coimnin. j Sseg sist 

S\en Joll. Wail. (1662 65). F. 1638%. Taér. sedermera 
Conrectorn och Cons. Notarien i Hemösand, slutligen Kyrkoherden 
i s\eg Joh. Joh. Wulz 

Studerade mc! Hernösands Schola, under sin egen faders led- 
ning, d v. Conrector WttU,; stud. i Upsala 1656; preslv. 1658 till 
adj i S\eg (hos sin fader, d. v kyrkoherde ibm); /: < Slads-C 
minister i Hemösand 1662; Kongl. Hofpredikant i Stockholm 1665; 
Regeinents-Pastor tillika vid Kongl. Lilgardet s. a., utu. Kyrk h 
7 B , uti Helsingland, 1670; tilltr. 1672; Contr.-Prost 1677, 
Riksdagsman 1675, 1678, 1680 och 1689 

f 1694 7 . Ligger i Bollnäs kyrka begrafvett den 17 Aug. s. 
a al Erkeb Doct. Ol SccbiUus, med grafmonuincnl och sköna Epi- 
grafier (cfr W, t. II list, 7 2 j g 92 $6, der man har 
dem utförda). 

P sten Watz besknhes ss en verksam prest och en god 
ordningsman Han >ai tillika '•en myndig, vältalig och stolt man, 17 

r .i» brukade sidentvcslinii i.,;n«i 
- Isocl u.i Crlir" 1 te " S ° m lr0li * cn « 

*•«£ , ihwntaS s .„r P r ,e: b T*B:,2"'T Kyrkoh uu 

Olaus II AnUielius. ,ea ' A,1 e™nanland, 

•— oU £t'Äi • A Ä. ho i K / rkoher - 

Phil Cand. 1663; / r t i Hernösand lAftt a 

logtol tillika vid Schelan derstades 1666; t 1 07 1 ' P °~ 

Borgfre' 1, *" ,,en,e,iUS - C1G73 - 7G, • F ' »«— «- 

Sm ftondoS, ^LÄ 'och KnSL* 9 *' ^ \ armera ata. 

?! ,," md; ' ' ' ' l. syBÄrntd! 

IV(r. P. Gropmail sen. (1678^ bö F. , Hemösand 
Köpman .!..., st 1671; ,i « or |, /, y tods p 

tf / 1678; f 1088. 

tommin. i Selångor och Sundsvall, Pet, P. Grop, „.; 

var in 

Kr. Clirisl. SebrelillS. (1692 1712) Cfr Svegs Pastorer. 

Uur. \. Engmaii. (1712 21 >. f. iöso « Pöske uti 

Ljuskorps S11 1 Medelpad. /</ Bonde. 

•S och Collega Sch. (1 cl.) i Hcrnflsantl 1712; 

derstades (2 cl.) 1715, med Coinminlstersljen- 
slens bibehållande; t 1721 

Anm. Mnl ( /..' ,.| iiphtirdo /■• *b nisten 

II om sedau hade blutt 2 wmm 18 Hernotand Hernötarvl 2:dre Stadscomministrarne : 
MagnilS Sim. Bli\. (1647—48;. Cfr Pastorer i Tuna. 

01. T. KellneriJS. (1648—59). F. i Ångermanland, éndn 
Stadscot/imimster och Collega Schola? (2 cl.) i Hernösand 1648; f 
1659 1. 1660. 

Hatfa. N. LocknaeUS. (1660— 72). Cfr Pastorer i Gud- 
raundrå. 

Er. Cllrist. Hellberg. (1672—87). Cfr Kyrkoherdar i 
Ljustorp. 

Dan. Joll. HemodinS. (1687—91). F. i Hernösand. Fadr. 
Rector Sch. ibm, Mag Joh J. Hernodius (jun. et posterior). Hos- 
pitals-Syssloman i Hernösand 1680 — 91; Collega Sch. ibm (prims 
cl.) tillika, 1687; Andre Stadtcomminister ibm s. å., med bibehål- 
lande af förenämnde tjcnster. f 1691. 

Prosten Pelr. Joh. Hernodius i Natra var en yngre bror, 
t 1713. 

Ingewardus Jon. Ljungberg. (1692— 1706). f. i Bjerträ 

S:n. Fadr. Bonde. 

St. 1680; Prestv. 1684; Apologist i Hernösand 1688; Collega 
i Lårdomsskolan (tertia? cl) 1689; Andre Stadscotnmimst v ibm 
1692. t 1706. 

2:ne söner, And. Ingew. Ljungberg och Mag. Jon. Ingew. 
Ljungberg blefvo Comministrar, den förre i Luleå stad, och den 
sednare i Högsjö, vid Gudmundrå Pastorat. 

LauT. \. Stal'. (1708-15). F. i Stafre uti Ljustorp i Me- 
delpad, 1675. Fadr Bonde. 

St. 1701; Andre Stadscommimster och Collega (prima? cl.) i 
Hernösand 1708; Collega (secunda? cl.) 1712, med bibehållande 
af Comministraturen. f 1715. 

JuL. 01. Lidill (1717— 29) Se Kyrkoherde sist i Sidensjö. i* torandnng, indrogs): 

Wath. \. Zellenius. (1729-43) f i^ c , „ 

sele S:n i Ångermanland. Adr Bonde ' M "" Ram " 

1743 SL V^LlTZ m0 ' *•*»****» < lösand 1729 t 
1/4.5. lar ensam Commnrister i staden nrh har m j j - T 

t.H nuvarande tider staden blott Ä2Ä"* 1 ^ tadi 

Assessorn , Svea Hofratt, Kils Zellen, var en son 

den Ä7Ä^^ 

mbcgnpit o. h vant ett med HngmässoprecÄ ™ * * lhk * 

CaÄ Er ' J# SylVin * (1745 - 60) ' SC ^ koh « ***■ 
Mag. 01. J. Holmberg. (1760-68). Se Resele Pastorer s.st. 

Mag Nils Jon. Bredberg. <i768-7i). f. 1736 i snnds- 

vall; Fadr. Comm.nistern ibm vid Selångers d. v. Pastorat seder- 
mera Prosten och Kyrkoherden i Ljustorp i Medelpad Jon N 
Bredberg. 

St. 1753; Prom. Ph. Mag. 1761 i Upsala; Prestv. sä.; Stads. 
..ommimster i Hernösand 1768. f 1771=/, i Ljustorp; begrafven 
ibm d. l2 / 3 . 

Gift med Catharina Una?us (Lectors-d.r fr. Hernösand, af Gr. 
L. Lect. ibm Mag. Jac. Jac. L T na?us jun , som dog 1758) Hon 
blef sedan 1775 omgift med Gr. L. Lect. Doct. Isaac Biberg i 
Hernösand, f 1804. Enkan efterlefde, f 1823. 

Namnet och slägtm härleder sig fr. Bredby i Kjurunda S:n i 
Medelpad, der farfadren var Bonde. 

Svågern efterträdde. 

Anm. Commin. Bredberg afled i lungsot ut: Ljustorps prostgård, 
hos sin fader, Prosten J. N. Bredberg, dit han rest kort före sin död. 

Mag. Jon. Er. Svedbora. (1773—83). f. 1731 \ Svedje 

' Wätra s.n i Ångermanland. Fadr Kyrkovärden Jonas Månsson. 
St. 1754; Prom. Ph. Mag. i Upsala 1761; Prestv. s. a.; Stads- 
commin. t Hernösand 1773. f 1783 28 /«. 


20 // nid. Var .1 mr<l Anna Magd I na-us (Lcclors-d:r fr. Hernösand), 
f. IT.sO. f Ibll, som sedan blof omgill med Handulsin. Clausén i 
Härnösand, f 1700. 

Recl. Sch. och Ridd. Mag. Jon. Sved bom i Hernösand var 
sonen, f lSb4. Comnitn. Svcdboiiis d:i Gatli. Märg. blef gin In 
med Matli. Lccl P. A. Hellzcn i Horn Ös and 2:o nod llisl L< t 
ibm O. F. Forssberg. 

IV ttet synes vara liemtadl af Svcdjc i ftätra, slamfadrens 

hemort 

Anm. / " ' s i mkring 

M'H) M f 1791. 

Hag. Jlenr. Jac. Berlin sen. ti?98 — 1806). i in i?% 

Se Kjrkoh sist i Rescle. 

Pehr Gerdlund. (ieo8 13). Se Kyi-koh. sist 1 uiii. 
Mag. Joh. Sam. Tlielaus. (isi4-20). Se Kyrkoh. sist 

i Anundsjö. 

Mag. Joseph Backlund. (1821—26). f i Indals S:n 1 

Medelpad 1785. Fådr. Bonde. 

St. 1808; Prestv. 1810 till Adj. i Sfibrå; Adj. i Tuna i Mc 
delpad s. å. ; Prom. Ph. Mag. 1812; > Colbga s. a. i Hcrnösand; 
Cons. \ice JNotarie 1813: Höginassopredikant ibm tillika 1815; 
Stads i. i t r och v. Pastor med Pastorahurdsbitrade derjemle 
1821 (med Inlr.-pred. hallen s. a. Sond. Septuagesima, Om Arb 
tarena i Vingården, Öfver ämnet: ~D , f 

hetarena och cl , ing. -orden ^fatll 9: ,37, 3S) 

Kyrkoherde i Sköns P i U uti Medelpad 1824; tilltr. 1826: Prost 
1828; vice Conlr.-Prost 1830; ord Contr.-Prost 1840; Jubelma- 
gister i Upsala 1863; Entledigad 1861 frän Contr.-Prosts-Expe- 
ditionen; f 1867. 

Ut/. Förslag till ny Er i sammandrag af de l Evan- 

gelierna (jemto E P Sclahn), 1 del. 1819; 

Rev utför er M Evangelium, 1860, Sundsvall; D ' 

<h Upsatser , Trio, en pabegynd Exeges ölver I\\a Testamentet 

(med fördelning på 3:tie personer, som om samma arbete förenat 

sig, nämligen B , 5 och B .: Bisk. Isr. Bergman i Hernösand, Prosten 

Doct. J. A. Suve i Tuna uti Medelpad och han sj>lf); 1850; m. m 


Oj 

ir I' fin kc liv i i i i 

härleder sin < , ,' ' s:n ; "Welpid, htarifrån 

s { 't laslorcr . Skön s i s t Hag. Pehr Ualvagcn. 

I, lid i sist. ton sist. 

H82(j ,. S C I»; Gustaf llin. jr U] S( c 

I J! inger). islorcr i V -d, r - """■"• sist , No, i „ Ms (Clionuis) Franzén. , IMf , , 

Pastoral uti Nerikc r a , KvH , . ' [h[l ' Kwiila 

S O- "ti Stockholm, sillen ^r en ' bmi 
Dm. I \l Franzén * '" " ' »lösand, 

s t 1830: Prestv. I k ; ijii p ne i ftVC » , 

»t »'.■-— ^srsr^i 

1843 lillir iPli / 
vårdande, en utländsk resa I 5 i Ja* , 

uti A i Holstcin samma rcsa 


!|in ^..!0,Uide,,. ,1857 59 S , dare Theol , , 

Er. Joh. \ordlillg. U800 t86Uj Se Kjurunda Pastore. 

M. All-. In». SlllldelJU. 1869 , F. 1841 , Wilhelmina 
orsaml uti Weslerbolten. Fad, Pastorsadj. ibm, sed m ra Kyrko- 
herden i Stensele l no Aug. Sundclin. 

St. 1860 fjemle sm äldre broder Pehr Alfred Nicolaus S., 
sedermera Pastor uti Liden i Ångermanland . Pr sIv. 1 till 

Pastorsadj. i Frostviken uti Jemtiatid; v Stadspred s 8. i Öster- 
sund; Brukspred, vid Graninge, af d. v. Sollefteå pastorat, i An- 
8 rinanland 1864; Högmässopred. i llcrnösand 1S66; \ Cominin. 
tillika ibm en kortare tid 1869; S ibm s 

mod Stadscomministraturen Hospitals- och Fangprcdik lulstjenstcn 
vid Länshak4ol njlg-on lid s. S ; Biträdande tillika vid Pasloral- 
vården i Stads- och L »rsamlingcn, ss. Comminisler; Folk- 

skolc-lnspeklur tillika 1872. 

med en Gröndahl (Stadslakarc-d.r i Hernösand). 
Utff M hållen i Hernösands kyrka d. 15 Jan. 


■Wl 


■■ 22 Flernbsand. 


1867, med anledning af Text. 2 Chr B 10. G, 7 och Prop. Huru 
christligc domare på jorden döma skola och hvad de hufvudsak- 
Iigen dcrvid hafva all besinna; Hsd 1867; 

Fred på Midsommarsdagen : det christeliga hemmet; 1869; 
Xykterhetspred., hållen i Hernös. Stadskyrka d. 16 Apr. 1873- 
3:ne Högmessopred. i ett häfte (15 Sond. och 12 Sond. efter 
Tref. samt Mar. Beb. dag 1871); 

En Storböndagspred. Högm. 1871, om Asaph, ss. en Botspegel 
(med ing. Bättren Eder, himmelriket ar kommet hardt nar, Math. 
3: 2). Hernotand. tt Högmåmpredikanter i Hernosand. Tjemten synes hafva upkom.nit 17ti , c 
denna tid, inga serski.da m^ssopremlnUr ^ZL^ *" 

Pet. Er. Thelaus. a7i4_i 8 > en- r 

Landsförs. sist. r Ur Con >n>in. i Piteå l:sta 

Laur. Dan. OITerdalin. (ms-M. rf- r 

Bygdeå (Nysälra). My Cfr c <"nmin sist i 

dessa tjenster, aom 1730-37 blef ai moTden sedna^e s den förr<! « 

Jo». I. Nordvall. (1737 _ 44) . Cfr Räneä Pas(orer ^ 
Mag. N. 0. Sund. ( ,744-48, cr r ^ , ^ 31sl 
^ Mag. 01. Jon. Genberg. 0748-5,, Se Pastorer ( 0ffer . 

Mag. Sam. Er. Huss. (.75,-62,. cfr Kyrkoh. M i oviken 

JSSL^ " Ber ' iD - f1762 - 74 '- S * C °^ * • 

i Ra5;. DaD ' E ' aVi FrlSe " dal - <mi - 77 >- S ° *** - 

Pehr Engman. (1778-79). K. i Medelpad omkr. 1750- 
Hugmässopred. i Nernösand 1778; f omkr. 1780. 
Födelseorten torde varit Ljustorps Pastorat. 

Bengt Engmark. (1779-82). Se uln Comminisler i l/«- 
dersåker. 

1782-4t m ' Commin - Slrm " lwlm to^e varit HögmäsiopreJ. samt Commmister 

Mag. Henr. Jac. Berlin sen. ( 1792-98). se Kyrkoh. sist 

' Resele. 

And. Nordhollll. (1798-1804). Se Sockenpred. sist i Fjell- 
»jö vid Ramsele d. v. Pastorat. 24 11 i 

Pehr GcnJllllld. fl804 12) Se Kyrkoli. sisl « [.ill. (förul 
Sladscoininih i H er nosan d \. 

Er. SjMillg. (1812-1 >. Se Kyrkoli sisl 1 O Lulen" iu„ u , 
Coinuiin 1 \inis) 

Carl Eric Widén. risis i:>). f. rss . Ångermanland 

f Ii ol i Säbraj 

M ISOS; 1 I SI i t : l II i ii \ P.i 

1 Sabrå 1815 och \;ir ftfven sedermera någon lid vid Pastoral- 
värden i Hcrnftsand biträdande, j Ib 

1 W ! död vallades genom vådlig liandolsc, och drunk- 

nade han ulj stadsfjerden 

Mag. Joseph Backlund. ri8J5 23). Se Kyitoh. sisi 1 

Skön. (Ii il Sladsi (iiinnin i Härnösand 

llanilll Ufstedt. (1823 10). V. 1792 i JeinUand. / 
Bonde. 

SI I8I5: Prosh IbiS till Husprcd. hos Enliclru Capilainskan 
fögcrhjelin i linåkers S-n al Wcslerlöfcla Pastorat fili Pjvrdblin 

Upland ock Upsala Still: \ Cantor vid Gymnasium och Soltutan 
1 Hernosahd 1S2S 30; // iJmi 1823 10, nästan con- 

tinucrligt : 

I under olika Ii lur \. Stadscommiiiister ibm (1824 

20), \. Colléga (1826 27), Lazarolto- och Hospilalsprcd. sand 
Kångpredikanl (1828— 40j vid Länshäkte! 

(■ 1631; lilltr 1834 efter E. P Selahnl och 

förenade dermed sina befattningar i Hernösand; \. Pastor tillika i 
Hernösand och vid Pasloralvård ii biUftdandc; 

1 ' i 16 7 hlltr. 1840: \. Pastor, med Pa- 

storalvård, derstades tillika in Aug - Sept. 1843, under hvilken 
lid han ock förestod Coutraclsprost-Expcrfilioneii ; A" t 

G a 1 4.4. 

ss. Coinminisler i SÄbra, och v. Pastor i Hornösand, 
vid Härnösands Bibelsällskaps sammankomst, 1837. f 184S. 

Docenten, sedermera Professorn i Grekiska språket och Lil- 
leraturen vid l psala Academi Mag. / i \ I / 

ar en af sönerna. 

Se vidare Pastorer uti Gudmundra sist 


Hernösand, 

™" Kr- Bylund. ((84o _ 51 , .. p 
^W.BI«. ri«i J ***"***». 

Sollefteå Pastoral i I„ l F 1808 , Eds •.-« • - . 

in, ''i « \ngerinaiil..nd / •• ; . P» östgård af 

- ;■ - - - .'«* tarrfcs 

*'■ '828; 1'restv. , m , ... , 
Adj. i i> a br a 1S4J 0( .|, U| ... mr ' »■ Commin ibm if.41 ,, , 
'851. t 1852 ib m . ,e4b ' " i u 

Pastor Blix var i l 

I ; ( ,./., ki 'J: r, ' s " , " ul ^-r k s amPresl . 

^ y VOro tivrl^k j 

. . , T SS ' Gymnast , Her„ usam | I82H 

' t,lnSl0,,,ler "■"""• '«»»-* Se Stö de Paslorcl 

-« . *5S ÄU 859 ^- cfr Nas p — *- 

CoJS , - i ttatr Bel S "" de,in - (I86ö -^> se Slad , 
Frans Ibr. Bliv. n8 7o 721 ^ r 

fGraninge). J Se Cor "nnn. , Langsel 

i Nd/t Si 3 "' (1872 - ?4) - "-l*^* * Co„ 

U-ÄÄ: (,874 - 75) - Do "'VKo-Ad, Se P„e. 5 a ndra 

^'Ät) ( f 87 ^ cc ; ' ."r 1 ^^ - h ■«•*■ 

11111 ■' F t83fi ' Jemtlandj Missions-Elev; Prestv, C OHBMIBH / 
26 Herno$and. ,«*,., i Härnösand (med Eleverne Magn. Tbeod. Berlm och 
nf H Jn> c"-r aflagd Prestex. .b»»; Har tjenstgönng enl. Kongl. 

I Th. » ' M ■■ l '"—' ss ' MlSSi ° när ' Evang ' F ° 

,Ad ÄÄ e «*'f«*ft «™ efier sin ord,nation ' i, a « Afri " 

k an«k!'he na.anderna; Höll sedan, e«er äterko,,,ste„ t,l! Sverge 

Ådi och vid Pastorsvården biträdande ut. Haggdanger . Anger- 
»»Jd 1873 m Sep..; Dc^to-A*. ***—*****" >#* 

Hand 1875 S, / 1S . Gymnasium i Heraösand. ^■iMBBHMBBB ■1 Gymnasium i Hernösand. 

Delta Gymnasium stiftades af DroUn. a„ » as Råd 

1648, gillades af Ständerna vid 1640 ärs Rik.H, . j 

UD betande .050 (Ny a ■^-JLS^^Ä' 
tend^nl, »ar redan d. 3 Juni 1647 stiftad) öuper.n- 

2ne ?'Th l jf' '"''f «" " re P run 6 I * a ■«. ' Stores, hvahbland 
2.ne i Theologien, 1 Matheseos, 1 Logues el Melaphysices 1 H, 

samt 1 Gymnas.i-Adjunc.. Sedan ,857, „,. , * ,, FåNrd °^, 

ZLlm , r, " P r aSi " m ° em,e hårvaran,le Trivialskol.) 
regieradt till ,it II itar-Lorovcrk. 

1,^'"' '; ,'■ ' d. och Gynmasii an- 

K 54 nglmgar till Acadeoii. ml D 

r im^hSi , r o"f S r" r , : ' t,a u ? ,bl l nd MH " ' <**• »f 

Ä' 8 '» nos 

rtill fvå„ Aci ' r ° verl r '"«>» 

1 Stu- 

: Hi ' 

hade t" "h^,.' :, J** 

afekaffades till 

r 

La 

viss rn-Vr t !w ' berörde ZJ ' ** 

m«d ^ , frade 

bet , ' , I sv,n- 

rande, , ' Mgm b ra- 

a t , pp&ga ill 

leciisk q. , ! - måst pä en dia- 

jSf * h ' reng/ordes,W- 

forl , , I sina modererad.-- form- t 

on d ' sl ' ! ' e, alldeles f rrän 

TO, * ^ p" '• .^ Upsala A, ad, mi märkes Mag. J t h. Joh. 

<Tela by T Ånl manlinS u ? ng i. , ??^S r H ? fln var f ' i Kordingrå 
Swgö Pastim fTpZd 16 ° C ° Ch + 1717 Ss " Kyrk herde " Ha * e ™ och ■■^HB^Mi ■■■^^■I^M^BB^^BM ■■■■■■■i 


30 Hernosand. a„ m 4 Till minne af Upsala stora möte, nd dess 100 de-finga Jubi- 

i«» tSs dS oTat al K n. Carl XI åt al a Consistoner . Ri- 

leura 1 , mcd , i n lan ett 

k t en Ji D ,,„,, ntt lr , r _ „ t , a flCe stciATsnetrel. ka- 

r , L&VE:; bJubelpcnniDgejsanda. 

med erinring om fcyrk n, öfter Lith.irgien och Re.oraationcns 

ietnSe framgång, och har densamma till ofversknft. Jactatur, sed tota 
tomen (det kastas, men ar likval tryggadt). , Hernbsand. 81 Hernösands Gymnasii Lectores. 
Prim. Th. Lctores: 

-Y 2** i nj *,, o, ;^:\ p :t,r - pas,urat - ~ 

Rec,c' id6v„ „:!„?, "i' """"T'' » 6 .och 

Helsing.and 16^7.657 '' ^^ ' B °" naS U " 

^i^a^Är^ rr s ° dcrharani 

Zach. PbnUnus Kvrtoh i Vi.i? i • i " ' 0(rerdal ' Jt '" ,,la "< 1 

?&Ä£ pi b :," ius - (,c55 - 66 >- f ■ ***** 

Oy« med en doUer 1,11 Commin. ffic 01. Boldnssios i Delsbo 

sifvil 7" ° ^f X W ' b0mUS ' f SS - Ph C «»**t '685, ha u«- 
g.fvit Å,ig,r,nanl,mds Lamlsk-aps C tunt, „ fr (1682). 

Mag. Pelr. P. Vnzeliiis. (1666-73). f , Neda„s,o u i. 

Gudinundrå S:n i Amrermai.liml r, , u » l „ ans J° utl 

o. r: i An e" ma »'and. Fadr. Knapen Pehr Segerson. 

Kvrfcn* »*' ' Hernösand J 650; Th. Leet. See. 1652 ib», 

sanl r "" A "g Cr " ia » la " d »658; Th Lee., ä.er vid Her,^ 

66 IT7 } mCd fr r' rade ^ K ° ra PaS '° ra " S - U " d <> '"C» 
1661 Pr„„. Th L,,, r lbm IC6C. t 1673 />,,, ?J. £«tor , 

nernösand 

Var ,,/i ned Brita Lundel, (Kyrkoherde-d r i Skellefteå). 
Cfr Kyrkoherdar i Nora. 

W«g. flath. Stencil. ,1673-76, Se Biskopar (M Meuch.us) 
HaiJU. B. Bolin. (1677-81,. .e hyrkoh. i Sj alevad «,,. ■■■■^■■MHMi ■>> Hernösand. 

Mag. Vie. Jon. BuSCllcrilS. (1681-89). ^e Kyrkoh. i 
Skellefteå sist 

Mag. 01. Er- Mört. (1689—95). F. 1657 i Hcrnösand. / 

Kådman. 

St. 1674; Prom. PIl Mag. \b$o: Gymn.-Adj. och Cons.-Notarie 

i Hcrnösand 168b: Prim Th / t ibm 16b9. f 1695. 

Hans död vallades d. w /« s. a genom drunkning pa den svaga 
•sen vid Morrebargcl invid Härnösand pä en resa »till sin gSrd 
Ulansjö uti Högsjö Socken, jemle sin syster Christina, som lika- 
ledes då vådligen omkom. 

En äldre Mag. Mot/,, F Mört, f 1691 ss. Red Sch i 

Hernusand, men sonen var Commin. i Sköns Pastorat vid Aino i 
Medelpad, E 01. Mört, \ 1764. 

Mag. E. 1*. NeSSelillS. rl697 — 1701). F i Näs i Längsele 

S n i Ångermanland. Fadr. Bonde. 

St. 1678; Prom. Ph. Mag 1691 : Prestv. 1695 till Reg. Prest 
{\id Öfverste Spens Regemente); Gymn.-Adj. och Cons. -Notarie 
i Hernösand 1696; Th L 1697 t 1701. 

Namnet synes vara hemtadl al födelseorten. 

Mag. II. 0. llliPIIS. (1703—6). Se Kyrkoh. i Luleä sist. 

Mag. JoJl. N. Norlailder. C1706— 14). Se Kyrkoh. i Nälra 
uti Ångermanland sist. 

Doct. Georg G. Wallin. (1714—24). F. 1686 i Gelle. Fatlr. 
Kyrkoherden ibm, sedermera Kongl Öfv r-Hoj 'predikanten och Bisk. 
i Hernösand Doct. G or> V. Wallin. 

St. i Upsala 1696; Prom. Ph. Mag. 1707. R ste 1708 utom- 
lands, förnämligast i Tyskland och England; Återkom 1710, 
Sec. Th, Led i Hcrnösand s. å. ; Prestv. och lilltr. 1711; P . 
Th. Lect. 1714; Reste an> o utrikes 1720, förnämligast uti Frank- 
rike och Paris, då han tog \ågcn genom Sfidei d, Östergöth 
land. Smaland, Sfcåri o. S. V. 

Th. Licentiat och Th. Doct. i Wittenberg 1723, under samma 
resa; Återkom till Hernösand s å.j Utn. Kongl. Hofpredikant 1724, 
fcmoUog tjenstg. vid Kongl. hofvet i Stockholm, i samma egen- 
skap, s. å.; Kongl. Bibtioihecariw \id Upsala Academi 1727, Th. 
Prof. ibm tillika 1732; Superintendent på Oottland 1735 ; tilllr. 1736; fl< i/m//. 33 Kyrkoh. s. a. , Lärbro Pra b.-Pastoral : Bisk , GöO,eborg 1744; lilltr. 

/>,/ pra fo, Theol. Lection vid Ilernosands Gymnasium 

1710 ut. Upsala, vid token, sten ift*n sin 

. "':"> , : H ss - uln - Theol. Lector ,1 ,„. genast vid 

sm h.tko.nsl fnm samma sin forsla utländska resa, med anledning 
al det nedbrunna skolhuset, ett lat, tal, under rubrik- Caslrum 

** Jh ^'^ l U ,, 3 Th Lector 

mi d 7 Fet»: 1711, vid tillträde, af Th Lec.ion och sitt le- 
damotskap , tons.sloriun,, $\\l Introducthnstat i Herntsanch kyrka 
i anseende till skolhusets ännu da ofullbordade utbyggnad efter 
branden, med ämnet: / y , w , * Viam ma _ 

Intnonu. 

fföU, ss. Th. Lector och Rcclor Gymnasii, / ett fn . 

vigningstal vid skolhusets aterupbyggande och invigning, med äm- 
net: De Seholarwu pubUcarnm M ahbm et o 

Företog 1116, uppa Snpcrinlendcnten i Hernösand Doct C 
N WaUms (sin faders) cgenhandiga skriftliga förordnande, c 
sitabonsresa till Åsele Lappmark. 

/loll, d. V, 1717, med anledning al skolhusets invigning efter 
** andra branden (1714 års brand) å detsamma i Hernösand, ett 
nytt [mignmgstaL med ämnet; Phoébm, ab excidio Gymnash Hemou. 
uitra tnenmtim, triplex ; oratie 111. ni. 

Författade, under sin vistelse i Parh vid sin andra utländska 
resa, 1720-23, sitt lärda Paris in. m., som han ulgal i Mmbery 

I1AI 1723, vid samma sin ull. resa och sin Theol. grad uti 
Wittenberg, L t l kan öfver betrakteiseäiunet : Chrish 

magt Oi ; 't , de svaga (på Tijål 

Höll likaledes s. å., vid sin afresa ifrån Wittenberg, sin afskeds- 
predikan Annandag Pingst, med ämnet: t? 
tUerkärlek (på Ti/sh ) 

Innehade s. a vid Biskopsledighelen i Hernösand. efter sin 
läder, ett betydligt antal röster. 

Innehade sedermera, under sin tjenslgöring vid Kongl. Hofvet 
i Stockholm o. s. \ kallelse Ull Pastor i Stockholm, S:l Catharina 
m 11. andra församlingar. 

Om sina befallningar ss. Academie Ribliothecarie (1727) och 
Th. Professor (1832) uti Lpsalu, säger han sjelf, natt bon 

3 wammmB m i.\ 


h erh II i i 

s som IJiblioUiecarius vid berörde t p.salu ftciidcmi, visade 
Ii. ni sig i iifrigl ii un iil ilc utmärklasle. 

&i / I ;t'\ inI.i cic lian, SS. Til. LeCl. i ll.sil, 1719. 

£<å i />' I f7 i i bevistade han Riksdngarue 1738 11, 

liulu lidnu nli Stockholm; ocli lorlallade / G tr, . l<: i \ 
(Golilandia antiqiiit ol nova), ulg. 1 dotheborg 1717 (l:$la del.), 
ocli 1770 (2:dra dol, genom sonen, Hisk. i Calniar, Pm l \t<rt 

g n 

Bit G bevistade han Itiksdagnrne 1746 ncli 

1751, som var hans sista, saml egde förslag hll Brkebiskop i I u 
siilii 2:iie finger, nämligen 174^ och 1758. 
1700 " ss Bisk. i (.(ilhol.org. 
1 1 hölls vid hans bogTafning d. " s a i Gölhcborgs 

Domkyrka nf Bisk i Skara D.ui. Engelbcrl II iK mus öfver b \i 
Ps 31: 22, med ing. Ebr 13: 14 jcmle IV los. || S s. paraletl, 
ocli bolraktolseamni i / n ( g / / ( [) en 

aflidne hade sjell ulv ii donna liklexl) 

Som Biskopens död inträffade under ull\st Prcslmötc i Gö- 
Iheborg, fick hela Prostmötel ibm tilllalle alt mod sorg och stal 
följa honom i II grafun. 

Bit G j G Wall, n fd y. eller sonen) ar bekant ss Tlicolog 
Historiens, Naturforskare, Talare, Predikant och stor Språkkännare] 
11,0,11 i! > ,n ' Sl " «MHtel viirdig och exemplorisk man, som i sin 
embelsskieklignel och serdeles i sina förljcnsier och sill ml om 
Mernösands Iftrorerk, ss. uti 13 Srs tid Th. Lcctor ibm. har I, 
sina likar 

Till sK.lln.d från sin fader (Disk (Jeorg Wallin i Hcrnösand) 
Kallas han junior och lilius. 

Skénl sjung r Bisk. . Linköping Docl A O. Ryzolius, Svea 
" h Golba Biskopars senior, om denne sm väns död och bekla- 
gar sin förlust uti en oiver honom foriatlad 1,1. elegie, hvarnli 
•an liksom afimdas honom hans lott, att la do lorc sig, nar han 
börjat denna sin klagosång med dessa herrliga ord 
Me moreris Wallinc prins? Tibi Parca q me len. 
Allul.l elc. cic. (Se Wesléns Hofrler Ilist 3 del pag 41) 
x M l:o med Kl.s Pafmrow, ri I, Prof -dr fr Upsala) 1714 
^t 1-1, 2 o med »arg Sel.roder (Th. Lecl -dr I, Golhcborg), 


, i ,« ■«. * >s hlinv "> bvaribland märkes IJisk 

' ( -' lr "" "<"' M«rl Georg \\ „ II, nsll .,,,. nm 

, / """" , ****** m, uumgd ikrifloi i «,,,-,. ve- 

1(1 s,v ""' "- I" 1 »»»toner, orationer i ■„ , 

Tesi..-, P* Lm| , Likpr, ^ 'j 1 "^ ' «"*-■ -V 

,' !l ' '"- Likpredik»!,,^, märkes ,,, b „ 1 |.„, nf „, ,, I)U 

:"t"' ' ' , "' IJ ' S "" l,h "- ' l! — . »«-' nef E„ 

ropande, ros. , ,, k ,,,,„. ; , TwLPk , 2 , . 1); ' h MciM| l )7 ^ 

«ag. Frie IM. H ; ,lai. S cr. ,1-21 » , , Vill ., . . 

SI 1707; Erhöll 1713 con o„ | los Proslcil , M S[1|| . 

B *k .« c,,, r.,s ,,„„„,„ Erkob. i fp„,, a , D , 
1'v.lken ha,. „ck 1714 blol rölJHktig 1,11 Uademic, dcrsl , 

ln,„ IM, mg. 1716 ib.; fl i i:.M.P, t ,„ 

"» '■ i 1 1 i5 ) 

f. ,„,„„„ , M«r, j . oi n , ochCommin uli Liden 
*" S l ^ rM ' "»^P"". ' <" H . voro l, ans , 

m" (gon. denne scdnwo) var Hisl Lecl., sedermera 

Ib ol Lecl. .id nernösands Gymnasium, Ma e 01. hr. * ,„ 

sa benämnd lill skillnad IMn sin larraderaf lika na 

""""'''■ 01. hr. W b (i Nälra 

J ' ■"■ »ernlad! af II .,, D) „„ „ s „ ,, t .,. , Bag. Blav. Ilaqii. Frisendal. (•ndmundii sist (1737-43] Se k>rk <;ii i Dött. Lanr. 0. Uanisiröm. f i743 60). SeKyrko* , \„- 

lllllgll sist. 

Mag. Pel. \. llolmbOfll. (1700-63j. Se Kyrkoh. . Sj,le- 

»•Hl Sist. * *• 

»Äg. llCll. Pfltr. Mröll. jun. (1703 87; l i Grund- 
sun.i, s. n 1711 ; r-;ir Kyrkoh ibm, sedermern Prosten och Kyr- 

koh. i Nom uti Vngoi iland. 

Si 170. Prom Ph. Mag. 1740: Re^le ulrikes 1742 til Wit- 
lenberg, llalle oeli Rostock; Coll. Seh. vid Frösö,, 174G: Ap< I, , -ill III i 
I7.")l i Hernosaud ; Gyuiiia£ii-Adj. och Cons.-JVol. 1754 ibm; Ktonn 
Lecl, 1760: 1 l ■ 1763; Tjenslledig I78tf. f I7R7. 

Prim Di Lecl. i Hcritftsaud [efterträdaren), soderniera Kyrkoh 
och Gon Ir. -Prost, i SJvollc/lc;», J< ?\ $ var en 

var Eloqu. LecLorn i Horn ö sand, sedermera Prosten 
.hIi Kyrkoh. i IVordingia, Mag. ' 1 & .. * . , 

Dovt. Nils Ström. (17S7— 1800). Tillf. 1783. Se Kyrkoh. 
i Skellefteå sist. 

Itoel Carl Giisl. Sordin. ( js>o :,,. se Biskopar i n a - 

iio sand. 

»Oft. Carl Stridsberg. U605-i9>. F 1755 i Härnösand 
Log. och Phys. Lecl, vid Hernösnnds Gymnasium, Professorn 

W«g. Mag 1 J . b 

Si. 177 i, Proin. Ph. Wag. i Göttingen 1778. mc Conreclor 
vid Tyska församlingens Scliola uti Stoekliolm 1779; Lärare och 
Föreståndare 1762 for en privat Skolinrättning derst. (till 1789) 
Lärare 17 O 95 IV, II K II. Kronprinsen, sedermera Kon.Gu.Jf 
/f/ A ' atslcillrgji vetenskaper och språk; Ko«<H Biblie- 
Ihecano i Stockholm 1792, Secrelerare vid Kongl. Nu ni mor lotter i- 
DirecLionen 1796; Il.st, cl Mor. Leclor « Hernösand s S $,, 
TI, Led. 1800 (med förolasningsskyldigkel , lid., spräket): Presh 
* '! P ,. 7 n y ,fi0: •"". PaMor i Nälra 1807 (nian all tili- 
Th Doel' l1o9 ' S, '^' U PnBb - Pwl - JR08 ' ,ViB P- ««n. och 

,. t D . ! , 'l j J V,r ,or ^»'ot Ledamot och Tjensleman vid 
lere la.da amhmd, nämligen Secreterare för ulnkes breivexlingen 

^k W ,,, jn , s , n ;i uih var (Jess ]ei;uiioi 

Lo afvon,! lusoal.k, icademien 1798; Corrcsponderaud 
Ledamot ud LAcademie Jtalierme 1799. ,., Il f j 8 n 

Kn lo/. * o 7 ' " var en äldre bror. 

mMM "^ Va ' KCCl ^ ' »--and, ,ag. * % , JH 

' < l med pcrsonal.er ofver kongl. Hofprcd och 

Kjrkoh. i Ljustorp R y s |pf) u ' ,La ocn 

Doet. Joli. Häggblad, fisjo 321 i- 17-K , ,. , 

uU Kordingrä Sm. X*. Bonde. 6 ' Ha ^ V,kC " Ihrnösaiul. 37 n. uJr/8o? M Pr r; "V ?* T; n Cand180 ^ 

Adinm-t 11 , och ,0,<),<| n^l li'1 Gvmnasii vfee 

in. llli. tb09. Gymiiasn ordinarie Adiunct ISIt Sp, ti, 

"'"'■ ''">'• 1822 l '»'k«» A,i // , 832 °° » 

Företog 1820 ,,. P , Tk L ,.,^ Qn 

l ' l " i . (ft "'"" hwwaktorw aphiM. wIlgioMoMitoboler 
;, . w v„//,„„/,„ / vid Ritad V me 1883 och .828; Secrelerare 
v... Westanorrland, Läns l.u s | la ||„„, gs - S allskap 1818-2^ 
Jnncha,!,. y^^,,,,,,, vid mo , fi ; ( ft 

GiH med en Hoilzén (Leclors-d:r , Hernösand) 181 1 

t'.y en pnM omml.uy, IrycM efter lians död. 

Boel. Joh. Norrma.ll,. (1832-54J. F. 1786 i Nerd»,ali„ gs 
^.n uN i\. Ångermanland. /■;„/, Bonde. 

, i .,?''. 1^ T ' lpsi,la - sc<la " ' L ""* 1 (S07; rro "' ''I' ■»« 

. Lind IS08; Docens ,. ä. i Österländska språken vid Lund, 
Academi. 

Lnderg.ck \ lo Ii ättsexamen 1812; Förestod Not-tjensten vid 

onv AcadcMcum s. a.: likaledes Sckratcraro- och Camererare- 

», IR12 och 1813 vid Academ.cn dorstades: E. o Ad , 

Österländska och Grek. L.t.cra.nren s. å ; Ordinarie \d, 1815; 

ii. (». Prol. 1817. 

Förestod LL. 00. Professionen 1817-20, och hade ock nå- 
gon kortare tid förestått Gr. L Professionen vid samma (Lnnds, 
Vcadenu. ' 

Theol, T, t Scc Vid II /, Gymvmnm l«20-32 (med un- 

dervKsmngsskyldighel i Hthr .,.,■,,/.,, m m) 

Th Docl. 1830 Nid. luhelfeslen; Pr, TI L *h Kyrkoherde 
\^° l ' ' /' ' l «« ^32; tilltr. Pneb. 1834; Revisor IR o, 
1843 och 1847 „li Stats-, Banco- och Riksgaldsverken i Slock- 
Holm; Secrelerare i Westcrnorrlands Lans Hushållnings-Sällskap s / tmt. 39 


1824—44; nevisur i Barikotlisconleii 1846; Led. .il Kongl. Nurd- 
Kljeiiu*-Ortlt*n mh f 1854 " ss TI), Leci. i Hernösand- 

11 ms hustru, i i Iritu Lund, j 1873 i NiHTlelge, 

Ijom >j bcjf ra fven jenila honom i Hor nosan ds stad* nya kyrkogaVd. 

I i < «> I \ ers.) : 

V .- in ni. 

Mag. Carl \lir. Goriielius. ti857 •» f. 1828 i östei- 

gnlliJand; From. Pli. Mag. 1854 ; I Ii. Ctiud. 1356; Doeens i Th. 
I .u i Upsalu s i a i ncli liyrkoh. i Mäggdäii- 

ger 1837: Tli. Led. i Liiik6piii$- 1859 Tli Idj. vid Upsata lea- 
tlenii och Kyrkoherde i Hagby Yv.vk. IfcifiO: / ums 

med U>iviiiMiiiiovs.k)I<li<>li(l i Km I diistorieu och Theol Prajiio- 
(iiinerna) 1862; Kyrkoh. i Da u marks Pracb. -Pastorat (i st lör 
Hagby) jcmlo Professionen 1863. 

L '■>■ till I' i bland Iji.vila Aeademies Professorer vid 

del 20()-a , riga Jubitouin i Lund 1608: Tli. Dock s. a. derstädos 
(primus) Ledamot i Kyrkomöte! idel forsla enl. nya represen talions- 
lagsliflningcnj i Stockholm s. a. 

7 l3:o loio) till Biskop i Carlstad 1671; d:o (.3:0 loeo) 

till iI:o i Hernösand 1364. 

' • Petn / ti W. F. Bcsser lofvors. fr. Ty- 

skan ); 1859; 

11 t rma; tips. 1872, in. in. 

Mag. Jan. IVidCII. rl859— ). F. 1824 i Tliorsäkers Pastoral 
uti \iigerinanlaud. 

SI. 1846 di Proin. Ph. Mag. 1851 i Upsala; Theol. Cand. 

1833; Prcslv. 1854: Past.-Adj. . Skellefteå (hos Nils Nordlander) 

v. Gymnasii-Aoj. i Hernösand höslterm. 1855; v, Commin. 

lin 1856: Sta dsconi minister ilorst. 1857; \. Hislor. Leclor tillika 

1V!1 fvörterin. v. Th. Led. s. a.: Th Lect, /, A 

l s. a. (1859). 

Spoeiimnoradc Pra?s. för Theol. Leclionen i Hernösand 1855. 

Folkskole-luspecteur tillika i Ångermanland 1864 och tölj. 
till och med 1871. 

Prajses vid Prestmötel i Hernösand 1866; Th. Doet. i Lund 

m I vid 300-äriga Jubil. i| )m till minne al Carolinska Acade- 

«««» derstädes stiftelse d Kon Carl XI); Kyikoinötslcdauiot i 

Stockholm s. a.; Riksdagsman och Led. i Första Kammaren ibm Hertiiisaml, 

1871 fined hållen Kiksdngspredikan vid Riksdagens slutj; Riks- 
dagsman vid Riksdagens Första Kammare i Stockholm 1*72; Lands- 
tingsman v.d Landstinget s ... i Hernösand fin SepD; Riksdags- 
man 18/3 i Stockholm i Första liairmarcn: do 1874; d:o 1875 

1 fw ibland de närmaste till förslaget vid 

Biskopsvalet 1875 iu Dre. i Hernösand (dier A. F. Beckman). 

I 'o Skr Om Uixtrid. i ,. ( 1855); 

l: ! """'' "" / "' (Spec. pro Ledoralu): 1S>3 i 

Hernösand: 

En 1 1 y wn » r at, 

rlelse .>rh /,.,-,. (Spec. prjésidendo i Upsala. 1858); 

0,n c " af Oucl. Kliefoili; Ölvers. fr. Tyskan med 

bearbetningar (Hernösand 1866) j m. fl. ölvers. i Theol. ämnen. 

1 lam ulg.: T/n „|\er det C tn« P, ch 

,h ChrixtHcts 1 fSyiioclal-dispulaUoii); Hernösand 1866, ni, in 

Ofvunb. Biksda L.m (1871; afhandlade ämnet: d ' ,jhct 

ttt ulkomdt Heri - i och flm f, med anledning 

al Text Dok Ps. 33: 12. ° 

Mi nspred., hallen i Säbrfi kyrka 1873; in m. 
// ; / 41 Sec. Th. Lectores: 

7 upkoin nu 1 Gytnnasii stiftelse \) ciiligl dess första 

Ktiglementc skull»' Gymnasium og« 2m Theo!. Lccloi i 

Mag. Pelr. Jon. Linnerius. rt650 >j. s, Kyrkoh sisi 

i Skclli Iti-.i 

»lag. Pelr. P, KeilZClillS. (1652 58). Se Kyrkoh , Nora, 
si^t Th Lect Prim 

Mag. Joll. N- WibonillS. (1658-61). Se Prim. Theo!. 
Lcct sist 

Mag. Pelr. P. Neil/clilis. (iterum 1661 71). Se Kyrkoh. 
i Nora, sist Prim. Th. Lect. 

Mag. llirisl. \. BoziCUS. (1671 TU Se Kyrkoh. sist 1 
Nordingra. 

Mag. Pelr. E. Warg. (1674 76). Se Kyrkoh. sist i Kora 

Mari. 0. PorzelillS. (1677 86). Se Kyrkoh. sisl i riiors- 

aker i Ångermanland. 

Mag. 01. K. MÖrl. (1688—89). Se Prim Th Led. sisl 

Mag. llirislopllorils 0. All/XMlills. (1689 95) Se Kyrkoh. 

sisl i Piteå. 

Pelr. JaC. ElirenJUS. (1695— 1703). Se Kyrkoh sist . 
Oviken. 

Mag. Joll. N. Noiiaildcr. (1703— 6). be kjrkuh sist i 
INatra. 

Mag. II. II. Onillberg. (ITOC — 10). be Kyrkoh. sist 1 Nor- 
dingra. 

Mas. Georg G. Ualllll. <1710 1 -t). Se Prim Th. Lect. 42 / )ii(L Mag. dm. I>. Solailder. [1714— 16). Se Kyrkoh. i Piteå sisl. 

Mag. Zacll. \. Plaillin. (1716-23). Se Kyrkoh. sist , 
l mc i 

Mag. \ic. Jac. NenzelillS. (1723 32). Se Kyrkoh sisl 
i Ljuslorp 

Mag. .lar. Abf. liciimarL (1732—37). Se Kyrkoh. sisl 
i Lule.» 

Mag. \H(I. \. Sfillerstrfilll. (1737 il) Se Kyrkoh. sist 
1 Tuiia (Medelpad 

Mag. Me. \. Grailbaum. (1744—52). F. 1099 i Granlo i 
Selångers S:n uti M .1 ilpad. /' Bonde. 

Si 1721 och prom Th Mag. 1731; v, Rcctor Sch. 1 Hornö- 
v ml 17 2 någon tid och tillika Adjuncl i Sabla; Gymn.-Adj. och 
Cons.-Not 1 Hernösand 1737. 

Var, \ , följaktig Bisk. Nils Stenull på visitation i Jcmt- 
Imitl 1738 in lan. s. å. 1 Offcrdal). 

Hist cl Mor. Loct. 1738 1 Hernösand (1738); Se Ti L 
1744 ibm. f 17">2. 

1 G b var en r 1 / r 

£' var Kyrkoherden i Grundsimda ./ , \ ftwfan 

Abiiinef synes varit antaget af födclscbjn. 

»lag. Petr. V Holmboni. (1752 ocu Se Kyrkoh. sist i 

">jale>ad. 

Mag. Carl Jon. Genberg. (1760-65). Se Kyrkoh. sist i 

Arnäs. 

Mag. Pel. E. Selander. (1765-69). f itog , Wibyggerå 

S:n 1 Ångermanland, r b Commin. ibm vid d v, Nordingrå Pa- 
storat, E. Pel. Selander. 

St 1720; Prom. Ph. Mag. 1737; Collega Sch. i Hernösand 
1/|J; Preslv - 1751 j Conrector i Hernösand 1753; Gr L Le. l 
lrfiO — ■ 65 j Set. Th, Lect. 1765. f 176ii. 

Mag. Er. Er. Häggbum. (1769-74). f. 1714 . otteböle 

utl ™ggdangers S:n. Fadr. Bonde. ^^^■■■^■■B Hrr 4 s| ' p ' rh M «g <"' Al, i Sunne Tasloral i Jemt- 

I "d I IG (.Il Sch. . Hernösand 17 2 lörsl . Secund.-classet. 
och sodan . Tcrlia); Gummin. . Ksitra . Ångermanland 

»- <.r L Lect vid Hernösand* Gymnasium 1765 ' . / r 
ihm 1709 T 177 V 

/ varil en hud och dislingnerail inan, so... ifrån Lands- 

fonnninisln uppsteg till / 

äi förmodligen hemladt al Häggdånger 1 

Ångermanland. 

Mag. 01. Isr. Walangcr jun. (177-* n?) 1 172- , Li- 
dens S11 al Indals Pastorat i Medelpad. / i :i mm. ,1,,,, 

SI 1743; Prom. Ph. Mag. 1752; vice Paslor . Kamsele i Ån- 
germanland 1755; Goll Sch i Hernösand 1700 (i M i ;n , i: (l | 
(i Tertia); Gymn.-Adj. och Cons.-Nol ibm 170: Hist. cl Mor 

Led 1700; .V, TA f t 1771. | 17% I. 97. 

Fa \ ir Gommin. i NAlra 01 I . W « , i, till 

skillnad ifrån honom benämnes han 

#' ■' ! ■ n biel sm faders efterträdare ss 

Commm. i Indal (Liden). 

V / ,n af II'. \ngers by i Högsjö S:n, der larfadren var 
wlt 

Anm. /I! , ; ,. mcn U p TÄ |{. 

nade ifrån denna sin skend id ; n, och 1 

Mag. Carl Gustaf Nordin. 11797— 18OO) s e Bisk. s.si 1 

Hernösand 

Mag. Carl Stridsberg. (1800 5). Se Prim. rh Lect sist 

Doel. Ibr. Renström. (1805 9). Se Kyrkoh. sist i Kordingiå 
Mag. .loll. Häggblad. (1809 19). Se Prim. Th Lect 

Doel. .I0I1. Norrmalm. (1820 32). se sisl Prim. Th Lect 

Ann . A; Is 2 i| r ; .< t| n S TI J 

/ / h . I . i 

S I utanm T unrei . på I 

i I S G i 

finnande Math. Lcotor J I . 1 . fl., < 

■i i t mdhetor i Ih r i iningai och hj 

lian läran an ni n, som rai i nytt ) rga- 

: Ig. 14 //. rnosoitd. Miitlhs. I '.tcfofrs: 

lltff. (Iirjsl. IrcUlltlll. (11)0 55) s ky.ui. sisliSkon 

M ■■• Gcoig Olir. Klilli»ills. (1655 G8). T. i Söderman- 
land: Prom Pli Mag i Kbo K 13 rid P) )/ Pro-motiouen 
derstudes; SkoJiti. i Ti i n i Hl. )/ / i Hernösand 1655 

s var Sko lin. och ( oiinniii i Luleå, sedermera Kyrkoh. i 

.Illi k >|H\l ( 

i.n J >tilsiiirifi och \an lill Supriiulindruliii 

V ?■ Pt > '"»"•I' 1 genom hans recomuiendalion befor- 

drats lill detta Locloral 

Mag. Isr. II. Ihiu-esiils. nfi77 89). F. i Dynas uti (ind- 

mundr.i S:n 1C40 Bonde. 

si i ibo 1665; Coll \p..I i Hernösand 1070. Prom Pli. 
Wag i Åbo 1077 1/ / , n rn , x;i|| ,| g | | J( ; 80 

\ils Laitr. ForSSelinS. [1690 iro »> Se Kyrkoh. i Thurs- 
aker (Ångermanlands) sisi 

Ma . Dail. E. ToilSCllCr. (1705 10) Se Kyrkiili mm , 

skon il Red Sch i Pilefi). 

Mag. Jac JflCObSS lllieils sen. ( I710 22). Se Kyrkoli 
sisi i Giidinuii.il i 

Mag. JOAII J«C. KlireilillS. <I722 23) Se Kyrkrth. sisi 
1 Ihorsnkcr i titgcrmaiilau<|g). 

Mag. JaC. \. neilllliirk. ,1723 32,. Se KYrkol, mm , Lufta 

Mag. Elav. 11. Frisendal. 

Gtidinttndrå (1732 37 1 s e Kyrkoh. sisi i Mag. 01 01. Planlil,. (1737 13, V. 170, i Härnösand 
* fclo(jn. Lecl Mag O/, /v,,,., Hrrnötnnd. ^ 

St 1721, Prom Pli. Mag 17.31, Mail* Let. i Hemfisand UV 

f 1743. 

Ledor / var berest ocli m man af stora kunskaper, som 

efter »Mutade plnl. gradualsludier g,orl en resa till Orwntm oeh 
,/f u i lan. 

Mag. Ptf. V llolmboni. (1743-52). Se kyrkoh. »st i 
Sjalcrad 

Mag. Uem P. Eurenius. (1754-74). f itu i Oviken 

1 Jeintland. Fo<*-. Prosten ibm, Mag. /Wr ./ /. UUB 

bl 1728; Prom. Ph. Mag. 1737; iuscultant . Kongl Go.n- 
inercc-Lollegiuin 1740, Hofmastaie for del Kongl Rofrck pager 
omkr. samma tid |. något sednare; Math L i 1751 i Hernösand 
f 1774. 

Let Euitmu* tecknas ss. en lika skicklig som n.unler och 
behaglig man. 

Mag. Pehr A. Ilellzen. ims-isii). f 1744 , Heiiesjö 

Sm af Ragunda Pastorat i Jemlland Fa h Bonde 

St. 176G; Prom. Ph. Mag. i Ipsala (ultimus) 1770, v Lector 
uti Mathem. vid Hernösands Gymnasium 1772; Ordfnaru Mat 
Le t r 1775. 

Speciimnerade przesidendo i Theologien 1782. 

InMgde d. 2 % 1791 Hernösands nya Sko)- och Gymnasuhus 
med ett hållet tal (se nedan); Un. Riddare af Kongl Wasa-Orden 
1800 f 1811 V g . 

Ort med Cath. Märg S^cdbom (Commm -d r i Heruosand), 
onigift med Hisl Lett. O. F. Forssberg i Hernösand; men var 
Hcllzen afven i ett föregående gifte förmäld innan han blef det 
med Cath Märg Siedbom och \ar hans första hustru en Hög- 
ström (Prost-d. r fr. Skellefteå). 

var Coll Schola^ i Hernösand. sedermera Directeuren 
vid Wilsta Warf i Timra Sn i Medelpad Mag Pehr And i 
b t synes vara bildadt af födelsesocknen 
Utg. Tal vid nya Gymnasiihusets i Hernösand in\igning d 
20 Juni 1791 : Om uplysningcns inverkan på menn iskors och sam- 
hällens sallhet, tr 1794 i Stockholm 

Doct, Glist Luiiell. (1812—38). F. 1781 i Calmar. » 
4(i II si |/J)S \flado Jui kIisU examen i Upsala 1709: IHedicimfi 

Locnli i I S< >~i vice 1'rovincial-Läkare i Koslagen s a Prom. 

•\j, ,1 j) i \^h I il i Colleyium Hediuum (sedermera Sundlnls- 

( dlli oinm) s. «. : Provinciallakaro i Stockholms Län och Churhus- 

lakaie i iVorrlelgc 1^'>. Fältläkare vid Ku si- ar ni éi n 1810, As- 

ssm s a ; ( la 1 1 Mag 1^1 1 l/(t/ / II i 1812 (var 

tillika dernied ortens Läkare); Lid i St Läkare-Sallskapol 1813; 

\ r lillikii Föreståndare lur lleniosands Van in-Depol och Idel 

iilii Riddare af Kougl. >Ya.sa-Orden 1^20. f 1838 -",,,. Be- 

<_i W\ en pä llernösands kyrkogård med en prydlig grafvärd af 

brun marmor. 

\ 1 var ss. Läkare snillrik och ul märkt, och 

\;n lan don siste Malh. Loctor, som bland Cymnasii-Leclorerne 
ml den tidens bchol och do Kongl. sladgarne, förenade med sm 
Leclion Läkarctjensl n löi Gymnasium, släden och orlen Man 
ansåg t ■ il och ined hans medicinska skicklighet och hans anse- 
ende sa. Läkare så slort, all hans hlotla åsyn kunde återge pa- 
lunlen hetsan. // ; 17 v.gs fors.) sed ermera Gontr.-P, oslen och Kyrkoherrlen i Olra 
Husby L h. * O., Pbil Mag fich Th. Doei. John Wfih.andcr 
(/ -lönas Jon. *«hl.uderm uck Kyrkoh i Norrköpin 

lyska lors., si-dcrmrra i råby , Ustergöllilund 

SI 1857 och Prou.pi, M,, I8B9 i U,«»|, : vice Loctor i 

o.h Phynkl 18,2. i/,, j , „ „ ^ 

1 ' e ,l / l ' ■ Hcrnusaiid för Lecloral 1871. Mm. Eric ilmqilist (1839 72). I'. 1802 i lpsala. Fadr. 
Theol. \djuncli n d v, och c o. Tlicol. Professorn vid Acade- 
iiiicti It i si ides, sist Biskopen i Hornösand. Docl. Er. Abr. Almquist. 

si i I ps.,|,i 1821; Prom. Pli. INag. 1827 ibm jemte 2:ne an- 
du sina brödei < J > s I mura Th. Prof. Kalsenianus uti 
Lpsala el Pia-b.-Past. i IM Tnl. lörsaml., f 1844, och Axel Fre- 

Med Docl. och Reg -Lik ne i \V< skrbotlon (Piteå). 

Vice Lector i Malhematik vid Gefle Gymnasium 1828: Lärare 
vid lpsala Lyi mn i Matheniotik 1830 8; Astronomis Docens 
tillika vid Upsala Academi 18 1 , Exaiuinator i Malhematik vid 
n\ a SUideiit-Exanicn i Upsala 18 ', jemte Academie-Adjunc- 

lern i 

- ][nl: } ' i! O 1839, Ridd, af K. 

Nonlstjernc-Ordcii 1861 • Erhöll alsked på begäran frän sin Leclion 
1872 1874 " - 

med Julie Donner (Majors-d:r ifrån Westerbotten). 
1 I)ls l» I>e stationibus planetarum detcrminandis; 

l'ps 1830 j do de priiiuipiis calctili variation»; Ups. 1837. 

Mag Herman Walilaiidcr. (1875 ) i. 1 830 i Norrkö- 
ping, i i Kyrkoherden d. v. i iNorrkopings Tyska fors. (»ed- ■■■■■■■ ■■■■■ Ittrnöxand. 4y Log. et Weiapkce* eller Philo*ophi<e Ledarn: 
Jae. Jttotes. Holst nen fl650 6j Se K Mi . 

tinmflo. 

Mag. Ulirist. Vic. Botsbus. ,ig„, ? i, Se hllk „ h , 

Nordingra sist. 

Mag. Mil. SleildlillS. (167) -73, Se Biskoparae. 

Mag. Er. Vic. Bu/sras. ,1073-02, S e Kyrkoh Sls i , 

Selängt 1 

Mag. And. A. Sumliiis sen. ( i682 85, Se Kyrkoh sist 
i Botheä 

Mag. 01. TllOffll. Koselius. (1685-87». 1. i Piteå 1650 
li(r Ivyikoh iIjiii (förut j Njurundaj Mag Thm Ja, L 

st 1069. Huspred. 1077 hus Riksrådet 7 ti , Prom Ph. 
Mag 1082; Skolm i Torneå 1083, \ Reclor i Piidi 1685 £. 
/ vid Hernösands Gymnasium s a. f I0b7. 

ht l,, A n l ",";i? ml i " 1 V l ådllg,; " P ? sk i a g«" ■: »• ■■ ' a i u i staden, 

dit han medan de andre vov* , kjri.an utgått i ,,! agsinuighetsyr 

ucli der Lan sedan blrf funnen död. 

Mag. .loil. E. Öman. (11)88-96). Se Kyrkoh. sist . Luleå. 

Mag. Carl Hle. Weaimai. am izoij. Se Kvrkoh i 

Neder-Calix. 

P. J. IleniOllillS. (1701 -5). Sa k>rki»h. s.sl i Kåtra. 

Mag. .loan L. Halländer, citss — tsj. Se kyrkoh. sist 

i Tuna. 

Mag. hre. o. Brciuniing. ciriö— ig;, f. i NjurundaSm 

« Modulpad. 11 Coiuiiiiri ibm, slutl. Co mm in. i ludersaker i 
Jeintland Oi Jotm Bit i ig 

St. 1090, From. Ph. Mag 1707; Log. 1 t , Ih n ind 1715; 

4 f 


// ski iiin och Ii ifiuäslare lios Uiksiadel tirefve An I II m i 7" I ti 

i Stockholm i '" ° 

Il n beskrifvos w eil utmärkt l;ii.l man 

\ ii K > i K«>li i Njiii iniil.i / \ dili <> ■■ 

\;n Kyrkoh i Ljuslorp, Mag / I 

Mag \i<\ |sr. SlCCltöCfiinS. (1718 26) Se Kyrkoh sisl 

| kllllS 

Mag. öl, II. llinlill. <J72(i 30 1 Se Kyrkoh swt i Bygden 

Mag 01. .1. Iveil/elillv i ro se Kyrkoh »isl i 

N »i dingla 

Mag. \lill. K. \iMI/.ni. (1733 37). Se K yrknh sist i Suniic 

Mag, Stegn. L Stridsberg. H737 01 >. b ioog u-oi . 

Hem osund il n idshöTdingeii i S V 11 g^er ur n 11 1» u d , / 

s ' 1715 1'rom Ph Nag I7?> (.»II Sch i ll.mosa.id (2 
rl.j 1738 si dermcra 1731 ( oil (3 el.) ihui ; / / / / /, 

17 7 Erhöll 1701 alsken" med e o Professors 

tit. I j 1772 

' s l «'gdc irko Moll en grundlig plnl lärdom, 

ulan var ock en kunnig i sinn gjorde vigliga upfinmmxai 

till landthriikels forballi-ande. 

v< ro: Kyrkoh. Mag. / i* , Botiiea: 

Hetloi Sch. i Härnösand Mag M Kftfiit Hisl. Lecl., 

' ennera Prim. Tli. Loel, i Härnösand och Kyrkoh. i SHigsjö' 
Prseb.-PAslorai. Mag ( i / S 


,i e Å , - b «■ JJamdali. i .feinUand och lid 

, • ' ien Ivongl. Holpred. 1. Kyrkoh 

' l-ji.sio.,. Me I] ul / )/ -, 

Doct. \ic. 01. Gisslar, drtii 7i>. i<\ n, , cu«mö ut. 

lorps S n i Medelpad. Fa h Bonde 

SI. 1733: M. cl Doct. 1744; Provincial-L«karo s. 2 . Vngci 

" , ( ,1 ^ ,U| - y ' / vid Härnösands Gymnasium 1761. 

1771 

. (' ? var Mc «*«*«* ocli "'»g Läkare saml Phitosoph 

och JValurforskaro. 

>ar tillika / / t A, j , r; j 4 ( -^ Ann- \ .r ioist //,, / /,./ 17 jj , ; t 

II : 

Doct. Nic. N. Imailll. UT?:! 82) I i UridorÄers S:n 
„li jAmlltuid 1731 Kyrkoh ibtu .v /, 

s ' '751; Mi .1 hi, il rid. Uftlomias Prol ssor i Slockholm 
»ägon Utl dcrefter; / ti / 1773 i Hernösfliid f 1782 

Kyrkoh slutligen 1 Selängct mi Medelpad (lomt < rörs! 

, I ndeisiikrr. sedan < 0111111111 1 S I 11. n. Mag S \ var 

en . en annan vai Cominiu 1 Snnoo j.,i Prösön) / v 

Doct. Jttll. Salberg. (1783 1810.) r III , Stockholm 
si ren. (»ni Mag 1766: Mod IVicl 1768: Sladsphysicns 
1 Sunds\all 1770, Garuizonslakftre 8 Sveaborg 1773: Sladsphysicus 
nli Mu> 1774: Piovineiul-Läkare 1 VV«0lcrnorrJaiids Län s .1 . \>- 
se.ssoi 1 i b'2 : I / / . ■ m.I Heinösoudä Gymnasiuin 

1783: Lazarells- Läkare 1 Härnösand tillika 1788: Provincial-Läkdrc 
1708, endast 1 Ingorinanland Erhöll ifrån Proviuciidläkare-befalN 
ningen alsked 1P02. t 1810. 

Doct. \ils Ihgiiiis Berlin. ri8i2 — 44> i- r:i . Hem- 

o?. a 11 (i. faJr. d \ follega Sehulje, sedermera Conrectorn, Mag 

A // f l in 

st 178')- Prom IMi Öag 1 ITpsaln 1704; Phil Theor Docens 
l?!h>: (iyinnasii-Adj. 1 Hernosand l s <>~> VI; n Leclor 1 Philoso- 
phien dei|einle l v ()0 och de lulj <u. 11. 11 Loin andra förordnanden 
ud \(l|iiii(inren . 1 I 1812 Prcslr. Ifil3 och Kyrkoh rich 

l'ro6l s. 1 1 Mäggdängor* Prasb.- Pastoral tillika. Th Docl I81P 

Erhöll transporl 1822 till ■>" Conlr-Prosl \^-i 1 

Vngermaiilands !> Coiiiract; Lid al Kongl Vordslj nio Orden 
I83U; / 1 I 1^43. med bibehållande al 

och mcl Ordförande vid Horndsands Consisioritim under 
åtskilliga lider; .Itihelinagisler 1845. 

Nar dessutom Revisor i Mats-, fianco- och Riksgäldsvrrkcn 
lb'2:i 30. f 1854 ss. Consislorii Hci nocsandeiLsi^ SeJiior och 
•n al Slillels aldbk 

1 ii.de grundliga Plnl och Theo! > saml 

>ar en *> irdoles bkitklitr V- 

t med (jUSlalva K|Cin indel. 

Ibland sönerna markis (Imma* och Mineralogi® Professuren 52 Hmw.ianrf. vid Lunds ViiulfiHi, sedermera (initial- Dircctcurcu vid Sundh» ts 
Collegiuiu ' Stockholm, Med. Docl Mag. v hl / »/i», och Lä- 
roverks -Adj i Härnösand, sedermera i Örnsköldsvik, Mag. //<„,; 

t/ty halm 1> , Hulls C.lllCl.s cl pllllol llllisliati, 180) 

AT ii» Pehr Ettgllian. (1841 63). F i Tyiiderö S:n i Me 
delpad [804. Fa Bonde 

St i Upsala 1825; Prom. Pli. Mag. 1836; v. Hisloi. Leclor i 
Kernösand »836—37; nlti. Coll Sch i PileÄ I83«; v Histor. Lec- 
lor iieruin i Hernösand 1838 30; Gymn.-Adj. s .. . vice Leclor 
i Pliilosoplii tillika 1843; Föreläste Naturalhistoria tillika 183(5 
14, jemlfl sina öfriga befallningar 

Anm. l'i 1 im tid hade mil, I tion r i Niiturkinmighotöi] vid 
Hrniiisaii; ■ riiusniiii publikt lomiiats. utom några månader 188-1 M 
Juni och Oci 1 . al N. I. Berlin, d. v. Gliomijc Docens i Ipsala. 

Ph L 1844: Var dessutom Secreterare uli Weslernoif- 

lands Lans Hushållnings-Sällskap s a och vidare, f 1863", 
ss utnämnd Riddare af Kongl. Nordstjerue-Ordeii, innan under- 
rättelsen om denna Ordens-utnämning hit frän Slockholin hann 
honom 

Li i i egde stora förtjensler om Hernosauds Läro- 

verk s> en skicklig och omsorgsfull Lärare. 

Mag. Freilr. Widmark. (1864 ) f. I82« i Sundsvall 

SI. 1846 och prom. Ph Mag i Ipsala 1803; Docent i Forn- 
N rdiska språket vid Universitetet ibm 1864; l'l> Uttar vid If n 

1 ll f > ' s a (med föreläsnings-skyldighet 

i M Språket o<|, Pinlos prediedeiilik); Rcctor tillika vid samma 
Läroverk 1869 7 i. med prolongation för läseåret 1874—75 samt 
vidare vid hösll 1875 prolongation dervid på 2 år; Bibliolhekarte 
tillika (1867) ibm 

r a i till Professor i Nordiska språket vid Lunds Univer- 
sitet (2:a lnco) 18(ö. 

1 ' n ' ' »ftado, >s Student i Ipsala. Dimissions-E\a- 
11,1,1 ,nr °' TlrooL lacultelen 1854, och reste (ss. Se.lerholn.sk 
Stipendiat» i vetenskapliga ändamål i Wesierbolte.i 1860. 

i åtskilliga vetenskapliga irpsalser i graminalikaliska äm- 
nen ni ni.; P> ier . så Rmtot\ till Skolungdomen, Vetenska- 
pernas Mecenater, Gynnare och Vänner llernbfiOni]. 53 Histor. rt l.th. I.ufores: 

Mag. 01. Stcpll. Grail. CI650 -56) Se Kyrkoh. s.st , 

Pii( ■■ 

tog. .lar. Mir. KlireilHIS. ( 1 658 79) Se kyrkoh s.sl 
i Nora. 

Mag. Ulemeiis .1. Itudin. ti679 90j i imi . Ro ut. 

Högsjö s » 

SI. 1664: Recl Sch 167(1 i St Claia i Stockholm; Pioin. 
1676 'V,| i Ipsala; Gymn.-Adj och Cons.-Not i Hernösaiid 1677; 
HM i t 1679. f I60O 7 ,. 

VVnllmnUr var först hans namn T un. har honom ss Hist 
cl Pocs Lect och ss. Th. Lett 1688. 

Mag. 01. \. Hernodills. (1690 96). Se Kyrkoh s.sl . 
Th o is åker 

Mag. \nd. .1. ISJI. (1696- 1761) Se Kyrkoh sist . Nora 

Mag. "Mari. Dan. Sola »der. (1701 ii) se Kyrkoh sist 

i Thorsaker. 

Mag. Zaoll \. Plaillill. < 1 r f I |o> Se Kyrkoh Mst i 

1 lllt .1 

Mag. ,lo||. 01. deilC. (I71(i 38). 1 . Ilen. -»sand omkr 

1664. / / /, Borgmäslaron 01 Abr. dene. 

SI. 1684; Prom. 1694: Reelor Sch. i Hernöfand 1698: // ( 

'/ / / 1716 t 1738 in April. 

Kallades 7 v i-ssor och tecknas ss -" lärd 

Anm. Tun.eiis lur hans tid «. Lector 1714—88 fioh förmäler, att 
»'V 1 l ; ■ ; ' I' Soh. Trh \ nius 17-.; U. dfils t'nr en 

"fi <n arfsfråga till I,ift*laiitl (I7(>:5). dels i r n hetsa th Jtt busynner- 
lynne, och skulle han till oeli in 1 i tt blifvainl i»t'vcr \ rmis- 
•nstiden borta, tiinnit Reetorstjtmstcn vid sin i k (1705) tillsatt 

>°d i'ii annan ordinari IM tor Soh., hvi t ock \-d IVirdystrade hans 
. att han i i förrän t». Loctor (1.714) kun! \t iti.d in embt- 
rk samhet. 

Mag. \ie. NtC Gr.lilbfilHil. (1738 — 44t> Se sist 5>ec Th. 
Lector. ' 54 FlernopoTirt II r nid. 55 Mag Kr. Er. Selander. <rn go i i WibyggeH n 

17 14 Fa Gommin. ibm vid ti. \ Nordingrå Pasloral / /' 

c;! 1731; Proni 171 : \ Lecl i Historien och Moralen vid 
H<rnn>ands Gyiitria^iiiiii 1744; Coiireeioi Sch i Hernnsand 1766 
f 1777 

Torde endast sy vjcarierande föreställ denna tjensl l<>i Led. 
\ O Gisaler, som st dan bl of Phil . i Log Ler.lor. 

Han*» voro 

<,r L LclI i Hcrnösand, sedermera Se« Th Leetoni Mag 
}>,tr F SI . oeli Kecl Schota i Frösön, Hag. Ö* . /• S 

frffffj r 

A-Ni:. F *r Bnndi i Sjulands l»j uti S brå ken Ii I 

i fr fin i i s upriim l 

Mag. 01. Nr. Walauger jun. (i7o'fi 74). s c sec n. 

Lt cl sisl 

Doct. Joh. Ilartmaii Kberliardt. < I77=> 96). r \~>7 ■ 

W esloi hullen / I Rcgeinents-Faltskar. 

si 1741; Prom Ph. Mag 1755; Presli 1759; Coiis v. Nolari 
i Stockholm, omkr .samma lid; /• .'•,"• I t i Neruösflrfd 17<>9 7b; 

I i vid samma Gymnasium 177 >, di han vid A, ■ / / ■ 
efterträddes .il Imanueusen vid A( ul. miska Bihliolhrkt l i 
l ps^la, Mat; |)(U( iis vid s Xmdemi. sedermera Rikshisloriogra- 
phen in m Risk ( / \ 

Th. Docl, 179 

Var dessutom Ledaiiiol uti Kongl W 1 1 1 llisl och Vnl.- 
Vcadomieu, s.ti i Uiare i Bibclouiuinissioiicn 177J och fungerade 
s ä. älven vid Riksdag n ss Pi >!«■ Ståndets Seereleraro. 

Invald i liiksgålds-Contoirol (en al dr forsla dcr- 

vid) vid Riksdag* n i Sloekholm 1789. 

f 1 790 

lil- k var en i t oih v »I- 

märkl man 

Haaj» ar lorlallad al listor. Prof. in. m vid 

Ipsala Aeademi. Docl. / M. 1 t (1708) 

1 t I / "■ har författa I Öfverhofprad. och Kyrko 

herden i Riddarholmsfors. / u '■■'■- R < 

i Kongl Riddaiholmskvrkan i Stockholm (1781) 1 ' a; • "ig eftei mm i /, \<~u 

i stin kholm 

Mag. (arl Stridsberg ii?9i isoo Se iv„„ ii, e „i 

| ni sisl 

Ma . Fåle \. Burman, nsoo 9>. i 1758 uti 011,1,1,1 

uh Jomlland / Kyrkoherden I,., ProlesMir Mag 01 \|„ 

Riiiiii ni 

si 177 1. Prom IM, \l ,g , Upsala I7b> Kistor Docens rid 
IJpsala Utidemi 17b , Spccim Prasiduitdu i Phil Fat s ,. Ad. 
lid Kongl. Velenskaps-Acadeinion .bm 1791; See Adj Gymnasii 
i Hernössind 1792 Ordinarie GymiHttii-Adj I79ö: // t i/ 

/ 1800 j 1809 ' -. 

1 r barönunes ss ,„ ),,,! och vitter man, som 

mii, n. l högsta priset i h .. ; s i , och e« gång »varit pris- 

helont i A l // / .! 

Ma--. ()|. |.' m j l# Korssherg. (1813 3l>. i- \m vid 
kopparvorkel uh Kall», s.n i Undersåkers Paslorat i Jenrtland. / 
(iriillogdc m.I Uuslals och Carlbergs grufvor ibm 

st 178ö Prom. Ph. Mag 1 79 i i Ipsala- TI. Ca.ul 1807, \ 
llisl Loel i Hcrnösand 180b 9; vicar Collega vid Lardoms*.kolan 
1809 under hösllerm • \ic<»r Log ol Neiaph Leel lelO ibm; > 
llisl Lecl a nyO s. t\.: flh Ii, 1813 

Ri*sie ss Magister i Danmark, Ryssland, Finland och de 
Sm nsk i provinserna undei somrarna 1797 1801 i > llsk ip med 
Kainniarherren Baron l). H. Stjcrnkrona på Wermdon 

| lb3l ' 

Var iMed (it M ,. s (Coi)ini -d:r i Heruosand). 

1854 i Stockholm, som först var i äktenskap förenad med Math. 
Loclorn i Hernösaud Mag Y A Hellzen, | 1811 \ 

1 i egde en stor historisk lärdom oeli var an lår- 

ungo al den lärde Hislor. Prof m m i Ipsala, Docl Er. Wrch 
I" «nl (dr llernosands Stifls Tidn N:0 \l lur ar 1831, der en om- 
slandligare biograpui lörokommer). 

1 i > med ell slurre granit-monument a Hernösands 

"ja kyrkognrd. 

En d ar Docenten i Litteratur- Historien vid Lpsala Aca- 

dcmi Mag. Hill Sv IL , I 50 H<rnt*and. HcmriaruJ 57 prof. M»g. lod. Mr. GrafSirÖin (1833 36). Se Kyrkoh 

msI i I ii ed 

Mag. Carl Jacob rf Nordin. (1836 on i i?97iiicm- 

ösaml / Bloqu. Leel n\ * »« '« P«»b -Pastorn i Skellefteå 

eliitligon Biskopen öfvei Härnösands Still, Docl Carl Gu si Nordin 

si 1814; Undergick HofrätU-M och e. u dmRlisl i Svea 
IMratt 1818; Pre... Pil Mag i Upsala 1824; Docens i Hisl Ut- 
ter 1826 ibm: c.o Canzlisl i Hiksarchivel s. a Ganfclisl i Preslo 
siandet vid Riksdagen 182b 30; Hisl Led. vid Kongl Krigs- 
Aeademien a Carlherg 1b '> 

|{esif under sommaren 1834 i rysklaml ock Danmark 

II f 1 1 t U il 1Mb. 

Ledamot i Samfundet för ulg al handskrillor rörande Skan 
dinaviens historia Iö3 1 och uti sv Rornskrift-Sällskapet Ib 11 

såsom Lector i Hernosand > l vid Kon Carl \I\ Jo- 

lians 25-åriga Regeringsjubila?um lbi3 " 

Ridd. al Kongl Nordstjerne-Ordwi 1859; Erhöll Ib03 Ijenst- 
ledighet och lb04 /■' t alsked i I rån Hisl Loelioiien, samt 
vistades sådan i Stockholm, f lb74 u \ i Siockholm 

Mag. Uilll. Udlirit/ ( arlgreil. fsödaq 1865) F 1833 i 

Dalarne 

si \*j> Pn.in Pli. Mag 1860; Adj vid >\ exio h. ElemeMar- 
Laro\erk 1801. eller att förut (1858) varil vice Adj vid Kahlu 
h Elementarskola ; Adj vid herörde lahlu Läroverk 1803; L r tn 
Lectnr vid Östersunds h Elemon lax-Läroverk s a (utan att till- 
träda); Utn Uti l U i I Ibuj. t ill ti-. 1800 

Ulg Disp. om Kronans Regale, i als. pa Stora Kopparbergs 
kopparverk Ups. 1H0U. iPlnl. gradualdispulatiou): 

D:o om Rum. republikens återgång till monarchi, med hufvud- 
sakligt afs. pa de inre förberedande orsakerna (ined tillagg al åt- 
skilliga satser i S\. språket), Wcsler&s 1804 (Spec. prxsid. fö' 
M>kt Lectoral i lahlun), 

Do om Kom klientelets ursprung (jemle Lat Theser), Hern- 
osand lbO.) (Spec pra?s. for Lectoralet ibm). 

Do Tal, hållet i HemÖsands Domkyrka vid 1 >U angå Jubel 
festen till minne al A Carl l 12:» il IbOb Eloqu. et Poet. Lectores: 
Mag. 01. Ber. Lidman. (1650-65). Se Kyrkoh. sist i 

Tuna (Medelpads) 

Mag. Xihs M. SternelillS. (1665-67). Se Kyikoh sist i 
Botheå, 

Mag. Nils 01. PlailtinilS (1667-68). Se Kyrkoh. sist . 
Luleå. 

01. \. BoZSeilS. (1068-71). F. 1640 i Nordingra S n Fadr 
Kyrkoh. ibm (förut Conr. i Gefle) Mag. N. O B za 

St 1659; Gymn.-Adj. och Cons.-Not. 1667 i Hernosand , 
Eloqu. L< t. 1668. f 1671. 

Bröderna voro: K\rkoh. Mag. Christ N Bozaus i Nordmgrå, 
och Er A B tcett i Sclanger. 

Micll. P. Mröm sen. (1671—88) Se Kyrkoherde i Nor- 
dingra sist. 

01. P. Slllldin. (1C82 -92). Se Kyrkoh sist i Arnas 
Pelr. Jac. ElirenillS. (1092— 95). Se Kyrkoh sist i Oviken 

Mag. 01. X. PlailUn. (1695-1701). F. 1666 i Hernosand 
Fadr. Eloqu. Lect., sedermera Kyrkoh. i Själevad, sist Prosten i 
Luleå V O Plant 

St 1683; Gymn.-Adj. och Cons -Not i Hernosand 1693, 
Prom Ph. Mag 1094; El y I. t. i Hern sand 1695 | 1701 

Leetor 01. A flanthi besknhes af Hulphers ta ss en liten 
puckelryggig, men lärd man." 

Gijt med Dorothea 11 (Prost-d r fr Ragunda), sedan 

omgift med Commin Dan \. Berg i Lith. 

Bland swww märkes. Math Lect, i Hernosand Mag. Ol Ol 
Plant, , 

Mag. Hans ||. Omilberg. (1703—6). Se Kvrkoh. sist i 
Nordingra. 

4» I 58 Hern"»c.7id Mag. Dan. Dan. Solamler. (1706— 14). Se ffyrkofa. sisi 

i Piteå. 

Mag. Isr. Isr. Stecksenius. (1714-21), f. 1C76 i Skel- 
lefteå. /' i Commin. ibm, sedermera Kvrkoh. i Burträsk, Tar. 
Dan Stecksetu 

St. 1690: Coll. och Apolog. i Piteå 1706; Prom. Ph. Mag. 
1707; Oymn -Adj. och Cons -Not. i Hernösand 1710; Ekqu I 

1714. f 1721. 

D . var Mullra S:ii i Sollefteå Pastoral, dit han undan 

Ryssarne, som härjade staden och dess omgifningar, begifvit sig. 

Mag. Joail Jac. ElirCIlillS. (1723— 26*. Se Kyrkoh. i 
Thorsaker uti Ångermanland sist. 

Mag. AU(I. N. Söderström. (1725-37). Se Kyrkoh. i Tuna 
uli Medelpad sist. 

Mag. Abr. L Bållg. (1737-41). Se Kyrkoh. i Torp uti 
Medelpad sist. 

Mag. Joll. N. Uleil. (1741-52). F. 1690 uti IfifVik i 
Ullångers S;n. Fadr. Bonde, 

St. 1712; Prom. Ph Mag. 1725; Prestv. 1727; Conrector i 
Hernösand 1737; E q L t 1741 f 1752. 

Th. Prof m. m. vid Upsala Academi, Mag. Pttr. N. Ullen var 
en yngre bror Ull honom. 

Doct. Carl Jon. Genberg. (1753—60). Se Kyrkoh. i Ar- 
näs sist. 

Mag. iWiell. Petr. Ström jun. (1760—63). Se Prim. Th. 
Lect. sist. 

Mag. Er. Cbristopber Hellberg jun. (1763-68). f. 1721 i 

Altmars S:n uti Medelpad. Fadr. Commin. ibm Ghrishypher Er. Hellberg. 

St. 1741; Prom. Ph. Mag. 1752; Coll. Scholaj uti Hernösand 
1759; Gymn.-Adj. et Cons-Not. 1760; Etoqu Lect 1763. t 1768. 

Farfadren var E. Cfoistopher Hellberg sen., Prost i Ljustorp. 

Mag. Joh. Ilartnian Eberbardt. (1769-75). Se Histor. 

Lect sist. Hernoeand. 59 

Mag. CaN Gust. Nordin. (1775 %) be sist Biskopame. 

Mag. 01. HllSS. (1798- 1838) F 1756 1 Sunnc Pastorat 
, Jemlland. Fadr. Regemenls-Pastorii vid Regementet, sedermera 
Kyrkoherden 1 Refsund Mag. ,/ / Er. Hws. 

St. 1777 och Prom. Ph Mag. 1782 i Upsala (jemtc en äldre 
bror, e o Kongl. Hofpred. sedermera, Mag. Er. Iluss), Vicarier 
Cons.-Not i Hernösand s. å.; Cons.-Not. 1788; Spec. praes. 1791; 
Gymn.-Adj. 1792; Ehqu Lect 1798, e. o. Professor titulerad och 
ijenstlcdig för ålderdom, 1826 ifrån sin Lcction; Jubclmag. 1833. 
t 1838. 

Gift med en Walanger (Lectors-d:r i Hernösand). 

Conrectorn, sedermera Laroverks-Adj. 1 Hernösand, Mag P 
S. Buss, märkes bland sönerna. 

Mag. Eric Olof Sundberg. (1838—49). Se Kyrkoh sist 
i Bolheå. 

Mag. Adolph Fredr. Wimmercranz. (1849—). f. 1815 på 

Gotlland. 

St. 1835 och prom. Ph. Mag. (ullimus) 1842 i Upsala; Lingu» 
Latinae Docens 1843 vid samma Academi; Under åtskilliga ter- 
miner Lärare tillika vid Upsala Realgymnasium samt Examinator 
i Student-ex. 1848 höstt. (i moderna språken) och 1849 vårt. och 
följ. (i Latin); Utn. Eloqu. och Poes. Led vid Hernösands Gymna- 
sium 1848: tilltr. 1850. 

Innehade Rectoratct tillika vid Högre Elem. -Läroverket ibm 1855 
—57 och 1862—68. 

Led. i Kongl. Musik. Acad. i Stockholm 1859; Ridd. af K. 

N. O. 1866. 

Dtsp prats 3 serskilda gånger i Upsala 1842 och 1843, utom 
sin pro-gradu disputalion, hvars ämne i serskilda afhandlingar ock 
utgjorde grunden för de öfriga dispulalionsacterna, nämligen: M 
Tullii Ckeronis de pulchntudine et art d rta 

Resu om sommaren 1862 i Tyskland, Schweitz, Italien, Frank- 
rike och Belgien, för inhemtandet ar do utländska Läroverkens 
beskaffenhet och larosält. 

Bibliothekarie vid Hernösands Gymnasii Bibliothek tillika (jemte 

sin Lection) omkr. 1850—67). 

Gift l:o och 2:o med Sophia och Ida Häggblad (Lectorsdöttrar ' 60 Jl rnosnnd. i Hernösand) och 3:o med Fröken Gunilla Edelberg från Småland 

(1872). 

Vig. Skrift W Gesenii Hibr. Gram (Oivers, 15.de uppl. 

1849. Vps); 

Livii forsla Decad, med förklarande anm., 3 delar, 1848— 52; 
Andra uppl. af samma verks 3 första böcker, 1858; 

Tal till minne af den första nya Representations-Riksdagen, 
som opnades i Stockholm, 1867; in in. 

Programmcr. s*. Rcetor, till Skolungdomen samt Vetenskaper- 
na* Ma?cenaler, Gynnare och Vänner. Hcrnosonrl. 61 Ovcbcw Lingiifp Lectores: 

Olof Wflrg. (1650). K. i Hälsingland omkr. 1611. Fadr 
Kyrkoh. sedermera i \ora i Ångermanland E. O. Warg. 

SI. omkr. 1630; Conrector i Hernösand 1618 6 1 . T ,r 

I inr lbm (den förste) 1650. Torde dolt s. å. I. 1651 

Anm. Olof Warg anförcr Tuna:us ss. cl n i rste Gr. Lin* Lecturn 

Mag. Pdr. P. \CIUelhlS. (1651-52). Se Kyrkoh. i Nora 
1 Angermanl. och f ss. Prim. Th. Lector. 

Mag. Zadl. 01. PiailtillUS. (1652-68). Se Kyrkoh sist 
i Offerdal. 

J0h. E. Warg. (1668-72). Fadr. Kyrkoh. i Nora i Ånger- 
manland E. O. Warg. 

St. 1646; Gymn.-Adj. och Cons.-Notarie i Hernösand 1665; 
Con-Rector 1667; Gr. L Lector 1668. f 1672. 

Han var en yngre bror Ull ofvananförde Gr. Lingua; Lector 
01. Warg. 

Bröderna voro, utom ofvannämnde Olof Warg, Kyrkoherden i 
Ångermanlands Mora (förut Th. Lector i Hernösand) Mag. Pelr. 
E. Warg 

Slägtcn härleder sig ifrån Ulfhälla by uti Svegs S:n i Herjeå- 
dalen, der en af stamförvand terna, Nils Larsson Warg var Krono- 
fogde, hvars son Dominicus W r arg, f. 1653 f 1718, var Commin. i 
Enanger uti Helsingland, eller om man går längre tillbaka till 
^oderala S:n i Helsingland, och Hudiks\aII. 

En annan slagt af samma, namn var, om den icke hörde till 
densamma, dm Wargiska i Torneå, der Mart. Math. Wargius, Finne, 
t 1627, var Kyrkoherde, och sonen Joh. Mart. Warg, f 1638, 
efterträdde fadren. 

Mag. Ilaqil. fl. Bolin. (1673-77). Se Kyrkoh. sist i 
Själevad. Mag. Nic. Joh. BllSChcrilS. (1677-81) Se Kyrkoh. sist 
> Skellefteå. ■■ ■i 62 ffern tand* II r Mag. 01. Sig. Sxanherg. (1681—94) Se Kyrkoh s.si , 
Skellefteå. 

Mag. Hart K. IrjiipaMliiis. (1694 irot) f . RoiheS 

Pastoral Fidt Cominin. ibni, sedermera Kyrkoh. i Gniiidsunria 
K. E Djupaedius sen 

SI 1678, Prom 1688; Gymii.-Adj uch Cous.-Nol. 1690, Gr. 
Le,: 1694 i Hernösand; Preslv. 1605. f 1701 

Kjrkoh. i Gr 1 i d , Mag F F Djujxfdius Jun., var hans 
bror, som blef fadrens eflerlradarc ibni. 

Mag. Joail 0. HllSS. (1703-12). Se Kyrkoh. i Gud- 
mun dra sist. 

Mag. 0. II. Vording. (1712— 13). F. 1670 uti Jernstad i 
Nordingrfi S.n. Fadr Bonde. 

St. 1695; Prom. Ph. Mag. 1707; Gr. L. Ledor i Hernösand 
1712. f 1713. 

En af sönerna, Oi-j, f 1757 ss. Phil. Mag. och conditionerande 
hos Holländske Ambassadeuren i Stockholm. 

Mag. Emgisl. Gun. Bom. (1716-25) F 1677 i Hernö- 
sand. F di Radman 

St. 1697; Prom Ph. Mag 1710; Collega et Apologist i Hern- 
ösand 1712; Gymn.-Adj. och Cons.-Not. 1714; Gr L I. tor 1716. 
t 1725. 

Mag. Ind. A. SundiUS jun. (1726 — 34; Se Kyrkoh. i 
Sollefteå sist 

Doct. Laiir. 0. RaniStrÖm. »1734-43) Se Kyrkoh. i 
\ordingrå sist. 

Mag. JaC. JaC. InaUS jun. (1743—58). F. i Tillinge 
prestgärd uti Upland 1703. Fadr Gymn.-Adj. och Cons.-Not. i 
Hernösand m. m., slutl. Prosten i Gudmundrå, Mag. Jac. Ja 
Unce en {Modr hette Brita Hernodia). 

St 1720; Prom. Ph. Mag 1731; Gymn.-Adj och Cons.-Not. 
i Hernösand 1738; Gr L Len 1743. f 1758. 

Rector Sch. i Piteå, Mag Jac Unaus var sonen, dottren Calh. c* t».; Umeus, gift med Gr L Led U Biberg och Kyrkoh i Tillinge 

Prosten O. fin <&«« var , i , ,| cr rir L Lector J, UM 

löddes. 

I å t*mit torde derivera sig ,fiån V \ Upland. 

Mag. Pel E. Selander. (17G0 65). Se sist Sec. Th. Leel 
Mag. Er. Er. Mggbom. (1765-69). SeScc.Th.Leci sist 

Mag. Er. P. »jiipcnslröni. (1771 m f 1727 , Hem- 

(»sand Fadr. Radman 

si 1744; Prom Ph Mag 1752 Prcstv. 1755; Coll Sch. 1761 
uch Cons v. Notarie 1764 . Hernösand; Cons -Not och Gymn - 
Adj. ibni 17CC, Gr. L teet 1771. } 1772. 

Doct. Isaac Is. fflfcerg. (1774-1804) F. 1726 i Selån- 
gers S;n uti Medelpad. Fadr Kyrkoh. dersl vid Selångers Pa- 
storat, Mag. / . Car B 

St. 1744- Prom Ph. Mag. 1755, Hospitals-Syssloman i Hern- 
ösand 1702 71; Prestv. och Coll. Sch. tillika 1763-71: Gymn - 
Adj. och Cons.-Not. ibm 1771; Gr. L. T t. 1774; Th. Doct 1793 
t 1804. 

Var ft med Calh. Una?us (Lectors-d.r i Hernösand i f. 1741. 
Hon %ar gift 1: med Bredberg, K. J, Stadscorairiin. i Hernösand, 
2:o med omstäende Is. Is. Biberg 1775, f 1823 ss. cnka. 

Bland /, märkas: Samuel, f 1739 ss. Student; Kyrkoh. 
Mng. Jon. Is. Biberg i Sollefteå, f 1778, och Haradsh. Joh Fredr. 
Biberg pa Nässlands gärd uti Sabra Sn inrid Hernösand, t omkr 
1800. 

Bland wrna: Plnl. Pract. Prof. iid Upsala Academi, Jur. 
Ur Doct. och Ridd. af K. IV O. Mag Nils Fredric Biberg, I. 1776, 
f 102?*% Hospitals-Syssloman Jac. Biberg i Hernösand, f. 1779, 
i 1822, samt Kongl. Secreteraren Isaac Biberg, f omkr. 1810. 

En l tter, Märg Cath Biberg, f. 1789, } 1869, var gin med 
Contr -Prosten och Kyrkoh. Mag. Joseph Backlund i Skön uti 
Medelpad. 

Ao i t ' l<i t n Biberg derivcrar sig äldst ifrän By i Edsele 
S:n af Ramsele Pastorat i Ångermanland, der farfarsfadren Abra- 
ham, som lefde omkr. 1630, var Bonde, hvars son Carl Abraham, 
Commin. i Tynderö (ar Ljustorps Pastorat) i Medelpad, först up- 
l og detta namn. bi Hernösand. tlcrnl» bo 


Mag. OJ. lindal. (1805—32). F. 1762 i Umeå Sn F,l _ 
Cominin. i Landsförsamlingen ibm, sedermora Kyrkoh. i Kordma- 
ling Mag hr 01 Lind 

St. 1781; Prom Ph. Mag i Upsala 1788; Cons.-Xot i Ucrn- 
ösand 1792; Gymn.-Adj. 1801 \ Gr Ling. L. 1803; G, I r t 
1805; Spec prtes. 1798 och 1605 f 1832. 

Farjadr ■: var Commin. i Unna Landsförsaml. 01. E. Lindal. 
Lindalika nami t en leder sina äldre anor ifron Dahls 

Sn i Ångermanland, der om man upstiger (ill 3 djo slagtslegct 
farfarsfadren var Bonde. 

Ut . den första Matrikel ofver Hernösands Stift, 1807 

Mag. Israel Bergman. (1833 -48). Se sist Biskoparne 

Mag. Carl .lollan Östlillg. (1849—). F. 1818 i Luleå 
Fadr Handlande. 

St. 1837; v. Collega i Lmeå 1839; Prest\. 1842 uppå Hus- 
pred. kallelse hos Enkefru l E. Kjörning, f. von Post, a Stora 
Barby uti Lpland; Prom. Ph. Mag 1845 uti Lpsala; (Huspredi- 
kantstjenslen uphörde s å.); Ltn G II t i Hernösand 1849; 
tilltr. 1850 (men vicaricradc vid Lectionen år 1849 och vårterm 
1850, tills han d. f Maj s a tillträdde, med fullmagt af år 1858 ' l2 ); 
Kyrkoh. i Håggdångers Prsb -Pastorat 1854; v. Contr. -Prost s. a 
och ordinarie Contr. -Prost 1859 i Ångermanlands Södra Contract, 
Kyrkoherde i Stigsjö Pra?]. -Pastoral (med Wiksjö Annexförsaml.) 
1857 (i st. lör Haggdanger); Erhöll p. b afsked ifrån Stigsjo 
Prseb -Pastoral 1871. 

II. a b. under 2:ne ars Ijenslledighet, Theologiska studier \id 
Upsala Academi, 1845 47. 

s ^ , för Lectoratct uti Hernösand, 1848 

Var 1855 Lill Pii<-a Stads Pastorat, med derlill hö- 

rande Landsförsamlingar (efter Is Grape). 

Ar S Md Hernösands Domkyrka, med värden om dess 

ekonomiska oi h communala angelägenheter (sedan I855j 

^ ar * '" till Umeå Landsförsamlings Pastorat 1871. 

Ledamot af K V O 1872 Lectorer i främmande, Itfvande språken: 

Denna Leclion, som förut bestridit af Gymnasii-Adjuncten 

Sr ny och har sedan 180 5 uplagil* ,1 1 m \ Lil >verkcls , )cfu , lm . dk _ 
tigade öfrigc Lectorer. 

Mag. And. Magnus Pelersson. (1864-69) i- i Werm- 

lond 182j. 

SI 1847 , Lpsala. Prom. Ph Mag. ibm 18 0; Lärare vid Ly- 
leum i Lpsala 18G1 ; Acad Docens Md .samma Universitet 1864 

u ' r J fräl: Md Hi rnösands högre Elementar- 

Laroverk s. å. 

Reste i l och Fra r 1858 för sprikens inhemtande. 

D 'r i for Lectoratct i Hernösand 1864, med afhand- 

lings-amnet: Let Pi 

Rcctor \id Elemenlar-Låroverkel tillika 1868; L t \ främ- 
mande ledande språk vid Wenersborgs högre Elemenlar-Uroverk 
1869; Lector i d:o do vid Upsala h. Elcmentar-Laroverk 1873 

in No v. 

Mag. Nils Pet. Ödmail. (1870-). F. 183S i Wermland. 

St 1856; Ritlarare vid Lpsala h. Elementar-Larovcrk !86i— 
03; Prom. Ph. Mag. 1866 i Lpsala; Lårart (i främmande Livande 
språk) >id Götheborgs Real-Gymnasium 1867; Ltn . efter 

derlill hörande allagda specimina, i , u< \ 

högre Elemenlar-Låroverkel i Hernösand 1670 in Dec. 

Anmäld ss. sökande till en Lectorsplats i de lefvande moderna 
språken vid Upsala h. Elementar-Larovcrk 1873. 

Han besökte, under utrikes resor, utländska Iniversilet for 
språkens inhemtande. 


IlernosanrJ. 67 
Gf/tn nasii A djuncter ; 

Mag. Zacll. 01. PlailtiU. (1650-52) be Kyrkoh. , Offer- 
dal sjsL 

Mag. Joh. \. WibofiiliS. (1652—56) Se Prim. Theol 
Lect. sist. 

Mag. Jac. Ibr. Eurenius. (i65ö-58>. se K >r koh sist 

i Nora. 

Mag. And. Laur. Hernodius. (1658-61). se Kyrkoh i 

Selånger sist. 

Mag. \ic. 01. PJailtillllS. (1661-65). Se Kyrkoh. sist , 
Luleå. 

Joll. E. Warg. (1665-67). Se Gr. L. Lect sisl. 

01. N. BOZKUS. (1667-68). Se Eloqu. Lect. sist 

Mag. Micll. Petr. Ström sen. (1668— 71). Se Kyrkoh. 
sist i Mordingrå. 

XiC Math. \orman. (1671—74) Se Rect. Sch. sist i Piteå. 

Mag. And. A. SlindJUS sen. (1674—77). Se sist Past . 
Bolheå. 

Mag. Clem. J. Rlldifl. (1677-79) Se sist Hist. Lector. 

Matll. E. Mört. (1679—82). Se Rect. Sch. sist i Hernösand. 

01. Pct. Slllldin. (1682-86). Se Kyrkoh sist « Ante. 

Mag. 01. \. JlernodillS. (1686—83). Se Kyrkoh sisl i 
Th orsak er. 

Mag. 01. E. Höll. (1688—90). be sisl Prim. Th. Lect 

Mag. Hart. E. Djlipediliv (1600—93). Se sisl (.i. L. 
Lector. 63 fl ~*ond. 

Mag. 0. V Planlin. (1693—95). So sist Eloqu. Lect 
Mag. \lld. J. Vsj). (1695 96). Se Pasl. sist i Nora. 
Mag. E. P. VsselillS. (1696—97), So Prim. Th. Led. sist. 

Mag. Pel. J. HerilOllillS. (1697 1701). Se Kyrkoh. sik» 

i Natra. 

Mag. Joan 0. HllSS. (1701-3). Se Kyrkoh. sist i Gud- 
mun dra 

Mag. Joan L. Halländer. (1703— 5) se Kyrkoh. sist i 

Tuna 

Mag. Jonas 01. Lidin. (1705). F i Skilsåker i Tynderö 
S:n nli Me lelpad. Fudr Länsman. 

SL 161)2; Prom. Ph. Mag. 1700; Prestv. 1801; Coll. Sch. 1703 
på Frösön: G -.4/ h Cons.-Nal i Hernösand 1705. f s. å. 

G it »red Maria Lang (Prost-do* fr. Brunflo), gift sedan ss. 
enka med Joh. N. Nordlander, Th. Led. i Hernösand, Prost sist 
i Aätra. 

F Kanyl Bo/predikanten Mag. 01. Lidm (f 1816) var dotter- 
s n, som anlog namn efter morf ir i, och ej cfler sin fader, som 
helte E. Dah $frém, Lansinan uti Lidens Sm af Indals Pastorat i 
Medelpad. 

Aum. En bror (yngre) till Cons.-Not. var Prosten n* i Sulen.yo Joh. 

Mag. Jac. Jacobss. tliaeilS sen. (1705— 10). Se Kyrkoh. 
sist i Gudmundrå. 

Mag. Isr. lsr. SteckseilittS. (1710-14). Se sist Eloqu. 
Lectores. 

Mag. Emgisl. Gun. Bom. (1714 10) Se g. . l. Lcct. sist. 

Mag. Nic. Isr. SteckseniuS. (1716-18). Se Kyrkoh. sist 

» Arnas. 

Mag. \ic. J. \enzeiillS. rl718— 22;. Se Kyrkoh. sist 1 
Ljus torp ffrrnngard. 69 , JS& ^ V S " ndh,s ' un ""w»»***- 

Mag. Jon. \. \sp. f t725-28) F 160R i w -- a 

Herntnl m5 Pr 7'.728 Mag - '^ *~ ^ ^ C <«"- ' 
Hon var en Wc, „|| Bisk P e( , *, ^ , Herna6and 

Mag Hav. Ilaqu. Frisendal. (1728-32,. Se Kyrkoh , 

Gudmundru sist. »jiruh. i 

, KoXV JaUr ' °' RamStrÖm - U732 - 34) *"***■*■ 

Mag. Joh. Laiir. Tollsten. (1734-37) Se Kyrkoh *. 
i i\ < i tra , 

Mag. Nils N. Grailbaum. (1737-38). Se Scc. Theol. 
Lect sist. 

Mag. Jac. JaCObSS. ItoiS jun. (1738-43) Se Gr L 
Lect. sist. 

Mag. WagllUS 0. \ortmail. (1743-45). F 1699 , Hern- 
ösand. Faér. Köpman. 

St. 1718; Prom. Ph. Mag. 1737, Coll. Sch. i Hernösand 1741. 
tr>ji,m.-Ac?j. och Cons.-Not. 1743. f 1745. 

Mag. Carl Joil. Genberg. (1745-53). Se Kyrkoh. i Ar- 
nas sist. 

Mag. 01. Joil. Genberg. (1753—54). Se Kyrkoh , Of- 
lerdal sist. 

Mag. Kr. Er. Ifäggbom. (1754—59). Se Sec. Th. Lect. sist. 

Mag. He|. P. Slrttm jun. (1759-60). Se Prim. Th. 
Lcct. sist. 

Mag. Er. Clirist. Hellberg. 1760 63). Se Eloqu. Lect. sist. I 7 () //. , zand. 

Mag. 01. Isr. Walan^iT. (1763 6#) Se Src Th. Led 

Mng. E. P. Djlipeiislrölll. C 1766 71). Se Gr L Lee- 
lor sist. 

Mag. Is. IS. Biberg. (1771 74) Se Gr L Lect sisl. 

Mag. Zach. Laiir. Wedéll. (1774—81) Se Kjrkoh. sist 
i Gudtnundrå. 

Mag. \ils Ström. (1781—83). Se Kyrkoh. sist i Skellefteå. 

Mag. Jon. Carlss. Genberg. (1783-86). se Past. s.si 

i Bygdeå. 

Mag. JaC. llLTUS. (1786—89). Se Rect. sist i Piteå. 

Mag. Lars Magn. Ström. (1789-91). Se Con-Rector sist 
i Hernosand. 

Mag. 01. IltlSS. (1792—98). Se Eloqu. Lect. sist. 

Mag. Fåle A. Burman. (1798— 1800). Se Hisl. Lect. sist. 

Mag. 01. Lindal. (1801 — 3). Se Gr L. Lect. sist. 

Mag. N. !W. Berlin. (1805—12). Se Phil. Lect. sist. 

Mag. M. Häggblad. (1814-15). Se Prim. Th. Lect. 

Mag. Carl Rud. Carling. (1816-23). Se Kyrkoh. sist i 
Selan ger. 

Doct. Isr. Bergman. (1824-33). Se sist Biskoparne. 

Anm. Såsom oiotw. Gi/mn.-Adj. mkrkes 1830—31 Mag. An/I. Gmncr, 
f. 1793 Ångermani., t 1631 d. 27 Scpt.. och Sven Nicias B g t . \ Ref- 
nd (Prostson) om kr. I80Ö, t 1S34, v. G>/m».-Adj. Lö31. 

Mag. E. 0. Sundberg. (1834—38). Se Kyrkoh. sist i 
Botheå Hernosand. 71 Mag. Illgj. Ilitzéll. (1845—59). F. 1813 i Åsele. 

St. 1836 i Ipsala; vice Collcga i Hcrnösand 1841; Collega 
s a ; Prom. Ph. .Mag. 1842 

Bestrid de 1843—49 ömsom Theologiac, Eloquentiae och Gr. 
Lingua* Lectionen, jcnite Gymiiasii-Adjunclurcn, vid Hernösands 
(iyiiiiiasium, Gynnarn- Ad jimet 1845. 

Di i / - 1845 for Gymn.-Adjuncluren, och 1848 för Gr. 
Ling. Leclion i Hcrnösand. 

/läroverks Adj. vid h. Elcmcnlar-Laroverket sedermera, och 
åtnjuter tjcnstlcdighct tills vidare, sedan 1859, efter hvilkcn tid 
ock tjensten ingått i Cäroverks-Adjtmcternes. Mag. Pehr Ellgman. (1839-44). Se Phil. Lett. sist. Htrnösand. 73 Gomistorii-Nokmer: 
Joii. Johansson Wali. at>43 5 vidare ar 0). Se Kyrkoli. sisl i Sveg. 
Gymnasii-Adjunctermts (1650— 1780). Se bymn.-Adjuriclerna. 

Mag. Henr. Ilasselliulin. n 780-89). s« p as t 

Sollefteå' or sist i Mag. 01. Illiss. (1780-02). So sisl Eloqu. Lector. 

Mag. 01. Lindal. (1792-1801). Sr sisl Gr. L. Lect. 

Mag. »r. Renström. (1802-5). Se Pastor sist i Mor- 
uingra. 

Mag. Cail Pel. LilKlal. r.l805— 13>. Se PasLsisti Bolhea 

Mag. \br. \enseil. C1814— 46). F. 1784 i Sunne Pastorat 
(troligen Frosö S:n). A / d . , Regemente-Pastorn vid Jemt- 
Iands Kongl. Rogemenlo, sedermera Prosten i Själevad, Mag. a 

Ml- 1802; Pro.ii. Pli Mag 1809, Ph. Docens (i Theor Philj 
181.* vid Upsftta Acndmn; ( ^ . , Härnösand 1814. f 1846 

1 'S& cr ' ny» kyrkogarden « Härnösand, och hans be- 

gralning var S0I „ j ( j en 7 /a/ . 

'"-'Is d. ' ■ , j, a 

r * ^ var en serdeles kyrkolagkunnig, skick- 

lig och vid llernosands Consisloriiim betydande inan 
Mod. Docl Aht. \ i Mockholm var 

Anm \ . ■....■ lr homtadt ifriUi A S Sn uti Med pad. 

K: »h. sedormnra Sunnc i Jcuitl&nd. Mag. And. E V - 

I . 

Mag. \||(I. Skltier. (1846 69). F. 1SJ5 i Själevads for- 
samling. F d. \. Paslors-Adj och > Pastorn ibm, sedermera 
''i osten och Kyrkoherden i Bjorna Pastoral, slutligen i Grund- 
siiiida, And & 

5* 74 fl. mosand. St 1833; Dircctor Musiccs et Cantus vid Upsala Calhcdral- 
cL i-,' 1837 --41- vicariorande Dircctor Husices et Cantus i Hern- 
iTd vid Gymnasium och Tnvialskolan 1841; v. Con-Rector 1841 
_u; rin CoIIöga vid Frösö 1841; Prom. Ph. Mag i Upsala 1842; 
l tu Collega s. a. i förb. dassen vid Lärdoms- ocli Apologist- 
bkulan i Hernösand; Återtog s. å. sitt vicariat, ss. Co.i-Reclor 
Schuhr dersl.ules; t . f. Cantor vid Folkskollärare-Seminarium tillika 
jemte sina ofriga tjensler 1843 i Hernösand; Cons. v. Notarie och 
Amanuens tillika 1845; C ttorie-Notarh 184b; tdltr. 1847; Or- 
din Director Ifoisices s. å. tillika vid Cymn. och Scholan ibai. 

Innehade ett större antal röster till Biskop i Hernösand 1864. 

Udamot i Mumcaliska A l -en 1837 (och aflade Direcleurs- 
ex. vid samma Academi 1841). f 1809 

Utg åtskilliga Reuas af vetenskapligt innehall, Bidrag till 

OUUergs Iltmskola Hernösand* Stifts Mainkcl 18Gb in. ni. 

Reinhold Halte Victor Mallliicscn. (1869-). f. 1838 1 

Wisby. Faär Borgmästare. 

St. 1857; Prestv. 1861; Past.-Adj. s. å. i Halverö i Medelpad; 
Commin. i Hede (Wemdalen) 18C2. 

Fbreäa L ,ut 1864 till Sladspredikant i Östersund; d:o 1869 t.ll 
Wibyggera lediga Pastorat; d:0 1874 till Skellefteå d:o (2 I ) ; 
Eger m '»dxjtuutus i Hernösands Still (sedan 1861): C i i 
A t i Hernösand 1869 i Juni; Tilltr. s. a. il. ' ; Hospit.-Pred. 
tillika s. å\ någon lid och Fångpred. ibm lb72 (under sommar- 

nianaderna). 

Oroade vid Preslmölet i Hernösand 1871 d. 16 Aug. ftfver 
de sedan sednaste Preslmole (1866) inom Hernösands Still aflidne 
Pastorer och Preslman (hvaribland 01. Aordensson i Pxesele, A. A. 
Grafslröm i Umeå, Jos. Backlund i Skön, C. J. Holm i Själevad, 
And Borgström i Nalra m. fl., med åminnelsetal; (tr. s. a.) 

Utg. en kortare tid en nyare llernösundi Sti/tstidnnig. fortsatt 
från företrädaren A. r (omkr. 1866—73; den äldre Stiftstid- 

ningen >ar al Rect. Sch. Mag. Jon. Svedboin, utg. 1815—35); 

En Matrikel öfver Hernösands Stift 1874; 

Ofvanb. Preslmotesoralioncr, under titel: Några minnesord öf- 
\er hadangängne Sliltsbröder; 1871 (införda i Prestmöles-Proto- 
collerna lör 1871). Hernöennrf. 75 Consistorii-Amanuemer : 

Denna tjenst torde, , anseende Ull okade goromål for Con- 
sistorii-Notanen, t.llkommil i scdnare tider, omkr 1830 é 1838 

Nils (Ciiomis) Franzén. (1838-44,. Se stads-Comm,- 

nistrar i Hernösand. 

Mag. And. Sidner. (1844-46). Se Cons -Notarier. 
Mag. Er. 01. Holmberg. (1846-62). Se Lärov.-Adj 
Mag. 01. Nordill. (1862-68). Se Lärov.-Adj. 
Mag. Er. Alb. Tjerneld. (1868-). Se Lärov.-Adj. 

77 V v Lectoraoch Läroverks-Adjwctcr vid Höm-e 

ConmUtrU UdamSter: 
Pra*. Bisk. Doot Lars Landgren, v n^, [mnc 

Doct. Ju.1. ITidcn; TI, Lee, , S e TI, Uclore, 
Mag. Fredr. Hidm.uk; I . Led. (Se Phil. Leclor) 

iccJ, ag ' Hil "' " a " rhZ °"**S ■* "*■ IS H, Sl . 

Lec,^ ag - "■ Fredr niRm ™™»-, Eloqu. Lee, ( Se E.o,u. 
Mag. (Jarl M. 6 S UiH S; Gr. L Loct. (Se Gr. L. Lec.or, 

Mag Herman Hahlander; k.,». Lect. (Se mu Ucm . Utrnuaund. 79 Adjimctei ; 

Mag. Pehr Sam lliiss. I ,9-). F . , 80 6 i Hernösand. 

/ Jr. fcloqu. Led vi. I Gymnasium ibm Mag C / st 1R23 

och pro» Pl Mag. 1833 i Upsala Eloqu. Lccl i Hernösand 

Mag. 01 Huss biel jubehnagisler vid samma promotion v Ama- 
nuens s. a v»d Gymnasii-Bibliotlieket i Hernösand; v Collega 
ib... 1834 rid Apologistskolan ; I i,, is 5; vicar Gym- 

nasii-Adj. 1830 39, vice Leclor i Mathcmalik derjemlc 1838—39- 
1 _ ' L '"" 18 ^: v Cunrector 1840; Conrector 

1 47 > och l ' denna egenskap vid läroverksföräiidringcn i 

Hernösand; /. vid nybildade högre Elementarläro- 

verket ibm 1859 (Mathem. och Grekiska). i 
sedan 1808. 

$' ss Collega i Hernösand fur Conrectoralet 1847. 

Gift med Theresia Berlin (Lectors-d:r i Hernösand) f 1814- 

g. 1842. 

Mag. Illgiald Hil/CII. (1859). Se [drut Gymn -Adjunkter. 

Mag. Er. 01. Holmberg. (1859 ). f. 1815 i Nordvik, uti 
Nora S:n, i Ångermanland. Fadr Exped.- Befallningsmannen och 

Kronolansmaniien Er ]' t II hnb 

St. 1835 och prom. Ph. Mag. 1845 i Ipsala, v. Coll 1841 i 
Mana högre lardomsskola i Stockholm; v Coilcga i Hernösand 
1845; Collega i Piteå s. a., Amanuens vid Hernösands Consislo- 
rium 1846, med vicarie 1857 och afsked 1802; l t 

Htrnfaand 1859. (Latin och Hist). 

G ined en Hammarberg (Sjoknptens-d t i Hernösandj 

Mag. 01. \ordill. (1859 08). F. 1611 i JemUand^ (Bergs 

Pastorat och Hatans S:n). 

St. 1829: Prestv. 18 8 i Upsala till Huspred. hos Frih. och 
Lagmannen Frcdr. Funck på Almstad (1839); v. Collega i St. Ja- 
cobs h. Apologistskola i Stockholm 1841; Prom. Ph. Mag. 1845 
' Upsala; v Collega i St. Catharina Apologistskola s. a ; t I Lä- 
rare i Frösö bchola i Jemtland 1840; uto. or Flerti- 
a 'i s. å\; v. Rect. en kortare tid tillika vid Frösön 1847; v. Ml II Cnnr s S i neniöMffld en kortare lid; åtorlog s. å. ull Collcgat 
lbm t' f Cmisislorii liuanuoiw »857 tillika; L 
ys-, ordinarie Amanuens ISG2 tillika vid Coiis.slonum. 
ISÖ7 l.II RccL-Sch. i Pilen IÖ6b 

Pauli ,„ | till de Philipper, af Plorey (Ölvcrsaltmng) 

i ^» i 

nie( l l ii Wilhelmina Westman (Borgm.~d:r i Härnösand). i 187 Mao llciir- iHg. Beiiill. (1859 64 I l820iHcrnö- 
Mn( | / Phil Lect vid Gymnasium ibm, Docl 

i ■ , 

SI 1847 i Lund; proni. Ph. Mag 1853 .Ii». Lin .re i ISatur- 

velcnsk pen vid Hernösands Gymnasium g. å . / I 1859; 

1864; s Lector i 

limcå I. Elem.-Lärovcrk 1867, ulls vidare därtill förordnad . 

anseende Ull Örnsköldsvik» Sckotas s 5 skedda inhibcniig lur 

lörjungarnes fatal; Iterlog Collegalel ibm 1870 sjell; 

föl sjuklighcl 1871; erhöll p I), afcked med pension I87.i, 
(fr Örnsköldsviks Schola under Själevuds Pastorat. 

Mag. Er. Ub. TjOriielil. (Sedan 1363). 1 l833iThors 
Åkers Pastoral, i Gästrikland, i Skolmästaren ibm S Al 

si |853, proni. IIi Mag. 1803 Phil l nd Ex. aflagd 1862); 
N lärare j förherc ande i assen vid Hernösands läroverk It 
I dra lärare ibm » Mj vid samman Elem.-Iaroverk i U 

i s . i Malin mi lik, Latin och Svenska språ- 
ket; \. ( nsislorii Amanuens tillika 1867; i 1808; v 
Cons Nol under Åtskilliga lidei 18G8 och 1 86'J dels före, dels 
i lin \ Strfnors <1 1 1 

.Mag. Carl llClirik Hcrlill. (Sodan 1865 I. IS 2 i Sunds 
rull /- d v. vice Keclor Schola? ibm, sedermera Conlr. 
Prosten och Kyrkoherden ■ Nordinating, uti N Ångermanland, 
//. /' 

SI 1850 i Upsala; Ph. Cand 1864; v. / i i Härn- 

ösand - &.; A ibm 1865 i Naturvetenskap Proin. Ph 

Mog i Upsala 1869 (frånvarande) med Phil. gradualdisput allagd 
18bb ibm. laml. Eric Billni.uk <i 07 , i iqo 7 , „ , „ 

Bon och N*,n,,d«n,a„ 
^ Lärov \ii| i Öslersiiiid is i » i » i 

sslä — ■ '. ?t\rz 

ined Anna Margaretha ij, ,.i, ,,., i. r 

Härnösand. " h ' ' " ,sf ° l!,)li " <"' 

sI(in ';f"' ]Um " ] "' ,S ^"WWV^ för räddning ur 
Mag. CirUlli. Blomberg. .868 , i .838 i Helsing- 

SI ^».o.l.pn,,, Ph Mag 1866 il sa |a (mc d alla derlill 

1 ,;l " " c :,,! 'ö«l«P«olpr 1 „ l ,o«i„„slM,...i ,■; T st, et0| _ 

l0 * ';" M V 601 ^ 1 ,8640H,S ' ''Unn-rmn s 

T 1 " * ' /'^ i Hudiksvall; d:os vårtor,,, ss vi V 

l,rl ' H '" L *™ » HM* « ,: »« * ' «- cl 1865 uti || „ 
s »Jrtmm. lefva. ,prf k Lxll , L, , , h „ 1866 / 

1 7" 1 ' Sv "Pråke», Hisl och Geographi il... i- 

!/ il in 1873 ?<> i..r /ai j i 

... . ' *°'° ' l> ll01 ' ' , dels i \ (hls 

1,1 ' llBn * ,,mI - , "" 1 " vacans „ , |, har dossulom, ss mc r I 

1 ''' ; '»'»» lefvande språk, vid serskilda lider, fung 

Reste utrikes under rnrl 1 70 för språkens nhen.lan • 

1 ,ör '• "' " ' Wbb lefvande språk . Hernösand 

lio.sll V .1 

" iir ,,;| " ;| ' Sx Academien i ur sm , n _ 

sler om sx,„ N | Vl , s (m<i k ( | ,| c 80( | nare j r0ll 

Vai l '" Loclor . Physik och Hathemalih » Lule! 1871; 

l: ° Wl en AdjDncInr i IVordiska språkol vid Lunds A ,1 .„ s 

Var ' "I Hernftsands-Poslen tillika 1870 och foJ ai 

i Bokhandl. .1 A Johansson ss ntgifvare 

1 Klaasjc Zevenslers 1 i söden, al J. Uniiep (ni- 

» rs ifrån Holländskan); ISb8 60 Hernösand Schola Trivialis i HernösancL 

11 ^osandti Schola Vrwialis 

stone ,,„ D|l s|j<rs " , " omliiWrtdes åltniu- 

i 1647. * ni0Us, « lulhrtandiga onprnwniioii, 

luUkoiiniailcs sil,-,i,. 
och i ' ' Us M "*< w »ch mer till , 

' , , ' ''"' " '«»>8%" Schol, cm,,„n,l„/> .., 

l.lllvuiii ;„• I o '""»c-. / 

vigd* ,1 „ ' ,, "' ***** k 179. och h. 

,, ll D0 " 1 " ä "" !,s ' '^gaonde ,.,,,,. ,;,, . 

-fy.»»" u, :; m l " ,, r ou,vi ' ,fä "> 

*r 3TÄÄW»"- 

jtdes- ,„e.. ,11-, . ' ,lä L " Sr,sklMl sä,li ">' '<»- 

*». -u ..II., dt*. byggnader lemm, ,«„„, ,,„,,,,,,,„,, „ ,, 

.'i :'■ ^"""■' """ "" *» i"« »wi, ,„„, „„ ,„._' 

Il-I,,,,!,,,,,,,. ,„,,,,,,,,,„,„,, , |(Uk , S0IB| 

, j't'Vi 9re M,,RUIel " pbrt " des sko "" ,set af 

kywgi Skoldjeknar) sorol 1721, Pingsttiden, genom Ryssarnes 

.ni i.ii ] , ( , 

»chhällJ U "/ iC '" "1 faMc , Sorg,-,,, 

' B. I- i Cölheborg) Mag. Georg G H .710. dr, han hem- 

«' -frän sm ISrsta utländska resa, skildrar han sm och den all- ' S 8 
manna sorgen // 

äfvar samma ars eldsrörödelsar ä Skolan, vid den 
,leraf. och benämner han i samma tal ungdomen * | g |£verkc" uilfolje af dm svara olyckan, hlnsm t, (de 

I^rn ,' Maser eller dr hiisv, lie lärjungar,, . // ■ U 

D f "dra af of,a»l, In andskador ä Skolhuset (i. i April 
I7M) nedlade del ar ITU „ färdigbygda och a samme TI,. Lecl. 

Vallin da i.mgda Skolhus, * ade 1,11 öiverskrill pa grck.sk.: 

' Alv ?,«!Sc2 kolhoY (intet ondt ma inkomma), och om det 
wf^S £"Tl6r,0, med Scholan oeh Gymnasium under 

i „a tak, nedbrunnet genom vade.dcn .710, har man s,g bekant, 

ilU del försågs 1708 med el. hngl fyrkantigt torn oeh nrverk fho- 
rologium) vid sit. kopparbeklädda tak <De. var tvau.nmgshus 

"'Eldigt si» forsla nyorganiseradc stal, som Kon,jl Ur. a/d.24 
Dl , 1662 närmare fastställde, egde Trivialskolan 1 Reclor. 1 Con- 
Reclor och i CoIIeger, utom Cantorn. 

Anm. Skolan var n&gon tid under <,rv:,n,,»mnde cldsJV.»,delv * fol> 

ja- afasr^HÄJrs a«ftas? "" 

dervifcningen. H I. 87 Itectores Schoka Trimalh. 

Mag. Joli. Ilcmodius. (o.nkr. 1020-28). F. Migei, i 
Härnösand. ■«»gen i 

T -mT I 8 " i'"! f '"'"" " % '"" """' '""• Si 8 W— vid 
Invialsko.an hars.ades. | ,0*, „,,,, , en «„. ( ' ™ 

ver honom. 

A « syuus vara bildad, af « «,. Hurnösands stads IM* 

namn, to ; lj bar „ek //,,, c ,. ,,,,,„ .,„,„, 

Iioneu af %,//,„„ , . // , ,„ (nl]mera ||nr less t 

aqiutouc). 5 

Ifernoilii sen. g " ""^ " « « ' Mag. Lars \, Tolfsladiiis. dC4i-40) Var .Iran Upland: Prom. Ph Mag. 1629 . Upsala; Phil. Adj 
vid Uprala Acadenii 1630; Academie-Sccreterare 1G3G och Aca- 
demie-Bibliothekarie 1638: Th. Adj. 1639: R S // 

l 1641- A> U Siarna 1646, -da för hans slora svaghet 

och ofurdighct denna lagenhet ansågs beqrimlig för honom" ss 
■let heter i handlingarna, f 1650 ss. Po S 

hpmrn^rV) 1 ^' 1 , befl, P "•• Hulphers. & en gratulation a f år 1634 

till t IM ♦ « U A< /7 '' il/ 11 "" * * 

Mag. Petr. Jon. Liniierius. (1647-50;. se Kyrkoh. sist 

i Skellefteå 

Mag. Joll. Joll. IleniodiuS. (1650-68) F i Hernösand. 
r /'■ Reet. Sch. ibin Mag. Joh. II i 

Prom. Ph. Mag. i Tyskland; R t Sch. Hen a i 1650: För- 
modligen död vid denna Ijenst, omkr. 1668. 

Ibland mierne märkes: Kyrkoh. i Nätra ff. Log. Lect. i Hern- 
ösand) Petr. Jon. Ha-nodhis och Dan. II d Stadscnmmin sec 
'"to i Hernösand. 

Mag. Petr. E. W»rg. (1668-74). Se Kyrkoh. sist i Kora. 

Mari. 0. PorZelillS. |I«j i 77). So Kyrkoh. sULi Thorsilkei 
Itfatr. \llll. \lMl- SlllldillS se". C I tiT? 7 ( >). Se ICyrUf.li. 

Sisl | lidli C I 

Mag. 01. Seg. Svanberg. (1679 81). s < Kyrkoh. sisl i 
Skellefteå'. 

Mag. Alld. \ SlllldillS son. (1081-82) iterunr. Se Kyrkoh 
sisl i Bothea. 

Mag. Iftlk. E. HM. M082 91 1 F. i Hernösand. / 

Radman 

SI, Itflib; (.vnin.-Ailj och l'ons.-Nol i Hornösarnl 1679: 
ilm, 1082. i 1691. 

med (lJorgar-d:r fr. Hernösand), o mg i fl se- 

dan med Kyrkoh. Mag. ./. M i Tuna, uti Medelpad, och 

slutligen med Kyrkoherden / i i Harmariger, i Hälsing- 

land 

lli Lcct. «k Ii Cons.-Not. i Hernusaird, Mag l var 

Lars J. Scllillg. (1692-98). sr Kyrknh. sisl i Thorsåkcr 

Mag. J»ll. 01. Geilft. 1608—1714). Se Histor. el Ellt. 

I,<< I sisl 

Mag. Dail. B. Bodillg. f I7I5 >). Se Kyrkoh. i rtälfa sisl 

Mag. \ll(l. \. SlllldillS jun (1725 26). Sr Kyrkoh i 
Sollefteå sist. 

Mag. ,)aC. El*. One. f 1726 32). F. i LideJ 1689 r 

H;i(ini;iii. 

St. 170b; Prom Ph. Mag. 1710 S tm I 1722, i. ti 
7/ 1723 / 1726. i 1732. 

Mag. Han. 01. Walanger. (1734 79). F. i mm 1690. 

i lr. Cominin. ibm Ol. hr. Wolm sen 

st. 1717: Prom. Mag. 1728 Coll Sch i Hernösand 1731 
A' Sch ibm 1734. i 1779 OTH Hernöganå. ^ 

BeHOT "'"'"""'I m cn om vår Schola förtjent och nil.sk 
mun, som ögnade dci* cn nära 50-är lg verksamhet 

Rtdab^rtT' " hB "" a '" a ' Wak "' gtrS by ' " UgSJU S:n ' ,adrc,ls 

Mag. Nils llenr. Berlin. (v . Rect me „ mlir . «, Se 

Con-Rect. sist i Hernösand. 

Mag Zacli. Laur. Men. rws-oe,. Se K)r koh. *t 

i Gudmundra. 

Mag. MagllUS Stridsberg. (1796-1808;. F 174ö i Hern- 
ösand. Fndr Log. Lect. v.d Gymnasium ibm, Professor Mae 

Mmjn. h. Stlléi B 

St. 1762; Prom Ph. Mag. 1770; v. Collega i Hernösand 1777 
v. Lector i Logik och Physik 1783; Coll. v»d Froso Sch s a 
Con-Reclor 1785 i Hernösand; Piestv. 1787; B,, t. Sch. i Hernö- 
sand 1790. 

Orerade ss. Con-Rector vid 1780 ars Prest.note i Hernösand, 
d:o vid Jubelfesten 1793 dersaromaslades, 

t 1808. 

Mag. Carl Falk. (1810-13). F. 1743 1 Jemtland. 

St. 1765; Skolmästare på Aspon i Södermanland 1771, Prom. 

Phil. Mag. 1773; Coll. Sch vid Frösö Schola i Jemtland (3 cl.) 

1782; SL Intimare ? UmeA 1795; v Rcclor å Frfisfi 1797- Reot Sch 
ibm 1798. 

Orerade 1795 vid Prestmötet i Hernösand och spec. pra?si- 
dendo 1798 ibm; Utn Keet SoJi. i Bern fand 1808, med lilllr. 1810 

Red Falk, ss utn. Rector i CJrneå, ditkom aldrig, utan bc- 
stnddes tjensten af tillf, vicarius. v. Skoloi. Mag. Pehr Aurén; Så- 
som utn. Rect. Schola? slutligen i Hernösand begagnade han lika- 
ledes Ijenstledighel och hans höga ålder och bräckliga helsa torde 
da varil hindret, att han ej ditkom. eller trädde under sina rec- 
lorsår der i någon acth tjänstgöring, f 1813 C fr Frösö Rec- 
torer. 

Mag. Joil. Svedboin. (1Ö13 64). F. 1778 i Hernösand. 
r lr blads-Commin. ibm Mag. Er. J : S l 

St. 1790 och prom. Ph Mag 1800 i Lpsala; vice Collega 

6* 90 llertwsand 1801 och Collegn Scholaj 1807 i Hcrnösand; vice Reder 1810 
och / ibm 1813. iillir. !815. 

Riddare al hongl. Wasa-Orden 1845; Jubelinagistcr uti Up- 
salii 1851 Ridd. af Koiigl Nordstjerne-Ordcn 1853. 

s , / och entledigades, /" . 185! vid Lär- 

domsskolans förening med Gymnasium. 

SjKxnmntrui pra 1S13 uti Hcrnösand 2:ne gånger. 

Orerade, ss. Reclor Sch i Hcrnösand 1817 vid Prcstmötet och 
Jubelfesten ibm, med hallen parentation v r framL l < 

niendaircn m m D l Carl G t if Nordin 

f 18G4 r ' , s>. Ä / Scfi. Tn II i i /• nft 

Stift ■-■: 

Ligger U-graf: i a Hcrnosands stads nya kyrkogård, med ett 
granit-monument och p / hullen af studs-Commiiiistcrn, 

•sedermera Kyrkoherden i \jurunda i Medelpad, Er .1 N l 

Rector Svedbom är bekant ss. lärd, litleratcur och en af ^ara 
utnarktaste Scholman (En val utförd och utförlig biografi 
Hernosands- P. N: 2 för ar 1864), 

Anm. Svi t var i t R t S tit Trivial hr d s ty se- 

dan r na Lärd Scholan med <.i\mnasium. och d A- fr 

at Lar rl wandliug till s. k. gre /•' r up 

(med en början dertill gjord redan lööl) sä att Rector blef sedermera hela 

dt t L / R 'or. 

Svedbomska namnet och slägten härleder sig från Svedje uti Nalra 
S:n i Vngermanland, der farfadren var Bonden och Kyrko vården 
Jon Ersson. 

Var gift med E H t (Lecl.-d.r i Hcrnösand), f 1834. 

Retorn vid Elementar-Scholan uti Stockholm, sedermera Af- 
tonblads-Redaktören ibm Mag P E Svedbom, f 1857 \ 10 dersam- 
mastades, var hans ton och enda dottren Ulrika S n (ogift) 

Utg. Skr Ghristoffcr Dahls Gram. -Lat., 2 upl. 1816 och 3 
upl. 1831 (sedan Dahl sjelf år 1790 utg. 1 upl.); 

En Svensk Grammatik il upl. 1824; 2 upl. 1828): 

Commentarier ölver Cornelius Nepos (1827); 

Hernosands Stifts Tidningar (1815—35); 

Norrlands Tidningar (1835 42); 

Matriklar offer Hernosands Stift för åren 1818, 1830 och 
1845 (med Supplement 1847); in. m. 

Tillkommer: efter författarens dod funnet otryckt och i manu- 
skript: Sallustii Bellum Calilinarium (öff ersättning) ; 1870. Hernotanrt. IM 1 i ffl ;s ; ? re 

1 ' i 'a b uti Stockholm,? i? V , . • ' P \ " dlk f 

M I, K rl. arg, 2 4 ,1. år i ' ' UTk,8ka Rlktts A » nalf * ** 92 Hcrnr.fian/f. ConRcctorcs: 
Joll. M- MfafZ. (1647 18) So Kyrkoh siat i S%eg 

01. Kr. Harg. (1648 50) 

' G ' 1648; Gr L Leci., den första vid Gyinna&ii op- 
nande. 1650 Torde dock snarast dolt, 1650 I 1651, om han 
nånsin hunnit tillträda denna sed na re tjensl. Cfr Gr Lmg Lec- 
lor sist 

Mag. Domillicus WalienillS. (1650—57). Se Kyrkoh. sist 
i Gudmundrä. 

Mag. Kils N. SlernellllS. (1657-65). Se Kyrkoh. sist . 
Bolheå. 

Mag. X. 0. PlaillillUS. (1665-67) Se Kyrkoh sist i Luleå. 

Joll. E. Warg. (1667-68). So Gr. L. Lect. sist i Hern- 
osand. 

Mag. har IvarSSOn Titel. (1668-72) Se Kyrkoh. sist i 
Selånger. 

Hath. E. LocKliaeuS. (1672-87). Se Kyrkoh. s.st i Gud- 
inundra 

Mag. Cllristoplrer 0. AnzeDlllS. (1687-89). Se Kyrkoh. 

Sist I Pltr J 

Mag. Pctf. JaC. EureilillS. (1689 92» Se Kyrkoh. sist 
i Ouker». 

Jon. E. TtlllieUS. (1692-1708) Se Kyrkoh s.st . Anundsjo 

Lars J. Ilosselius. (1708-17). f , ms i Högs.o S;n . 

Ångermanland, r dr Bonde 

Cnllcga Sch olae « Hernosand 1695 1708 (erhöll 1707 trans- 
port frän Secunda dassen till Tertia); OmRector ibm 1708, Syss- 
loman vid Lanshospitalct 1716 tillika, f 1717 inni. HrrnÖfnvd- qa 

l ^!'*^ M *, l! ""' 4e lne<l s,n toåam arven mechanisk 
,k,ckl,ghoi „ch nt .o k«,,„.g r >ravfl „r, „,,„, Brtjrttai r...„ " 

Anm. Datla i ni'- ara 'ht nnr.<.« n i « 

,,,, , „.,.,w, N . , ' -; . u. 

Mag. Pclr. Pel. Gr..!,. „7,7-| 9 , . Se Kyrkoh. S1 .H S k 8 „ 

Mag. .loan ,lac. Eureniiis. 11719—22» s fl m , 

, Thorsäkcr fAngrnnenl.nd». 5 S,s ' 

L JUit ! r rp g ' ' V J * NC " Zeli " S - " 722 - 23) - Se K > rkul1 «« ' 

Mag JaC. E. Orre. (1723-26.. Se Kect. Sch. ( id , 

Hernosand. ' 

Mag. 0. J. KenselJUS. (1726-30). Se Kyrkoh. s,s. , 
INordingrfi. 

Mag. Henning H. Tidenian. ,1730-37, s e Kyrkoh M , 

1 nodo. 

Mag. Joll. \. l Hen. (1737-41) Se sist Elonu. Lector . 
Hernosand. 

Mag. 01. HatlSS. Omilberg. (1741-45). Se Kyrkoh sist 
i Aordingrå. 

Mag. 01. JaC tnffiUS. (1745-47). Se Kjrkoh s.st , 
1 horsaker (Ångermanlands). 

Mag. X. 0. Slind. (1745-51). Se Kyrkoh sist i Umeå 

Mag. 01. J. Genberg. (1751-53). Se Kyrkoh. s.st i Of- 
ferdal. 

Mag. P. E. Selander, rma-eo. s* s.st Sec, Th Led 

Mag. ter. X. SleckseniUS. (1760 66) F 171b i Hern- 
osand. bal d v Cons.-\otaiien och Gynm -Adj., sedermera 
Log. Lectorn ibm, sist Kyrkoh. i Arnas Mag. A / Stnksmw. <»4 Härnösand. Si 1734 och prom. Ph. ».'»g- '746; Docens vid 1'psala Aca- 
flrmi 17M; Vpologisl 1754 i Homösand; dm -liecior Sch. ibwi 1760. 

f 1766. 

f Ä s beröinmes ss. skicklig Skollärare, som 

ock egde kunskaper i Astronomien. 

Mag. Er. Er. Selander. (1766-77). Se Hislor et Mor 

Lector, men f ss. Con-Rector. 

Mag. Nils llenr. Berlin. (1779-85). f. 1732 1 Nordvik 

uti Nora Socken i Ångermanland. Fadr Hof-Camereraren Henr 

Berlin. 

St. 1751 och prom. Pb. Xag. 1758; Preslv. 1760; Hogmassopr. 
, Hernösand 1762; Coll. Sch. ibm 1771—79 (först i prima cl. och 
sedan i secuncla 1774); n. Rector 1776 (för den ålderstigne, 80- 
ärige Dan Ol Wahnger); C R tor Sch 1779 ibm; utn Kyrkoherde 
An U ( r Nilé Zach Bidsnim) 1785. f S. å. l % SS. Con- 
Rector i Hem nrvl, löre Anundsjö Pastorats till trade. 

Gift med Brita Unanis (Lectors-d:r fr. Hernösand). 

Bland sönerne märkas: Prosten och Kyrkoherden Mag. Henr. 
Jac. Ber/m sen i Resele, och Phil. Lectorn vid Hernösands Gym- 
nasium Doct. Nils Magnus Berlin 

En dotter, Carin Berlin, f ogift 1869 i Nordmaling. 

Mag. Magn. Stridsberg. (1785-96). Se Rect. Sch. sist 

i Hernösand. 

Mag. L. Magn. Strdm. (1797-1821). F. 1760 1 Hernö- 
sand. Fadr. Eloqu. Lect, sedermera Th. Lect. ibm Mag. Mich. 
P Ström jun. 

St. 1778; Prom. Ph. Mag. i Lund 1784; E. o. Doccns i Ma- 
Dramatik vid Kongl. Amiralitets Cadett-Corpsen i Carlskrona s. å.; 
Mathem. Docens vid Lunds Acadcmi 1787; v. Lector i Historien 
och Moralen samt e. o. Gymnasii-Adjunct i Hernösand 1789; Apo- 
logis! ibm 1791; Math. et Phys. Adj. vid Lunds Academi s. å, 
Con-Retr i Hernösand 1797. 

Var, ss. Con-Rector i Hernösand, Orator vid Prestmötet der- 
stades 1«06; Blef tjen tleduj 1810. 

t 1821 1. 22 i Amå , der slaglen och namnet i Stromsby var 
aldsl. och hvilket innehades af farfarsfadren, Captain Ström, redan 
omkr. 1630. BB^BBBBI ■flnMIBBMH Hcrnösurut. SK» Gift med Elis mthelmbm 1*W W| (r . Hernösand, d:r al Borg- 
mästaren Westman sen. och f 1842 %„ i Arnäs, 79 år g 

Th Lccl. vid Hernösands Gymnasium, sedermera Prosten . 
bkelleftefi, Doct. Ntls Ström *ar en alen bror 

Mag. 01. Pel. Sellstedt. (1822-32,. Cfr Pastorer, Neder- 
Luleå sist. 

Mag. Joil. M. Westlliail. (1832-47). F. 1789 , Ånger- 
manland (Hernösand). Fadr Borgmästare, d. a (paler) 

SI. I«06, Prom. Ph. Mag. 1812 i Upsaia; v Collega s a » 
Hernösand; v. Director Cantus et Musiccs s .a; Ordinarie Direelor 
vid sang- och musiköfningarne vid Hernösands Läroverk tillika 
1814; Ordvmrie ColU-.ja ibm 1819 (2 el.); G ..-R .. r S ,bm 

1832; tilltr. 1833. 

Spw. pma. 1823 i Hernösand för den lediga Gymn.-Adjunc- 
turen. 

/' Hrj ifrån Musik- och Sanglarare-tjensterna omkr. 1840, 

som dock under åtskilliga perioder förut 1828—30 m. fl. bestndts 
al vicarie. 

Tjcnstfrt ifrån Con-Rcctors-sysslan för sjuklighet 1841. 
Var Ledarn t Kongl M tiiska Ac len i i Mockholm 
t 1847. 

Con-Rector Westman egde en stor musikalisk skicklighet och 
var äfven såsom Lärare för öfrigt vid Skolan af ett utmärkt nit 
och grundlig lärdom. 

Gift med en Gauditu (Brukspatrons-d:r fr. Sollefteå 
Brödren var Borgmästaren i Hernösand Er J h W / , , j un . 
(filius). 

Brorsönm-: Ad. Pet W tman, Haradsh. och Ridd. af K V O ., 
först i Westerg., sedan i Småland; Eric WUh, Camrer vid Norr- 
malms fängelse for qvinnor, f 1874 i Stockholm (Jarl, Lansnian 
i Resele, f 1860; Johan Fredr , Handelsman i Ångermanland (Nora 
och Skullersta), f omkr. 1850, och Jon. Aug, Orgelnist i Lul . 
stad och Musiklärare vid Ii. Elem.-Scholan ibm. 

Mag. Pehr Sam. HlSS. (1847—59). Se Läroverks-Adj. 

fv an före. 

Anm. Gtn-Rector lim» ar ilen siste i egenskap af Con-Roccov här- 
stacles, ty genom den sednaste skulrefovmeu har t ,itr till 

1 i crki -Adjunctur vid högre Elemcntar-Larovcrl. % Hcrnösand. Colleget? Tertm classis: 
Mag. Dominieiis Walleniiis. (1617 50). Se Kyrfceh. sist 

i Gudmundrå. Cfr it. Stads-Commm i Hcrnösand 

01. Cl. Raill. (1650—55). be hyrkoh. sist i Ragunda. Cfr 
it. Stads-Commin. i Hcrnösand 

Seger. F. NeilSCliuS. (1€S5— 56). Se Kyrkoh. sist i Ramsele 

Kric .). BrillinillS. (1«®6 58*. Fadr Prosten sist i Nord- 
maling Joh. Joh. Trast. 

stud. 1655; Cell Sel i Hernösand 1656; Regemcntsprest vid 

Helsinge Regemente 1659; Torde sedan blilvit 1666, under del 

förändrade namnet Calicius befordrad till Vommfnialer i Sorémabng 

i IN Ångermanland och död ibm 1682. 

Anm. En Erie ftrvnm fr omnier ss. Comtnin. 1672 i Giresta P» 
t tat (vid dess Annex Grvta) i Upland, och slutlig . Kyrkoh. lGöö 

b i. lian skulle da dött lwU i Gryta ä genom drunkning, vid hemr B 
efter förrittad gudst n i (Jryta kyrka, men han torde vant en annan 
person, ty egd Pro t Trast i Nordiualmg 3 nu Böner, al' hvilka en hett 
/•.' ./ r. (Cfr min. E. ./. CnUchts i Nordraaling et Fm Er jt 

Il minna, del. 1. pag. 469.) 

Hall». N. Lockll&MIS. (1659 72). Se Kyrkoh. sist i Gud- 
mundra. 

All(l. And. SlindhlS sen. (1672—74). Se Kyrkoh. sist i 
Botlieå. 

Kr. llllistoplier Hellberg. (1674—87). Se Kyrkoh. sist 1 
Ljustorp Cfr it. förut Slads-Commin. i Hcrnösand. 

Holg. Öst. \orlin. (1687 89). Se Coiimiiii i Neder-Calix sist 

lngj. .loil. Ljungberg. (1 689 170$). Se Andre Commm 
1 Hernosand sist. 

Lars .Joh. HllSS. (1706—7). k i Medelpad. Fadr. Guver- 
nementsfiskalen i \\ esternorrland Joh. Eru fl 

Bataljons-Predikant vid Weslmanlands Regcmeute 1698; Apo- 
logisl 1703 pä 1'Vösön; Coltega i Herm and 1706, Reg.-Pastor vid 
Kongl Artilleriet i Stockholm 1707. f s. å. i Stettin. H rr sand f _ 

Kyrkoh slutlig.» j sd.ng.-r „„ Mcde , d M Li 
var en 

/ voro: Kongl. Ilofprcdihaiitcii | c , „ ,-,, Kwknl. i 

fl„n.„da , nt, Medelpad * H r uZZXit 

Pastorn i Stockholm, Mag / J //„,, K ' 

Lars .1. Ilossclius. mm h, S( .(„„.„., ,, T|5!I B|Sl 

Mag. P. II. Ariillg. H708 Ii Cf, Kyrkoh i Indahl. 

Pet. Er. Tlielaus ( ,7U 18) . So HÄgmäsS0I Ilka „ lf 

Hcrnösand. II, Coimnin. i Pileä (förslå) Landslörs sist 

Laur. »an. oilenlalin. ctris 28, s. Hog.uussopredik.n- 

ter , Hcrnösand, Cl. Comuiin , BygdoJI uti Westcrholter. sist. 

Mag. Gllsl. \. S lins. ,1721 2a so Kyrkoh i Sol- 

leftcå sist. 

Mag. Er. »jiipadiiis (Ström). 11729 ioj s e Kvrkoi. 

1 Grundsunda sist. 

M» . P. 0. Slllldberg. <1730- 31). Su Kyrkoh. i Njurnnd, 

1 Medelpad sist. 

Mag. Magn. L Stridsberg, i: 1-37, se Log. Led. s.*i 

Mag. 01. II. Ollillberg. (1737 41 j Se Kyrkoh. „s. . 
iNOrdingrä 

Mag. Hägn. 0. KoitfflU. (1741 43 Se sisl Gymn.-Adj 

Mag. 01. .1. LriiTlls. (1743-45). be Kyrkoh sist i Thors- 
«ker (Ångermanlands). 

Mag. S|. 0. Slllld. (1745-47). Se hyrkoh sisl i L mcfi 
Mag. Pel. E. Selander. (1747 -53). SesislSec Th .Led. 
Mag. Kr. Ilaggboill. (1753 59). So sist Sec. Til. Led. MÖ fférnSsmnL Mag. Cliristopfaer E. Forssner. U739 00). P. t Kurs» 

i Nätra Sn i YngiTiiianland Ftutr. Bonde. 
Si. 1733 och prom. Hi. Mag. 174(3; C 
vid 3:(jj e elussen, 1759 (förut 1754 i prima), f 1700 

Mag. 01. Isr. WalailgCr jun. (1760-63). Se Sec T|, 
Loel. sist. 

Mag. K. Pel. llJllfieilStrOllt. i!7G3 — <M). Se Gr. L. LöoI. sist. 

Mag. 01. 01. Vordeslrölll. (1766 7Ij. Se Apolopistar 
sist vid q u i n ta dassen. 

Mag. ZilCll. L Hedéll. (1771—74), Se Kyrkoh. sist i 
C mun undra. 

Mag. Jliclt. II. Oltill. (1774-82). Se Rectorer sisl i Uiima 

Mag. Carl iström. U788— 91). Se Kyrkoh. sist i RåTsuml. 

Mag. 01. Oelltléll. (1791—96) Se Kyrkoh. sist i Ainas 

Mag. Gunnar Backman. (1803— 10). Se Kyrkoh. sisi i 

Sunne i Jemtland (förut Red. Sch. å Frösö). 

Mag. Carl A\. Rolhoff. (1813-18). Viear. förut. S.i 
Kyrkoh. sist ti ti Föllinge. 

Mag. Nils FcIlslrBlll. (1818 22). Se Kyrkoh sist i Lill. 

Mag. E. 0. Sundberg. (1822—34). Se Kyrkoh. sist i 
Botheå (förut El et Poes. Leetor). 

Mag. Ksbj. Bergman. (1834—36). Se Kyrkoh. i Ljustorp 
uti Medelpad. 

Mag. Joll. LlnaillS. (183b 37). Se Rectorer vid Umeå Ii. 
Elementar-Laroverk sist. 

Mag. GlISl. Willl. (iellerstedt. (1838—40). Se Rectorer 
vid Haparanda lägre Elementar-Laroverk. (Finnes under Toriioa 
Schola). flert 09 Mag. Pehr Sam. Ih.ss. (IU i m Se Läroverks . A(lj 

v „l k. bJementor-Läroverkcl i Hornosand 

Joll Hillc (1847 M)l f | 78fi , -.. . _ 
inland. ' S " gSJ0 S " u " An * e <~ 

St 1810: v Collega i Smdma 1829; v. Rector ib,» 1830 

, Plca 1833; Collega .Sundsvall 1834; Co,Ug a , //.„„...„„,,, * d 
Lardomsskolans andra class, 1835; d:o vid tredje dassen ,h,„ 
I 17; / -Adj. v,d Läro,erkel s förändring dcrslades lill h 

Elementar-Laroverk 1859; Anlog vicar.us vid Ijenslen för älder- 
dom, ock nära pensionsmassig, 1860. f 1863 l5 

Af Adj m,le som dispul. i Upsala ss. Sludem, pro exerc.t.o 
1,1! Phil. graden 182o, eger Sfcgsjö (Wiksjö S:n, hans födelseort) 
i Ångermanland en donation af hans bibliothek in ni 

Utff Skr Bitradl Rect. Sch. Mag. Jan. S löom uti alla hans 
Stifts-Matriklars utg.fvande, aldraförst 1818 och sedan åren 1830 
orh l ft 45 

A t , Chn,,. Wnlc, afled i Hernösand (a år efter honom 

nnikr. 1867 

Han har sin egen och sin slågtgraf, med en grafvärd, på 
llernosands stads nya kyrkogård. 

Uptages således ss. Un C m vid denna class, i anse- 

eude till 1 -s sammanslående sedermera med Gymnasium, 

och Collegalernas förvandling till Adjuncturer vid Läroverket. 
l(H) ITernost Col/ffjcv Scnoidcp ciassis: 

M.I^IIIIS Sllll. BliV (KU? ISj S« lv>ikoherdr i Tona uli 
Medelpad sist Cfr Andre Stads-Goiiimin. i Hernösand förut. 

01. T. KelllHTIIS. (1648—59). Sr Andre Stads-Cominin. i 
Hmwsand sist 

Carl \br. Biberg. (1660 <>8) Se GoiiimiiJ. i Tynderö Sii 
af Ljustorps Pastoral i Medelpad sist. 

El. Er. TlialHI. ft660 — 71). Se Kyrkoh. i Sidonsjö sist. 

\ll(l. All(l. SlllldillS sen. (1671—72). Se Kyrkoh. i Ro- 
IheS sis.1 

Mag. Salom. JoaU lloIVcrborg. (1672-73). Se Kyrkoh. 
i Ragunda uti Jemtlaud sist 

Juli \. IlenielillS. (1673—76). Se Furste Stads-Cniiiiiiin 
i Hernösand sist. 

Tet. JaC. Ilolst. (1676—79). Se Coinmiii. i Bygdeå sist. 

Er. L. FisClierUS. (1679—85) Se Conunin. i Hede uti 
Herjeådulen sist. 

Job. \hv. Tuiistrfim. (1685— R7). Se Andre Commin i 
Skellefteå sist. 

01. Joll. HofFlierUS. ( 1687 — 01 ) ^e Förste Commiii. i 
Umeå Landslörs sist. 

Jon. Er. TUliaCUS. (1691 92). Se Kyrkoh sist i Anmidsjo 

Pel. G. KjÖrnillg. (1692—94). Se Gontmin. i BjerlrS vid 
Nora Pastorat i Ångermanland sist. 

Er. Er. Lönnberg. (1694—95). Se Stads-Commin i Pilcå msI- 

C. J. HoSSClillS. (1695- 1707). Se Con-Rcctorcs sisl. Ilernosapil. 101 riirisionber P. Hörnhus d7n? «> c r 

anger vol Kordmgra Pastoral sist. 

Eric ChrisK.pl.cr Sebrelius. mos l2 , sorarrt.su*. 

C "" ' ' ""'""^»'l Hr s,s, Kyrkoh. i Sreg „„ Ho rjeä.l.Ien 

I.. V. Stiir. ,1712 IM s, \ ntWr M;i(il , ( „,„ „ 

osund sisi 

I, V Kiigman. tina 21,. Se i.„m, Mn,K.r„„,„„„ , 

Hernösand sist. 

J0h. 01. I.Kllll. ,1722 23, Se Kyrkoh. i Si<le,,,j6 *t 

Mag. KllSt. \. SlllldillV ,172.! 28, Se Kyrkoh , Sol- 
leltca sist. 

Mag. Magn. I, Stridsberg. fi?28 31,. s« tog. Lect. >u. 
Mag. Dan. 01. Halangcr. (1731-34). Se Roctores Sch. 

1 Hernösand sist. 

Mag. Jac. Pelr. EllieilillS. (1734-35). Se Rectores sist 
vid Piteå Schola. 

Mag. 01. ||. Onillberg. (1735-37) Se Kyrkoh sist i 
JVordingrä. 

Mag. Isr. If. SleckseiliUS. Cl737-41). Se Kyrkoh. i 
Råneå uti Westerbotten sist 

\(l. i Hemer. (1741-52). F. i Jeiiitlaml (Oviken). Faér. 

Regemenls-Fallskar. 

Hospitals-Syssloman i Hernösand 1737; < iä ibm tillika 
1741 vid denna 2dra class (förul 1737 i prima), f 1752 
Torde vant al preslsläglen A . Ims i Jemtland. 

Mag. El'. UggbOfll. (1753-54) Se sist Set Th Lect. 

\. L. Iledcman. ct754— 60). Se Apoiogist» Qu. cl. sist 
Mag. 01. Isr. Walanger jun. (i?60 61). Se s©c. Th. 

Lect. sisl. 1 02 " 

Mag. t. T. I)jlJ|ICHStrÖIIL (1761 62) Se Gr. L. Lucl sist. 

Mag. 01. 01. Kordcslrom. d?63 -66) ^e Apoiogist® i 

Mag. Is. Is. BJlMTfi;. r176G 71). Se Gi L U« t. sist 

Mag. Midi. H. Öltin. (1771-74) Se Reclores i UmeS 
scdnast 

Mag. Nils II. Borlill. < 1774 70). S- Co.i-Kector i Härn- 
ösand sist 

Mag. \j ( . U (|. BorgSledt, (1788-97) sr kyrkoh sist , 
Rafstind uti Jemtland. 

Mag. Kr. Sid. Bill. (I70H-I80li). F. i Medelpad (Sunds- 
vall) 1765 

si 1785; Cons. \ Not 1704 i Hernösand: Prom. Ph. Mag. 
s. å.: C Ucyti Scholta uti Hernösand vid denna andra class 1798 
(förut 1796 i prima) 

7 for sjuklighet 1^00. 

| 1806 

Mag. Joil. Svetlnoni. ( J807 — 13). Se Hernösands IWct 
Sch sist 

Mag. 01. IMIIlier. (1^11—10). So Kyrkoh. i ttninflo uti 
Jemlland sist. 

Mag. Joil. A(l. Westmail. (1810-32). Se Hernösands 
fon-Reclores sist 

Joil. Hide. (1835—46) St Collegie i Tertia sisl 

Mag. Kr. 01. Holmberg. (1846 uch följ.) Se Laroverks- 
A-djuiu>ter. 

slutar serien ( denna , i anseende till nya Läroverks- 

reformen. // / i , Colkga I >,,»,„ rlasm: 
.lon. N. Keijeliiis. <um \s & . Sl . lfk r , 

' 5»»aa.s-Coinmm. i UiticS sist 

Kr. \. Sligzclius. nu is .-><,, Sl . Cnn 

JomUand sisl. L (oim '"". ' Rfifcund uti 

»an. Midi. Sdimoiriaiiiiv !(j .o > c r ff . , 

j Äi 8 *^ "« * ** s U(ll , nll 

0K 01. Kjörilill". (1656-59,. se Com.mn , lu„ mr vid 
i uua Pastoral i Medelpad sisl. ' 

Mag. Petl. J. Waglier. (1659-60). F. , Wagnsla Da 
Hemön (omkr. 1635). *W, Bonde * P 

Studerade i Hernösand och i Ann: t Hm lm . 

ro". Ph Mag. 1664 vid ibo Academi, jcnUe sin i Ä 

V^ .sedermera Ivongl. Hofpred.kant „<■„ Kyrkoherde , Köl, 
•JuU i S;t Jacob, och Johanms lö.,au,l i Stockholm " 

Sökte och vann sedan befordran i andra st. Ii 
KyM , fhlmstad omkr. 1670: A ,. , h , 

•»au efterträdde brödren 1682 
f 1680 derslades. 

t s-.rf l,,0,S ° n ' J i ' ,G97 * " ySS b,,fV, ' n Pt >,a " ' 

Mw**/ ar hemtadl af födelseorten ir 

X. P. rVnzelillS. (ll>60 62). Se Förste Slads-Commin i 

Hernösand. Cfi it. Commin i Sv eg sist 

Dail. 01. IlllSSillS. (10G2-68). Födelseort och föräldrar 
obekanta. 

( S 7/ ^ 1662. f 1668, sa fraint han ej då vun- 

nit någon kngspreslsyssla eller annan tjenst pa obekant o. t . , II t !■ 

Namnet fm vki.inmcr älven i Almunge S.-n uti Höland, der en 
Kyrkoh. /■ A r - " ' l « rTHl » ,,( ' h t ^ 2{) - 

L .1. Hllllcr. (1668 71). Se Apologfete OuiHtJU cl sisl 

P. Joll. GaliciUS. (1675—77). T. i Nedor-Calix i Woslcrh 
omkr 1650. /- d. »• Comniin. ibiu, sedermera kyrkoli. 1 O 
Calix, slutl. 1 Nordiiialing, Johan J Trast (älven Turdinus kallad) 

st. 1665; ( s '' ' I] l 1075. 

Biel 1077 svagsint 

Den ' >r Are ../■• var Comminislorn sedermera 1 Nordtniihng, 
y, ./ t ocli ar namnet hämtad! al < v ' 

Er. L, FisclierilS. (1677—79). Se sedermera Commin. si.st 
i lletlc. 

L A. IlemodillS. (1(379—84). Se Kyrkoh. sisl i Burträsk. 
Joll. A. Tlliinslrftlll. (1684- 85). Se Coimnin. i Skellefteå sisl 

Da«. .loll. IleriKMiillS. (1087-91). Se Andre Commin. i 
Härnösand sisl. 

Er. Ckristopher Scbrelius. (1692— 1708). Se Kyrkoli. m\ 

i S\eg (f. Korsle Stads-Commin. i Hernösand). Htrnönand. 105 L A. Stal". (1708—12). Se Andre Commin. sisl i Hern- ösand. L. V Ellglliail. (1712—15). Se Förste Commin. sist i H<m ii- 
osand. 

Joll- öl. Lillill. (1715—22). Se Kyrkoli. i Sidensjö sist 

Joll. L. Grullb. (1722—24). be Kyrkoh. sisl « Sveg uti 
Herjeådalen. 

Hl. I Löfdalll. (1724 28). llr Commin. i Sveg 

Zacll. Zaclt. Daillill. (1728 -36). F i Skogs S:n af ^or a Pastoral omkr. 1700. lalr Comministern uti Nora (Skogs Sa- 
ceJlani) uti Ångermanland, /■ A Da 

< I 'ja Sch. 11 t and 1728. f 173(, 

M. A. Werner. (4736-41). ScCoIlegaSecua.tecIassissis. 

Mag. Joll. Jaeobi ln;eUS. (1741-45). Se Kyrkoh. sist i 
Nordinaling. 

Mag. |»et. B. Selander. (1745-4-, Se sec. Th Lee 

sist (1705). 

Mag. \ E. Fellslröm. (1747-48). Se s.st Kyrkoh i 
Litli uti Jenilland. 

Mag. Jon. G. Berg. (1748-54). F. i Hernösand. Fadr 
Borgare. 

C llecja i Hernösand 1748; tjenstjri 1754. |. 

Mag. Clirist. E. Fossiler. (1754-59). Se Colleger i 
Terliae cl. 

Mag. Er. Christopher Hellberg. (1759-60). se Ebqu. 

Lect. sist. 

Mag. 01. 01. NordestrSlD. (176I— 63>, Se Apolog.ster . 
Quintae slutl. 

Mag. Is. fe. Biberg. (1763—66). Se sist Gr. L. Lect. 

Mag. Hieh. 0. Ottin. (1766-71) Se Rect. i Imea sist. 

Mag. \. H. Berlin. (1771—74). Se Con-Rectores slutl. 
1 Hernösand. 

Mag. Abr. J. HllltstrÖfU. (1774-80). Se Kyrkoh i Sol- 
lefteå sist. 

Mag. Abr. Sundberg sen. (1792— 96). Se Kyrkoh. sist 
1 Sollefteå. 

Mag. Er. Nid. Bill. (1796-1798). Se Coll. Sec. cl. sist. 

7* U» ffernöiand. Mag. GllMr Backman. f 1798-1602) Se Kyrkoli. sisl i 

Sunno un Jemlland 

Mag. Kr. Mflgquisl. flÖOa 6) Se Rect Sch iU«el««l 

Mag. Is. Gnpe. (1Ö0G v. 180<» ord.-14). Se Kyikoh. sisl 
i Pileå. 

Mag. 01. Pel. Sellstcdt ll815 22) i lorul Se Con- 
Hoclorer i Hernösand. Cfr Kyrkoh. i Neder-Luleå sist 

Mag. Pelir Calvageil. (1822-26) Se Stads-Comiiiiii. . 
Hernösand. Cfr Kyrkoh. i Ncder-Lulea si»i 

Maff. JOII. Sdierdin. (1826—33). Se Kyikoh sisl i Lof- 
.inger uti W< slerbotteil. 

Ileiir. JaC. Berlin jun. (1833—42). Se Kyrkofa i Nord- 

maling sist. 

Mag. Ingj. Kitzéll. (1842—45). La M Se Gym- 

nash-Adjuncler. 

Mag. (II. Nordin. rt846 ocli följ.) Se LäroTcrks-Adjuncler 
i Hernösand. 

Med denne afshitas Prima Coll , som sedermera öfver- 

gar, en! Mulnaste Laroverksrefonnen, till T > i i vid 

Högre fclementar-Larovcrket lifirstädcs Hcrnoeanrl 107 Apoloffista* Prtmarii eller Collegen Quintcp classis: 

Dan. Hicll. SolimoiitnilllS. (1647— 50). Se Kyrkoh s.st i 
Nordinaling. 

Er. Clirist. NaSCanUS. (1650-55). F , INaske ut. Nntra 
s n i r lörmodl. Bonde 

Si. 1647; FfiraU Aj hgisi i //«;„ i 16'0, Cell. et Apologis! 
i Piteå" 1655; Preslv. \id samma tjenst f omkr. 1696 Cfr Apo- 
logisler sisl i Pileå. 

Joll. Clem. TlldaUS. (1655-60). Se Kyrkoh sist . Indal 
Cfr Förste Stads-Commin. i Hernösand. 

01. II. UnaetlS. C1C60— 63). Se Kyrkoh. sist . S\eg. 

MIS .1. BillenillS. (1663— 66) Se Commin i Själevad. Cfr 
utn. Kyrkoh. sist i Ljustorp 

Joll. 01. AnllielillS. (1666— 71) Se Stads-Commin *isl i 
Hernösand 

Lars J. Huller. (1671—72). F. i Hullsta . SolIelteåSn 
/ i r Bonde. 

( / Sch (1 cl.) i Hernösand 1668; Ap ibm 1671; Landt- 

hrukare 1672 i Hullsta, sm födelseort, och uphorde med sm tjenst 
>id Scholan. f. 

Ileiir. \. StigZellUS. (1672 76: F « Ljustorps Pastorat 
i Medelpad. Falr Kyrkoh ibm AV Math Si : is 

SL 1661; Ap g, 1672; R§gemenU- Pastor 1676; dödsåret obe- 
kant, men torde han hafva dödt under falltagit eller vunnit be- 
fordran i Skåne 

Brlme voro . Commin sist i Rafsund (f. Coll. (1 cl) i Her- 
nösand) E h. Stjz-n:, och Commin. i Ljustorp (Håssjö) U 
V. Stigz tus 

Farbr< hen >ar Erkcbiskopcn i Ipsala. Dött. Laur öi-g-ehus. 

Mag. Isr. II. DynaSSIIIS. (1676—77). Se Hathem. Lect . 
Hernösand sist. wmmmmm 
^■■■■■B ■^^^^^^^V 106 HernTtand fl ni n/inf} 100 I Ifagn. Juli Bång. (1677-78). Cfr Stads-Comroii. i Umoå 
PH. P. Kropnian. ti678 88). Se Forstr Stads-Comroin 

, Hernösand sist 

, n nj |. Ljungberg. (1688 89) Se Andre Sla.ls-f om.mn 

i Hernösand sist 

Nic Jac Strandman. (1689 ron. r i i Ljustorps Pa- 

stora. ut. Mod< Ipad * fr Pastors-Adj ibm, sederrrtcra Kyrkoh 

derst ■' J ' , „cn + «-ni 

Si 1683* fl ■■•■•■'- /V ' u ' 

Apologisten sedermera . Hernösand ./«« A »i *™ ™r 

en son. 

Hans 01. Widberg. (1702 12). s c Commin uli Skog vid 
IVora Pastorat i Ångermanland sist. 

Mag. tmgisl. Glin. Bom. (1712-14). Se G. L. Lecl. sisU 

Ivar Sam. Tlieet. (1714-17). F. i Sundsvall 1679. Fadr. 
Stads-,\otanen Sam. Tieet ibm. 

St. 1099; Prestv. 1703; Brukspredikant \id Logdö bruk uti 
Ljustorp i Medelpad 1704; Först* Ap t H W 1714. f 1717 

Fadren Sam, The* (Slads^otanen) och Krrkoh. i Selanger 
uti Medelpad, Mag / l ri T t voro br de och den sednare 
således fa.br dr 

JaC NiC. Strandman. (1717—48). F. 1694 « Hernösand 
Fadr ApO 'ogisten NiC. Jai: Strandman. 

ASl. 1714; t 1717 i Hernösand; Prestv. 1723. t 1748. 

Mag. \ic. Er. FellslrÖni. (1748-51). Se Kyrkoh. sist i 
Liih uti jVmtland. 

Mag IticlU PetT. Ström jun. (1751-54). Se Prim. Th 
Lecl simI 

Mag. hr. Y SteckseniUS. (1754-60). Se Con-Rector 
i H nu sund sist 

Mich. L. I Cdeman. (17C0— 70). F 1712 i Oijeby uti Piteå 
S:n. Fadr Bonle. bl l7 °' 2 ' i Hernösand vid Andra classon 1754; 

/ > i A) ibm 1760 f 1770. 

Mag. 01. 01. Nordeslröm, (1771— 76j F . Hernösand 
I" ' r > / /• Rfldinnn 

SI 1743; Pro... Pl», Mag 1755; c , Hernösand vid 

Forsla dassen I7(»l vid Andra dassen 1763; rid Tredje dassen 
1766; / /!/ 1771 | 1776. 

Mag. Dan. E. Friseiicl.il. < 1777 m s, Kyrkoh , Ra- 

gunda uti Jemtland sist 

Mag. L >1. Ström. .1791; Se Con-Rector list. 

Mag. Nicod. Bergstedi. a w—w* so Kyrkeh , R&r- 

stind uti Jämtland sist 

Mag. Pehr lliren. (1799 1842) Y , flänger uli Me- 
delpad 1761 Fadr Bonden // \r 

St. 1782; Proin. Ph Mag 1791 i Upsala; v. Skolmästare i 
I inea 1795; v. Collega i Hernösand 1798, 1 ist ibm 1799 \ 
Lector uli Walhematik vid Gymnasium 1600 under vari ; d:o d:o 
1806-13; d:o d:o 1823, under någon del af höstl. 

Setreterare i Sällskapet De nödlidandes vänner 1828 o. 1829. 

7) t dig 1830 för ålderdom. 

f 1842, 'ubclmayist 

I fr Aurfa ihärdiga lärareverksamhet och malhomatiska 
skicklighet gjorde honom högt förtjent om Hernösand s Läroverk 
(lerc arbeten i den kfathemat et , A tr .• ■ mim 

1 i i E t U8- 

K\rkoli. i Indal i Medelpad. i\ Benr. Auren, var en bror 

Mag. Abr. Sundberg jun. (1843—57). Se Rett. Sch. i 

Östersund 

S> afslutar serien vid denna dass, som sedan, genom 

Woxerksforandrmgen, ingick i det nya ) tar- Läroverket 

harstades. no Uerr"ran(i. tpohgto* Scamdarii eller College* Sextm classis: 

, , kallas of Tu nanis "* ' ™ sctnde ll » 

,,,. , n , lngro ll( | bortåt lönlösa lärarena, uoh anförer an der l,- 
,l,„ ,1671 1720), d« den upkn.1., som behöflig, och lorsta gtn- 
grn existerade, ttljande Docitilo 

Dom. Jon. JoMB >lelher^. U671-o.nkr 81j Medelp. 
Antagen Ml C 6 i Hernosand 1071 ; Fallpred. bhfven 

sedermera, rörmodas del. 

Dom. IlailS J,1C. UnaJIIS, (16S1-84). Ångern.. 

Dir C ,«.lus tillika och C 5 i H< rn^and 1681 , Ca- 

pe lian i Resde 1 68 och sist Kjrkoh. . Sidensjo (Se b.dcnsjo 
Pastorer). 

Dom. 01. .lotl. lloflnerilS. Hedelp. (1684 85). 
t , S. r harsLules 1684, Commin. i Umeå forsla Lands- 

fors sedan (Se Umeå Comnun i forsla Landsfors. sist). 

Dom. Er. Flll\itls. Medelp. C1685 88. 
( S har 168:», Cominin. i Skon \id Alnon sedan. 

(Se Aino Commin. sist). 

Dom. \ic. 01. Klintberg. Angcrni (1703 4). 
C 170 . Sknlm. sedan 1704 i Lycksele. Kyrkoh i Hedc 

1706. (Se Hede Pastorer sistj. 

Dom. Jon. Jon.e Lind. (i704-5). 

här i denna class 1704; Var Canlor tillika; Collega a 
Froson 1 sia dassen sist. (Se Coll. Forsla cl. å Frosön). 

Dom. Er. Joll. SjÖI»erg. (1705 6). Medelp 

C Soh. 1705 i Hernosand, Sexta? classis: Adj. sedan i Sol- 

Icltcå (1706i Pastor i Asele 1712. f 1740 ss. Pastor ibm. (Cfr 

Asele Pastorer sist). 

Dom. Joll. Jon«e Lilld. (170G — 7). Densamme som ofvan 
(Se Coll. Sexta? ofvanför, sist ss. Coll. å Frosön lista cl.) Il itu' 111 (17 07 D T ' V ' ,r - Pt '' r ' ***** < Aa *™ "« — 

,.'„'. mo"X' X ?™ Xm >*^ »* «<«leä sodan; Apologist 

■ Mc, 1,10 (be Apolog , IMea, l,i, , l,„ sc „ ,„„ 

Dom. Eric Hansson Thiin. Ang «r m rim 19) /•,/, 

llorgarcn Hans Hansson Thun i Hernosand 

I islc, ss i , , ä ,, u |,, r , sladcs nä .. 

I'), men var tillika sysscls.li me ,\ handel. Egnade si» $e d»„ lln 
M »» a ° Sl •» elsyrket och bld , . „J **?!%<,%' 

J»om. Jon. Jon. Sedenius. Medelp nrn-jo, 

vid P„c- ÄT. ''I 9 ' T b r mk * C "*'"- Cellag, sedan „7,o, 

l vT cu , 1SI: ' <h ' Svn ' so,n *"■* " r Grenad 

Se Pilca (Yllega>, | :sla c | cMer A| , olngls| , , SJJtJ 

,1,,: A 

• U, r , n . 1 ' '' ■* '•' Os . ,„ . d anslagen 

lon. vid dassens sednare alcruptagandc (o,„kr. 1800) for Seholans 
upp.erande , dess helhet, der den ansig, kunna upfylla en a 
hennes bnster, märkas udare /oljande: 

Mag Pehr And. Ilell/e.t jun. (Ift0o . .„, K , 78 , , 

Hernosand rw Mattl Leclorn ,,d llernosands Cyn.nas.u,,,, Mag 
i \ Hellzen sen. ft 

M. 1801; Pro,,, Ph. Mag. 1805 i \bo: ,,, A , Hern- 

usand IsOG, vid feexto dassen. 

dennf '/' ' , o', f - *""» * «■ ' Hernosand, Iphorde 1811 ,„ed 
".'"f Ble. sedermera D. , I( , y ,, ; r u „ T|mra 

S-n , Medelpad f »844 I 1845 dersUdes 

P„r« L 'f er „ l " i T " n " d "' ' S4J ""-' ] ^flal kallet al 
aml.n.ens Pa 5 ,or, Conlr.- Prosten och kjrkol, , M,o„, ,„ed 
[■■lydande Aimcxcr l,„,ra och Alnon, Mag Joscph Backlund, of,er 
' t Rom r> : 10, ss. inglingsord 

Mag. Carl U. Iluillull. ,1811 .3,. Se Past. sist i Föllinge 
Mag. NilS Feltströlll. (I820). Se Past. sisl , L.ll, 

lu,ea M r g ', l ^ lr C *i* aSen - U821 27 > Se Past. sist i Mcder- 
|.a ca Co „,r. -Prost; foru. Slads-Commin »ti HérnÄsand, ef, „,,, 112 //er Mag. Jon. Sehenlili. (1823 26). So Pasl. sist i Löfönger 
(förut Recl. Sch i Umeå). 

Mag. Jon. Nonlqilisl. (1826 33;. Sö Rccl Sch sist i 
KrösO I Östersund. 

Mag. Kr. Dan. Selander. (1833 35). Se Kyrkoh. sist , 

Sel&ngor. 

Mag. Pehr Sam. Iluss (1835-41), som var den ku O 
, Q , Se Con-Roclor, sist Lirovorks-Adjj i 

Hornösand. 

y , itnul. eller denna tid (1S41 58): 

Mag. \lld. Sillner. (1842 47). Se Cöiis.-Not. sist i Hem- 

osaud. 

Anm. I. -t Lid ■ ' ' l » den I i (1831 

47 ge C '■■ ! ' s , :■ V? 

(1842 S M % : ' c -" Ad J- ' U 

h. i L M - S B; <lel 

Kyrt ( 1 ' -"' , ! . " ' . 

l r . A.lj. i 11 rn »sand) anför ! 

i i ! '■ ' A 

i 1 ir rrtraftrc oft i 1 i Symn.-Adj. I 

i Amanuenser. 

( lass i •' ; :k lb f " tl 

,,,. ; , , , ;t.i. till n - t ' 

Ida f af Tr ■ " - 

i , ar 18KI vid // 

E / H ! 

Anm. 3. Sodan i .1 har i ' ! ! ' A 

Micii t tar-Läi rken i du ser 

Stutanra. Aj ; ' '■'" S .' ir ;> ' 

.1 I I 

Iucti stadium ! I ulla l< -. ehuru i 't 

t, 11 ett slags I i (I ■ '■ l s ' : 

i. t na*s 181 

des till en 1 ■ lr;v al-S 

gifna St ^ n / S A v - ' son 

C I a. utom 1 r Fl i l l ,,c *.° fl c " 

Sun r , « « k / 

rli 
1 
. i 1 Dlau (A 

t n rai 

s 

tin rum vid vara S 

i j a högsta i Ii 

/' l 

And. Ti l-j I var I g t, och badö ow 

med d f rsta grund rna tt g ra rauimatik iu. ni. Hammerdal. 8 mma ■^H Hammerdals Pastorat. 

(Jemtlancls Norra Contract). 

Pastoratet hörer Ull de Sldsla veterligen af de !.,. n i i 
Pa S torater„n;i y „, l)rSockllennit /I^ll^ ' 

bn ny kyrka, efter 1 586 års brand, bygdes hatades 1590 
un er Kyrkoherde B Jon Sparf. Den sednare Kyrkan ar , 
kyrkoh. 01 Forssman 1781, Episcopo Er. Hesselgren 

Pasloralserien har inan for öfngt någorlunda fullständig en- 
dast iran Reformationstiden 

Genom ConlracWeglcringen, enl Kongl. B». ,1 o Ma. 1864 

som behåller Haiiimerdul q^r . Vrra Cönlraclet, d.t det af ålder 

bort, förminskades det gamla \orra Contractet vid Öhtra oC h 
Vestra Contracternas upkon.st 

Annexerna voro af ålder Ström och Alanösets Capell, Miftadl 
och upbvgdt 1808, saml Borgvatlnets Capell 

Gon«m Kongl. Pr, d. 19 Apr 1872 afekiljde.i Uran Hamn 
dals gamla Pastorat Ann oxel Ström till ett eget Pastoral (med 
Alanäsets Capell förvandlad I till Comminfstratur eller Annex der- 
till i ho Ströms Pastoral Litt s 

Genom Kongl Br. d 31 Mars 1857, som stadgar om Stugu 
Capeils avsöndring fr. Ragunda och Borgvatlnets afgåtig fr Hain- 
merdal till ell egel Pastorat, Stugu och Borgvattnets Pastoral kal- 
lad!, verkställdes 1873 denna afskilj.nng, med Stugu Pastorats 
imed Borg\»ttnets Annex') tillsättning 

Hammerdals Pastorat saknar således efter 18? Annex 

Anm. 1» r tnel bad mod Alanaset gemensam Predikant ti! SW 
'lä Borgvattm t förenades med Stugu Cap- rnt. 116 Hammerdal. Hantmerdal. 117 


i Kyrkohtrdar (före Reformationen) 
\£munder. (t282j. 

Var troligen Norrman Namnes Pr U (Profastcr) » H r,-dal 
i 282 

Öfvenarade s. ä i Brunflo en sammankomst i fråga om en 
laga delning derstadcs (Se Hiilphtr Jemtland, pag. 102) 

Diplom Svecan. omtalar en Agmvndus, Presbytcr i (Ekcby och) 
■B ("presbiter de Bladaker"), i 1'plandska Roslagen 1303 

(han lefde der, enl. Riksanliquaricn och Kyrkoh. sist i Fresta 
uti Lpland, Mart Lam: a , ännu ar 1314, då han der bevitt- 

nade ett Testamente) och kan möjligen vara densamme. Cfr / 
Ups. Erktst II 3 529. Cfr it. p. 504. 

Anm. Namnet V.fr.i r (Pri i r : r ännu 1G42 uti ett Com 
' ' I r Pr< i -i mnes /' t t mr, n m »ynbar- 

ligen ar af samma M »rska a) ord. 

Tu na? us anförer en CurHus Ånonymus i Hummerdal 1316, men 
förmodade honom var densamnu o/vanb Agmunder, som ock seder- 
mera 1347 och 1350 ännu der förekommer ss. Pmj J nlics (Diar. 
novum in Archivo Antiqu. et Örnhjelms Diplom), i >. skulle 

således en läng följd af är varit Pastor och lefde, ss. Tuna?us 
suger, under Kon. Magnus Smeks regeringstid, förmenande han, 
alt tillträd tiden « // m rdal var 1282, men vet han intet om Blad- 
fikers presbyteriet for honom. 

A s "' i» r af Historien var vid denna tid triden och 

1 ■ 'i ■ h i, apar stor om r. r t h v 1- 

hlJi ck fi rska Pe1 n dels hast a afeä- 

filZ n« tJC ;' >mfl - vtt ' 1] a * (lra orter; ty vVr R^J- 

nngen Dansk vid Pastor W till men blef sedan Svensk Kyrkoherdar (efter Reformationen): 

Jon. Er. Sparf. (1548 60, 

Förekommer ss. <Un , L ( ft 

prest > Hammcrdta 1548. , 1560. 
■" efterträdde. 

Tuneus vill hafva hans lid 1341 1663 da han ^ 
honom Iclval både under Svensk och Dansk Reg g 

Ära , " 

till pr r ,,„ ii v( ; 

El. JOII. Sparf. Jcmt. Danus. (1560-1600). Fadr Kyrkoh 
i Hammerdal ./ u £> ,5 ")'*on. 

^^^ U " ? 0ch 6in Fadcrs efterträdare 1560. f 

KurL,* uppbygdea 1590 efter 1588 ars brand 
Tim om tiden osäker, tyckes vilja framflytta Dom. b. Stubb 
se nedanfore) lore denne, och antaga Pasto. Sparf juniors lid 1,11 
1580-talet, men haller före "att han lefde länge-, och skulle da 
ordnmgen blifva denna: Spa,/ se,,, I, SMf Sj r un (omkr 
lOöU), Lotheni B o. s. \. 

Lars LoUieiliuS. (1001-4). Var Norrman, 
befordrad ' " ' ' Jeml,and lö01 - f 1604 ' »nnorstädek 

Var en kort t.d har, heter det om honom hos T un., men 
han utsätter sjelf ingen tid (16-). 

Han torde hafva varit förut Pastor i Norge och kanske ock 

7L> al ! r ? ndl ' Så >lda han ej var den Hofpred. Laurentius, som 
"98 befinnes varit Hertig Carls (Carl d. 9:des, ss. Konung), och 
upoar sm lon af Hertigens inkomster i Wermland (Westens Hof- 
der. Hisl. 1 del. pag. 283). 

IsaaCIIS Stllbb. (1604-17). Formodl. Dansk 1 Norrman 
Kyrkoh. i Hammerdal i Jemtland 1604. f 1617. 
118 Hmnmerdnl. 

Er. Er. BIlX. (1617—37;. F. Iroligen i Lith. Fadr. Com- 
ministerii ibm. sodan i Oflcrdal, Er. Bi 

Comniiii. i Lill) om kr. 1613 (trol. samme Eric, ncmpe leriius). 
h ff< M 1017. f 1637, 

Kyrkoli. i Undersilke.r Lam Majta Ii!-/ torde varit farfadren. 

Dtnms lid (16—) nr obekant for T an., som anser honom, 
enligt Mit tycke för on bror till Pustor 01. Juli. Blix i Nede, och 
nämner lionom /. / P A Han skulle da varit en 

helt »linan person an don anförda, men deras Ijensletid skulle 
dock i II, iiiimiil.il i alla hänseenden farit ungefärligen densamma. 
Clr Co ni min. i Lilh, den 3:dje Eric 

Hart. Halvard. Stenius Wvcgns. ri637 — 53j. f. . Ko- 
huslän i Westergolhland (Norges \id den tiden). 

/ *erdal 1637; Riksdagsman 1646 i Stockholm 
(jemle Er. Claesson, Prost i Rödön). f 1653 I. 1652. 

H an vr ] Pfest hår och har T un. hans tid 

1642—52 w Pm 

Ar 1642 ombesörjd P en 115 kyrkklockas förfär- 

digande I r församlingen, och stod å henne tecknad I hans namn 
och Srlal 1642, men af fruktan för fienden och lör pågående kri- 
gets skull nödgades han gömma klockan 1 en tiaslgiiinsande Soc- 
ken, hvnrifrån hon först efter fredsfördraget i B 1645 hem- 
tades i frid hem till sin bestämmelseort. 

Laiir. ENCi ToilSClierilS. (1654 -56). F. i Geslrikland (Gcne). 
Var, förmodas det. Pastor i (icslrikland eller Helsingland före 
hitkomslen, K / ftk i Hammerdal i Jemtland 1654. f 1656. 
E fl r Lärt 

Lat 1654 förfärdiga för kyrkan m ny V reM t . , ne n "fick ej 

komma i dcn% uttrycker sig Tunaeus, förrän döden slutade hans 

dagar. 

f natte vant något s l ag s Tyg- eller Klädesfabriker ifrån 

Norrland Memtland), och „ tag.l sig namn af fadrens handt- 
verk • i ar från Tyskan tyg, kläde; Tucher adj. kladd; «*. dug- 
lig, skicklig. y * 

Bland hans ner märkes Erk Laur Touschems, Commin. i 
Hammerdal ud Ström, sedermera , Rödön (As), men sonsonen var 
Prosten s.st , Skön . Medelpad, Mag. Dan. Er Touscher (förut Rect. flarrif/terdaL 

Sch. i Sundsvall lörsl, sedan , p, l( . , 
Hernösandj. ' 119 samt derefler Math. Lect kr. Pel. Iledsamfer. (1008-79, * , * , , 

slnkland. Fadr. Kjrkoherden ,b„, <"],. r, ""'k* 1 ""'» ' Ge- 
vid Langsele d. v. Anno» ut Än" »»"'nwlcrn i Sollefteå 

* ■■ I "odesunda ÄffieS % ' 

kallad); CommnUstcr ; „ ^ „ 'fd' T P * ^ 

1046; Cell. Sch. , PM 1653-56 3 c v o" 8 d " Abm * 
nämnd och förmodas vara densamme, * * * W Ange ™ der 

Afleinnade ijenslcn for si „ ålderdom 1W9 i»i ,, 

t 1688 ,, KM , „ M „„ rdul :;';, ™l « "Vadaren 

/?<>»«« benämndes G»;,,,,»,,,, 0( . h var K ' 

strmius , Rödön en ,,„,- „ le „ desse G , ' r *"" G °- 

hes.agtade, CJ f„n, v ,a s me d hyr koh TZZS^ZT 

slr.n„ söner, s.amfadren för den vuls.r ek. \ , f ■ *" ° " 

<-*. .» - Ä ,;Ä::'r „- ,:;.r: ; s 

f : ! ,lr kallade km *,„ i ■ uusiai d l.s lid), 

i- i i . ue " dn 5, g sedermera al lledesun.l i s n 

lodelseort, och An ämMmm en li(1 5S c ,. 1, T^"™ S:n ' Sl " 

hade först vant Commin. i Läng ele v ,d S 'il , 1 ' ' Y *" 
OX». « a» han ock kunde ^^25^5?-- 
fetr. Angermannus rid Coll. Sch. i PUc J, 3 c | , E,,C " S 

Commin. i Hammerdal vid Ström lbb2- «,7// a— , , , 
1079, enligt upg^rdt accord med ^ £L£ 2£2 £ 
«w«Är, som honom oAerlelde f 1G85 orumanen // ,/ 

ÄlfÄ:^ — r «, w. och ^ 

•lon. EJ. Salin. (i68o-i7U). f i saxJa,* m , 

w e , ir2l^tm4. S0,n anuu ,e,<leJ; ******* 

Kyrkoh. , Löfanger i Westerbotten, 01. El SOin. var en *„,,. 


120 Hammerdal. men sönerna voro : Kyrkoh. i Anundsjö (förut Commin. i Stigsjö) 
El. Jon. Satin och Kyrkoh. i Oviken, Mag. Dan. Jon. Satin. 

Midi. P. Gran. (1715—55). F. 1684 i Piteå. Fadr d. v. 
Commin. i Piteå Landsförsamling, sedermera Kyrkoh. i Piteå, Mag. 
Pttr. 01 Gran. 

IVådärspred vid Luleä Landsförs. Sacellani 1712; Andre Com- 
min. ibiii 1714; Kyrkoh. ? Hammerdal i Jemlland 1715. f 1755. 

Kyrkoh. i Ramsele, Mag. Jon M Gran, märkes ibland sonerne. 

01. Andr. Forssman. (1757—82). f. 1702 i Gånsvik i 

Hemö S.n uti Ångermanland. Fadr Bonde. 

St. 1722 i Upsala; Prestv. 1732 till Past.-Adj. i Hammerdal; 
Coll. Sch. på Frösön 1743 ; Kyrkohtrdt i Hammerdal 1757, med en- 
hällig kallelse. 

En ny kyrka upbygdes i Hammerdal 1781. 

Ju i 1782. 

f 1782. 

Kyrkoh. Forssman anses hafva varit en nitisk och ordnings- 
älskande man; men under de sista 5 aren af sin lefnad förhin- 
drades han, genom gikt och bråck samt andra ålderdomsbracklig- 
heter, att ensam förratia gudstjensten. 

Mag. Eric Joll. HllSS. (1782-87). F. 1737 på Frösön. 
Fadr. d. v. Coll Sch. ibrn, sedermera Commin. uti Rödö, slull 
Kyrkoh i Lilh, Mag. Joh. Er. Hw 

St 1758; Prom. Ph. Mag. i Upsala 1767; Prestv. och Past.- 
Adj. « Hammerdal s. å.; Extra Ord. Bataljonspred, vid Jemllands 
Reg. tillika (i 17 år) 1767-84; utn. Kyrkoherde i Hammerdal 1782 , 
»»Ur. 1784 (kallelsen enhällig), f 1787 »/, pä en resa Ull Lith, 
elter en kort (7 dygns) sjukdom i hall och stygn. 

Kyrkoh Htm var lika redlig och nitisk i sitt kall som christ- 
Hgt Ironi. Hans yttre visade en stark kroppsbyggnad, förenad med 
en jemn och god helsa hela lifstiden för ofrigt 

Ibland sonerne märkes: Comministem , Hammerdal (Ström) 

Joh Hit 

Borgar! 5 J ° D ' ^^ <i789 ~ mi >- "■ "» i Sundsvall. A*. 
SI. 1755, Pres.lv. 1757 .,11 Past.-Adj i Skun; Sockenpred. i Hammerdal. 121 

Timra \id Sköns Pastoral 17G0; Commin i Rafsund i Jemtland 
1768; Ky r, 178*) f 1804. 

Pastorn i Dorollica, / J wr en , och en annan, Com- 
ministem i Han.merdals d. * Pastorat (Ström), Eric A B 
Cfr Cominin. i Rafsund. 

Mag. Abr. Burman. (1804-1814). F 1765 i Kalls S:n af 
Dndersfikers Pastoral i Jemlland. Fadr. Bergmästare. 

St. 1783; Prom. Ph. Mag . Abo 1789, Speciuiinerade 1790 
priesidendo inför Plul. Faculteten vid samma Academi ; Prestv. 
1793 till Doiiikyrkoiörsanilings-Adjunct derstades; Bal.-Pred. vid 
VI u Esquadron af Kongl. Armeens Flotta 1794; Coll Sch. 1796 
a Frösön (3 ti), Kyrkoherd II .,( 1S04; lilltr. 1805. ; ibi4 h M 


/v ' Burmim berömmes ss. en kunskapsr.k man och 

skicklig skolkar! samt var en lycklig predikant; hans yttre gestalt 
\ai statlig. 

Jonas ill^llian. (1815—45). F 1764 i Föllinge Pastoral 
uti Jemlland. Fadr Pastorn ibrn /'■ / a 

Si. 1784; Prestv. 1789 till Past.-Adj. i Föllinge: Förste Pastor 
i Fredrika Lappmark 1799 (förut Capellpredikant . Fredrika, sedan 
1797); Commin. 1809 i Hammerdal; Ky i 1815: Prost 

1818: Vice Contr.-Prost i Norra Contraclet af Jemlland 18 0. 
Ordinarie Contracts-Prosl (efter J. O. Arbroan i Otrerdali 18 4 
Ledamot af Wasa-Orden 1825, Ledamot at Patriotiske Sällskapet 
1832. t 1845. 

Prosten Ångman beprisas ss. nitisk Pastor. 

Farfadnn var Bonde i Ange uti Borgsjo S:n af Torps Pastorat 
i Medelpad och deraf bildades namnet, som uptogs först troligen 
af denne Prosten Ångmans i Hammerdal fader. 

Regements-Pastorn vid Jemtlands Kongl. Regemente, Led af 
Kongl Wasa-Orden Joh. Er Ångman, ar sonen 

JOH. Ösdlind. (1848-69) r 1787 i Hackas S:n « Jeml- 
land / i,- Bonde 

St. 1810; Prestv. 1813; Past.-Adj uti Stdensjo i Ångerman- 
land 1820; NådärSöred ibni 1820-23 (eflor Pehr Lcdin); Vice 
Collega i Luleå Schola s a Collega Schola? å Frösö 1826—34 
(först i 2 cl, 1826—27 och sedan i 3 cl), v. Rector i samma 

8* n^aWMB 123 Hämmad il 
s.IkIi 1829 Cantor Schola? ibni tillika under »amma lid, 

16 1833; lillU JS3 i (efter Abrali. Sja- 

landrr {fen icrordj Prost 1836; Led al K \\ 0. [843; Kyrkoh. 

I8IS un il dllii ), Itispector Schoi<u i Östersund 1849, 

Ord förande i I uillnnds Prost- och Skollärare-Sällskap ifrån dess 

stiftelse 1851 52 saml 185") 01, ( P 1859 öfver Jemt- 

fands (gamla) Norra Contracl; I t \ leinllands (nya) Norra 

( ontrael \j<J del furras förändring och fördelning 1865 

Studerade, ss. nyss ordinerad presl, den pracliska medicinen 
1813—20 uti Stockholm; Inhomtnde likaledes uti Stockholm Vexel 
undiiMMiingin 1824 

Reste, ss vice Collega i Luleå, 1825 uti Lappmarken i bota 
uiskt vetenskapliga ändamål 

1 Oé 18 vid Jubelfesten i Östersund. 

i Hernösund lur Rectoratct pa Frösön 18.12 tdå 
^ dertill utnämndes 

//; • tindcr åtskilliga tider, for sjuklighel och 

;fldcrdoiusbrä klighol åtnjutit Ijcnstlcdighei »Iran sina I « lutningar, 
ijcls ss Pastor och Contr. -Prost, dels ss. Inspeclor Scholie vid 
Östersunds högre Eloin. -Läroverk (1803 och 18bl) 

t Ib i 

} ' ,l w en lika christfigt from som nitisk herde, 

hvilken visade kralt och allvar i sin cmbetsutöfning, och förelysle 
med sin rena charactcr och hedrande exempel till verksam an- 
del.g upbyggelse Hans dödsstund skulle mlraiTal vid en Biskons- 
mitation i Harnmordal af Biskop A. F. Beckman. 

IHT2 1, l , Pllstf " ' 8 eenow A / Ör. ,/ & april 

* ?J " I rat m d Alanäset tUl Sacella 

Mag. Mil s T]|eo( , or Fe , lström . (t873 _ ) p lg30 . Jemt 
"«nd (Lith) /■ y Conlr -Prosten sedermera och sist samt d. v 
Kyrkoherden , Lilhs Pastoral, Theol. Cand. Mag. ffili Fellslröm. 

M 1848, Prom PI , >Iag , lpsaja m?; ^^ g ^^ 

Mm ,|| Wdarspred. i Lith (efter sin fader): Commin i Grund- 
*■* Ångermanland 1859; Sladsprcdikant i Östersund 1804 

,t, " ; ' (U«n förste i donna egenskap efter 

r,^ 1 Ströms S:ns, med Alanaset, alsondring „. eget fjtimtn, r 123 .,,»»?.! X ' i o' ,,r "' ,r ' " K,O(kh0flr ° ch **"«• Bran- 

dfll) till iWdingra Pastorat. 

IHn Prosten och Kyrkoherden , Wes.erlofsta , Upland, Doct 

< - 7 ( 7 ' f (,e n berömde Litteratören, ar en svåger, g.ft 

med systern, Märg I, / . K ' K 

f / ' l' ' ' '■ ' Jeinlland tillika 1870 och följ. 12 Cofnmmistrar i Ström): 
Er. Laur. Tuusdiei us. lim is, se Co,n.«in. sist - 

Rodon 

»atll. flclcilius. (1648 -62) Se Commin »si i N„ r H,„ Kr ; 
(Ullånger) - 

Isr. I, Noraeils. (1662-79). Se Kyrkoh. sist» Haimnerdal. 

Wilk. Adami Klaugnndins. (icro 98). f , undersåke, 

Kyrkoh. ibni Adam Willi Kla,, 

< maiin. Il ■■,; 1679. + 1698- 

i lr ii var Norrman. 

WWr och II' //.,/,,, skullo vant broder, den förre Con.rn.n . 
Ovikeu 1661 79, och ligger begrafVen . Ov.ken och lla.kas den 
sednare Commin. har , Haminerdal, sa v, da de ej varit samma 
person, och namnen Werner och Wilhelm, sSsom det synes blif- 
vit lorbjtla, „ch denne lorsl varil Commin . Ov.ken 1,11 ar 1670 
och sedan eller denna t.d Commin. i Hammenlal i II sin död v 
inträffade 1698; ty all han ligger be ff ral\e„ , Hackas (den lo, 
enl kyrkobokens annolationrr, bevisat att han der dolt, ulan 

alt han mojhgen med forvexladt namn det supponerade dödsåret 
(IC79 b fordrats t.ll Commin. i Hnmmerdal, och ar var ofvansl 
»' "' A »i , helst detta skett pa samma ar. som har ansetts 

t i O viken. 

Hulphers eller rättare Tuiutus har intet, som sliter denna 
tvist, om man ej rär antaga hans upgifna studentår 1669 för denne, 

SS b<st, på hvilkeu grund de skulle vant 2 se. skilda person 
rlcn fo.re (Werner) bl, .11 Commin i Oviken, och de., senare 
Wilhelm) . Hammenlal Cl. Ov.kms Commin 

3;; ;! i. ? n 

Hlrat den förres ehr , : „ n 

Kils Joll. Salcililts. (lOOO 1704) F. . Salberg , Nm_ 
dingra i Ångermanland. / / Bonde 

Goll. Sch. pa Froson 1688. i If, , 1699 f 1701 

verads"™' Sa!e "^' n " n """' x ' [ " ■ ^ ,h ' Nordingrå vara den ■■^^^^^^^■■■^^^■■■■^^■B i-' Hntnw rrlal. 


Kr. Pel. Lilllg. .1706 13) F. i Brunn.. / r Prosten P 
fcrstudcs 

// r/ 1706 f 1711 

Bhind märkas: Prosten i Luleå Mag / g. /,„„,, 

<.ch K)ikoh i Indal Pei F I 

.Joll Lindmark. (1714-16) F i Lmdom i Sabrå S:n. Fadr 
Bonde. 

Coll. Sch. vid Fröso 1707; Vonmimster > Hammerdal 1714 f 
1716 

Jon. Byström. (1717—19). F. i Medelpad flrol. Indal) 
Fadr. Bonde. 

Coll Sch. i Umeå 1714; Comrnini ter i Hammerdal 1717. f 1719 

0I.1IIS Haldberg. fl720— 67) F. omkr 1680 i Sunne Pa- 
storal i Jemlland. Fadr. Bonde. 

C i trr i Hammerdal 1720. f 1767. 

" egde en Prest, som dog ss. till Ham- 

merdals Pastoral loreslagen Pastor, pä sin resa dit i Sot»/*, nnr 
han skulle sm profpredikan aflagga (2 dagar lörc profdagen); detta 
torde haf\a skott 17j6 I 57, då 01 Fr Ir F ma sedan hlef 
Pastor i Hammerdal 

\ll(l. E. Sellin. (1768-88) Cfr Ramsele Pastorer sist 
Wcliael KloeMlofT. (1790- 1801) Se Commin. . Ov.ken sist 

Mc \iklas Blom. (1801-8). F. 1754 i Medelpad. Fadr. 
Adj sedermera , bkon. slut] Kyrkoh. i Hammerdal, 2å Jon Blom. 

M 1780. Prcstv 1782, Adj sedermera i Brunflo, Torp och 
Owken (Hackas d v Annex derl.ll), samt i Hammerdal, Gmm, 
ngter ' u (Slroni) 1801 f 1808 - 4 6 

Jon. Angmail. (1809 lo) Se Kyrkoh. s.sl . Hammerdal 

Joll. IllJSS. (1817 43). F. 1771 , Hammerdal Fadr fzsL- 
Ad, ,b»„ „ch e o Bat.-Pred. vid Jemllands Kongl. Reg., si ull 
K\rkoh. i Hammerdal Mag. Er Joh. Huss. 

Pr. c . Sl licT „' C0,,ega 1795 ud Froso SchoIa < e " »ermrn); 
Prest> 1796 t.ll Past.-Ad,. , Nätra i Ångermanland. ■HM^H ■i ^B Uaamnerdat. 1^7 

3 f f»r öfrig, 1797 Bs P„„ - Au j. , 1€M NMrspred i Gud- 

fl 80" " a (Ij , , n,„.,, a ; 1801 7ss A(lj . p ch min 

p ed exel™ , H„ B11 „ er( , al IW ss Pasl .. Adj , Lilh sll „„ , , 

,, . , "'", 'il' ,"""'' '"' ' """""' "< s """- ■ v. Pastor.., 
** « "■ 'l'M : r han förestod Conmnnish ahirenl ss „c 

Pastor, ned ****** i M«H sam. likaledes , Litl, och 
Haamcrdal (fr:in år 18ln a »istn. ort). 

lgl3 r "' '" " '■''"' <™ Slronil 1617. tjänstledig 1830 | 

/7 « S .sSeib,r S . ( ,8u ,,,,,„,,,„„„„ (Rag ., 

Student .810 Prest, ,8,9 till A,ij , j Slugun och Borg- 
vall.., .1 Con.«.,n -Adj. , Rsfsnnd (Sundsjöj 1821; N,,d arS pred 18*1 
■ta; Vacanspred i Hallons Sac af d , Swrne Paslnrat 1820- 
Nadarspre, och v Pastor med Pasloralvard . Sunnc 1827: Pas. - 
Ml . tollmgo 1829: Oapell-Pred vid Krostviken af d. v. Föllinge 
laslorat 1841; I . ; ,■ //.,,/„/,, A S|r , |n|) |au . ^^ , 


Wanäsels ( april, vid Hnnimerdols Pastoral. 

Capellels Rider är ifrån »ir 1808, då del upbygdes (Borgvatt- 
tieb ( ;»pi II v :n uck till 1829 med donna tjänst loi nadl 

Ca) llprcdikantw : 
IVhr Wdeiistnll. (£808 10). So Commin sisl . Nåtia 
Haft. Ilarlill. flölO 12) sr Commin si.sl i Bodnm (Tåsjfil 
Joll. Modin. C1Ö12 I3j So Commin sisl i Sunne (Prösö). 

Ilenr l.illldblad. d8i; 27; s Cmnmin. sist i Nordingrl 
I llållgei 

Ilar. (iCfdalll. 1Ö27 28j Se Commin. sist i Brunflo (Locknej 

Mag. Paul Korberg U828 29j S« Commin. sisl i Barn- 
sele (Kdslé). 

llld. Alirlifl. « 1829 30 > F 1786 i Ångermanland (Bolheå) 

SI 1811; Prestv. 1814; hed. vid Gåhlsjö bruk afBotheåPa- 

loral s < , Commin.-Adj. i Långsele af Sollefteå Pastorat 1822; 

Yacaneepred. ibin 182:. Åd|. i R.gunda 1826; lillf t 

vid Alanåsct af Haintiierdals Pastorat 1829. 

Finnes afllyUad till annan ort 1830. Torde dött någon tid 

därefter omKi 1840 inanlanJ. Tellf Sodcrlillll. (1830 11) K. 1798 i Sjalevad i Ån gcr- St 1822; Prestv 1824 till Pasl.-Adj. i Sjalevad; Past.-Adj. i 
Dorothea 182:» > Pasl. ibin 1829; l , , Alanaset af 

Hammerdals Pastorat 1830 , 1841 */„ wd samma befattning. 

. . r A 'V J '',i' b , ut ml Ald l Capell, soi 

ordenl i , 

IleitriC Höglund. t 1843 47). Se Pnstor i Frostvikens Lapp- 
marks-Pastoral (Capellpred. ibm förut) 

Frans Abrah. Valfrid Edlund. ( i847 -my cfr Commi.. 

i Ullånger m<1 Nurdimrrfi 

a t,:, c',- -11. l **»" Hafverö. Hafverö Pastorat. 

(Medelpads Contract). Ha/i er var. ss. Capell, först Annex t, II V nc n 
delpad o,„kr. 1510-62 fpS PaSlora, l Me " 

Sedermera lades det, ann» ss. Canell till Hn„^i n 

■«**.< 15e2j „,„ för ,„„ lat i e ; ssrrirs ■ 

cellam under samma Pastorat "'utiung j> a - 

U orhöll Pa^oralsralt enl. Kon^I Br d »/ is. 9 u 

biel da ege, Pas,„r , „ Ijkvill (c|(e &*•££» «£ 
C.„„„, „, sl ,r„s . Hog^l , lga „ g) (lllsatlcs oc|) „ , »* 

afecdnng .Iran berörde / % , tofa Paston , t , me d s , n forsla JEJ 
Pehr Lagergren utn. 1820. 

Äldste Kyrkan (Capellet), belägen et. stycke nordligare an den 
nuvarande, unge.ar n.idt eo.ellan henne oel, pres.garden strax, 
■nvd vagens östra sida eller samma sida oa, vägen ton, den nya 

,-m ,r , ,. V ", e " s,enl, > rl<a > ° c » ""-de MIMI npbygd o,nkr 

» , *, , , ' ' , ' ul '^" 8f >"»"«" *•**«* »m bvg, fl ra kyrkor 
. Medelpad oeh dog kor, efter denna „d, «,. jw ,• , aM * 

Den „.„ V',"' bygdes och invigdes 1851 af Bisk. hr B, 

hrr -r, ,"" , de " u ga '" la ,r "" ga och mörka k ) rks " " d ««• W 
bl.lv,, utdömd och nedrifven) och assisterades B.skopen vid ,nvig- 

'»ngen al Conlr.-Prosten och Kyrkoh. i Skön, Mag. /<*«,* B *lc. 
Imil m. fl. 

ffa/uerii, ». /!„,«, f ()rsl ti JJ Tor() och sedan ,;„ H da) ■ Hc| 

smgland, se Torp och ffogtlaL 132 flafverö. : Kyrkoherdar; 
Vo\\V Ll^ergreil ruin. 1820) Sr Kyrkoh sist i Indal 
.IÖ1IS Ifedlfl. fJ82l 2?) Se Kyrkoh sisl . Resele. 
Pelir Sveilborg. r 182? -39). Se Kyrkoh sist i Indal. 

\ll(I. Joll. Amnciis. (IMO - -«>€» >. I- 1804 vid Ljusdal» bruk 

r Hed»* Pnsloiat i HerjeäMaiori /Wr Bruksinspecloi 

si 182b 01I1 jjitsh 182? dll Cu.ninin.-Adj. i Slöilt? d. v. An- 
nex lill Tnna 1 Medelpad 

Tjenslgj. sedannem ss. vice Bruksprödikant i Graufnge r under 
vacaiiseil eller Sal Sundiws) 1828; sv Cottmira -Ad;, ilertim i Stfide 
v 9 ^ ( on.min.-Adj pil Ahlnon ud Skons Pastoral 1830: ss. 
PaM.-A.lj i Gudmundrå' s a : ss. vice Pastor i Tuna i Medelpad, 
med PastoralvåYden 1833, och ss. Adj. ilenim i Gudmundrå 1831 
1 A ' Nafaerö i Medelpad 1839; tilltr. 1840. 

A ' ' egnade sig- först al Mililar-standet och tjonsl- 

gjorde några g r 1810 -24 ss. Sergeant vid Jomtlands Kongl. Falt- 
j Igirft-RegéttoRte; tvmcen.de 1821 lill Fallvabel och erhöll p. b. 
alsfccd i Iran Milih.r-slande. 1823, eller livilken tid lian 1826 i l p- 
sala blef Student, och under den berömde Sam Öd ss. Theol 

P..s(ornl.\ Prol och Seminarii Direetér egnade sig åt prcstkallet. 
/ -sh.jcn till Tnna Pastorat i Medelpad (2 1.) 1860 (efter .1 
A. Sa ve). 

// nya kyrka upbygdes och invigdes i denne Pastors tid 

ie.ii. 

* lm har likaledes genom hans adla nit blilvit för- 

ödd omkr 1855 med en ny planteringsrad af träd rundtomkring 
densamma. 

I ty for sjuklighet 1860 och predikade efter denna tid 

■ någon enda gäng. t 1866 Ligger i Hafverö kyrkogård beyra/ven, jemle sm hustru Lovisa 
Orstadtu, (Prost-d:r fr. Gudmundrå), f d. *% 1869 
orh f'" \ ' ' ' \' \ cgdc, med sina mogna preststudier, ni. 

och intr ' f\ ka '' Var 6n fader fÖr Sm h J° rd *"*«•* from 
och gudehg, adel och sjelfupolTrande, vänfast och angenäm i um- Hafverö. jgg 

gangelse, samt bortgick vid sin död ömt saknad och sörjd af tal- 
rika vänner. 

Ibland Mfa» märkes : Kyrkoherden i Nätra (förut i Bjur- 
l.olm) M -Jr* Mmim. «eh bland W *, TM: A , el> j, ed Docl oc(] 
Andre Sladslak i fiölheborg, oeh Carl, Tmm.erflot.nings-Inspeelor 
1 Halvero, sin födelse-socken. 

lians 1'eCcr Söderberg, cmw->. F , 815 , Medel „ 

(Indal). v 

St. .840: Prestv. 1843 „11 Comm.u.-Adj. , Torp (Borgsjo), 
v. Couiinm. ,bm 1844 vice Brukspred, vid Westanå och vice Ca- 
pellprcd , W.ksjö af Stigsjö Pastoral i Ångermanland 1846 Soc- 
kenpred och Skollärare i Timrå vid Skons Pastorat 1 Medelpad 1848 
Coiumin i Sidensjö Pastorat (vid Skorped) i Ångermanland 185- 
tilltr. 18o8; Uta. Kyrkoherd , Ho/vert 1 Medelpad 18G7; tilltr 1869 
Föreslagen till Thorsäkers Pastorat 1873 i Ångermanland Högdal. 
Högdals ( vtt - <><* owHogdd.) Pastorat. 

(Jemtlands Södra Contaaet) 
y hörde al ålder lill r /, 

issr* -- sr-'ÄSK 

1 dcilill \ (l r //., , fl ,«9 laia, . , 

».söndrades Ml ifrän / / , « mT ' ' ^ 

I gaH.lt handlingar omtalas /,,/. / , , 

h / v „; (// „ '"* ">» '" Lkorden 

, V " eller /; »» Medelpad, vid d. , 7 p„ 

rix"^ ^ '^ (Se/i " '■'■" ■"■*«■ 

SanUdI namnes a o,;,,//. ss . A »nox till Högdal ,u, ell 

^ * . brt | /;,,, / , . S011 , (la var / • * l 

. ' ■■<;>>■ r«n ■>,< , , , och resolverades 

</. KAfe&i Nattvard i J 

njuta?* T 5 ,^ "' ' ordn, "W C «"«»inWn.l.i. -Ull 

Högdal (lorul Capell dertillj. 

Vidare har ,„ a „ blg bekanl , (m c 
'"ge //«(/ iar dcrlill huramlc Ann,x, u., d,ss , bodde U„ la 

C i Zn ! n UU ° " uM Hafvorö - ' de « «"«™ do- 
ton i Högdal, med flyttning t.l! och ilran orterna, 

,7 /7 ' ' ' / " // " Pastoralstm ISIS ock åtskil- 

jande ,Mn Högdal, Pastoral, gic k man i författning om 6 

9* ■■HHB nmu 133 ^ yrf*^ 

// i afstindnng ifnln Svegs Pastorat i Herjoadalen, till Annex 
nd ) hvarliil del hörer sedan 182 > 

j /- ui hörde Högdal till Upsalu E t 'anda 

lill ISo3. men biel da, enl. r» A ... R< i forlaodt till /Ar» 

Si /i. 

\ ] in. ' Fl (som försl hörde till $ g 

/v at i Herjeudalen) samt Ängersjd Capeli Il i/dnl. I.Y» Kyrkoherdar: 
tndreas Jonae. ci5G2 6o> 

*« 17* v,d Pastoratels afsöudring rfrSn / ? ?569 

Olaus Olai Helsingiis. ci56o-»j. f t54o 

; 

J { ' med ffllydande tnnexer 1580 unna För 

-milens kallelse, och ,« , , p<1 Rnmd (I(T;tf ^ * £ 

a, /„<„; r, staldt t,ll ** ,, ar , * 2å *' 

och magien gijven d 26 Ma ,,. , 

Um. Ktjrkoh. i f™-/, , Upiand 1603. 

t ■■ å. « Sigluno af pesten (före tillträdet af Fresta Pastorat, 
Han benämnes // ? och vnr Pds7 , . ' 

rron. som driftig „ch verksam man, hvilken , P, s „ 

undertecknade C / 1593, underskref 1595 PreLr 

skåpets 1 Upland och Södertörn Irohetsförsäkran till K , 6 

i. samt mratlade fa, y^ /,. med d r(]s 

anteckningar * 

Den stridighet, hvari han «. P lU L i il ansågs hcrga me d 

Församlingen, och hvilken oenighet föranledd, ärkebiskopen att 
gitva sockenboerna skriftliga föreställningar, torde haf>a egi sin 
grund 1 dessa sednares orättvisa ingrepp i Pastors rättigheter 
Pastor , Sigtwm var han iokc eller befriad .frän slika obehag 

K -k herden cW , E, af J 

1 ^«V" / 0( \ lr n ' ' Leksand (fftrnt ( , p«J 

I meåj, hgethtrtw Olai Helsinpu*. rn 

PelTUS 1. (1589 95). 

rommin. 1 Sockenprekl 1 Ovikens Pastoral (vid Bergs d \ 
Annex ,bm) 0111kr. 1569; A> / , i Högdal 1 580 . ( nderskref 

tonc. 1'psaliense 1593. f 1595. Benämndes tanligen Lille H P< v ^■■■■■■■■■B 1 40 Högdal 

p/I r l r ; i H 1 1 * . P Cfr Connnin i Ovikens 

Pasli r i 

Jon. Pclri heijver (C«sar) i >fl iC08j i irol i Bergs 

S.n \j<] Ovikcns <1 ^ 1'asloral Foih (niiiniii ihm sedermera 
Kyrkoli i Högdal, /■ / (Lille Hr 1'edurj 

A / 1595 Å ' -i Ikl 

singlaud MiiW då Färiln S:n skiljdes ifrån Ljusdals Pastoral, 
uinkr 1620 

A \iii ni lika ni! varlig som verksam Pastor, hvil- 

krn ulsloti bi de vald och ledsam] I i <il sina sockenboer i Hug- 
d.il. :«i holken orsak han ock snarl sökte vig cu annan pktls 
t al «ir 1602 villnar dcroni. S / / //■ 

IVtrUS 2. l(»oe Vai Iroligan Ni 

C iiimiii i H.iguiii! i i tu i i 1 00 ii ligen leiisainmc som Com- 
••ii ii ' il in 

a 160$ i IG38. 

II. Hl k.lll t . I S < II 

I 

' ! a 

i .. 

hans flykt skul i • 

tra 

Ericiis Andrea?. <it>:.b— •: 

( miniii i Oviken vid Bergs il \ Vmi, \ bin itinkr 100" 
i ii f »I iu«-n densamme A i p | ( j 

Ku Ijussna mol hvilken lian sUHIe sin l< t : \allulr han» död 

■j lian 
i II 
him | (_ 

' l,: , ' ' ' inn lil. i Kvrkoh, 

' il- ii i g . t C 

Er. Er. GeslrillinS. K \ H). I . Ljusdal i Helsinglaud 
•»»nkr loOO j- Kyrkoli. ibm Mag i 

Sl '620 1643 ; /, UJ34 

Knligl til Prol v a beviljades honom h timdan //<• 

10^7. 

,. r ') »'»■•» An nid. .It; nu 

rarn Lomn p ter fc l /„. C r Ammdsj C i u. Högdal m 

Eric Balck. ri655-6P, f icor 

*m£2\ T H i/~ ' T " n » * »Af i Upland 1648; 
EU ProtoColJ af ar IA*fl . n 

''" »ch resolverades a *" 

t I6G8 

IllUllksvft (,,], u I , ( „ i, n » 

S Kvrkoh V£ T ttera .' ""diksnai. ieä 2 &£ 

b H fi " n ! f«dda > l il r remier. 16 

<es II | p 1 larlefvat 

/°*: * l i Färla, t iiän ■ ln * mnd v 

k"Ha-J r ,/ « d n -, vvaxala- och Bisfc 

,! P I i. tor j , , t ' vi 77 fl.. 

■-Ä" 0lai ns<-, "'" 8i (,669 - 8i) f ■ a ^ s - * 

HanSd!" 2 , (Prostar fr Har g , i ■„,. Roslagcn , 

försatt r S ' '" " "" ' le '"" äf%e " ' sm " d b ^" dt 
loisaiiiiing^eriÄ Comnnmslratiir vid Hul\erö 

fotlanj lorde vari I n , gun af descendenlorna 
Kandake „ign„ farl'-!,^ sk„ II! | k '.ilL " ' '' " ; ' fa " ' J< "" tlR " d - 142 u '^ nL 

SI 1661, Preslv. 1670; Fallpredikant i .femtian d 1677; Kyrko- 
herdi i Högdal 1682. f 1703. 

Coromin. i Dandcryd nli Ipland (Roslagen) Olof Luthin var en son. (,: i l:o med Clara Ifudvichius (Prcst-d:r fr Helsingland, Ar- 
brå ), 2:o mod en Isl ffr. Usbo S:n i Helsingland). 

Ann , a (,, Sm LwlA blef ss. Fältpredikant i Jemtland 1U77 krigs- 
fånge ooh bor i a al Danskarne till Norge; efter irigiihmgen ocb 
.atork ii befordrades han till Pastor i Högdal. 

EriC Hjort. (1705— llj. F. i Högs S:n af Forssa Pastoral 

nli Helsingland. 

si 1673; Comminisler i Färila 1682; Kyrkoherde i Högdal 1705. 

t 1711. 

Gij med V lakun 13ery (Pastors-d:r fr. Färila i Helsingland). 
Kyrkoherden sedermera i Högdal, Johan Hjort, var en i 

Joll. WaldeiliilS. fi712— 29). F. i Gnarps Sn uti Helsing- 
land. Fadr. Kyrkoherden Lars WaJdemtts. 

SI 1602, Preslv. 1695; Coll Sch. i Hudiksvall s. å., Kyrkoh. 
I/oychil 1712. f 1729. 

Gift ined Cmhar. Ahling fr. Hudiksvall eller Färila, ss. enka gift 
med en Handlande P. Quasten i Hudiksvall sedan 

Farfadrcn hötte Eric Ganharams, Borgmästare i Hudiksvall, gift 

fll»d Catlu Gnid 

Ibland söneme märkas: Kyrkoh. sedermera i Högdal 01. Wal 
tknuts saml Lärarena vid Hudiksvalls Schola Lars och Johan Wal- 
deuiw 

* 

Joll. Hjort. (1731—43). F 1680 i Färila. Fadr d. v. Com- 
nunislern ibm, sedermera Kyrkoh. i Högdal, En Hjort 

SI 1700; Preslv. 1715; Commm i Jarlåsa i ITpland 1721, 

Kyrkoherde i Högdal 1731. t 1743. 

Gift med Anna Marta Zailer iLandssekreleraie-d r fr. Åbo). 

Aom. Svärighetru att f& sökande vid nu mtrnffad ledighet vallade 
ptt upppkof i KyrkohfTde-tdlsr.ttnmgen. 

JOD. Halsler. (1746 57). F. 1710 i Walsta i Arhrå S:n 
uti Helsingland. Fadr. Bonde. 

SI 1733; Preslv 1737; Commin. i Högdal 1730; Kyrkoherde 
tbm 1746. f 1757. Hogded. m 

Namnet iir liemtadl af fndeU .,.„,„ 
0,f, med Mar,,, g (Kyrkoherde-d:r fr. Sveg, 

*JM£^ ,Um ?U '■ 170a "J— ■ He.sing.and. 

1750 ,ensam sö k»„do, 1 "£***>* "#: «*** n M 

■and,^', "torde,,, f ^ST^ *' ""* ' ""*•- 
Öl Holmder i Högdal ""^ """" glft mcd Cul »»"» 

01. Waldenius. 077.-90). F. 1720 . Ho*d»i r / « m. . 

M. Walde, ibm. "^ < Högdal. Arf, Kyrkolr. 

<- "?i5T m7; , ' 0,mmn j Hog,lal ,7ä2; «•** • 

/■-'SS' ™Tt var e,, / rom och rc<ii,g " ä - : •*—»* 

*•* l.ll.ka on , honom, «,« | , „. „ a] , le mta 

ZniUZi araf '"" n T" s,ula ' au Prestern » '"<* f«" 

É?i« med £,,., F,„„ ( p ro ^ d:r fr A|f(a . Hc|sjngland) 
kandetÄ £."BSS & 0^^ - —■■ ■ 

Er. Tjcrneld. f.791 1803,. f. .748 i Wes«j e ™ uti iisb„ 

" a Ä a p p Mtora ' ' *»**»*• «••»>■»*■* £ ,.:„,b„; 

„„ . .™i ' ' 778; e ' ° B ««--Predikant vid Helsinge Re- 

sk 7 788 r , : ,7«o Sla ; , ° KySk " *"*" ' Finlan,i ' ' '«»««**- 
M833 " e,Sm S lan - 1 »803 (oln in Sep. .802): J Mr „ , ,828 

H„ m ^ /( m l AJ! ^ ■'"' S ' " (^uksinspeelors-d r fr. Avmark , 
Hamrange S:n uti Geslnkland). 

« T X t::Z m mark ° Sr Kyrk ° h ' ° fvanäker ' ™»"1^ 
Skeppade KOn ' en S re "- ( '803-18) F. 1762 , Hud.ksvall. ^„ fr J4J H gdnl. si 1785: Preslv. 1787, A H TI f wi 1803, 

A i Arhrå iUdsm^and 1818 , 1820. 

C t mod --i"/"' Calh. />■/<> (Commin -fl r fr Drlsbo) 

A . \ i donnes afgftnc ISIS blof, |u1 grund al U*12 Hr K 

: I ; / \J / 

11 i, till ) • ' ' s 

Juli. Heillll. JlMiniSChC. H825 29). I i Ockfttbti uli (.«- 
strikland 1789. /<" Capilainen P i J 

St 1807; PresU 1812 Commhi i Skog i Helsmgland 1817, 
A herät i ><" r rV / '« 182 i 

('l\dcn ISIS l> Ulls lii -soliitiniicii lallit om Olvei-Hogdals 
loriaggande lut Ull Annex ifrftti Svogs Pastoral i HorjeSdaleii, i si 
loi algangnc Halvero-Aimrxrl, var här troligen \u;ini o» h Ijcn- 
slen bestridd al vicaricr). 

/ i Helsinglarnl 1824 Prost 1842 f 1855 I 
18 r )6. 

Gi inctl t , ( i i (Prost-d:r lr. Skog i HeLing- 

landi genom adoption 
■■■■ Anm. I i ' f <v t al ■ ! St 

och Fmérik IbOö 1 I ru uti Fm ka kriget. F <i 

\ ir Liffh // grc/ffA 145 Jok TH/e jun. (1850 ) H ,811 , Fanla ut, Hclaing- 

i Allln uh Helsmgland, . v „ 

SL 1832; l-re S l, ,8 , Var , Paslor , Wwna , llc , s „ lgl; „ l(l 
(hos C. r Mreng) 1840; Brukspredikanl , Ilögbu un OfTans.» 
.'aslorat , Geslnkland ,84., K , , „ J, " ,\ ££% 

ldly.lai.do Annex Öfvcr-Hogdal ,„l, Ängersjé Capcil, 1É 

f»r i Idl Karda 1'uslnrat , Helsmgland 186(1 

F < idl Kyrkuh. i Högsta ,869 

».eis-IgLnd^L:""" 4 "" ^^^ ° Ch J - , """ , " IS P — ' ' 
ErkeÄ ÄrÄÄt Ud<a * J< Pa ='° rs " a å '' "" * 


\\. Er. Rönqilist. (1830 7). F . Norrbo i Helsinghind 

1795. / Prosten // ./ /' 

St. 1814; Presh 1819; A // 1830; A 

V i l uh Helsinghind IS 7; Prost 1810, Conlr.-Prost 

1848: Resp.uid. 1832, sa Pastor i Högdal, rid Preslru. i Upsala 
t 18GG , 

Gift med Anm / O mit >■; (Lieut -dr vid Hels Reg) 

Pehr Gustaf Lindgren. (1837 50) p 1302 i Högdal 

i i d v Commiri ibm. sedermera i Hann ngor ouh sist C»>m 
mmisler i Segersla »Ii Helsingland, /. / 

SI lbl9; Preslv 182.'). A // »/ 1837 A, 

1 ' i uli l pland 1850. j 1661 -' , 

^ »ned Vi/ i Sergeants-d r frän Jeintlaml, 

Porss S:n). 

Kyrkoh (M / ,? I I uli Lilla "Vlellusa uti Sddennan- 
land ar en yngre bror. 10 ^■■■■BH 


//' grlal. 147 I komministrar i Högdal 
(vid Hafverö Capell, ss. Annex). 

»esse bodde /or åkerbrukets skull i liafvco, vid CapehVl ena 

h^-., och del andra hal ar I, „ ogd „ .,„,.„ S L,,, de^d^att- 

medtagen Predikan for det församlade folket af toockafen p " 

Capellet blef Sacellani 1665 och några år lorut ,1656) upkom 
**"■« hndnng för Commin. i embetsresor Ull Capellet. 

Eric Hiekmail. (1665-70). F 1637 i Hudiksvall. / 

Borgaren Er 

SI. 161,0; Preslv. 1665 till Comnrinister , // ;7 ,/ t ,/ och upta ff es 
• denna egenskap härstådes; t // , Hc | 

singland 1670. a Gnarp 1709 (med sonen redan ros ss 

Mce Paslor i Gnarp); Jubelprest 1715. f 1716. 

h ' W ' ankom aldrig och utletad till Gnarns Pa- 

storat, samt blef kort efter ankomsten dit blind och sängliggande. 

Han synes, ss. Comrninister i Rogsta, enl. ett prolocoil af år 
1675, häfta varit en inlrigeur och lefvat i mindre god sämja med 
sin Pastor, Olaus J i A som i Gonsistoriutn anklagat ho- 

nom ss. en preslhalare och krnngelmakare, som stiftade oreda i 
församlingen o. s. v. (Se Fante Ups. St. Herdaminne, del 2 
pag. 147). 

' ''t l:o med Brita B (Pastors-d.r fr. Högdal:. 2:o med 

^ (Paslors-d:r fr. Nora i Lpland, Er. Koneiu), enka 

eller P. Moritz, Tullnär. 

Sonen Daniel II . f. 1^70, Mer lädrens efterträdare ss 

Kyrkoherde i Gnarp i Helsingland 1714, f 1748 och hade förut 

1708 hela tiden continuerligt haft Pasloralvärdeii i Gnarp 

, Ani; , 1 1 ' A i d rått 

Oommunstratin-en tilhka tid 1670-81 y ha (_. n nu 

K" ' t r rdentlig Sa 1 ani t.ll II a f 

1 k>r, som ansvarat För dess ter. 

Lars DrakC. (1685 90). F. i Järfsö Sn uti Helsingland. 

1 * Sold.it 

St. 1683, Prcslv. 1685 till O U i .■ Pedagog i 

Kungsholms församling uti Stockholm 1(>01. f 1701 148 II f/al Ai Drake e St j nit 

tamnnl l! i Lill Stockholm, rior han 

i I ni' '1 iniaii han vid Kiiagsholms 

{„. i i d 

Tlllire ISlebillS. (1691 95) Y 1668 (förmodligen i Ilel- 
singland) 

Presh 1691; ( il i g. a: Comminislor i Nora 

Laiidsförs i I |ilan I 1695. f 1745" ss Commin. ibm, efter en 
o rig » rks iiihct vid samma tjenst (Jubclcoinuunistcr). 

t / hade vid något Preslmötc i Upsala (omkr. 172(1; 

visal iiiooii oskicklighet ocli ålades, enl. cll Prolocoll al ar 1726, 
cll \ili al 100 daler silfvci mynt Itll lör Kommande al dylikt, och 
for en in 1744 försummad liugsprcdikan, skulle lian, enl. elt af 
Cons -"Not tipsa U formulair, göra sin ursäkt \id nästa tingspredikan. 
/ Annex till Rogsla i N. Helsingland) torde vara fö- 

delseorten 

G med { • J - (Commin. Er. Balingstadii d:r i 

Nora uh Ipland). 

Elic Edlliail. fl696 1725). F. i Ede i Delsbo S:n ut. Hel- 
singland onikr 1665 

SI 1685; Prrsh 1605; Komminister t II 1696. f 1725. 

Gift med Sara II fr Arbrå i Helsingland. 

ölol" Berg. (1725-39). F 1703 i Fanla . Helsingland. Faér 
W yi koh i b ni J Pin Berg. 

Si 1721, Prestv. 1725; Contmbmter j II i s. a.; Commin 
i Söderala 1739; kyrkoh » Skog (Helsinglands) 1753; v. Conti - 
Prosl 1772 och Conlr. -Prost 1776 . Helsinglands Osira Conlracl- 
Jubelprcsl 1775. f 1780. 

Pr B anmarkes, ss. Student, liafva vant Informator for 
den sedermera utmärkte Hom.letcn och Thcologen, Domprosten i 
Wexio, Doct s t B 

G i med C WaUin ftorde vant Prosl-d.r fr. Gefle, sedan 

Supennt i Hernösand). 

•lon. Hallsler. (1739-46). Se Kyrkoh. i Högdal. 

Eric Wiklimd. fi746 si) i- ms i Hogw mm 

w. I7db; Preglv. 1740; ( , // , 1746 (uta I745V 

tommm. , JNorrbo . Helsingland 1751 och Kyrkoh. ibm 1769. f ■I Högdal. j^g 

J^i W " 7 oömmes ss. en utmärkt och nitisk Pastor 

G t ro med nr, a a, ( tord e var „ Pasl _ Ar fr Wlllh , 

Ipland), l/oO (drunknad), 2:o med Märg Haselius (Tast .-*! fr. 
Bergsjö i Helsingland;. 

01. WaldcniUS. ,.752 71). Sc Kyrkoh , Högdal. 

•WWMer ,.772 .«>,. r . tm , 4ug(W , HeJsi 

land. /«</r ( orpral R 

SI 1747, Preslv. 1754; C „,„, , //,,,,„ , 772 f |7g|J 
M med .l„. , v,-/. .■„, (Kyrkoh. 01. Nord.» i Högdal oka) 

01 . Hedenbwg. ( I781-88,. K. .746 , Ofvansjo i Ge 6 ,r,k- 
land. balr. Bonde 

« . Sl . !SIV r reStV ' 1?73; ( ' "'""' 1781; Co »»«'". ' 

SocJerala 178b; Commin. i Hedesunda 1798. f 1809 

Gift med Christina Y , fa (Kyrkoh.-d:r lr. Högdal) 

Commin. Pehr 01. Heh,b a , Söderala var en son 

HailS RogSladlUS. (1788-98). F. 1759 i Pärila S.nut, 
Helsingland. Fa* d. v. Commin , sedermera Kyrkoh. ibm Mart 
Kogstadms. 

SI 1778; Prestv. 1783 till Past.-Adj. i Ljusdal (hos Pehr 01. 
Mindius); Gm // ial 1788: Kyrkoh. i Fanla 1798, Prost 
1813. 

Var, ss. Post i i Fartla, Prestmötescpponens i Upsala 1812. 
f 1813 (in Juli) 

En Kongl. Forordning al ar 1797 tillade i dennes tid Pastorer 
och Comminislrar i Högdal dubbla tjenstår. 

Prosten II. Rogstadhta \ar en lika lärd som aktningsvärd Pastor. 

Gift med Varg Chistina Berggren (Länsmans-d. r fr. Skog i 
Helsingland). 

Lars Landgren. (1799-1803J. F. 1761 i Segersta i Hel- 
singland. Fadr Falhabel. 

St. 1784; Prestv. 1788; Comministcr , Högdal 1799; Commin. 
i Harmånger i Helsingland 1803; Commin. i Segersta i Helsing- 
land 1809. f 1829. 

Gommin L . / , , beromuies för flit och skicklighet älven ss 
Privat irare, synnerligen tor ståndspersoners söner, hvilkas infor- 
mation han förenade, genom inackordering i sitt hus, med sin 150 


Ijenst. och förberedde dem • ill inträde pä Gymnasium eller Tri- 
vialskolans 4:de »lass. 

tmedEi ] f A {Prost-d:r fr. Korssa i llelsingland). 

IIiImikJ m.irkas: Kyrkoherden i Lägga uli Uplaud (förut 

i Högdal) Pehr Gust T n och Kyrkoh. i Lilla Mcllösn i Sö- 

dermanland < 1 L t född IS 17 i Segersla). 

01. Hohcrger. (1604-12). F. 1703 i Söderhamn. / 
Skräddare 

St. 1761; Prestv. 1788: Commmi&Ur i Högdal 1801: Kyrkoh. i 
Segersla i Helsingland I8J2; Prost 1816; v. Conlr.-Prosl 1822 
och Conlr.-Prosl s. a. i Ilelsinglands Östra Contract; Permitlcrad 
och entledigad Iran Prost-Expeditionen 1833; L. K. O 1838; Ju- 
belpresl s. å. f 1843. 

P 'i Ordi V r var icke blott en i grund- 

liga Theol. kunskaper och lärdom iilmärkl Pastor, utan ock en al 
Stiflets mera framstående Predikanter, som verkade, ss. lärare, 
med ell särdeles nil och allvar i församlingen för en sann lef- 
vande thrislendom. 

Han studerade gerna och sm Bibel pä grundspråket. Märk- 
värdig fir ock for öfrigt denne trogne herde genom sitt ypperliga 
minne, som obehindradt. oaktadl pa de scdnarc åren nästan blind, 
predikade och förrättade sina preslcrliga funclioner, och »flöt 
heter del af en hislorieskrifvarc, 

bart ur tit I mligjtet hjertas rika källa 

Till det yttre liten och mager, siar han pä en s;i myckel högre 
andclig ståndpunkt 

Gift l.o med Anna Elis Wihnan (troligen fr. Gnarp), 2:o med 
' ■ ( (Commin.-d:r Irol. fr. Ho i Helsingland). 

<- Åtskilliga valförtjenta öfv ersättningar, ss. 3:ne 

Ju fm ur l • m. m. 

Jon. Iliiggluiltl. (1812 18). F. 1777 i Haggeslads by uti 
Bollnäs S.n. Fatlr Bonden I G i t 

M 1601; Prestv. 1^03; Comrnm II il 1812; Commin. 

i Helsbo 1818. f 1837. 

( Bågghtné besknfves ss. en välmenande piest, ehuru 

med mindre lärdom begslfvad. Han var till lynnet skämtsam och 
tlad, ftgde ell godt forråd på anekdoter samt visade sig ordhallig, 
vänfast och halare af sqvaller. 

med Ann B r i (Majors-d:r fr. Helsingland). Hot/dal. A. ti in . llnfi 151 ISIS I , »«? 9 transport till Detsl 

i ■(; t ' ] 

S , ad, f,rl, 

P»al« ' > i. / , ' l ' 

11 , ( r tlH ' S t«r Co trr 

Högdals gamla Annex // ss . » ge i Pastoral, // 


^^^HMHMM 


Hallen. 


10' Hallens Pastorat 

(Jemtlanda Vestra Contract). 

Detta Pasioral ar upkommel, 1,11 dess stiftelse 1851 D,l 
hörde förut till Sunne Pastorat. ' * 

Rrpf^M. R tT neU 0/ d "' 1851 med flc " »ednare Kongl 
Bref ställer Hallen, ss. Annex till Sunne, bland östra Con.r , 

Jemtland men ss. ordentligen tillsatt Pastorat, Ull Vestra Conlr 

I Haller ' hf'r rt0,, . le i. hlSVåI "^ U,,Sa,laS fÖFran C — n,s,r-turen 
i Hallen bhfver ledig, genom nuvarande innehavarens afgang- 

dess tednaste Contracts-reglenng af d. • , 1864, som förflyllar det 
ifrån d. v. Södra Centraciet till Vestra, tager ock då sin början. Hörer 
Ulls vidare med Sunne, ss. moderförsamling fr. 1865 1,11 Östra 
Contr. af Jemtland. 

Annexet är Marby (s. k. större), som likaledes var förut An- 
nex till Sunne. 156 UaVtn i Kyrkoherdar: 

Joll. \(Iol|lll LiljeskÖM. fv. Pastor IbtiO ) vice Pastor 
1855 (före pr.vscrinlionslidens utpang, som skulle enligt kgl Br 
df d. I? Jan 1851, \ara vid Liljeskölds afgang, Comimistet 

11 ' • l ' ' r i '^60, med J ? Pastorslön i Hallens nya 

Pastoral (Kgl. Br. af d. 2 Aug 1855, Cons. Forordn. d. 7 Nov 
s. å. ofih d 9 .Maj 1860) 

G ( med ILrlda Renström (Prosl-d:r fr Nordingrå). 
Cfr Hallens Coinmin. \id Sunne Pastorat. leda 


Hede Pastorat. 

(Jemtlands Södra Contract). 

Passet gär ifrfin Reformal.onsseklc. nch dess ,,i, m u h r , 
Ar aj är 1776 

«ino 0m h dC ,\ S nn ,dre , h ' Sl0ria hdr man S '* bckanl ' «" « * en M. 
1400 och 1500, tordo hända ock redan oinkr. 1300, vant Annex 

till S\eg. 

Aru^erna äro : Wemdalen, Tfinnäs, Storsjö Capell och L.usne- 
dals bruksförsamling. 

WWafe», a/Jr, tyrfc» ar byggd 1624 och dess sednare 1763 
åttkantig, af tra, med en predikstol af hagglrad. 
M •"' " f/ ^ r/a byggdes 1751 och Ljusnedals brukskyrka 
(Mcsslmge kallad ursprungligen) 1757, der kort efter brukets up- 
tuckt (1C86) en Predikant tillsattes någon tid (1695-1704) men 
uphorde tjensten derefter t.ll år 1770, då serskild Prcd.kant' ånyo 
der tillförordnades. 

Commmhtern har af ålder bott . Amiexet \Y , fa ,, men enligt 
Kongl. Br. d. »/, 1871 stiftades i Ta,mås en ny Sacellani, i/fe. 
mtd bostad fr en C i i »»#/«•. 

(Om landets äldsta befolkning, se inledningen till Sveg) 


lbo H*dr Kyrkoherdar: 

Martinus, comkr. 1520-30). 

Regeringen var Mcnsk, och anses denne \arit antingen de» 
Vi eller / Pastor i Hetlc. 

■ : I \ ObeSt I 

lid 15— 1 Htt tota let 1587 for sitt til 

Dom. Jonas. (omkr. 1530—60). 

]ivg Svensk. Haii torde mod Reformationen börjat i Hede 
församlingar. 

flaglllls JoiWC. i omkr. t-CO 80) .lemll Öanus. 
Reg. i början Svensk, sedan Dansk. K oi mödas \aril loietia- 
darens t 

Han kallas i ett pergamcnlshref A //, fe 

OlatlS Senior, onfki l ,80—87). Danus. 
"Lcfde cu kort lid" heter del om honom lio.s fumeus 
H;m sklille varit al en prolelisk anda "Nar kon ka!fvar u , 
skulle han yttrat, "sa blir mycken dyr tid', åsyftande der.ned 
BtffgVferkons uprinnefee i Norden, såsom koppargruvan . Icml- 
land, vid Vresktilan m 11. U.rkv.nlig .. var dock profetian om 
sin död; tj lian predikade och begrafde lik ännu sista Söndagen 
han IH.Io 01 Ii ...cd lämnande allvat bad han till (,ud, att han villa 
vara Ii nom nådelig, •'.so,,, dernasl do skulle-, och Gud hörde 
hans hon, sfi all han innan nästa Söndag var dod 

Petrus Andrea*. (1587-omkr. 1605). 

h I Hi i 1537 f o,„kr. 1605. 

Hulphers börjar sin Pastors-sune i Hede, med denne 
Han kallar sig "Sockenpresl , Hede Menighet" och lefde 
enligt funna handskrifter, 1587, 1590, 1001 

Landet hörde anm, under Danska Reg. , denne och efterträ- 
darens tid. 

Domprosten , Westerås (förut Kyrkoh. i Hubbo , Wcstmau- 
land) J i a lr t ||?t4, var sannolikt han. 

F let, lord, varit Brunllo ock /«d Kyrkoherden .bu. 
Andrea Pt i som \ar Dansk ^■HB ■■ Hede. l«l Andreas Olai. (omkr. 1605-40). Norveg. 

A> ' ' 1605, vid pass t omkr Ni JO. 

" iln Val llll eltrill mI ii n 1/ ; i ? 

"«■ tm i u.Miai i n i/ / susoin 

Pastoi . Hede. 

0/ / ont för öfrigl. 

01. M. Blix. (1640 53) F. , Hltun. S:n uli lpbml 
f-adr. Kyrkoli. Johanw* Andr p (dun Andre) derslédos 

KyrkohtrA II! . Hcrjcadalen omkr 1640. Torde dött 1652 
I. 1653. 

Pa.l«n uptages af Kant (del. 3 pag. ,12 el del. 2 pag H5) 

lör " ' ' Klmls ,, ' ir '" 1 och hade studerat vid Köpenhamns 

Universitet samt Nar Pastor och Prost . Haluna invid Sigtuna 1567 
1009, ! s. a. såsom Pastor el Prsp. ibm, fc V,r ptetale clarus 
oinni integnlale laudandus.* 

Hulphers har var ), / Bli, såsom Norrman och tillägger 
I una-us, att han var I. , Skaungs S.n ut. Trondhjemi Län, som 
alls icke oherensslammer med ofvannänmdc upgill, med mindre 
man lar antaga all lädren, som i hela 42 aren conlinuerligt vant 
Pastor i Haluna, hall resor i sina angelägenheter uti Norges nord- 
ligare delar, och alt sonen tillfälligtvis då blifvil der född. lian 
skulle lote hilkonisten till Hede varil först Adj., sedan Commin 
i Norge, och lefvat, ss. Pastor i Hede, ännu 1653, enligt ett för 
några Bönder ifrån Tannfis och Funisdalen, som skulle fara till 
Jemlland for alt köpa säd, utlardadt resepuss, dal 11 Jan 

I i'j, och undertecknade -Pastor Hedensis, in Herdalia .- 
Han tecknas ss. "en försvarlig och hederlig lärare* 
Mrkoh. i Rödö i Jemlland, änd. // Bin, var troligen 
och s .< : var Bonden finns O / vid Jfesslinge (Ljusnedals 

bruk) uti Tännäs S:n, och den förste uphnnaren al den s k , 
«?/ja u i som blef grunden till bruket (1686). 

A a ni. Landat (Jcmtland oeh Qarjeådalen) blef nd deuua tid 1645 
Mens ka besittningar grnom tredon i br&msebr s ä. 

)/ i i 


PetrilS FlCStad ill S. (1653 66) F. omkr lCOO i Gnarps 
S:n och Fresta by i N. Helsingland. F U Bonde 
Var Reg. -Pastor i Jemlland före hilkonisten 
A t il le 1663. f 1666. 

11 162 ffede. Tecknas såsom "en from och upbygglig lärare u 
Var gift med Maria tilia:, företrädarens d:r. 
Denne Pastor och några af hans företrädare lingo 1 Riksdaler 
Specie i Salarium ifrån Kclsunds kyrka, ell eller annal ar. 

Anm. Svenska Fältsuperintendenten ifrån Norska fälttåget, Henning 
Skytt*, uppehöll sig i Berjoftdaltm någon tid vid Julen L659, tills han L6G0 
m Mars utnämndes till Superintendent titt Gtåhtuur. 

ilCIir. 01. Drake sen. (1667—1704). F. 1633 i Bruiiflo j 
Jemtland. Fadr. Kyrkoh. 01 Pctrt Drake ibm. 

SI i Upsala 1650 [men Stud. först i Trondhjems Calhedral- 
Schola): Reg.-Past. i Jemtland omkr. 1660; Kyrkoherde Il l 
1667. 

Altradde sin Ijenst Lill efterträdaren, sin egen son, 1704 lör 
ålderdom. 

f 1726 Pingsttiden, uti Myssjö Coinministersgård i Ovikens 
Pastorat i Jemtland, 93 ar gammal hos d. v. Coinministeru ibm 
Osten Maiiini Hamhcrg. som en tid vant hans Adjunit i Hede. 

I denne Pastors tid reste A ( XI genom Jandel 1686. 

då lian hade nåden att predika för samme Konung, Andra Bönda- 
gen s. a. samt herbergera honom i Prostgarden. 

Anm. Oiu detta kouuugajj rton 10JJ6 på sommaren, refererar 

Tu ii. omstän i iudigon atl A Of, Drake mötte ho- 

uom på gi \\ a rd, paraderade mod sina församlin] 

i upställda efter ilder på rtmsc ;n. och upstämde i full 

e&ngcliör psalmen 64 i den tidens Psahnboli U Gud uhif din \ 
throtr* m. in., Iirarpft Kungen Hdjanda Söndag d. il Juni hororde år, Ar 
Andra Stovböndaa ustcn i Hede krrli Drake 

1 terna pred i Ottes. ii text. Ephets. t 17 

och i Hugat l ( hr.-I .. i. i-j k - k h rufvur allt kungen förklarade 

sitt v&lbelu g -h Pastorn flyttning till en aiman bättre, uch mindre 

b^ P stor Diako var nöjd med bvad han hadeiHedu 

der han "k nd i 

Han biel- med Maria lUu . företrädarens enka ( 1070;. 
Sonen eflerUädtle. ss. Pastor i Hede 

01. IIChT. Drake sen. ( 1704) F. 1670 i Hede Fadr 
hvrkoh. ibm lim, O. Drake sen. 

St. I6ö9 i Upsala, sedan han förut studerat i Trondhjem, 
FrösöSchola och vid Hernösands Gymnasium; Brukspred, vid Mess- 
Hnge bruk (nu Ljusnedal) 1695; t. f P,t Beé 170-1. f s. a. 
på hösten 

Var gift med Kyrkoh. Flodalins d:r i Berg. 

Commin. Umr Ol Drake jun. i Ramsele (Hellgum), lödd vid Hede. 163 Mcsslinge bruk i Hede Pastorat, var en son, och sontonen Commin. 
i Skon (förut i Resele) Ol He„r Drake jun. 

Utg. i Upsala 1694 en dissertation : A Herdalia 

Ät 01. Klingbfrg. (1706-25, F 1674 , Sjalevad och 
Moklinga by uti Ångermanland Fudr Klockare 

St. 1697; Prestv 1703: Coll , Hemösand (Scxta)s.å.; Skol- 
mästare i Lycksele Lappmark . Westerbotten 1704 ( / Paiior 
Hede 1706. f 1725 » ,. 

Pastor Ktrngberg var gift med gubben Drakes fHcnr. Ol Drake 
sen.) sonhustru och företrädarens enka. t. Klodalin. 
Kyrkoh . Ragunda Sal. L. Klintberg var hans »an. 

Ml ||. Nording. (1726-55) Se Kyrkoh. , Brunflo sist. 

Mag. Mc. Kr. SveAom. (1756-63). F. , Svedja ut. 

Matra S:n i Ångermanland 1711 Fadr. Bonde. 

SI. 1734: Prom. Ph. Mag. 1746: Pasl -Adj. . Kora i Ånger- 
manland 1749 (hos Prosten Kils P. S.mdius): Kyrtäerdé , Hed, 
1756. f 1763 genom etl slaganfall 

Var gift med en Stwdius (Prost-d:r frän Nora i Ångermanland). 

Bruk dyrkan vid Ljusnedal inrättades 1757 

Wcmdatem kyrka ombyggdes och utvidgades 1763, under denne 
Pastors tid. 

Christian E. Sebrelius. (1764-67). f. 1723 « S\eg. Fadr 

Kyrkoherden Eric Chris t Selrelius. 

St. 1738; Past.-Adj. i Sveg (hos fadren) 1748; Past.-Adj. i 
Selånger i Medelpad 1755 hos Prosten Mag. Joh laur. Hitss; 

Kyrkoherde i Hede 1764. f 1767. 

M 

Osteit Joh. OrStadiUS. (1770—74) F 1729 i Hackas S;n 
af d. v Ovikens Pastorat i Jemtland. Fadr Commin. -Adj. ibm, 
sedermera Comminislern Joh Lam- Örstadiu*. 

St, 1751; Commin. -Adj. uti Oviken (Hackas) hos sm fader; 
Commin. i Hede (Wemdalen) 1762; A> !, i Hed Patforat 

J770. f 1774. 

Kyrkan i Wcmdttleti blcf i hans lid, ss. Comininister, nybyggd 
och förbättrad 1763. 

Prosten i Gudmundrå, Daniel Qrstadiws, var en son. ■■i 
m Half. Carl IVftgOllll Ben. (1776—92). F 1725 i Wagle på Fr sön 
/•■ Bonde 

Coiumin i Berg (Kåtan) 1772; A ■//■.' 177T f 1792 

\ i il c ombyggdes 1776 

Gom ni i ni steril i Hede, forti! Commin. -Adj i Oviken (Hackas 
il \ Sacellani deistades) Carl W jun., I. 1782 i Hedc, var 

rn 

Cfr Commin. i Berg uli Jemtland. 

Jon. Svedberg. (1793--1807). se Pasior sist 1 s>cg. 

Joh. CbriStopher Rlllltll. (1808 28) K. i Jemtland 1767 
St. 1787, Preslv. 1792 Ull Adj i Svcgj Capellpred. i Lmsell 

\id Svegs Pastorat 1795; Brukspn d. vid Graninge i Sollefteå Pa- 

sloral uti Ångermanland 1803: Kyrkoherde i Hede 1808. f 1828 

(korl före Jul) 

Sockenpred i Mullra uti Sollefteå Pastorat Joh. 0/ Rm/th (f. 

1819 i Hede) och K\rkoh. i Stöde, ./ CJirist p/ier Ruuth (f. 1823 

i Hede) voro Böner 

Olof GllStin. (183l— 34; F. 1789 . Jemtland 
SI. 1811. Prestv 1813 , Westerås till Huspred ; Pasl -Adj i 
Tillberga i Westmanland tillika 1814 Sockenpred. i Lockne af 
Brunflo Pafltoral i .lemlland 1815. d:o i ^as af d. \ nyssnämnde 
Brunflo Pastoral s å Commin 1824 (med tilltr 1826) och Kyr 
herdt 1829 (med tilltr 1831) uli Hedc, f 1834 

m 01. \0rdenSS0n. (1835-46). Se Kyrkoh. sist i Resele i 
Ångermanland. 

Er. fiust. Julin. (1847-54). Se Kyrkoh sedan i Anundsjo 

M. Pet. Wikström. (1857—-) F. 1809 i Hernosand Fadr. 
Guldsmed. 

St i Ipsala 1829, Prestv ! Säbrå kyrka 1834 af Bisk F M 
Franzén till Pasl -Adj i Sveg; v. Commin en kortare tid i Hede 
(Wemdaleni 1836; Tjenslg. sedermera änyo s å. ss. Past.-Ad) i 
Sveg, ss Aacanse-Predikant \id Hallens Sacellani af d. \ Sunne 
Pastorat . Jcmtland 1839, ss vice Pasior, med Pasloralvård i 
Sunne, 1842 (bos Prosten Gunnar Backman;; ss. Comministers- ffede, 165 

Adjunct i Oviken (vid d \ Hackas Sacellani dervid) 1*47- ss 
Pa.stors-Adj i RrTsund 1853 och ss do . Berg s å K r 
; Hcdt 1857 (uln s å ) 

Var 1869 , \ till Gudmundrå lediga Pastorat ut< Ånger- 

manland. 

Anm. Womdalen som hittills vant H lan , 

rt,„ ;i "„< s k .* " en * Am ,m - "»■ ^B Th,h. 1»>7 (kmtomtarmr (i Wcnukdcn): 

Christian Joh. HolVerberje risvi « . 

S:n uti Jenuland. /•;,., K u hj \ F : ,657 ! "^ 

si 1676- * ' *» »ergs nya Pastorat. 

- Skåne .(i8.V t ,l„, (1 l72b s " | ,,' s G 1 , °- «<*ement S -P,, s tor 

Er. L Fiselierus. (Icss-itosi k i. , ,. , 

Sn ..Ii Ångerman!.,,,!. «,.„■ J ni ^ '' ' ' ' Skju ' <*»■■«*■ 

St. 1667; Coll. Sch. i Hernösaiu! \rt? . 
dan , Sccunda (1679-85J; P ™ lv 167 Ti ' """ "'''"" 

Suspenderad och alial, 1705 -»•.«* 188»j 

Joan N Flodalin ,1705- ...„, , ,. Iti78 , Jeili|hiii| 

t £ "-""^-i^i, 

' ,G98; ( r ' rVed 17Ö5 , 171J 

fKvsS & rr" H ^ in ; (17n ,8 '- S€Con ' *"*»« 

0N>satra). C fr Hogm.-Pred. i Hemosaml 

\ic. 01. Heslerlund. uns wj. f. i68i rPrw&otf 

Sunne Pastoral i Jemiland. F< /, Bon I 

, *'■ l705: C(,, "»»' n -Adj. i Hed, 171)8: C // 17 , 8 

Pet. Kr. Festin. (1750-82). Se Cwnmtn s «l , Sunne. 

OMCII J. örStadillS. ( 1762-70,. Se Pastorer j Hede. 

fr. Er. Moll. (1771-88;. F. pä Ahlnon af Skons Pastorat 
' Medelpad Fa,fr Coiiunin. E. O Mört ibrn. 

Preslv. 1764; ComamtkU i Htde 1771. f 1788 1. ö9 

JOH. Svedberg. (1789-93). Se Kyrkoh. först , Hede, sist 
' o\eg. 

Gudlll. IledCIISlClIt. (1794-1809) Se tammin fet i Ber. 
(Kåtan). ° 1W Uelr Carl .Vagelin jun. (1810 17) F. 1 782 i Hede. Fud 
h (t l sen ibin 

Prestv, (ili Comniiii -A Ij uli Oviken (Hackas) 1807; ( 
// lblO. t 1817. 

Mag. Kr. GllSt KllgSlrÖm. d818 24), r 1785 i JemUand. 
si 1802; Proui Ph. Mag. 1814; Prestv. s, S.; Past -A.lj i 
Torp i Medelpad s. &.; Uta. C ■ /; ' 1817 t 1824 

Olol (jlislill. (1826 31) Se Pastor sist i Hede. 

Isr. \aslllll(I. dl i>) Se Commin. sisl i Thorsåkei 
tTlterlännäs 

Hidl. 01 Fludill. (1836-41). b. 1802 i Medelpad (Alt- 
mar). t i Bonde. 

si 1827; Prestv. 1830; Tjcnstgjorde sedan ss. Adjunct i Slillet 
dll ai 1836; C t il s. a. f 1841 ' ,. 

1837 ined ( I 1 Lundal, f ' ftes>ele umkr 

lboO med lacks och personal i er öTvcr Tcxl. / ('■ r 15. il af 
frosten \ 

Ln dotter, F . gill 1869 med Orgelnisten och Skol- 

I iraren Pehr Sellgre i i Hest I 

Kric Sparrman. d842 J>7) se Commin. sist i Ho. lo 

Er. 01. Taiinlllllll. (1857—60). Se Commin. sist i Tnna 

i Allm i 

01. Lindblom. [1860 62). K. 1321 i JemUand (Lith 

st 1842; Prestv. 1848: ijenstgjurde sedan ss \dj i Stiftet; 

f i i (Weindalenj 18.'>8: tilltr. 1860. 

liilioll pa begäran ufcked 1*02 Iran Prestemhetct ; t I vica- 
i letande Laroverks-Adj. i Umeå 1308 hosli. - vicar. Collega i Örn- 
sköldsvik 1874; i I . I (jide.i Pastoral 
» a i eller Prestembetets Slerkallandc s. a.) 

Keinhold Hallo Victor MaUbieseu. ti862— m\. seCons.- 

Xot. i Härnösand 

JOD. Bergstrand. f!871 73) se Commin. i ströms Pa- 
storat vid Alanist l 

Anm. Tjcnsten har de s -daare aren, i brist pa sökande, statt ledig. ■■■■H // IbJ U«sne.lals Bl „k och Storsjö Gapeli af Hede Paatorat. 
Bruks- och Capdlpedikmter: 

sterna vid dessa Capcllcr. r ° r 8 l,dsl J<»»- 

I de äldsta tiderna markos: 

Se pUTLÄ SOm ** "" ' ' <« <™> 
1 nder de sednare tiderna märkas 

Dan. OrsMins. < 1792-1*06) s, p* K i ... < 

w se Pastorer i Gudmnndra. 

Eric Sparrman, am «, Se co,n min . , »ode si,. 

J«C. Kl. (ira,.. ,184, 55) Se Pas.orer i Gideä. 
01. Alir. Staaf. (1857 62j. Se Pastorer i Offerdal 

SL 182S och Prestv 1832; \ ar le,,,. ansMlld 1831 (en ler- 

' r v al Hed, Pastoral , Härjeädalen 18 2 Co„,„„n -Ad, 
. ndaU-L ( ,,„ ,838. Pasl-Adj. i Torp (hos Pehr S.jernherg" s^ ; 
UpeHpred , Hota af Indals Pastora. 1850 , ,850 ,s CapeU- 
P ed , Holm och föreslaget, till Kyrkoherde i Hede Han hörde 
'"' -le olycklige, som vid 1'meä Sngfarlygs ffirolyckande in \ov 
sa ninkoii, , vågorna pa re,., frän Slockholm till Sundsvall, 
"tinlor Hudiksvall, vid Gnarps Si. 

(Cfr Capellpred. i Holm och Indal sist). 

— II* ^MHHV^M '"i^WM 


^^■■B Hellgum. I-' Hellgums Pastorat. 

(Ångermanlands Vestra Conlract). 

i . < bildade* tm\ dä del utbröt, itran / 
' ■ r«»« denna tid, * Ann / s , 

« t i Aiigeriuanhiiid). K»»SCCT ■■ 171 Hr ifjiim. Kyrkoherdar: 

Pehr Xonlens^Oll. (sedan 183(>). F. 1706 t Rise uti Lockne 
s n al Brunflo Pastoral nli Jemlland. Fudr I d. Fallvabeln och 
d. v Kronolansmannen Jonas Nord. 

St. 1818; Prestv till Comministerns Adjunct i Oviken uli 
Jemlland 1821; Tjcnstgj sedermera vid Scliolan ä Frösön först 
en kortare lid ss. vice Collegn 1825; derefter 1829—33 likaledes 
ss. vice Collega v id samma Schola; 1831 under sommarmånaderna 
ss. lillf. Sladspredikant i Östersund tillika; 1833 ss. vice Collega 
i Hernosand; 1834 ss. Pasl.-Adj. i Thorsåkcr uti Ångermanland 
och ss. vice Collega i Iniea 1835; Ordinarie Collega i Piteå så.; 
Foröt< Kyrk i HelUjums Pastorat 183b' 3 8 ; tilllr. s. å. in Sept. 

Innehade 1857 förslagsrum till Thor sål ers Pastorat (Ånger- 
manlands). 

Var Prrdiiont \id Prestmotet i Hernosand 1866. 

Jubelpresl 1871 

Gift ined en Gröndahl (Hofcamrers-d:r i Sollefteå). 

Lt . Pntstmöteapmiikan, hallen i Hernösands kyrka d. 15 Aug. 
1866, öfver ämnet: En Chnsti tjrnare, som vill täckas Gurli, med anl. 
af Text. 1 Tim. 4: 16, och hg. Gol h 10. 

Oheihofpred. och Kyrkoherden i Munktorp i Westnianland, 
Doct. E. J \ rdensson, och Prosten och Kyrkoherden i Resele i 
\ngermanland (förut i Hedcj, Olof Nordensso?i, öro hans bröder. Häggdånger. ----^■I^H Häggdängers Praeb.-Pastorat. 

(Ångermanlands Södra Contract). 
fWalet upknm (samtidigl med - , Pnslorai iftn* M 

-.ntad"' " " ' ' ' S ' « ^g,r- 


12 178 Hnygdängei , Kyrkoherdar: 

Doct. Abr. Henslnilll. (1808- 9) .se ffyrkok si*t i Nor- 
dmgra. 

Doct. \. M. Bcrlill. (1813- 2?) Se Phil Lecl sist uli 
Hcrnösand. 

Duct. Joll. Häggblad. 0822 32). Se Prim. T4i Lecl 
uli HcrnusHiid 

Doct. Joll .WrniJlllll. 1 1832— 54). Se Prim. Tli. Led 1 

Hernusand sist. 

Mag. Carl Joll. östllllg. (1854—57). se (,r L Lect. uti 

Heinostind Mag. C. ,1 ComeliuS. (1858—59). Se Th. Lect 1 II ern- uSclinl Hietaniemi. Mag. Jon. Witlni. (sedan 1859). Se Th. Led i Hern- 

usand Hietaniemi Pastorat 

(Westerbottenb 4:de Contra< 

Paslorulel stillades pa grund al A it i j., / , /<v ., 
Del \ar lore denna lid Annex lill Olver-Tornt i Pastoral 182 Hietontemi. Kyrkoherdar: Haparanda. 

Haparanda Stad och Schola 

finnes under Ncder-Tomeå. I 

12< 


Indal ^■^^^■^■i Indals Pastorat. 

(Medelpads Gontracl 

' *■*«■ >"> slulei »I 1 , Sccultim fHrOl 

( h Pastors serien egrr man IrSn samma lid. 

• Indal iden iildslu) byggdes 1480 ,1 I. sennu*. M.mh 
och Pastor i denna församling (se nedanföre Mm, l Pastorerna, 
den förslå i ordning n . , Vnnoxcls kyrka (Lidens den ursprung- 
liga) 1 1(1 al (I ii sa in in 

Hök* Capellkyrka d .. äldsta] ar ar ar 1,70. „,en nybygg- 
des 1695, Kyrkoh Joli Clcinens Thelai sista lefnadsåi Hon eger 
numera Alllicxrätl , ni K. ngl Br, al <l ,s ,, I i i 

n v. kyrka byggdes ny (med den gamla kjrkaus ned- 
nfvan i Kyrkoh. T E. Langs lid, och un gdes ock under ln>- 
nom, 1763 al Bi*,l< 01. Kjöming. 

I i Liden nybyggdes nagol orVanfore den gamla i 

(Kilen belägna, 1859, mod iimgmng al Bisk Ur. Bergman. 

Annexerna äro / och // 

Anm. Rcdi '.ii 

Indals och 1 i | 

I I H il., 

Sclirödtr pag. 7 Öm Cultur-tillsl a \ md under Cal 

bvar; t 


i;*o , Kyrkoherdar: l : /i Pustor Itai Gnroii. Aichi Ep 1/psnl 1316, ss 

( uraliis i IndaJ 

JoSCJlllllS (tiiitkr. 1480 l.VMIj r i Finland. 
Körcknmmer försl ss Munk Curalus in h A /,« 

..mki 1 i 

Han var ock irchitekl och Byggmästare, sa in I grundlade och 
byggde den lörslc bekanta kyrka i Indal omkr summa Sr 

Josephi fllder inlriiffhilc sälcdes i Kl kol). Jaeoli l Ifss nis i I p 
wla tid .k Ii rrämnes lian i en gammal Kyrkobok 

/• 

■i Icfde un ii I >I0 da Lidet»; kyrka harstades 

var hans sista verk 

obekant, men lorde döll omkr. 1 »20 å 
" a " vid Ii em resan ifrån Indals kyrka uti Indals- 

elfven emellan Ede och Bod i. 

'i i h 

1 ' i 

i i n 

.1 h K , 

BryilfllpllltS llcISMgHS. (omkr. 1530 80». K. i Heisingkmd 
/ vid pass 1530 och /. r Po 

härslédes. Torde dolt omkr 1580 eller vid den liden vunnit 
transport vid hög äldcr till Enköpings N8s Pastorat i Upland ooh 
f ilm, 1000 ud namn B 

torde vari» Hambre by uti Norrala Sn i Helsing- 
land och ' Kyrkobyggaren och Bonden O 
ertråduren torde varit hans 

Tu na 1 us upgifver honom född i en by vid namn Ballra i 
Helsingland, men socknen ar hon m i i < kant 

.,,. , A , • ' ' '! , ' r C n min. i Sigl n i H 

t ' ' . * " i ' -lut), i Tärna i U] 

: hamllinj r , , 

hnnsl 
ibiu .i hoj, ucb då finnes har en annan ] pi^^^"WHH^HHH ■■■■■■i al. |(|| 

Mreas Olai. a»» i ■ K . tro i ,i„j 8 i f „i, h yr k„i, 

I ' "-ilelpad I »82. i 2 ss Jubclpaslor 

' ***•«!« med nit och kraft for den ren. 
Evang l.nih läran, och underskri! , m saml 

var . >0 ar Pastor härs ,,l ki, anleekninj 

Han torde varit en Ull Kyrkoherden i Högdal, sist i Sig- 

»"""•■ « »di Kyrkohenl „ H ,, 1;1 \ 

sonen 

efterträdde 

Olaus iBdrea. obss 9 i- „,„ k , imms i imiai oci, 

fastor /I l n, 

Si IG06; Cominin. . Indal (Liden) omkr 1620: A 
Ina 1632 , H) 

II " s ka,,ade s, ti ' ils. 01.), försl Coromin. . Tinia 
(Altman, sedan \ Indal (Lidi n 

A« ' 1 . > 1 1. , 

1 I 1 1 ' I ■ 1 1 'I' 

Joil. Pct. Ke\lerils I o 6t>. K . Kexed , VYibyggorå 

S n uli ing ni: inland Fattr Uond 

Si 1624; Conreetor i I'it . lo i. -■■ j, 

lut. I " 

/v v egde om Scholverkel nit, nen loden 

ryckte honom borl kort eiler sill tillträde i In I 

V;n "' ,! ' 1I1 in ss del förmodas, We- 

s tur bot ten. 

Hade i [fromma och vördnadsvärt jer T un a? us 

De kallade sig A 1 /, 

En var troligen Kongl II. fpi nI M.ig N A 

1 Stockholm ftö29 33) och ibland som benämndes h 

märkas kyrkoli i Skön i Med >lp il t sunt 

vice Pastorn och uin Kyrkoherden i Rödö i Jemtland. i 
, i 1687. 

Skalden 1718, t 1* i, lord ock hört till denna slägl 

(C fr Con-Rectorer i Pil 

Joll. Clem. Tlieldlls. (1662 93 ! 1629 i Hcrnösand 

Falr. Borgare l 2 Indal. Indal. 


St. IfiJO; Apologis! och Körs Ii Sladscomminisler i Hemosand 
1*355: Batitljoni-1'redikniil i Medelpad och Coiniittitislvr tillika i 
Indal (Lid il llifiÖ; A / 2 Ilifi2 169 i " ' 

ligger bcgrafven i Indal, med likpred. af Risk \l i 
.»hcr Ps ti 'I 

Berömmes sn 

benämne* af h vilka märkas: Kyrkoherden 

sedermera i Indal (förut Commimster ihmi / / 77 och 

Conuninislern i Skellcfl ä lörul \pologist i Pitol) ./ 

P 1 beskrifves tillika ss en lika gladlynt och mun lej 

som linllig och djcrl man. hvilken vid olt tillfälle, nar ingen lårja 
var finnandes till hands vid lndalselfven, red med hast deröfver, 
ehuru strid elfven var. 

Namnet 1 (och Thelberg) torde härleda sig ifrån Thela 

by i Nordingnl i Ing rmanland. 

0I<1US Edenills. (1697—1713). K 1630 i JYjurunda S.n 

Fa l> Bonde. 

Si 1660, Conimin. i Liden \id Indals Pastoral 1662; A 

l 1697: Jubelprest 1712 f 171 

En -filla och saktmodig m 

Vai me,i (Prost-d r fr Ljuslorp). 

Mag. Petrus Hansson Arling. mu— 15). f. 1670 . 

Håsjö S:n al Ragnnda Pastorat i .lemlland. T b Conimin. ibm, 
sedermera i Berg vid R ätnas Sac., lic < B 

SI. 1602 i VI,,, sedan i Upsala 1702 Proin. Ph Mag. 170 
i Upsala; Kar förul Adj i Selångei 1699, sedan i Tuna i Medel- 
pad „3g ra ai 1701 Cofl. Scfaol» (3 cl.) i Hernösaiid 1708; K,,r 
1 > 1714 1715 ' 

Pelr. Joil. Fembon. (1717). F. 1055 i Frendsla by i Torns 

s n r Bonde. 

SI 16 1. Brukspred, vid Gallslrom al Njurimda Pastoral 1687 
Hiwprod hos Landsh Jacob Flemming ilfter Wdslanwrrlanda Län 
(med station . Gcflo) tillika: Past.-Adj. . Indal hos kyrkoh 
' wnkr. 1700 pa hans ålderdom, samt Nadarsprcd vid lians 

dod, och s, dan hos Ivyrkoh. A. dersan. mastades Nndårspred. 
l/la ef,or han * dödj r K /./, |7 i7 . ,j||, r K ., j 

flefde blott 1? <\ )gn C | ler siu ll||(ra(1(> ss p 19; '' " Ul1 ! ' ' l " fKyrkohordc-d:r i Indal) 

H n h " lo s, ff ss »Mm och en tid ss Student Ftm.tbu 

Isr. .loli. Thelberg. N7t»-?n i mi \ imiai *»* 

Kyrkoh. ibm /. i / 

St 1685 Past.-Adj . Indal hos sin lador 1690: Cmnmin i 
Indal (Liden) 1607 A , / / , 171l) , 1?2l 

ucb likpred. lodis al Prosten / / / . ; , Sk ' r , n ofvw . 7 . 

■ >. !• 17 

( ,mm,n fr ' ' • Ljastorp (Tyndaröi var en , 

och en annan biel i Indal Klockare 
Var en 

Mag. Joli. isr. Steeksenius. ri722 tsj f nmkr 1079 

1 Skellefteå, tfi /.■■ Commin. ibm. sedermera Kyrkoh i Burträsk 
isr I ' $ 

Prom Ph. Mag. 1707 i Ibo Skolmästare 1710 , Luleå. 
K</ / 1722 1743 

A « leeknas ss en herde al ett fromt, nojdi 

och otvunget sinne, samt slutade derföre sina dagar med en 
glad död. 

Gift med Sophia lien i |Radmans-d:r ifrån . Lotci och ht 
'er genom doltren Margaretha, gift med Prosten C M Nordin 

i Bygden", blef /; . < , o : \ i i Hernösand. 

Proétimwn b e , f Rcnmark. en exemplariskl from inatroiia, 
berummes ock for sm utmärkta skrifslil, och förde alh kvrkora- 
kenskaper och församlingens kyrkoböcker 

SY b> i I mea S n ar stamorten for Sleckscnieriia och 

namnels demation 

Mag. Ilaqu. Joannis Drake. M745>. f. iöom , Rätans 

S:n af Bergs Pastoral i .lemlland / / Conimin. ibm, sedermera 
Kyrkoh i Berg, / Joh. Dra; 

st 1720 i Upsala j Prom Ph Mag. ibm 1728: Pasl.-Adj. i 
S\eg 1729 hos Kyrkoh. Scbrel \ Pastor ibm 1736: A ■/- 

Indal 1745. f s. a. ,5 ,,. 

Egde elt sjukligt ten t/. 

Var gift med Martha Sebreiia (Prosl-d:r fr Svag). 

Pelr. Kr. Lang jun. C1747 74). F 1709 i llammerdala 

13 ■■■■■ 


14 


Pastoral i Jemlland vid Ströms Sockens i ipcIlansgaYd / „/,. 
Co mm in ibui / P t 

Studerade vid In\ ftlscholan i Heruö&nnd 1718 23 o c Ii \ l( j 
Gyimi sinn il ni 1723 27: Si 1827 i Upsala lluspred hos Gref 
viniiaii l Ii i ni Gyllcnb n. \\ Lund (Kiks,radel ( rl Gyllenborgs 

g'" 1 ' 17 8 töidärsi red. 1746 i In (als Pastoral i Modelpad- 

A / 47 ibin | 1774 

7 ' Pastor i Brunflo, hette lika och benämnes til! skill- 
nad iir;in denn \ 

; ' i <?''«• '"' i sitt kall och lörtjensl om n\a kyrko- 
byggnaden i fodal, som prydlig och skön upstod vid Ii ns I Iniim 

A »t L4>5 i u • p„ 

\ ii ii n\ bygd. inni n , j i*:-,. 

Po t. . A i 

AIi,,. Alld. GllSt. OMbeig. (1776 97). K 172b i Jeml 
land lOvikénj Sergeant vid leinllands Kongl Regemente 

From Ph Hag. oiukr 1758 Couimin. i Ragunda 1766: A k 
c ■ / // I77G j 1797 M , 

s >oro Kyrkofl i Nordmaltng fi G <> oibkyikoh 

i Sidensjö A > 

Olol Friseiltlal. (1799, F 173d « Kagunda S:m uti Jemt- 
land / Bonde 

Brukspred, vid bégåö bruk 1 bjustorpa Pastoral uli Medelpad 
I768j Comminislo, . Wibyggeiå" 1783, vid NordingrA d v. Pastoral; 
A / 1 1799 - iillli s .1 ' 1 v a 1799 * 

E« ' var trol. Kyrkoh., Mag / « / , , Ragunda 

\ils llenr. luréii. msoo 31. 1 r , Basisen « Sel 

ungers Mi ni, Medelpad / Bonden // 

St 177 v prost, 1780; ( ommm . lailas, , Uplftnd 17HH 
A ' l l uti Medelpad 1800: iilllr 1802: p ION , jy^o. 

Jubfclpresl lbc50 , 1831 * 

'' 1:0 ,,,ed * ' • ( ( 1II1 |'nd d 1 fr l |. 

9Äla) ' ~ n '" ' " < " (Fnbrikötsdrr I. Lingon 

la. ka l.iuk s.l Upsala), •!.) med C \ , iTjÄ-nslejungfru 

1 Herniisand hos Syslom. Jac. Biberg vid Hospitalet). 

Lett ock Apoiogisten i Hcrnusand Nag i , 1 , , xarm 
yngre r 

A) " K ' Ifl da l«ai l a l 17., Uul] hers hoi i, »4 / I9*> M«g Pehr L«gergreiL naaa 38,. k 177* , L> cke „„ 

Lagfors* Brnksforsaml al Lj IIglor|IJi Pas(ornl , „ ,, j; , , 

Torp 11. 

SI. 1800 Presh I8O.1 1,11 Past. M, i Sunne uti Jemlland 
Piom .lh Mig .Ifpsala I80H; Tj«rtj| vidare 18 v Pa5tor 

nod PasU.talvärd uli Sminc »ch u Pasl Ad, Änyo ibin 1811- 
Cotnmin ■ Snnno (vid Hallens Sacellani) I8M:' Iilllr IM, ut „ 
Kyrkoherde i Hafverö i Medelpad 1820 uch , (it ., lll;1 

egenskap .K.. Kyrkoherde . I. lursäker s 8.: lilltr 1821 

1831 lilltr 18 ; 1 

i " i ! 

Pdir Svedberg. (1840-56). V I791 . Svedja uti Brunflo 
i Jemtland. Fl Bnndc 

St. 181 v Coll. vid Apologistskolan i Hernösand 1820fvÅr 
Presh s a liil Pasl.-Adj i Anundsjö uli Ångermanland ; Ijenslg 
sedermera ss. Commin.-Adj. i Umeå Landstors. 1824: ss. Pas 
Adj. i Anundsjö ileruin s a >s Vacanspredikanl i Sii 
Kyrkoherde i Harvcrö . Medelpad 1826; tilltr 1827; <, 
« ?» 1839; lilltr 1840; Prost s. a f 185C 

Kars Bergström, (sedan 18ofc» F. 1803 ä Mililie-boslällel 
Indien i Rodo S:n uti Jemtland F«tb Hofslagare vid Jemtlands 
ECongl Palljägare-Regemcnte 

bl 1828. \ Collega a Frösön 1832 Presh s a idl Pasl 
Adj. i Rodo; tjeiistgj. vidare ss Stads- och FSngpredikant i Öslor- 
sund 1834; ss, Past.-Adj ilerum i Rödö Pastorat 18 . <«, »ice 
Collega ilrniin a Frösön 1838; ss Pas! -Ad | vidare igtn pS Rödöu 
s. a samt s^ Vacanspred i Ösl rsiind IM3: iitn Kyrkoherde i 
Wibyggcrå s. a ; hllli 1845 Un A |^ « lilltr s Indal 197 CommmUtrar md Indah Pastorat (i Liden): 

*srs t? %,d Llden ' e,,rr pr ^ bytcr - - han 

Olaus Inoiiis. (I594J 

Bofinnes hata varit c ,,.,„.. /,.-. N1( , Lid(jn |59| 

; *»irid denna Stc. var ledig 1593, förmenar T un., i an- 
seende ..II C, Up* som ej vara» honom underskriet 

kallades O/o/' Oitm 

Torde dolt omkr. 1G10. 

/ roHen iroligen 6v/ och / Radmannen Un 

Log. Prof. « Upsala ocl. Kyrkoh. « Hagbv P,«|, . Contr.-Prosl 
Mag. 0/ 6W. skulle da varit un v r och torde Commm 
Jill Ualmge . Upland (1593) y m, likaledes varit en 
Log Lect. ■ Gefle, sedan i Stockholm, Mag. /• , Unon 
us), t omkr. 1650, märkes vidare Iran samma or | och slagl 

\wlreas. ( 0m k r< 1610-20) 

Torde varit Cuimnin. . Wibyggerä Runt, 1604-10 iclr ibm 
Nordingrfi Commin.); CovmtuwUr i \ om | ir t61(> f 

omkr 1620 eller till annan ort befordrad ml 

■ . A . nm - pomboken nåmner n år ni och 1631 att man 

viddon tfo? död ula ha " d * v1 " m ol,ev 1 ' f ' 1 ' ' & » hon 

01. AndlfSS. (omkr. 102() .2 Se Kyrkoh ih.dfllsLsl 

Hetiricus tndrc$. Hed«ip. r.i632 10. f. t.oi . indai 

(Liden) och Commin sedermera ibm /! 

St (621; Var Presl IC26 och da Adj boende i A i In- 

dal, och kallades derfor "Hr Henne i Korstad"; sedermera bodde 
han 1 Sligeby, äfven i Indal; C n [»dal (Liden) 1632. i 

1646 ss Comuiinister. 

Isae Öf. Dahlström. (1646—58). F. förmodl. « Ltdens S:n 

uli Indals Pastorat omkr. 1610 Fadi Commin. sedermera och 
slull. Kyrkoh. Ottata Andi 

St. 1637; Commin. i Tuna Pastoral vid All mar i Medelpad 
1639; Commin , MUn vid Indals Pastoral 1646. t 1658. If*8 / 


Hiin blcf genom en sup brsirivin A Pastor Ke.vlcn i 

Indal barstndes hustru, Kvn Larsdotler Berg, af orsak, att / 

erhållit vedurböramlws löflc om Pastoratet eiier fadren. hvjl 
ki I Pastorskan lill sin man* lorm.m vela I rör okomma. 

> är Ingel ti socknen Indal oe.li strömmen ellei i rlfvcn 

rtl simma namn. som gar genom urlcn. 

01. Kr. llseilillS. (1659— tiO). F. . Alsens Sn uti JetnU 
land. /•>«// B (»n di-. 

Vice Comniin. i OHenlal (Alsenj löd2; Uomu, /, 

(Liden j 1059. 

Erhöll sedermera befallning i Norge, der han torde doll 

Eller en lids predikande, ss cxlraoidinarius i socknen, dels 
lör Pastor, dels lör Comiuiiiistcr, biel han Comminisler Ii ars la des 
men leninade Ijensleii eller elt är, och kom sedan till Norge 

Han kallades ock Ih r se Offerdal, Comniin. An- 

dreas Petri. anm 2) 

Vammi som man ser vara laget al socknen Alsen. 

der han föddes, finne;» ock bland Kyrkoherdar ne i Kall i I 

i Lphind, med en Pastor Mörten P Msenius (1G20 20 
som oek torde vara ifrån Offerdal och Alsen uti Jemlland 

Juli. Hem. Tliclans. amo- 6 2j. se Ky.koh „st . indai 
Olaus Edeuius. ( \m 07) Sr KyiKoll sis| . ln(Ja , 

Israel Thelkerg. UG97-1719,. Se Kyritoh. sist 1 Mal. 
Isr. 01. Walaiiger. dno .2, v. 1 683 1 bj**i« nu Nåt™ 

S:n 1 Ugermanlaiid F Comniin. 01 /, Waltuyer sen. 

Vdj. i Ljustorp 1712 hos Prosten Grolb; Ad), i Oviken 1714: 

< r i Indal (Liden) 1719. f 1752. 

Tecknas ss. tu myd irtl p saml l>stn( t, g , 

Gift med Brit S lim (Kyrkoherde-d:r fr Re(sund) 172(1. 

I ' S i efterträdde fadren ss Comminisler >id Sacellanien 
haistadcs. och en annan af sönerna vaj Th. Led. (forul Hisl. 
Lml) i Härnösand, Mag. < / Walongcr jun. 

1 ' i ryt bror var Comniin. i J&ira (fadrens företrädare ibm) 

./< ti 01 IVulwtyer. Indal. tys C anzfirådet och I I no v, r i i r* 

" no '»"' • Lund Doct i \ , 

Val 


•loli. Isr. Hala i!' er i? , ,,, 

'' " ' Uniimnistorii ibm 

SI 1712 C,,,,,,,,,,, -A,l, , l.„|,„ lhl(Jll|s „ , d 

'"" " ' '"■'« (Liden) 1754 | kgO » 

En ,1 rtncrm, blef rtw, Co ,n, s „, , Lide „ ,„, Ill(1 „ s 

^".""Iftv» , ,v,Vr .ill C«Aita ,. %T 

dotter »I L,i«...„„,„ och I.„,n I. ... , ,,„. „ „ „, v ,.,,.,„ , „! ,™ 

l»clr. P. Berg d. h i„ ,j 76 i isoa, t 1721 i B»r ea 

1 \juiondn S:i. i Budolpad / Bonde * 

( , Mt A it 9 8 74 t ;^ö"" ' -"'•" ™ •"""•'- 

. V "' i ; il.».. S m a a S -d : ,- i >„,.,, |,„,, ra _ 

dårens eiika. 

ritrisl. Walajiger. ,1801 :, , 1753 1 l »sai.ru- 

dolslnslora. /■„./, d. , Co,,,, ._ A dj , *!„«„ Cmo.o.nis.,,-,, 

ilersl. /./, /«r. ii 

St. 1774: Prcslv 1777 Ull Commin.-Adj. i Indal; Predikarn 
vid Slugu Capell oeh BorgvatUiel (del förra vid ,1 v [Wunda 
Pastoral „eh del sodnare vid Hammerdal , Jomllamh 1781 Com- 
""H-Adj itsmni i Indal 1795: t: t , : Lili4iI1) lb0l 

uln Comm.n.sle. , Sjalevad 1907 \ s. I. i Liden vid Indal, före 
sitt tillträde i Sjalevad 

Aum. Det torde | „, l7o4 _ ;(iJ vistftd 

oitladigwl n,h porinitteiftd Kur I ut V ,, 5:n , Ångermanland. 

»ron Lidzelhrs. cieos isj k irsy tmi ■ i,,i„, s s « . 

Medelpad 

M 1781: Prestv. 1763 liil Canollpred . Holm sid Indals P«j- 
slorat; C mmm 1 (Lidenj 181)-^. | 1818. 

Egde en som sUnl.-rade i Herno>ands Ii i\ -Schola (1828j, 

men lorde allidil sedermera i sina lidiirare o 

Pehr Backmall. (1820 33j SeGoimiiin. sisliSkön(Ålnö.ii 
Olof Taflill. (1833—51). K 1789 i Jemtl (Sundsjo Sn Irol ) ■^■H^BB __ _ ^ i ■i» ■ 900 Itift-i/ SI. 1814: Prestv. I81<> lil! Adj vid CHpollspredikanthofatlniii- 
j/i'i) i Sluguii med Borgvatlnel; Past.-Adj. i Indal 1818; \ Pastor 
i Sehtnger en kortare tid 1822; Pasl -Adj i Indal åriyo -, a \ 
Pastor, med Paslorafvard, i I) in 1830 (hos Nils Henr. Atiréil); < 
h.L,i (Liden) 1832; lilllr. 1818. f I8;>| 

En yngre bror, / ■ Ta/lm, I. 1791, f &mkr. 1^10 ss. Pasl.- 
\d| i Thorsaker 

Lars Pel Wesleilund. f 1854 >. i 1809 i Ljustorps p«- 

Mtoral i Medelpad. / Bonde. 

SI 1834. Pn l\ 1836 till Pasl.-Adj. i Nndcr-Lulea (hos Pro- 
sten Docl. Pehr Calvfigeli): En kortare lid ( oniinin -Adj i Neder 
Cfilix 1838 och sedan Ster Pasl.-Adj. i \eder-Luloa : Innehade 
denna Adjunrliir continuerligl till den lid. da lian befordrades lill 
Coinininisler i Indals Pastoral vid Liden i Medelpad (183(i 55): 
( < l (Liden) 18:">4 ; lilllr 1855. 

En uif hjrta upbyggdos i Liden vid denne ( onnninislers lid 
tich invigdes af Bish. Doel / / n vid pass 1860 (gamla Ii yr 

Kan al 1510, målad 1561, stod ännu da rjvar i sin dal) 

Anm. Aldr.- kvrkor ;.u de offiin i inlcdn. aiigifim. torde funnits i 
dan 1816 liådfl i Indal aoli Liden, med Präster tillf. -,. ä. al /• J> 

''•» V* i tfpsala, m. -n bAdc do och dan immiast iui .,n» till 

namn och lid nhekanta. Indal. 2{)\ Holms Capell vid Indals Pastorat. 

Capcllpredikanter: 

Capellcl ar åldrigt (1570 äldsta kyrkan och 1095 en sednare), 
och märkas , sednare tider bland dess Predikanter följande: 

An... LidzelillS. (!783-1808). Se tommin. sist , Indal 

S\en Moden. ri808— 25; f 1778. 

St 1806 och prestv. s. å. till Past.-Adj. i Sfeg (hos W.lh 
Sam. Huss); Past.-Adj. i Berg 1807 (hos 01. Attröm): t 
vid Holm af Indals Pastorat 1809. f omkr. 1823. 

Födelseorten torde varit Härjeådalen. 

Nils Joll. Nordvall. (1825-49). F. 1792 i JemlL (Sunne?j 
St. 1816 och prestv. 1818 till Pasl.-Ådj. i Ragunda : ( 

preMmt 7 Holm af Indals Pastoral 1825; Erhöll vice Pastors idel 

1847. f 1848 I. 49. 

Carl Wilh. Pelré. (1850-56). F. 1807 i Westmanland. 

St. 1829; v. Collega i Hernösand 1831; Prestv. och Predikant 
wå Storsjö Capell af Hede Pastorat i Härjeådalen 1832; Gommin.- 
Adj. i Liden af Indals Pastoral 1836; Past.-Adj. i Torp s. a 
peUpredikmit t Holm af Indals Pastoral 1850. 

Var föreslagen till Kyrkoherde i Hede lb5b 

t 1856 «.„ 

(Clr Capellpred. vid Storsjö och Hede Pastorat) 

01. \orburg. (1860 och följ. ar, och mc Pred. 1857) S 
närmast harnedanföre Commln i Holm W 

( onnnuiistrar vid Indals Pastorat (t Holm • 

i:<iiiiiiitiii«lrakiren ttpkoni 1801, då //./,,. erhöll tnnexrätl *,d 
Indals I .si, , t ,|,i Imrle | oni i sorleral ss Cm pel I ricrlill, med s.t- 
*K''d * som :i| aldci .ler IhiiiiiIv 

Olof Korborg. riseo ) k. i h i i , i\„,,aia s„ , n«i silic 

I 'ii. I / i , . Arrendalor 

Si 1842; PresU 1844; PaM Adj. uli Njurundi . Medelpad 

v Pastor, med Pasloralvård i bin 1855 och förestod l.ll.ka 

(,n,m ^ta™ «Hwta Mli följ -,r. > ( april,»-. .1 i Holm vid 

IntlafN Paslural IÖ17: t 1859: t.lllr 1860 

'»"i. isii), o,;», i denna egenskap ,4 vid Capdl i. 
- a i-iliillm Alllirxi ill 

till Kyrkoherde i Halvord . Medelpad 1867: .1 o till 
K »rlcnli i GidA* , ingfi manland 1868; .1 o I ill Sideitsjo 1809- do 

1,11 M«mw»dål 187 d:o till Sollefteå s » do l.ll Lillherrdal 
1874 

Commiii , Farila, sedermera . Norrala uti Helsinglatid // 
* år Irol. fii Jockmoek 
Jockmocks Lappmarks-Pastorat. 

(Westerbottens 3:dje Contraot). 

FMgntel wc. »Mfladt omkr. 1660 l>, , h*rd. ,„„„. , s 
bdigrt i L,.l.a Uppman,, UIU | C , LuloS u , 7 

stad (nordve&lliglj. 

Annex. Qeickjock (beläget omkr 10 mil ofvanför Jackiiiöck 
nordvästligt); dessutom var omkr. 1810 50 hithörande Canellel 
Alkavara. Adress: (Luleä) Boden. *<Ää3s» 


Kyrkoherdar: De/ibland märkas lilistaf Wcslerllllld. |I847 (<< F l^OI , Ångermanland 

SI 1827 Presh hll PasL-Adj i Fredrika Lappmark 1828; 
Pasl \ilj i b<iv Ii 1629 \ Pastoi iii kortare lid ibm |R 
r.isi v,!) i \i vidsjaui i Pilca Lappmark 1831; v Pastor il n 
1832 15; Skolmästare i dellivan I 45; PasL-Adj. och v Pasloi 
ibm 184(3 i / 1647 ] I8l 6 

\ i hl! vixl ii svail haltande, Ulan ull det syntes hindra ho- 
n in i lians prcslerligu vcrksainlicl. 

A ii in. Närma r r a Joh. Ullmn,* (1832—17), t. 1778 i 

\\ I r t 1S47. 

Joh. La!S(a(flllS. 1866 ). F lPlf> « Weslcrb. (Luleå) 
si 1836 ock presh lfi 39 Ull Past.-Adj. i Wibygg rå Pastorat 
i \iigeriii;iiiland och var tillika Conunin.-Adj in kortare lid i III- 
Sngcr af Nordingra Pasl ral Nadårspred. \id Umeå Lands Törs. 
ena Saccllani s. a ; Pasl -Ad| i Jockmock 1841, v Cununin ibm 
(i Qvickjockj I84C: \ Pastor » JockmocKs Pastoral 1R47 till 1849; 
vice Skolmästare tillika ibm s a under några månader, Skolm i 
fiellivare 1848; lillti 1849; t Pasloi ibm tillika 1849 v». Slads- 
1 1 mniiii i Pilca, La/arcitspn d. och I ängpred ibm 1855 60, men 
Knngpresl-ljenste.il I c ni na dos 1856, ss eller denna lid, vid Lands- 
höfd inge-Residensstadens loi fly Ilning fr. Piteå Ull Luleå, dit sor- 
Icramle med den till Luleå förflyttade fångpersonalen ; Commin i 
Jockmocks Pastorat vid Qvickjock 1860; Skolin i Jockmock tillika 
1860 70. A ./ med lillydandc Anne* Q\i< k|o k 

1P66. \isilalor i IS Lappmarks-Distriktet tillika 1865 och Inspcctor 
for Folkskolan 1^60. 

Led al Sami pro fidc il ( hiisliaiiismo 1872 d;o af Sällsk. 
for Folkundervisningens befrämjande 1873 • 


a otnnnmstra) i Qti kjo / .- 
Derihland m ikas 

»Joli. L;esladiiis. inro 

Vvickjocks Pastoral (, > Se Kyrkoherdar . Jockum k Hagmis »codor Berlin ( i$7i , i , Sv r« p,, r . . 

samma Pastoral \ , M,,s " Hl 

1 ■'«' ih«*M Kissioi.sclci .1, ,, p, , { 

«>*«"«», ,1,,, , ,„,,,, llu , IVM t m i !» £J"« >I|S 

mock 

ilnii ( " Ml1 ' ' U sl,rl L W« Mockmorh Nai irspréd . .1, , k 
s.a. .Cl, vice Pastor ibm 1808: v Coinmin och v. Skolm 
Iö70; I rsainmartädes 1871 

B egei IjtMwIgöriiig*- fordringar*!! inom Stiftets Lann- 

" ™ rtt "««»d"i*»i med dermed l,„ , l( | y .., nsJ ifrån Acid..,niVka 
examina, enl Knngl Lr al ,1 21 Juli |- J u n s e 1 e. 


14 Junsele Pastorat. 

(Angcnmmlauds Vcsha Conteact). 
, ,/ s ,"" '7"'"-'"")» 1,1,1 isso, N | K.,„ gl B,- „ 

i-u ls ^r- skw * iM " * -- - 

A.'/' ^ (>s Cnpoll) byggdes \7 , 

so u ii2r" ,,,h A "" tAky,ka "" ' ,,den *■ «* •*••*• wåa 
■ .12 Jume/e. Kyrkoherdar: 
v Pastor Salomon Siiiiflius C1830 «»!>) v nm . s ( .i- 

leltoå Pastorat <Kd) /»/ d \ Sockeiiprcdikanton ibm. sedci 
mera Co»nminisln n i Soll» lita (L3n^s«IeJ \ I ■/ 

Si 1 808 i Presh till Commiii.-Adj. i Lnngselt: 1811 PrwKk 
\id Gra ni ngn bruk uti Sollefteå 1822 28. sådan lian under del 
föregående decennium, pä olika tider ss. Ad)iin< t b i trä dl i I>an<r- 
^ele. Ragunda och Natru, der han ock 1815 17 vari! \. Pnslor 
mil innehall Pasloralvardcn ; utn Sockenprcd. 1827 i Jinisole; 
tilllr 1626, / / vice Po J »ya Pust- t 1830, med ål nju- 

tande at Pastors lön en; Jnbclprest 1861. f 1869, 

Anm. v. P i S i Fastor; « h i lOnibotot Inf 

ld Aajuiict ly !8 I /' / \ rrb. tö 

ih4 ' |i tt- 18S9 ocb t 1868 in I): . Junsi « . A<lj. ibm. 

Micliael »tto ikerslcdt, (1869 >. i- 1835 i w c <Ja uti 

Hugsjo S:n i Åitgennanland. hti (Jäslgilvare 

st 1856; Prestv 1859 till Past.-Adj i Sidensjö; Nadarspred 
och I I Pasloi ined Pastoralrard ibm lMil (eller II P Aurén); 
\ Commmister derslädes i\id Skorped) 18b2, (ommuiister i Bo- 
diims Pastoral (\id Kjellsjö) 1864; lilllr. s. å ; A * l J, 
1bb9. lilllr 1871; Folkskole-Insperlör 1874 i Ångermanlands 
\ord\estra distnct (efter P. M Klockhoft) tillika Juckasjärvl 


Juckasjärvi Lappmarks-Pastorat. 

Weaterbottens i:dc Contract. 

J£~™ UP ' ' '^ " ,( ' - '- l "■»-rande ö Pornea 

Ar bettgol 27 „iil iMn fl llle( , lm£r( , f r „ 1 1 
i . 216 l ! Pastorer: 

Dessa uplngas bloll liSr för den sednastc tiden; de närmast 
lon D m »i cl « - voro Prosten / Palmgren, Westcrb., IS12, j (8 i 
ibm och h»g I ii. Angerm., 18-31, f 1857 ibin, hvarpa följde 

Pehr LortMI/ SlCIlllOrg. (Iöj8 63) Se Pastor sedan i 
Pn .In. 

trte Anders Slcnborg. (1804 73) se Carl Gustafs Pa- 
storer. 

Joll. Oscar ClirlelillS. (1874- ) I 1826 i Westerbolteii 

i Vder-Torm o 

si 1845 och prcslv. 1850; Past.-Adj dcrvid i öfter-TorneS 
Cominin.-Adj. i Neder-Calix 1851; Vacanspred och \ Cominin 
ibm 1852; Past.-Adj iterutn i Ölvor-Tornea 1855; t I Pastor i 

Karesuando s. a.: olii Pastor lÖJ(i iblll I I Pastor i Juckas|iir\i 
1857; Pastor iicrum i Karesuando 1858 7 -i , »At. / ./ 

iloruin 1874 - ',. (lilllr. ' s a.) Jörn. 14^ Jörns Pastorat. 

fWesterbottens 2:dra Contract). 
Del »ar Bni ss . Oapell Mm cmk, I84( ydand<! „ ■■■IHHiHl^H^^VHBH^BHnHH^V^^H 


220 Jörn. Kyrkoherdar; Karesuando. m 


Karesuando (Enontekis) Lappmarks- 
Pastorat. 

(Westerbottens l:de Contra 

Pastoratets altler är ifclii Kf.ii U k,..,!,,,.. , , 
efterträdares lid ,„„i, , s , i„ , ,' ' lu, " s "'"" 

t 1 i r .„ r „„ l ;; i 1 :: l ;:" i,s " b " 1 » '««• ■»• <™-. 

1 avi nsKa wiv«r-lornea Pusliiratcrna. 224 Karesuo d . 
Pastorer: 

Dessa upfages blott här för den scdnastc liden; de närmaste 
föregående voro: Prosten Zach Grape, Jbi3 (se Öfver-Calix); 

Prosten L. L L 1825 (se Pajala); Fr Engehnark, 1849 

(se Gällivare), och Joh. Osc. Curt t , 1858, sedan i Juckasjärvi 
(se Juckasjärvi), hvarpa 1 följde : 

Frans Uilli. Lidström. d8?4— ). v 1847 i Westeri 

(Karesuando Lappmark i Of\cr-Tornea) 

Si 1809 i Stockholm; Prestv. 1871" i Upsala och dervid 
t. f. Pastor i Karesuando, uln. A r ' ibm 1874 (ined bofor- 

driugM itt inom Stiftets Finska fors ) 

Var \ Vdj vid Llemenhr-Laroveikel i Hernosand 1872—74 
och har der aflagl Piesle.v s. a med den dispens, som kongl Br. 
at d 17 Dec. ISui) föreskrifter. 

Lin. Visilator i Juckasjärvi och Karesuando törs. (s. a.) 1874 
tillika lith. 15 Liths Pastorat. 

(Jemtlanda Norra Contract 
' Dy,,Sie S ,erin r 6Bno "' *** Breftet.fd 1664 

K ^>, til. Erkebiskopss. n, tp .,,o ,".'!,;,,,:, , 

■"»"> lande , politiskt hanscend, ,il, B orde D ., nlliark „ "^ ,' 
legeringen lidlals bäde furu. och sedan "^ 

Il och A>/„ a,„ Pasloralcts Anuexe. K, I, ock af 


■i 


228 Liih. Kyrkoherdar: /Kunder. (1303— 10 ;. 

Förekommer ss. dm förste bekante P t r Lith 1303 f 
kring 1340. 

P i härslädes benämndes i de äldsta tider dels Socken 

. dl Is A i • / > ter 

Ann,. Tunmuf sammanslår den Amnjfmm Presbyter, som ock har 

1.310 förekommer t.ll en med , ■/■ ,,,,, anser honom vara d ■ , 

PUVel eller PaulllS. (1432-39). Faclr. trol.gen Danske 
Riddaren På/vel L 

Sbekenp* IM 1433. f 1439 I ull a „nan ort befordrad. 

Brödren skulle då efterträdaren >ant. 

Torsteil. (1439-64). Fa !r troligen Danske Riddaren P 
La 

Sockenprnt i Lith 1439; Kyrkoherde i G. Ipsala 1464 (tro! 
densamme 71 , som Fan I i sitt fjps Erkest. Herdam uplager 
vid denna tid ss. Pastor derstades). Torde blifvil död omkr. 1490 

Anm. bom vid donna tid (1436) en Erkeb. Joh I nmn (son af Rid 
dåren Påfvcl Laxman) förekommer , Lund, ar ,1 Johkt, hewtt 80C 

Jeratland denna ud var Danskt, att denne och företrädar 'en Vant LZr 

5aJiÄa b ; ! l Lr rde Erkebi8k0 * - *"»• * S£ 

Peder. (omkr. 1460-1510). 

Sockenprest 7 Ltth 1460. Torde dött omkr. 1510. 

v.\ A i" m ' , Tu . Maeus har af nedanföre anförda skal. om 2 ne Pastornr 
Pgtorj^ funmts, ansett don förre Peder* tid böra 5ffbak%Ä 

Peder Ol&son I. Peder Balk. (omkr. 1510-6O) v ar tro- 
ligen Finne ifrån Balkgärden på Alnnd. 

Kyrko- eller Socketqyrest i Luh omkr. 1510. f omkr 1560 
Torde rarit besiagtad med Kyrkoherden i Nora uti Wer- 
manland (förut , l'plands Nora) Olol Farcsson Balck. Tuncus 
hallar honom Svecm, och i ett funnet pergamenlsbref lefde han 
«501, lo25, 1536, 1548 härstades. 

arrenderades A L IÖ m' Il ?*& Johannes Magni nsitation i Lith, bort- 
för 10 mark Sv. Wcslerbus Capell.gerd i Froso S:n, hvilfe t 1 '''■ m 

^SrSJTit 'v " -- Ä.. och torde da 

Hr HanSllS, Svecue. (1560). Obekant for ofngt 

Henrik Petri Norveg. 11371 1 n 

LeWe anm, 1598 samt 1600 , då b» ....der^krifvit ell Te- 
shmon llln , Hulphers förbigår dessa bada sistnämnda, men 
Tun»u , im otryckta samlingar ha, dem, och således 1500- 
talets scdnare häll. a f dem uptag ,. , , ;l lul „ , af dcn Äna 

rm?!.",,", i', 7 1 såi0,n vi hör ^ttag,., kommit in ,i.i en 

tillhakaflytlad tid, lien lörrc Peder» 

Jacob J. Hiber (omkr. teoo 24j j u ii Da,, f , r, 

Stad pa Jullaud. 

*l ' »«kr 1600: aliada »g denna befallning 

1624 Tor någon anklagelse i Capitlet al älskilltge församlingsboer 
och deral upkommen ovanskap med Consistorium och Domcapitlel. 

[ldttS aM ' i l 1 J 00 |) 1 

Trondhjem torde han ock sedermera allidit, 

Sal. Laiir. Bliv. (1624 38) Var Knmnan Tord, rarit 
f. omkr 1580 i Undersåker och Kyrkoh. derst. Laur Magni 

Blix (ifrån Norge). 

Commin i Offerdal (Alsen; omkr 1620; h I 1 I.nh 

1624. f 16 8 

En \ar Commin 1 Lith, sedermera 1 Offerdal, 

Er Bltx. 

Anm. Fodren fl 1611 undeT Di n ka kl g b ofreden till 

an dr nen. Eric, uti OttrftUén i \ i riftfi n I an 

n. v. Ofierd.il, bvilket rid den tK : I 11 Nor 

Clr Commin. Ene Bli i OflVidal (Alsen). 

IlailS (land. hlöcklltnills (1639 64). F i Mecklenburg 
omkr. 1600. 

Muderade i Köpenhamn; A [,ih 1639; aflradde 

tjensien, for ålderdom, till efterträdaren 1681. j 1661 

Han ar stamfader för k i , och Commin. i Lilh, 

P " //. A //' var i u t i 

Hoaldlls 01. Krake. (1684 87). F. omkr. 16 5 i Brnntto. 

la I- Kyrkoh. och Lundsprosteii sedermera ibm. 01 P. V 
330 L Commin i Brunllo fLockne) 1660; v. Kyrkoherde i Lith 168J • 
ordinarie A h ibm 1684. \ 1687. 

Cfr Coiiunin i Brmiflo. 

Fl. 01. Oldbei- fl«88 1704). 1 1640 « Oldbeig uli is ds 
S:n ni <\ v Brunflo Pastoral, f Kopparslagare ifrån Fahhm 
en Ii bosall sedermera Ii. ;| i Bmnilo. 

1 0vi,4en (M,, ' ifM.koskr.Ua.», 

I6r0; Commin. 1680 ibm; A / , /, j t) s,Q f 1 704 

IvuK,,,,cnlen beskrilVes sv egande ... ul.nä.kl r.,,,1 

sflngrösl ° 

,, ' , " M, ,luns märkas Kyrkoh (efleitnldaren) , Liln And 

h npgick fmod de mänga öfriga barnen) hans af- 
ko.nma, onl. upgilt, .,11 2000 yålar; mc» sjolf var han (Elias) 
ibland sina Mtfor den ande, soru studerade v 1 ,, l( ,„_' 

delscorti 11 

s eflfirlrfldih 

A J """" l«n åldsto Ckriitna Kyrkan Nllika K 

And. Kl. Olilberg. ( i70 i9j. f. omkr i6?n , ovikon 

i * Skolmästaren dersl , slutt Kyrkoliord n 1 Lith, Bl 01. 

O! 

Coinmin. i Brunflo 1 ' ; A Ut 1705. f 1719 

(Jr L »nimiti i Brunflo 

Er. hr. Horans. (1720 14. f 10:0 , n, lllllllt ,,i ;l |. /. w , 

d. v. Cowmin. ibm, sedermera Kyrkoherden . Hammerdal, 
La ur. Not 

Prestv. oinkr 1605 1,11 Huspredikanl ho, Grefvinnan s 
< 'I Sch pa Krösön 1699; Cotnutin. , Rödftn 1703; A 
£"/< 1720. t 1711 

Mag. .loh. Kr. Hliss t 1746 49). F. 1700 , Njuronda S.n 
"" Medelpad ul, KyrkoU. ibm (lönt* Regeineiils-Pastorii Tid 
■leiniiands koi.gl. Regemente) / j. // 

IM..I. Cand. 1730 i Upsalaj Coll. Sch. pä Fröson 1731; Com- 
min. . Rödö 1743, Kifvkofordi i l.,th 1746. t 17 H». 

Kyrkoh. . Hammerdal, Mag. av,, ./„/, ,/„,,. var c » af bönorna. 
w Guvornemonls-Fiskale» . V Norrland, / / 
//'<■ Iran Hussjö . Hflssjfi S n i Medelpad, Hussarues stamort l . 231 uli C^' fi S C l:n ^ llSlrÖlW - (^51^85). F. 1708 i W Fälle 
UU tadmnndrl s„ j Ångermanland fw, Bo. 

St 1728; hon, I Ii Mag 1737 ,i„ Upsala: Coll. Sch i Her- 

uli Jomtland: Co«lr-lVo S tt764iJ em UandsIVor, Conlr Riks- 
dagsman J,(j 1785 a 

. f ' r «*«« e » ** «• ss verksam Paslor 

och mt.sk om församlingens andeliga vård 

, " ■'■■■■»' "■ ; »"ars bro, TI, Le. i Hnrnösand, 

sedermera Prosten i Ljuslorp i Ml ,,,, M , v /c A . 
uptog systerson,,! , ungdomen till vård och stud, r 
Namnet torde vara aT Födelseorten 

»ans Lindholm »786-99;. f. 1732 i K,s PP e u « h>k- 

as S.n af Lilhs Pastoral i,| B on ,| 

Prestv. 1764 till Pasl.-Adj. , LitJi hos Prosten Mag \, s E 
Feltstrom.i: Commin , Berg (Rälan; 1777; Commin. i Lith II 
genas) 1782, A / |78 17 ig 1 

Mag. Kric kalire. [1800-4) f 1736 i Medelpad troi 

Korstad i Indals S:n] / Bon 

Prom. Ph Mag , Abo; Commin uti Oviken fvid d \ Hackas 
Sac, dervid) 1781; A j i b 00: lilllr. \ Q 1804. 

A / h Kåk* mr en \aldig predikant och på hans grafst. n 
läses denna honom värdiga inscriplion 

Fillll Pälléfl. (1805—9). F 1754 . Pallerås n . Lilhs Sn 

Bonde 

st 1775 Skolm. , Vs|>u i Södermanland 1" >; Coll. Sch. a 
Frosö i len, Iland 1797 d tl . Prestv, 1799: A 
1805. t i ' 

Carl Genberg. (1810- I Se Pasl rer i Thorsåker sist 

Telir Genllllllll. (1813—24) F. , AspSs S:n af Rödö Pa- 
storat 1763. Fadr Bonde. 

Si 1787 Presh 1790 till Adj i Rödön; Pastors- och Com- 
ministcrs-Adj. pil olika lider i Undersöker, Hammerdal, Hallen, 
Alsen och Sunne rörsamlingar 1791 — 1804; Högmässoprediktnl i 
Hernosand 1804 Slads-Coiiiminisior ISOS lbm, troligen i förening 
282 l it/, ■:'' i med II(>£iii.iNv>|)rriiik;uils-l].'iisl«Mi. Kyrk herde > Lith 1813; Pr ( »s| 
1817; skull.- <I;i tillika bttrfidl l onlr.-Prostr» i .Jemllands \ ( ,„,_ 
liacl. d v (milr-1'rosU'ii <>• Ii Ivjrkoli i (JhVida), Mag. o \ 
deustrflm, enl Conststerii forordnandr, i Proslcxpcdition ; Ordinarie 
lönt, -Prost 1^16. f 1^24 

Coiiimiuislern i UndersÄker uh Jemttand, J n Gerdlund u, 

Kr. Nunlenherg. ,iö>o 2?j f. 1768 . Wordiiigrå S:u ut, 

Ångermanland 

St 1790. Prosts 17^3 t, II Pastors- \dj , Brunflo och stads- 
predikant i Östersund (han lord.» vartl / i , « Sladspretl. jbnt); 
tjenstgj Ä eder,.,na ss u,e Collega derjemUj pa Frösön noslien,,' 
179o och >artcrm iryy, v p dS |or, med paslorahard i Brunflo 
samt Stadspredikanl , Östersund 1*07 --0, Pastors-Adj. ftftyo ibiu 
lbOQ; vice Commin , Lith ISl 1 ; ordinarie Commin. ibni 1612' 
Commin » Brunflo 1816; Comminisler ilcruin . Lith 1M7- uln' 
Kyrk herde , Ut 1825; tililr. 182G. f 1^27, eflcr ondast ett ärs 
\erksamhet ss. Pastor derslades. 

Kyr i A rdmberg beprisas ss högeligen nitisk i sill kall. 

Namnet ar hcmladt af'/ rf Ut ri n 

k>rkoh i Botl.eå uh \n e ermanland. J! F Nordenberg ar 

.v ne?i. 

Mag. Nils FellstrÖm. (lö28-57). F. 17b7 « bveg ul, 
Härjeådalen 

SI 1607, PresU . Ipsala 1813 till Huspredikant och Commin - 
Adj pa Lid.ngon af Panderyds Pastoral ul, Ipland Prom Ph 
>lag. 1815 , Lpsaln; Theol Cand * a ; fiymnasn-BibliolhekHric i 
Hernosand s a.; > Collega ,bm Md Lardomsskolans 3 cl 1818 
Collcga >,d Apolog.slafdelmngen 1820; Collega sa vid Lardoms- 
Skolan: Kector Sch , bundsvall 1822; Aflonsangspml ibtn t.ll.ka 
s a ,.tn. A herde , Lnh i Jomlland 1827, tilltr 1828 enligt 
accord med vederbörande nadarsmnehahare: Inspector vid Krösö 
*chola s a tillika , Prost 1 36: * Conlr -Prost 1844 ock Contr - 
Prost 1840 (ellrr Jon Ångman , Hammerdal) uti Jemllands \or.a 
Conlract f 16)7 ■ 

., / J,stu FMrm Vi,r en l.ka ISrd, nitisk oeti kyrkofodcrlig 
laslor, som en om Scholan förtjenl hrarc och ounardarc 
Gi/t med Af n Sundberg (Prost-d r frän Sollefteå) 

pre, L : , ;;:, r :„:; r, :t 1 u t,; ,,, 1 K \ ni r- s, " lcrmpra s, - k - 

dighet lor sjuklighetj. * J >ue 

^Vr 1 / J ! ÖMpwiim-Ar fr Sand-, glasbruk) 

''** **f egde ovanliga gSfror ss Predikant, ett ulmirkl 
nit ss laslor , sm försimling och , sin gr,, | érdöm den 

hedersamma personlighet, som utmärker en mera framgående 
chnstlig prest, hvilken man I nge skall för sina lorelr 
rena brinnande .ro och s.na exemplariska dygder med tacksamhet 
i rorsaml.ngen ihagkomn.a Djupt .urjd och saknad har han i 
före med döden afgalt. for att vinna grafvens hrila, och mota , 
himmelen de trognas ,. af genom Jesum Christum tunna och för- 
varade eviga frid och herrlighet 

JOliaS Genberg. U875- ). F lb39 . Jemtland fSunne). 

I idr Bonde. 

St 1860 «»ch prasli 1863 till Hast.-Adj , Resele (hos ul 
Nordensson); vice Pastor , Wibygperå I8l \ i, rid 

pasloraharden biträdande , Nftlra 1866; ^ Paslor med tillhörande 
pastoralvard i Bjurholm 1869: d:o d.o , ArnBs 1870 Comminister 
" Gruudsunda 1^7U 74. vice Pastor ibm ull, k,» med pasi ralrlrd 
s. fi., och sedan under Pärlors* acan^en. efter 01 BrundelJs död, 
fortfarande tall lb72: utn Comminister , Sjålevad ,n \,,\ 187 
lilltr 1875, men förestod tjensten lr Noi 1^74; uln K -de 
' Lith 1875 in Get ; tilltr lb7ö. 

Predikade tilllalligtvis, ss Commin i Grundsunda och uln 
Commin i Sjfllcvad, 1873 i Hernosand, Chrisli Himmelsfärdsil . 
med umnc: Iloarföre lårjungarne ieke bet 

i rån dem t>ll himmelen (grundadt lornfimligasl på löftet om den 
Hel. Ande, hugsvalaicn. på* hvilken de trodde; 

la* ^^■^■^■i 


Lith. 235 Comministrar (de s. k. åldre): 

Kallades vanligen //. / 

Eric Liten. d«oo n,. f. i,„„ i , ,„,, 

„„ ' ., /,'/'"' •*•'«! >M.UI,,„I ( . .,,, ,„„„ 

fi«' Norska Pasloraterna. 

'-;'''«-^"-'.Mn,n S cn (,„,!, „pk„ nillli , „„„„„.„ ,, r „ H ,.Wl.-« 
J a eller af hans 

Eric. (omkr. 1613-17). F. troligen i Lith, och Gom- 

mimslern ibm, sedan i OfTerdal, A- /; 

Vommmisttr i Lah .i,kr. 1613; Kyrkoherde i Hamnenbl Ihi; 
t 1637. 

Han ar troligen den Pastor, son. i Ilammenlal (orekomin r 
h rn a in n cl Er Er 1 

Cfr Kyrkoh i llanuncrdal sist. 

Anm. Tunaiis som vill sammanslå ai / 

mma, liar dock t. den vfcBeiidtligM otiK 
den meia närmad till den efter! jj. Comwtu. Rio Uiofl tid. 
protMolI af år 1661 skulle Hr Eric begät t skjuttersättraag r tdl ■ 236 / ///,. Commmistrar (de yngre): 

PelT. II. KfocklloflT. il675 1715). I i Lith 1647. / 
Kyrkoh. ibrn / ' v 

H;ii -Pred i Jcmtland 1671? i rjth 1675 Han var 

i JO ;ir Comininisler liärstädes. f 171> 
En gudelig och rättsinnig Lårar 

IKin. \. Berg. i:i7 34). F. 1GS0 . Högsjö S:n Fadr. 
Gom min. ibm, sedermera Kyrkoh i Resele V j Berg. 

St. 1700: Disputerade 1707 i (jpsala; Bat.-Pred i Jcmtland 
17,4 : ' ' 1717. f 1731, sommaren. 

Hustrun viir Prost-d i (i Ragnndn: V P nlin, f Hof- 

vernerg, enka eller II Loct. 01. föc, Plantin. 

Pct. Er. RissJer Sen. (1736 55) Cfr Svegs Pastorer sist. 

JoL Joh. \renmark. 17. (- 80). f 1711 i oivansjö uti 

Ainas S:n i Ångermanland. / Bonde 
( nninister i Lith 1756. f omkr. 1760. 

Hans Lindholm. (1782-86;, Se Kyrkoh. sist . Lith. 

Elie Widniark. (1787- 90). Cfr Commin. i Bygdeä (Ny- 
sfilra) sist 

L lläggtliark. (1790— 1802) F. omkr. 1760 i HaggenåsS:n 
af Lilhs Pastorat. Fadr. Bonde. 

C rmimtster t Luh 1790. f 1802. 

) \ vn.net nr troligen bildadt af födelsesocknen. 

Vild. Thorell. (1804 9 F. 175S i Lith i Jemlland. 

St. 1780: Prestv. och Huspred. 178?: Nådärspred. i Ö. Calix 

1784- Pasl.-Adj i \ordmalmg 1785; Bruks- och Capellpredikant 

i Westanå och Wiksjö uti Sligsjö S.n af d. v Sabrå Pastorat 1788; 

Cc ' LM 180-1 (utn. 1803). f 1809 d. ,f1 

Namnet förekommer ahen Vid denna tid i LånuAora S:n uti 
Upland 

Er. Xordenberg. (1812-25). se Kyrkoh sist 1 uih. L«h. w 

Vils Sam. Edlund nr&R «.» c «««. . -^Ä^^'!^^-- v. Pastors titel 18 6; / rsiaacs. Coinniin. i Sunne f '..illpni i«9n 

*""' t" ' 1826; Erhöll 

Jubelprest \i »o t 8tj i 

Coin 

kanten 

Edlund 


i- sloral i Medelpad, Aad II ,,,, ' " ,n '' " 

. , ; p ^';A.lj. c Äkon s. a ,-h , Nordingrå 1843- Ful 
A.IJ. ■ T»n. (Medelpad.) 18 47 ; , Pastor , ,„ e „ JUSSrt, £. 

d:o 18,0 och ,18=3; v. Commin. 1854 , S1 „de ; Co— ta. i B mnflo 

,IUr .864 V ' Ti l8 f\ C "'" ' WWto 186 . 

Ulllr. 1864; vice Pastor . Lith våren 1873. 

3öka«U 1873 l.il Tuna Comininistralur (Atlinar) , Medelpad. 
Liden. 


■■i (Ång( Lidens Pastorat. 


jermaulands Vestra Contra 
l-i *. Ann<* Ull Resele, se R Cse le Pasiorat I 16 242 Liden. 
Kyrkoherdar: 

Pelir llfrid Mc. Slllldelin. (1S69 -). F 1838 i Wilhel- 
mina Lappmarksföi samling uli W ej>terboltt*n. Ftnlr. d. \. Past.- 
Adj. derstades, sedermera kyrkoherden i Stensele Uno Ang Sunde/in 

St. 18C0: Prestv. 1803 " , 6 i Stockholm till Pasl.-Adj. i Do- 
rothea: Commiiiister i Grundsunda uli Ångermanland lbC5; lilltr. 
18(JC: 1 Pastor i Gideå tillika 1868; Infrst, Kyrkoherde i Lid 
Pastorat uti Ångermanland, 1869 (utn.); tiHlr., genom accord, s. å. ; 
ordinarie Pastor Loci 1871. 

Clr Grundsunda Comminislrar. 

Gift med en Gavclius (Brukspatrons-d:r fr. Sollefteå ) Ljustorp. 


mmmmm^^^ Ljustorps Pastorat. 

(Medelpads Contract). 

Pastoralet är bekani ■tv u 
blef först, korkan d( , rs , ade '7" ;;i« -f 16 »c*. (I50 0, och 
och Pastorn Josephus m Knng dcn lid *« «* Munken 

^Äftt-Nf * *. dunder 

Namnet Ebland do nrfnT I °' K| " rn,n e< 

^ HU Lin 1 Linne SL^JSST^ S) "' S n " rnlas ' s,ula 
■« Socknen kallas L nu tornh hr "T"""' d ° CU,nem ' hv "- 
gamla '»rnsliHvcrknin^ TÄenlemL" 1 ? 'T " ,Cd afs pä den 

Annexerna aro Hässin n, h t. a ,urt,nura,s '»'' Ljnsi< rp 

*** BruKs, urs „„, ing j s t; och 1 : r R ,, : ,i, \ L : gdo - c " l **- 

sam Predikant. ° r Bruk< " l,af,a l " gemen- 

^erf rrrdeSin^r r c r ■**•*- ° f - • 

Sjd" '/ LTor^n 1 ! ! *'.*! < '>■ dctK.™ 

ml Pr »tar ifver b a Medelpad " rJI> " af 17! »ek 


torp. Kyrkoherdar: 

En curatus IflOuJftMlS , Presbyler Kallad, 1316. (Chr 
Vi In Ep.) 

OlailS (Hill. (1580 1610). Torde varit Gcstrikare. 

A ^ i Medelpad omkr 1580. 

,n,,,sKn ' 1 c ! *'» • -• 'II vid hans ankomst hyrko 
reformationens frukter torde varit någorlunda belastade härstädes 
f omkr. t 6 10 

Han näinm s i m handling 1561, och hade sm gård i Högland 

F ' torde varil Gofle eller Östra Fernebo ler vi omkr. 

denna tid finna ss Pastor Olaus Andrea sedermera Prost i Mora 

i Dalarne, Ii som var ifrån Sidensjö uti Ångermanland, torde 

hön la ock dennes 

NflgDlf.S. inmkr. lOlu 20j Se Kyrkoherdar sist i Sunne i 
Jcmtland, under M p 

Walliiiis Lwenlii Ilelgwiis I. Ilclgoniu*. d62o-40). v. 

1 Ingcrnianlaiid omkr. 1 GO 

Den förste uok &ld*te Coinminislor i Sitfcrfi, vid Stigsjö d. \ 

Saceliaoi derlill 1 i!)0; k i ,„ 1G20. f 16i0 

Var en aktad och heroin lig läran- 
Kallades "Ätatlis Helgeson.* 
S i I II' to 8ig ni lödaJseurten Stigsjö S n S 
E " efterträdde ** Kyrkoherde i Ljuslurp, och en annan 

al sönerna var Erkeb / & , Upsala, I 1597 i Stigsjö 

S u i ingermanland, f 1076. 

Namnel l torde >nra al Hellgums hy i Säbrå Sn, som 

Iroligen \ar födelseorten, och u Bonde. 

\l'C. Matll. SligZClillS. (IfiiO 68). F i Stigsjö Sn i Ån- 
germanland. / •., ■ i r Comministern ibm, vid d. \ Säbrå Pastorat, 
sedan Kyrkoherden i Ljustorp M«ah U n 

Comriiin i Håssjö vid Ljustorps Pastorat 162G; Ä 
L t 1040. f omkr. I6C8 ss. Gontr.-Prosl ofver Medelpad 

namnet, som med denne börjar bli synligt och denne 
först (jenilc brödren, Erkebiskopen) uptog, ar liildadt af födelse- 
socknen Stigsjö. 1 '"''■ 847 

"<*'« Apologbl iHern ,„f m ^* mrn »«'" » Stig» 

Hägn. Inilr. (KiiuscluMiK i 

skar uti i fadd, S „ kr ] "~ 70 ' iÖ«" 

■ - Monde 

- - "T ' 't ::;;; l: *"*• *— « - 

Jacob Jon. Slraudman „ i -. „ F v 

- V? -?'• "' ' KTA! - 

Apologisten , Hernösands Schola 
en ' ' »ar 

Nils .loli. Bideniiis. rtessi p i w , a . 

"U Ångermanland omkr 1630 Uul ' ' ** " "> " 

« . Co "- å V!! Apo,0 « i * 1 lass " ' Härnösand 1663 Commin ■ 

>« 000; ,,,,,. A g ^ " ' 

' Sjetevad ...nan Ljuslorps p S | , ,. s ,, , rAdc 
Cfr Själ vads Com ministrar. 

uos.inu. taar. I>or ,r n< 

Andre st. ls-Comm.,„sir , Hérndsund 1672 Coll Sel. .b 
tallifca (3 cl.) K," i A / | iS |706 . 

En käck och berömlig I i i 

Han kallada sig, ss D k. ■ I. Studenl „ ni , 
u y ' ^<" Coinmiiiistrarue Chrisl t II I , L rs 
Kr. Hellberg, den förre , Tona i \u„ ., o. I, den sednarc . Bn.i.llo 
(Lockiic). 

S .nom Brunflo-Comministern) \oro El, Helllicro 

och ""IP 1 - L IWIbarg, den lorn Commin. i Elfsbj ,1 Pil I , h 
den sednare . Sabrå st SM1 , Pn aill|jm (ge||0I| v , 

inars-Commin.) Eloqu Led lii Ghristopii Hellberg jun 

laffe. M. Gröt. .1:10-12;. p , sköic uti runa m, i 

Mtdelpad Fal Bonde. i 


1 248 Ljustorp. 

Presl (Cornnmiisler) i Jockmocks Pastorat i Qvickjock af Luleä 
Lappmark 1694; Kyrkoherdt i 1 ustorp i Medelpad 1710. f 1712 ** , 
En son Abr. Math. Grotli var Coll. ptl Krösön, f 1714. 

Mag. Jöns 01. Bremmiiig. d?u -30). f i Njuntn«a uti 

Medelpad. Fadr. Gonimin. ibin, .slutligen i Lndersaker uti Jämt- 
land, 01. Jean Brcmmwg. 

Piestv 1700; Pasl.-Adj. i Oflerdal 1702; Prom. Pli. Mag. 1713; 
Kyrkcli.rJ- i Ljustorp 1711. f (730. 

Kyrkoh. BreimnJufi bcskrilves ss. en nitisk och skicklig lärare. 

Nnmntt^-AT af Bremun i Njurunda S.n, 

Anm. Oferrfal.t Jcprkobok har ordinationsåret 1700 ocb Adj. 1702 ihtu 
hos Prosten och Kyrkoherden Mag. Ahr. Lnvrentii lim-man (sen.) 

Mag. \|'c. JaC. iVenzelillS. (1732-43). F. 1678 i Nedan- 
sjö i Gudmundrå S:n uti Ångermanland. Fadr. Bonde. 

Prom. Ph. Mag. 1713; Gymn.-Adj. och Cons -Notarie i Hern- 
osand 1718; Con-Rector 1722; Sec. Th. Lect. 1723, Kyrkoherde i 
Ljustorp uti Medelpad 1732. f ss. Prost d. 2 Maj 1743. 

Anm. Kyrkoboken, som uptager honom 61 år gammal vid sm död, 
torde således hafva födelseåret 1682. Doct. 01. Hanss. Onmberg. (1745— 56). 

Nordingrå sist. Cfr. Kyrkoh. (1756—74). F. 1707 i Bredby uti Nju- Jon. BL Bredberg. 

runda i Medelpad. Fadr. Bonde. 

St. 1727; Prestv. och uln. Stads-Comminister i Sundsvall af 
Selangers d. v. Pastorat 1731; tilllr. 1733; Comminister tillika 
1743 i Selångers Landsförsamling (vid l:sla och äldsta Coinmini- 
slraturen); Kyrkoherde , Ljustorp 1756; Prost 1768; Riksdagsman 
1769. t 1774 7 C . 

Likpred. med anledning al Text. Dav. 90 blef hallen af Bisk. 
Doct. 01. Kjörning i Hernösand d. 3 7 s å. 

Ligger begrafven i Ljustorps kyrka framför altaret 

Ljustorps kyrka upbygdes och invigdes i dennes tid den 1 ,„ 
1757 af ofvanb. Biskop Kjörning 

Var gift med Af ana Cecilia Gropman (Commin.-d:r från Sel- 
ånger). Cfr Commin. i Selånger, med Sundsvall. 

Bland sönerne märkes: Stads-Commin. i Hernösand Mag. .V 
J. Bredberg, f 1771. f torp. 


(itoed "> i IleWngUi» ; , 

1 

° '•'""* «» ! "»"<> 

ClTisliai. Larir. Svanslröm. (.777-79, k .721 „ , 

de BM A r» ro L t a ÄS ■ • ■•■*. mc „ ie „ „ psat9er vid 

Mag- l'eir. Hich. Lifldstriira. (1780-87) r .730 ; » 

nosaiid. «,*■. Handland,; lj0 ' Her " 

1780. f 1787. J 7 i Medelpad 

Anm. Kjrkoboken har drnnr « tnw r- , , 

torp t776 (omedelbart efter *S% Vd ! f } , g * de u " «*- 

j?i« .ned CT„äo r C„n,„„n.-d:r fr. Ljus.orp. T) nderö) 

Kongl Hnfp,, S|1J( |. KyrUberden i J eillshoa nc N ,„ j 

Blekmge. Prosten Mag. ,.» * U . f. ,77b, P as ,. r 18 J 

1819, var en son. 0> * Eric Magnus Stridsberg. fi788-i805). F. 1755 i Jemt- 
and. fa + V1 ee Haradshold . sedermera BorgroMaren i s u „ds- 

> »II, Lri< *b vy. 

Studerade i Hernösand 1767-7o: Student vid [Wa 4 ca- 
deini I775j Preslv. 1781, uppå Husprodikaiits-kallebe af Pre.i- 
denten och Con.mcndeuren, Frih. Yv Gabr. LeijonhufVnd; Com- 
mm.-A.lj. tillika i S:t Jacob och Joh. Forsaml. i Stockholm; Iv r,o| 
Holpred. 1782 (hos Hertig Carl af Södermanland . Var älven " 
några ar (iill 1787) Huspred. hos Enkehofmarskalkinnaii, Frihv- 
nnnan de Géer, f. Ribbing; uln. A , l t (med Lilly— 

dande Anuexerj i Medelpad 17b7: tilllr. 176 

Kyrkorna i bida Annexen» (Hössjo och Tynderö) nybygg- 
des s a 

Höll Preslmolespredikan i Hernösand 1795 (ämnet se nedaufore). 

16* 
f 160:, % och begrafvcn d. '■„, s fi. med Likpri , t , opll 
son. Ii t al Pi un lh Lect. Docl. Carl Stridsberg. 

11 ' s beprisas ss. o«. sk.cM.p och 

rättskaffens Pastor, en kronfall ordiiingsmnn samfc tillika as en 
kunnig tuli verksam Agronom 

/ * VvfisUnfovsyra*., UMU» , Herj.ösands kyrJia dan 2 
'•'" l«te •««« T,v,. J„l, , s , 7 med ämnet C ' 
. Stockh 17117 i r 

Dessutom har man al honom llskilligc anonyma Skrifter an- 
gående Landlbrukel in. in 

Dort. Hilh. SailMSOII HllSS. IbOu -45 I 1737 i Härn- 
ösand F Högmassoprcd il,,.,, sedermera C min. i Gud- 

mondrf, .!„ll Kyrkoh , Oviken i Jeinlland, Mag. S E H 

Studerade vid Krus,. Sch och Hernösands Gymnasium; Stud 

'. ''i. , I, u 1 ''^ ,78,i KC '"° 1 "'I'"' 1 iSlocH«.l„, 1791 
,h..sll k. II Hertig Ind, Molf af öslergölkland); Kjrkoh , 

Medelpad 1806; t.llir IS08; vice Conlr.-Pros. 1813 , Medelpads 
M. Conrad; vica Conlr.-Prosl 1817 Ifl &fver M , , ds ^ 
Conlrnctor (Norra och Södra); Conir.-Prosl 1819 , Medelpads 
Wra Conlracl och 1834 öfrer Medelpads bada nu förenade Con- 
Iracter Tit Docl. 1830 

Tj. •nslled.g 1832 ifrån en del af s,na befallningar »cl, si„ 
P»*toralTÄrd fflr sin älderdo,», ,„en biträdde likväl sjelf i myckel 

anda I II Mn (lod 

Jubelpresl 1831; Jubelpaslor 1844; Var ss. Pastor i Sve* 
Upponens rid Prestroötel . HornOsand 1806. 

En n) begrafntngsplats iindor .lennos lid, ss. P;.slor . Lius- 
toqi, invigd s flerstädes omkr. 1840 al Bisk. F M. Franzén 

t 184.. ' ss Horndsands Stifts Senior 

|i *graf, n a» Con.r -Prost, ooh Kyrkoh. i skon Mag. Joseph 

^"\ S 7 hö » -' ««««- likpredikan, n,,,. persLaher , 

L, uslorps kyrka. 

' « bädn lärdom, fromhot „ch »Itardömliglwl s S p„- 

ntnnrkl n r , ' °f ■***• "*" " g n "" 1 ' •»'• s0 "" "'«'' * 

u , ,'"" irL ' ni °'' 1 ' "*■•■*■««• angelägenheter, som 

derdo,, 1 l T~ ,, "' g '' "' nsle,id «* •'"•'•' »'"» »™* scdnasleäl- 
ueruum lago honom närmast. 
' ' 251 

.;,,„;""""',„:,: Iurll ' ? «-»»■ <«-. l, 

Sker , inger "ml och ^/•^r 7 ': " " ' Tho "- 

I psala Academi, „i,,k, 1830. 1809, t *». Sliiilanl 

Mag. Eslij. Bergman. ,ik 1(i , , Iwl . _ , , , 

College , Härnösand . a „ g " ' ' '"" ,f ~ ' ■«■ 

ö./« ^.ned WA« |fa (en d:r af rörolrädaren) 

££•«•*« I."- Bn-ksskol IU „ ny , sk , 

«'*kop / /, , Heruösand >,, ,„ m,.,. [„■ IjiiAtorp. «ö itttlrtvis INMri. c i,: ( 

Hl,,l,,L ' ' '*) uti Socknen 

I^Mireiilius ÖM (amkr l5B3 ,„ 

rHlasjöj 1503. r, 

Underskref v | r , ,, lt 

I ^(s| ( -,|, rl k 

t Qtnhr. 1R20 

^ 'w obekant 

Nicol.ws | a u StkÄÄliiiR . i 

mm i LjUSlnrp. ^ /(ll " s - l«*- 1,,20-I.h * Kyrkoh 

HftlgO GCorgfi. ronikr 1640 BÖJ I rörmodN* 
*i l63l: ( J H sjft) vid pass 1040 t 1680 

»£: : "-"«""■"■■ **•«- v ,;'„i:: 

f Flj ^™"""" ' **•"? Uthtf) (ess t , 695Vii „ rmnm|n 

Rapmenls.Pittom <IW,.i A|K.|«ti«Uii i Hor»a«nd) Bmr s. 

• oiai ötjcJnts var on 6rM&r I. Jon. llolmslr.mil. 0»?a] Oesir (leflei 1747) f iCb2 

' Ofic /b* Borgare. 

Omiwdv , y r Patl Mvid |hs>|()) 1|(1 Mt>(lr|pBd [m , 

Brtoll 1.42. Tor uldcrdom, medhjelpare i BnbeMt, ör.ml «ls(acnd«< 
al fn dal af lönen (han var da 60 år gammal), f 1747 ss Ju- 
bclprpst, 85 ar gammal \ rdnaH*» «rd *r denne minnen» lénftanga f»ch idoga l\cns\ 

g n und« r mer én rll h Url 

4 v .»r h« -år tu»-. «t an I 11 Kr. H\ 11 KS i 11$. 1.749 Cfr Cemmin rial 1 S I mur. f ll.ir klimil. 

f jrunii^unila s K\rk(>h»T(lr mvI 1 \lK llllierg. 1 l-T h 1741 1 M . .irlp«ii itroltf 

Tuiii» 

Si T' I 1771 I \,,i lamtlwid* 

hragnm r 1 772 ; < / n i M uli 

M< I< l| :: i: ■ f 1517 

riirnin / I i \riiind»ji> lurili ttril ■ r% 

Ollll llllss. l-l' Il I 177» I II mrt.rJ.! uti J< mtlrtnl 
d. ?. Pl \ i Rtl IV< «l vid IrmlUmls Rog 

'«'«"!• Kyrkehardrn i rUiumrnUi Maj; 

s i I rVaali i j si Mj , sk, n * ( „ UW11 „ , 

11 *KV' <l • ! I' Hör» I hl| i i , llull | s t , «f 

d ' r " ' I V Ij UoruiN i Sk 

i» IUI Ir-il i J.mlUml I Piliffcl kri- 

C rl *"■ »prod i Stiiiilktall IMIU * i om min i R.-rg uli 

J< ,l,l!>n ' i 'I 1810 i Ulf arttnn Ii « Tjnd 

Iflll Bruktfirad |g|3 »id (.-i n« bruk uti ^umn.li Ctiicr 

uln ' u af Ljualorpj fiuitural 1-17 tillftr M i 

1840 pl bvgtrtn f i-it, 

r "" "• blif ituforiiitra indragen och plitaii 

fiipplerftd \u\ haru ir.nLII.- gp n «im . n < p| »ull.i 

■ 
l rr« '»■ •>*■:! »ri Irn 

► tu .»»unl »i !. n*. 

*'** ai iioaan » noa h»(**» dar ■ 
1 1 Ä6 / x4m t omm hustrut- i Umsi 

lians dl. Kdliiiui. d^i: , . , , 

J^jlan.l.T ,,m. , f ie o4iA» K . s 

I V.d si.., v..,||,. nl ,.., ,,„ , ^.^ )8 

.ja. (. Si IK tje p„, 011l „ ,_ ,. ttl w . s 

Putor ;".-..■.; (..m.,,.. Kr V,r.K,M,„ Uomr-uie, „l A„- 

SS "" 'I, •■;" l "'""" r i rörd, ,.,,,, I, 

10*7: l-«l.-Adj IM.U .848;/ ,, ) |v 

lilltr s .• 

11 •" h ^ -lr i, Rafinndj 

Ur ' l,,r * ,H ruwmti) i,li ComitiiHiiior , Slhrl uU 

W^mniiland In r ., „ ,,„ Cun.miuiilor i tfo n lBjl . rII „ l867 BSVB^HMVBIBMI 
■■■■■■■■I HMHHHHHH^H 


/-;'?/>•,'. r; 


Comministrar i Tynderö): 

Bencilidlls (1585) namnes di ss C i i och 

kallades han //■ / 7 

OlailS Pctri. (159 1U15) F troligen i Sctönger i Me- 
delpad <ili / Kyrkoh. ihm Petr. C>. 

( • er i J ■ } vid Tynderö Saccllani 1593; Undorskrel 
s å. lönt. I ps. j omkr. 1015 I. annorstädes befordrad 

Kallades ///• i 6 myrid, al byn, der lian bodde 

Benedicliis Sfephani. comkr. ioi6 35). i\ omkr iöso. 

Födelseorten obekant 

M lliOB; V minister i Tynderö 1616. f 1635 1 befordrad (ill 
annan ort. 

Han kallades liar //.■• L B _ 

1 afs. pä hans tid tyckes Tunjeus vara lemligen saker, ty 
han sagtr: i 1 / / till 

, . An! , ] ' " ( 1 and fhrekommor rid denna tid en B 

i C : ■,, ! t seder ef 

3 n fortsaM v 6 :; / I troligen f 

Magn. OsllOSCherilS. (1636 68, be Kyrkoherde , Ljuslorp. 

Carl Abr. Biberg. noe* J7io>. f. i By i Edseie S:n af 

Kamsele Pastorat i Ångermanland 1630. Fe . Bonde 

ColL Sch. . H.-mosand 1000 vid 2:dra elassen ; C tr , 

/ </ af Ljustorps Pastoral uti Medelpad 1008; Erhöll för ålder- 
dom s,n sedermera efterträdaren) Adj c < h ,,„ 
Mtl hmbetsbilrade, 1695 f 1710. 

Kallade sig i början B och ar denne 

2 °Vh i "'""' de,iveradt U,J dess bonamning således 

'Iran födelseorten By uti Edseie .Socken 

5 * efterträdde, vid Comministraturen . Tynderö, sin läder 
Kyrkoherden , Selånger ut, Medelpad, / c / var 

1'kaledes en , och denne sednares son var Gr. Ling Lect' 
» -osands Gymnasmm, Doet. / B , M 804, L„ d h vl s 

Zr.Tz;^ iiniiii- Om- Ljvstorp. 2o7 

Carl Caroli Biberg. ri711— 28>. F. 1071 i Tynderö Com- 
ministersgård al Ljustorps Pastoral uli Medelpad. Fadr. Co 
nistcrn ibin Carl Aln- Bit 

Preslv. och Commin.-Adj. i Tynderö hos fadren 1695; C 
rm Ty nUrC 1711. + \ 728 

lb,and /; " märkas: Kyrkoh. i Sollefteå Jon. 1 B 

och Gr. L. Lect. i Hernösand, Doct / Bilnnj 

71 ( l(, "' n "" l . eili med Comministern . Upsala-Näs 

sedermera Kyrkoherden , Langlhora Pastorat i Ipl.md, ./ 

r (Köpmansson från Gette), f 1787 \, torde vant t it>- , som 
skulle da varit I. i Tynderö S;n 1712. f 1795. 

En / •/ tter Martha J,,hanna var gift „,ed Proslen Mag. Jh 
F i Hedesunda i Geslr.kland (i Prostens 2:a g.) och en al deras 
döttrar, Cath Johanna, med Med. Prof i Upsala Doct. Hem XV. /?. 
nian. s i f 1856. JaC. Ur. Tlielberg. (1729-58). F. 1699 i Indals Pastoral 
(L.dens Comministersgård). Padr. d. v. Commin. ibm, sedermera 
Kyrkoherden i Indal, / > J i Thelberg. 

Prestv. och Nädarspred. 1721 i Indal, vid fadrens död; Com- 
minister \ Tynderö 1729. f 1758. 

Far/adren hette Thelavs, och var likaledes Kyrkoherde i Indal. 

Thela by i Nordingrå uti Ångermanland var slagl-slamorten 
och origien till namnet 

Joil. Dan. RandLlef. (1759-67). F. 1713 i Lycksele. Fadr 
Skolm. Dan Randklef. 

Prestv. 1743; Conimmi.trr i Tynderö 1759. f 1767. 

Namnet ar af Randhlfven, ett berg i Borgsjö S:n i Medelpad. 

Joil. Henr. Gilljam. (1769-89). Cfr Ramsele Pastorer. 

Eric Södermark. (1790--I8H). f. 1746 i Jemtiand. 

St. 1769; Preslv. 1774 till Past.-Adj. i Nora; Comminister i 
Ljustorp (Tynderö) 1790. f 1811. 

EriC Rödling. (1812-20). Se Kyrkoh. sist i Rarsund. 

Sam. Millen. (1820-30). F. 1775 . Ångermanland (Asele 
Lappmark;. 

17 ^^■^^^^^■■■■■■■■^■■^■■iBBBMMBBBBBBM 
BHHMmnm 368 fjts/rp. 

St 1705: Prestv. 1800 till CnpoUpred. i Skorpcd nf Siden sju 
Pastorat; utn. Comtnmist&r t Ljuttorf (Tynderö) ISII), t illlr. 1820 
| 1830 

kyrkoh i Asele Lappmark, / Wi , ,. rar trol. en u (n / 
ocli ' n: Bisk. i Carlstad ./ A M \ 

And. Gisslar, rissi 63). f. i;so i ioitnjaiid c8agwi«k). 

st. i Ipsala IS10. Prestv. 1811 till Commin. -Adj i Borgsjö 
af Torp* Pastorat; Nadarsprcd. 1818 ibm, vid samma Sarcllaui: 
fcti-Adj. 1620 i Ljustorp; uln. C ,t / ( . /IS Pastarat 

1831; lilltr, 1834, mod station bibehållen i Tynderö, och \ar, utom 
den der tillf, hivlra Commin i Håssjö (sedan 184?) e US a in ordi- 
narie Commiiuslor uti Pastoratet: liiholl 1832 titel af v. Pastor; 
Jubelpresl 1801. f 1863 % 

t med Carin Huss (Prost-d.r fr. Ljustorp). 

V nn t och slagten härleder sig ifrån Gissj by i Torps S.n. 

A\el Ollu Eureil. (1864-73). F. 1821 i Ranca « Wester- 
botten. Fadr d. v. vice Pastorn ibm, sedermera Kyrkoh. i Luleå 

Mag. J ■/. P . A ./• i 

Stud. 1841; Prestv. 1848 till Com.uin.-Adj. uti Luleå; Past.- 
Adj . Ljustorp 1S51; Comm.n.-Adj. i Wiksjö al St.gsjo Pastorat 
i Ångermanland § a.; Commin.-Adj. i Stode af d. v. Tuna Pa- 
storal j Medelpad 1802; Bestndde Sladspred.kanls-tjensten i Öster- 
sund samt Fangpredik.-tjensten vid Jemtlands Länsfångelse 1853- 
Past.-Adj. , Torp 1854; .. p as i or , en kortare tid, ut, Rafsund! 
18o4; Pasl.-Adj. , Sundsvall 1855 samt tillika v. Fångpredikant vid 
Medelpads Kronohakte derjemte, och v. Collega vid Sundsvalls 
>chola 18o6: v. Commin. , Hernösand 1857; v. Commin. , Stode 
B. a.; t. Pastor i Stode nja, ifrån Tuna transkiljda Pastorat 1858- 
v Bastor i Ljustorp 1859 samt vidare någon tid lfeuO och 186l' 
under Pastors frånvaro , Stockholm ss. Revisor; Commmut r L u ' 
P (Tynderö) 1864; tilllr. 1865. f 1873 ty 
Gift med en Stjerrierg (Prost-d.r fr. Tar£ sedan i Piteå) 
fcn bror var Landssecretcraren i Luleå, Ant Mauritz Euréi, f 1807. 

Pehr Eric Hedström. (im >. f. 1849 i i^nd. 

till P L a°h i eSlV " ,874 fU,ed jUS indl * ' H«™*"od. Stift) 
" Fast D - Ad J- ' LjuMorp och t.ll v. Commin. tillika i Tynderö af 
»m*, Pastorat; utn. Commuäster , Ljustorp (Tjndero) 1875- 
Ljustorp. Ib* Brukspredikanter rid tögdo (med Lagfor ss) qf 

Ljustorps Pastorat: 

Der.bland märkas, sedan Brukskjrkan länge förut existerat 
med serskild Predikant for bada bruken, följande: 

And. \. Sellin. (1729-34). Se Comm.,,. , Sabrå-HBwrd- 
ånger sist. 66 

P. ftstenss. Harlin. (1735-51). se do d.o. 

Mag. Jon. J. lUberg. (1751-62). Se Commin. s ,st i 
Sabrä-Stigsjo. 

01. Friseildal. (1768-83). Se Past. i Indal sist. 

Eric Söderlind. (1783-95) Se Commin. sist i Torp. 

Mag. Pehr Ledin. (1797-1811). Se Kyrkoh s.st 1 Si- 
densjö. 

Anm. Pehr Ledm var först Predikant vid Lagforss 1790 men 1797 
[AVS*? båda he ^^me vid Lögdo och Lagforss 1 11 löTl efte 
förl flpnnl HTnl' na n t0r t e tor f farande varit Grenade; dock märkes ock 
"d^ ' B ™*> * Lockne sist) L 

Jofc. ÅngStrOfU. (l8ll-23). Se Commm. i Selånger vid 
Sattna sist. 

Pehr Salomon Hassenius. r 1823-40). f. 1791 1 Medel- 
pad (Torp). Fadr Contr.-Prosten och Kyrkoherden Mag. Pthr J 
Wassenins. 

St. 1810 och presh. 1821; Commin -Adj. dervid i Attmar; 
Past.-Adj. i Selånger 1822; CapeUpredikant nid Logdo och La 
1823. f 1840. 

Fadren var född i Wassnas uti Hafverö S:n i Medelpad — och 
deraf namnet. 

Gift med en Lindström (Prost-d.r fr. Ljustorp). 

Pehr Joll. Sjödin. (1841-48). Se Commin. sist i Högsjö. 
260 Ljustorp. 

Hans 01. Edllllld. (1848-52). F. 1804 i Medelpad (Skon). 

Si 1626; Prestv. 1830 till vice Coinniin. pa Alnön; tjcnstgj, 
sedermera ss. Past.-Adj i Sligsjö 1831, ss. vice Commin. i Mode 
1833. ss. Past.-Adj. och vice Pastor sedermera i Indal 1835 och 
följ., ss. vice Cummmisler i Hassjö af Ljiislnrps Pastorat 1840; 
den forsle Extra Commin. ibm 1847; Capellpredikatit vid L d och 
L rss 1848. f 1852. 

Juli. 01. HUSS. (1853—59). Se Kyrkoh. i Grandsanda. 

tnd. EriCbSOD. (1859—72). Se Commin. l:o loco i Skel- 
lefteå 

Anm. Brukets n\a kolhus rid Logdo up byggde 3 1873 och iii 
Tan. 187-ii af Contr.-Prosten och Kyrkoh. Mag. Esbj. Bergman i Ljusti rp; 
men har B k pr • dikants-tjensten stått ledig på de sednare aren dl. 

for pre-tbristen. Lillherrdal Lillherrdals Pastorat. 

(Jemtlands Södra Coxrtract). 

Pastoratet erhöll pastoratsratl 1863, då det afcöndrades ifrån 
Megs Pastorat uti Harjeadalen, dit del förut ss. Annex hgrde. ■■■■■■■■■■^■■■■^■■■■HH ■■ 2G4 Lillherrdal. Kyrkoh rdar: 

Olflf Åbrah. Stailff. (1867—71). F. 1822 i Lillberrdals 
Connninislersgård af d. > Svegs Pastoral Padr Coramin. ibm, 
sedermera kyrkoh. i Rödö uti Jemtland, Pehr St 

st 1843; Presh 1847 till Past.-Adj. i Rödö; l. f. Pastor ibm 
1851 — 57; Brukspred, i Ljusnedal af Hede Pastoral s. å. (1857); 
Erhöll |> !»• aftkod ifrån samma befallning 1862: t. I. Pastoi i 
Torp i Medelpad s. a.; Past.-Adj. i Slöde 1864; v. Pastor ibm s. 
a en kortare tid under sommaren; Past.-Adj. uti Ljustnrp s. a.; 
t. f. Pastor ibm 1865; t. f Prcd. vid Cellfängelset i Hernösand 
s. a. ; den /GrtU Kyrkohtrth ? LiUJierrdals nya Pastorat 1867; tilltr. 
1*6S; Ffireslagm tiil Kyrkoh. i Ofierdal 1870; titn. Kyrkoherdi i 
Offerdal 1871; lilllr. s. ä. Se Kyrkoh. i Ofierdal. 

Olof Bergner. (1875). F. 1841 i Jemtland (Berg). 

St 1800 och prestv. 1804: Past.-Adj. i Slode i Medelpad s. 
a . , v. Pastor ibm 1865 under sommaren: Adj. i Torp 1867; Adj. 
i Berg i Jemtland 1668; Adj. i Brunfio 1869; Adj. iterum i Berg 
s. a . : \ Stadspred, i Östersund en kortare tid s. å.; Adj. och v. 
Pastoi åter i Berg 1870; Biträdande Adj. dcrvid tillika i Ovikenc 
Pastoral; uln. Kyrkoherde Lillherrdal i llarjeadalen 1875 \ VI (efter 
afgjorda besvor öfver valet in i\ov. 1874). Neder-Luleå. 17* ■■■■■■■■■■■^■■H Luleå Pastorat (Neder-Luleå). 

(Westerbottens 3:dje Uontract). 

Att detta Pastorat horer Ull de äldste , landet, vill man f.nna 
dels deraf, att det redan 1314, under Erket Nkolaus Ketttii betalte 
skatt Ull Upsa/a, och före denna tid till Trm^dhjem, dels ock deraf 
att Luleå, redan vid en visilation år 1374 af Erkeb. Birger Gr 
i/om, ansågs vara n r församling, nar Piteå endast var ett Capell 
det innefattade af ålder både Raneé och Calix Socknar, eller hela 
sträckan anda till Torned, der man norrut ifrån Luleå ( 16 mil) 
mötte den närmaste kyrka. 

Den äldsta kyrkan i Luleå gar till och ined, enligt en del 
historieskrivares upgifter, anda ilran tiden före 13 seculu.n och 
utgjorde ett prelatsäte. (Htilph. Westerb p. 144—5). 

I slutet af 13-talet skulle här funnits en träkyrka, som ut- 
bytts i slutet af 1400-talet af en stenkyrka, vid hvilken lid ock 
Luleå hörde till Erkeb. Jacob I törlamngar (14S2), och af 

hvilken anledning afven kyrkohvalfvet derstades enligt den catholska 
tidens bruk, att med bilder uch målningar pryda sina kyrkor, egde 
hans vapen (Örn fot). 

Till Upsala Domkyrka erlades ytterligare ifrån år 1445 en skatt 
(af en penning å personen), som sockenboerna förbundo sig be- 
tala för sin befrielse, genom &i Enea forbön. ifrån en i Socknen 
är 1440 härjande pest men efter reformationen erlades samma 
skatt till Ge/le Schohi. 

Luleå gamla stad, förut förnämligast en af Birkekarlar bebodd 
handelsplats^ nu kyrkstad, anlades samtidigt med P< a gamla it d. 
1621, men då dess läge ansågs för handeln otjenligt, byggdes 1642 
(med uphörande af g. staden) Luleå nya stad, 1 mil närmare Bott 
niska vikens kust, invid hafvet, och har staden, sedan dess första 
tillkomst, haft med Landsförsamlingen gemensam Pastor. 

Af ekisvådor, som drabbat staden, voro 1648 och 1657 års 
brand af svårare beskaffenhet. 

Kyrkoreparationer halva skett i Proslmne Mag. Jac. Åbr. Relm- 2G8 Luleå. marks (omkr 1750), Mag. Laur. E. Langs (omkr. 1760) och Jon. 
01. B i 1 776 et 1778) tider. 

Ibland kyrkans forvarade fornminnen märkes: En gummai chorl.cpa 
(ifrån forntiden) med en större chrislalldiamantsten, innefattad i 
silfver 

- Altnrtaflans dyrbarhet och konstprydlighet är stor genom sitf 
bildhuggeri och sm starka förgyllning, som upgifves haf\a upgått 
till en kostnad af 2400 dukater (motsvarande n. m. ett \äide af 
circa 18,000 Kronor); den föreställer Christi lefvernes historia, 
bladen har al ålder e n C »minister 

Af de äldsta hilhorande Socknarna afsöndrades först den nord- 
liga delen, Calia (sedermera N,,ier-Ca! c kalladt) till ett serskildt 
Pastorat (omkr 1590), och sedan Öfver-Caiix (omkr. 1644), som 
afgick ifrån det jr c ,//> Vder-Calix) till ett eget Pastoral, 
efler hvilken lid ock benamningarne Ned r Öfver-Cali.r, u\\ 

skillnad ilran Inarandia, upkommo samt slutligen den södra 
delen, Rn. i. som bildades till ett eget Pastorat, 1654. 

Luleå Landsförsamlings delning i ISeder- och Öfvei-Luleå 
Paslorater tillhör en sednare tid, omkr. 1830; och utgöres således 
N. Luleä Pastorat af Lu SrW*- och V r-Laleå Land vsamlmy. r . 
NvtevLui 1 t har sedermera (Kgl. Br. af d. 24 April 

1868; blifvit skiljdt ifrån Luleä Sladslörsaml. med en ny Commi- 
mstraiurs i nr ilande i Keder-Luleå Landsfors. och Stadsforsam- 
lings-Comministraturen indragen; Luleå- Stad blir ock då, vid pra3- 
scnplionsl.dens utgång, ett eget Reg. Pastorat, och Pastoratet re- 
ducerad!, utan Stadsforsan.lmg, Ull: Ncder-Luhä Landsförsamlings 
Pastorat Lule< a. Kyrkoherdar (före Reformationen): 

Jonas IViroIi. romkr. 1409-22) 

Bcfinnes hafva varit C , i Luleå 140Q 99 11 x 
Ilngre (Höradshöfding Peder D«>lLt 1409 ~22 eller något 

s t Petr. och St Pant? i J * ' ° PlCn Br > dat - s - å vid 

' och Sl V ul ' * a fc nitmncr honom bada dessa ar- it n, 
anum ISo>um i Kon*. Amin., au ' ,l Ul ~ 

originalband!. ; Pi .g r 4 82 N d ,k n ,' T ^'"^ ^ blotl <> ä 

fe e,tö L , s, nV T"'" ° rl e " Cr " Pbar dtrar ' med "™Mdt 
Zlttl 251 "' k0n,SlCrna ' Cfr Fa »«« <-ps. Erke* Herdan, 

nan 2"" "°" ""'^ "* * "** ha " e > da «"■»«-. til, an- 
Hans namn har funnits a en , sednare lider 1754 vid kyrkan 
on.gju.en kalk, son, han pa sin tid UUI förfärdiga * 

22 2 n ' k 'f de ,ar " d ' Pas|ir ' Böne i Ipland 1414 
-22 och PrebendMus Ecclesi* IpsaMensis, sam Can, mens s - 

sn ssjxä ,,d HeK Tref - fo - • u ^ - - 

•lohan Ivari. (omkr 1430-47) 

Z&? \ iS a Bondkyrka d,er vardet,i,,ikai s >— •■>•» 

(Se XsX: 54) BO " dkyrkan (Hd - ^ FÖrS) ' UpSaIa ' 

Pelir Silvestersson. (omkl , 1447) 

Pav/T ? Luleå vid pass 1447. 

Finnes np.ogen å de» 200-iriga seruu of Pastorer , LuUå. som 
Mifvit funnen . Luleå kyrka, å ett gammall pergamentsbref efter MWMOTi 
■■■■■■■■ 370 LvltA, Prosten Mag A \d Fem Grutö, som Iefde i Rcfonnatinnssoklct, och 
skall harva gjort denna annotation. (Vide Prosten Andreas Fmn 
Grubh i Luleå har nedanföre 

Denne ir lor ofrigt helt och hållet obekant 

Olof lålhSSOD. Comkr 1450 

Pastor i I i ' omkr. 1450. 

Finnes likaledes uplagcu å den omnämnda annotationen sa 

Pastor har närmast efter K\rkoh- P< ' & 

Han »r troligen densamme Olau M t som sedermera Mel 
Pastor i Täby uti Upland, och kallas I och i i l psala. 

Om så ar, har han dolt 1456 " , och ligger begralven i l psala 
Domkyrka. 

Pelir Öndessoii. (omkr. U60 8i> 

\r antecknad å pergamentsbrefvel, jemte de andra. 

Hans lid skulle, ss. Pastor i Luleå, således halva vant vid 

pass 1460—81. 

tictis i l psala och A B rsh uti Upland 1481 

(troligen samme man, som der förekommer med namnet Petrus). 

f omkr. 1500 

Ligger begraf\en i Domkyrkan uti Upsala och har en gralslen, 

men årtalet dera ar otydligt. 

S\erker. d4ei omkr. 1520). 

Ltn. K herä < L 1481. med liillmagl af Erkeb J> 

Ulfsson, och kallas i samma fullmagt b Sverkillut (Se Hul- 

phers Vb. pag 307, not. v 

Här har inan således ett bland de första säkra befordrings- 
avtalen i v Sr cronologi. 

Han lefde ännu i Luleå 1495 

Cuthol t I t började med honom nedgå for strälarne 

af ett bättre 

En SwrdkifU (som \al it samma namn) lorckommer seder- 
mera ss. Contr -Prost och Kyrkoh uti Tensla uti Upland 

MatlliaS. (omkr 1520— 23>. Se Kyrkoh Vatftias Varct i 
Luleå, har nedanför 1530, Som förmod! år densamme. ■■:-• ■ • v- Luleå. tmt 271 Kyrkoherdar (ettor Reformationen): 
Olaus Andrea (Olof Andersson). C omkr. 1526 30) 

Pastor i / , nmkr 1,20 (dier tordehanda nägot forutj 
Han uptages i handlingar ss. den förste P J efter Reforma- 
i men flerstädes. 

Upbar, i egenskap af Kyrkoherde har, Kyrkosilfver-skatUn s. i 
, Norrbotten, son, p a Resdagen i Stockholm 1523 Konungen ut- 

"SU7i75^ **"" d " erlalion de Luk Paslor sedern,era 

t omkr. 1530 1. annorstädes befordrad 

En Olaus Andrea förekommer ss. den först* Evang Pastor , Skoo 
ut. Helsmgland omkr. 1530-60 och ar han trol samma person 
dit han da sedermera skulle blifvit förflyttad, och egde han en 
*m M. Ola,, som torde bl.lvit fa/^ PtlSt , r tjUr Re , r ^ 
aonen , Anundsjo Pastorat ut, Ångermanland Cfr Anundsjö Past 

lattjas Bard. (omkr. 1530-35). V.r förmodligen F.nne 
och född 1 Perno Socken i Nyland. 

Curatus och Canonicus i Wallentuna uti Cpland 1515; Curatus 
i Luleå en kortare tid omkr 1520 (se olvan Pastor Mathias), men 
>ar åter , Vallentuna 1523; A>/ herde i Luleå 1530 f omkr. 1535 

Han upräknas i en handling ss. den andre Pastorn i ordningen 
» Luleå eller Reformationen och kallas vanligen Mdster Matths. 

Pernoviensis Nylandus (af födelseorten Perno i Nyland uti Fin- 
and) benämnes han af Fan t i dess L P sala Erh<st. Hrrdam, ss 
Kyrkoherde och Curatus . Wallentuna, der han afven heter Mathias 
Maret och ar han troligen densamme, son, den of*an citerade Ma- 
lh, 3s , hv,lken alslular Pastorsserien harstédes före Reformationen 
(Hulphers afslutar Catholska lidehvarrvels Pastorer harstade*. 
med Pastor Sverker omkr. 1520, och nämner blott Mathas ss. den 
andre Pastorn efter Reformationen enl den senare pcrgaments- 
brefsforlcckningen a Pastorer i Luleå af Past. Mag And Petr. 
Orubb). 

med tu en PnTr n f e ? annoI f lkt w *te*** Canon, at v,d l psala Domkvrka 
mea Lutea Pastorat, \id sm första virtolse hur. 

ArOll. (1535—38). iHBH ■■■■■i 272 Luleå. I Pastor i Luleå omkr. 1535; Kyrkoh. i Borstil i Upland 1538. 
f omkr. 1546 I. annorstädes befordrad. 

Han kallas Muster Aron eller Herr Årend. (Se Thyselii 
Kyrkoh. Handl. del. 2 pag. 405; cfr Fa ni 3 del. pag. 529). 

Anm. En Mag. A ?> förekommer ss. Pastor t Thewta uti Upland 
1593, hvilkcn Fan t förmodar närmast förut varit Rert. Sch. i U/^ala. Om 
han är densamme, hvilket likväl synes mindre sannolikt, skulle han blifvit 
vid en ovanligt hug ålder befordrad till denna sednare tienst och t in Jan 
1600. 

JoliannCS. (1538-omkr. 45). 

Pastor -i Luleå 1538; Pastor i Borstil i Upland omkr. 1545 
(trol. samme Johannes). 

Underskref, ss. Pastor i Borstil, 1547 Strengnäs' Riksdagsbe- 
slut, f omkr. 1560. 

Kallades Master Hans, ty som bekant är, var Johannes och Hans 
samma namn uti gamla språket 

Dom. PetrilS. (omkr. 1545—69). 

Tillf. Pastr i Luleå vid pass 1545; Hofpred. hos Kon. Eric 
XIV, ss. Kronprins. 1555: Erhöll s. å. sanction ä Luleå Pastorat 
och kallades att förestå det derjemte; A/satt i Luleå for oordent- 
lighet och politiska invecklingar 1569, uppa angifvelse af sin egen 
slagtinge och efterträdare i Luleå, Kyrkoherden Mag. And. Petri 
Grubb, samt f 1587 ss. Bisk. i Linköping, och ar troligen ingen 
annan än Bisk. ibm Mag. Petrus Caroli Såennmgemis (©fr W estens 
Hofcler. Hist. del. 1 pag. 84 och Ryzelii Episcop. Sviop- 2: 129 
11: 75). *' 

Dom. Petrus var har hans namn, livarmed han benämndes, 
eller Herr Peder. 

och fil^ii» 1 ^^^^^.^^ ^ 6 " i m & utonJ namnet 

Luleå ar E^,^ ,° Pin r ° Ch ."YI* f nta S andct d ^af. *t Dom. Petrus 
oljande densanime sora han ' skllUe hans omständligare biographi bUfva 

¥. 

torde bli 
i Skenni 
Petrus (l del. pag. 84 not. 2). 

^^^4^ÄXoZ«? ( r4r n,a t,d (155ä) och fö - 

'Je»84"fo«n» D U n inLt C Ä n „i ej T"? 1 ' 8 ' rid v ^nna tid, att med sina T.„lea\ , 7 

iltlt bogifvando kunde sko orfa »r ..»av i c * <** 
Linköping, der Woston i » , f U J , ' dhilll J ,a S:t Mart.n • pr*h „ , 
fOrat blifvit Pastor IMi f iSot 1 !? i P* S " 

Johannes, son. vuun.t t a „l tff , • r !u 

)«fto& hadu nästan sarntid^EJd «& P V 
rtt par &ni verksainh«| r .,,j., vrs '. ,. ' kr. Sren ms Hj 

Kyrka-ordningens g.-no.mlniv »"lingens I i , 

annan ..lats) ,,,!, tar fy )/ ' Stockholm söka 

Ltilui icke n-ä-tiiiiiitiide. a ' extraction, för ofri 

■nen tirad i. bragt hon,,,, , L ' . V""**" 0le,,an, • 

w oc„ ddighcdns ;:;.;!;.;;';::, t, ;ui k T , ; l , r; iig - 

«.« Km. Trir Yi v i fc»*-ii-i ocu (ioiili&ka förbrytelser. 

ss ivun ene ai\ s anl.u.p-are m m i i.,;ii „ ■ , 

nmu» * u. de S , „„„ Ui^CST^".^ 

landen, n.go,a ans illasinnade 1 ,„, gilvar ^,„„, „ ° " 

redskap och , ,,, och .« , hofvel „„ a||a ^ ^ J~ 

iw A Å£ Ä ft«S '„.,;„ ■'»' ,.>■■ < | 

han sig. d ' Dien sä ' n " han rar Kegent 

Jemfdrd således med Pel,™ r , r ■ c 

rC T nSSlå T a,ldeIeS med h »»™> o- Unike 'nan ,t 
att han slutligen, i kon Johans o,,..st ss jfr;,, r iihurn : ei ' 

* IM. sina J*^ , cL? S Stet 

han, efter au hava , e fvat , 5 ar ,1582-87 aH.d,, «^ ' 

■ner halad for S1 „a riksfornedrande och Gndlörgätna handling 

skad och saknad, ss. han ock b f -, |ung es i /,„ r„ K , Kr"n a 
ofver Linköpings Slifl. nruniha 

I deUa monkrin, om honom (införd, i Hrfceb. Er,c Bcnzelii d v 
ende pa hans förhållanden: 

En prestman var lör buiiom en hund~ 
Den skjutsade han mangenlund: 
Den han lick vrede och afund till, 
Hanjrnisle sm presl - och biel husvill. 

När han dä såg sitt råm (,l ( ,d), ~ 

Vande han sig slätt om, 
Vardt en sann Christen man, 
Till dess Gud kallade honom for sann. 
När man skref Guds börd 1587 
Den 26 Oelobris, nar kloeka., slog tu. 
(u. v. s. hans dödsår och stund). 

18 -vHHi 


274 Liilfa. S . Domprosten i Linköping Nik p.tri dubb, f 159 i och 
gift med Kroken Anna Vatft lijdrmam (Erkeb.-dr i Upsall , omgift 
sodan med Assessorn i Göllia Ho frät I Peder Mathsson Sljcrnfoll 
(ill Hjil, och en annan äldre son var Carobts Petri G rubb i N. Qlock- 
lebj i Småland, f 1587 men or fil I upgifves ork an \,,t Petri Gmbb 
;if många Kronike-Förfallarc, ss. hans son. 

Anm. 1 una us i sina samlingar har och vet ingenting om bouoiu. 
naniml hlott till namn med lo (IftOO-talct). 

Ma-. And. Petri Grubb. osoo— o«kr. igio). k. 1525 1 

Gede Padr. Borgmästaren i Westerbotlen Petr. Andrea Gr, 

Si 1545; Prom. Pfi. Mag. utrikes 1555; Kari i / led 

1569; lelde ännu »596 de. st ides Torde dolt omkr. IblO. 

Ej otroligt nr, all han varit den Audr. Petri, som förekommer 
ss Pastor i Sånga och Ska i Ipland 1593, och alt han vid del 
stora Kyrkomötet i lpsala s. a, .såsom en i Reformationens in- 
tressen verksam man, blifvii da utnämnd och kommit till delta 
Pastoral, men likväl fatt behålla Luleå tillika till sin död, och fo- 
reslätt dess pastorala angelägenheter. 

SA i Rutor 7 Staga sa framt han således ar densamme, bör- 
jade han 1597 (det skulle i\d mil aret eller sin alily Ilning frän 
Luleai hälla i Annerforstml Ska kyrkoboksanteckningar, som ännu 
äro i behåll Han skulle ock dä i Sänga aflidit omkr. nämnde lid 
(1610; 

Tuiueus anser honom f 1590 ss. Pra*t i Luleå, och tecknas 
han - eu i fr It man w h P, t 

Af Prosten An* Pr, Gmbb i Luleå ar afven den ena serien 
af de i Luleå kyrka funna permabrelsannotalionerna af ar 1502 a 
Kyrkoherdar i Luleå, författad och fullföljd, innefattande en tid 
al circa 200 ar, och slutar densamma med hans tid ss Pastor 
derstädes; han har derfore ock sist undertecknat sig sjell der med 
följande slutord. / F, .- An Petri Gmbb 

Ibland br tern märkes: Kyrkoherden i Kröluna och Radmanso 
un ipland M ma Petri Grubb omkr. 1570 1620 

Ibland stoume: Phys. p r , ( f. vid Lpsala Academi, sedermera 
Assessorn , Kongl Svea Holrat. .Mag Ptr , , 0ru/ll> sam| 

; ii i . Z " amma Aca,J,, ""> P ™* 1 ™ sedermera i O Wahla 

i Upland, Mag. Som. And Grubb, f 1C62 

Wfy - var Erkeb. AK , 0i(ll BotluL , y , 

11 ptf e "J tf Gr "% ' m,krn hH ™W — — Hel. 
Lm* Prof och sedermera Kyrkoh ibm Mag Claud. Jol, Opsapvus. -^■■■^■■■H Luleå. 275 tor/ad var tniderlagmannea öfVet Westerb. JMm P 

Grubb, ifrån drnbbe i I nieå S:n. 

annou 

1 P ht ' ; " har 

/ , ■ ., _ I ! n n i up- 

] irmatioi / / '$ , l " »r 

i , , , ' ' \ron och 

r 'r ! 

. T un. ''t et 1 

+ bar han fl i 

Engell.ernLsLaur.Bure. ri6| 2 -2ij t , ,42 , s llbr é ut, 

Ångermanland, * / Kyrkoherden ibm £«, 

SI. 1561; Preslr. 1508; Kyrkoherde ut, Sébrl l.',eo [eller h- 

dre,. Lanr Svenonis Bure,. Kyrkoh. i S vad 1500 (genom Ijen- 

stebyte .nedan SIdre broder Kyrkoh. Hans Laur Bnre. son, da , 
lians ställe kom till Såbrå): A , Luleå 1612 t 16'' 1 ss 

Conli -Prost. Cfr Kyrkoh. , Sabra och Själerad. 

Mag. Eric Petri Njureuius. uns 26, u k K koi, »,m 

i Lmea. J 

Mag. And. Torslani (llolmtlalius). Wermi ntito r i 

Holmdalen i Wermland 1569. 

St. 1610 . Lpsala; Specnmnerade s S derstädes respondendo 
piw. Joh. Rudbeckio; Domkyrko-Syssloman 1612 i Lpsala Kyrko- 
herde . Danmarks Pastorat , Ipland 1610; K j J {m 
men vistade* har blott en kort tid (fullmagten dat. d " s .)' 
Var ^ till.ka Kallprost och tjenstgjorde , Tyska kriget uti Preussen.' 
T 1Ö27 m Oclober, pa hemresan ifrån kriget, ut. ska, en mwd 
Stockholm. 

Ligger begrafven ut. Danmarks kyrkas sacristia 
Kallade sig vid namn // ch >ar . äktenskap to. enad 

med EUsabetti C, t. dotter af fcyrkoh. Canutlts Petr Gestr uti 
Lena . Ipland, och en syster t.II Lrkeb Joh. I.en.Ti.s. 

Han efterträddes . Luleå af sin egen s>ao C r. ss. Pastor. 

Mag. Alld. Canuti. (1628-49j. F. förmodligen , Lena S n 
■1 ■■ ■i 27H I uti [Inland och jadr. Kongl. Ho fp red och Prosten i Lena Pastorat 

< 'aunfis Petri G 

Studerade i Lpsala (1615 "/») «eh vid nllniidska Universitet; 

Prom. lli. Mag. i Tyskland omkr. 1620: Conreclor vid Stock holiiis 

SIoi-.h liol.i 1622; KijAohmk i !■>>•■< IG28. f »k. Co ntr. -Prost 16-30. 

Tecknas ss. en "berömlig och hederlig" Prost. 

Han kallade sig" ock Gmelins, och skulle han således varit en 

(ill företrädaren och en brm till Erkeh. Joh. Leuaem ■ \ tpsala 

idKid V 

6Vi Coniunnislern sedermera i finnen, Canut. Andr Lufandcr, 

log sill namn af Luleå siad. 

T un. har honom I. i Gefle, och Ull börden, ss. dol synes, en 

annan, om an allagsnare besläglad. 

Anm. Isosten An ■■ C uti fcv (orl.it t. ir.ii eller samlarn) till dm 

« f < I ni' i funna Kyrkolicrdeserieti hårstädGs, der han. ss. .1. 

». Paslor i I.ul rleckn;i jelfmcd de orden /. I Ctrnutt. 

Mag. Jon. Jonas Trast. (1650-5G). F. i Ångermanland 

ftrol. Själevad) omkr 1610. 

SI. vid pass 1030: Prom. Ph. Mag. förmod!, utrikes 1640; 
Conreclor i Gefle 1642: fteclor ibiu och Kyrkoh. i llille Pra?b.- 
Pastorat i Gästrikland 1646: /u !<■ , Laka 1650. f 1656. 

Han var besläglad med olterlradaren i Luleå, som a ar en 

or till hans hustru, dotter al Prosten Mag;. 01 Joh Amhtlms, 
sedermera i Segersta i Holsinglaiid, sist i Botlieå i Ångermanland. 

En yngre och sednare, Joh. Trast, f. 1700 i Själevad uti Ån- 
germanland, var Lansmansson och f 1739 ss. Oommin. vid Upsala 
Domkyrka b A Jr i Biskopskulla uti Upland. 

»im it""'' EP 8 * ^ J : : ", J ' Tr " M J Ln,eå h(,r °i förväxlas ined d*n 

«W c Kyrkoh. , O. Calix, sist Prosten i Nordmating Jul, Joh. 

Mag. Joh Joh. Aniheliiis. (1657-73). v. lois i Gefle. 

K Yi-köli. i Gefle siad och Wadsbo Landsförsamling samt 
Uulr. -Prosten ofver (ieslr.kland, Mag. Joh. 01 Antfi&us 

Conreclor i Gefle Trivial-Schola 1645: Prom. Ph. Mag. 1646: 
Be*oki€ I6M utrikes länder och academ.er; Kyrkoherde * Lu 

1673 ' • J ICcdemaram per lut.m Westerbotlmiam. 

Anthrtiw horörnincs ss. en lärd och snillrik man, och 

na., enl. ett Consislorii Upsaliensis Prolocoll af år 1644 "nlifvit 

ansedd ega det bästa ingen.iun af alla Prosten Joh. 01. Anthelii 

soner^ i Gefle. Lid 277 Ibland dessa hans bröder märkas: Kyrkoherden i Botlieå , \n- 
ger.nanland (lörut i Segersla i Helsmgland) Olof An och Etoqu 

Professorn i Hpsa,a, sedermera \s M ssorn i Svea Hofräll, Mag 
Anders AntMm*, adlad Sotenhlammu 
KK 01. Sv. BidnilS. (1675 79). V. i Sidensjö P.,- 
Moi ( . A.. B crmanl» n ,l. F„.lr. Co»H„i«i s tern ib., sedermera Kyrko- 
herden i Gnmdsimda, .v.„ 01 i> , ' 

St. 1655; Hegemenls-Paslot- vid Westcrtotleiis Koiigl Rtee- 
men(e omkr. 1660; Pro,,, Pl, Ha K . , Lund 1670: ti tj e i Thtol 
och FM. FhcuIUU:,, derrtUh, vid «,„■«,„ tid; K, < , U ,U„ 

16/5. t 1679. 

Kyrkoh. Mag. Svtu 01 J}^um R mhom i Biunllo >ar en , 

Mag \ie 01. Hanlin. C f681 85). F. omkr. 1625 i U»ei 

/■»or Kyrkoh. ibiu, Mag. 01. Petr. Njitrenins 

SL 1645; Prom. Ph. Mag i Tyskland: Adj. , Oflerdal i JemU 
land ioa,; Cons.-Aolar.e i Heruösand 1661; Conreclor 1665 ,bm; 
Woqn Leclor 1667; Kyrkoh. och Prost , Sjalevad uti Ångerman- 
land 1668; Kj/rkohenk ocli (Jordrncts-Prost i Lnkå 1681. f 1685 

Prosten i Offcrdal ut. Je.nlland, Mag. Zach. 01 Plantiuus, och 
Kyrkoh. i Umeå, Er. 0/ Piontums, märkas ibland hans i ■ 

Gift med Christina Xteuchm (Superint. Petrus Steuchn dr i 
Hernösandj. 

tonerna voro: Eloqu. Lect. Mag. 01 X Plavtm , Hernosand, 
»rosten i l mea Zach N. Pl„nt,n, Regements-Pastorn vid Westerb 
Kegemenle Eric Plmitin och Kyrkoh. i Skåne, P<J,r Pia 

via rnt^S 1 ' U, !fe ? ' ,l s. Kvvkolierde i Siälövad. Kioi 

msiUon om r. ^ ' , l V^ ?' af ^ r *<™m honom sid] ?n p 

Mag. Es. Stefoni Gran. tw 95) f. omkr. 1620 i 

Grans Pastorat , Uplatld. F«+. Kyrkoh i Offer- och Ytler-Gran 
dersl. (förut Commin. i Thorsluna) SUphmms Strphm 

S.uderade , Abo; Prom Ph. Mag. u.r.kes i Tyskland omkr. 
io^u ; Kegemenls-Paslor sedermera omkr. 1660 och dereller Kyrkoh 27d Lvl<å. 


oth Prosl uti Armis i Ångermanland 1673: Kyrl » Pt t i 

Lidtå 1686. t 1685 M /«. 

Vunnet ar Iml hemladl al födelseorten, Oraau Socken, i l'p- 
hind och en hans bror var Hislor. Lcclorn vid llernosands Gym- 
iiiisinm. sedermera Prosten i Piteå. 0/. Sfr/ £>•<!« 

Clr Ainas Pastorer i Ångermanland. 

Mag. Jon. E. Ömail. (1696 1701). F pä Hemson uti 
Högsjö S:ii i Ångermanland. 

M 1677; Prom. lag. 1085; Lof. Leel- 1688 vid Hernosands 
Gymnasium, Kyrl i Luleå 1696; Conlr -Prosl tillika s, å. f 

1704. 

Prosten Öman var tillika VmlHtor i Lappmarken, och pä sina 
sednare år of en svag helsa, som han ansåg sig halva ådragit sig 
genom de besvärliga usitalionsresorna. 

Mag. IL. ILS 01. I IKCIIS. (,70ö— 35) F. 1667 i Svegs Pa- 
storat uli Harjeadalen. F,vlr. d. v. Commin., sedermera Kyrkoh. 
derstades, Olaus II Unmis 

St 168P; Prom. Ph Mag. 1604: Adj. uti Ovikens Pastorat i 
Jemtland 1605. Prim. Th. Lett. i llcrnosand 1703; Kyrkoh 1 i 
LuUå 1706; Conlracts-Prost 1715. f 1735. 

Kyrkoh. i Ränea, Mag Z&eli II. Unmus, var en som 

Mag. JaC. Ibr. Reillliark. (1737—55). F. 1691 i Luleå 
Fadr Radman. 

St. 1708: Prom. Ph Mag. 1716: Mathes. Lector i Hernosand 
1723; Sec. Th. Lector 1732; Kyrkoherde i Luleå 1737. f ss. Contr.- 
Prost 1755. 

Coll. S« h. i Pileä, Mag. Carl Jac Renmark, var en son 

Mag. UuT. E. LaBg. (1758-72). F. 1711 i Hammerdals 
Pastorat uli Jemtland. Fadr Commin. Er Vt. Lang ibm. 

SI 1729: Prom. Ph. Mag. 1737; Extra Predikant vid Kongl. 
Lifgardes- Regementet i Stockholm korl dereller; Recl. Sch i S:l 
Clara 1746; Ord. Reg.-Pastor vid ofvanberörde Reg. 1740; Kyrko- 
herde i Luleå 1758; Contr.-Prost 1765. f 1772. 

Joil. 01. Ilollsteil. (1775-88). F. i Hollborgen i Rafsunds 
S:n uti Jemtland 1717. Fadr. Bonde. Lule/i. 279 

St. 1712; Skolmästare i Jockmock uti Luleå Lomark 1757; 
h,,rl I >l ' /.ulei 1,7.); Contr.-Prost 1777 f 173g 

Var i tttaMbp ro,,,,,,, „,,.,, Amm Cliriruiia Rrtm (Proi|( , uHi r 

Namnet synes v ara U(tlagel af f( - >clHs( , orlen 

Uoct. Is. Sordraark. (.791-1823, k. .74. i uw. ™, 

f , ;" ,S - "I" " Ti "' M ' dm " era ''""'" C...nm,n, s ,er„ i ..and,- 

lOrsainl. lians l \ / , ,/, 

-70; Prom. Ph. Jlag^s. å. i Lpsala, vid hvifton prom. den yng é 

Ln^en sedermera Pys . P,,,l. vid sa a Acade,,,,, Ridd.7 K . 

M O, Mag. Zad \ , ar l. var ullnnus; C in. i S t Calhanna 

7W< 1791 ull Luleå; Th. Docl. 1&00 

Pra>s. 1783 i Upsala m,1 elt adagdt Specimen; do « Fas.o, 

Luleå likaledes Riksdagen 1810 «., Örebro; Jubelprcsl 1820. 

f 1823. 

/W„ Dcct v, ,,„„„! var Pn ,„„„ af ulmurU 
ss Pastor och lärdomsrik. 

a j^r» Arar w 1( ,, ailb Pror ^ v r/nari . 

Recl. Sch. Mag. 7,,/,. 7 A • WH i Luleå var en ,on 

.wÄ Ifé&cm^ efter de,,ne a J uu **^ "' i** 
Ma g . Jul» Pel Eurén. ,i ö2 7- so,, k. .7 ä o i siockhco, 

in' o' ? 8 ' ftefpred - seder »»'''' Kjrkoh. i Kanea , Wes.er- 
botten, />,(,• Ol. Wat-Bm 

St. 1797; Prom. Ph. Mag. Iö03; Prest,. l ö 05 t.ll Past.-Adi i 

Kanea (hos lädren); v. Commin och \adarspred. v,d Sacellamen 

derstades ,,ll,ka 1800; Reg.-P as ,o r vid ttes.erb. Kongl. Regem 

1&13; Adj. iierum i Räneå 1815, efter atl ar 1813 bevistat arbets- 

couimendenngeii i Sodertelge, och 18(4 Norska campagnen vice 

Pastor och \ådärsp,ed. vid Råneä Pastorat 1817; v. Pastor i Luleå 

ItöJZ; KyHohrJe , I.ukä Sttvh aeh A ' Jer-/.«l t:l Ianhföy Sm ,h„y 1627 

(WA./M. ibm efter delningen af Luleå Pastorat i Seder I lU l 

Lands orsamhngs Pastorat, som ock innefattar Släden Luleå med 

de Ss lorsamlmg Mw , on-,r Lut i. I»,lkei sednare Pastoral rid 

denna t,d (1631), afven erhöll sin egen Pastor); Contr -Prost i 

« esterbotlens 3:dje Conlracl 1828. f 1830. 
■■■■■■■■■■■■ ■i 230 I 
/ 

.9 voro: Landssaereteraren Ami if r i Lule» 

oc|i CoinMiin. i On Furin i Ljustorp (Tytidorö) iili Medelpad / 2»l ni i A lam. r.i.lnns »anm \- I iir bildnJl ;if favfadrens namn Com- 

iiiiskn-n i Undortakar, 01. 1 H\ iiherg (ilVAn Wmtliy i Hellgums S 
" ugurinaiiluiiH) och dess hustrus (farmodrens) namn u*m var // Prostdotter ifr&n Oriken i Jeintutnd. 

Mi 01. IV1. SellsfedL rf832>. I ir8rj i Ba.ns.-lo , 
Ångermanland. F . Länsman, 

SI 1805 ; Preslv. och \. CoIIega i Hernosand 1811; Protn. 
Pli. Mag. i Upsala 1812; Ordinarie Collega i Hernosand 1815; \ 
Conreclor 1820; Cunrector 1822 (efter L M Slröin); utn Kgrko 
I v \ / II miltiiff 1832. 

/ t l >■<.■■; . s.s student i l psala 1806, prass Mag-, 

(i Hyckerl öfver disput. ämnet: De natitra Fatala AS pwa? j fica 

Orerade i Hemösaiid ss. Conreclor 1830 vid 1000:de-åriga 
jubila?uin, hll minne il dirisic ndoincns första predikande i Sverige. 

f 1832, kort efter tillträdet, ss. Pastor i Lulefl. 

\i < märkas: Coinmin. i salu a (förut Brukspred ik. \id 

Gran inge), sedermera Kyrkoii. i Sidensjö, Ulr Joacl S t it och 
Aid S f 1845 ss student i Upsala. 

Cfr Conreclor förut i Hernöfutnd. 

Doct. Pehr ClllVageil. (1833 65). 1 1789 i Innia S:n 
Uti Medelpad. Fadr lngenieuren vid LaniJlmaloriot /• ( i ,en 

St 1808: Proin Pli. Mag. 131 5 : Prestt 1810; Tli Land. 1820; 
\ Collega i Hernosand (vid Apol. -dassen Scxln) lö2l; College 
(i Lårdonis-Scholnns l:sl« class) 1822; Gymnasii \. Ailjunct 1823; 
\ Lcctor vid din Theol. Loctiouen a Gymnasium dersiades en 
kortare lid tillika s. a.; Mads-Comininister i Hernosand 182ö; 
lilllr 1826; vice Pastor 1827 tillika; utn A II, v, < / 

^11 nling 1833; lilllr. 183j ; Prost 1836; \. 

( ont! Pn si i Westerlwvtlens 3:dje Contrart 1847; Ordinarie Contr - 

Prost 1853; Th Doct. 1860 Led. al Kongl. Y O kort derefter 

ss. Comioinisler i Hernosand, ocji utn. Pastor i Luleä, 

vid Bibel-Sällskapels sammankomst i Hernosand d '' { 1835, 

Bevistade, ss Pastor i Luleå, Preslmötct i Hernosand 1839, 
da han ss. utsådd deputerad för mura Synodallagel der inställde sig. 

p 1 J 1842 Mil Proslmötet i Piteå. 

Erhöll 1860 loi llderdoin, befrielse ifrån Prost-Expedition 
1865 "/,,, ss til, t lo, dt följande årets pro- 

motion i Upsala. /J \ I ; * ar c " '** M och lycklig Predikant son, 

en vårdtg, nit.sk och , B U 8 , skoIjg Hep(Je 

~f:t;,,;, txxz-* >"■ 

■ässsä r*' *"'■-* •■ 

utgjorts af I , t Ma N . ' i u af ål 

l å S 
Ur d. Jl Apr. i 8 ' l andra Kongl. 

Cfr Sla <ls-Coinmin. . Hernosand 

Jac. Alb. Englund. c i8G9 >. f 1823 i x na . , 1 

(ll.mosand) / ir Sladsfiskal Ångermanland 

St. 1843, Preslv 1828 lili Pasl -Adj , Ragunda; tillf Pastor 
il»m med paslorahard 1849 ^3 r„«d ' . i. 

man) Past idi t . Måren elltT 0I Kl Bur- 

C Adi öl t ' . ,,erum D lblM ,853 ; P -t.-Adj. iRäfsnnds a 

i dj V de S,,y " ' Ragum,a "•«- Comminister i Grundsunda 

3^4 (med tdltr.): utn. Kyrkoherde , Oflerdal 1858: t.Ilt V a 
Hiksdagsman i Slockhnlm 1kR^. i ii i , . ' 

med Kongl Majls f u || ma kt; lilllr s a 

,„, l . ln U r^/r? ö, ? r * ses ' HlTn " s:,,,d 18ri > "" n "'»^' "«n>i 

sÄ^oS: ,nspecu,r Scl,ote ■ Luleå H ^ r< - E,e -'— 
**%£*£!-" *" ' afRa *•*■ ■' 

A > Ragunda, Sundsvall 1854; 

lr 'J n ' "Oarg Gh): on upsals, n.ed rubnk B, 

' '" ",■■' h (1870, och i 

samma r.dskn,,, sedennera upsa.scr on, L /,,, ss W- 

■cnskapMnan och Heligionslärare, med forte. ö | 6 .de arg, om 

»ninrne man (1876); m m. S 

a ii April lå£" kie "" ,: ' P»»orau-regU 18 j 
Luleå. 2&3 Late Comministrar i Luleå Landsförsamling: Jonas fiulicij. (1593— omkr. 1644). 

Vommmister l: mo loro i ] ,,i a Lmdsférsmal 1503 och dm fö 
ibland dem. 

Underskrel Conc. Upsal s. å. 

Torde dolt omkr. 1644 I. 1645. 

Han ar uptagen i den bekanla senen ss. den förste Lands- 
forsamlmgs-Commin.stein i Luleå under Rcformationsseklet 

T un. har honom f omkr. 1622 och efterträdaren Lang i hans 
ställe 162 't _ 5 5, då han tillträdde Raneå Pastorat, men som han 
var 1646, åtminstone en kortare tid, Commin. i Burträsk, och 01 
Nicolaus Breninsulanus, sist Kyrkoh. i Bygdeå, befanns Adj I vice 
Commin. , Luleå 1626 någon lid, så matte denna plats uppehållils 
af Mcaner tills omkr. 1647, då Lang, om han icke vicarierat förut 
nflgciH tid, >ar ledig alt hilkomma ss. ordinarie Comminister. 

Clr Burträsks Comministrar 

Joll. \ik. Lang. ( 1047-55). Se Kyrkoh. i Raneå sist. 
Hans ByrelillS. (1655-60). Se Luleå Stads Commmistrar. 

Clirist. Er. FabriciUS. (1663-78). F. 1630 trol. i Nykö- 
ping och fadr Kongl Hofpred. och Kyrkoh. i Nyköpings Vestra 
eller S:t iNicolai försarnl. Mag. Er. Fabricius. 

St. 1651; Coll. Sch. i Piteå 1662 vid Andra cl.; Förste Commi- 
nister i Luleå Landsförsaml 1663. f 1678. 

Sonen var Nils Ohrist Fabncws, Coll. Sch. i Piteå, 3 cl., sist 
Commin. i Neder-Caliv. 

T un. \ill hafva hans tid ss. Collega tidigare (1658). och 
Hul ph ers upgifver honom ss. Angermanlanniiig; men han torde 
hlolt studerat vid Hernösands Gymnasium under den förste Super- 
intendenten i Hernösand, Mag. Petr. E. Steuchms, som sjelf var 
Södermanländning. 

Anm. En Commin. Er. Eabrinu* i Wäddö i Upland lefde vid samma 
5.' t m r Cn u dc l ar nnndre Roligt, att han vant vår Fabricii fader, helst som 
i-ant iorbigätt att uptaga honom i sitt Herdaminne ibland sönerna. 

Christ. Georgii Elingius. (1679- 9i). f. i Tomeå. Fadr. wmmmm '.h4 fvlea. 

SkolinH.sUirtm ibni, sedermera Maih Lect i Hernosnnd, Mag. & r; 

Skolmästare i Luleå Iti78; / ( , / / / / / 

1679; Kyrkoherde i .liickasjårvi nli Öfter-Turneå L»ppuiArk 1691. 
f derst. eller Ii II annan plats befordrad. 

/ ,i f>- var Sodentianlåiidiung. 

Kr. K. Höljer. r 169 1 — 1734). K. i Luleå 16*55 Fadr. Borg- 
matare. 

M 1Ö78; Preslv. 1683; / / C munint I latuh/örs 
1691. t 1734 sv Jubelprest. 

Hilll. L. II(MII0(1JU>. (1735 55). I" 1697 i Umeå. fl**-. 
d. \ -Yndre (ouimimslern tfciu vid Latidsförs., sedermera Kyrkoh. 
i Burträsk, / > 4 ■ Jf- n 

Si. 1715: Prestv. 1721, \ Comrninisler i Luleå Landslois 
1722. / rgfe Commif lister i Ltdeå taiuisförs. 1735. f 1755 

Innehade ss. Student con dillon pa Gotllnnd och råkade vid 
sin hemresa derifran 1719 uti Rvsk fångenskap, men belriade sig 
der i från genom rymning 1721. 

Hans Is. Nordmark. (1758—69). f. i Luleå s.» 1721. 

Inlr Andre Comininistern i Luleå Landsförsaml. /* Sfath. Nordmark, 
St. 1737; Cöm ministers- Adj. vid Andra Saeellanien i Luteä 

Land.sfors. (hos sin fader) 1743; Slads-Comminisler i Luleå 1749; 

/ te Gommnmtw i Luleå lands • >. 1758. f 1769 l7 / u - 

Ibland dennes söner märkas Kyrkoh. och Prosten i Luleå (förut 

i Rodön uti Jemtland) Doet. /. . Nordmark och Phys. Prof. i Upsala, 

Mas Z h J\ 7 

Ibland s in genom den förstnämnde sonen, märkes: 
Red Sch. sedermera i Luleå, Mag. J I. te Nordmark. 

01. Joll. HellMI jun. (1772 78). F. 1733 i Lölånger uti 
Hesterbotten Fadr. d. v. Paslors-Adj., slutligen Kyrkoherden 
lbm, Joh. Ol 1/, .77 

St. 1753: Prestv. 1757: Fvrste Commmister i Luleå landeförs. 
1772. f 1778 V 5 . 

Farfadren var (ifrån Bjertrå S.n i Ångermanland) Comininistern 
i Lofanger Ol. Joh. Mellm (sen.) ^^^^^■■^■■■■^M Luleri. 285 Olof Sam. Zellingor. arm »s>. f i 7 gs i iu M ki uti 
rtll s, + 1 ^; PrcsU - ,7M ' < < i i 

I ir\). j I i \)\ . 

'■' '' m &&**** ' H.rnosand. C / Unyer 

Dan. Lffistarliusi. ( 1792 isioi f 1753 u . 1 .. 

n , M " r - 11 U 1 W »'slertiotlen 

(Pilea). 

(J^Ä »775 Ull P«a..A4i. i Pitofi; Comminister i 

Salomon lllimail. ( 1 8 10 22). Se Kyrkol, sist i N.Tornea 

Tiden IS22 27 torde denna Coiwmnislratw bestridts af vi- 
canen , anseende till väukt fråga „„, Lule, Pastorats delning och 
Cemmimslralurens förändring, hvilket ock med s. a skedde. 

mratttule' ibn(: ohl iJde^n \ l MUnunini.Utt.tr. 

■ Nedcr-I ggSi ^ tal »C nimitn 

Hans SeliNtiMlt. ( 1827—30^ f i~«^ .a i j 

, D • . {l ° 4 ' ÖJ >- *• 1«od 1 Ångermanland 

(Ramsele). & 

Si. 1805: Prestv. Ull Past.-Adj. , Skellefteå 1S09 uti Wnt«r- 
hotlen; Slads^Co.nmin. i PM fSll; v. Collega tillika 1815 och 
lolj. ar uti Pitea Sfobola; den förste Cotnmin. uti Nysalra nybildade 
tastorat 1821: C minister , Y tet-Luleå Lan 1827 (och var 

dm förste, sorn nu blef ensam Comminisler i Netler-Lulea Lands- 
lors , der det af ålder före honom funnits 2:ne serskilda Commi- 
nistrar). f 1839. 

Joll. SehMllZ. (1839 52). F. 1794 , Xeder-Calix. Fadr. 
Rat.-Pred. vid Westerb. Reg och Past.-Adj , Aedcr-Calix. seder- 
mera Prosten och Kyrkoh. ib.n / /, Abr. Schma 

St. 1816; Preslv. 1819 till Comm.n.-Adj. , Neder-Calix; F.^ng- 
pred. 1822 vid \orrb. Länshäkte; Stads-Comm.u. 1823 i Piteå 
Pred. vid Lanslazareltet ibm 1827 tillika ; C « ,- , Vedtr-Luleå 
Laudsförs 1839; tilltr. 1843. f 1852. 

Commm. Schmalu var sedan 1^20 Ledamot i Evangeliska För- 
bundet uti Stockholm. 

And. Aron Sleeksén. (1853-70). f. ist2 i Westerbotten 

(Umeå), 256 / H len. St 1835; Prestv. 1836 dli Past.-Adj. « Wånnfis uh Weslcr- 

bollon: PtäiUripred. vid Neder-Luleå SaeelJani lb.; f ). Gom min. - 

VJl iiim 1842; til i» Stads-Ceniminislor i Piteå 181b. lillti 1847: 

, , ..,,„,.,. , \ ../ .- /. / lP r > : tllltr 1856; före- 

slagon lifl Burträsks Pastorat 1858; d o till LMXngcr* Pastorat 1862. 

\ar, ss Cominin. » Neder-Luloå Landsfors., tillika v. Pastor 

med paslorelvSrd 1866 och fftlj ar uti Luleå Stads- och Neder- 

Luleå Landsförsamlingar; t A i ' Öfver-Luleå Bog. Pastorat 

IS70 CIV Pastorer i Öfver-Lulou 

Den förste, som iiplog Sleckscniska namnet al Stöcksjö by i 
Umeå Sin, ^ar Kyrkoh. i Lötlngei P /. Slecksenius, f 1600 ibm 
af Bnndföraldrar, f 1694. 

|,HSt. EdCfl. (1873 ). F. 183f> i Westerbolten (Råneå). 

st 1857; Prestv, 1871; \. Capellpred. s IS i Jörn af d. v. 
Storsjö Pastorat; Comminister i v / LmuU/örs 1873; tilllr. s a 

Eåån liar före sm prestvigning tjonstgjort ss. dels vice Hector 
och dels ss \. Collcga i Skellefteå L Elementarschola I8GG 71, 
varit tillika \ssistcnt vid Telegrafen ibm. samt Ledamot (bland 
Lekmannen) vid 1868 års Kyrkomöte i Stockholm. 

Anm. 1 \ / < / / fr ni .1 regi. afl 

I a torat mntiiustrohtr (Landsförsamling Ned r I itileå andre 

d r i stället för Stadi Uomministraturens indragni LuUii Z41 Jh äldre Lomihinntm, sectmdo loro uti Neder-buleå 

Lands/Örsam Imy ; 

(Dt . -se nedan vid iVder-Lulea Pastorat, 

enl. 1868 ars nya regler.) 

llirislupltoriis NlCOIai. (1593-ouikr. 1629). 
Namnes t ibland stcun* , , , 

InlJUl i Luleå 1593. 

t nderskref s. å. Conciliuin Upstliense. 
f trol. omkr. 1629. 

Satll. Pel. Kllt. (1629 omkr 66). F. i Bergsbjn uti Skel- 
lefteå bn i Westerbolten. Fudr. Bonden Pehr Olo/s* n 
SI. 1619; Andre Cotnmin UUea Lan U/urs. 1629. 

Torde dött omkr. 1666. 

Reg.-Pastoru vid Westerbottens Regemente, sedermera Kyrkoh 
. Anundsjo i Ångermanland, 0\ Pt Kul, f. likaledes i Bergsby 
uti Skellefteå och f 1650, \<\r trol. hans / 

01. \. UdeniUS. (1666-70). P. , Ångermanland (trollen 
Sjale>ad). 

Si. 1645; Comminister i Själevad uti Ångermanland 1053; 
A,(Ir Gomm ' r ■' ; 1666. f omkr 1070 

Alld. L KlJllg. ClGrO -90). K . Hernösand 1640. 
St. 1664; Andre Comrnmistet > Ln / omkr 167U 

169U. 

Il bn :a-us benämndes han ock en tid i yngre Sr. 

Joll. firanltammar. (1090 97). F i Weitorbotten (Luleå) 
Coll. Sch. i Piteå 1680; Grufpredikanl . Jockmock ut. Luleå 
Lappmark 16S6; /.„ a 1 1>^0 f K 

Nils Petri BerghM. C1698 -1712). F. 1605 i Undersåker 

ull Jemlland Fadr Kyrkoh. ibm P fr. A B rghemhis 

St. 1683; Ad|. i SjSievad uti Ångermanland 1688 och s. a 

prestv.; Andr Comministor i Luleå Lands/in* 1698. f 1712 i 

Ln fkieUig man, ehuru han \ar något stammande i sitt mål 

BidL P. tirail. (1714 15). Se Kyrkoh. i Hauimerdal ut. 
Jemlland sist. / niga. 


2SS It o '-■' -j LaIir . im.milii Hörnans. <i7is m SeC,,.«i.. i Yt- 

l(ir J n;ls ,,„ d. v. Thorsakers Pastoral i Ångermanland »I. 

Is. latli. Nordmark. (1719 44). f. "*" i »I» S:. uli 
Ugermanland. /- form**. Bonde 

Commin i Luleå stad, sedermera i LtndilSni (pri.no locoj 

Hans I ^ >:,r ei1 , ii 

« I. „ 5-årig» vacn.cn, 1744 49, »om efter Henne dod 
ups ,„„ vid donna andre Sacellani i LuloS Landsförs., uptogs »fen 
Xcessions.rid. ..varvid e.« parti »stundad* sonen genas, .dl ra- 
drens efterträdare här, hvilket dock misslyckados 

|>e(r. E. Sundberg. (1749-et). f. 1700 , stigsjö s=n uti 

Anorrmanlaiul. Fadr. Bonde. 

St 17..1 Ad, i Byadea uti Westerbolten 1728; Skolmästare 

i Luleå [736; And C / S: 1719 " * l ' 61, 

Joll. Ber^mail. (1762 97). Y 1720 . Luleå. / /Borgare 
St. 1740; Adj. i Luleå 1750; > Coiuminisler 17(30 och ord.- 

„arie .1 fr t ' Lultå '"" l I7b2 ' ^ l7 ? 7 * 

Son n torde efterträd! honom vid denna Sacöllaiii. (1797—1811). F- 1738 i >Yesterbotleu. 
1785; i Vom t > l ' ,s f / * r * Zach. Bergman. 

St. 1779; Presh 
1797. f 1311. 

Olof Burman. (1812 — 18). Se kyrkoh sist i Kaneå 

Anm. Efter denne Commini . rdran 1*19 tMPa ^ 

., triddes t bada Conmrini. rn d Luleå Landslbi lalintii 

n f tillf. V; an v Bdikanter till av L827, da i ■ •' JrJV™ 
o t: , >■ Sd Luleå La* rde emot yratta Un 

r " d ()l J ' n N < vl ' t\ n i Len Andra 

så att 7W^m Mirden ta a! ordmarie Coraimmstrainti t - n. a. ira 

Sa Lianen ti X r-L leå Landa i " ' ' h » ' ialt 

- Comminist I « S r »J^ffJ^^^c^i": 

Salomon Antnia me. - A ra ^JS" ' h 

stratuv i Ned r-L lei lerinera .genom l«b3 års uva regler. 

SSS f r aoningens frånskiljande till serskildt Pastorat (se nedanfbre). Commmi$trar i Luleå Stad: 

St ' byggdes till dess grund 1664 in Scpl. 

Halls ByreliUS. (1652 60). F. i Weslerbotten, förmod! i 
Bureby uli Skollnltofi omkr. 1010 och Sockenskrifvare och 

liastgifvarc. 

Commiiiislor i Brumma fmsinl. uli L;>laml omkr. I o 10 (vid 
hr ilken lid Socknen var ss. Prat», med Norrmalms eller st C! ra 
församling uli Stockholm förenad, Pastorc Mag. Pei J 

. i al\ i. kallad Paslor vid Nasafjells Silfvervcrk 

uti Piteå Lappmark L644; / C i Ju 

1652; \ ;>r lillika Commin. lo loco i Luleå Landsfors tillf i nägra är i 1660. Kyrkoh. och Conlr -Prosten i Bygd. a L; B skulle 

sal. des varit en 

S i < ^ar Irol. Kyrkoh i Rasbo i Upland Henri Bjtreii . f 
1707. 

Sdlli. Sam. Ilellll sen. nC0O 87). 1- i Piteå omkr. 1630 
I t (r Birkarlen, sedermera Comminislern i Pileä (första) Lands- 
lurs, slull. Kyrkoh. i Jockmocks Pastoral i Lulia Lappmark m Ii 
sist Kyrkoh i Rfineå, Sam Edv Fl i, Pilen 

< u !<r i I Stud lubU Kyrkoh. i Juckas -um Lappmarks 
Pastorat uti Öfver-Torne5 1087 Torde dolt derst. omkr. Io90 

Coinministern i Piteå (första) Landsförsamling, &» Sa 

\m- en , Kyrkoh. i Elf kar le by uti Geslrikhtnd, förut 
si» ttspred. vid Drottningholm, sedermera Kyrkoh i Pilea, L 
liehn, var » . Kyrkoh. i Asele Lappmark, h < var 

\ic II. PelletliltS. (I688 99). CIV O Galit Pastorer ms( 

lsr. Omberg. (1699 I70S) K. i GudmunJi i uli Ånger- 
manland. Fud- Bonde. 

Vdj. i Nora Pastorat (Ångermanlands) Ib9ö, Stojs-Ca 
• Lultå 1099 \ 1708. 

19 


M 


/ \II(I [Rgev. IJlIllgl»Crg. (170Ö » F. 1686 i knger- 
mmilaiid, lörmodl. Hcrnösands siad / d. y Sacri Min \dj , 
sedermera Coll. Schola samt Stads-Comministerii i Härnösand, 

/ i i '> 

SI 1/04; Kådårspred. vid Saccllanieii i Heriiösand 1706 (efter 

l.uli ii 5 ' lister i L 1709 i I - 29. 

Commin. i Gudimindrå / / ' N " en JW » 

loll. Pct HeroelillS. (1731 19) I 1700 i ingermanland. 

si 1720; A.Ij i Svag i Härjeåd len 1722; Nådårspred. 1729 
vid LuleÄ Slads-Coinminislralur; S ( inni lörsl 1731 

i<i Skolmästare « Luleå 1749; S ( nyo > Luleå 1 

I75S 83, med bihehållaude af Skolmäslare-ljensten ; antog för 
ålderdom vicarius vid Coiiiiiiinislratarcn och Skolmastnre-ljensteu 
i Luleå 1760 (genom Mag. 01. fl I7l (37 sedermera Kyrkoh. 

, ÖJVer Cnlix, sist Prost i Löffinger, och irran 1768 genom Verb. 
I)i> Min., sedermera Coll Sch. i Piteå, Mag. M som 

förestod scholtjcnstcn); Jubelprosl 1772. , 17 

Anm. llin i< 'i den / 

man (, i i i*n Handlande, den ri // i 

!. Uofprci!. nali »tu. Kyrkoh. i Ri uit Superintendenten 
I i >/ Ila U tid en Bftrg 

ra tull. S I Ii Stads-Cotiin i ni i Hernösand, 

I . /■ 1 7<i. 

lidits In. Wlllltaik. 1749 58). be Cominin. 2 do loco i 
Luleå Landsförs, sist, 

.loll. Pel. llmielills. (1759 83itoriim). Se ofvanlöre bland 
Stads-Commiti. här. 

.loll. Berit. I.Sk. (17S > 1814). F. 1758 i Lycksele Lapp- 
mark i Umeå Lan uti Westcrbotten. r l Skolmästare ibm. 

St. 1779; Pröstv. 17b3; Stads-C I 1785; vice 

Skolmästare lillika i Luleå vid inträffade Icdiglicter ocli behofver 
under flera terminer, f 181 1 

.loll. Björkman jun. (lölG 25). Cfr Gellivari Pastorer. 
Vllll. Lovillg. (1826 1 - Se Kyrkoh. i Örver-Luleå sist 
Er. (lust. Sälström. (1843 56). l\ 1 Westerb. (Umeå) lö()7. 1 m SI. 1829 Presli 1834 till Past Adj. uti Degcrforss; Pastors 
Ad| 1 Piteå 1839 1 ,, j lrii , j^, h |, |r s ( vj 

caricrade, ss Studenl vid Scholan i Umeå 1831, 1832 18 3 och 
1834 hela tiden, utom del sist» hallaret och nfigra månader af de 
öflriga samt, ss. Stads c mminisler, vid Apologisl Scholan . Luleå, 
1844 och 1S4(), höstterminerna, f 1^ 1, 

Oscar Bumiail. (sedan 1856). r. 1812 i Luleå, /v/, d 
v Regemente-Pastorn vid Kongl. Wcslerb. Regemente och iitn 
Lands-Commmislern sec. loce uti Luleå, sedermera Kyrkoh. . 
Rånen 1 , / 

M IKi - p ' sh 1835 till PaM-Ad , Råneå (hos sin fader); 
Vacance-Predikanl och v Pastor, med pastoralvård ibm. 1843; 
Nftdnripreriik. och > Pastor, med pasloralvårdens handhatande] 
1847 uti Ofver-Catix; vice Comminister i Öfver-Luleå 1850 och 
tillika v. Pastor, med pastoralvård, ibm 1854; i 

1856 (med i.liu. 1858, men förestod tjeuslen hela liden 
förut); Pred. vid Länscelllangelset ihm tillika oiiikr. samma lid. 

IBHH^Hl 


■ Luleå Stadsförsamlings 

Pastorat. 

(Efter församlingens afsöndring ifrån Neder-Luleå, till 
serskihlt Pastorat enl. regi. af cl. 21 April 1868). Luleå Stadsförsamlings Pastorat. 

(Westerbottens 3:dje Contract). 

Posturatei, som af ålder tillhört Nciler-Luleå Landsförs. och 
vant dermed förenadt, uphördc i denna Annex-egenskap genom 
Kongl. Br. d. M , 1^68, och Luleå Sladsförs , ss. eget regi era dl 
Pastorat, erhöll anordning om serskild Pastor. Mer-LuM Landsförsamlings 

Pastorat. 

(Efter delningen och Stadsförsamlingens åtskiljande 
enl regi. af d. 24 April 186b). 
Neder-Luleå Landsförsamlings Pastorat. 

(Westcrbottens 3:dje Gontract). 

Af ålder förenad rued SLadsförsainltiigen i Luleå, upkoiti donna 
församling nj genom K. Hr. 1-St>8 % med den furtndring, «U 

1 AM v l ' ' . ss. egna särskilda Pa- 

storuter, erhöll» sina serskilda Pastorn Luleå. 2J7 De yngre Oommmulrar i Neder-Luleå LmdsfSrs. 2:o 
loco enl. 18H8 års nya regi.: ' 

M P , ^ nd * r °7" ,lin «» »ändring från hvarandra Ull S er- 
sk.Ma P«k.r.ter, med Stads-Comn.inis.ra.urens i Luleä indragning Kyrkoht rdar 19* ■^■■B Luleå Schola. 
mtm 


Luleå Schola. Söholan t Luleå inraUarlrc tfi^o i.n 
. nM '^ .. I,d,iaac * »odi lill en mmdre SMa eller Pe 

M.0 ...l; s r , alldcies mmm * med ^ *«*££ 

Ar 7fsn T.. ,orde likTål ,ler f » nnit * 

tit r? t : ra,lt ' ' Co " e P a ,A " dlc '»««,. 
n,„ c I L, L sLl r 'p" d ^^inge-reMdcnsets hrtflytt- 

'fr ii ,' ' "' el1 U,vi S ,ln '"e 1«64 lill ett fl*. Kln, lentl „.. 
i 7 ,. » ' gl W0W Pä real -''«^n), men 1871 lill ell cot- ■MHi 302 Lvtea. Skolmästare och Rectorcr: 

\lld. Wnrci drill)!). (1632 70). F omkr. 1599 fönnodl. i 
Builnns uti Helsingland och fadr förmod). Kvrkoh. ibm, Mar us 
\ 

Kan källode sip Ond . cflor modren, A ma Grubb, Borgmaslare- 
doltor ifrån Gefle. 

C > i ' (lo loco) i Skellefteå J62ö; Pedagog eller den förste 
Hrare i Luleå Sehola s a.. ^ f650 derstades (erhöll då 

nemligeri denna benämning i st f. P« dagog, som han förut vant) . 
Kyrk J 1670 

Torde dolt omkr. 1675 a 80. 

Han kallades, ss Comministcr i Skellefteå. Lill Hor Anden, 
och egde en spad rost, al Imlkcn orsak han flyttades ifrån Com- 
mrnislratumi derstades till Luleå Sehola 

Br I r kallade sig B man och Bttllemwum (af Bollnäs) 
oeh r t var stamfader lör Shnmingska sMtjfai (\ide Fan Is Ups. 
Frkest. Herdam. 1: 155). 

PetT. Zadl. TlirdinUS. (1670—73). Clr Rector Sehola? i 

Piteå sist. 

Clirfet fieorgii Elingius. H673 79). se Commin. i. 

loco i Umeå Lan ds förs. sist. 

Nic. II. FelleilillS. (1679 99). Se Past. sist i Ö. Calix, 
(I Stads-Commin. i Luleå). 

iDd. P. BlirailS. (1699-1706). F. i Luleå. Fadr Prestman. 
Coll. Sch. i Lmea 1698; 6/ må n-e i Lviå 1699. f 1706 I. 
befordrad tdl annan ort. 

fcrav, tiw «. Kl1 S .1 ", r L l T e 2 }l A,lti( l«arias förekommer sedermera i ^tock- 
JSLai^SJr" UtUn K å\ A»d. Hvnevs, som måhända ar 

Cfr 1'meå Scholas Lärare. 

Mag. Hans Petri Rockman. (1707-8). Cfr Conrector 

sist 1 Piteå. Lvlr 1. w Petr. Carl Alstadins. riros 10). f. omkr. 1 680 1 Raf- sad uti Jämtland. F \ ui . PnMnrs-Adj. ibm, sedermera Kyrkoli. 
Carl Is A ' i lin» 

8kohna*tm* i Luleå 1708: Kyrkoli . Jockmock uti Luleå Upp- 
mark 1710 f ibm I till annan ort befordrad 

Kyrkoli. i Briiuflo, /. Car A > hn märkes bland 

Anm. Namnet öcL tUtgten harled.-. iig ifrän Altta bi i Tunt S;n i»ti 
Mc lolpa t. 

Mag. Joh. Nr. Stecksenius. ri7to 22). cfr Kyrkoli. 

sist i Indal. 

Anm. Sti j uti Umeå 3 l n ii tamorten for Si t oeh 

namnets derivation. 

01. 01. Omberg sen. (1722-35). Se Commin. sist i Bur- 
träsk. 

Petr. Er. Sundberg. (1735-49). Se Andre Commin. i 
Luleå Landsfors. sist. 

.loh. Pel. Ilemelius. (1749-83). Se Stads-Commin. (der- 
jemte) i Luleä sist. 

Mag. Mart. WeStlillg. (1783-S). \. Skolmästare Se Coll. 
Sch. i Piteå (2 cl ) sist 

01. ReilllOrn. (1785—97). F. 1749 i Luleå Fulr. Krono- 
befailningsman 

Prestv. 1774: Sk Imästare t [.<! i 17ö.">. f 1797. 

SalOIUOn Grillldal jun. (1797-99) Se Coll Sch. i P.lea 
vid lista och Apol.-cl. sist. 

Fredr. Tillgvall. (ISOO— omkr. 10). V 1747 i Westeibotlen 
(Råneå) och fadr. Capitainen vid Westerbottens Regemente (Mrl 
Tingvall 

St. 1759; Phil. Cand. i Upsala 1772: Prestv. s. å. till Hus- 
predikant; Adj. i INeder-Calix 1779: Adj. i Bygdeä 1783; Capell- 
cller Annexpredikant i Degerforss 1791 tid d. \. Lmea Pastorat, 
Skolmästare i Luleå 1800; tjenstfri 1804. f omkr. 1810. 

En yngre br r \ar Commin. i Neder-Calix Vftrigptn 7\mjvall och 
ar/adrei u»r Oftei hofpredikanten och Faltsuperintendenten, slut- 
ligen utu. Biskopen i liölheborg Mag. M fogemartsm T.njr ■■ 304 Luleå. 


Mag. Joll. Slinder. fomfcr. 1810-10). F 1761 i YVrster- 
bolten (Imeå). 

St. 1783 och proni. Ph. Ung. 179.) i Abo; var anställd ss \ 
Skolmästare i Torneå 17b!) och ss «l o d:o i Umeå 1798, samt 
sedermera ss. vice Collega i Piteå (3 cl.) 1800; vice Skolmästare 
ilerum 1801 i Imeå; Skolmästare i Tornea 1806; Skohmlntare 
Luleå omkr. 1810. j 1816 ■*/, ss. Skolmästare i Luleå 
C fr Skolm och Reclurcr i Torneå. 

Mag. Joli. Is. Nordmark, cisie — 50). f. 1787 i Rödö 

Pastorat i Jemlland. Fadr. d. v. Kyrkoh. ibm, sedermera Prosten 
i Luleå, Doct. It. Nordmark 

St. 1804; Prom. Ph. Mag. 1809; vice Collega i Piteå Trivial- 
Schola s. å. ; vicar. Andre Lärare i Luleå Schola 1812; ordinarie 
Andre Lärare s. å.; vice Skolmästare eller vicarierandc Reclor 
tillika under den långvariga Rectorsvacansen 181G. 

SkohnOstaren började vid denna tid benämnas R tor 

Vin. Rector Schola i Luleå 1832. 

Tjenslledig 1837 (med Collega 01. Edling till vicar. Rector 

1837-48). 

Speciminerade pra?sidendo 1821 i Hernosand Tor Rectoratel 
f 1850, efter en nitisk och verksam tjenslcmannabana vid 
Scholan. 

Collega Schola? i Luleå Mag. Za / . Nordmark, f. 1788, Prom 
Ph. Mag. 1809 (jemte denne Joh. Is. Nordmark) i Upsala, och 
vicanerande Andre Collega i Luleå 181G, t omkr. 1830, torde 
varit brödren Farorodren var Phys. Prof. vid Upsala Asademie 
iforul Math. Prof. vid Academicn i Greifsvald), Mag. Zach. Nord- 
mark, f 1828. 

Mag. Dan. Haqu. Forssberg. 0851-55). f. 1821 i 

VVesterbotlen (Luleå). 

^ St. 1840; Prom. Ph. Mag. 184!) i Upsala; v. Coll. i Hernosand 
s. a.; v. Gymnasii-Adj. 1846 ibm; utn. Coll Sch. i Imeå s å ; 
v. Coll. ilerum i Hernosand 1847; v. Gymnastik-Lärare tillika s i 
derslades; Rector Schola i Luleå 1851. f 1855. 

Mag. Carl Joh. Backman. ( i855~). f. 1822 i jemtiand 

broso). Fal, Rect. Sch. .bm, sedermera Kyrkoherden , Sunne 
(Jeratlands) Mag. Gunnar Backman r 3 3 

st. 1839; Prom. Ph \i afr ma* t ,; , 
r,,.re„ 184a, dl ha„ h, J 5\ * ', ***• r « ,e "«- «— 

dels ss. »ice Colluea 0l |, 2 n . ■ . 5 * tle,s "• Ree,or 

CaH C1854); Un^L. Lt i ZT" l Ti **"" " ° rd '" 
Haparanda s. å . , „.,„ (a ' ' ' £ ^ -* • Co..., 

Disp- pnes. , Hernosand 1850 for Re„ oral j n H ., 
nytt dispnlationsprof 18(J0 f„r denna i Kra d ' u p. * 

Läroverk uphojda Reclors-tjenst. *'* E,en,en, * r - 

Utg. upsateer i Formtord Litterair T.IA,.,, « 11 

d»nde f u' '' ' Her,,USa ''' 1 ' Jl ' r ha " - C '^ ^»ert- 20 
wmm^mmmm I- nl&$. 307 CoUeger och Adjimcter: Inil M.rol i L n,mra ^mUtare vid Luleå Schula. 

Ina. flam (»rubb. rjeaa ?rh «„ ci . 

" <U) Sc Skolmästare i Luleå 

En Rcctorn \i<| denna c. -u. i i- 
ordnades omkring (810 ^'"'g^mle Oellega Mtlför- 

r, laP og,. „,„ a 67 Ä:r OI ,sr rss- 

S. H Vflj och Ktwronnkriffarcn 

,,Ä • , °"- k "«*»* "«« ** *-« i 

01. Edling. < 1833 - 48,. F. .601 i l - mea . , ,,, Kädärs . 
pedanten ,! v. fl» vid Umeå Landsfcs ena Sacellam sTr- 

srwsr ' Bje ""' s • rr,,s ,c " Kyrkoh ■ *«£ 

St 1821; v. Collcga i Luleå Apologisl-Schola 1826; Coll m 
e»er Ané-e Lumre ibm 1833: vice Reclor 1837-48 (lör Joh. L 
Nordmark); Prestv. n C h t 1848 

En yngre bror var Collcga Sch. , Östersund K . . f 1S5& 

Mag Sim. Brandell. ci&m-52>. se k k m, i Skellefteå 

Moral iWtbyggeri och , Själevad i Ångermanland). 

Mag. Kfusi Gottfritl Calvagea. (1856-59). f. 1S29 i 

ilcmoifatifl. / Slads-Coimniii. i* m , sedermera Cuntr.-Prosleii 

««* Kyrkoh. i Luleå Lanckrörs. DocJ. t>e!»> Cahaqm. 

St 1847; l'h. jf Rfi r. 1854 i Upsala; v. Collet-a . ilernösand 
H»4— ob 3 r , i Ll;!lU s> a . vice Reclor (bm 18 - 7 yarlrru| . ■■n 


30fi Li en Ijenslledig 1859 hoslterm . ; erhöll p. b alNkcH 1860 ifrän denna 
sin CoIIega-tjensl ; Lärare w<\ Nya Klemcntar-Si holan i Slock- 
holm f85P. 

Jacob Gran. (1859- 65). F. 1804 , Westerbolfcn tPiteä). 
SL 1823 i Upsala o» h hade redan da \icarieral 2:ne terminer 
\id rmeå Schola, höstlcrm. 1822— hdslterin. 1823. 

Speeiminerade pro evercilio 1825 och skref pro gradn plulo- 
sophioo vid Academien 1829, men hade tillika vicarierat ånyo vid 
förenämnde Umeå Stads Lardoms-Schola år 1827 och en termin 
1828. 

Fortsatte sina studior till Philos graden vid Upsala Academi 
1828—34. 

v. Collega i Haparanda 1835; v Collega i Piteå 1837; uti Luleä 
i samma egenskap s. a.; Collega i Haparanda 1840; t. 1. Rector 
Sch tillika 1846—7 et 1850 vari.; Collega Sch. i Piteå 1851 ; 
ColUga i Luleå 1859. f 1865. 

Den skicklighet och karlek, hvarmed han u tö f va de sitt kall 
och handledde ungdomen vid de norra länens Scholor, der han 
var anställd, gjorde honom vid sin dödliga bortgång lika allmänt 
älskad som saknad. 

Anm. Flera Lärare tillkom Seliolan i Luleå 1859 (se ofvan p. 307 

Mag. Pehr 01. Eden. (1859-67). Se Recl. Sch. i Piteå. 

Mag. Fredr. Ang. Björkman. (1859-67). f. 1832 i Bro 

(Roslags) Pastorat uti Upland. Fadr. Prosten och Kyrkoh. ibm, 
sedermera i Simtuna, Doct. Carl Fredr. Björkman. 

SL 185j ; Phil. Cand. 1858; Collega Schola i Luleä 1859 (sedan 
han förut s. å. tjenstgjorl ss. tillf. Collega vid Söderhamns Peda- 
gogi); Prom Ph. Mag. 1860 i Upsala; utn. Collega 1867 vid So- 
dertelje Läroverk (2 cl.) af Strengnas Still. 

Mag. flaiir. Ferdin. Hallström. (ie6i). f j828 i We- 

sterbotten (Luleå). 

St. i Upsala 1847; Prom. Ph. Mag. 1857; Larov.-Adj. i Umeå 
1860: Collega i Lnim Elementai-Schola 1861. 

Ärfte* utnämndes sedan den 31 Oct. s. å. till Lector i 
Math. och Naluralhistorien vid Högre Elem.-Laroverket i Fahlun 

Cfr Umeå Läro\. Adj. 

Mag. 0U() huritZ Holm. (1861- ). r. 1835 « Sjalevad 


/,» 3t) r » ni. Ångermanland. /„ v <<,ntr.-P, osten och Kyrkoh. ibm samt 
L01I. hJ Kongl Wasa-Ordm. Mag Carl ./ j/ 

SL 1855; Ph. Cand. . Upsala 1860; Kxlra Lärare i Östersunds 
Klemenl^Laroverk 1855; v. Lector i Umeå" (i Lalin och Ph.lo- 

^ ,l ; ,) ,8 f j; ' ; ' s ' i Hwl, Geografi och Svenska) 

I8bl : v Lector ibm 1870—71 

.»ÖB. Sallli.1. ,1863-,. K . 1833 i Ovikc., Pa S . t .rat i j«i- 

land. 1'wir Bonde 

SL 1855; extra Lärare vid Östuisunds Elcm.-Schola 1857 ^ 

Mj. '«"" l«| * y .11- 1860 och t ,S ; ,, „,,„, 

lefvande språk) 

Mag. VJd. Perdiii. Holm. tim : ,. F . 1834 , sj,,i t . 

i \ngermaiilan,l. Faét Prosten och Kyrkoh. ... n, Vi »» < j 

Holm ibm 

SL 1855. i Coll. i Lmea 1856; Ph Cand 1865: vicar. Län» - 
Adj. i Hernusand 1866; / j E j ,, |hlh % 

Glieiiii och Physik) s.a.; var tillika s. Tecknings-Lärare ibm l* ( 
-70; Collega i Örnsköldsvik 1875 

Cfr Örnsköldswks Colleger. 

Mag. And. .loh. Häggmark. nseo i f 1835 i Gidei 

S:n i Ångermanland. Fadr. Kyrkoh. ibm Mag. .!,, / // 

SL 1856; v Collega i Luleå 1863: Ph. Cand. s. å.; C llega 
i Sundsvall (i Grek. Svenska och Latin) 1864; .S i //, 
1869; \. Leclor ibm 1871 vari. 

Carl flagn. Hjalmar Alaric llelleday. ns7i ) f. 1^44 

1 Upland (AtlelsoL /• Pastor. 

St. 1865 vid Nyköpings Elein- Läroverk; t vdjuncl 1870 och 
Adj. 1S71 vid Lultå H • k / , 

^Var forsl \. Adj. vid Strömstads och Halmstads Elem-Schola 
1867 69, och har ock ss. \ Leclor i Hernosand liingeral l^~l 72. 

\nders Benjamin Liutdblad. H873-). f 1-47 . Småtand. 

St. 1867 i Wexif»; S. M Cand Ib72 i Upsala, med aflagd 
D.nussions-ex. och Pract. Th. ev inför Theol. Fac. .1».,.; vicar. 
Theol. Leclor 1P73 i Hernosand och vicar. Adj vårt. 1R71, 

A/ l Vlli L !l F ' I 1^73 in Ocl. : tilltr. 1874 

hostt.; absoh. Prcst-c\ i Hernosand 1875 in Juli. 310 / i te i. al, Carl \\i$. Frcdholm. 1676—). F l c 40 i Wosler- I n si 18(50; Pro* Ph Mag |é ,0 \«l). viJ Nyköpings Högre I rtiuMi l;n-I-.no\n k |ftr| . .i / « c ' r ' '" . " Watli h Physik). s. \. IIjelfslrBm. H87e f. 184?. 

S, |8t>7; Pltil. Cmu\. 1873: vicar M mJ öiuomumU Mr,n.-L;u,»v. 1374 (i Mall), n. ml: « i , / 1876 * • i i (i f. |ä< nid ffsgre Etm, »lar-Mrcworket i LuUå 
««"*"Md P S dess reallinie 1864; cmplettemd. [V. l\ / a 

(I ahl " I' 1 ll i' cla tiska linjen 1871). 

8 II. (sedan 1656) se Becfc. Sch. Mag, Cérl Joli. Backnu 
lörul slvolm och Rectorer i Luleå Le c tor ti: 

Mag. | ; ,rs Galir. Kilssoa. r* c , 864) i 1933 i sks.» 

";';• ' "'V »' '-'^ v f „,. i 

...h Skilvarp ,„ ,«. Mag. s A/ 

SI. 1830 11 Lund; |. 11)m ,.,, „ ibl)l 
roy-k... , II,.,,,,,.,,,,, I85B . ..,,,, .,,,,.,^,,,,801.. '(,,;, 
LuWlSM; , I...,,,., • i Svenska spr»k*. ,id „„„,,.,., ^ 

'' »1 Spanska Romansernas Historia (1858)- 
t,.s„ls.M i Tidn. Fäderneshmdel »a,,,l , Itrda Tidskrifte, 

•'»'I'"'. «fvers. Mn Anglosachsiskan (Kö, h. 18,4) 

SpecinMMis of King Alfreds proverbs (d:o do)- 
Eli Svenskt -Engciskl Lexieon (187.,, under arbete). 

^M&g. GullbraOd KIOWSSOU. ( 18M C),. F . l835iWerm- 

SI. 18:.:,; P,„„,. Ph . Ma(r , , 803 , y , 

Lärare , atl ,c,„. och Physik vid Högre ElemJtar-U^erS 
l.psala 1-00; v. Aln;111 ls vi(] phjfs K;)l)iMl . |lel |lim |86 

' ' „" „ 7 ' ti*Mm& t 1 , 864 ,,,,., 

<•-<! Högre Ele.n -Läroverkel i Cartoad 18(59 „ „ , „„,„;.„, 

Mag. Ang. Hallri.1 l.öimegi en. nsri , k. 1842 , w, vm 

St 1860; Prom. Pl, Mag 1869 (Phil. Caud. 1808 och dian 
pro gradu .869); Spoci u-rad, pra», i Hernösand for £.5, 


I 
lb?l ' öfver fimnel k s ' ;l ^ ' ^ Runeberg, 

uti oJY* isätt ning '' Grekiska; vicar. och extra Lärare vid Högre 

Khuuiil.r-I.Tovcrk JsbS, ln;.ribhin.l Luleå (IbTO): £.ert I ti orti 
i vid Luleå Högre lileni.-Liinm*i k 137' 

Mag. 1'l'lir BjÖmluml. (i 872 ) V 1837 i Smaland (Wi- 

singsö). 

M IS58 i Upsaia: Prom Ph. Mag. I Stil* ibm; v. Lecl. i Wexiö 
1869; \ \il| 1870; Leetor (i Historia, Geografi och Svenska språket) 
vid Luleå Högre Elciii.-Läi orerk 1872 (ined tjenslgöringj ock uln. 
och foefullmagtigad Leclor Iö71. 

Mag. Herman Wåblaoder. (1872 76). f 1839 i .Norr- 
köping. 

Si. »857 i Upsaia: Prom. 1*1* Mag 1869 iluii; v. Leclor i Wexiö 
1870 (cliir I terminers prullasniug vid Upsala Högre Elementar- 
Uroverk 1868 liösll och 1869 hela året); T ' vid LnU \ fl 
t i 1872 (Mathutu. och Physik). 

Sökande till Malhev Lrrtioncn i Hernösand 1874. 

/ 1/ H & / i Hernösand 1875, med lilllr. ld7o 

llOsll 

be Matii. Lett i Hmiosand. öf ver-Luleå. 20 : 
■■H ■■i ■■ - « 

Ofver-Luleå Pastorat. 

(Westerbottens 3:dje Contract). 

'' ' r s <>»' hörer Ull de nyare, stillades 1827 och 

erhöll mii först ii Pustor 1831, da del alsöndrades ifrån del gamla 
l- ,: ' s/ ' ' ' « Pastorat, som Hor före iill skillnad 

ifrån delta nya Pastoral kallades sodan N / 

(' ' / liärslädes inrättades samlidigl (1827), mh hlel 

da afven den ma al de bftdn gamla Luleå Landsförsamlings Cum- 
minislrarne i dess ställe indragen. ■■HHaMMi 
I 316 l fr er -huka Kyrkoherdar: 

Eric SjMfltg. ( J831- \2) F. 1778 i Medelpad 

SI 1S00; Prcsiv 1803 Jill Predikan* vid Gåhlsjö bruk uti 
Bulheä S.n i iugertiiaflland ; Vidarspred uli Olverlannas Sacellani 
af Bolhcå Pastoral 1611 ; vice Pastor, med pasloralvard någon kor- 
tare lid. 1812 tid Aordingra ; Adjuuct i Gudmundrå s ä. ; Ilog- 
måSMipred. i lleinösand s. a.: vice Co tu minister och vite Pastor, 
mtsd pastoralvård derslädus 1813; uce Pastor i Haggdfmger 1814: 
Co m minis ler i Ainas IRlfi; tttu fArste Ky/knUrd,. i Ujvet-LuleÅ nya 
Pmt rai uti Weslei bollen 1831 f 1812 

Kyrkoh. i Finska nationella församlingen i Stockholm, Adolf 
• s ■ ar en 

Skoas Pastorat (orde van( födelseorten. 

GIV Hogmassopred. i Hernösand. 

Illders LÖWrilg. (1842— 55>. F. i Wcslerbotiei! 1799. 

St 1821; Prest\. 1822 till Pasl.-Adj. « Piteå; vice Pastor ibm 
med paslorahard 1823; uln. Slads-Cuiiiiiiinister i Luleå 1826; 
hlilr. 1827; erhöll v. Pastors fullmagt 1836; Kyrkoherde ; öfver 
Luleå 1812: lilllr. 1843 

Har. ss. Pasl.-Adj. i Pilcå, förestått, 1826 en kortare lid JPHeå 
SM och ss. utn. Slads-Comminisler i Luleå, haft pastoralvärden 
i PiU& S s. I, sainl sedermera 1828 vicarieral vid Luleå Apohaist- 

' jemle (jenslgoi ingen vid Slads-Comminislraluren derstädes. 

Var Ke ) ilas ss. utn. Pastor i Ölvcr-Luleå vid Prestmötet i 
Piteå 1842. * 

t 1855. 

Carl Pel Gcllcrsledl. (1856-69). F. 1810 i Hcrnösand, 

I adr. Teiingjiilare. 

St. 1828; Preslv. 1835 till Pasl.-Adj. , Berg uti Jerntland, v 
Pasi, med pastorahfird ibm, en liten tid 1839; Coinministers-Adj. 
i Altmar vid Tnna Pastorat uli Medelpad 1840, v. Coniminisler 
>bm 1844; v. Pastor i Ljustorp 1845; v. Pastor och Adj. vexelvis 
i Anmidsjo » Ångermanland 1847-57: Kyrkoherde i Öfvev-Luieå 

• *crn °, °S' ss vicc Paslor » pastoralvärdcn ibm 1857; lilllr. 1858. 
T lbo9 8 ss. Kyrkoherde i Öfver-Luleå. Öfver-Lulea. 3I? 

Kyrkoherden GelUrstedt för*>naa Q . . .. 
r J u k j , »orenade nit och allvar i sitt kall var 

\anfast och broderlig samt h«ri~;„i ,, ' 

of mång. vänner * ° r ' B,Ck "' V " l(len **°° ä °<* •»# 

e» r med a* m G; „ nhim ((MW4r u j, maanå) . 

Medjorc.dacjue med G. till ftf v «. T ..!*« n . , . 

Helin..... Kyrkoh. i Öfvcr-C x h I K „ l "'I ""^ !' J 
minister . Skellefteå. ' ' F Blberg ' *'• V " v,ce Con - 

St. 83o Prcsiv 1ft36 till IW.-Adj. i Wäm.Ss; Nädärs- 
precl vid S.«dh.«n , Ned,r-L«leä .830; ci.1n.-Adj. ita Zl 

£ S B r £? m7 ' Com,n,n,s,er • ****** ™*t 

£■ So 7,„' ; ,8o b e p "" r ' TJ T - *! ' * e,,er - 

/;, 7 . . „ '" löbb " <0 i dcrjemte; utn KyrUhtrd, « 

Ofver-Lulea re,j Pastorat d. 27 Oct. 1870, lilltr 1672 

JfeA* ^ uti Umeå Socken ar namne.s och slaglens aldsla 
stamort, der den först kallade s,g SUeksemus 
Cfr Commin. i IVeder-Luleå Landsförs. 
' wm HMBH1 ÖJver-Lvleä. 319 .loll. Palll^reil. (1828-40). p. 1792 i Öiver-Tornea Fd 
Pasl.-Adj ibm, sedermera Prosten och Kyrkoherden i Juckasjarvi 
Uti ÖIVer-Torneä Lappmark /* / Pahnyrcii 

St. 1813; Prestv. Ibl9 till Past.-Adj. i Luleå; Vacanse-Pred 

182* ibm tefter Doel. Is. IWdmarks dud>, / « ,r c t , u3it x 
Lut, ( nya Comministratur to28. , L 1840. 

Israel Näsvall. (1840 63). F. 1784 i Ångermanland (Sol- 
lefteå) 

St. 1805 i Upsala; Prestv. 1809; Comminisler i Piteå Andra 
Sacellani, Elfsby, 1817. 

Frångick tjensten och afsalt ifrån Prest-Embetet genuin sus- 
pension tor Ijenstefel 1822. 

Skolmästare 1822 39 rid kongl Maj ts \erk och besittningar 
i Norrbotten; Nådårs pr ed. i OUer-Lulea 184U, sedan han året förut 
återfall Prest-Lmbetct ; C tutrr i o ei f> ' s a . tillli 1843 

vice Pastor, ined paslorahard i OUer-Lulea Pastorat tillika, 1841 
—43 (under Er. Sjodings sista sjukdom och efler hans dod, under 
vacansen). f 1863 ss Commin. i Ufv^r-Lulea. 

Oxft ined Lov Ndscali 

tall Plliljp SellOllfeldt. (1865 ). F. 1835 i Weslerbotlen 

langei ) 

St. 18d8, \adaibpred vid Ahlnu sacellani al Sköns Pastorat 
i Medelpad 1862, eller s a erhållen ordination, Past -Adj i Umeå 
1864; ( i ö in Lultå 1865; tilltr s. å.; t t. \ice Paslor 

tillika, under PastorMaeansen, uti ÖUer-Luleå Pastoral 1809—72, 
utom kortare tider förut 1803, 1866, 1867, 1868 och 1869. 

Föreslagen till Byskea Paslorat 1874 (2 l.)j do till Wo Pastorat 
1875 (ensam sökande). ^^■■■■■■■H Lycksele. 


21 

w^m m 3Z&& wmm Lycksele Pastorat 

(Södra Lappmarkens Contract). 

Pastoratet Sr d«l äldsta al Lappmarks-Pastoralerna och bil- 
dades omkr. ar 1600. 

Det hade, före denna tid, j nff ftu j Umeå „,,, AnuiulsJ0 Pa _ 

slornter, under hvilkas Pastorer deras territorium lydde. 

uh,t " i ( ir H*rWI lydande «. Annex sedan omkr. »840 

Pastoratet hörde före 18G0 till n ,. Hen /,,, c ■ , fraU 

S ' s '»• filtad 1619 af Aeademie-Caneella.ren i 

Upsala, Mag. ■' sk och ämnad ursprungligen [or Lappalhno- 
gens barn i Piteå, förflyttades (ill Lycksele 1630, och 1807 (dl 
Tärna Capelllörs. i Slenscle. (Ir Piteå Scholas Inledn.; cfr it. 
Siensele Pastorats Inledn. 354 I yr k /' Ki/rko/n ? dar: 

Nils Joli. Sundclin. ii840 ;. h 1808 i ^rjopiougs Pa- 
storal 1 P 1 1 1- .1 Lappmark / '/ k\rkoh. ibm V » s uMin. 

Si 1828; PresU 1M1 i Upsala lill Past.-Adj i Lycksele 
biträdande vid pastorsvården ibm tillika 1832; \ Pastor, med full 
pastoral värd, ibm 1836; A >■ > <k > I IP 10 

/ vid Sv. Missionssallskapcts Scbolor i Lappmarken f 

ä. ull 1862 

A 1 / r- . ( i samma Sällskap 1840. 

h< . ss Pastor i Lycksele, vid 1M2 firs Prestmöte i 

Piteå" 

i i Södra Lappmarks-Districlel I852 64. 

1.(1 1 t i i Sällskapet för n\liig«i kunskapers spridande (sedan 
1^47». 

d:o i Svenska Trädgårdsföreningen isedan s. å.) 
d:o i llernösands Stifts Bibelsällskap (sedan 1856). 
do af kongl. Wasa-Ordon (sedan 1859,). 
C tir Fr t i Södra Lappmarkens Conlracl 1 800 ( ten • ■■: i 
denna egenskap, i anseende lill Conlractets stiftelse vid samma 
ars .skedda Gontractsreglering). 

visade sip Inspeclorskapet \id Lappmarksscbolorna 1P62 (der 
han ork en lid 1851 egde förordnande ss. Lärare vid d. v SkyU 
teanska Lappscholan i Lycksele). 

Erhöll p. b befrielse ifrån Conlractsproj>t-E\pedilioiitn 1863. 

n tiedig, med t. f. vice Pastor, 1865. 
Utj Undervisnings-Tabeller på Lappska språket; 
do Nya Testamentet, ofursall pa Lappska språket, med be- 
arbetningar (i förening: med Skolläraren J. Mörtzcll lS-^2 54). 
do Bidragit med bearbetningar i 1«40 firs Lappska Psalmbok f\ h<tie. 326 1*04 


im- t a pel I et I kr t risk (under Lycksele Pastorat). 

Ca) ettpredikanter : 
Uli l|8 Sun.lHJII. (IM') 61). SeKyrkoh i Stenaele. 
*IIgU«li» SUHdén. ,1861 66J 1- , Medelpad rlJMlorpi 

si. 1827; PresU 1828 lill Commin-Adj i Hassjö; Pred och 
Skollärare vid Hörneforss bruk vol U,*,ea" Pastoral 1*lo ,| X11 | 
Slrömback ibm tillika 1643; t ,,«//, 

a 1&61 (med lillir j 

* s ><• »...de dessuloin (liden 1829 10) tjenslgjerl » (, 
miii.-Adj i Nordmaling (1829); ss. Coromin.-Adj nch Vac -Pred 
»Pilel EUsby(J833j; s> Cominin.-Adj i'Nordmaliiig iterum (s 
PS. vice Coniinin. .1.... tl&38), .samt ss vice Pastor . Gruti Isunda 
(1839) 

t 1 866. 

Carl llig. ISptHRd. 11860 74). F. 1841 i Westerb. tUmeåj 
SI. 1861; Preslv. 1864; Past.-Adj i Skellefteå s 6.: Past- 
Adj. i Wilhelmina 1865; vice Pastor och Skolt.i i Lycksele I» 
t -peUprmi tillika öhrtnitk al Lycksele Pastoral 1869 

/•"«Wo «n till BNskeå Pastorat 1874 (3 Ii; utn Kvrkoherde . 
Bjskcå 1874 |fi ,,. 

Se Byskea Pastorer. 

Uel Fredr. Westerluml. am f. 1845 i Western 

SI 1867 . Stockholm: Presh 1872*1,, efler nflagd Presl-ex 
nii Hernösand, med dispens tf v <u\ Dim.-ox och andra Acad. ev . 
I psala Past.-Adj. i Wilhelmina 5 a och biträdande Adj tillika « 
Dorulhea 1873; %. Pastor med pastornlvård . Wilhelmina s å . 
Past-Adj 1 fcsele 1875, med biträdande pastoralvard, samt A ej. 
tillika 1 Dorolhca. 

Eger befordrintfsråU mom Stiftets Lappmaiksförsamlmgar 

Utn. Capri '/predikant < Öhrtrtsk vid Lycksele Paslorat 1875 Sept. 


^■■H ^^^^■■B ' långsele. ^■M Långsele Pastorat. 

(Ångermanlands Vestra Contract). 

Pastoratet hörcr till de llyaslp od| j 

te.se, p Kongl. Br. a, d . 29 Kov . f m> JVtt 74 och £ 
tog su. torjan ,„ed både /taft, <|, CwBM(Mtto . 

Det borde af ålder förut „ll Sollefteå Pastorat, jen.te sitt ,„. 

nex, Uranmge. 

Annexet är: Oraninge \) 21 
33ö 1 ijiielf. i 331 Kyrkoherdar: 

Urs Uidell. (1875 >. I 1341 i Ångorinanl. (Häggdfinger) 
SI 1865: Prestv. 1803; I' usl Adj. noii setlnii N*ifiiirsprecl ined 
pastoral vÄrd j> h uti Björna; CnpeiJpred i lloloiö al SäTvars Pa- 
storal 1869; \ Pastor tillika en kortare tid i Sälvar 1870: Gom 
minister i Sabia 1871; \ Pastor tillika i b ni s a den 1 I «Iji till- 
förordnad ; utu K J i > , 

Annex (jraninyt. I87j in Maj med Ulll. mil tillträde genast 

Cli Sabrä Comministrur. Commmistrar i Lmigseic I astral vid Gran inge 

< omminislraturen i Graninge stiftades V \ san.. na gäng med 
LängsHe Pastoral 1867 och tillsattes IR? \ 

FrailS Ibrah. Bliv (1874 >. I 1846 i Eds S:n af Sol- 
l.ttea Pastoral i \ngermanlaiid. / - \ Nädftrspred och vice evlra 
Comminislcrn ibm. sedermera Högmassoprcdiitanten i Hernösand, 

Si 1865 och prestv. 1869 * , (jemle t,m äldre bror Anders 
Pasl Adj. > a i Degerforss i Weil rboMen: \ Pastor ibm si a 
langpred. vid Länshäkte! i Hernösand 1870; tillf. Ilögmässoprml 
och Adjunct vid Domkyrkan ibm tillika s 5 Brukspred, vid Gra- 
ninge 1872; vice Comuiin tillika i Lfingsele s. &.: i ■ \ 

1 ' ( - ir ' ' I t t 1874 i ni 1 ebr.j: lilltr. 

v a.; vice Pastor tillika ibm s a, till 187} in Juli. 

Gift med en ( ( Brukspatrons-d. r fr. Graninge). 


^H^H 


I öf ånger i- 
I 
Löfångers Pastorat. 

(Westerliottens hsta Contract). 

/trätet horor till de äldsta. Vltiiiiistone omtalas Socknen 
långt (öre Reformationen, och ansågs orten ega helt nära Paslo- 
råtets nuvarande kyrka, redan ■ elfte seklet (1000— UOOj ett tia - 
oapell, som höll sin serskilda Socken- eller Kyrkopresl och Själa- 
sörjare; ty kallas ock en liten sjö. som lag der ncdanföre samma 
capell, pä den s. k Selsbergshöjden, annn i dag fördenskull 
"Kyrksjön*. 

Bygnaden al stenkyrkan företogs, ss. man iörmodar, likväl 
icke långt derefter, omkr. 11G4, och skulle hon ock da blif\a 
samtidig med P>\gdeå äldsta kvika i granskapet, hvars ålder an- 
tagos vara 11(3!). 

Lo/anger benämndes mim 14 l J0 i ett biel frän Kvssarna till 
Sv. Riksföreståndaren Sten Sture d. a., '-Skellata 1 - (Bjureklubb och 
orten), antydande, att det hörde till Skellefteå (Hulphers Westerb 
|> g. 70. not. m. 

Dessutom liar man sig bekant om ortens fordna förhallanden, 
att namnet u Laufengjui- (Lötanger), af Lauf (löf) och Angur (vik 
1 skar), fanns på den äldsta mindre kyrkklockan, och att Löfån- 
gers S:n af\en 1482 nämndes, ss. hörande till den d. v rike Ip- 
sala Erkeb. Jacob l loilaningar, -j 1522 i ilen höga åldern 

al 100 år. 

För Löfångers kyrkas höga ålder ifrån 1104 (framfor 1404 
och 1761, som en del anse norra gafvelns årtal varit pfi gamla 
kyrkan, som ännu 187G står qv;ir och begagnas efter mångfaldiga 
reparationer) tala tor ölrigt del oinvandelse-lag, som Kon /■' 
/V, den helige, i förening med sin van, den fromme och om 
ehristen domen forljeute Erkeb. Henricm > i några år förut 

firetog emot Esterna i Finland, desse sednares härjningar på ku- 
sterna af Skellefteå, Lof.mgei och Bygde.i, hvilkas Sockengrins- 
bestämningar naturligtvis annn \oro mera obestämda, Kon Carl 
Ml Sverkerssons kända nit om kyrkors bågnad, hvilken lefde vid 
■■ ■■■■■■I må 33C Loj ånger. denna lid, samt nödvändigheten af att ega ett läste och försvar 
emot desse fiendtligheter; ty begagnades, såsom man vet, i de 
äldsta chrislna tiderna de gamla ston kyrkorna af Sveriges christna 
innevånare tillika till fästningar emot fienden. 

A ii ni. J>en af Kyrkoh. !Y1. Dahling ar l7G-i omgjutna ofvanb. mindre 
kyrkklockan hade denna åldriga inseription: "Hele Maria baud tur Laufeu- 
gjur- (Heliga Mana 1 bed fur Löfånger), och till minne af en kyrkorepa- 
iation under samme Pustor, förmodas det ena årtalet 1764, af de ofvau an- 
förda, vara inristadt på yttre kyrkväggen åt norra sidan. ' 537 Kyrkoherdar (före Reformationen): 

RigVaMllS. (1374). Födelseorten obekant 

iMiJörtte /W och Sjalu r , „. 13?| 

Jorde kommit frän l, pIaml , der h , M wi| p 
. Nlm* foinkr. J3 6<„, san,, Hospitalsförestandare tillika i Enl - 
(»ing mU) och sedermera (omkr. 13G8) Canonicus (Kyrkoherde, 
, ihnrsttma Unun.cat vid Ipsa.a Domkyrka, sand derelr C ^ 
nuHis v.d Gryllab) 1370, en Canonio s. a. inrättad af trkeh Z- 
gerns Oregon, , Lpsala (se Fanls Up«|. Erkesl. Ilerdam. 3 del 
pag. 184 der han k» as Hagyaldns Petri och var tro,, samme mm, 
cir il. ö del. pag. 137) 

T«n. anser honom lefvat , 15 seklet, oeh skulle bun del ock 
enl. olvammrorda årtal, gj r| tv lelde han trol. någon tid älven 
m , 400- talet; men har LoHngers kyrkobok och anteckningar 
hans tid ,11 12 seklet, som således skulle ofverenss.am.na , det 
närmaste både för tracapellskyrkan på Selsberget oeh för sten- 
kyrkan, och kan olikheten for Ragvaldi lid hos T un och i kyr- 
kans böcker svårligen förklaras, om icke har funnits 2:ne IW- 
valder. *» 

Anm - L , H j ° ; '' ; *** belåget r »bekant så framt det 

? a T\T^\ H ÖÄI,8er (GryUl vgd LaW 

å i Jr " KUr II Ä T ■ 1V f r J em , tfi * ' , U, ! ,rka ' dKt ,larraastc k ? rkl 'vni fif- 
•K? GriUabj. '" S a " rara en deiivalio » afYirillsby 

vara U ' 'ei lr r J|5 !S ft t Ks / k ".^ ld 1- Risberget, 1, der .åses 

•?rl ', , 1J Mklrt» bJJrjM, torde fur närhetens skull begagnat 

ud aerskild. ||«,i ;,lvn, etter „. v. stenkyrkans upbyggande, son» inan 

således .kull, anse var. frän w„kr. 1164, oeh har man amiu i sednaro t, 
tior, 1/88 oeh löb0 : runnit tömningar af bjelkav och livalf after iraml t 
eap.-llet, der man nu i» kyrkogåxdsruineii har en tr l anlagd oeh 

der ( nnm.nisle.-sbostHllet i I .r au, ingen har sitt vari;.., 1 

Kyrkoh. /ta#iuddus begrafde, ss. Pastor i Lötänger, i träkyrkans 
kyrkogård, llersen Falesson Bure, som btifvlf mördad af Kusarna. 
Delta skulle då skett omkr. 1400, ty borde denne Bure till den 
ifrån 1 2-talets början historiskt bekante Falc Bures sednare all- 
Ungar. 

Raqiviih di < obekant II XM l f ånger. Kyrkoherdar (efter Reformationen). 
Kriciis Olai IleNiiig. (omkr. 1530 >S). 

Förekommer sa > t K de < / fe/t. /? 

n, omkr 1j30 f ibm 1558 ,3 ,.. som nedanstående anteckning 

utvisar. 

Fl ' 1 torde vara (■ r eller // jland 

Anm. A // skänkta till kyrkan J m /» U 

It J •'. h på tttelli if samiua b i 

■ / w* / </ t t t h 1 olat 

// i I u. 58. die X Hl 1 

Kn Pastor ai lika namn (Eric Ola H us) befinnes vari I i 
Ö Uer 1 l pland 1560, j 1591, men \ai således en annan person 

KetrUS Oestlionis. (omkr. ISeO— »8). P. Irol. i Wester- 
bolten omkr 1535; A / / 10(30' imderskref ( 

/ / . i 1593. f 1598 

Anm. 1. Mus i .årighetei i » als. på i for att denne 

ra e i»ei i >ui Kvrkoh. J it . ö t m ut» 

i) i åker i \i " ruianl.iiul. i..t Pro si Kordingr i uifisti dei 
anta < I 2 i ikilda |» rsow 

A lim. ?. Vål O t U*ttitmt, 9S. lian ock Kallas) \ ai sanmd I 

lusldtjtail mud / n l uti I raefi S n, gum ani 

i // li\ilkas _/ ' /. i Goinmin»tein och v. Pustoi 

ii £ i mi(i:i Kyrlcoh. i ItergHJu i Helsinglftmi, fanus l Cl 

K rkoli i 'i ncli Nordingra uti \ gennanhiud. 

tlirisiophoriis 01. (Jeslricius. (1598 — IC39) f i Eif- 

karleby uti Ueslriklaud omkr. 1550. 

Kongl. Morpredikant 1578 i Stockholm; Kyrkoli. i Alunda i 
Uplnnd 1581 9b: Riksdagsman 1590 i Stockholm; A t herde t 
1 lagers Pastorat uli Westerhollen 1598. , 1039 SS. Jnbelprest 

Kongl Hofpred. Chn t Olai reste 1585, nppa Kon Johan 

III s befallning, uti Ångermanland, Helsingland, Medelpad och Norr- 
botten i sällskap med Konungens Secreterare, Olof Sverkersson, 
for alt hos Preslerskapel emoltaga förbindelser, som stodo i för- 
ening med Lilhurgiens och nya Mässebokons anlagande enl. Kongl 
Br af d. 2G Mars s a 

Bevistade likaledes, ss. Pustor i Alunda, 1593 ars Kyrkomöte 
i l psala och underskref detsamma, men mäste göra al bon der tor HH ■m ■ L fnpytr 339 

sitt hårda erfarande emot Preslerskapel i Helsingland far Lilhnr- 
gien, som han förfäktat 

Han benämnes äfven r af födelseorten och / 

h * i for en smädeskrift, >o.n man förmodar honom hafva npsatt 
emot Lutherska läran; detta var doek . an tidigare älder, som med 
aren gal vika för en bättra och renare anda i den .sann;. Svang 
Lnth. lärans grundsanningar och Lill verksamhet i dess intresse. 

Han har, ss Kyrkoherde i Uiånger, lilläggningsnamn I 
och ligger begrafven . kyrkan med en gralsten men 
atl han var densamme, som /' Cl , q j Alunda i 

l/pland och dorifrån vunnit befordran till LölHngers Pastorat i We- 
sterbotten, bor ej vara nagol tvilvel iindcrkastadt. (Cfr Wesléns 
Hofcl Hist 1 del pag. 180 el Fan Is Ups. Herdam. bland Alunda 
Pastorerna). 

Anm. 1. På lian I | it 1687 (Tan. 1 i V 

Bni ii 'i i 1637 .1. 4 M, ii atl I i - 

p. t gaumialt hunimansli ij bro! i Hök &i 

t mm hk d. 13 Ang. a. m fi ti hans rätl d 
UiA$ eller it 

Aii. 5. G i 5S t, n i, 

m, en jordan | • | 

♦ni Utarma (en dotter : Kvrk Ii rd< ii \ i 

M I r: ta y t. D n II i 

Soneruc kallade sig 7 och ellertiadde hvarandra, ^s. 

( omminisliar i Bygdea, ( (1040 UU), och Pehr < 1 1 > 

6o*). 

Allll. \icolai Bliriliail. (Ib40 55). 1\ i Bygdea Pastorat 
i Westei bollen. Fadr Kyrkoh. V ibm 

Comiuinister i Bvgdea 1629; A , / M340. 

Han synes ej förrån har halva antagit namnet L' i och 
kallade sig lorut A i \ ai. 

f 1655. 

A B rutan lat genom stamböckers utgående » Helsing- 

land. "Medelpad och ofri ga landskapet' i Norrland åren 1649, 1' fl 
och 1651, insamla medel till kyrkans utvidgning Ib 10, med ' , :il 
dess lord na storlek. 

Ann. Genom Kunel. Hv. .i l 7 Mars ItiM 
t 11 Lofanj H a len de I i i nu 

nu vid kyrkoutndgii 1640 In t. les. 

Petr. Zacli. Sleckscnins. (1656—90). r. usotn i stocksjo 

by uti l inea S:n. ladr Bonde. si 1621, Prestv. och \djiinct i Loffnger 162.S 1 1626 (hos 
Kyrkolt. Cluistuplioriis 01. licstriciiis); viee CoiMtninisler tillika 
harsf.nl>'*' 162S; Coimninisloi 1638: Kyrkohcrd* i Lbfån>jw 1656; 
Uirdo »ill lulio lilllr.idt 1 i> ">S . .Inbelpresl 1675; allemnade lur ål- 
derdom Ijenslen till efterträdaren 1690. t 1694 ss. Stiftets senior, 

T un. \ill halva hans c onnninister-ar till 1638, men sväfvar i 
t säkerhet (fr anm. vid Gom min. A 16 

A S var en lärd, stadig och »11 varsam man, ge- 

nom hvars ombesörj ning kyrkans saerislia upbyggdes 1000 af sten 
i stallet for Ira, ss. den förut varit. Vmnarkningsvard ar för of- 
rigl lians höga ålder. 91 ar. af hvilka han hllbragl alla sina 60 
prostar i Lofänger. 

\a t ar al Stöcksjö by. hans födelseort vid t ineä, licmtndl. 

Måyen ellertradde. 

/r Skr Ln disputation respondendo: De aftctionilMs i rp v 
. Ips. 1627 in Sept. och skrifter han sig der: 
(de voro pa sina lat. disputalioucr, åtminstone livad namn 
beträffar, mera rädda lor k pa den liden, an nu). 

Olatls Elise Satill. (1690— 1702). F. oinkr. 1630 i Sals- 
åker i \onlingr<i uti Ångermanland. Fadr. Länsmannen Eliu, J 

S| 1650; Commin. I6f>6 och Ki/rkuherdc i J i 1690. f 

1702. 

Ky* fi l ^< ' skall halva varil kunnig i ratlegångssaker, 
och medan han var Capelian förestod han Sockenskrifvore-sysslan. 

Al honom har man ock kyrkoklockslapeln, som han låtit up- 
bvgga, och en sillverkanna Kim 99 lod), som han 1702 (vid stil 
död) gifvil i teslamente till Löfångers kyrka. 

Anm. Kyrk . Satin tilltvädclo Pastoratet med Kongl. fullmagt 1690 
i dron lolde väl. n i dan han var ntgammal I 
orkk indrog han till sm mfig Pa 

S a ii 

\ils JaCflbi Elirenilis. (1703-14). F. 1667 i Hernösand. 
Fa Ir d v Hisl. Lectorii vid llcrnosands Gymnasium, sedermera 
Kyrkoherden i Nora Pastorat i Ångermanland, Conlr. -Prosten öfver 
Södra Ångermanland, Mag. ./ i /.. 

Si. I6P7; \dj. i Sibra Pastorat 1695; Comniniislei (den förste 
och äldste) i Haggdanger, af d. v. berörde Sabrå Pastorat s. å.; 
h \r L , å <j ,■ 1703. | 171 i, Lnfangtr. 341 

A/- r > , v, gaf 1711 en ljuskrona till Löfångers kyrka. 

A,l "V '' r adl i ligen a Urqatfhn uti L :. Sn i 

AngttrmMlaiid. d«r twfmhm var Bonde tv svii. »ra i a latin ulVtsr 

att '"I» bnoadt iil / 

El. Juli. \sk. (1715 22). V 1672 . Ullångers S:ii al Nm- 
dmgrll Pastoral i Ugermanlaud. /'adr. Commin. ibm Joh. \ i k 

SI 1690; Prestv. och Balaljonspred. vid Weslerboltcns Kongl. 
Infanteri-Regemente 1695: Skolmästare i t mel 16ji 

Biel", ss. Skolmästare i lim a, gift med C b laladelig 

bord) oinkr. 1702 

A > L 171 S, „,ed Kongl. fullmakt dat. s a af 

Kon. ( arl XII i Slralsund 

I denne Pastors tid härjade Ityssarm 1721 uti Socknen, oth 
npbrande pa Bjurda 2:ne gärdar. 

t 1722. 

s -en, Kongl Holpred. och .Notarien i Stockholms Stadscon- 
sisloriiim, Mag. Jon El Ask, , 1742, ar bekant lor sm ar 1731 
vid Ipsala Academi nig. dissertation: D L nt,bt 

paroeciis. 

Af is i uti Ullångers S:n i Ångermanland, der 
var Klockare, synes namnet vara tagel. 

Mag. ZftCll. \. PlaiHJIl. (1723 30). Se Kyrkoh. sist i 
Umeå. 

Amn. I ulan u, ev s kyrka erhöll gonoui dennes nit oeli Dinsnrg nya 
liankar och en nj läktare! 

Mag. Matll. lalll. Dalllillg. (1730-72). F. 1690 i Herrö 
ull Lillherrdals S:n af d. \ s^egs Pastorat i Harjeådalen Fadt 
Bonden Mätl Ol Dahh 

SI. 1711; Prom. Pli. Mag. 1722: Adj. i Sabia Pastoral i Vn- 
gormanland 1726. NådSrspred. i Umeå 1728. A. - erde i Lo/änger 
1730. 

Hade 1729 nära enhällig kallelse till l meå Pastorat, men 
Prosten Zaoh. X Plan n (företrädaren har i Lolånger) blef vid 
utnämningen dit föredragen 

t In Pastor i Nordinaling s a., men tillträdde ej i anseende 
till första utnämningens ändring och hans kort derefter skedda 
utnämning till Lofanger. (Se anm.) 

Utförde i sin tid åtskilliga förbättringar a Lolangers kyrka ^■^■^■■^■H 


342 / /anger. (1764), gjorde henne ljusare genom uptagande af större fönster, 
förskönade henne ined målningar inuti kyrkan oeh ined ny rapp- 
ning utantill, samt lut omgjuta den mindre kyrkklockan (1762), på 
hvilken man luste denna åldriga påskrift : Ifoii Maria lutad för Lun- 
tor (Heliga Maria! hed lör Löfanger!) 

Likaledes gjorde han flitiga oeh kostsamma uybruksupodlingar 

a preslo-ardscgornas utmark, emellan Kyrksjön o< h eapilainsboslallet. 

Skänkte till kyrkan dess n. v. predikstol, som förut begagnats 

i Munktorps kyrka uti Westinanland. och i Lofangcr upsatles 17.1b, 

likaledes gal han till kyrkan en silfverdopskål (om 05 lod). 

t 1772 Jubelmagisler-arcl. 

Pr tun Dan/mg berommes ss en lärd, verksam och ordnings- 
full Pastor: han benämnes auuu af allmogen: Ordnings- Jjtfntffis 

Anm. Om Kyrkoh. Dnhlinys I I t I fcra6 ur d 

sanimas lefvwrnesbcskriniing följ and 

Vid Kyrkoh ardcvalot i Um\ 1739 bekom Lftjdiuy 343. Luff. Lect. i 
Ffarnftsaud, sedermora Pastorn i Nordmaliug, t. Uypdoå, QhJ ffmt on 
I' \' (h-1i Pastor Vlimttii i Löfanger (löreträdarun) 7 röster; vidare 

rn Rcg.-Pastor lUirmnrk 'i och Andre Lapelldii.n i Umeå Lan ds förs. OL 
O/. Modin 22 roster. Sedan förslaget, lmirvä da 4 förstnämnda voro al 
( oiiMstorium utsedde ss. skickliga till församlingen, var öfversandt till K. 
Majt så blef Vlantm till l in 'ov.it transporterad o di för "Mag. Dah- 

utgick till Consistorium et; nådigt pronmtorial angående lian befor- 
dran till / / /«•'• eller annat Pastorat i Stiftet. Ett r Consistorii befall- 
ning afiadp han sin profpredikan i Löfanger s. å., jemte Ltsctor Turdin-; 
men ehuru JMhling erhöll vid valet i Lofaugar 141 ooh Titrdin 13 roster, 
lilef den sednare af Consistorimn förordnad till Kyrkoher.le i Löfanger d. . 5 
"N v. ofvanbarörde Ar. 17J'J; sedermera, etter Consistorii behag, hafver Mag. 
bahling allena aflagt sin profpredikan i Norfhmilmg d. 7 l)o<-. s. h„ oeh vid 
valet samma dag erhöll han församlingens kallelse, oeh bekom fullmagt på 
\ <dmali;i(/* 1'mturat d. 19 Dec. 17l".». 

Men emedan Löfångars församling, jemte Låndshöfdiug Grund 
ifvelse inkom till Kongl. Maj t med en supplik. uti hvilken församlingen 
i underdånighet anhöll om ändring oeh begärde at fä Mag. DaJding till 
nu pa ti. A resolverade Eongl. Maj: t J. to Mar 1730 att bemåldto Dah- 
p skulle vara Kyrkoherde i Lo/ånger* församling och Turdin fick S< ni- 
ng (1730) i den förres ställe. 

Joh. Olai Mellin. (1774—88). f. 1:01 i Löilngcr. f«Ji 

Gom min ibm 01 J MeUiu. 

St. 1720: Adj. i Löfanger 1729; Commin. ilnn 1730; Kyrko- 
r-le i Lfifåitfjevs Pastorat 1774; Jubelprest 1779. f 1788, 

Kyrkoh, Mellan vördnadsvärda ålder och förnöjsamma verk- 
samhet beprisas och hade han af sin 87-anga lelnad tjenstgjort ss. 
Presl i sin lodolsclorsmnling Löfanger den ansenliga liden af 59 ar. 

Mag. Olof llamreil. (1791—97), F. i72§ i Sveg; uti Haijeå- 

dalen. FoAv. Bonden Olof Olofsson, Loj anger. 348 

St. 1748; Prom. Ph. Mag. 1755; Prestv. och Pasl -Adj i Skcl- 
letteti 1757; vice Pedagog eller Skolmästare i Luleå oeh biträdande 
(omniinisler ibm 1761; Kyrkoh. i Ofver-( alix 17G7; Prost 1787: 
(onlr -Prost 178tf; Kyrkoherd < I 1791 

Presiderade, ss Kyrkoh i Öfver-Calix, vid 1787 fas Pfesfmftte 
, Piteå t 1797. Cfr Pastorer i Ofver-Calix 

biuanuel fthrliiig. <i798 isu8) k. i7>i » joekm*a ut. 

Luleå Lappmark. Fadi Pastor ibm. 

SL 176G; Prestv. oeh Past -Adj. uti Joekmock 1770; Nädars- 
pred. 1778 ibm do Tid Hfatar-Toifiel ena Saeellani 1779, Past- 
Adj. i Ölver-Tornea 1781; Skolmästare i Arjeploug uti Piteå Lapp- 
mark 1783: Kyrkehttde i I 17y8; Prost 1807. f 1808. 

Prost- a Öhrthig var en om Kyrkan och Lappallmogcns synner- 
liga undervisning i rhristendomen lörtjent man, som (jemte 2ne 
andra prestmun) flfoermttt Gmnla Tt ta. t på J tppska. 

Han var tillika Opp t< vid 1806 ars Pre&tmote t Pii \ 

Sonen Johan, j ss Capellprodikanl på Holmon vid d v Sal- 
vars Pastorat 1863. 

HaglillS UllietlS. (1S10 37) F. 1760 i l horsakers Pastorat 
i Ångermanland. Fmh, Prosten Mag. 01 J> l a" •>■ derstades. 

St. 1778; \. Cidlega 1781 i Herimsand : Prestv till Past -Adj. 
i Thorsaker 1782 (2 el .); \adarspred. oeh Adj. \e\elvis dersHinma- 
slades I7S7 89; \aeans-Predikant oeh Adjuncl i Lot ångers Pa- 
storat uti Wcstei botten 1789 1801: Comminister i ,\ordingrä Pa- 
storat vid Wibvogera d \ Annex derlill IHOt uti Ångermanland 
A r le I, 1810; Prost 1820. 

Resjiwxitfis, ss. Pastor i Löfanger, vid 1819 ars Preslnude i 
Piteå: Jubelprest 1832. | 1837. 

Kyrkoh. i Burträsk (förut Commin. i Löfanger) Johan M 
F/Hpus är sonen. 

Olof LilldforSS. (1837 47) F. I7li7 i ^irdmaling i N 
Ångermanland la/'. Commin. ibm fSdil Åbrah J?>1 s 

St. 1789: Prestv. till Commin .-Adj. uti Nordmaling 1793; \a- 
ranspred \id Comministraturen ibm, eller lädrens dod, 1795; 
Prtst.-Adj. i Piteå Stads- oeh Landsförsamlingar 1790; iNådårspred. I^HHHHI^^^^H m& H4 I ! i i jer. vid Pitcl Pastoral 1797; Pm>t.-Adj .un., ihm 17«>'> N §knl mästarn 

i Luleå 1907; \ (allena t Piteå 1806; < omm.n i Pilefl \lidra 

Lands/ms, Klfsby, ISOÖ; Coimmti. i (tiidmundrå Pastoral vid Hög 

sjö Sai II. un i Vnoerm. inland 1315; hllti I S 1 7"; Kyrkan i Grund 

sunda 1822; Prosl 1836; A > / i , vVesterbollen 1837 

l.lllr (838: Jubelpresl 1^1 ' , l^i? 

Anm. S I i t, , a Ij in | t. i |, , |, , , | i„g 0r / 

/ ti t) i. ibhi i v ii och > i \ i iai land / i i 

|s.7 Prcsiv iv;«>. t IS47 i 1 i 

Mag. Jon Sehordin. tiS48— mi i 1791 1 Torps iu.s 

i Medelpad Fa l . Bonde. 

St, 1814; Proin, Pli. Mag 1821; \ Collega „t, Hernösnnd 
1822; Colloga 1823 (i Sexta cl); Collega. 1826 (i Prima cl.); \. 
Löctur vid Grekiska Lectionen 8 Gymnasium dristades 1832 34 : 
iitn Reclor Sch i Sundsvall 1832 (dii lian trol. aldrig kom for 
sina befallningar i Hernösand); ittn Rector Sch. i Umeå 1833 • 
lillir 1834; Preslv. 1843: A v / / ,, , 134g 

'""'Ir / '■ 1832 uli Hernösnnd för Rectoralet 

. ss Roctor i I mc 1, vid 1842 års Preslmötc 1 Piteå 

Alnjöl, ss Putor 1 Löfönger, mal slutet af sin lefiiad, några 

arv Ij^nsUedigltel och befrielse ifrån pastoralvården for sjuklighet 

Nar föreslagen 1843 till Gudmundra Pastoral (l:ci loco)°med 

^> Salén ( di Harald Löfsltult. 

1 1860 |»a In si. 11 

h ' Schtrdm var i»n lika kunnig ml. skicklig lärare vid 
s bulan, som an om församlingen omsorgsfull Pastoi 

Hans allvarliga, christliga rättskaffenhet och faderliga hardt- 
sinne voro egenskaper, som om an al mängden .»sedda och oer 
kandn. likval \isadc sig 1 bons handlingar. 

G;l med h I i' (Leci d.r Ir Hornösand), f 1857. 
Comminister Jon. tm & 1 /, < ,,,„., , | {p ' |» aslon „ (xil , 

Hålan) uti Jemtlaiid ar en 

Mag. Pehr Rob. Holm. (sedan 1862). I- 1820 i Helsing- 
land r,t d ^. Rog.-Pasiorn vid Kongl. Helsjnge Reg., slull 
UMrti -hösten ur», Kyrkob , Sjftlevad i Ångermanland tamt Led 

»I K \\. U, Mag Car / // / 

SI 1839: IVom. Mi Mag. 1845; vico Ull. i Luleås i. ; vice 
U>" . Umeå 1846; uti, Coll. i Piteå >. fi.; Collega , Vmeå 1347: 
bång och ftiUärare tillika s å vid samma Schoia; Lérov.-Adj . Umeå, as. Högre Élem.-LÄrcrverk, 185U ut n K h ; ry jer 

1861 övertog, ml ( ns förordnande, pasioralvården ibm, 1862 
(om bosieni; lillu Pastor ordenll . Lfttönger 18C 

Var föreslagen 1 „ |„ co ull fatra peeloret « Ångermanland 
1808; i\o Ull Luleå (Noder-, Pastorat (3:o h s a.: "do (indra 
Mimmcii Ull Umeå ledig» Landsförsamlings Pastorat 1870 

Laroverks-Adjiincterne vid Luleå Högre Elementar-Schola. 
Magistrarna V < Ou H ha, HTtt bada hans yngre l den 

furie sedan i UrnskoIdsMk) 

l-ureslagcn till Sjalevads Pastoral 187 IV 
■■ ■^B Lofånger 347 CommmisPrar: 
Eric tndre». (1593 omk, 1626,. 

Förekommer m to, # r *te Gwimitifr«tr , Ufånger 1593 
Underskref (W. r,,„/ 1593 till Ev a »g. Ll ,ih. lärans stadta- 
stnnde i Sverige. 

Torde dött omkr. tfi26 eller då nphört med Ijenstgörmgen, 
hvilket ar troligare, med Sttcksmim, ss. vice Comminister. 

u l\ m '(v T " na '"/' \°n S ?" framflytta Ståck**ä år ss. eftevtra- 

Communstcr till uft, förlänger i följe fem£ i si*i osäkerhet, 
< »mmin. ' I yenste- ,.eh lefnarfktid till I b. och antager honom 

.1 , och skulle du S. vant blott vicariwandc eller biträdande vid ti en- 
il II ?« 38, sarnt l i ir< r blitv.t ordinarie Comminister. 

Petr. Zadl. SleckscniltS. (1628-56). Se Kyrkoh. sist i 
Lofånger. 

0!. El. Selin. (1656—04). Se Kyrkoh. sist i Lofånger. 

Mag. Carl N. Wennman. (1694—96) Se Kyrkoh. sist i 
\eder-Cali\, förut Commin. aldraförst i Bygdeå. 

Fet. X. Plantin. (1696—1703). F. 1 667 i Hernösand. Fadr. 
Eloqu. Lccl. vid Gymnasium, sedermera Prosten i Själevad, sist 
Contr.-Prosten och Kyrkoh. i Luleå, N-.is O. Plantin. 

St. 1658; Adj. i Luleå 1691: Comminister >. Lofånger 1696: 
Slads-Commmister i Landskrona och Kyrkoherde i Örja d. v. Prasb.- 
Pastorat derinvid i Skåne tillika 1704; Kyrkoherde i Tygelsjö Pa- 
storat ibin, genom transport, 1707. f 1709. 

Gift med Barbro Satin (Kyrkoherde-d:r i Lofånger). f 1702. 

Anm. Commin, / tada ovänskap mod virt.uln- Kyrkoh. 

in i Lötanger, gjorde att han skiljde sig med sina kava rutåugershocT 

och beg:»f sig till Skån tlw han hade sin morbror Math. S*feuehius ss. 

K -kop i Lund, mm sorgen öfver sitt bal na I Norrland drog honom i en 

tidig gräl'. 

Olof Mellin. (1704— 15). F. i Bjertrå Sm 1664. F«é* 
Bonden Ju/i Olofsson 

St. i Abo 1689; Preslv. 1695 till Pasl.-Adj. i Nordingra och 
sedan \dj. 1703 i i\eder~Torncå; Comminislcr i Löfåwjer 1704. "j" 
1715. 


.i& Löfånger. 

Sonen var fommin sedermera i Lufönger, sist Kvrkoh. ibm, 
Joh 01 Hi 

Ef. Reanrfer. (1716 37). K 1<S74 i Medan uti UIIÄrigcrs 

S:n i Ångermanland Fa/fr. Bonden J h t 

St 1700; Adj i Bygdea uti Wesleibotlen 1705; (Jomnu 

L ' 1716 f 1737. 

Commin M ndrr var in Ijiitlig och behaglig man, ined goda 

gSfvor i predikstolen och vid altart! utrustad. 
\ <inet ar af /« 

Joll. 01. Hellill. (1739 74). Se Kyrkoh, sist i Löfånger 

Miolt. Sand. ( 1774 88) Se fommin. sist i \rnas 

Mag. Er. Widgren. (1789—1817). F. 1754 1 Grundsunda 

uti Ångermanland k 1 Kyrkoh ibm, sedermera i i\alra, Mag. 

Fr Wid: 

St. 1773; Proni. Pli. Mag i Upsala 1779, Presiv. och Pasl.- 
Adj. i Oflerdal 1780: Past.-Adj. i Umeå 1781; Nådårsprcd. .bm 
1787; C ter i L a; nr 1789. 

Suspenderades omkr. 1811 för fylleri på obestämd tid; åter- 
fick tjensten 1816; afsattes ånyo, efter ett års tjenstgörmg, omkr. 
1817 

f 1819% 

Comminisler Widgren blcf 1792 i äktenskap förenad med Brita 
Lim Htickert 

v nen Er, Herman, f. 1793 i Löfånger, blef Commin. i Sånga 
och Skå Pastorat i Upland, f 1826. 

Is. Dan. Widenmark. (I819-20). f. 1778 troi. i Bygdeä 

och fadr Past.-Adj. d. v. derst., sedermera Commin. i Lith, sist i 
Bygdeå (INysatra) Er. W\ ark. 

Si. 1801 ; Prestv. 1603 till Aådarspred. i Sundsjö Sac. af Ref- 
sunds Pastorat i Jemlland; Past.-Adj. i Bygdea 1804 (hos E. J. 
\ortman) och Mdärspred. 1805 vid ledigheten efter Norlmans 
dod. samt Adj. iterum 1807 (hos nya Pastorn och efterträdaren 
Jon. Carlsson Genberg) ibm; utn. Commin. i Öfver-Calix 1816; 
tilltr. 1818; Comminister ? Löfånger 1819. f 1820. 

Sönerna voro Joh Domel och Carl Lorentz. 

Wtdly i Tuna i Medelpad skulle då varit stamorten, och Com- / f ånger. 319 ministern Rndrat sitt namn till Widenmart i st f Widmark, sorn 
var fadrens 

Joll. BeXClillS. (1&22 10). F 1782 . Westerbottcn (P.teå) 
I .il, follega Sch i PitttS .1 / Sä f, i 

SI 1807 i Lund; Prestv. 1*09 « Stockholm till Adj. i Sabrä 
uti Ångermanland; Conimin.-Adj. sedermera s. ä i Nysatra, vid 
d. v Bygdea Pastorat i Weslerbollen ; Past.-Adj 1814 i Skellefteå; 
( wiinister i / r 1822 , IP 10 »* 

Comminister Be el \ai af en svag helsa och i 9 år sang- 
liggande innan han dog. 

Om hans ungdoms-omständigheter märkes, att han 1790 in- 
skrefs i Piteå Schola, hvilken han 1797 Immade och for till Stock- 
holm, der han gaf sig % i Skiaddarlara. och blef Gesäll 1802. under 
samma lid öfvade han sig tillika i studier, under ledning af Kyrko- 
herden sedeniiera i Kungsholmen Doct Thom. Fuclis och d. v 
Pastorn m. ni. i Skeppsholmen Jöns Håggman. hvilka välvilligt au- 
logo sig den fatlige Gesällen och recommenderade honom hos 
Norrlänningarnes mecamal i Lund, Canzlirådet, Prof. Math. Nor- 
berg, hvilken understödde honom med medel och allt under sin 
vistelse vid Academien derstädes. 

Kyrkoh. i Lmeå Sladsförsaml.. h Be etiu , I. 1832 i Löfånger. 
ar hans & 

.loll. »agll. UllffiUS. (1841-58). Se Kjrkoh. i Burträsk 

.lolt. GliSt. Ilugboni. (1858—). F. 1811 i Bjurholms Sn i 
W Österbotten. Fadr Capellpred. d. v. ibm, sedermera vice Past 
derst. Joh. Högbom. 

St. 1837; Prestv. 1839 till Past.-Adj. i Wännös: Nädårspred. 
1840 i Nordmaling; PasL-Adj. iterum i Wannas s. a ; Past.-Adj. 
i Löfånger 1841; v. Pastor, med pastoralvård, 1847 ibm; Past- 
Adj. iterum 1849 ibm, tillf. Pastor i Bjurholm 1830; Past.-Adj. 
1853 och v. Pastor s. S. i Wannas; biträdande vice Pastor ånyo 
i Lölangers Pastorat 1856: tfn Comminisler i L åt r s. å\, med 
fortfarande pastoralvardsbitrade ; tillit*. Commin ibm 1858 och be- 
Iriades ifrån pastoralvården 1862. 

Föreslagen till första Sacellanien i Skellefteå 1871. 

■■■■■ IB lo. Mo Pastorat. 

(Tillhör enl. IbGO åra reglering Ångermanlands Nord- 
västra Contract; fornt Ångermanlands Norra 

Contract). 

Pastorat* hörer till »le nya och upkom 1822 ifrån Sjal* ds 
åtskilliga byar, enl. Kongl. Br. ar <1. 3 Oct. s. å. 

Anm. Mo Socken torde upkominii iemta Pastoratet: ty ss. Capell 1. 
Annex har don oj varit synlig. 23 354 M Kyrkoherdar: Hiefiacl HUSS. (1826 36). V. 1782 . Selångcrs Pastoral. 
Fadr. d. v extra Predik, sedermera Commin. ibm, slull. Kyrkoh 
i F öl J inge, Joh. A TI s sen. 
\r 1829 hedrades Uo församling af Kon. Oscar /, ss. Kron- 
prins, ined en ljuskrona, for en stiftad måttlighets! orening. 

JOII. OlofSSOn KlOCkllOflf. (1837—51). F. 1787 i Gåhlsjö 
uti Bolheå S.n. 

Fadr Brukspredikantcn vid Gåhlsjö bruk, sedermera Commin. 
i Nord mal ing, 0/ / Klockhoff 

SI 180G; Prestv. 1810: tjenstg. först ss. Past.-Adj., sedan 
(1812) ss. Aadarsprcd. oih slull. (1810) ss. Commin. -Adj. i Nord- 
mahng; v. Commin. i Haggdanger 1818 38; var tillika, under 
samma tid, biträdande vid pastoraharden ibm, samt tillf. Pastor 
under Riksdagarna 1823 och 1828; erhöll > Pastorslitel 1825; 
" tn Ä herde i Mo i K Ångermanland 1837; \. Pastor, med pa- 
storahård, ibm under nådaren 1838 40; tilltr. Pastor i Mo 1840 
t 1851. 

,,,,in<l märkas: f. d. Bruksprodikanten \id itterstforss 

uti Skellefteå Pastorat, sedermera Bruks- och Sågverksintressentcn 
dei sammastädes, 01 Dan. Kbckhoff, och Contr.-Prosten, Kyrkoh. i 
'Mo sedermera, Pehr Magnus KlockJtoff. 

Anm. Släkte* härleder sig ursprungligen ifrån M 1 nburg i norra 
m lid. hvarili t n i till Svcrij Kon. Qi f II Adolfs tid en Kyrko 
1 (1 nn ra i Lith i Jämtland 1639—84) Han* ■. A /." 

' , •' o. s. v. voro dels \ Lith, 1 I Ragunda samt i 

il ' ' " [ H llgnm) m. nu C. in ni trär orb Prost;u lo i 

l-ulri m i a i* i Co^minibtcrn i lleUgum (vid d. \. Ramsele Pa- totat) /' 
ä // rarladren), men far/ai , som lefde i bftrian af 1700-tal 

var Lansman pa Iröson. åker. Kr. Pet. Sellill. C1852-57). Se Pastor sedermera i Th ors- M.o. 3r>f> Pdir MagllUS KlockllufT. (1850-74) F 1815 . Wdma- 
Imgs Pastoral i Ångermanland Fadr. <l v. Past.-Adj och iilll 
Nadarspred. ibm, slull. Kyrkoherden i Mo / 

Si 1834; PrcsU 1839 till Past.-Adj. i Njurunda i Medelpad; 
har sedermera adjungerat i P.ica f!843j; i Öfver-Calix tl&4ii med 
pastorahard ss. v Pastor (1845 samt i Mu (l«i6 <l n lorstc 
Predikant i Sxartviks SkrppswiT af Njurunda Pastorat i Medelpad 
1854; Kyrkoherde i W i \ Vngi rmanland 1859, >ar for; slagen 
1860 till Tuna Pastorat i Medelpad, do d:n 1862 till Anundsjä 
d:0 i Ångermanland; d:o d:o 1868 lill ^iurund;i du i Medelpad; 
foreslagen vidare 1868 till Skons Pastoral i Medelpad; d:o 1870 
Ull Nnrdingra Pastorat i Ångermanland; Conlr -Prost i Ångerman- 
lands IVordveslra Contract 1865 (efter An I Borgström). 

Var Landstingsinan vid 1866 ars Landsting i Hcrnosand 

Inspcctor vid Folkstholorne omkr. .samma tid i \<>rd\tslra 
distriktet. 

Var ordförande vid Landstinget 1869 ibm 

t 1874 % 

Anm. Commin. C. IM. b höntcldt i Ö. I 1 åvarlb, 
till Mo Pastorat; men ib d 

en ny annoncerad ansökning itgftng 1876, skulle enl. en K i 

s. ä.. Pastor; t t 1 1 år stå ledigt. 


Tillägg till 2:dra Delen. 

Ileniösamls Gymnasii Lectorcs, » ag i n.ii Lcci x 

M. fierlim hustru, Gustafva Kjernan der, fosterdotter till företrädaren, 
Phil. Led Vssessor I Sahlborg. 

Ilisl. led. 0. T. Forssberg, pag > En 13-årig dotter, 
Wilhelmina, drunknade, iill stor sorg för föräldrarna, in Juli 18 1 
p§ Ängsla i Ylturlännäs Sn 

(«r. Ii. Lcct. )hg. .Lic. Jac. Inaeiis jun., pag. (»2-3: 

Hans mor \ni Brita Hcrnodia, Prostdotter frän Tillmgr i Upland 

Lcclorcnie Warg, pag. 61, om Wargiskasläglen: Dominicus 
\S arg (en son till Befallningsm Nils Larsson AV.irg i Dalarne , 
prestv. i Säbra kyrka d 21 Nov. 1073 af d. v. Superinlend i Her- 
nösand, Mag Pelr. Er Steucliius, försl till Esqv.-Pred rid Hel- 
singc Reg., b< dcrniera Commin i Enängers och Njutångers Tast. 
i IV Helsingland (den siste derstädos med bostad i Enuuger; ty 
dier hans dod 1718 ,2 7 bodd 1 Pastoratets Comministrar i Annexet 
Njutangcr). 

ScIlOl-.ldj. i llCrnÖSaild, C. J. Blomberg pag 81: F. i 
Ljusdal Fadr. Postmästare. 

lig Klaasje Zevonster. Öfvers i » dolar (1874 och lolj.j; 
Hvem är den rätte prinsen? Öfvers. fr. Tyskan (1876) m. in 

HcdC Pastorer, Petrus Andre», (1587—1600), pag. 160: 
Han torde icke döll SS. Pastor i Hcdc, utan kommit sedan ;1601) 
till Brunflo Pastorat (se Briinflo Pastorer). 

Lllleå Pastorer (Ncder-Luleå med Stadsförs.), Pastor Dom. 
Petrus, pag. 272. Petrus Caroli Skenningensis (identifierad med 
honom) hade bland söner ingen vid namn Andreas Peln Grubb, 
men en halfbror till Nic. Nio. Grubb, Th. L. cl i Linköping, som 
var en son till Linköpings-D. mpi osten Nicolaus Peter, och en 


sonson till Petr. Car. Skcnnmgensis hette sä, och var denne Andr 
Petri (irnbb Rcct Sch i Norrköping, f 1622 as. utn. Th. Lect i 
Linköping och hvilar der i Domkyrkans slagtgraf (han hörde till 
ilen andra (irubbska-Sljcrnfellska slagtlmien genom Fröken Anna 
Björnrams, Erkebiskops-dotler Iran (Jpsala, omgifte, ifrån Norrland 
inkommen i OslergöthlandJ. J noti faäe\ I < / i«r, om s:\ icke vore, säj j 

!• I -at l.ort, att j 

:i tt ■ skall jag likväl komma igen i Eder till 

. :itt Lv;tr jag ar, lei k 1 

Joh. 14 H, 3. Hcrnösands Stifts Historia och Herdaminne, Tredje Delen. N R. HKIAOSANL )bi 
UtRX(»8.\XDS POSTKKS rRVCKtM AKTIEBOI KU. 
Hernösands Stifts 


Härnösands Stifts Herdaminne. 


Tredje Delen. N-R. Historia och Herdaminne. Tredje Delen. N R. aUppä en grafj som seklers saknad ty 
Det satt en gammal man med silfcerhur, 
En krans af ekelöf hans tinning prydde, 
ÖgIi ögats eld förrådde ej hans år; 
Den höga lyran väl hans Itänder lydde, 
lian sjöng om hjeltar, kärlek och om var, 
Och under sångens korta mellanskiften, 
Ett ljufiigt bifall susade ur griften». mc 


Tredje drlcus innehall. 
N-R. 

Njurunda Pastorat 

Nordingrå , ' v 

Nora „ " - 1 * 

Nordmalin s» „ 

Vttrn ■ ■ - „ M. 

Norsjö , ■••„/:>. 
1 » ii-i 

Näs , " , 

*' 99 

Nysätra ... - 

Ofierdals ' * " Jr?" 

Ovikens „ ..,.'.[..[.' " {33 
Pa J ala , !".!'" r>V 

p,t ■* „ l57 . 

Sckolan ibin p. 

Resolö Pastorat (Inledn. har uppgift „ u Stiftets äldsta 

kyrkor och pastoraternas antal) . w 197 

Ra ^ un,,il - | 2i:$". 

R^»sclö „ 235 

Refsunds „ . . . 9-0 

■ ...,„ _,>o. 
ltanca „ g£9 

RGd« ,. (Inledn. har en historik o»n Danebj 

ii, Danska Riksbanerets alcler och 

uppkomst, samt under Comminister 

Sparrman om adel. Sparrni. slägten) „ 279. 

3:dj delens Supplement eller SktUiUfyg, med tillika 

och rättelser, i AVtofa tfefen (T.it. V — Ci^, för 

BUlwj a och Pastor t 7 \ J? 293. 

S:dfe delens Supplem t eller Slutta: u il fcillii 

och rättelser, i iMro i/Weit (Lit II M) . . . „ 308. 
Hithörande tillägg, om Hernösands stad . . . . 508. 

(nud något om Ihnh gamla wpell m. m. i en Anm.) 
Dithörande tillä:«j for Stnds-Coimninistraturen . . „ 309. ■^MHHB 
■ 


Dith.irandi tillägg, föl Hcrnösands Gymnasium, eller H 

Elem.-Läroverkats Lectorer 

för Lär \ rksadjunkterna . . . 
för f. d. Trivialskolan ibm. . , 
om Heniöstuid* Stads Hospitalsbygg 
natler, in. in., deras ålder ocli beskadfonhet, ellör 
staden förr h nu i Byggnadsordning 
Dithöramle tillag, för Hammerdals, Högdals, Hallens, 
llcde, llietaniemi , Indals, Jockinock, Junsele, 
Ju kasjnn i, Karesuando (Enontekis), Litli, Ljus- 
torps pastoratur 

Hithörande tillligg, föl IN der-Lulea pastorat . 

t i S Ii lan i Luleå . , 
tor Ofvi r-Luloa* pastorat . 
för l.ykstl 
I i Långsele 
för Löt&ngt rs 
ti i Mo 

s snt eller Sluttill a</</, för denna 

3;d d l (Lit. X— 11) . . . 
JÖifehörande tillägg, iov Nordingrå pastorat 

för Nora „ 

för Nordiiialings „ 
för Xätra 
för "Nas 
för Kanea 
Slut på fi : lek ii .... ,, 


% 


5, 


,5 


', 


il 


,, 


»1 


»i 
"■ 


»I •1 » 


5 


>J 


i, 


♦i 
,•> 


', 


,* 


,, '7 pog. 309. 
311. 
313. 


313. 315. 
321. 
322. 
322. 
322. 
323. 
323. 
324. 

324. 324. 

325. 
325. 
325. 
325. 336. 

320. NJDRUNDA. ■ Njurunda Pastorat. 

(Medelpads Contract). 

Pastoratet går endast ifrån Reformationsseklet till dess 
ungefärliga ålder, men ett äldre Capell Quisle skall hafva fun- 
nits i Njurunda s:n, innan Njurunda Moderkyrka bygdes, och 
Tuna, i fordna tider Dalen kalladt, skall hafva lydt under 
samma Capell, som till Moderkyrka då förmodligen egde för 
någon tid Stöde, men var Torp, ss. ortens ålderskyrka, för öf- 
ngt den förnämsta; ty af gamla Handlingar finner man Stöde 
sockenkyrka, som nu åter (1860) erhållit serskildt pastoratsrätt, 
äldre än sina andra grannkyrkor, och vid Tima pastorats bil- 
dande, eller vid dess Moderkyrkas bygnad, blifvit (under Refor- 
mationsseklet) Annex dertill. 

Anui. Äfven Tuna (se Tuna inledning) hade ett Capell i Alstadsbv. 
Bom dock torde vant något sednare till tiden, omkr. 1400. 

Till Njurunda pastorat hörde af ålder Galtströras bruk, samt 
Bremö och Löröuddens Capeller (fiskarehamns stationer). 

Galtströms bruk erhöll sin första predikant Er. Waltier 
1680. 

Anm. Fant 3: 505 kallar honom Waltheira och Hiilplicrs likaledes har 
oriktigt hans namn Walltjern (se Brnkspredikanter vid Galtström, barne- 
dan fö re). 

Till Njtmmda sorterar i sednare tider tillkomne: Scarti-iks 
laztageplats (1854), med serskild predikant på stället, samt Wapl 
d:o, inrättad genom kongl. sanction 1876. 

Njurunda gamla kyrka, ifrån ungefär 16 seculum, utbyttes 
emot en nybygd kyrka, under Bisk. Isr. Bergmans tid 1863 och 
blef den gamla kyrkan, som stod qvar sedan obegagnad (1863 
— 70), med bänkar, predikstol och altare, förstörd genom en 
äskeldsbrand in Juni 1870. 

Nya kyrkan n. v. är således ifrån 1863 (Pastore Joh. Rud. 
Norelius). 

Anm. 1. Ofvanndmnda Quisle Capell var beläget vid byn af samma 
namn, på den n. m. benämnda platsen CapelUufvan å Kjurunda prestbord9 
egor invid stora landsvägen, der man ännu tiuner en stensamling, som tro- 
ligen representerar det gamla Capellets ruin. wmmm 


m WB 4 N.IURLTNDA. 

Anm. 2. i\jurutuiavamnct torde närmast referera sig till Njord, Nju- 
ruDd och gamla fornnordiska ordet radt, rad, rå (å, vatten, bölja), e& att 
det skuJJe betyda Njuruuds å, vatten 1. sjö; men provinsnamnet Medelpad 
eller Medlanilodslandet (ex. Padus, Pofloden i Italien och flod i allmänhet) 
torde till benämningen uppkommit genom sitt läge emellan de bada Mo- 
derna Ljungan, bvars nedre lopp i;'(r namn af Njurunda clf, och Indals- 
el/ven, som ofvauföre i Jemtland benämnas Kagunda elf. 

Anm. 3 Då Njurunda, enligt Hist. haudlingar af ålder bort till Quislc 
Capell och Tuna, eller Dalen, då kalladt, skulle lydt under samma Capell, 
mpn Stöde, som synes någon tid törst varit Moderförsamling, orh sedau Öf- 
vergått till Tuna. samt i en sednare tid (1800) blifvit eget pastorat, således 
sammanfattat i dess äldre kyrkoreglcring dessa forsamlingar, der Torp, med 
Inrkau redan ifrån elfte seculum, tordevant äldsta kufvudkyrkan, så skulle 
Njurunda, som vid Reformationstiden med sitt pastoratsnamn uppkommit dessa församlingar* prester inbördes biträdt hvarandra i predikande och 
Gudstjenstens uppehållande, ehuru de nustan alla aro anonymer, oeh till 
namnen okända före hr pastor Martinus Johannes (gamle hr Mårten) i 
Torp (153b) och hr Carolus 1 (Carolus Henrici) i Tuna (1562), omkring 
hvilken tid Tuna upptrader med sitt u)a namn, utbytt mot sitt gamla namn 
Dalen, da äfven Ajuruuda pastorer, vid sitt nyreglerade pastorat (1570) 
börja siu mera kända pastorsfuljd med Sigvard och Petr. Olai Gestricius. 

Anm. 4. Aret 1562, då Tuna i Medelpad blef eget pastorat, är eljest 
uti Stifiehist, ett år, som ingriper med en ny reglering al förändringar och 
indelningar af oen förra pasioratsreglenngen icke allenast i Torp och 
Högdal, utan i flera af Helsinglands pastorater, ss. Ljusdal, Ferila (1608) 
m. fl. 

Kyrkoherdar : 

En Anonymus Prcsbyter uppgifves i Njurunda 13)6 (Chron. 
Archi Ep. Upsal.). 

Sigvardus (1569J. 

Han har, såsom > Pastor i Njuren», undcr&hifvit Ständernas 
bref af den 25 Januari s. å. om oskulden hos de af kon. Eric 
14 i Upsala dödade Sturarne (Presterskapets försegling i hand- 
lingarna kalladt). 

Obekant för öfrigt. 

Mag. Petr. Ol. Gestricius (1580—94). 
Se kyrkoh. sist i Umeå. 

Math. Laur. Gevaliensis (1594—95). 

Kyrkoherde i Njwimila i Medelpad 1594; | 1595. 

Namnet Gevaliensis synes antyda Gefie, såsom födelseorten. 

En Math. Laurentii i Wahla i Upland, förekommer ss. com- 
minister 1593, som om man får antaga honom vara densamme, 
derifrån hitkommit till Njurunda pastorat. N.ItlRUNDA. 5 

Kyrkoh. Christopher Laur. Gevaliensis uti Funbo i Upland 
(1586), var troligtvis brödren. 

Petr. JoJi. Kerfstadius (1597—1617). 
F. i Kerfsta by i Stöde s:n uti Medelpad; Faé>\ bonde. 
Kyrkoherde l Njurunda 1597 f 1617. 

\ ämnet torde vara af födelseorten. 
Han begärde in Sept. 1607, enligt Njurunda kb. 
Fäbostället Onsvik landet, under Njurunda Prestbord, och synes 
i en sednare tid (omkr. 1610) antagit sjelf namnet Kerfstadius. 

Eric Olof Njurenius (1618—28). 

F. i Njurunda; Fadr. bonde. 

Kyrkoherde i Njurunda 1618 afsade sig tiensten 1622; t 
1628. 

Kyrkoh. Lars Ol. Njurenius f. 1592 f 1672, ss. kyrkoh. 
och Contr. Prost i Ilätuna i Upland (tömt i V. Löfstad) var 
brödren. 

Anm. 1. Afsade sig sannolikt sin tjenst 16^2 ty s. å omtala gamla 
handlingar en Jöns (förmodligen Joh. Pet. Njurenius) såsom pastor harstä- 
des; han ar upptagen här nedan, efter 1629, såsom ordiuarie kyrkoherde i 
Njurunda. 

Auiu. 2. Njurunda kyrkohok har eu Ahraham 1625 och en Iiaquin 
1636, ss pastorer i Njurunda antecknade; men de måtte bafva hört till 
Commrnislrarnc, eller varit blott vicarierande Kyrkoherdar någon tid, under 
ordinariens frånvaro eller förfall eljest; ty skulle annars, enligt samma an- 
notation, kyrkoh. Er. Ol Njurenius antingen dött något tidigare, vid pass 
1622, eller då lemnat ifrån sig pastoralvården tdl Joh. Pet Njurenius, meD 
denne sednare flyttat hört 1625 till annan ort och efter sin ordinarie ut- 
nämning hit 1629, återkommit år 1638, ss. pastor i Njurunda, der hau synes 
hafva dött; ty 1622 och 163S hetinnes, enl kyrkans handlingar, herr Jöns 
se, pastor härstädes (cfr. &nm. 3 har nedan). 

Anm. 3. Kyrkoh. Joh. Pet. Njurenius. som efterträdde E. O. Njure- 
nius i Njurunda, synes tillika varit Rrktor h i Geflc; ty ännu 1638 om- 
talas en Joh. Rjurenuts ss. Eector Sch. lhm (Vide Fants Upsala Herdani. 
del. 2 pag. 380). 

Mag. Joh. Pet. Njurenius (1629—41). 

F. troho i Njurunda i Medelpad; Fadren Prosten och Kyrko- 
herden ibm, sedermera i Umeå, Petr. Ol. Gestricius. 

Vic. Kyrkoherde i Njurunda 1622; Rect. Sch. i Gefle och 
Kyrkoh. i Ilille pra?b. i Gestrikland 1625; utn. orämark K ik - 
herde i Njurunda 1629, med bibehållande troligen af förenämnde 
tjeuster (cfr. anm. 3 nyss förut vid E. O Njwmius). f 1641. 

I Pastor herr Jöns tid erhölls vid Landstinget d. 13 Auy. 
163b af Laudshöfding Christer Potte sanction i ofvanberörde sak HBBH^^^BH H 
6 N.1URUJND V. 

(se förut anm. vid Pastor Kerfstadius) oin (hisvikdandcts för- 
läggande till Njurunda Prestbord (kl), anm.) 

lian egde 1637 löfte om Ofcansjö pastoral i Gestrikland 
(Vide Fmd cit. 1. del. 2 pag. 380), och tyckes då ämnat ut- 
byta Vjurtmda pastorat deremot, meu planen misslyckades. 

Gift med Anna Mattsdrr Gammal (Rådmansd.-r fr. Gefle). 
Bremming benämndes barnen, hvaribland märkes Commi- 
nistern i Njurunda, sist i Undersåker, uti Jemtland, 01. Joh. 
Bremming, f. 1641 i Njurunda och var en af döttrarna Elis, Brem- 
ming, gift med Prosten 01. Huss i Torp. 

Han kallades vanligen i Njurunda hr Jöns och hans enka 
Anna Mathsd:r gaf till Njurunda kyrka år 1643 en kalk (kb.an- 
teckning). 

Anm. Både Bidphers och Fanl hafva Kyrkoherden Joh. Pet. Nju- 
renii tillträdes-år i Njurunda 1629 och dödsåret 1641 derstädes, vid hvilka 
uppgifter rlen ene synbarligen rättat sig efter den andra; men om man för 
ölrigt skulle fästa något afseende på den mörka anteckningen i Njurunda 
kyrkobok (se ofvanföre anm. n:o 2 vid kyrkoh. E. O. Njurenius), så synes 
mau, vid de svårigheter, som i afseende på dennes biografie möta, komma 
sanningen närmast genom denna combineriug af förenämnde källor, så vidt 
möjligt är. 

Slutanm. En Joh. Njurenius förekommer vid samma tid (1638) ss 
Kyrkoh. i Enköping och f ibm 1663 (cfr Fante Erkest. Herdam. 1: 341 ; 2: 
57.) men ban torde således vara en annan person; likväl är dervid, att an- 
märka, att Fant synes hafva der orätt uppgifvet hans förnamn, som torde 
böra vara Nils Pet. Njurenius (Njurundapastorn Joh. Pet. Njurenri broder) 
cfr. cit. 1. 2: 57 hOB Fant; it. 1 del. pag. 341. -43. Jon. 01. FoHelius (äfven JRogstadius kallad) utn. 1642 F. 1598 i Wällsta uti Rogsta s:n i llelsingland. 

St. 1620; Commin. i Bollnäs 1629; vin. Kyrkoh i Nju- 
runda i Medelpad 1642; utn. Kyrkoh. i Säbrå 1643; tilltr. 1645; 
Kyrkoh. sluthn i Segersta, i Helsingland 1648 t 1652. 

Anm. Kyrkoh Forldius lärer icke tiilträdt Njurunda -pastoral i an- 
seende till sm utnämning och tillträdet kort derefter till Sabrå pastorat- 
men snperintmdentiens inrättande i Hernösand och Sabrå pastorats förvand- 
ling vid samma tid till Biskopens prabende, förorsakade hans befordran 
sedan till begersta pastorat. 

Cfr. Säbrå pastorer. 

Mag. TJiom. Jac. Moselius (1643—50). 

F. i Stockholm. 

Förste Rector Sch. i Piteå 1632; Prom. Ph. Mag. 1642; 
Kyrkoh. i Njurunda i Medelpad 1643; var Landsprost öfver 
hela Medelpad; Kyrkoh. i Piteå 1650 f 1655. Njurunda. 7 

Log. Lect. i Hernösand Mag. 01. Thom. Rosclius var 
en son. 

Prosten Iloselius tecknas ss. en accurat och förtjent pastor. 
Han började med kyrkoböckers inrättande i Njurunda, hvilka 
gå ifrån hans tillträdande ss. pastor i Njurunda 1643. 

Han var starafadren för adeliga familjen Rosenheim, ledde 
sin extraction ifrån Roslagen uti Upland och benämndes der- 
före Roselius. 

Anm. Njurunda kb. vill anse RoBvik, uti Piteå s ; n, ss. födelseorten, 
hvilket torde vara sannolikare efter Prosten, som bäst torde känt och gy>Tt 
sig underrättad om sina slagtforhållanden, sjelf redan vid denna tid upp- 
rättat Njurunda församlings kyrkobokaanteckningar, så att rätta härled- 
ledningen till namnet år äfven ifrån Rosviks by vid Piteå, om än slägten 
äfven tidigare i Roslagen visat sig. 

Cfr. Pastor sist i Piteå. 

Mag. Er. Jon. Mur (1650—58). 
Se kyrkoh. sist i Skellefteå. 

Joan Er. Edenius (1658—87). 

F. 1597 i Edsåker, uti Ljustorps s:n ; Fadren förml. bonde. 

Commin. i Njurunda 1630; Kyrkoh. i Njurunda 1658; tilltr. 
1659; Jubelprest 1680 t 1687 TT . 

Begrafven d. 4 Dec. s. å. i Njurunda. 

Kyrkoherden Edenii höga ålderdom af 90 år, af hvilka han 
användt 57 år ss. tjenstgörande prest i denna församling, ger 
honom anseende och rättvis högaktning. 

Ean egde ock besök, ss. Pastor härstädes, af kon. Carl 
XI i Njurunda Prestgård på hans resa till Jemtland, Herjedalen 
och Dalarne 1686, då Pastorn ss. en comicus och gladlynt ål- 
dersmau, skall hafva tillställt lustspel för kungen. 

Kyrkoh. i Indal 01. Edenius har varit hans brorson. 

Aihij. Njurunda kb. har hans namn Jöns Svenoms Edenius. 

Kils Jonie Buschcrus (1689—97). 
Cfr. kyrkoh. sist i Skellefteå. 

Er. Joh. Huss (1697-1723). 

F. omkr. 1650 i Medelpad; Fadren Guvernementsnskalen i 
Westernorrland Joh- Er. Huss. 

Studerade privat hemma; student i Upsala omkr. 1670; 
prestv. 1675; kongl. Hofpred. 1681; Reg. Past vid Jemtland» 


mmå 8 Xjirund*. Njurunda, 9 KoDgl. Regemente 1687, och bevistade i denna egeuskap fält- 
tåget, under kon. Carl XI; Kyrkoh. i Njurunda i Medelpad 
1697; Prost sedermera och f 1723 y. 
Begrafven d. ' s. å. i Njurunda. 

J / ten och Kongl. Hofpredikanten Iluss berömnies ss. en 
drifvande lärare och en allvarsam pastor. 

Reg. Past. vid Svea Kongl. Artilleri-Reg. i Stockholm Lars 
Joli, Iluss (förut Coll. Sch. först pä Frösön och sedan i Hern- 
ösand) var hans bror. 

Anm. Bussjö uti Hässjö s:n i Medelpad, är namnets och si tigt ena 
derivatiou. 

Mag. Lars Östen Sandmark (1724 — 2*3;. 

F. 1671 i Umeå stad; Fadren Handlande. 

Bat. pred. 1700 och Reg. Rastor vid Westerbottens Kon»l. 
Regemente omkr. 1708; deltog uti kon. Carl XII:s fält-tåg. 
Kyrkoh i Njurunda i Medelpad 1724; f 1729 iu Maj. 

Prosten Sa?idrnark berömmes ss. en constans et plenus fldei v/r. 

Gift med fröken Lovisa von Burghausen. (Se här nedanföre). 

Anm. Prnstcn Sandmark bevistade, ss. Keg Pastor, Pultava slag 
170i) och blef d.1 krigsfånge samt till Siberien afförd, men återkom, efter 
befrielsen 1722 ull Sverge, hvarpå han befordrades till Njurunda pastorat, 
och var vid sin ankomst till fäderneslandet åtföljd af sin buBtru Lovisa v. 
Burt/haustn, en fröken och öfverstelöjtnantsdotter, som likaledes blef fån- 
gen ud samma tillfälle, ss. ett 12-firigt barn, och utstod mycken misshandel 
dermera genom försäljning till slaf till en turkisk ofverste, samt blef slut- 
ligen efter sin räddning ur slafveriet och fångenskapen, förenad 1720 i äk- 
tenskap med (Jenne sandmur!, (förut med en fendrik i 3:ne år) och kom 
hon således till Sverge, hvilket hon, ss. född ute under kriget, förut ej sett 
och blef slutligen i 3:dje giftet förenad med Prosten Sandmarks efterträdare 
i Äjurunda, Kjrkoh. Mag. Petrus 01. Sundberg. 

Mag. Petr. OJ. Sandberg (1731—57). 

F. 1694 i Sundsvall; fadr. Postmästare. 

Bat.-Pred. i Jemtland omkr. 1722; Coll. Sch. i Ilernösand 
1730; Kyrkoh. i Njurunda uti Medelpad 1731; f 1757 in Aug. 

Kyrkuh. Sundberg var vid ankomsten till Njurunda beröf- 
vad sin syn. 

Gift med Lovisa v. Burghausen, företrädarens enka. 

Jon. OJ. Törnsten (1759—75). 

F. 1699 i Torna i Ullångers s:n uti Ångermanland ; fadr. 
troligtvis bonde. 

Prestv. 1723; Corarain. i Nätra 1728; Kyrkoherde i Nju- 
rmda 1759; v. Coutr.-Prost 1768; Jubelprest 1773 ; f 1775 d. tf. Vig. 1753 ss. Commin. i Nätra en afhandlmg om Unodlin- 
gm i Vätra (obs. denna skrift är af hans son, Prosten Mag. 01. 
Jonrr Törnsten i Thorsaker i Ångermanland ss. student ofvanb. 
ar utg. och förmodligen äfven af honom förf.). 

Vanmet är bildadt af Torna by i Ullångers s:n der han föddes. 

Prosten Mag. 01. Jon Tth-nsten i Thorsaker uti Ångerman- 
land (förut Coll. Sch. på Frösön) var en son. 

Cfr. Commin. i Nätra. 

Elias Arnquist (1777—99). 

F. 1715 i Arnäs socken i Ångermanland. 

Apologist vid St Jacobs schola i Stockholm omkr. 1750 ; 
Kyrkoh. i Njurunda i Medelpad 1777; f 1799. 

Hans Enka Cath. Lundberg flyttade 1800 till Själevad i 
Ångermanland, der hon torde aflidit. 

Joh. Östmark (1802). 

F. 1736 vid Österby bruk i Upland ; fadr. Brukspred, ibm, 
sedermera Kyrkoherden i Films pastorat And Östmark. 

Reg.-Pastor vid Westerbottens regemente omkr. 1780; 
Kyrhdi. i Njurunda i Medelpad 1802; f s. å. V i Njurunda. 

Kyrkoh. Ostmark predikade endast 1 eller 2:ne gånger i 
Njurunda, innan han af tvinsot afled. 

Modren var Magd. Bruselius fråu Upland och Film, men 
med extraetion frän YVesterb., gift 1725 med And. Östmark, 
Kyrkoh. sedermera i Film (mjölnareson ifrån Österby bruk ibm). 

Manin Lagström (1805—27). 

F. 1753 i Medelpad (Ljustorp). 

St. 17V6; Prestv. 1782 till Huspredikant; tjenstgj. vidare 
äfven ss. Commin.-Adj. uti St. Jacob i Stockholm s. å.; ss. vice 
Comminister ibm 1784 och ss. Commin.-Adj. å nyo 1787; Bat.- 
Pred. vid Götha Gardes Regemente 1791; Commin. i St. Jacob 
1797; Kyrkoherde Npmmda uti Medelpad 1805; f 1327 V- 

Prosten Lagström var en skicklig och driftig agronom, som 
nedlade mycken flit vid sin prestgård. 

Eric EdJing (1829-57). 
F. 1769 i Ångermanland (trol. Sollefteå). 
St. 1789; Prestv. 1794 till Commin.-Adj. i Sundsvall; 
tjenstgj. sedermera ss. Pred. vid Bremöns och Löröuddens tiska- 
10 Njurunda. Njurunda Jl recapell af Njurunda pastorat 1796; ss. Nådårspred. och v. Pa- 
stor med pastoralvård i Umeå pastorat (efter Jac. Jacobss. Eu- 
renii död) 1797; ss. Commin.-Adj. ibm 1800; ss. Nådårspred. 
vid den ena conmihiistraturen ibm 1801 och ss. Commin.-Adj. i 
Dägsdånger vid d. v. Säbrä pastorat i Ångermanland 1804; 
Comminister i Bjertrå vid Nora pastorat ibm 1809; v. Pastor 
1817 någon kortare tid i Nora derjemte; Kyvkoh i Njurunda 
i Medelpad 1829; tilltr. 1830; Prost 1835; Jubelprest 1844; f 
1857 V såsom stiftets senior. 

Begrafven med hållet liktal i Njurunda af Contractsprosten 
m. ni. Mag. Jos. Backlund i Skön. 

Prosten Edling hade vid sin död verkat ss. prest i 63 år 
och hörde till de ovanliga både i ålderdom och nit, förenadt 
med ett strängt ordningssinne. 

Sönerna voro Olof Edlmg, Collega i Luleå och Eric Ed- 
ti?ig, Collega i Östersund. äfven en kortare tid sommaren 1861; vice Läroverks.-Adj. tillika 
ibm 1860 67 (nästan fortfarande utom 1866); vicar. Theol. 
Lector ibm en kortare tid 1868; Ilospit.-Predikant ibm äfven- 
ledes 1865 och Fåogpredikant vid länets cellfängelse ibm 1868, 
jemte sina öfriga befattningar; Kyrkoherde i Njurunda pastorat 
i Medelpad 1869 (med tillträde och Kougl. Majtts fullmagt s. å. V). 

Gift med Hedda Berlin (Lectorsd:r i Hernösand). 

Past.-Adj. i Nätra Er. Magn. Nordling f. 1851 är en af nonerne. Joh. Rudolf Norelius (1858—68). 

F. 1809 i Söderhamn; fadren Häradsskrifvare. 

St. 1828; Prestv. 1834; förste Kyrkoherde i Loos nya 
ifrån Färila afskilda pastorat i Helsingland 1846; utu. Kyrko- 
herde i Njurunda i Medelpad 1858; tilltr. 1859; Kyrkoherde i 
Hudiksvalls stads- och Idenors landsförs. i Upsala Erkestift 1868. 

I a ny kyrka byggdes i Njiaunda och invigdes i denne 
pastors tid 1863 (Episcopo Isr. Bergman). 

Var 1866 en af de anmälde sökande till Bollnäs lediga 
pastorat i Helsingland; d:o 1877 Dec. föreslagen till Delsbo 
pastorat ibm. 

Eric Johan Nordling (1869— ). 

F. 1820 i Hernösand; fadren Skräddare. 

St. 1840 i Upsala; Prestv. 1843; vice Collega s. å. i 
Hernösand; Past.-Adj. 1844 och 1848 några månader i Sollefteå 
(hos J. B. Runsten); vice Capellpred. i Stugun af Ragunda d. v. 
pastorat 1845; Past.-Adj. i Gudmundrå 1847 och vice Past. 
med pastoralvården ibm 1848 (Pastore Har. Löfstedt och efter 
hans död vid nådåren); vice Pastor med pastoral vård 1852 in 
Oct. i Stigsjö (Pastore N. M. Berlin och efter hans död vid 
nådåren 1854—57) samt fortfarande äfven 1857—60 (Pastore 
C. J. Ostling); Stadscomminister i Hernösand 1860; v. Pastor 
N.n RUNDA. 13 Commirusti ar: 

Johannes 1!>V>4). Ur Jöns > Njmmnia kallad. 

Carola s (1597). 

Abr. Ingernum (omkring 1624—30.) 

Commin. i Njurunda i Medelpad vid pass 1624; | omkr. 

1630 1. till annan plats befordrad. 

Anm. Af k.b. i Njnrunila vill det synas, som han blifvit pastor der- 
stiides 1625; ty om så varit, är hau troligen ingen annan Abraham an den, 
som är omförmald vid kyrkoh. Er. 01. fyurenius (Vide anm. 2 ibm)-, han 
skulle då t omkr 1635 I. 36. ss. Pastor 1. Commin i Njurunda, så framt han 
ej sedan kom till Wendcl i Uplaml der det förekommer 1640, en Commin. 
Abrahamus ; han skulle då blifvit f i Wendcl, ss. Commmister omkr 1650, 
men då annan Pastor fanns i Njurunda vid omberordc tid (1625) torde man 
tå antaga ingerman, es. Coraminister och t f. vice Pastor någon tid tillika. 

Joh. Er. Eden tas (omkr. 1030—58). 
Se kyrkoh. i Njurunda. 

Eric Gästman (1658-72). 
Comm, i Njurunda 1658; f 1672. 

Ol. Joh. Bremming (1673-97.) 
Se Commin. sist i Undersåker. 

Fet. Ev. Alstadius (1697-1721). 

F. i Alsta uti Bjertrå s:n i Ångermanland. Fadren tro- 
ligen bonde. 

Commin. i Njurunda 1697 j" 1721. 

Commin. i Resele, sist i Botheå (Sånga) Petr. Petr. Al- 

stadius var en son. 

Anm. En Dr Christophcr år i kb:sbandlingame nämnd 1714 vid 
namn nS n han torde ej vant någon ordinarie Commmister, utan blott till- 
rZrdnad på någon tid, eller genom accord med Commin. Alstadius, tjensten 
förestått under dessa hans sednare letnadsår. 

Sans P. Vamhi (1723 -G5). 

F. i Jemtland; Fadren Lieutnanten vid Kongl Jemtlands 
Regemente, Pehr Damm. 


MHI ■■■ 14 Njurunda. Utn. Commhrister i Njurunda 1721; tilltr. 1723* t 1765 
Har en grafskrift på sin grafsten med sitt namn' och sitt 
dödsår samt bibelspråket: »Cfaistus, vår förlossare vänte vi, och 
hon skall uppväcka oss på den yttersta dagen Ull ett evigt lif», 

Hart. II. Ullen (1760 -94), 

F. 1721 i Ullångers socken vid Nordiugrå pastorat i Ån- 
germanland; fadren Bonde. 

Cvmminister i Njurunda 1766; f 1794. 

Cornmm. Ullen var en brorson till Th. Prof. och Kyrkoh. 
i G. Upsala pr.ib. Mag. Petr. Ull, n (förut Log. Prof. vid Upsala 
Academie) f 1747 , hvars bror, en annan Nils UlUmiu(l£fm 
bondson från Ullånger i Ångermanland) var Kyrkoh. i Riala i 
Upland, förut predikant vid U esterbottens reg., bevistat Polska 
kriget med fullmakt dat. Thorn den 9 Nov. 1703, f »725 och 
var desse sednares fader Bonden Nils i Ullånger och Utvik. 

Mich. Holmbom (1795—1803). 
Född 1750. 

Commin ter ' Njurunda 1795; f 1803 ' 2 . 
Cornmm. Uolmbom tecknas ss. utmärkt predikant och ni- 
tisk prest; men var de sista åren af sin lefnad svagsint. 

r «„♦ An ?' Fodc Jf c " rl(, Ii torde varit Hernösand och fadren trol n Math 
Lect sedermora Prim. Th. Lect. vid Hernösands Gymnasium, ™ Frosten 
i Sjalevad, Mag. Pel. K. Uolmbom, som sjelf var Medel V adi^e UrL AUrnar 

NUe Nordvall (1804—27). 

F. 1751 uti Nohlby (Norrby) uti Njurunda socken. 

^'J 772; PreStV ' l776 tiH N "a«Pred. i Njurunda; Hus- 
rot l ; e ' °" Bata, J° ns P red - ^d Westerb. Kongl. Regemente 
1783; Brukspredik. vid Galtström i Njurunda s:n 1791; Commin. 
i Njurunda 1804; tilltr. 1806; Jubelprest 1826; f 1827 

Commin. Nordvall var en ordniugssinnad och förträfflig man 

Farbrodren torde varit Kyrkoh. Jon. J. Nordvalls i Räneå 
tader, ty var Kyrkoherden äfven född i Norrby i Njurunda 
hvars son Ofverste-Löjtnant, Mechanicus m. m. Eric Nord vall i 
Stockholm t 1835, var adlad vid namn Nordevall. 

Capellpredik. i Holm vid Indals pastorat Nils Joh. Nord- 
vall var troligen en son. 

Senric Nordgren (1829—55). 

F. 1787 å Björkön i Njurunda socken. Njurunda. 15 St. 1807;Prestv. 1811 till Pastors- Adj. i Sveg uti Härj ra- 
dalen ; tjenstgj. ss. Nadarspredik. ibm 1812; ss. Past.-Adj. iterura 
ibm 1814; ss. Past.-Adj. i Selanger i Medelpad 1819; ss. Nad- 
arspredik. ibm 1820 och ss Past.-Adj. i Tuna (Medelpad) 1821; 
Commin. i Sveg 1823, vid d. v. Lillherrdals annex-sacellani der- 
till; tilltr. 1824; Commin. N/urunJa 1828; tilltr. 1829; f 
1855 V helt hastigt. 

C mmin. Nordgr n var en genom mildhet och godhet, vär- 
dig och värderad man. 

Gift med Er i Joh. Öl t* berg (Comminister-dotter frän 
Tuna och Attmar). 

En son, Er. Joh. Xathanad född i Njurunda 1830, t m. 
student 1854. 

Ol. Brundell (185C-63). 
Se Kyrkoherde i Grundsunda. 

Carl Joh. Edvall (1865-69). 

Cfr Ofver-Calix pastorer, sist Thorsäkers. 

Paul Wagenius 18G9— 71). 
Se Comministrar i Skön (Timrå). 

Axel TJieodor FrykJwlm (1875— ). 

F. 1848 i Sundsvall; fadren Inspektor, sedan i Hernösand. 

St. 1867; Prestv. 1874 ' ; vice Pastor dervid i Sjalevad 
(under S. Brandeils frånvaro vid Catechesförslags-Committcen i 
Linköping, sedan i Helsingborg), med ytterligare förordnande, 
und. s. å. (under pastors helsovårdspermission) och ännu vidare 
1875 (efter pastors utn. till pastor i Skellefteå); såsom student 
vikarierande Adj. vid Hernösands n. Elem -Läroverk yarterm. 
1868; utn. Comminuter i Wjmunda 1875 Maj; tilltr. s. a. 

Föreslagen till extra Commin. i Dahl af Thorsäkers pasto- 
rat i Ångermanland 1874; dito till Commin. \ Säbrå 1876; dito 
till Commin. i Styrnäs af Bothea pastorat 1877. 
Njurunda. 17 1696 "Hrukspredikanter vid Galtström, 
af Njurunda pastor* t: 

Kyrkan vid Galtströms bruk uppfördes 1680 och invigdes 
af Biskop Jul. E. M ra > \ n< rnösand. 

Eric Waltier (1680—1710). 

F. omkr. 1650 trol. i Westerbotten (Toroea). 

St. 1670; Prestv. och Bi pred. al GalUtröme bruk i 
Medelpad (Njurunda) 1680 och blcf brukets förste predikant; t 
1710 på våren. 

lian var i äktenskap förenad med Helena Kanik, dotter af 
Reg.-Pastorn vid Kongl Helsinge Regemente och utn. Kyrkoh. 
i Elfkarleby uti Uplaod Joh. 01- K i 

Sonen var Kyrkoh. sist i Neder-Calix i Westerbotten H<ms 
L. VI It r f. 1680 t 1738. 

Anm. Piir Jon invl m, sist Kyrkoh. i Indal, an far» s ss Pred. ml 
Gallstråm H 87 till omkr. 1710 men torde då varit blott tillf, eller vi ari 
i ii 1 för Wallicr (cfr p tor i'. J Fernb' m i Indal). 

Joh. Mamberg * i . (1710—46). 

F. omkr. 1680 i Hernösand. 

St. omkr. 1700; i V i ont l Galtstr rik i Njurunda 

pastorat uti Medelpad 1710; f 1746 

Ligger begrafven i brukskyrkan i choret vid norra sidan 
om altaret. 

S nen efterträdde och en andre son var Kongl. Hofpred. och 
utn. Reg.-Past. vid Kongl. Lifgardet i Stockholm Fet. llamb 
f. 1718 t »765. 

Johan Hambery jun. (1748 — 65;. 
Se Commin. sist i Skön (Alnön). 

May. Israel Norberg 1765—90). 

F. 1742 i Lngermanland (Nätra); fadren Kronolansmaunen 
och Linnedirektören M \ rb rg. 

St. 1760; Prestv. 1763; Prom. Ph. Mag. 1764 i Upsala; 
Past.-Adj. i Njurunda i Medelpad s. a; Bru . idGalUto 

ibm 1765; tjenstledig, öfvergaf sitt pre«terliga kall och biet ss. 
egare af Söderforss bruk i Attmars s:n uti Medelpad, Brukspa- 
tron derstädes 1791; t omkr. 1820. 

9 ■M mm 18 N.iriM ai a. Nturuxda. Uai) linnes upptagen ännu 1818 i Svodbonis matrikel af a., 
pair. 45 under Njnrunda pastorat och Galtströms bruksförs. 

D nu \ < / var Cansli-Rådot m. m. Matft. \ > 

i och egde döttrar af Ii vilka en var gift med Bruks- 
patron Bergtna , dermera vid S derforss lunk uti Attmar och 
biet' han således morfar till Bisk. in. ra. Isr Bergman i Hernö- 
sand och till Contr.-Prosten och kyrkoh. i Ljustorp Mag. och 
Th. Doct. Esbj. Bergman, livilka voro hans dottersöner. 

Brukspatron Mag. Isr. Norbergs yngre bror var Prosten och 
Kyrkoherden Mag. Doct. lsaac Norberg i Gudnumdrå, 

MJs NordraJl (1790- 180G). 

Se Commin. sist i Njnrunda. 

Joh. Henr. Öhrbcrg (1806 12). 

Se Commin. sist i Tuna (Attmar). 

Olof Huss (1 si 2— 20. 

t 1846 V ss. Commin. i Ljustorp. 

Se Commin. sist i Ljustorp (vid El JU jo). 

llrie nan. Hassclhun (1820 33). 

Se Kyrkoh sist i Bnduin. 

MIs Åslin 1833- 67). 

1 1 789 i Medelpad (Sundsvall). 

St. 18!-; Prestv. 18» 6 till Högraässopredik.-Adj. i llernö- 
sand (under Jos. Backlunds tid ss. ord. llögmässopred.); Nåd- 
årspred. vid Fi acellani vid Sunne pastorat i Jemtland s. a ; 

Fast -Adj. i llagunda 1818; Commin. -Adj. i Nordingra i Ånger- 
manland (vid Ullånger) 1819; Coramin.-Adj. i Nora (vid Bjertrå) 
1819 (s. a.) 30 (utom några månader 1824 vid öfverlännäs 
sacellani af Bothea pastorat); Vacancepred. ibm vid samma 
sacellani i Bjertra ytterligare (etter Er. Edlings vunna befordran 
s. a. till Nju runda pastorat); Pastors- Adj. i Njurnnda uti Me- 
d Ii ad 1831; 1', / id Galtströms bruk dersammastädes 
1833; Jubelprest 1866; f 1867 . 

Gij med en E wj (Piostd:r hån Njnrunda). 

Amin. Denna tjenst, som sedan Åslins död vant olesatt, torde rid 
den tiden indragit3 19 
Svartviks skeppwarf ock l as < a ge plats (vid Njiirumla). 

Befattnii gen med härst&des anställd predikant ili sedan 1854 

1 V dikanter: 

Pehr Uaffwus Klockhoff 1854 -59). 

Se Kyrkoh. i Mo. 

Ernst Peter Agatlion LwHthobm 1860 

F. 1829 i Angermanlaud (Resele) ; fadren Länsman. 

St. Ib49; Prestv. 1854 till p t V . j j i Tuna i Medelpad 
(hos J. A. Save); v Pastor i Tuna under Riksdagen 1856-57; 
Past-Adj a nyo ibin s. a; Predikant vit 
och lastageplats 1860 (utn. I §59). 

Fi ml lä 1 unJholm, Klockare och Skollärare i Burträsk, 
är brödren. NOKMNGRÅ. ti NollDINGRÅ. 23 Nordingrå Pastorat: 

(Ångermanlands östra Contract"). 

Detta pastorats kyrkohistoria är en af de äldsta inom stif- 
tet och går tillbaka långt före reformationstiden. 

Pastoratet har innefattat annexerua Ullånger och Wibyggerå. 

Nordingrå ti. v. kyrka är 1 1 y m 1 uti kyrkoherden Doct. Abr. 
Renströms tid 1829 och invigdes s. å. af stiftets d. v Biskop, 
Doct. E. A. Almquist. 

Numera eger pastoratet blott annexet Ullånger^ sedan Wi- 
byggerå år 1836 dei ifrån åtskiljdes till ett serskildt pastorat. 

Kyrkoherdar (före Reformationstiden): 

En Presbyter (Anonymus) förekommer 13 6 i Non.Khunge- 
rad (Nordingrå) enligt kb. -anteckning. 

Nicohnrs (1341-58). 

Curatus i Enköping (Beat;u Virginis Ec eller Vårfru- 

kyrka ss, dess kyrka af ålder och så änuu kallas) 1331 — 41; 
Curatus i Nwdtfamgwad (Nordingrå) uti Ångermanland 1341; 
Pncpositus Angennannia: tillika omkr. samma tid; torde hafva 
| omkr. 1358. 

Anm. Kyrknh. Olaus i Enköping ar troligen summa person, som 
denne Mcntorn; ty kalla* Lan. ss. Pn Aogermwinw, uti •» ^»Jf JJ 
är 1Hfj3 Ohm Curatus i Enköping och i namnen Nuohus och Olaus hinns 
vid den tillfoga skillnad (N?col«us h. e. Dominicus Olaus, som gnom 
eu coutractiou blir Nicolaus). C/V. Ups. Erkest. llrdam. af HnU l. JJU. 

Johannes de Nordthungeraä (1869—74). 

Pastor 1. Curatus i Bollnäs uti Ilelsingland 135S; Kyrko- 
hrr.h i Nordingrå i Ångermanland 1359; Pastor et Rector Eecle- 
sia i Skellefteå uti Westerbotten 1374 (torde da vunnit denna 
transport och vara densamme, som vid denna tid der kallar sig 
Johannes då Skellopt); torde t 1380. 

Anm Denne Johannes de Nordthungerad (partpt i N .rdingrå) torde 
hidc-rnmt ' « ' r bau var Kyrkoherde 1358, men ss. prap. An- 

hitkommit itrai du.. AncJrmwilanda förnämsta pastorat, 

S»rmaiiiii« o b gj^^^^S; 0(:h R 0C5 or i slmh- 

S?1K4- hS a leende och m7ndi«het torde ejort honom förtjent att for- 
S Vuas ti) l' a rn Im ta pastorat! orten; både den , handlmgarne ofver- 24 Nordin grå Nordin grå. 25 eussttmmaiide tiden ocL namnet synes for öfrigt tala för denna idenlifica- 
tion (cfr Skellefteil pastorer; cfr it. l'ants Erkest. Herdam. (1H. 1, pag. 155) ■ 
men tillades »de N o rdth ungerad» och »de Skellopt» till namnet, ailt efter 
orterna dit han kom. 

Petrus J 1507). 

nan hålles före hitkommit ifrån Thorsäker i Ångermanland ; 
obekant för ufrigt (cfr Thorsäker). 

Anm. Att han var densamme, som Petrus Olstani, som likaledes furst 
varit i Xliorsåker och till slut kom till Nordingra (se nedaufcre), samman- 
stämmer icke tiden alls, utan måste man sfiledc6 antaga, att 2:ne pastorer 
1'etrus, i olika personer och pä olika tider har funnits. Kyrkoherdar (efter Reformationen): 

Xieolaus Petri (orakr. 1520 — 40). 

1 ormodl Uplänuinge ifrån Wallby s:n i Upland vid Enköping. 

Kyrkoh. V / ngrå i Ångermanland omkr. 1520; Gontr.- 
Prost ibm; torde f omkr. I5G0. 

Han kallar sig i en attest af den 18 Jan. 1550 »fordom 
Kyrkoh i Nordingra och prap Angermannia», sa att han torde 
a agt 9ig sin tjenst omkr. 1540. 

Ofvanb attest, utfärdad af honom 1550 7 och underteck- 
nad ;if honom, / d Post ■■>• och prcep. An<jermaiuunj, i Nordin- 
- har blifvit funnen i Skellefteå, der han egt en sin bror, 

Kyrkoherden i Skellefteå Johan (1512—30) var brödren 
och kyrkoh i Grundsunda Petrus Nicolai (sist troligen i Säbrå) 
sannolikt hans son. 

tireuo (omkr. 1540—70). 

En /■* U & gno i Nord\ , obekant för öfrigt, anföras 
I5Ö9, som den a , fl s. å., jemte andra pastorer underskref prester- 
skapets försegling för Kon. Johan 3 (cfr Pastor Sigvardus i 
Njuruuda, som ock underskrifvit samma rikshandling). 

Olaus Martini (omkr. 1570—90). 

Kyrkoh. i Nordingra omkr. 1570; lefde ännu 1590; torde 
^edan %, a, kommit till Åkerby i Upland såsom pastor och der 
t omkr 1593 (cfr Fant 3: 476). 

»Röfveriet i Barstad» utrotades i dennes tid inom socknen, 
tormäles det om honom ss pastor i Nordingra. 


Ilenric Engelberti (1590—95). 

Kyrkoh, i Nordingra i Ångermanland och precp Angerman- 
nia? 1590; underskref Concilium Upsal. 1593; t omkr. 1595 

Petrus 2 Olstaui eller Östcnms (1595— 1000). 

F. i Ångermanland (trohn Nordingra) 

Kyrkoh. i Thorsäker i Ångermanland 1565; Kyrkoh, i 
\ rdhtgra 1595; | omkr 1(500. 

Kyrkoh Petrus Olstani, uuderskref såsom Pastor i Thorsä- 
ker, Concilium Upsal. 1593 

lian ansågs vara en nitisk Luthersk -pastor och egde ett 

godt anseende. 

Tun. har hans tid sig obekant, men dä han redan i början 
af 1500-talet var Pastor i Thorsäker, när han der underskrifvit 
Coocil. Upsal. 1593 och således utlefvad kom till Nordingra, kan 
efter naturens ordning hans tid här icke varit annat än helt kort 

Hans son var Mag Jok. Felfri Blanchovius, Th. Prof., i 
Upsala och sedan Prost i Umeå, f i Thorsäker, t 1612 och 
denne sednares son Guvernören å Wisby slott, Johm Hoffman 

(adlad Hlanch 1650), , 

En annan hans frände var Kyrkoh. i V.-LöftU « Upland, 
sedermera i Tärna ibm, OUt i 1/ 6' ». t »640, be- 

slägtad således med de Gestrinier, som både i Nordingra i Vn- 
cennanland samt i Belnncland och andra provinser uppträda, 
sedermera såsom pastorer, med Fiskaren i Gefle N* M«™* 
Grå ifrån Nordingra till Hamfader, som lefde omkr- 15o0 och 
var således samtidig med vår A*» Olstani (Ostanus); ty ar 
väl detta namn ej annat än Oestenius (Osten,us> 

Kyrkoherden P*nu Q* i LöfÄnger , Westerboteo ar 
en annan man, som torde hört till Jon Estmm (Q N " 

2, Commin. ifrån Hallen i Umeå sm med ere söner och stam- 
fader tor Dallenierne samt adliga ätten Uallencreutz- 

Cfr Pastorer i Thorsäker 

Olaus (1601-25). 

Födelseorten obekant 

KyrkchcJe i \ - Ungrå i Ångermanland omkr. IbOl , t 

°'" kr 'il'Jf 'tonie varit Upland.nge och Commiu. förut i AUik. v 


'-:,^--^a;^ wmm WBM 26 NoKDlNGRÄ. 


NoitMXGKÅ. 27 Olaus Ulai. och passar ganska väl här, i anseende til! dessa för- 
samlingars förnämliga beskaffenhet, samt var afflyttad ifrån AI- 
sike för en annan just vid denna tid 1(301, dä han hitkom till 

Nordingrå. 

Mag. Pctr. Er. Gcstrinias (1625 -32). 

F. 1590 i Gefle; fadr. Rect. Sch. ibm, sedermera Kyrkoh. 
i Ljusdal i Helsingland, Mag. Er. Gestrinim. 

St. 1611; Prom. Phil. Mag. iGreifsvald och Conrector i 
Gefle 1620; Kyrkoh. i Nordingrå i Ångermanland 1625; f 1632. 

Broder: Joh. Gestrinius (Pastor i Segerstad); Martin Ge~ 
ftrinius (Mathes Prof i Upsala); Eric Gestrinius (Pastor i En- 
ånger förut i Högdal) samt Samuel Gestrinius (Pastor i Norrala 
i Helsingland). 

Anm. Farfadrm och stamfadren för den vidsträckta Gvslriniska 
; « V, V,n , laud ' var . den ofva " anförde, bekante och auscldo Kikaren i 
uene Mls Pcders.wn Gra, som var född i Nordingrå omkr 1600, 

Mag. JSic. OL Bozcvus (l()34-74). 

F. i Hudiksvall; fadren Borgmästare. 

St. 1614; Prestv. 1620; Prom. Ph. Mag. i Rostock 1623; 
Conrector i Gefle :625; Kyrkoh. i Nordingrå i Ångermanland 
1634; Frost 1642; Jubelprest 1670; j 1674. 

Prosten Nicoldus Bozcbus, Mäster Nils vanligen kallad, bc- 
römmes ss. eu god ordningsman och egde ett stort anseende i orten 

LikpreiL blef hållen öfver honom af Superintendenten i 
Uernösand Mag. Petr. Er. Steutfuus med anledning af Text: Ps. 
149 och ämnet: En andelig stridsmans kamp, vapen och ><■„■,- 
vmmna, tr. St. 1675- 

Ofver haös hustru Kerstin Chris! lemsdotter f 1668, höll 
samme Superintendent ock Uhpred. med anledning af Text: Ps. 
20: 16, och ämnet: Davids tårfulla klogomål och hv< 
tangar han af Gud hegärer; tr. Stockholm 1668. 

Sunen efterträdde ss pastor i Nordingrå 

Mag, Christian Mc. Boxa as (1674-86). 
F. 1626 i Gefle; fadren d. v Conrectorn i Gefle, seder- 
mera Kyrkoh. i Nordingrå, Mag. NiU 01. Bozarns. 

,«r^ St o ,647; Pr0n) ' Ph * Ma °* ,655 > L °S **ecr. i ilemösand 
'M>; See Th Lect. 1671 ; t. f. Pastor uti Nordingrå 1673; 
ordxnane Kyrkoherde ibrn 1674; Prost 1680; f 168(5* En son var Kyrkoh Mag. Petr. CJiri B un i Sunne. 

Ibland prostens bröder märkas: Eloqu. Lect. i Uernösand 01. 
\ ■ B amt Kyrkoh. i Selänger i Medelpad Er- Nio. Bota w - 

En dotter Christina B. u var gift l;o med P. J. Uerno- 
dius, Prost i Nätra, 2:o med eftertr. Prosten och Kongl. Hof- 
pred. Joh. Nordlander ibm. 

Mich. Petr. Ström ', -1701». 

Fadr. Capitain, och slägten härstammar jemte namnet ifrån 
Ströms by uti Arnäs sncken i Ångermanland 

St. 1657; Phil. Cand. 1667; Gymnasii-Ad^ och Cons.-Notarie 
i Uernösand 1668; Eloqu. Lect 1671; ntn. A Nordin- 

grå pastorat 1686; tillträdde s. a genom accord; t ss Prost 1 709 

Ibland s iii märkas: Kyrkoherden i Nora uti Ångerman- 
land letr, Mirli, Ström samt Radmannen och Borgmästaren i 
Stockholm Eric Mich. Sfroit,, som utgifvit i Upsala (1705) en 
dissertation: de Angertnannia 

Prim. Theol. Lect. i Ileruösand (förut Eloqu. Lect.) Mag. 
Mich. Pctr. Ström jun. var sonson . 

Mag. Hans Hanss. Onmberg (1710— 32 . 

F. 1666 i Omne by uti Nordingrå socken; fadren Bonde. 

st. !687; Prom. Ph. Mag. 1697; Adjunct i St. Maria förs. 
uti Stockholm 1700; Eloqu Lect. vid Hernösands gymnasium 
1703; Sec. Th. Lect. 1706; Kgrkoh. i A rdingrå 1710; Contr.- 
Prost 1718; Prres ss Pastor i Nordingrå vid Prestmötet uti 
Uernösand 1717; f 1732. 

7 en Onmberg tecknas ss. en lärd och aktad man. 

Ut<j. Likpredikan* hållen öfver Bisk. i Uernösand, Doct 
Georg A WaUm 1723, ined anledning af Text: Joh. 3: 16. 

och ämnet: 11 j ' j ns död* dyrbarhet. 

S n var Kyrkoh. i Ljustorp, slutl.n Kyrkoh. i Nordingrå 
Doct. Ol 11 Omnbi • 

Födelseorten Omjie_k)L uti Nordingrå gaf anledning till namnet 

Anm. J«li. Johansson Omnherrj. bs. han ock finues uauiuil, ar i det 
'nda språket detsamn Mans llansum Omnb nj. 

Mag. Ol. Joh. KemMm (1733 53). 

F. 1697 i Torps s:n i Medelpad; fadren Kyrkoherden i 
Torps pastorat Joh. U. Ken div*. 

St. 1713; Prom. Ph. Mag. 1719; Prestv. 1722; Conrector 28 XoKKINGRÅ 


i IJernösand 1 72(5; Log. Lcct. 1730; Kyrkoh i Nordingra 1733; 
Prost 1745; t '753. 

Prost Ken Hus berömmes för lärdom och nit i sin tjenst. 
\ hänleder sig jemte siägten ifrån Kensj i Häggdan- 

gers socken, lädrens födelseort. 

Dovt. OL Hanss. Omnbcrg (1766— 57). 

K 1708 i IJernösand; fadren d v. Tli. Led vid gymna- 
sium drrstades, sedermera Kyrkoherden och Contr -Prosten i 
Nordingra, Mag. Hans II. Omnberg 

St 1725; Prom. Ph. Mag 1731; Prestv 1732; Gol! Sch 
i Hernösand 1735; Conrector 1741; Kyrkoh i Ljustorp 1745; 
A rhvh, , \ rdmgrå 1756; Tli Dor{ 9. a i GrcifsvaM; f 1757 

Kyrkoh. D t Omnbarg liknade fadren i lärdom och ut- 
märkta kap i men lians lifstid var så kort 

Gift meå Christ Eli» \ i >s ftftif/zf- •' • ^ 

s » '/ /»//v, f. i Hernösand 1736, studerad'' och | ss 
Mag och V Ij. i Offerdal uti Jemtland 176!). 

Dovt. Lars OL tia inström 1760—78). 

V, 1099 i Ramsas uti Säbrå socken i Ångermanland; 
lädren IJ nd n 01. Lar 

St. 719; Prom. Ph Mag 728; Docens vid Upsala aca- 
demi 1730; Gymnasii-Adj och Cons -Notarie i Hernösand 1732; 
Gr. L. Lect. ibm 1734; Prim. TI. Le t. ibm 1743; Kn 
,: ' 1, i' I ll ' \ rdingrå 1760; Th Doct. 1772; t 1778 

Vamn t är af föd ! orten Ramsas. 

Mag. Bengt timmerman (1780-1807 . 
F. i Österbotten 1741. 

St. 1760; Reg-Past. vid Österbottens Infanteri-Regemente 
1770; Ki Vordingrå i Ångermanland 1780; f 1807 

Doct. Abr. Menström (1808—34 . 

F. 1763 pa Frösön af Sumie pastorat uti Jemtland; fadr 
Länsman 

St 1783; Prom. Ph Mag. 1788 i Upsala; e o. Amanuens 
vid acadenriska bibliotheket ibm 1790; Th. Cand 1791; Prestv 
s. a. till Adjunct i Säbrå i Ångermanland; v. Ro < tor Sch i 
Hernösand derjemte i 4 ar Iran 1794; v. Th. Lcct. och v. Cons. Nordingra 29 Not. 1798; Cons -Not. ibm 1802; v. Prim. Th. Lect. vidare s å.; 
Sec, Th. Lect 1805; furste Pastor derjemte i Häggdångers nya 
prab.-pastorat 1808; Ar/,'. V rdmgrå s. a; tilltr. 1809; 
pr 1 p. Honor, och Th. Doct. s a; Contr.-Prost 181 1 i Ånger- 
manlands östra contract ( tt 1 Pir. Ilitzon, Prost i Thorsäker); 
Spec. pra». 1789, vid Phil. Fac. 1 Upsala och 1805 i theologien 
uti Hernösand; d:o vice pra», vid 1812 års prestmöte och pre- 
ses vid 1817 ars prestmöte i Hernösand; Led. 1826 af K. N. U ; 
var Riksdagsman 1809, 1810, 1812, 1815 och 1817; t 1834 . 
Nordingra kyrka nybyggdes o< h invigdes i denne pastors 
tid 1829 in Aug., Episcopo Doct. E. A Almqui 

Innehade 1830, vid biskopsledigheten 1 Hernösand, 3:dje 
förslagsrummet till Biskop derstädes jemte Joh. Häggblad o ;h 
F. M. Franzén, sedan C. G. Rogberg itt mm sig afsagt. 

Doct. lii nström var en lika grundlig theolog, som allvarlig 
och ömsint herde, som gjorde sig förtjent af hade skolans och 
kyrkans aktning och kärlek. 

Af sönerna märkas: Jonas Renström, possessionat i Sma- 
land, samt foster n n Carl Jon. Meijerberg, f Ikskoleinspektör i 
Stockholm (1870) Phil. Mag , R. W. O. och Norska St. Olafs-Orden. 
En d:r Hedda gif tmeå6(verste-L. Liljeschöld i Jemtl. (Sunne). 
Utg. skr. Disputationer samt en lärobok i theologien: I - 
,,, . •; nn TI gi im, till skolungdomens tjenst (omkr. 1800). 

tam. Nordingra pastorat delat! ter Doct. Abr. Kn m död, 
genom Wibyggerå sockel åtskiljande d rifråu, som Ar 183b erhöll ser- 
skild pastoratträtt. 

Mag. Jonas Korberg 1836 54 

F 1793 i Medelpad (Njurunda); fadr. Bmde. 

St. 1812; Prom. Ph. Mag. 1818 i Upsala; Prestv. 1819 
till Pa.st.-Ad] Uti Nätra i Ångermanland; tjenstgj. sedermera ss. 
vice Comminister ibm 1820 och ss. vice Pastor 1 Piteå 1822; 
Collega Sch och fortf. vice Pastor ibm 1823; Rector Schofao - 1 
Piteå 1828; Reg -Pastor vid Westerb Kongl R mente tiUika 
1830; Kyrkoh. A rdmgrå (med tillyd. annex Ullånger) 1836, 
tilltr. s. a; Prost 1837; vice Contr.-Prost i Ångermanlands östra 
contr. 1842; ordinarie dito (efter C. Genberg , ™-f er ^ 
samma contract 1847; spec, pra*, för rectoratet 1 Piteå 1W>, 
dito för pastoralexamen s. L i Hernösand; var ssRect Sch. 
Piteå orator vid 1830 års jubelfest derstädes; t 1854 ,. 
Gift med Brita Cleristma UUmdé 30 Nordin gra. 


Inni. Norberg var d< <> fårslt paxlt» i Nttrttitiyrä «ftcr WiliysgcrS 
sockens afeftndring till t'tt sfti kil.lt pasryrat 

Mag. Hr. P<t. TakUU (1855—70). 

F. 1811 i Westerio uti Stöde socken i Medelpad; fadren 
Bonden Jr Svensson. 

St. 1833; Prom. Ph. Mag. 1839 i Upsala; Prestv. 1840 i 
Stockholm uppa llusprcdikantskallelse hos Grefviunaii LoMen; 
Vioar. lärare vid nya Elem.-scholan ibm s. a.; Past.-Adj. i St. 
Jacob 1S41 ibm; Reg.-Pastor vid Kongl. Lif-Regementet till häst 
1849; Kongl Eofpred. s a; förestod derjemte i Sto< kholm och 
St. Clara förs. en större privat Elementarskola 1853 och följande år; 
utn. Kyrkoherde i Nordin grå reg. pastorat uti Ångermanland 1855; 
tilltr. 1857 (men emottog pastoralvärden 1856 in Juli); v. Contr.- 
Prost 1S57 och Contr.-Prost 1859 i Ångermanlands östra con- 
tract (efter företrädaren); Riksdagsman s. ä i Stockholm; Lands- 
tingsman 1865 i Uernösand; Predikant vid prestmötet ibm 1866; 
utn. Kyrkoh. i "VTreta Klosters reg pastorat (med tillydande 
Stjernorps annexförsamling) uti Östergöthland 1870; tilltr. s. å.; 
f 1875 \\ ibm. 

Var föreslagen 1848 till Löfångers pastorat i Westerbotten 
Gift med Frök. Ulrica Spetts (Majorsd:r från Stockh., Grefve). 
År (sedan omkr. 1850) Led. af sällsk. för nyttiga kunska- 
pers spridande samt i Samfundet pro ride et Christianismo och 
Sv. Missionssällskapet. 

Loclell började ej studera förrän 1825, ty ämnade han ej 
bli prest; men valde sedan den lärda väg, på hvilken han snart 
genom sina lyckliga gåfvor kora fram. Lärd och skicklig bäde 
för skolan och församlingen, har han både ss. skollärare och 
pastor lemnat efter sig en hedersam namnkunnighet. 

Petrus Brandcll (1870— .) 

F. 18 1 y i Nora prostgård uti Ångermanland; fadr. vice 
Pastorn ibm, sedermera Commin i Fllauger vid Nordingrä pa- 
storat Pehr Brandili 

St. 1842; Prestv. 1846 till Adj. i Nora; Commin.-Adj. i 
Bjertra vid Nora pastorat 1847; Adj. iterum i Nora 1848; vice 
Pastor i Uäggdånger och vid pastoralvården biträdaude någon 
kortare tid s. å.; Past.-Adj. ytterligare i Nora s. ä ; v. stads- 
Commin. i Uernösand 1851; v. Past. iterum i Iläggdånger 1852; 
v. Pastor i Säbrä och vid pastoralvåden biträdande 1861; utn. Nordin orä. 31 Ktjrholi. l A lingrå rr<j pastorat (med tillydande annexförs 
Ullånger) den 25 November 1870; tillträdde 1871 in Februari; 
Landstingsman i Ilernösaud 1877. 

Gift mod Carolina May Oden t den V 1876 uti 

Nordtngra prestgård 

Y*gr ' märkes: Contr.-Prosten och Kyrkoh. i Skel- 

lofteå Th. Doit och Phil. Mag S n Brandell och Commissious- 
Landtmätaren i HernSsaml, Ingenjören Ahr Brandell. !■■■ N ^ i i a. .t< Comxninistror (i Ullånger): 
En A :ill . s curatus omta i as |3| 6 

7>/c (omkr. 1520—40). 

tholska^dL: OT *^' S ° m ° mta,aS ° Ch lcMe här »«« Ca- 

förehatt måuga dyhka t, U g, som tillhörde fordna ti r , kenelser 

Sa 7° M " rt * ^ l , när han eo söndagsmorgon 

var sys I att med att döpa en funtkittel. öfverraskades af C 
I ' * r , so ,n ditkom förmodligen för att ha 

gudstjänst h dref honom ut derifrån. 7ihi. har honom icke. 

Se // / Ingermanl pag 115. 

Torde vara den Eh , 6 m sedermera blef pastor i Resele 
Cfr ibm. 

Doiuhiicns Nicolai omkr. 1569 82 . 

F. trohn i Nordingrå; fadr. Prosten \ P , jb m . 

Förekommer ss. Comm \ (Ullånger) 1569; 

Commin. i Själevad 1582 ty sannolikt ar han densamme, som 
C mmin. P b , \ i derstades); Kyrkoh. i Grundsunda 1590; 
torde t omkr. 1600, eller hvilket ar troligare kommit, da (1604) 
till Säbrå pastorat och f ss. pastor i Sabraomkr. 1619 uti Säbrå 

Anm. Den Dominiem Nikolai, tr n ■ annan än den, Bom seder- 
mera först ss. Commin. i Sjalevad förekommer under namnet Petrus Nik >lai 

och sedan ss r Grundsm i : t< r i Säbrfi, t 

behållande ;if di I r n • p trust IViJ ti; han tilll.)t om- 

min. i Uli r 1 9 y Hus os ii t. d h Ird af Knn Johan d 3 dj> 

emot I.dingc Skattegård uti Wa ken i l som torde varit lä- 

drens hemman. Han kallas i detta köpebref at Kod. Johan den 3;i 
Guh ords ijmar' i Nordtngrå. 

Cfr Commin. i Själevad, cfr it. Kyrkoherde i Grundsunda 
och sist i Sabra. kyrkoherde Petrus Nicolai. 

Sigivavd omkr. 15b2— IGOOj. 
F. trol. i Själevads pastorat; fadr Kyrkoh. ibm J I b 
Commin. \ rdingrå (Ullånger) vid pass 1582; Underskref 
Concilium Upsaliense 1593; "j" omkr. 160'M. annorstädes befordrad. 

3 


■■■HM ■■■■■ 34 NORDIXGlt \. NORDINGRÅ. \ ii Hl. Soru en Ityrkob. Stgirnrd Ihwsi förekommer atJdeloa vid samma 
tid sedermera 1600— 4i». vid pass, uti Öriken i Jemifond, ar det troligt att 
denne ur samme person, och att lian ifrau Uommiiiistratiiren uti Ulianaitr 
blifvit befordrad dit lian skulle dä t i O viken ss. pastor 1G26. ' 

Cfr Ovikens pastorer. 

Olaus Nikolai (omkr. 1000—30). 

F. i Fröstvik uti Nordingrå socken. 

Commin. i, Nordingrå (Ullånger) omkr. 1600; f omkr. 1630. 

Eric Johannis (omkr. 1630—33). 

F. i Ångermanland. 

St. 1621; Commin. i \ hyra (Ullånger) IÖ30; f 1633, 
dä han drunknade utanför Bsrghamn vid hemresan etter att der 
hafva varit och vid iiskarehamnen förrättat gudstjänsten. 

Var Klockare och Comminister tillika och kallades derföre 
klockareprest. 

Anm. Commin. Er/rus Johannit bebodde klockarebordet i Bohle uti 

Nordingrå och skötte klockaretjcnston genom en drau< 35 >g 1 Sam. Er. Gestrinias (1634—37). 

Se Commin. i Wibyggerå sedermera, cfr Commin. i Anund- 
sjö slutligen m. ra. 

Clcm. Nikolai Nordman (1637—62). 

Se Kyrkoh. sist i Resele. 

Math. E. Mcdenins (1662 09 . 

F. i Meda by uti Ullångers socken; fadren Bonde. 

Collega i Piteå sehola (vid andra dassen) 1632, kallar sig 
ss. Collega i Piteå Matltias Medantm; Comminister i Hammer- 
dal i Jenitland omkr. 1648; Comminister sist i Nordingrå (Ul- 
långer) 1662; f 1669. 

Samma slägt benämnde sig sedermera Meander, ty en Com- 
minister E. M. Met i Sundsvall, f 1769 var likaledes född 
i Meda i Ullånger och bondson, samt var trolig, denne Medvnii 
sonsonson. 

Cfr Commin. i Hammerdal it. Collega i Piteå (andra cl.). 

Jo/t. N. Ask (1670—81). 

F. i Askja uti Ullångers socken; fadren Klockare. 

St. 1660; Prestv. 1663; Commin. uti Stöde vid d. v. Tuna 
pastorat i Medelpad 1668; Commin i Nord / vid Ullångers 
sacellani 1670; | 1681. Sönerna voro: Commin. i "Wibyggerå Nic. Joh. Ask och 
Kyrkoherden i Löranger El. Joh. A 

Namnet synes vara af Äskja by i Ullånger, hans födelseort. 

1'ct. Christ. Hor na us (1682—1718). 
F. i Hernösand ; fadren Borgare. 

St. 1667; Prestv. 1672; Commin. i Ullånger 1682; f 1718. 
Sunen efterträdde. 

Commin. i Thorsåker vid Ytterlännäs sacellani i Anger- 
maniand, Luur. Christ. Hörnans var en bror. 

Christ. Vctri Stommes (1718—32). 

F. 1683 i Ullånger; fadr. Commin. ibm Petr. Christ ffornasu . 

Prestv. och Collga Sch. i Hernösand (vid andra dassen) 
1707; Commin.-Adj. i Ullånger (hos sin fader) 1708 l. i7l4; 
Commin. t Ull&ngsr 1718; f 1732. 

I Ytterlännäs uti Thorsåker (Ångermanland) hafva flere 
Hornaer i slägten varit comministrar och succederat hvaraodra 
en lång följd af år 1672—1778 och var stamfadren dennes far- 
far, borgare i Hernösand och namnet synes häuleda sig ifrån 
Ilornön i Nora socken eller ifrån Ilornösunds bro, en gammal 
handelsplats, belägen der Ilcrnösands stad sedermera (1583) an- 
lades, och af hvilken bro äfven sjelfva staden uppkallades. 

Anm. Nar denne Domarns alldeles försvinner 17o8 vid Hernösands 
Skol-ColIegie-sericr, måtte han s å. antingen blifvit dm förste högmessoprc- 
dikanlen i Hernösand (1708—11) eller ock genast ifrån skolan, sednast 1714 
blifvit anställd ss. raedhjelpare hos sin fader, hvilkeu han slutcligc-n efter- 
trädde ss. Commin i Ullånger. 

Lars OJ. Asparen (1733—45). 

F. 1691 i As s:n af Rödö pastorat i Jenitland; fadr. Bonde. 
St. 1717; Prestv. 1718; Collega Sch. vid Frösö 1720; Com- 
min. i UUång > 1733; t 1745. 

Bet. M. Fischer (1747-49). 
Cfr Wibyggerå Commin. sist. 

El. Jon. Löf (1749-82). 

F. 1706 i Hernösand; fadren Borgare. 

St 1728; Prestv. och Adj. i St. Jacob uti Stockholm 1734; 
Adj. i Hernösand 1737; Commin. i Ullan jer (af Nordingrå pa- 
storat) 1749; t den 24 Nov. 1782. 
36 NoiibiNGitX Coimninister L»f var tillika en kunnig och verksam agro- 
nom, som gjordo kostsamma uppodlingar på Öda hemman i sock- 
nen samt. flera andra förbättringar i åkerbruket. 

Magen efterträdde. 

Jo/t. B ill strö m (1783 -1807). 

F. 1740 i Finland (Österbotten). 

( mtninUter i Ullånger vid Nordinyrå pastorat i Ånger- 
manland 1783; f 1807 \ . 

Halfbrodn n efterträdde. 

rT113 Anm - Fadreu ™r Finne, men sj-lf torde Lan varit öiW i BiJlsta i 
Ullånger. 

Bthr Billström 1809—20), 

F. 1764 i Ångermanland (troligen Ullångers socken). 

St. 1784; Prestv. 1789 till Åd.j. uti Th orsak er i Ånger- 
manland; tjenstgj. sedermera ss. Nådårspred i HögsjÖ vid Gud- 
mundrå pastorat 1795; ss. Past.-Adj iterum i Thorsåker 1796 
och ss. Sockenpred. i Dahl vid samma Thorsåkers pastorat 1803; 
ntn. Cormn it < Ullånger 1808; till tr. 1809; f 1820. 

Födelseorten torde varit Ullånger. 

Handlanden Billström i ITernösand (dennes bror) var Contr- 
Prosteo i Sollefteå Mag. J. ]j. Runstens styffcuhr, gift med 
hans rätta mor. 

Joh. Ångström (1823—29). 

Se Commin. sist uti Selånger (Sättna). 

, Henr. Lundblad (1829—34). 

F. 1786 i Ångermanland (Uernösand). 

St. 1809; Prestv. 1811 till Past.-Adj. i Skön i Medelpad; 
tjenstgj. sedan ss. Adj. i Ragunda i Jeintland s. å.; ss. vice 
Pred. i Forss 1812 dersammastädes; ss. vice Capellpred. i Ala- 
naset uti Uammerdals pastorat. 1813 och ss. ordinarie Capellpred. 
ibm 1814; Commin. uti Sidensjö i Ångermanland 1826; tilltr. 
1827; Commin i Ullånger 1829; f 1834. 

Erhållit prfcmium för näringsflit 1813. 

Gift med Anna Dorothea ttejerberg (Landtm.-dotter frän 

Östersund). 

Ibland Sönerna märkes, Pehi Olof Lundblad född i Ala- 
naset af Uammerdals pastorat i Jemtland 1814, f oinkr. 1850 
ss. Klockare i Hernösand. 
■ NoRDLNGK V. 37 Pehr Brandeli (1836—41). 

F. 1781 i Westerbotten (Piteå). 

St. 1811; Prestv. 1812 ,•„ (jemte sin vän E. P. Selahn, 
Commin. sist i Säbrå) till Commin -Adj. i Högsjö vid Gudraundrå 
pastorat i Ångermanland; tjenstgj. sedermera ss. Nådårspred. 1814 
ibm vid samma sacellani samt ss. Adj. och v. Pastor med pa- 
storalvård uti Nora d. v. biskopspraeb. 1817; erhöll vice Pastors- 
titel 1830; Comminister tillika i Skogs sacellani vid samma 
(Nora) pastorat 1831; C Ullånger vid Nordingrå 

pastorat 1836; f 1841. 

Gift med A. Getnig (Kyrkby ggm -d:r i Ångermanland). 

Pastor Brandeli var en med utmärkta andeliga gåfvor ut- 
rustad predikant. 

Ibland Sönerna märkes: P > B , vice Pastor i Sä- 

brå, sedermera Kyrkoh. i Nor Dgrå, Sim. Brand Th. Doct 
och Kyrkoh. nti Själevad uti Ångermanland (förut i Wibyggerå) 
sedermera i Skellefteå, samt Åbrah. Brantlell, Landtmäteri- 
Ingeniör i Uernösand. 

Gustaf Ulin (1844—46). 

F- 1792 i Medelpad (Sundsvall). 

St. 1818; Prestv 1821; v Comminister i Hcruösand 1822; 
Nådårspred. och v. Pastor i Selånger s. å.; Högmässopredikant i 
Hernösand 1823; Nådårspred och v. Pastor i Skön s. a.; Past - 
Adj ibm 1826; vice Comminister i Selånger (Sättna) 1827; 
tillf. Fångpredikant tillika i Medelpad vid samma tid; v. Collega 
pa Frösön 1829; v. Comminister i Stigsjö s å.; v. Comminister 
pä Alnön vid Sköns pastorat 1831; v Comminister uti Ullånger 
1833; Past.-Adj. i Indal s. a; Nådårspred. ocfa v. Pastor i Sunds- 
vall 1834; Stads-Commin. i Hernösand 1835; ufln. Con \ 
Ullånger 1842; tilltr. 1844; f 1846. 

Gift med Chmtina Helena FMmbergsson (Postdirektorsd:r 
frän Hernösand) f. 1803, f 1878 i Ullånger. 

AMI. Commin. UUn hade ock tjeostgjort alldftftnt »taon kortare 
tid S3 v : Collega i Hernösand - och torde Commin. / Un « S lH \M 
vant en äldre bror. 

Cfr Stads-Commin i Hernösand. 

An*. Lidblom 1847—69). 

F. 1795 i Lidgatu i Lidens s:n af d. v. llesele pastorat i 
Ångermanland; fadren Länsman. 


38 NoRDINGRÅ 


St. 1S13; Prestv. 1824; Adj. vid den tiden i Ramsele pa- 
storat vid Fjelfsjö d. v. annexsocken dertill ; v. Apologist i Hernö- 
sand 1831—47; v. CoIIega vid den förberedande dassen af samma 
schola 1847; Ctmnmtitter i Ullånger vid Nordingrå pastorats a- 
f IS69 . 

Var föreslagen (l:mo loco) JS58 till Comminister i Ytter- 
lännäs af Thorsåkers pastorat i Ångermanland. 

Gift l:o med Imja Ca/h. Eli*. Ligneil f 1830; 2:o med en 
Ilulmbergssvn, företrädarens enka (Postdirektörsd:r från Hernösand). 

Commin. Lidblom var äfven kunnig i musik och egde en 
mechanisk skicklighet genom musikaliska instrumenters förfärdigande. 

Frans Abr. Walfrid Edlund (1869—77). 

Se Umeå landsförs. pastorat bland l:ste Comministrama. 

JEric Ludvig Walther (1878— ). 

F. 1851 V i Westerbotten (Umeå). 

St. 1870; Prestv. i Uernösand den I Sept J877 till Past - 

f Q i; \ °7 lken; C ™™™t*r i Ullånger af Nordingrå pastorat 
Jö/b (med de fleste rösterna vid valet den y s å) NORDINOUA 39 <- orm inistrar (i Wibyggerå): 

En Commmuter Anonytrms kallad Presbyter fanns 1316 »i 
Wibyggeratho 

Alexander Erici (1500— 1004 . 

Var troligen Norrnian. 

Comminister Wibyggei af d. v. Nordingrå pastorat uti 

Ångermanland 1590; »Hr Sand Ersson» kallad; Kyrkoherde i 
Gudmun dra 1604; f 1625. 

Underskref ss. Comminister i AViby^erå Cnnc. Upsal. 1593. 

Synes varit beslägtad med de A -J mtiändxka BILmrna. 

Cfr Kyrkoherde i Gudmundrå sist 

Andreas (1604— 10). 

Commin. i. Wibyggerå omkr. 1604; | omkr. 1610 1. till an- 
nan ort befordrad (torde hända Commin. i Indals-Liden 1610—20). 

Tian skulle ss Commin. i Wibyggerå, förmäler Tunaius, gjort 
en gåug besök på det i socknen belägna höga Sku \ »upp- 

skrämt och fördrifvit trollen der», men blef sedan sjelf så orolig 
att han nästan kom ifrån siua sinnen (Borgm Ströms dissertation 
1705: De Angermannia pag. 32). 

Cfr Commin, Andreas i Indal. 

Sam. Bened. BIL* omkr. 1610-37). 
F. i Bjertrå socken i Ångermanland; lädren Commin. ibra, 
sedermera Kyrkoh. i Gudmundrå Benexh t 1/ igm Blir. 

Comminister i Wibyggerå omkr. 1610; Kyrkoherde i Arnäs 

1637; t '640. 

Cfr Kyrkoh. i Arnäs sist. 

Sam. Er. Gestrhnus (uinkr. 1637 43). 

F. 1604 i Ljusdal i Helsingland; lädren Kyrkoh. ibm Mag. 
Er. N. Gestrmius 

St. 1620; Prestv. 1627; Commin i Ullånger, den ena sac. 
i Nordingrå d.V pastorat i Ångermanland 1634 och sedan i Wi- 
byggerå 1637, den andra d. v. sacellanien ibm; Cummin. i Anund- 
sjö 1643; Kyrkoh i Norrala i Hälsingland 1648; t »672. 
■■■Mi^^H 40 N<>KI>1\(,K \, En bror var Kyrkoh. Mag. P. 7J. Grstrinius i Nordingra 
och Oommra. i Bollnäs i Helsingland Som. Sam. Gestrinw* en af 
aönena Hovrättsrådet och Landshöfdingen Mag. Sven Lagerstam. 
(adlad) t '^65 var somotum, genom denne sednare. 
Cfr Anuudsjö Commin. sedan. 

1'etr. JS T . Berghcmias (omkr. 1643—63). 
F. i Berg uti Wibyggerå; fadren Bonde. 
Ctam» / JI7/, w , m omkr. 1643; Kyrkoh. i Undersåker 
i Jemtland 1663; f »678. 

Commin. Sik Pet. Berghem i Luleå var en mm och namnet 
Uerffhemms synes vara bildadt af födelseorten. 
n i Anm ' l, Mphers, vid pastorerna i Undersåker. iippgifver attKvikr.l. 

sstSÄ " ,ra " a " do ,li47 ellfr vi " -"»'S« - p-.oT', ,: s;,; J . 

Cfr Kyrkoh. sist i Uudersaker. 

ITMs In. JEdenius (1663—60). 

F. i Ångermanland. 

St 1658; Commin. i Wiby 1663; f omkr. 1680. 

Födelseorten torde varit Sollefteå. 

And. Laur. Orstadius 1683-85). 

£ l!^! 1 Nordin « r& «"*en i Angermanl.; fadr. Bonde. 

öt. JOOy; tommm. i Wibtjggerå 1683; f 1685. 

Enligt ett prot. af något af 'åren 1684 1. 1685 'skulle Com- 
mm Orstadius byta comministratur med Comministern i Ullånger 
Pefir Lhnst /förnams i anseende till församlingens missnöje med 
thstadms; men döden förekom verkställigheten af det ifrågasatta 
tjeustebytet. ° 

Ende wwii, J ohan Orstadius blef 1712 Prost och Kyrkoh. i 

Carlshamn, der ock hans farbror 01. Orstadius, före honom varit prost. 

JNamuet Orstadius är tagit af Orstads by i Nordingra socken. 

Pet. J. Salman (1686—95). 

F. i Salom uti Nordingra socken; fadren Bonde, 
t \m 1675; P,eStV " ,GS0; Cv " mu '" :t "' l Wihyyg&A 1686; 
">< t ss. Ph. Magister och namnet är af födelseorten. mBBkwkWmm Nordingra. 41 Nic. Joh. Ask (1600—1705). 

t. 1609 i Stödo s:n uti Medelpad; fadren Commin. ibm> 
sedermera i Ullånger, Joh. N Ask. 

St. 1685; Prestv. 1693; Cmnministeri Wibyygerå 1696; t »705. 

Kyrkoh. sedermera i Löfanger uti Westerbotten, El Joh. 
Ask var eu bror och en son blef kyrkoherde i Småland 

Kongl. Hofpred, och Not. vid Stockholms stads Consist. 
Mag. Jon. El i f 1742 var hans brorst , 

Er. Pet. Selander (1706—47). 

F. 1670 i Själands by i Säbra socken; fadren Bonde. 

St. 1692; Prestv. 1700; Comminister \ Wibyggev 1706; 
t 1747. 

Namnet torde vara bildadt af födelseorten och sönerna voro: 
Gr. L. Lect. i Uernösand Mag. Pet Er. Selander samt Rect. 
Sch. å Frösö Mag. Dan. Selander och Conr. >ch. i Ilernösand, ▼. 
Histor. Lect. Mag. Er. E Seland r. 

Pet. M. Fischer (1749—81). 
F. 1706 i Fisk ja i Gudmundrå socken; fadren Bonde. 
St. 1728; Prestv 1737; Comminister i Ullånger 1747; Com- 
mifnster i Wibyggerå 1749; \ 1781. 

Af födelseorten synes namnet vara bildadt. 
Cfr Comminister i Ullånger, der han var förut. 

Olof Prisindal (1783—99). 

Se Kyrkoherde sist i Indal. 

Magnus XJnaus 1801—10 . 

Se Kyrkoherde sist i Löfanger. 

Dan. Schörling omkr. 1810—18). 

F. 764. 

Comminister : Wibyygerå vid d. v. Nordingra pastorat, omkr. 

1810; suspenderad och afsatt för tjeustefel omkr. 1818; t 1835 

1 (genom halsbulnad). 

Comminister Lars Schjörling i Hudiksvall (Ideuor) var san- 
nolikt bron 

Torde varit Medelpadinge frän Tima socken och Schole by. 

Anm. Såsom Commin.-Ä«lj 1814-16 och ss. vice Commin. i Wibjg- 
gerft 1816-19 fungerade 2V. L U jiund, Comminister sist i Bygdefl. 42 Ni Dl\ \. Ol. Sunden (1818—34 

F. 1771 i Ångermanland (Wibyggera). 

St. 1797: IVstv. 1798 till Pastors- Adj. i Gruudsunda; 
tjcDstgj sedermera ss. Nådärspred. i Fjellsjö vid d. v. Ramsele 
pastorat ISOU; ss. Sockenpred. ibm 1803; ss v. Co m minister i 
Grandsunda 1804; ss Pastors-Adj i Arnäs 1S05; Commin.-Adj. 
i Skog (af Nora pastorat) 1814; Commvnist v 11 , , 1818- 
t 1834. 

Anm. Comministor Sundén var dm siste comminisUr ? Wibyqgcrå 
ty efter lians död blef socfcm . ett eget pa i rat kiljd ifrån Sonlmgra' 
i oining Wihyygerå pastorat 
be dr rom Wibygywå pastorat NORA. 


^^^■i^H \:)RA. ♦fl Nora Pastorat. 

(Angermanlan < » / 

jV '"'" V för*ta />//' ' (» socknen) hålles före hafva 

blifvit nybyggd i 13 seklet, således i Kon Waldemars eller i Kon. 
Magnus Ladulås' tid; men pastors-serien har man sig bekant 
endast ifrån reformatioiisseklet ( 1 580) utom en och annan före 
den tiden namngifven 

Ifrån ar 17 !)S ull 1S70 har Nora varit praebende-pastorat 
och var först den ena Theol. L t rn vid Gymnasium i Hernö- 
sand 1798— 18"5, men sedan 1805—70 Biskopens i stiftet pr i ende. 

Enligt Kongi / , 16 Ajrrii 1870 har nämligen 

Nora pastorat återgått till sin ursprungliga bestämmelse och natur 
ss. ConMstorielt-regalt, med upphörande af d oss pra b -eg oskap 

\'irat mde k'/rku anses vara byggd 1806 ojch da invigd af 
Bisk. Doct. (. G. \ räin, pastoratets d. v. pntbendepastor tillika. 
Namn Xora har sin hänlednine af pastoratets eller sock- 
nens belägenhet norrom Angerraanelfven \ , quai i \ rrå). 

Ai ma hafva af ålder varit /> rtrc och Q /, men enl. 

Kongl. Brefvet den 2-9 April 1869 har Bjertra erhållit pastorats- 
rätt. Annex statueradt: Skog, 

Vid Sandö glasbruk har funnits någon tid (1783) serskild 

predikant. 

Bj t) och Skogs gamla stenkyrkor torde vara ifrån 13 a 

14 seklen. 

Bprtrå vt/a kyrka är byggd 1845 under Commin. Joh. 'i - 
b 9j (Episc. F, M l'i » >0 samt invigd omkr. 1850 af Biski p 

/ T. B V I ti. 

\ ra • rka är, efter sednare tiders reparation, med till- 
kommet orgelverk, ny altartafla m. m. (1860 -65), en af An- 
germanlands vackraste kyrkor. 

Kyrkoherdar (före och vid Reformationstiden): 
En Anotrpnus Cumtoi tanns här 13i6. (Chron. Ar h. Ep.) 

Hr Nils, omkr. 1541 ocb 1549 namnes han hafva lefvat 
ss pastor. Obekant för öfrigt, men torde 01. Laurentii Bure 
honom efterträdt och matte Hr \ a få raknäs till den förste 
Evangelisk-Lutherske pastor i Nora. 
' 46 Nora. 
■■■■ Anm. Tun.i-us har en llr Örjan sf. samtidig predikant med denne 
1541, och skulle sodan blifvit Coniministor i for samlingen Bjortrå) 

Vidare en Fastor Vuriin olai !»!!< \ ocli en Ur. Olai lf>27, men UA hftr 
faniins andra pastorer vid den tiden (ss. uedanföre vi«ar sur), A torde de q 
blott varit tillförordnade; älven nämner Tutkvus eller vet mtei om rjenstc- 
bytena emelJan Nora pastorats i Ångermanland och Nora landafOrs.s i Up- 
Jand pastorer, ty utkom Kants Ups. Erkcst. llerdam långt efter Prosten 
Tuuaii död (Uulpbcrs torde kommit öfver Fante manuscripfc i Upsala). 

Kyrkoherdar (vidare efter Reformationen): 

Olof Lauventii Bure (1582—88). 

V omkr 1525 i Burbäck, uti Skellefteå socken i Wester- 
botten; fadren den gamle och rike Länsmannen Larn Andersson 
i AYiken dersammastädes 

Prestv 1561 ; Kyrkoh. i Nora paitorat i Anyermanland 
1582; Kyrkoherde (genom transport och byte med efterträdaren) 
i Nora landsförsamlings pastorat i Upland 158S; uuderskref Con- 
cilium Upsaliense 1593; Jubelprest 1611; | 1613 ss. pastor i 
Uplands-Nora. Kallades Ur Olof i Nora. 

Prosten Bure var på sina sednare år plågad af rosen och 
begärde derföre, ss. pastor i Uplands-Nora, hos Consistorium (enl. 
protocollerna) 1600 en medhjelpare i embetet, h vilket Cons. lof- 
vade houom, så fram t den han begärde kunde »stå sig in examine 
ordinandorum», och derora skulle vidare blifva handladt, svaras 
det honom i samma resolution, »när Gud varder oss förlänandes 
en Archi Episcopus*;. 

Erhöll ss. Pastor i Uplands-Nora likaledes sitt vederlag 1602 
(sanctioneradt och förnyadt 1613) förökadt ifrån 12 till 24 t.or, för 
gasthållningen vid den stora stråkvägen som lag vid hans prestgard. 
B landet Ermenboda blef honom s. a. (1602) älven tilldömdt 
och höll Erkebiskop Olaus Martini ar 1603 visitation i pastoratet. 
Han var (syskonbarn) cousin till Erkebiskopen i Upsala 
Andr. Laur, Bothn Björnram (Bn/e), som var född i samma ort 
och hette Prosten Bures mor Anna Mosesd:r Bure. 

Gift med Ur sila Christophersd:r från Tierp i Upland. 
Bland sönerna märkes: Kyrkoherden Roland Olai Bure i 
Uplands-Nora (förut i Nora uti Ångermanland). 

Olof FarcHson Bal ek (1588—90). 

F. i Balckgården på Åland uti Finland. 
St. 1552; Krigsprest 1558; Predikant i G. Upsala 1564 
(på Erkebiskop Laur. Fetri Ner tid); Kyrkoh. i Uplands-Nora Nora. 47 ' ' /y/> " L ' V - P* Ån srnmnland 1588 (genom 

ransport och byte ,ned företrådar ,); l , re f eU beslu t , 
Pastor i Nora , \ n ., r manland och kallar sig der 
m», Pastor e<, |. Xora; -j- omkring [m 

, . p f ' V°*', 0h H<i ' W ra fdtorat * Ångermanland, 
sedermera , Nora landsfors. pastorat i Upland, var en son. hcslagtkde -och skedde vid' "A^'h5!£ Jr" t rna Bur „ ° ! " Bal k voro 

Joh. Laurcntii 1500 1608). 
F. i Westerbotten (troligen Sk« lefteå) 
Kyrkoherde Nore 1 / v id pass 1590; f omkr. 1608. 

Comministern uti Bjertrå vid Nora pastorat härstädes Lau- 
rentm.: Johmmis var trolm en son och sjelf var han af Burarnes slägt. 

Zacharias Jonce (1608—12 . 

F. troligen i Sjätevad uti Ångermanland; fadren d. v. Kyr- 
koherden ibm (lörut i Sunne uti Jemtland) J Vi 

Commiuister i Själevad 1590; K r 1 . \ ra A 
land) 1608; Kyrkoherde i Själevad 1612; f 1638 ss. Prost 

Kyrkoh. i Arnäs (förut Comminister i Själevad) •/ n Zach. 
Burarna var en son, som tog sitt namn efter modren, bvilken hette 
Bure; men sjelf var han sannolikt e> fre bror till Kyrkoher- 
den i Gudraundrå Uam J . 

Cfr Kyrkoherde i Själevad sist. 

Joh. Olai Balck 1613—29). 

F. i Nora pastorat uti Upland; fadren Kyrkoherden ibm, 
sedermera i Nora uti Ångermanland Olof Får no» Ba 

Commiuister i Nora landsförsamlings pastorat uti Upland 
1612; Kyrkoherde A uti Ångermanland 1613; Kjrkoherde 
i Nora uti Upland omkr. 1629 (sa framt han ej redan 1613 blif- 
vit det, och handlagt pastoralvarden vid båda pastoraterna, tills, 
han ar 1629 genom personlig tillflyttning kom till Uplands-Nora 
och öfverlemnade åt sin slägtinge N ra pastorat uti Augerman- 
land); | 1633 uti det Upländska uti Westeras län och Upsala 
stift belägna Nora landsförsamlings pastorat. 48 Nora. Nora. 49 Anm. Fanl nppgi.ver Jonne ss. pastor uti Uplands-Nora 1613—33 
och ignorerar honom alldeles uti Ångermanlands-Nora, der likval HMpherx 
upptager on Johan Balck lelvat as. pastor 1622, hvilken stridighet i tipneifl 
tor, med antagande, att de äro samma personor, svårligen annorlunda kan 
förklaras, an derigonoin, att denne Johan Olat Balck varit pustor i Wer- 
manlands-Nora och tillika dermed lorenat Uplauds-Noras pastorat dit tan 
vid de sednare åren af sin Icfuad (ooikr. 1629) sjelf torde flyttat' och der 
han aflidit 1683, ty slägtskapeu, som romhmerar pastorsserion Därstädes 
kan möjligen tillåta ett sådant antagande. 

Han var i ähhmskap formad med Prosten här.sfädes Olof 
Laurmtu Btmes dotter Ami i f 1650 vid den höga åldern af 102 ar. 

Sonen torde varit Kyrkoherden i Husby Skederi d uti Up- 
land 01. Joh. Balck 

Magen efterträdde. 

Kyrkoherden Joh. Ohu Balck berömmet för en lika lärd som 
vaksam pastor 

I Nora församling i Ångermanland var han således först 
såsom pastor (1613) och sedan i Nora landsförsamling i Upland 
(1629), da han gjorde byte med sin mag Roland Olai Barr, som 
ifrån sin Up landsförsamling Nora kom hit och efterträdde. 

Bland döttrarna märkas: Catharina Balck, gift l;o med 
nedauanförde Roland Olai Bure f 1670 och 2:o med Prosten och 
Kyrkoherden i Ununge och Edsbro församlingar i Uplands-Rosla- 
gen Eric Mathor Unander sen f 1697, hvars son var Kyrkoh. 
Math. Unandcr i Wätö i Upjands Roslagen | 1745 och sonsonen 
Kyrkoh. i Nora pastorat i Ångermanland Eric Muthim Unandcr 
jun. | 1766. 

Höland Olai Bure (1629—33). 

F. 1587 i Nora pastorat i Ångermanland; fadren Kyrkoher- 
den d. v. derstädes, sedermera Kyrkoherden i Nora uti Upland 
Olof Laurentii Bure. 

St. 1607, enligt Upsala Academies matrikel; Prestv. 1612; 
Commin. s. a. i Nora uti Upland; Kyrkoherde uti Nora pastorat 
' A,! : r ' ' 1629 (vid sin svärfaders afflyttuiug till Upland); 
Kyrkoherde i Nora i Upland 1633 (vid samma sin svärfader, 
Kyrkoherden Johan Olai Baleks död); Riksdagsman 1647, ss. 
Pastor i Upland (Nora); Jubelprest 1662; | 1670 ss. Pastor i 
Nora landsförsamling i Upland. 

Kyrkoherden Roland Olai Bure berättas, vid sin faders 
flyttning 1588 ifrån Ingermanlaud till Upland och Nora pastorat 
hafva ditkoramit liggande i vagga, och sedermera uppnått en hög 
ålder, samt pa de 12 sednare aren af sin lefnad varit blind. Han var en i sitt kall flitig och !>■ i pastor. 

Gift ho med Catharh B A- (företrädarens d:r härstäde*), 
som sedan såsom enka blef oingift med Prosten Er. Math. Unan- 
der sen. i Ununge i Upland; 2:o med M V !., ifrån 1 - 

åker uti Upland 

Sövtft; Kyrkoh. B B i Uplands-Nora (fadren 

efterträdare ibm); Kyrkoh. i Wester-Löfstad Er R B 

och Commin. i St. Catharina förs. i Stockholm 1 i h . 

Erieus Olai Warg K» .3 5 . 

F. i Söderala socken i llelsingland omkring 1590. 

St. orakr. 16 10; Prestv. vid pass 1615; A \ 

i Ångermanland 1633; y 1658 

Sönerna voro och blefvo alla lärde och hedersamme män, 
men lifstiden var kort för dem alla: Graicse Ling. Lect. i Uerno- 
sand (förut Cons.-Not. och Conr.) Joh Kr. Warg och Th Le t 
derstädes (förut Rect. Sch.), slutligen Kyrkoherden i Nora i An- 
germanland Febr. E Warg samt Courectorn i Hernösand, seder- 
mera Gr. L. Lectorn 01. E. Warg. 

Anm. Torde före sin hitkotnst haft tjenst i llelsingland (Ben 
och Hudiksvall), der vi finna en Pastor Ericus Magni mins) t 1" 

hatt söner med namnet Warg (se Fant 1 del pag 132) t en annau 

Eric Magni (primus) troligen at samma slägt var den förste pastorn i Hu- 
diksvall t 15^1, mod sin fader Magnu* Crni \ 1558 ss. prost i Tuna, i 11 - 
singland, der slägten synes äldst (cfr Kant 2 82, 3: 210), och al r an 
(se nedan vid Kyrkoh. Mag P L. Warg) (fhällans Wargar i Sveg i Her- 
jeådalen, dit de då sednare synes kommit. 

Mag. Petr. P. Nenxelius 1658—61 

F. i Nedansjö i Gudmundra socken uti Ångermanland; fa- 
dren Rnapen Pehr S g 

Gr. L. Lector i Hernösand 1650; Th. Lector sec. 1(352; 
Kyrkoh. i A > Äng rmanland 1658-61; Th. Lector åter vid 
Hernösands Gymnasium (med frånträde af Nora pastorat) 1661; 
i 1673 ss. Th. Lector i Hernösand vid prim. leetionen. 

En yngre Iror var Kyrkoh sedermera i Ramsele 5 rivits 
P Nenzelms, och en cousin Prosten och Kyrkoh. i St. Tuna i 
Dalarne Mag. Seg i < \ », född 1600 i Nedans i Gud- 

mundra af bondeföräldrar, t 1638. 

Aum Orsaken till hans återvändande till Theol. leetionen i Hernö- 
sand 1661 var ?o a pastorats bortgiftande af Kongl. May.t åt oj .anoML 

Ko^Ä och Superintendenten i Herno.and 


■■■■^^■■^^■i 


50 Kora. N >RA. 51 in tal I i torn till Pastor i Nora an tit] vodorhoriig ilnmstol 

f«"»rctrii(lpsr:ltti n framför Netisctiu* ull \ ■ rausi 

Cfr prim. Th Lcctor sist. 

Joh. A. Lhtfjnnm (1661 7( 

F. i Hälsingland. 

( Sch. i Gefle 16.* I ; Prestv. 1653; R g hostor vid Kgl. 
Artilleri-Regementet i S kliolm 1656; bev t 1 fälttåg t) rysk- 
land samma och följandi n, undei kun Carl don X Gustaf, 
samt i Danmark vid det bekanta tag t öfver Balterna; utnm 
& N j i Ångermanland (med tillydanda 
annexer Bjertrå och Skog) 1659, genom Kongl. Maj. k ftillmagt, 
dat Landscrona den 7 Jan. s. a.; tilltr. 1001 Nora pastorat; 
t 1676. 

/ torde vara Skogs sorken i Helsingland o- h 

han sjelf beslägtad med / fråu Skuttunge s:n i Upland. 

L n ; m berömmes såsom en < om 

stridde för det eviga lifvets I rvanskliga krona. 

Anm. Ungman vistades i Xor i Skullorsta l»y undor il 2:nc år 
Lector Wenxtliu* var här Pastor, och tills Kongl. R it 1 i hans gjorda 
var h r denna sednares utnämning 

Mag. Fet. Ev. Warg (1677—78). 

F. omkr. 1G40 i Nora i Vngermanland ; fadren Kyrkoher- 
den E. 0. W > ,. 

St 1658; Prom. Ph. Mag i Tyskland 1667; Re t. Sch. i 
Hernösand 1668; Th. Lector ibni 1674; Kgrkak i A > 

(Ange nuls) 1677; f 1678. 

E Béfallningsman uti Herjeadalen, Helsingland och Medel- 
pad N L on II (med bostad i Ulfhälla by uti Svegs 
socken), som lefde i början och i medio af 17 seculum, var troli- 
gen slägtens, om icke stamfader, likväl ättling 

Kyrkoherden Wargs äldre bror var Gr. L. Lectoru J //. 
Er. Wurj i Hernösand. 

Mag. Jac. Abv. Envcnias 1679—1701). 

F. 1625 i Östergardeu uti Edsele socken al Ramsele pasto- 
rat i Ångermanland; fadren Bonde. 

Studerade i Strengnäs 1640-50; Stud. vid Abo academi 
1650; disputerade pro gradu philosophieo ibm 1656; Prom. Ph. 
Mag. trol. s. å; Cons*-Not. och Gymn.-Adj. i Hernösand 1657; Pre tv. och Hist. I, t . 1658; A oh. i \ r 1 nnanluntl 

10/9; Contr.-Pr t fver Södra Ångermanland; tjenstledig för 

ålderdom 1701; Jul rest 1708; | 1714 nära 90 år gammal 

1 I' var en lika lärd historia», som skicklig 

I ' t V| 1 j a t 1 

Hans brinnande håg för st i r böjde honom, som sent vid 
16 ars ålder började studera, att begifva sig ifrån Lång e 

hola uti d. v. Soll it a pi t rat, der han -jorde sin första bör- 
jan, till «S b aaitm i 11 •/, med dess högre, 
mera utbildade lärdon k la var nämligen ännu icke inrättadt) 
och denna färd for. tog han till fots, en väg af omkr. 70 mil 
för studiernas skull, efter hvilkas fullbordan der, han vandrade 
till Abo, hvarest han försatte dem. 

\ ar ■'/ med Brita Steucktus (Superint. Petrus Steuchii 
d:r i Hernösand), som torde varit hans första hustru. 

Anm. Prosten Etirenius, Bom 3 (.'finger varit gift och i gile 4 BÖner, 
prester, hade dessutom II t 1 ctor i Hernösand omkr. 1660 a 1670 

nifio^a besynnerliga oden att genomgå, hvaribiand märkes hans bekanta 
strid roed trollp r ler ha htåkullafard r >m val ej var annat äo 
några sjäisaufäktningar. af aodcrbararc art. 

A t C s antog han af Latinska ordet Ewus (Öster 

och Ostanvind), med antydning af födelseorten, Ö rden, uti 

Ldsele socken i Ångermanland. 

En af sönerna var Prosten Mag. J i Jak. Eurcn&ut i 
Thorsaker. 

Ma g. And. Jon. Asp 1701 26). 

F. 1669 a Kungsgärden i Bjertra socken; fadren Radman 
/ P i A i Hernösand. 

St. 1686; Prestv. och Prom Ph. Mag. 1694; Gymn.-Adj. 
och Cons -Not. i Hernösand 1695; Hi tor. et Mer. Lector 1696; 
A i Nora uti Ångermanland 1701, medan företrädaren 

aunu lefde, som ej slutade sina dagar förrän 714; Prost 1710; 
Riksdagsman 1713; Presiderade ss. pastor i Nora vid Prestmötet 
i Hernösand 1706; f 1726. 

Biskopen i Hernösand Mag Petr. Jon. Asp, var hans äldre 

broder. 

Sönerna voro: Cons.-Not. Mag. Jon. A. A j i Hernösand 
och Commin. Mag. Carol. And, Atrp uti Arnäs. 

Anm. Namnet är af Aspby uti Tborsäker i Ångermanland, der fa* 
dren. som redan upptagit samma namn var född. 
I 52 ■■^■■■■iWI Ni>iv- \. Mag. JPetr. Mich. Ström (1728— 4ö). 

F I6S2 i Hernösand; fadren Eloqn. Lectorn ibm, seder- 
mera Kyrkoh. i Nordiugrå Man. Mich Peto: Ström s en 

St. 1700 ; Ph. Cand. 1707; Na änpreé. 1709; Kyrkoherde 
i Grutsl.sunda 1710; Kt/rkoherdc i Nora 172S; f 1745. 

&>//<?* var Eloqu. Lectorn, sedermera Th. Lectorn i Hernö- 
sand Mag. Midi. Pt. Ström jun. Cfr Grundsunda. 

JHc. Pctr. Sandias (1747— <>1 . 

F. 1687 i Undersaker; fadren Pastor P. A. Sunden* s 
St, 1707; Bat -Predikant vid Kongl. Östgötha Infanteri- 
Regemente 1713; Past.-Ädj. tillika , Offerdal uti Jemtland nå- 
gon tid sedermera 1717-19, och der da boende; Stads-Commi- 
nister i Storkyrkoförs. uti Stockholm 1729; Kyrkoherde t Nom 
jr, st rat i Ångermanland 1747; Prost 1754; f 1761 

Prosten i Almunae i Upland Joh. Sundens var en yngre hror. 
Gift med Catk Burman (Prostd.T trän OfTerdal, Abrah. 
Burmans d. ä ). 

Bland sönerna märkas: Justitice-Rådet Abrah. Burensund 

i Chnstiania i Norge och Med. Doct och Stadsphysicus dersam- 
mastades Peter Sundius, af hvilka den förre torde benämt sia 
efter modren, som var Catharina Burman, en dotter af Prosten 
Abrah. Burman i Offerdal uti Jemtland. (Soedbomska sUmtmi 
härstammar a ena sidolinjen ifrån en af Prosten N. P. Sundii 
döttrar, som var gift med Kyrkoh i Hede Mag. Nils Pr Svedr- 
bom, f 1763). 

Er. Math. Lnander jun. fl 764— 66)." 

F. 1720 i Wätö pastorat uti Roslagen och Upland; fadren 
Kyrkoherden ibm Afaili. Unandzr 
^ ^ St. 1732 (undervisades förut privatim från 1724); Prestv. 
1747 till Adj i Bergsjö i Helsingland; Pastor vid Svenska för- 
samhngarne i Amerika 1749-60; Prost 1758; Kyrkoherde 
) ra pastora? med d. v. tillydande annexer Bjertrå "och Sko- i 
Ångermanland 1764; f 1766 i Hernösand, ss. Past et Pr.ep i Nora. 

Prosten Unander hade en svag helsa och hade vid hemre- 
Sverge (1760) förlorat genom skeppsbrott all sin egendom. 

Ibland bröderna märkes: Kyrkoherden Nils Unmuler i Mar- 
km uti Upland t 1786 och ibland tonerna: Commin Samuel Eric 
L ' l ' Giresta j ^Pl^nd f 1815, samt ibland som > ma, . ■■^■■i Nora. 53 denne sistnämndes söner, Prosten och Kyrkoh i Danderyd, se- 
dermera i Iknnaoch Blidö uti Upland Carl Eric Unandn, jemte 
I rosten iBjörklinge, sedermera , i U na och Stafby, likaledes i 
Upland, Mag. Joh. öl Unanå 

Ftofadrm till vår Ene Math. Unander .jun., var Prosten i 
Ununge , Upland Er. 1/ l. Unander 

r Uimd »*« ™™«< och slägten leder sitt ursprung ifrån 
U> , en socken i Uplands-Roslagen. 

Mag. Joh. Abr. Foagt lTHO— ( .)7). 

F. 1721 i Torneå; fadren d. v. Skol.niUtaren ibm, seder- 
mera Prosten och Kyrkoherden i \.-Torn a Ahr. T . / 

St. 1734; Prom. Ph. Mag. 174(3; Prestv. 1747; Skolmästare 
i Torneå 1757; Kongl. Botpredikant 17 2; A ,\ 

i Ångermanland 1769; Prost 1777; Jubelprest och Jube!ma<nst r 
1797; t »797. 

Prosten Fcmgt var ar 1751 ss. Adjun et och tillf. Notarie följ- 
aktig Bisk. Doct. 01. A på visitationsre a uti Lappmarken 

Prosten Fougt var en lärd o h kunskapsrik man, som af ven 
i Finska och Lappi var serleles skicklig. Genom 

hans nit förbättrades och förskönades äfven pastorsbostället i 
Nora, som erhöll 1774 sin trädgård anlagd och trädplanteringar 
härstädes gjorda, jemte rönn- och häggalléen, som leder fram 
till prestgården. 

Likaledes upphjelpte han näringarne genom tjärubrännings- 
anläggningen i orten. 

Vt var en Commissions-Landtmätare och en do 

Elis. 1 igi f ogift omkring 1840. 

Uttjiftnt: Ett tal, hållet i Nora kyrka, vid Konunu Gustaf 
den Tredjes kröning 1772; Upplysning i Christendomens läror 1 776 

Anm. Trösten Fougt var den siste pastor i Nora innan pastoratet 
förvandlades till }>rvbmde. 

Doct. Carl Gustaf Nordin [1798 1812). 
Se Biskoparne. 

Doct. Er. Abr. Ahnquist dbl3-o0). 
Se Biskoparne. •-:- -■'-.-s. 

I 54 Nora. 

Dovt, Fruns M. Franzén (IböäJ— 41). 
Se Biskoparne. 

Ooct. Israel Bergman (1848—64). 
Se Biskoparne. 

JJoet. Ana". Fredr. Beckman (1865—70). 
Se Biskoparne. 

Anm. Nom pastorat upphörde att vara piaib unlifil Kanal. Ur af 
rim 76 April IS<0. sa att tfw/wp Beckman var den siste piielnmdt-bisl-tm 
och pastor derstades. * ' 

^tnd. Högström (1871 - ). 

F. 1813 i Jemtlaud (Öster&uud). 

St. i Upsala 1838; Pre*tv. 1853 till Past-Adj. vid Nora 
d. v. biskopsprseb. i Ångermanland; t. f. Comminister i Liernö- 
sand s å; Past.-Adj. iterum i Nora s a., vice Pastor med pa- 
storalvard ibm 1857; utn. med Kongl. Majas fullmagt fykoherde 
i Nora pastorat (med tillydande annexer Bjertra och Skog) 
187! '; tillträdde s. a. *' 

Var ss. vice Comminister i Hernösand, Biskopen och Doc- 
torn xMag. 2sracU Bergman följaktis på visitationsresa till Pajala 
uti Ofver-Toruea lappmark i Westerbotten J853. 

Föreslagen efter aflagd vederbörlig pastoralexamen till pa- 
stor , Nora 1870 och erhöll vid valet (med Joh. Tsr. Näslund 
och Jon. Kerfstedt) de flesta rösterna. 

n Högström är den förste pastor i Nora efter pastoratets åter- 
gång till Reg. Consistorielt ifrån biskops pnebende. T ii^B^^BBHH Nora. m 00 Comministrar i Bjertra, (före Reformationen): 

En An<mgm,cs namnes 1316 ss. Curatus i Bertcradt (Bjertra). 
Chrom. Arcbi Ep 

Comniinistrar (efter Reformationen): 
Hr Örjan. 

Comminister i Bj< i 1543 ; förut Adj. i Nora, obekant eljest 

Örjan är namnet Georg. Denne torde varit Helsinge Vrån 

llassela socken, och hans I. närmare descendent, den i //,- 

hjem, Finnen derstädes, som omtalas kall Kik Örjan i Kjöl- 

sjön» (oinkr 1600), hvars son Ma-. And. Georgii Hazelius, f 

1653 ss. Kyrkoh. i Bollnäs i Helsingland. 

Benedictus Magni BI i jr 1J74 95). 

F. i Undersaker uti Jemtland; fadren Kyrkoherden ibm 
Magnus Petri Bli.r, 

Comn r i A (Bjertra) 1574; Kyrkoherde i Gud- 

mundrå 1595; f 1602. 

Isosten /JILx har ss. Comminister i Bjertra underskrifvit 
1593 Concilium Upsaliense 

Al na märkas: Kyrkoherden i Undersåker Lm Magni 

/JlLi : som efterträdde fadren derstäd s. 

Af : Kyrkoh. sedermera i Ar näs, Sam, Ben. B 

Cfr Gudmundra Kyrkoherdar. 

JM Miehaelis 1595—1613). 

be Kyrkoherde i Resele sist. 

La ur. Johan n is (IG 13— 40). 

F. trohn i Nora pastorat uti Ångermanland; fadreu Kyrko- 
herden ibm Johan I 

( , B i omk ing 1613; f 1640. 

Commin. / J var den siste, som ined station i 

Bjertra, var ensam Comminister i Nora pastorat, ty vid dennes 
död (1640) inrättades den andra eoinininistratnren i ^k 


■■■■ .)(i N"ii.\. ■ Anm. Bo Kyrkobön! r u ntiut Johattni* Westrobotuiai n ffir* 
kommer Fani, s uu pastor i Bro och /.r,.«« uti i,-<7 »V 

< < t 1628 i mmt Csprc I. 1^7 i 

l land, man i lansrdmi r ej alls i afscende pft tiden här med 'denne 
6ä att bau m. »ränt en annan p r n tro] n comi „ frän N.-Torneå 

nias n< nriei 1641 ouikr. 70 . 

F ' M^elpad; fodren P, t , i, Kyrkoherden sedermera 

i fii la i ger //< unt-fui / , i/«. 

&»"'"* H>4I ; f omkring 1670. 

Mcolaus dementis (omkr. 1670 70). 

Cfr Commiu. i Sollefteå (La, g sacellani) sist. 

jBrlc A/to/. Boderus (1671)— 94). 

Cfr Pastor i Ramsele *»ist. 

Ä*t\ £. Kjörning (1694 1740). 

F. 1660 i KjOi inge by uti S , I rå o ken i Ångernian- 
land; fadren Bonde 

St. 16^5; Coll. Sch i Eernösand (Vid andra dassen) 1692- 
( ' ' /'> ri 1694; f 1740 

Ua » w en in till Biskop 0* A , ,-, .,,,.* i Elernösand 

åder, och Lagman Matk A n ./ i Hernösand (egare af Sten- 
hammar) f. 1733; t I7S7 var , jenon, M Brnksinspector 
Kjorning vid Strömsberg i Upland, en af sönerna, o.-h har Lag- 
mannen ett grafmonument på Hernösands stads nya kyrkogård 
e« al d äldsta derstädes, dit förflyttade ifrån den a am |a 
kyrkogardei . 

Hans 1. Bwrholm 1742 06). 

F. i Hernösand; fadnm Handlande 

St. 1723; Prestv. 1728; Coimnin. b , , 1742; f 1766. 

Mag. Laur. JP. Lund 1767— 1807). 
F. 1721 i Lande uti Arnäa s:n i Lagermani.; fadr. Länsman, 
kt. 1/43; Pro.n. Ph Mag , tfpsala 175"; Prestv. 1757; 
)[ r J-J Juiwele afd. v. Resele past r t i 7(54 ; Commin 

'76/; JobelmaiT. t. I.n 1806; .Juhelpi t 1807; t 1807 

Om denne f,ar /Jj . at killiga. underbara syner att 

berätta. ' 


Nora. ENc Kdling 1800—80). 

Se Kyrkoherde i Njurunda sist. 57 Joh. Åkerberg (1831—49). 

F. 1782 i Ångermanland. 

mera IsoS^ PWilv - l8W tiU Ad '- i "esele; tjen t. . seder- 
SlanfLrr ? S '. C r min - Adj ' *«-**. v ConTmin. och 
nex?ort 2 ^ ' . Th °™ ker8 P * St0rat och Ytterlännäs an- 

ftSirS T C0 " lmin - Adj - l *>** 182.-23 utom någon 
t d 812) Brukspred i Gåhlsjo (vid Botheå) .823; C 
Voi J> rf vid Bjertrå sacellani 1831; t 1849 

vidlI^IS43 tiUC °-^ » Sollefteå*, v. pastorat 
FödeUi ri torde varit Sollefteå pastorat. 
Bland , « märkes: Extra-Commin. i Ed at SolleM 

pastorat, sedermera Kyrkoh. i Sollefteå Joh. Ub; A rg. 

Lars Lindberg (1852—56 

F- 1801 i Jemtland (Bruntio). 

St. 1824; Prestv 1826 till Commin.-Adj. i Lockne vid 
Brunflo pastorat (hos Isaac Alner); tjenstgj. sedermera s Past.- 
Adj. i Selånger i Medelpad 1827; ss. vice Pastor med pastoral- 
vård derstädes 1828; ss. Past. Adj. iterum ibm s. a; ss. vice 
Pastor med pastoralvård ånyo ibm IS29-32; ss. Past rs.-Adj. 
ytterligare 1832 vid Selångers pastorat (hos 6 /£. ( iela 

tiden); ss. vice Comniin. i Hässjö vid Ljustorps pastorat 1836; 
ss. vice Commiu. uti Skorped vid d v. Sidensjö pastorat i Ån- 
germanland 1837; ss. vice Pastor med pastoralvard uti Gruud- 
sunda 1838; ss. vice Co m min i Själevad 1839; ss. vice Comntin. 
i Nordmaling 1840; ss. vice Comniin. i Grundsunda 1841; ss. 
Adj. i Säbra 1842 och ss. Adj. uti Indal i Medelpad 1843; 
C Tivn m i B ; rå 1852; f 1856. 
Gift med A a V r. Laur 

JEric Jacob Liden (1856— ). 

F. -8"7 i Lideiks socken uti Ångermanland; fadren Boude. 

St. 1830; Prestv. 1832 till Adj. vid sockenpredikantstjen- 
sten i Forss af Ragunda pastorat i Jemtland; tjenstgj. seder- 
mera ss. Commiu. -Adj. i Brunflo pastorat vid Nås d. v. sacel- 
lani ibm 1833; ss. Commiu. -Adj. i Bodum och Fjellsjö d. v an- 


■1 58 NOttA. mixer till Ramsele pastorat i Ångermanland 1834; ss. vice Pa- 
stor med pastoralvård öfver samma annexförsamlingar 1836 ocli 
slutligen ss. Pastors-Adj. i Bodums nya pastorat (med Fjelisjö 
och Tasjo till annexer) 1841; v. Pastor med pastoralvard i Bo- 
dum 1848; Past-Adj i Ramsele 1851; v Pastor ånyo en kor- 
tare tid i Bodum 1852; Sockenpredikant g a. i Fjelisjö af bo- 
rörde Bodums pastorat, innan dess sacellanirätt ännu blifvit 
reglerad; Comministei- t Jljnträ 1857; tilltr. 1859. 

Anm. Cormnm i irién är dan siste romminister i Rjurträ vi«l Nora 
l«abtorat e ateftnrfring rråii Ko-a till ett serskiJdt pastorat Nora 59 Co mministiar (i Skog): Hanuv] MHoi Flodhts 1641—78). 

F. i TanHo uti Resele; fadren Bonde. 

St. 1632; dm /',;,, Ccmimmsta- • ^ u{[ Ångerman[ ^ 

I«to r!«oo Str n tUr8nS lnrtttnin 8. I64l > Kyrkoherde i Resele 
1678; t 16*8 eller 1689 ss. Kyrkoherde derstädes. 

Namnet af födelseorten. 

Cfr Kyrkoherde i Resele sist. 

Jlartituts Of. Mtijer [1678—83). 

F. i Meja, uti Ullångers socken; fadren Bonde. 
Comminutör i Skog 1678; suspenderades ifrån sm tjeust 
och afsattes 1683. 


Zach. A. Damiii (168:3—1711). 

F. i Ångermanland; fadren Lieutenant. 

St. 1677; Comminister i Skog 1683; | 1711. 

Var troligen en brorson till Lieut. Pehr Damm vid KonM. 
Jemtlands Regemente, ibland hvars m r märkas Comministern i 
Rödön (förut Collega Sch. pä Frösön) And. P Damin och Com- 
min. i Njurunda uti Medelpad, Hans P. Damin 

Hans OL Widberg (1712 — 10). 

F. i Tästad uti Nordingrä socken; fadren Bonde. 
St. 1687; Collega vid Hernösands Triv.-Sch:s Apologistclass 
1702; prestv 1706; Comminister i. Skoj 1 712; f 1740. 

Cumministei' Widberg var känd ss. en skicklig mustens. 

JHr. J. Alberg (1741—56). 
F. 1700 i Skogs socken; fadren Bonde- 
St. 1725; prestv. 1729; Comminister i Skog 1741; f '756- 

lians II. Ullström (1758-80). 

F. i Invik uti Ullångers socken 1712. 

St 1738; prestv. 1749; Comtnmister i Skog, af Nora pastorat 
i Ångermanland, 1758; f 1780. 


■H 60 JS t ok v NU» Mattmin (1781—1825). 

F. 1741 i Ångermanland (Lidei.s socken, af Resele d v 
pastorat); fadren Bonde. 

St. 1764; prestv. 1768 till Adjunct i Resele och Liden- 
tjenstgjorde sedermera M . Adjunct i Rödö uti Jemtland 1770- 
ss . Nådarspred. ibm 1772 vid samma pastorat (efter Jon. Joh' 
haUioj; ss. Past.-Adj. i Resele 1773; ss. Commin.-Adj. i Skog 
l./o od, ss. Nadarspred. ibm I7S0; Commimtter i Vora vid 
^acellanien i Skog 1781. 

Var llespondem vid 1791 års prestmöte i Härnösand- 
Jubelprert ISIS; f 1825 eller 1826. rnosana, 

Andre Commin. i Skellefteå Nils Eric Malhnin är sonen. 

EHc Forssén (1828—30). 

F, 1790 i Yngermanland (Resele pastorat); fadren troligen 
Uoude. 

St ,813 och P«stv. 1814 till Past.-Adj i Ljustoip uti 
Medelpad; tjenstgjorde sedermera 1815 «. Adjunct och 1810 ss 
nce Sockenpred., samt 1825 ss. Ordinarie Sockenpred. i Junsele 
at d. v. Kesele pastorat uti Ångermanland. 

IS' ^ *"**» ° Qh ^'^^ '»ed aL,t„i„ g 

inan em betet 1830. b 

Uppehöll sig sedermera uågon tid i Ullångers socken, omkr. 
J8o0-60, ss. r ncat!är«rc; f 1S66 i Nätra socken. 
u ,b,and "« markna: Radmannen Er. Jok. /' [ 

Ilernosand f 1867, och Landtmäten-lngemeurerna J . Dan 
Jorstén och Carl Elof Forssén i Ångermanland (med bostad 
for den förre uti Nätra socken och för den sednare i Grund- 
sunda socken). u 

Pehr BratuJell (1831—36). 

Se Commin. sist i Xordingrä (Ullånger) 

-Eric Augustin (1838—56). 
F. 1790 i Medelpad (Sundsvall). 

torn St I 8125 PreStV - ,815 m Co "»u"'B.-Adj. i Ilässjö, al Ljus- 
toips pastorat; tjenstgjorde sedermera ss. Commin.-Adj. i Stöde 
annex af d. v. Tuna pastorat 1816; ss. Commin.-Adj. iterum i 
Hmsjo s.a. och ss. Nadarspred. ibm 1817; kom sedan till Torps Nora. 61 pastorat, der han 1820-38 tjenstgjorde äekss. Past-Adj. (1820), 
del* ss. Mdar»pred. och vice Pastor med pastoralvard (1834 
samt a nyp (,836) ss. Past.-Adj.; Nadarspred. och vice Pa tor 

ZLl Tt" 6 i 80 " 1 "»" ,838; '"" CoLinuUriY^ 
Uorat rui Skogs Saadtani i Ångermanland s. a.; f, res tod c m- 

1840, vice Pastor derjemte, med pastoralvard , Nora pastorat 

nyo 1845 och följande aren allt intill sin dod pastoralvården i 
W med comministraturen; var föreslag ,843 till Commin. i 
d. v. bolleftea (Langsele); t 1856 ss. Comminister i Sko* och 
vice Pastor i Nora pastorat. 

Läroverks- Adj. i Östersund, Mag. Nils Dan. AwjmHn f i 
Torps pastorat uti Medelpad 1827, är en s, 

Georg Lindberg ;1^57— 70). 
Se Kyrkoherde i Resele. 

Olof Modin (1870—72). 

Se Stads-Comminister i Sundsvall. 

Jon. Widén (1S73— 74). 

F. i Anaermauland (Thorsakcr) 1844 

St. 1864; prestv. 1871 ' ; Past-Adj. i Refsund s. å. dervid; 
Comminister i Nora pastorat vid Skog 1873 in Juni; tilltr. s L; 

t 1874 ,;, 

"Var föreslagen 1872 till Comminister i Själevad (efter 
Math. Häggmark). 

Commin. Widén var ansedd ss. en af de lyckligaste talanger 
bland stiftets yngre prester och såsom predikant och homilet, en 
annan Lactantius och Chri/sostomus. 1 lära och lefverne, i en 
flärdfri och försakande vandel exemplarisk, samvetsgrann och i 
allo ärbar och god, var han en from och varm christen. som 
liftigt var fattad sjelf af de himmelska sanningarna, hvilka han 
i församlingen förkunnade; till stor saknad och sorg för vänner 
och den honom anförtrodda dyra hjord, ryckte honom döden bort 
i sina bästa dagar frau denna verldens förgängliga herrligheter, 
med sina besvärligheter och mödor, för att ärfva och dela med 
alla trogna i Christo hans förvärfvade oförgängliga lif, seger och 
herrlighetshopp i himlen, uti det land der det är ox* (jodt att vara. ■1HMHV ^■■^■NHBB 
K2 V H \. Frith. Laurens. Edwall 187ö ). 

P. 1829 i J. nitland (Ovikon); fodren Prosten ibm Mas. 
/ / 7 '//. 

St. 1852; prestv. 1874 .' i (Jpsala, efter aflagd Prest- 
exainen i Hernt saud; Past. Adj. i Nordmaling dervid s. a ; utn. 
< r S ,/ (af Kora pastorat i Ångermanland) 1875, 

med tillträde genast in Juli 

E tall, som vid Upsala Aeademi först studerade Juridik, 
aflade Canit ral-ex. ibm 1861, samt tjoustgjorde derp.i vid Tele- 
grafverket ss. Vssistent och ss Contoirskrifvare vid Konel. Post 
Contoiret, tills han bestämde sig för presterliga kallet NORDMALING. ■■HBHM^HI I MHHH ■■ N RDMAL1NG. 65 Nordmalings Pastorat. 

( I rmmdm , a } 

, At Nt ' - * de äldsl pastoraten* i 

landet; me D t itrån Reformal i t är pasJserien beW 

Detta pastorat ar ock det enda i hela Ångermanland, som 
hdrer till Westerbottens eller Umeå lan; alla de andra (jemte 

Medelpads-pastoraterna) höra nämligen till Westernorrlaods eller 
Hernösands län. 

Nuvarande kyrkan, sedan den förra omkr. 1650, i Kyrkoh. 
P ms P&tri tid, blifvit genom en i kyrkans närhet stående bad- 
st a afbränd, och ett j mkt t , i om pr stg rds- 
akren blifvit under kyrkobyggnaden begagnadt, t rd vara ygd 
omkr. 1660, men erhöll förbättringar omkr. 1730 under ECyi 
herden Mag. O II Tunl och omkr. 1750 under Kyrkc 
Mag. «/( /,. J . i, i 

Hon är (ännu 1878 bibehållen) bygd i den gamla stilen 
ocli skedde den sedna^t reparationen dera -ir 1870. Kyrkohei dai : 

Nicolaus Pauli (omkr. 1^3—1610). 

Förmodligen Finne. 

A i / t t \ / uti Ångermanland vid pass 1593; 

t omkr. 1610. 

Som en hicofaw Po förekommer ss. Commiuister i 
Alunda och Morkaiia i Upland 1593, och undertecknare af ( 
ciliuu) Upsaliense, är han ti i i <! nsamme, som då vann d r- 
ifran befordran hit. 

Anm. Kn Olaus Cletnentis anfores före dennes tid i Nordraaliug, 
under beuanmingen Djikne omkr. 15B7 (kli. ant ), in Ii vill val det ej saga 
auuat an Diaconus eller ett slags kyrkoprtot. 

5 ■■ ■H 


66 NOUDMAI ING. -.'..' &&' Olatts (omkr. 1010- 30 . 

Förmodligen QsterboUninge. 

Comimnfcter i Nordmalti • omkr. 1590; underskref ss. Com- 

min. Conc Upsal. 1593; Kyrkoherde ibm 1610; f omkr. 1630 

l n in. Måhända ar denna densamme som Olaus dementis. hvilk i 
ofvannoiörde flirai. ;vr omnämnd I Ramsele pastoral v Sm <■<_•] kun, IIcll- 
gnm, fauns viti samma tid cu Comministcr vid samma namn 

Petrus Fetr i (omkr. 1630 58). 

A .''■■/ ? i i A'./ ■■>,,, omkr. 1630; t t65b i i4/>f>7 

enl grafstenen. Enligt 1 anteckningar skulle han varit här 

redan den 1 7 April 1627. 

Kl. nämner honom Patents P* on. 

1 dennes tid afbriindes kyrkan (omkr. 1650) genom en för 
nära henne uppbygd badstugubygnad, och gudstjensten hölls 
sedan i ett provisoriskt träkapell, norr om prestgårdsåkren, till 
dess kyrkan åter blef iständsatt. 

Joh. Jo/t. Trast (1659—68). 

F. i Eds pastorat uti Uplaud omkr. 1610; fadren d. v. 
Kyrkoherden ibm, sedermera Prosten i Frötuna i Koslagen Mag. 
Joh. O --tonis 1 ir )iut (äfven 1 benämnd). 

St. 1630; Adj. i Frötuna uti Roslagen (hos fadren) 1635; 
v Pastor i Frötuna vid fadrens död ibm 1643; Comininister i 
Neder-Ralix uti Vest rbotten 1644; Kyrkoherde i Ofver-Kalix 
1656 (och torde han pers ne t för sig förenat äfven sedan Neder- 
Kalix-eomministraturen dermed); Kyrkoherde \ dm Ung i 
Ångermanland 1659; f 1668. 

Han kallade sig en tid först lurdmus, efter fadrens van- 
liga benämningsnamu, ss. ock en dedication af sonen Fet år 
1665 nämner honom. 

Hulphers uppgifver honom ss. Vesterbottninge; men fadr 
var ifrån Vesterbotten. 

S kallades C s af Crfi.r s:n, och märkas deribland 

Comministern i Nordmaling Bi: Joh. Caliciu* samt Collega Schol 
(1 cl.) i Hernösand (utom en Johan Calicins) ofvanb. Fetr. Joh. 
(- ts. 

Cfr Ofver-Kalix Kyrkoherdar. 

Dan. Marttni Solimontanus (1670—7!)). 

F. 1621 i Solberg, uti Stigsjö s:n i Ångermanland; fadren Bonde. Nordmaling. 67 1647- Col!!!'-? e " ai ap0,0gist - classP ' 1 uti H^tond. skola 
n^i/te fZ ' a, ; k — ,a — Prima .650; prestv .652; Com- 
/ St,g SJ o d. t a«n« till Sabrå pastorat IÖ64; A 
- ' *ordf) 1670; f 1679 

Sönerna kallad, sig Solanda: 

Prof f nn"' 'h T\ 3nd '"— -"— «*0 ■'- 

Prof. , Upsa a Doct . Uan , Jjlm s ^ 

OJ. O?. Flantin (1680—89). 

F. omkr. 1640 i Umeå; fadren Kyrkoherde ibm Mas. ( 
J J (t: Njurenms. 

St 1660; prestv. 1668; Skolmästare i Umeå 1 70; A - 
/ rde i A , Ung 1680; f 1689. 

BIand N ««, som kallade sig 1 , mär kas: Skol- 

mästaren i Lycksele Er. Flantin odi Kyrkoherden 01. P 
i Skåne. 

Cfr Umeå Skolmästare. 

Fetr. Martini Archtadius (1690—1719). 
F. i Iliske uti Umeå s:n; fadren Bonde. 
Coll. Sch. i Piteå 1657; förste Comminister i Umeå Lan 
församling 1666— 90; förestod förinodl. äfven sk Imästaresyss 

i Umeå 1666-69, i likhet med sina företrädar den i 

tillhandagingo; Kyrkoherde t A / 1690; afträdde tjen- 

sten för sin höga ålderdom och sin bristande syn, 1716, till sin 
son och efterträdare; Jub Iprett 1716; f 1719. 

A ämnet synes vara af , Nord. 

Sonen efterträdde ss. Pastor i Nordmalin 

Anm. En son blef ock Klockare i ISnrdmahng och liar samma slågt 
uppehållit klockaretjenstpu härstädes med > ssion aula ull 1853, då lon 
siste innehafvaren dervid, Er 01. Arehtcpdwy t 

Ot. Fetr i Arclitadiu* 1719—28). 
F. i Umeå 1670; fadren Commin. i Landsförs. ibm, seder- 
mera Kyrkoh. i Nordmaling Fetr Mört. Arehta i i ■■HB ■I «■ 


m^m GS NOKDMALIXG, St i Vbo 1690; prestv. 1696; Commin. i Anundsjö I70J; 
vir Kr 1 \ )ihni'Unii 1716 och ordinarie Kyrkoherde 

ibm 1719; t 1728. 

Den lärde Naturforskaren och Ichtyologen Petrw Arehtw- 
, f. 1705 i Anundsjö s:u uti Ångermanland (Arti ti benämnd), 
I samtida och vän, var sonen, som drunknade 1735 i 

Amsterdam. 

Cfr Anundsjö Comminister. 

Mag. Ol. H. Turdin (1780—45), 

F 1679 i Bygdeå i Westerbotten; fadren Kyrkovaktareu 
ibm Hans Simons 

St. i Abo 1699; prom. Ph. Mag 1707; prestv 1709; Con- 
rector i Piteå 1714; Rect. Sch. på Frösön 1716; Log. Lect i 
Hernösand 1726; Kyrkoherd\ ^ Imaling 1730; v. Contracts- 
prot i Ångermanlands norra Contract 1742; Kyrkoh. i By^dea 
1745; f 1749. 

Prosten Turdin gjorde, ss. Pastor i Nordmaling, förbätt- 
ringar pa kyrkan derstädes. 

Anm. Kyrkob. M. Daliling i Löfaoger var först kallad och af Kon 
Maj: t utnämnd till Pastor i Nordmaling vid Tun n val (1730), men andni 
skedde genom Dahhnps utnämning i stället till Lötånger (s L t-.ncers 
Pastorer, Prosten Matb. Dahling). 

Cfr Bygdeå Pastorer sist. 

Mag. Joh. Jac. Unaus (1745—66). 

F. 1707 i Hernösand; fadren d. v. Cons. -Notarien, seder- 
mera Math. Lectorn vid Gymnasium ibm, slutligen Prosten i 
Gudmundra, Mag Jac, Jr.,. (Jnmts sen. 

St. 1724; Brukspred, vid Graninge uti d. v. Sollefteå 
pastorat 1733; prom. Ph. Mag. 1734; Coll. Sch. i Hernösand 
1741 (i prima cl.); Kyrk 9 c A ng 1745; Prost 

1764; f 1766. 

Åtskilliga förbättringar gjordes i denne Pastors tid a Nord- 
malings kyrka, i likhet med under företrädarens, Prosten Turdin. 

En af bröd > a var Gr. L. L. i Hernösand, Mag. J . 
Jac. Unanu jun. och bi i n n Rect. Sch. Mag. Jac. Unmis 
i Piteå. 

Olof Ericsson Wattrang (1768 71). 

F. 1707 i Hernösand; fadren Rådmannen och Rcctor Can- 
tus Er. WaUrang, N RDMALING. 69 Turdin*' r!2. PrCSt l; ^ m Adj { Nordmaling hos Prosten 
™; Coramin - " Nordmaling 1742; Kyrkoherde ibm 1768; 

Mag. Isr. Ol. Lindal 1773-93). 

mera WuG Imn^f' ^ d ' V " Sk ' tatow " ibm > ^eder- 
Ut , C —tern i Umeå Landsförsamling Ol E. J 

min iuSÄ-^^ ,749; preStV - 1750 ' »*■ Com- 
1773; t 1793 ' 8 *'' * * ' »*% 

Gr. L L i Hernösand, Mag. 01. U , va, 

Ur I:mo loco Commin. vid Umeå Land f rsamling. 

Eskil Abr. Lindfors* 1794—95 . 

F. 1722 i Hernösand; fadreu Borgare. 
St. 1746; prestv. 1752; Commin. i Nordmaling 1768; A 
rde ibm 1794; f 1795 . 

Enligt yr b <• var han i 43 ar och 10 man. försam- 

lingens lärare (kb.i Nordmaling), således hela sin lifstid ss. Prest. 

Kyrkoh. i Grundsunda, sedermera i Löfanger, Olof I. I- 
fo9'88 s var en son. 

Mag. Jon. Er. Norden (1797—1812 

F. 1726 i Hornön, uti Nora s:n i Ångermanland; fadren 
Bonden E> Af 

St. 1748; prom. Ph. Mag. i Greifsvall 175S; Past.-Adj. i 
Ramsele s. ä.; Sockenpred. i Bothea 1763; Commin. i Sanga 
vid samma Bothea pastorat 1776; Kyrk i \ 

1797; Prost 1807; Jubefyi t 1808; f 1812 ss. J 

Prosten sedermera i Nätra, Mag. J . \ rdéu, var en 
och Commin. i Burträsk uti Vesterbotten, Jon. .E<tai \ 
en s neon. 

Er. Gast. Oldbcrg (1816—40). 

F. 1761 i Jcmtland (Ragunda); fadren Comministern seder- 
mera i Ragunda pastorat, sist Kyrkoherden i Indal uti Medelpad, 
Mag. An Gnat. Ol 

St. 1780; prestv. till Adj. i Indal 17^4; Nadarspred. ibm 
1707; Adj. uti Ljustorp 1802; Nadarspred ibm 1805; Commin. 
i Burträsk i Vesterbotten s. a ; A rd i A / 1SI6; /() \ : I \ \<i. Prost ls^4; / ■ vid 1817 ars I »res t mö te i HeruOsand* 

/ 1834; 1840. 

torde skett af d. v. Contr.-Prosteu jyiag. 
L. J. 11 \ i Sjil vad. 

Iv rkoh. i Sidensjö, Man. -1 . ( • , var en yngre bror. 

\ är 1 mtadt ifrån byn O uti Näs s:n af d. v. 

Brunllo | >, r han egde i i stamförvandter. 

Cir Commi i r i Burträsk. Ht hi\ Jae. Berlin ls41— ). 

I ISOU i Ilen sai ; I r n d. v. Coimninistern ibm, seder- 
mera Kyrkoherden i K. le, Mag. IJcnr. J Bärlin sen. 

St. 1819; v. Collega i II i o and lb23; prestv. 1824 uppå 
II | i tdikants L , hdfdii gen i Hernösand, Bar n 

11 !/•..•/: C i vid Apolo istskolan uti Suudsvall 

]> - ; «c K i ibm IS2S-33 tillika; CoIIega i Hernösand 
KS5J ; > 1841; tilJtr. 1842; Prost 1844; 

Contr.-Prost i Ångermanlands n i 8 tra Contra* t 1861 (etter 
C. J. Holm); erhöll p. b. afsked frän Gmtr.-Prost-eYi.editio- 
nerna 1874; J j>. a 

S i nn lade pra si ndo i Hen and 1830; Led. af kongl. 
\a<a-Ur en IS 2; Prestmötes-Notarie vid Prestru t t i Hernö- 
sand 1S66. 

G ft l:o ined C th Lindal (Lo ( tors-dotter frän Hernösand), 
2:o ined en Amnéus (Sergeant-dotter från Jerntland). 

Läioverks-Adj. i Hernösand, Mag. t II r. L . in, f. i 
Sundsvall IS32, ar en al "\ mm \ ing. 71 Comministrar: 

Olaus (umkr. 1590 1610 

Se Kyrkoherde i Nordmaling. 

Blitis Olat li;i0—17 . 

K i Ugermanlaud, tro!. Nordmalings socken, omkr. 1586: 
fadren , Comnnni i dermera Kyrkoherd , Nordmaling, 
St. luOO » ; Com \ , , Gl 

i Bahnge uti Upland, Erkebiskopeos pra b., 1(517 (tro!. ,n, ); 

Kyrkoherde uti II: i\ rO och Singö uti K, | ;w; . den- 

samme); Riksdagsman 1644; f 1653. 

Anm. Han kallar sig i Upli \ Bh <Olai Bm \ rius, 

vara bildadt af föd n > .dmalii, 

U terl t u än, hvilket tillnaniu han i 
rene 1 : uraal); ty rättfärdigar ock d< a 

malings sockens egen ratta derivati (ihlau 

nmgarne) af mal eller en stenig (vakt och et sandfält. 

kyrkoherd dermera i // i Lpland (l\ ,) 01. 

1 Ar och Comnnni teru ibm Joh. A\ \ ro hans 

bada söner. 

Carolus Simonis '1617— 20 

F. i Vesterbotten omkr. 1590. 

St. 1610; Cormn '\ 1617; j 1625 1. annor- 

städes befordrad. Stefanus Eskil i [1625— 65). 

F. i Medelpad. 

St. 1625; prestv. och Gommh \ i uq 1625; f 

omkr. 166o 

Er. Joh. Calicitis (1666 v> . 

F. i Frötuna pastorat uti Roslagen; fadreu 1 v. vice Fa- 
st m 1. Kyrkoherden derstädes, sedermera i Öfver-K \ uti 
\ isterbotten, slutl. Prosten i Nordma Joh. Joh. 1 

St. 1655; kallas Verbi Div. Min, 1665; Comfnini \ 

m lbt# 1666; t 1682. 


^■■■■■■1 **» 72 \ -K'I»M \l.|\( 
\ mnct ar af Af<i/£e s:n, der /ofan varit en ti.l /' 

V n in. Sfi fn.mt lian ar densamme som en Collugo i II . and vid 
deuua tid, lr Joh. firunnius, skulle hau en tid kul lat sig DrunniUf, 

C fr Coll. Sch. i Hernösand, 3:dje dassen. 

Jon. Geor f/i At marins 1683 1715). 

F. i Altman s:n af Tuua past rat uti Medelpad; lädren 
Bonde. 

St. 1673; Comrn er \ t Irnalmg 16S3; f 1715. 
\ nnet är bildadt af Attmar, födelsesocknen. 

fflaus N, Hcllenins (1716 40 . 
F. i Hernösand 1680; fadren Borgare. 

St. 1702; prestv. 170 ; Vdj. 1711 hos företrädaren; Com- 
ini i , _\ rdtnalinff 1716; f 1740. 

Ol. Er. Wattrang 1742 68). 
Se Kyrkoherde i Nordmaling. 

Eskil Abr. Lindforss (1768—94). 

Se Kyrkoherde i Nordmaling. 

OL KlocMioff 1795—1820). 

F. 1748 i Hcllguins s:n af d. v. Ramsele pastorat; fadren 
Commimstern sedermera ilm Petr. OJ. A / /?. 

St 1769; prestv. 1777 till Past.-Adj. i Ramsele; Braks- 
Predikant vid Gåhlsjö uti Bothea pastorat 1 7$4 ; C t > i 
Nonlmalmy 1795; Respondens vid 1806 års prestmöte i Hernö- 
sand; f 1820. 

Kyrkoherden i Mo, Jon. Olofssot Klockhoff, var en son. 

JS T ils Sillrén (1821—38). 

F. 1772 i Medelpad (SMre uti Borgsjö s:n); fadren trol. 
Bonde. 

St. 1792; prestv. 1800 till Past -Adj. i Ramsele; tjenstgj. 
sedermera i Ragunda 1802 ss vi G Pastor med pastoralvård och 
ss Past.-Adj 1804 dersammastädes; Hus-Pred. s. a. uti Stock- 
holm; vice Collega vid allmänna Barnhusets skola il.m 1805 10; 
Uthechct i S:t Catharina och Adolf Fredriks (förut kallad S:t 
Olof och Ofre Norrmalm) församlingar tillika 1807-10; Past.- NORDM YLIM, 73 (;runds "'^a uti , , , CommiUi ilim l8U 

I 21; t 1838 
•* rad först Juridiken och ;, 1- 
™™ i Upsala II , : sexamen 1798; han var, ss. C nmini ter 
Orundsunda, Predikant vid 1817 ar Prestmöte (in Febr) uti 
Hernösand. ' 

Jon. Granbrrg is, 

F. i Vesterbotten (Pit ) 1706. 

St. 1820; vice Col B i Umeå 1822 32: pr stv. o h Q s- 
' ' d. 1 s Baronei Ridd. P. A. Stromberu 182.'; utn C - 

mm. i Grundsunda 1830; tilltr. 1832; vice Pa or med pastoral- 
vard ibm IS40 tillika; utn. , ,, , 8S8 

tilltr. 1841; Jiibtlprest 1875. 

lt,ai Å i l ' ( I Pit ) f krifva ig stam- 

fädren ss. Pastorer. 

!■■■■ NÄT RA. Via 77 Nätra Pastorat. 

(Ätyemmlnn c ,. L) 

bygd ^daTT i? VI' ^ ä,drC J ° rten ° ch e ^ dc sin k >' rka 

haf min Z • .* mGn GndaSt iflan Reformationsscklet 

nai man past. r enen någorlunda fullständig. 

Namnet »Löja altan , Nätra förekommer i gamla hand- 
ungar, hv,l ,, namn torde hafva atseende pa förmodliga gifva en 
ill den äldsta kyrkans i Nätra grundläggning, som sannolikt är 
en donation a någon viss mom 1 lägten, der detta namn 

förekommer (cfr Kyrkoh Laur. Ber. B i Bygdeå och 

kyrkoh. Mag. Abr. Laur. Burman sen. i Offerdal). 

Löga (Luy,) är eljest ( Idrigt svenski i i, som är bad 
och afven wjö (deraf ock Löparen 1. M «), utom fisken ja, 
hvilka bemärkelser äter sta i ett visst samband och förhallande 
tlU socl '' l: ' r ' V &"*, som II phers vill hafva deriveradt frän 
fisknät eller vara en contractioo af orden: »när ej <w. 

Gamla kyrkan härstädes erhöll förbättringar och prydnader 
i Prosten Mag. Joh Lan,. 7 tid, omkr. 1750 a 17u0. 

Post > i hörde före 1845 till Ångermanlands norra Con- 
tract, dä nordöstra och uordvestra Contracteu (enligt Prestraöts- 
beslut och Kongl. May.ts stadfästelse) uppkomrao. 

Hfdphers uppgifver, att ett mord skett pa en Pastor (till 
namnet obekant) i Nätra kyrka af en viss Skjuppe, som under 
pågående gudstjenst »skjöt Presten ihj I tar , och 

kom till följd af samma valdsgerning församlingen i några ar, 
pa påfven lnnocentmis den sjettes befallning, under interdictet, 
hvareiter Turstunns blef 1374 Pastor i Nätra; således skulle detta 
mord hafva tilldragit sig omkr. 1360 a 1370 uti Nätra kyrka, 
enligt Hiilphers, som då upptager berörde Torsi först ibland 

de äldre af den katolska tidens Pastorer härstädes 

Omkring nära 2U0 år sednare, vid pass 1530 å 1540, skulle 
likaledes, enligt Hiilphers, en dylik mordgerning skett i Svegs 
kyrka uti Härjedalen, »vid altaret l Nattvardens utdelande», 
dä en Pastor Diederik, den förste Kyrkoh. efter Reformationen 
derstädes, mördades af en Otto ifrån Rismyran i Elfros socken 
ibm; men en tillbakaflyttning af IMederikt tid i S\eg, jemte IM 78 NÅTRA. NwRA. 79 mord tilldragelsen der till vid p*s r 1350 a 1360, tom kyrkans 

r ] rsl s ock mer än väl oger, leder här till det i lt.it 

q kan mAjiigen tillåta den kombinering af hän ' , att 

i , ,- ett och samma då I m förftfvad \ D i , m. 

itl §, g till Nätra vid denna til genom transport förflyttad 

Pa&{ , i, a tt fornålderns mörker förblandat saken till olika 

tider, personer och tilldragelser. 

\ v ka, stor, rymlig, ljus och präktig, ar sftcr 

någon den gamla kyrkan öft rgåug n brandskada, nybygd 18o7, 
och und' rgi k reparation sednast 1849. 

balides skulle Post häl fcäd s blifva denna: 

Kyrkoherdar (före Reformationen): 

Dieterfcus (Di derih) (omkr. 1350—60), 

f r ss. Pastor i Sveg uti Uarjeadalen vid pass 

1330; K A t' » Ångermanland omkr. 1350; torde 

blifvit död omkr. 1360 i Nåtn a genom mord, a honom 

i röfvadt under gudstjensten. 

Anm. nan ar sannolikt samme Diiderik som vant Pastor i hveg 
och som Uillphcrs uppgifver der blifvit mördad vid Nattvardens utdelande 
af Otto i Ki myran uti Eliros socken 

Råtta m l rens namn, när man sammanflyttar bada hän- 
delserna till en och samma, ligger för öfrigt lika mycket i osä- 
kerhet; ty enligt Palfi , i hans samlingar, skulle rånaren i 
"Nätra hetat Skpippå, men enligt en annan version och folksägen 
skulle den i Nätra begånj i a våldsgärningen skett af en Ram 
ifrån Nässjö by i socknen och skall diaparen ligga begrafven, 
st nad i en stenrös, a prestgårdsegorua ej långt ifrån prestgarden 
(se deroni II j i > p tid, p. 220; Cfr IJ phei klåijeå- 

, p. 41, 42). 

Cfr Svegs Pastorer. 

Torstanus (1374 omkr. 90). 

Torde varit dansk till nation och i Danmark studerat. 

Kyrkoh. i Sveg uti Uarjeadalen omkr. 1350; Postat 
■Red r F i Lurattis i Nätta uti Ångermanland 1374; 

torde dött omkr. 1390 ss. Pastoi ttoh R r \ati i, 

så vida han ej da 1. 1395 blifvit befordrad till Biskoj) i Skara 
och dött 1404 derstädes Han elt r trådde den mördade D efter den Nätra 

I i nling för dot na rlå<L t il: gda interdi t tiden 

// in förbigår I> t , börjar Pastorsserien i 

\ tia med / 

Ami». Denne J rstanus var trol I i rst / ; n i 

• rmai land och 1 >m nu 1374 lefde och var Kl top n 

/; K/irus Gr i •" H ■- I kl i ] N rrala u 

II ml (cfr rams UpxaUi i Btrtiaminne, 2 l p 206) 

11 i 1, [( i i ndelsen varit både T , t i och 

J t Vätra, ett förhållande som gällde 100 ar och 

deröfver, sedermera i S / (cfr Pastor ( ts ibm 1499 o 

Jon. \ ibm 1500, förut Pastor i Sunne i Jenit- 

li 1); detta antagande hindrar alldeles icke att han likväl i 
Sveg varit samme T som sedermera vann transport till 

\ Ura; men om hans identitet med Biskopen sedermera i Skara 
(s R Ep. S . Bok. 3, p. 175) Thorstanus (först en 

längre tid Curatus i Erik rgs för amli g i Vestergötland, Biskop 
1395, t 1404), har ut som derom rådfrågat Skara are i 

erhållit nekande svar. 

Anm. Kälrm och Svegs pastor a ler, i au»eeude ull oe amkelser uti 
Cbr o ; , gom jag på grundade ocb anförda ska' gjort ifr n Bftlphers. mfi 
vid Ja m n noga jemforas. och ofverk-mnas uppgifterna till läsarens eget 
b pr brand d tta g; ler blott synnerligen tiden töre Reformationen) 

01 Man har väl P> O (så hette Pa- 

storn, som vid altaret i Nätra kyrka mördades) med olika namn 
(i Nätra, euliut Peringsköld, / , enligt andre en Kam ifrån 

Nässjö i socknen, som skall ligga begrafven nedanföre prest- 
ården, med en stenröse deröfver, och i Sveg, der en dylik 
valdsgerning begicks, Oti ifrån Rismyran uti Elfros socken, som 
skulle i 2;, ar efter sitt gjorda dad varit flykting, uppehållit sig 
i skogen ocb blifvit derefter funnen drunkuad med en fogel- 
knippa pa ryggen i en sjö, som sedan kallades Uundsjön, allt 
enligt Tunn i otr. manuskriptsamlingar, der den mördade pr* 
namn är obekant och hvaiöfver referatet i Hölphers tr. verk 
förlägger tiden för denna händelse till 16 se ulum); men Otto 
ifrån Rismyran i Elfros torde, eft r \aldet på presten i Nätra 
(\i antaga ueml. här att mordet begåtts i Nätra, ej i Sveg, att 
mordet blott var ett ocb prestmördaren en, neml. t ), flytt till 
siu hemort och der funnit sin död, och skulle da Pastor Die- 
delik i Sveg vunnit transport sedan till Nätra, der han träffades 
af detta missöde, men intet prestmord i Sveg skett; tiden för 80 N v I! v. N VTRA. 81 


Dicteriehs pastorstid i Sveg skulle da äfven tillbakattjttas circa 
200 år, till 1300-taJcts början, i st. f. 1500-talets midt, såsom 
Hiilphers har det. Olikheterna uti sättet för mordet för öfrigt, 
att »Skjiq Uyeln sin prest i Nätra, meo »Otto atuv-k ihjd» 

sin prest i Sveg ined en knif, kan ju vara enahanda, och kunde 
Otto möjligen ock hetat Skjuppe samt slutligen dömts att med 
sin kropp vanhederligen nedgräfvas i den församling (Nätra) der 
mordet skett. Liksom Pastor Dieterik först varit Pastor i Sveg 
och sedan i Nätra, sä kunde ock Otto först bott och tjenat i 
sin hemsocken El frös i Rismyran, men sedan flyttat till Nätra 
(Nässjö), så att det är mindre troligt att Sveg haft någon Pastor 
vid altaret mördad Ty väl har man sig bekant, att folket i 
början af Reformationen gjort mycket motstånd emot den nya 
läran, men att Reformationsseklets början skulle i Sveg tagit 
exemplet af en helgeränande valdsbragd i Nätra, ifrån hela 200 
åren tillbaka uti den Catholska Medeltidens mörker, tyckes vara 
mindre enligt med en opartisk pröfning af händelserna när histo- 
riskt ljus fått skingra vidskepelserna och folksägnens vacklande 
källor. Cfr Svey. 

Kyrkoherdar (efter Reformationen): 
Jonas Olai (15(50—1000). 

o 

F. i Ångermanland. 

Kyrkoherde c Nätra 1560; Prost 1590; han underskref den 
25 Jan. 1569, jemte andra, Presterskapets försegling; d:o 1593 
CoHcilium Cpsaliense; f omkr. 1600. 

En Kyrkoherde i Söderhy och Carl i Upland, vid pass 

1610, förekommer med samma namn, Jonas Qlai; men vid sin 

höga ålder är det föga troligt att vår Jonas Olai begifvit sig 

långt bort ifrån sin hembygd. 

Anm. Kyrkoh Jonas Olai upptages ss. den furste Pastor efter Re- 
formationen i Nätra; men företrädande Pastorn i Soderby i Uplaud (numera 
Sodcrby Carl kalladt) var Kyrkoh. Petrus Olai Ånqermannus, som efterträd- 
des af Jonas Olai (1603-10) il>m, och måtte åtminstone ega någon betUägt- 
ning med denne Pastor Jonas Olai i Nätra. 

Jon. Olai Bölcnins (1600—44). 

F. 1571 i Böle by (Postböle på sin tid kalladt för postens 
skull, som der hemtades) uti Nätra s:n; fadren Bonde. 

Kyrkoherde i Nätra 1600; f ss. Prost öfver norra Ånger- 
manland 1644; har en gra/sten med åldern och Jer. 1: •>. I tider Kyrkoh. B tid f .rökades Pastors inkomster till 

uti Nätra genom ett A /. I> , a f nagot ar ]6I4 • 

1620, emedan Kyrkoherden gifvit Konung Gu laf , n Ii A. 
en lefvande kattlo. 

Namnet ar al födelseorten, och , som kallade si* 

Ifosselhut, <ji 

Anm. Förmodligen skedde denna ntvcxline af gAfvor emellan Pro- 
sten och Konungen v,d någon af de resor somWtö HKonuni uti sin 
barndom m. prins, o, h fl r lan ss Konung, gjord nom Nor r- 

Vidare 1618 och 16,6 (cfr Ä ffi \ t u £ Vnlc*m *' "^ 

Ol. Jon. ILoHselins (1645—92). 

P. i Nätra s:n 1604; fadren Kyrkoh ibm -/ n Ol B 
St. 1624; Commin. i Nätra 1630; K \ , 

1645; Riksdagsman vid Riksdagen i (röteboro 1660; ./ 
1680; f 1692. J 

Kyrkoherden Hosseln höga ålder af 88 år, hvaraf han an- 
vändt 62 under en nyttig och idog verksamhet inom Nätra för- 
samling, är anmärkningsvärd, sa ock att 3:ne hvarandra succe- 
derande Pastorer nu i Nätra ifrån 1560, den förste hadi 
Pastor lefvat och verkat i 40 ar, den andre i 44, och den tredje 
i 47 ar. 

En process om en död hvalfisk, som i denne Pastors tid 
165S uppflutit på Nati ålandet, slutades icke såsom 11 
uppgifver, att Kyrkan och Kronan fingo dela dess värde sins- 
emellan, utan så att Pastor sjelf, enligt Kongl. Resol. 1660 
fick ensam behålla fiskens värde (omkr. 20 Rdr Rmt . 

Gift med Cath. Linneria (Prost-dotter från Hernösaud), som 
l:o var det med Jacob Christopher Bure, 2:o med denne Hosse- 
lius och 3:o med Landtmätaren Stenklyft i Gefleborga län. 

Anm. \ id Hossclii utnämning och fi r ts upprättande till Pastm 
t ' -\alra 1645, hade d v. Comministern i Anund sjö (med A 1 ra 

{vyrkob i Norrstia uti iU il Sam. Fr Gestrinim (eu Pt i r iti n 

ljusdal och med anor itråu Gefle-fiskareu tfät Pederss n Grå i Nordingra) 
ansett sig bhfvit prejudicerad och i ett prol. af dr 1647 uti Consistonum 
Klagat ötver sin oblida lycka, hvarpä Cons svarat; »alt de <j voro orsaken 
(term, ty alt lian utträngdas i Nätra, skedde Cons. velande, oeh att lian 
sa hastigt blef salt Ull Anundyo rar ej eller Cons vi/ja.» Man. OL Sey. Svanberg (1694—1705). 

Se Kyrkoherde i Skellefteå sist. 6 82 \ VI RA JPct. Joh. Jlernoditts 1705 13). 

y j Hen and oinkr. 16(54; fadrei Re tor Sch. ibm Joh. 
I U jun. 

St. 1684; Cand. 1694; Cons.-Not. 1697 i Hernösand; L 
Lector 1701; A S 1705; f 1713 s Pi t. 

Gij med Christina B , Pri t-dottcr Tian Nordi grå 

(Christ. N. Bi i lotter), sedan ss. enka gift med efterträdaren 
i Vitia, Nordlander. 

/ i var andre Stads-Cominin. i Härnösand Dan. 

J . 11 , t 1691. 

Mag. Joh. N. Nordlander 1714 23). 

F. 1669 i 11 rgsnäs uti Nordingrå kei i Ångermanland; 
fadren B un de. 

Studerade \id Trivialskolan och Gymnasium i Hernösand; 
St. i tj> a 1692; prom. Ph. Mae. 1700; Prestv. 1701 och kallad 
till Adjunct hos d. v. Öfverhofpred i Stockholm, sedermera Bisk. 
i Hernösand Doctor Georg \. Wallin; Notarie vid K< ngl. Hof- 
Cons. och e. o Kongl. Bofpred. 1702; Th. Lector i Hernösand 
170.3; A \ i Ångermanland 1714; Prost 1715; 

Contr.-Prost 1716; | 1723. 

N b i nmies ss. en utmärkt lärare, lika 

grundlärd som for öfrigt högaktad. 

i Thcses Theol gi : Si ' C 
Ups. 1703; \\,. Joh. Palmroth. [Nordlander respouderade vid 
denna disp. såsom utn. Th. Lector i Hernösand.) 

1 tji/t l:o med Maria Lang (Prost-dotter från Brunflo i 
Jemtland och enka efter Cons.-Not. J O Lidin i Hernösand), 
2:o med Christina Boza us, Prost-dotter från Nordingrå och enka 
efter Prosten P. J Hernodius i Nätra, sin företrädare derstädes. Mag. Dan. Beronis Boding 1725 35 . 

F. i Bondsjö i Säbrå s eken uti Ångermanland; fadren 

Länsman. 

St. 1696; Bibliotheks-Amanuens i Upsala 1697; prom. Ph. 
Mag. 1707; Rector Sch. i Hernösand 1715; Kul-,l<e, U i Nato 
1725; t 1735. 

Rector Sch. i Umeå, sist Kyrkoh. i Skön, Mag. Jon. Dan. 
B åing, var hans 


83 > t, som torde vara af födelseorten, förvandlades al 

sonsonen Prost likaledes son, sonen i Skön uti M d Ipad, till 
IfOfinedal. 

Mag. Joh. Laur. Tollsten (1737 65). 

F 1693 i Tollsäter uti Nordin rå ken i' Lngermanland; 
fadren Bonde. c ' 

• '^ ' 7 ' 4; .PT P,1> M;< • l728; ******* hps Gl ^e Bjelke 
pa balestad v,d Lpsala 1730; Gyn,n.-Adj. och Cons.-Not. i 
Hernösand 1734; A rkoher \ 1737. p rost xm ^ 

. , l ' w en ™ dyrkan nitisk och en 'for väl- 

görande stiftelser aminnelsevärd man, som prydde och förkättrade 
amla kyrkan, gaf henne ett !0-stämmigt orgelverk (1759) ett 

bårtäcke och en mässhake, samt ar / , , 

«&/>. 1 Upsala för studerande af Ångermanlands och Uplands 
nationer m. in 

Na 1 t är af födelseorten T 

Mag. Ur. Ur. Widgren 1766 84 . 

F. 1707 i Kjal uti Wibyggerå socken i Ångermanland; 
lädren Bonde. 

St. 1728; prom. Ph. Mag. 1740; Prestv. 1741; Reg.-Pastor 
vid AYesterbotten* Kongl. R,gemente 1743; Kyrkoh. i Grund- 
sunda 1752; Å> , \atra 1766; f 1784. 

Comrnin. Er. Widg% 1 . i Löfanger i Westerbotfcen var 

en son. Mag. Msttvn I>et. Harlin (1736 1806). 

F. 1735 vid Lögdö bruk af Ljust rps pastorat i Medelpad; 
fadren Brukspred. d. v. derstädes. sedermera Comministern i 
Häggdånger af d. v. Säkra pastorat i Ångermanland, V Ö 
H 1 

Prestv. 1763; Comrnin. i Tuna (Stöde d. v. saeellani der- 
vid) uti Medelpad l77ö; Kyrkoh. i Grundsunda 1779; K , 
1 Nätta 1786; f 1806. 

F rf n, i likhet med fadren, var ok Comrnin. i Såbrå- 
Häirgdanger och j , var d er /„ ,. . 

Dovt. Carl Stridsberg utn. 1807). 

Se Prim. Th. Lector i Hernösand och Prab.-Pattor i Stigsjö 84 \ \ ! KA N i 85 s ,.,i t I Commiu i 


%,,„, t Ad) ./"/< Sam. fhrlau 

Hrn *" k t i r i " v ". ra 
m astnrttei r Gjn u I ; ma. 

And. Lundström (1810 15). 

I i Sånga socken uti Vngermanland 1752; fadren Com- 
inistcrn ibm, sedermera Pi sten i Sid j OL U I- 
Kyrkoh. i Si nsj ( R r fadren) 1791; tilltr. 1793; K 
\ 1810; f 1815. 

Mag. Jon. Xordm (1817—44). 

F. 1766 i Botheå; fadren SK re l. i. v. d r täd , der- 
mera Commin. i Såi dei , slutl. Pi t n i Nord- 

inaling Mag. ,/ . / . \ 

St. 1787; prestv. 1793 till Adj. i Tuna (Medelpads); prom. 
Pli. Mag. 1794; Adj. i Nordnialiri (hos fadren) 1798; vice Tast i 
med pastoralvård i Nora Bisk p pi 1802—1*7 (först 1 

Biskop C. G. Kordin och sedan hos E A. Almqvist). IJan är 
i nna egenskap vid Nora pastorat ss. pra b. som 
till en början (1797) var d t t v Th. Lectorn vid Gymnasium 

dr i : IbOr» for Biskopen till 1871 i förändrii Utn. 

A \ 1815; tilltr. 1817; Prost s. a.; vice Contr.- 

Prost 1820 och Contr.-Prost 1821 i Ångermanlands d. v. norra 
C tia t efter 01. Delldén i Ai ; L 1. af K. W. O. 1826; 
ail< i i de 1837 Contr.-Prost-bestyret till C J Holm i Själevad 
vic* Contr.-Prost, sedermera 1844 ss. ordinarie Contr.-Prost i 
Ångermanlands nordöstra Contract, som s. a. (jemte nordvestra 
Vngerraanlands Contra t) vid detta gamla norra Contraetets del- 
ning uppkom; / y 1843; j 1844 m d 1 illen likpredikan 
(tryckt) af oftanb. Contr.-Prosten m. m. C. J. Holm i Själevad. 

Ii \ var Jubelmagister-mi sig för det följ. aret. 

Gift sednast 1843 i Nätra m d M > S JU bn 

Commin. Jon. Xl \ • i Burträsk uti Westerbutt n 

vai 

Mag. And. Borgström 1844—67). 

F. 1784 i Jemtland (Mörsills en af Uudersåkers pastorat); 
fadren Comministern il m And, B r b. St 1806 i Upsala; Pr< tv 1810 med permiss . I , i 
diernas fortsätt nde Nid Lunds Vad ph. Cand. 1811 ibm 

vid arets slut; Past.-Adj. i Rosele uti Ångermanland 1812; pr 
Ph. Mag. 1814 , Lund; Keg.-Pastor vi J „tla Nk tigl. H 
ment 1820-30; vi < a tilfik t vid F. ula 1821 (öfr 

ald.); Kyrkoh. i Sv 1830 (utn. 182'...); prost 1836; utn. A , 

^ i 1844; tilltr. 1845; Contr.-Prost i Lngerma, d 
(nya) n rdve t, a Contract s. å.; J , t i 00; ./ 
1865 i Lund (frånv.); f 1867 

r L < var en pa itt ka I i i j am 

i h kyrkofaderlig herd . 

llied u B n (Prost- tt r n R >, t. 

1815, f 1846. 

Past.-Adj. i Natra, II \Y j | iSo; 

i Nätra ss Adj. hos fadren, var hans 

V 9 * ss. K yrt rde i Nätra. 

Pehr Eric Amnius 1868 77 . 

F. 1810 vid Ljusnedals bruk uti Hede past r I i JLI , a - 

dalen; fadren In pe tor. 

St 1831; Pr tv. 1S34 i S rå kyrka till Past.-Adj. i Thors- 
Ikei (Ångermanlands); Past.-Adj. i Berg uti Jemtland B . a.; 
Vacansepred. i Lockne och Näs af d. v. Bruntio past r t 1S35; 
Commin.-Adi. i Tuna (vi 1 Vttmar) iti M d Ipad 1836; N lårs- 
pred, och vice Pastor med pa t ralvård i Gudmundrå uti ing i- 
manland 1840; vice Commin. i Själ vad 1844; Past.-Adj. i Nätra 
1845; vice Pastor en kortare tid under s mmaren i Själevad 
1848; Past.-Adj. s. a. iteruin i Nätra; Pastor i Bjurholm 1853; 
ni ' K ^ (efter svårfadren, Prosten Borgström) 

18(58; tilltr. 1869; f 1877 ss. Kyrkoherde i Nätra. 

Varit J ' (1 loco) till Grundsunda pastorat IS 2, 

till Njurunda d:o 1858. 

A P. & 1 t u var en om kyrkan och i sitt 

kall omvårdsam, pligttrogen o h ordningssinnad Pastor, nitisk i 

sin tjenst och ljurlig i sin umgängeise, livarmed han förenade 
lärdom och vishet. 

Gift med C B <j , i (Prost-dotter frän Sveg, sedan 

i Nätra, företrädaren). 

En r var Kyrkoh. i Uafverö uti Medelpad, A 

f /. .4 i. is, f 1866. 


Sti N , \ N \ v 8. ■ 

I 

* * Jo/i. Of. IfltSS l $78 

F. 1SI6 i FÖllingi s:n uti Jemtland; fadrcw Kyrkoherdcu 
sedermera i Fredrika Lappm. pastorat, Mag. Joh. A.r. Mim juu 

bt 1 40; Preatv. 842 till Past.-Adj. i Grundsuuda (hos 
prosten \n . Sidi r); vic< Pastors lermera derstädes 1844— 53; 
vice Cominin. tillika under samma ti nå I a! ar 849; utn. 

Capellpred. på II sön af Gudmundrå pastorat i Högsjö s:n 1852 
(men tilltriidde ej); utn. Predikant och Skollärare vid LOgdO och 
I -tors bruk, af L åstorps p t rat i Medelpad, s. a.; tilltr. 1853; 
u tn. Commiii. i Anundsjö uti Ångermanland 1857; tilltr. 1859; 
vice Pastor tillika, jemte sin comministratur, ibin med pastoral- 
vården I8tfi 63; vic Pastor, d:o d:o d:o, uti N T ätra angränsaude 
pastorat en kortare tid under sommaren 1867, och i Bjorna 
1869; Kyrkoh. i Grundsunda 1872; utn. I\ > kaik Vätru 
(mod de Hota rösterna vid valet den ) IS78; tilltr. 18/9. 

ClV Grundsunda Pastorer. Coinrnmistr.il-: 

/>/> Jon a- (omkr. 1590- 1630 . 

C X ' »mkr. 1590; un f i amma egen- 

ka P 6 / ' 1593; torde dött omkr. 1630. 

' i n måhända vad och i dun Kyrkoh. J ,. 

Of. Jon. Ilossclius 1630 4 

Se Kyrkoherde i Nätra. 

Jlarcus Johannis 1645- 52 . 

F. i Ångermanland. 

<- V<Ur 1645; Cominin. i Bergsjö uti norra 

Helsingland 1652, då Gnarp derifran afskiljdes till ett eget 
pastorat; Kyrkoh. i Gnarp uti Helsingland 1657; f 1673. 

1 nämner honom 1/ / , . m ,, n är 

hau trol. densamme. 

Anm. En Marcus Israelit t r ock ss. Couimin 1642— 4') i 

e»ama IJj.sala (h.rut Pedagog i Öresund), som om ban ar smnraa mau 
(fiviiket dock ar mera problen i k ii bitkommit till MUra ut 

år sednare, då iikväl här fanns annan Comminisfc r 

Jjcutr. E. Husselim 1652—70 . 

F. RJrmodl i Nätra o h fadren Cominin. ibm Eri J , 

( Vätra 1652; f omkr. 1670. 

Anm. Namnet HusssHus synes vara ett nybil.ladt namn, som ban 
antagit t. I skilnad ifrän Hot» ius; eljest förekomma namnen Buss och 
itussius, det förra af Uussjö ut. Hässjö 6:n i Medelpad, af b Ik n seder- 
mera vidsträckta shigt märkes vid samma tid Commin. i Sköns pastorat, 
sedermera Kyrkoh. i Torp Brie Y lluss, ocb det snbmre i Almunge uti 
Koslags-UpUnd, der likaledes wl denna tid uppg n Kvrkoh, Er > 

IIussius, hvars son Er Bussius (f 1618 . Roslag* v r ( ironin, i Rim bo 
ocn ko uti Upland, sa att dessa benämningar t rl vara.ei blott beskigtade 
namn, utan Ock släyhr ° JPet. E. IlocJtstadins (1670 76 . 

F. omkr. 1640 i Rockstad uti Thorsåkers pastorat i Lnger- 
manland; lädren Bonde. 


88 N.vi U \. NUK\ 89 (j Qtmn l 1{ \ 1070; ISataJjonspred. vid Jemtlauds 

Bec. It>76; Kyrkob. i K »w i uti Westerbotten 1(581; t 1691. 
\ är af 

Comministern i Ranea, Prfr. /V//. Uocka , var en *oh. 

Cfr Kyrkoherde i Kaneå si f 

WiU Er. Touscher (1070- ^ () - 

F. i Rödö pastorat uti Jenitlaud; fadren Coinininistcrn der- 

städas /"■ /- • L 

i \ i 1676; t 1680. 

Prosten Ull i Skön uti Medelpad var en fow. 

OZ. Ur. WäUmger nen. (1681—1725). 

F. 1647 i Wålånger uti Högs s ken i Ångermanland; 

fadren 13 onde. 

St. 1672; CommhmUi V, >•« 1681; t 1725. 

Lian är dt med detta namn, som ifrån Wålånger, 

hans födelseort, är tag t. 

Ibland na (utom efterträdaren) märkes Comministern 

i Indal uti Medelpad /»•. CV. I Fa , hvars dotterson var 

Cansli-Rådet Math. Norl erg Ii •• var Histor. Lectorn, 

sedermera Theol. Lectorn vid Hernösands Gymnasium, Mag Ul. 

I . Wal r jun. 

^ nen efterträdde. 

Jon. OI. Walcmger (1725-26). 

F. i Nätra omkr. 1690 ; fadren Coin ministern ibm Ol. Isr. 

II i sen. 

St. 1714; Comminwh \ ra 1725; f 1?2€ 
Denne skulle varit en bi > till Cansli-Mådet Math. 

A morfar. 

Joh. O?. Törnstm (1728—59). 

F. 1699 uti Torna by i Ullångers socken uti Ångermanland; 
fadren Bonde. 

Prestv. 1723; ( -, \ 1728; Kyrkoh. uti Nju- 

runda i M delpad 1759; vice Contr.-Prost 1768; JMprest 
1773; t 1775 

J ' IOsl ' har «. Commin. i Vatra, utom i sitt 

kall, gjort si" förtjent om lintillverkmngens befrämjande inom socknen och uUji/ot 1753 i detta ändamål m aflmndtmg om 
linodlingen i A (itr 

Han var st till den ofvannämnde lärde och berömde 

orientalisten, LL 0(J och Gr. Lingua Professorn vid Lund* 
Universitet, Cansli-Rådet Dol. Math. V 4>ery genom sitt sed- 
nare äktenskap ,„ed K ,,,,, son) var AW ^^ 

ww- och f. g. gift med Linne-Directeuren J&rt. VorÄéiy 

Prosten Tömstem båda hustrur ( ti wima Stenkhft (den 
första) och bemälda < m Walangw (den sednare) halva 

gjort «tg i Nätra bekanta för sin flit i finare Im ■ , h 

och derföre erhållit premier af Riksens Ständ r 
Prosten Mag. Ol.Jort. I , ,/ i rh orsaker (Ångerman- 
lands) var en son, 

Cfr Kyrkoherde i Njurunda sist. 

Mag, Mr. ILäygbfrm (1759—65). 

Se Sec. Th. Lect. i Ilernösand sist. 

Eskil Joh. Bistedt 1765—97). 

F. 1707 i Bjästa uti \ itra socken. 

St 1731; Prestv. 1742; Comminister i Grundsunda 1745; 
Lummmister i Nätra 1765; Jnöelprest 1792; f 1797. Tunarns 
har f 1797 tillagdt af en annans hand, ty sjelf var T. då redan 
med döden afgängen! 

Comnrimster Bistedi har gjort sig, jemte sitt kall, förtjent 
och bekant för sina rön i åkerbruket och landthushallningen, 
och anmärkningsvärt är i Nätra hans för>ök med sitt Egyp- 
tiska rågutsäde, som gifvit enligt berättelse ända till 1,600 \ 
på en del stjelkar eller 20 ax med ö0 kem af de flesta %fi 
ett enda vtsädeskvm. 

Berömmes »ss. en vaksam och kraftfull lärare ännu i sin 
grånade ålderdom». 

Namnet är trol. bildadt af födelseorten Bjästa och fadren 
torde varit Bonde. 

i»nn Au "\' r En komminister nordblad befiunes utnämnd uti Nätra omkr 
lbUO, meu f före tillträdet. 

Clcmens Joh. Thelaus 1802—3). 

F. 1741 i Östergöthland (Linköpiug); fadren d. v. Bataljons- 
pred, vid Ostgötha Cavalleri-Reg., sedermera Commin. i Själevad 1)0 \ K V. N i \ i R V. 91 I uti ingermaulaud och slatl. Prosten uti Botheå Mag. Joh. S m. 

( i n. 77 

St. 1759; Prestv. 1767; Comminister i Ramsele (Oellguiu) 

1 77(5; ( \ i ta 1802; \ 1803. 

■ 

tiKh Joh. BWmark (1805—21). 

F. i Billa uti Själevads so k n 1752; fadren Bonde. 

St. J774; Prestv. 17S2 till Huspred.; e. o. Bataljonsprcd. 

vid Bohusläns Dragoner 1784; Nådårspred. i Själevad 1788; 

Esquadronspred. vi 1 ! tt .. vid St< kh lins station 1790; Past- 

Vlj. i Själevad uti Ångermanland 1792; Pred. vid Björna Capell 

uti Själevad 179"; Comminister i Urundsunda 1797; Comminister 

1805; f 1821. 

\ Sr at födelseorten och Kyrkoh. i Björna pastorat, 

/ / ) en 

Pehr NardemtefU (1822 -38). 

F. 1773 i Ångermanland (trol. N< rdingrä). 

St. 1798; P,e tv. 1799 till Past.-Adj. i Sveg uti Härjea- 
dalen; s. vice Commin. i Oviken 1800, ss. Past.-Adj. i Sveg 
ånyo 1 801, ss. Nad pi d. vid Sacellanien i Berg (Rätan med 
k öfsjö) 1806, ss Past.-Adj. ännu äter i Sveg 1807, samt uti 
Ramsele d. v. pastorat d s . Commin. eller tjenstf. Nådårspre 1 
vid Tåsjö Saeellani och Capellpred. 1808—10 i Alanäset (af 
Hamuiardals pastorat), dtih ock ss. Extra-Pred. 1810—13 uti 
Edsele; Commin. i Sidensjö uti Ångermanland 1813; Comnmäster 
i \ 1822; t 1838. Disputerade respondendo ss. student i Upsala, pra». AnJr. 

Södw rk t öfver en disputation: de v hi , J! ., wh, 1814. 

Gift med en Sundström (Possession ats-dotter från Sollefteå) 
ComwinUtn I t ,,„, far sedan 1832 Ledamot af Sv 

Evimyeliåka Så , i, 

Seni r bland Stiftets presterskap (sedan 1877 och Commin. 
J. A. Linders i Umeå Landsförsamling död); ty är han född 
den 1791. Carl Metas Edström (1838 ). 

F. 1 791 i Ångermanland (Sollefteå); fadren Brukspatron 
( T I m. 

St 1813; Prestv. 1817 till Commin.-Adj. i Thorsåker (Ytter- 
näs); ss. Adj. vid Sacellanien i Ullånger 1818, ss. Adj. vid 
Skogs Sacellani 1823, s Adj. i Nora 1828 h ss. vice Pastor 
med pastoralvård uti Resele s. a.; Commin. i Sid i jö 1829; 
tilltr. i 830; Bxtra-Commin- i Thorsåker 1836; tilltr. 1S37; Com- 
\ i 838; tilltr. 1841; vice Pastor, med pastoral- 
vård tillika i Nätra pastorat, under vacanse- och nådårstiden 
1844—45; ./ i t t 1867. 


N0R8.TÖ. I mBHHi ^■^M Nousjö. 95 > Norsjö Pastorat. 

(\\ entcrbotten ra t , L t. 

Pastorat, t hörer ti 1 de nyare och inrättades år 1834, då 
det afsöndrades ifrån Skellefteå, dit d t 8 . Capell sorterat sedan 
orakr. U90, och blef då Capellet nybyg.lt. Norsjö n. v. kyrka 
byggdes 1850; reparerad 1866. 

Hit lyder J n Capell, stiftadt omkr. 1840 och är försedt 
ra d serskild Capellpred. sedan 1848, men ar Capellet indraget 

h J r f-.rklaradt för eget pastorat, ifrån Norsjö afskiljdt 
KofigL Brefiei af den 25 April 1S7J, att tillsättas ss. de andra 
nya pastoraten, med prajscriptionstid vid prascripti n tidens ut- 
gång. ,/ né kyrka byggdes 1857; reparerad 1876. (./ ss. 
pastorat, se Jörns pastorat Litt. J.) 

Kyrkoherdar: 

Hem. Abrah. Hasselhun (1834—40). 

Se Kyrkoherde i D >g rfi rss sist. 

Er. Joh. Solander (1841— j. 

F. 1809 i Njurunda oken uti Medelpad; fadren Bonde. 

Genomgick Hernösands schoia och gymnasium, der han 
något eduare började sina studier, men genom sina goda gåfvor 
och sin flit fick han snart försteget framför många af° sina 
audra kamrater. 

St. 1833 i Upsala; Prestv. 1835 till Past-Adj. i Norsjö 
uti Westerbotten; vice Pastor med pastoralvård derjemte en 
kortare tid 1837 derstädes; vice Commin. i Elfsby Sacellani af 
Piteå pastorat s. a.; Adj. iterum i Norsjö s. a ; vice Pastor 
ånyo med pastoralvard ibm 1840; A , \ jö 1841; 

tilltr. s. a.; var pponei vid prestmötet i Piteå 1842. 

\ ai / i s a n 1857 till Pastor i Thorsaker uti Ångerman- 
land (etter Paul II t. ) 

f 1' rs tid erhöll Jörns Capell pastoratsrätt, med 

Capellets indragning och afsöndring ifrån Norsjö (KonoL Brefi t 
J tlen 26 April 1871). ■1 Nor&iö. o: Capellpredikanter vid Jörns Capoli 

( < uppsagdes och invigdes omkr. 1840. 

John tt Westerberg 1 S4s —60). 

Se Brukspred, vid Ytter tf rss af Skellefteå pastorat sUt. 

O/o/ August Linrtforss (1SG2— 70 . 
Cfr Kyrkoherdar i Degerforss. 

pred.kanten hastades ' ' rf/ " r " deD 8,ste " n,ina " <*! - 

Jörn ss. pastorat, se Jörn Litt. J. 

-ffrw.s Fredrik Sillen 1^77- ). 
F. 1851 i nolsinglaid (Ilassda sorken). 

nfl a ad S f«4 87 ° ! " Udik ; va11 ; Dini - E *- ^r Theo!. Fa i Up*ala 
aflagd 18,6 ,n Maj, och Prakt. Theol Ex. s. a. in Dec; Prest- 

LV *° \ U ^'^^ 1877 ,:; p s . a straxt derefter tiI| 

ti Jörn *f N pastorat uti A\ st rbotten; 

/; ";'"\'"T' & derstades vid Jörus församlin 

s- a. in Oct. (med Kongl. Maj:ts dispense ifrån Skollärare-E^.) , M^H^M ■■■■■■■i NÄS. 

HHi NÅs. 101 Näs Pastorat 

(tillhörande Jmnthnda östra C , .-, enligt sednaste Prosteri- 
reglenng i Jemtland, genom Kmgl. B, ■ j/.,; ls - 4 y 

P t t t stiftades 1860 af AV,,- och // s knar, som 

förut voro aimexer, den förra (sedan omkr. 1640) till Bra 

storat och den sednare (sedan omkr. 1(500 eller tidigare) till 
Or, ken uti Jemtland; men stiftelseförordningens verkställighet 
skedde ej förrän 1864 genom pastors-utnämning och 1866 genom 
tillträde (Kongl Brefvvt af dm 20 Aj > t86 ). 

Atmexet är: HaehtU; hit hörer ock Gillhofi Capell, inrättadt 
samtidigt med pastoratet. 

Kyrkan i Nä» n. v., byggd 1762; reparerad 1873; Gillhofs 

I-yr ka, byggd 1871- 

„ n i o Anm « 0m V**** annex tJ H Bruv/lo, se Brun/lo pastoral, och om 
Uackas ss. annex till Otiken, se Oviktns pastorat Kyrkoherdar : 

Joh. Isr. Näslund (1864—71). 

Se Ragunda Pastorer. 

Magnus Bergman (1873- ). 

F. 1839 i Jemtland. 

St. 1860; Prestv. 1862 till Past.-Adj. i Hammerdal (hos 
Jon. Ostlund); den förste Comminister i Näs nya pastorat vid 
Hackas' annex 1864; tilltr. 1866; vice Pastor med pastoralvard 
tillika i samma pastorat 1871; utti. Kyrkoherde \? (med 
Hackas) den 5 Dec. 1873 genom Kongl Maj:ts fullmagt. 

J i / n 1878 in Jan. till Ovikens lediga pastorat. ^■■■^■■■B \v 103 
Comministrar i Hackas 

\ i u): 

C liftades här ny med pastoratet (A / 

20 -I p 18 V). 

II var före denna tid annex till Ovikeu (se d rom 

Oviken). 

Iffff/ntts Ben/man l 64 73 . 

Se Kyrkoherdar i Näs. 

Johannes Arbnian (1875— ). 

F. 1844 i JemUand (Brunflo); fadren vice Pastorn ibm, 
sedan Cornmin. i Ritan, slutl. Contr.-Probten och Kyrkoh. i 
Sunne, Jr, I man. 

St. 1862; Prestv. 1872; förestod någon tid Theo!. L tion 
vid Högre Elern.-Läroverket i Ilernö.sand 1871 och 1872; Dom- 
kyrko-Adj. i Hernösand 1872 in Maj; Predikant tillika s. a. vid 
stadens Cellfängelse; Biträdande vid pastoral värden i Stads- och 
Laodsförs. en kortare tid tillika 1872, 1873, 1874; förestod äfven 
en tid (före sin prestv. och anställning i Hernösand) ss. Vicarie 
en Skol-adjunetur vid Ost rsunds Högre Elem.-Lärov. 1865—66; 
utn. Comministef t \ !( pastorat vid Ha ka 1874; tilltr. 1875 
in Maj. 

Föreslagen 1878 till Stugans pastorat. 

ty > l ' tr; 3:ue; Hernösand 1S76. 1 ■ NYSÄTRA. ■■i Nysätra. 107 Nysätra Pastorat. 

Hl t rbottens för ta CmUract.) 

Pastoratet bildades 1821 genom afsöndring ifrån Bygdeå. 

•JM»! , Z-J ^ bÖrJan Cap,; "' Stiftadt lö24 . <><* -höll 
aldrafdrs .642 ss. ordentlig Sacellani-annex till berörde pasto- 
rat, Cape länen boende på stället ss. båda soeknarnes (Byadeå 
och Nysätra) gemensamma Comminister. 

Vid Nysätra pastorats stiftelse (1821) erhöll det oek sin 
se.sk.lda Comnnn.ster, och Bygdea pastorat fortfor att ega sin 
med stationen således sedan dess förändrad for denne sednare 
till Bygdea. 

Nysätra kyrka n. v. anses byggd 1707, med någon ansen- 
ligare reparation 1792. 

Kyrkoherdar: 

J)oct. Joh. Risberg (1S21— 51). 

*\1777 vid Xasafjells f. d. silfververk i Arvidsjaurs pastorat 
uti Piteå Lappmark; lädren Capellpreclikanten derstädes, seder- 
mera Comministern i Piteå g. Landsförsamling, J , HUbtrg. 

St. 1795 i Upsala; prom. Ph. Mag. ibm 1803; Pre*tv. och 
Past.-Adj. uti Thorsåkers pastorat i Ångermanland s. a.; tillf 
Skolmästare i Luleå 1804; Past.-Adj. i Piteå 1807; Collega *ch. 
»bin 1815; den förste Kyrkoherde i Nysätra pastorat 1821*; tilltr. 
1822; Prost 1824; vice Contr.-Prost 1832; ordinarie Contr.-Prost 
1835; Th. Doct. 1844; f 1851. 

Var, ss. Collega i Piteå, Orator vid Jubelfesten derstädes 
1817, till minne af Reformationen; Riksdagsman ss. Pastor i 
Nysätra 1834 i Stockholm; opponerade 1842 vid Prestmötet 
i Piteå. 

Provincialläkaren i Westerbotten (med station i Nysätra), 
Med. Doct. och Chir. Mag. Jon. Risberg, är en son. 

May. And. Jacobsson Nordtnstant 1854— ). 
F. 1812 i Westerbotten (Umeå). 

Si 1833; Prestv. ,839 till Adj. i Dorothea Lappmarks 
pastorat; vice Coiumir.. i Barträsk 1841; Past.-Adj. i Det;erforss 108 N T \ 1^44- Skolmästare i Lycksale (vid Skytteanska k lan) 1846; 
prom. Pii. Mi i Upsala 184^; A \ v 1854 in 

Sept.; tilitr. s. a.; Folkskolc-htspectör 1^-66; vice Contr. Pi 
IP67 • i' t eU-Proxt T' S I) C 

(efter V \ Grafström) ; Led. a t K.N.O 1872; Skolans Inspector 

i ( meå IÖ70, erhöll på beg; rai I digande i s T8. 

Concionator i Piteå 1 858 vid Prestmötet; Ledamot i Prest- 

löuere er gs-nämnden för Westerbottens län 1866. 

/ / till Botheå pa t i it l 5 S ; d:o (i andra rummet) 

till Själevads pastorat i Lngei uanland I* - 68; d:o (i första rum- 

ii. t) till Umeå Landsförsamlings pastorat 1870; d:o (i första 

rummet) till Skellefteå pa t rat 1S74 i \"i IM) < 'ommiuistrar: 

llwis SchlstcfJt 1821—27). 

Se Comminirter i Neder-Luleå Landsförsamling sist. 

J>. Ahr. mUjyst<röm 1828 -39). 
Se C mminister i Neder-Kalix <i t. 

Nils Jh\ Mall mm (1839—48), 
Se Comminfcter (andre) i Skell fteå. 

Jon, Emanuel Dyncsius 1848 -55 . 

Se Comminister i Själevad uti Ångermanland sist. 

Kfltuf Ludvig Strinnholm (1856—58). 
Se Kyrkoherde i Säfvar uti Westerbotten. 

Math. Löjihiff lsöb— ). 

F. 1^25 i Löfångers socken uti Westerbotten; fadreu Bonde. 

St 1S4^; Prestv. s a; tjenstgjorde ss Past-Adj. i Mo 
h Regnsjö uti Helsingland, af Erkestiftet, s. a.; Past.-Adj. i 
Film uti Upland 1852; vice Collega i Upsala Cathedralskola 
1853; Past-Adj. i O. Wala IS54; vi e Pastor med pastoralvärd 
uti Knutby 1855; vice Commin. i Luleå stad 1856; Fångpred. 
i Norrbottens läns Cellfängelse och vice Rertor vid Luleå d. v. 
Lägre Elem.-Läiov. s a. tillika; Past.-Adj. i Ainas uti Ånger- 
manland 1857; G ttmtiids , U tätra uti Westerbotten 1^58 in 
Nov. ; tilitr. s. å. 

C " m " ? L . "' t* som vid sin prestordination 1848 

erhöll j igenatu* i Erkestiftet, återkallade sin infödingsrätt 

i Hernösaads stift 1855 och har *aledes sedermera (sedan 1S56) 
i sistberörde stift officierat. 

Var J i xyen 1856 till Piteå I »ta lands-comministratur; 
d:o 1867 till Kyrkoherde i Ofver-Kalix; d:o 1869 till Kyrkoherde 
i Degerforss. OFFERDAL ; 


Offkrdal. 113 Offerdals Pastorat 

(tillhör enligt nyaste Prosten-reglering i Jemtland genom Kanyl 
Bref» el > af ä o M ,j j,r 4 , J i mtr £,« ^ 

hörde det förut med hela sin omfattning till nmra Contr t 

Detta V a ratjir ett af de äldsta i landet och vilja gamla 
handlingar, som kalla d. t Ofverdal och Aflodal, anse dess ålder 
vara ifrån ll:te a 12:te seklet. 

Skatt har erlagts af ortens innevånare i de äldsta tid r 
afven under Danska regeringen, till Upsala domkyrka eller Erkeb - 
stolen i Upsala (1,000 mark Sv. penningar) enligt Drottnino 
Margarethas påbud (se // Ipl rs Jemtland pa . 177 not m) 
och äro de äldsta visitatkner af Erkeb. i Upsala A 
Moms (1298 och 1302 i det öfriga Norrland, men 1303 i 
Jemtland) och // , , j „ (134b'), hvilka da i denna 
landsdel anställde biskopsvisitation. { var väl ock intet 

annat än livad som äldre handlingar benämna Opdahn V , ,e, 
dit det i de äldre tiderna hörde. 

Kyrkan n. v. i Offerdal blef byggd 1772 under Prosten 
Mag. 01. Jon. Genberg; reparerad 1871. 

Alsen och M tim r hafva varit hithörande g nia am 
men sedan de ar 1856 blifvit till ett serskildt pastorat reglerade, 
under namn af Alsens och Mattmars pastorat, saknar det någon 
annex. 

Anm. Naskott och Aspas torde ock af ålder hört till Offerdak rm. 
U» (MO a 1640) Cfr Pastor Andreas tocotaii Of&åS och Comm.o 
E. L, louscher i Rodo. 

Kyrkan i Alsen ombyggdes omkr. 1756 under Prosten Mag. 
01. Abr. Burman; den n. v. kyrkan byggdes 1847. Mattmars 
kyrka tillbyggdes omkr. 1770 under Prosten Mag. 01. Jon. Gen- 
berg; reparerad IS62. 

Aum. 1. Arven redan under Konung Magnu* ladulås, omkr. 1290 
finner man skatt blifvit erlagd af Jemtland till TJpBala 

Anm. 2. Isogeiska slägten härstammar ifrån Offerdal, men Isopedi- 
ska ifrån Kagunda i Jemtland (se Pastorerna i Offerdal, Kyrkob. Nkolaus 
har nedan och Kagunda uti inledningen). 

8 114 O FERDAL. Kyrkoherde (före Reformationen): 
Herr Petrus, Svecus (1438), »Kyrkoprest i Åilodab kallad. Kyrkoherdar (efter Reformationen): Eric Halvardi Svecu (1531—51). 

F. trol. i OfiVrdal eller Norska Opdalen 

aS' j tu ti eller Kyrhohcrd Qfferdal 1531 och anses 

vara den föi Evana. Luth. Pastor J i Reformationen der- 
stärles; obekant för öfrigt; torde dött omkr. 1551. 

Benämndes Herr Eric Halfvar$S\ 

Anm. Enligt en aunot. i Oflerdals kyrki 1 kr inköpte denne fäho- 
Stället Rotböbie pfi södra sidan om Hallberget, 1\ mil från kyrkan i denna 
sorken under prestbordet, och har det bibehållits i tidernas längd af de 
efterföljande pastorerna. 

Nicolaus (1551—80). 

Torde varit Ofterdalsbo. 

& npi t eller Kyrkoherde i Offerdal 1551; lefde under 
Svensk och Dansk regering och torde lefvat länge; afiemm l 
pastorahården till efterträdaren 1580, men torde återtagit den 
sedermera igen 1590—1607 (se nedan) och dött 1607. 

Han lärer varit tamf -, för J / ema, hvaribland mär- 
kes Prosten i Köping Nicolaus Nicolai (Isogaus) och Kongl. 
Uofpred., Kyrkoh. sedermera i S:t Clara i Stockholm, den lärde 
Mag Sim. Isogams, t 1709, en styfson till Commin. i Skinn- 
skatteberg i Vestmanland (1654) Math. Isoga-us, som var den 
fi tnämndes son (namnet är Grek., ex. \oo^ a quus, jeran, och yr] 
terra, land, som är pa Svenska öfversatt: Jemtland). 

Nicolaus Andrem (1580—90). 

Fadren Prosten i Piteå, sist trol. i Offerdal, Andreas Nicolai. 

Soe npi t och K , herde i Of] \ rdal 1580; Lands-Com- 
minister i Piteå 1590; underskref der 1593 Concilium Upsaliense; 
Kyrkoh. i Piteå Landsförs. omkr. 1610 (genom byte med fadren); 
den furste Kyrkoherde tillika i Piteå stad 1625; Prost 1626; 
t 1635 88. Pastor et prap i Piteå. 

Han kallades äfven Rehn, och l : ste Commin. uti Skellefteå, 
Nicolau Andre:' Pt n is, var hans son. 

Cfr Kyrkoherdar i Piteå. Ofixrdal. 115 NVnlf lV T' f f (V f>- mT >l densamme som ofvanberörde 
Nicolaus iden förste). 

. /' A ! \ ' Offerdal 1590, och torde han då, för 

sin långvariga lefnad, som honom det tillät, funnit sig vid att 

a^Ä 
Andreas Nicolai (omkr. 1610—20 

ibm SSi^ ^ i ^^ ° Ch fed - *"» sedermera 

m.rt F *i°-rn r ' ! 53 ° ; 7 K y rkoh - i P^ea Landsförs. med dess Lapp- 

t omkr. 1620 ss. Pastor et prrep. i Offerdal, men måtte l,an ock 
i sina yngre ar tjenstgjort någon tid ss. prest i Offerdal, dit 
grafvens längtan vid högre åren drog honom. 

ifrån »^J^^ &J^ •" en kyrkofard 
i< ke hans namn) dödad i en lackp il? P f t0rat l^ndlmearne förvara 
kött vid denna tid ° varit annex ,H Z l , e ? Pl1 ' f att det s y nes 8om iN «* " 
dikade i Naskott *i frLt £ V ,- 0ffc ? a1 ' , empdau Pastorer härifrån pre- 
behof (cfr Rödö pa, örat KwSJPT PW* hvar ? ud ™ vid förefallande 
Laur. kusc h Z S ^^^^^ * ^ Commn, En 

irni.t ♦,i.i u T. a Herr Andrea s ^ lal ar f r Tunaus alldeles i 

' ' ,U . tlut ' n och bl °" nämnd vid namn; men skulle man nödgas anta» a 
honom såsom en annan person an Piteå-pastorn, skulle Nicolaus Audi 
bl.fva densamme som företrädaren Nicolau o h en annan Andrea, N k 

Tå «* t c 1 f e T Al > ?? ofvonföre ar v ' sadt ' tjänst och ?j strtia til ! £ 
tid båd p„ n Jn.« le °Pf g * ^»^anteckningarna . Offerdal v d denna 
tid både en Nicolaus Andre, och en Andreas Nicolai ss. pastorer. 

Olaus Nicolai (1620—56). 

F. 1583 (in Maj) i Mo uti Alsens sorken af d. v. Offerdals 
pastorat; fadren torde varit Bonde. Andre anse honom för en 
son af Kyrkoherden i Offerdal INicolaus Andrea? eller Nicolaus 
(af 1 ansedd ss. samma person). 

Sockenpred. eller Kyrk l rde i Offerdal 1620; afsale 
1642, på Danska öfverhetens förordnande och uppå Prosten An- 116 OlTERDAL. Oj i i;kdal. 


117 
ders Elavi i 6veg, sedermera i Ovik« n, anmaning vid en visitation 
Dominica XV post Trinit. s. ä. i Ofterdal, tjensten för sin ålder- 
dom och sjuklighct till efterträdaren Ulans Bartholinus, men 
predikade det oaktadt sjelf äfven sedermera ganska länge, dels 
personligen, dels genom andra tillförordnade pre ter nästan ända 
till sin död, o h de sednare aren af sin lefnad mestadels i 7 
en by i l ns w, der han egde hemman och hodde; f 1656 

n \ \ 

Kyrkoh. Olaus Nikolai var en i sin tjenst nitisk man, som 
visade sin kärlek till sitt kall ännu vid den bräckliga ålder- 
domens inbrytande och skröplighetens insteg. 

Af honom har man inrättad den äldsta kyrkobok i for- 
nt i n af år 1 "> '. 

Herr Olof i T g kallas han i handlingarne, emedan han 
bodde i den uti Alsens ■■ belägna byn Trång, men ok // n 

Olof \ i M finnes han benämnd. 

& n* n var Commin. Ul. 01. Trangius sen. uti Offerdal, vid 
Alsen, f. omkr. 1640 i byn Trång uti Alsen, der fadren, såsom 
of\an är anmärkt, bodde och egde hemman s *S ckenpr t eller 
/x I ? k Af samma by Trång togo ock sönerna, som kallade 
sig Trangius, sitt namn (se Commin. i Alsen). 

Anm. 1. Offerdals kb. har Kyrkoh. Olaus Nikolai födelseår till 1576, 
men Uulnhers och Turmus upptager det till 15b3 (ej 1576). 

Anm. 2. Om någon hans tvistighet ang ende tionde-smör i Mattmar 
och Alsen, i roed sin eftertr dar (1649 o, h 1650) och dels med sin 
CapeJIan imi Petri (vid samma tid) om Al c kyrkobord, omiörmala 
nandln arm likaledes vill man af gamla handlingar veta, att han Ar 
1614, Uominica X post Trinit, haft prostens serskilda befallning -att han 
skulle in u tjonst öra», men gjord il t äi dä, o h om året 1654 eger man 
den annotation, att Uerr Olof i Träng s å. ej befunnits predika. 

Olof Bartholinus (1657—66). 

F. i Angdalen uti Norge. 

Commin. i Sveg uti Härjeådalen omkr. 1630; vice K '■// - 
herde, i Offerdal uti Jemtland 1642, enligt collationsbref, uppläst 
s. a., Dominica XV post Trinit, för församlingen vid prost- 
vi itation af Prosten i Sveg, sedermera i Oviken, Aud. Elavi; 
höU 1657 den 15 Febr. af samma Prost sanction å tjensten; 
t 1669, men upphörde med sin tjenstgöring och abdicerade 1666; 
Tun<m bekräftar ok hans dödsår till 1669. 

EyrJcch. Ohf Bartholinus anses hafva värk en flitig och 
arbetsam ordningsman, men var mycket besvärad nästan hela sin tid af en sjuklig helsa (stenpassiou, podager och ehirager), sa 
att han ofta nödgades predika pa sin säng. 

Han kallade sig ock Angd a f födelseorten och kyrkan 

i Ofterdal har hans porträtt; sina olika namn synes han så 
begagnat, att han ss. Commin. i Sveg benämnde sig An nus 

och ss. Pastor i Offerdal Bo.Hlr linm (Olaus Bartholinij eller ss. 
bondren vanligen kallade honom, Un v Olof B rt , Sasora 
' härstamma ifrån honom Fl a i Berg o h 

Oviken m. fl. pastorats i Jemtland; ty var ock J d mus (af 
Ofterdal eller Aflodal) hans namn. 

I några ar efter A Qlof Barti ankomst till 

Ofterdal, har man sig bekant att Offerdals-pa ,a da och da, 

uppa befallning, predikat uti Nå U o h A*på* % Rödö pastorats 
n. v. annexer, som trol. först sedan fingo sin stadgade reglering 
(äfven några decennier tidigare egde samma förhållande rum)" 

/ij r A"" 1 ' a )^ li h ? n . h . aft n ^ on stridighet m-d sm företräda n rr 
OM t Träng (Olaus Nikolai), som ännu le-fde. 
lb ;V W W*set,Ha Han) hm förhju t honos M 
att Herr Barthuson, ej I rrås eft r b mal e // rr Ot fs i Tram, ,| 
sin ordentliga mtroducering i embetet K. 7 D , re f, 

upplft and af Prosten den 15 F hr s. a, såsom ofvanfön ar anmärkt, vun- 
nit tria Ndr i siS erni. t ut ine och sina ra t; '. t , favad 

annex-s- knarne beträffar. — b) Knusontighil.rna emellan b\ 
Danmark, urom den miss b a liga urnan emellan försam ma oeh 

sin Lommimster, g r for fr t han ml | tid, vid 
ande hel a, högst orolig. — c) Prostetings-res luti n ma i k rk hor p - 
fräpan hr ännu att vid kyrkan tillgfl nå p q| d) Taeksåg 

med anledning af det slutade Danska kriget o.-h fredens a 1 i lan 

(te tiAda makterna i Roschild 1658 (och oägra r f rui 1 15 i Bröm 
som förklarade Jemtland och Il.ir' nförSi i kapi sinser) hlef hål 

Domini.a Jnhilata s å (3 Söndag eft- r Påsk 1658) — e) Den post Trinit 
s a. uppgitves Herr Kyrkol Olof DartMson rf rsta gåogen nppta it 

tionde-smör i Alsen — f) v »., tG58 Dominica III Adv (3 böndag i Ad- 
ventet) samt 1660, had öfver tes Brit Flemming i Mattmar ff 1679 
blatsr-ul och tormodl. en son af Amiral Henrik Flemming) jemte Ofverste 
Drak mb ■ rg i Offerdal infunnit si i kyrkan, och förman.' rsamlingarne 

at Pastorn »att vara trogne och Btadige i en hed (Kb ant ) 

Slutniiui. A' 6 förmodar Herr Olof BarlhiUons d d varit Ib'' i 
hvilken händelse han då skulle, hvilket ar troligt, aftradc 1GÖ6 tjensten 
till eltertradaren. 

Eiicus JPetr. Stettthius L66C 67 . 

F. 1642 i Strengnäs; fadren Th. Le t. vid Gymnasium 

derstäd?s och Kyrkoh. på Fogdöu, sedermera Kongl. Hofpred. 

och slutligen Superintendenten i Ilernösand, Mag. Petr. Er. 

Uln. Kyrkoherde i Offerdal 1666; tilltr. 1667; höll s. a. 
Dominica Invocavit (1 Söndag efter Fastan) sin första predikan 118 Offerdal. i Offer dal {kb. ant.), men efter circa ett hälft ars förlopp eller 
inemot hösten redan s. å. började efterträdaren, hans mag, gift 
med Pastor St< t dotter Elisabeth, uppehålla gudstjensten, så 
att Herr Er SteucJi eller St* , isom han kallades, en helt kort 
tid var Pastor härst.ides; f s. a. Jb'67. 

En yngre bror var Th. Levt. och sedermera Superinten- 
denten i Hernösand, slutl. Log. Prof i Upsala och Bisk. i Lund, 
alldrasist Erkebisk. i Upsala, Uoct. Mat/tias Steuchim, f 1730. 

Jf n efterträdde. 

May. Zach. Of. P/a uti nas (1668- 88). 

F. omkr. 1(520 i Umeå; fadren Prosten 01. Njwenius. 
Gymn.-Adj och Cous.-Not. i Hernösand 1650; Gr. L. Le t. 
•652; P s r i tal 1667; befullmägtigad Pustor ibm 

16(38; tilltr 1672 lönen till fullo, förmodl. genom Pastor O / 
uådår, som (f 1669) öfvei I e sin närmaste efter- 
trädare, Kyrkoh. Er. Pt Steuchius; Erösö nystifCade scholas 
. ; ' ll 1674; var ftvtst öfver hela Jemtland; f 1688. 

Å ' rl y ' P (Mäster Zachris, ss. han 

kallas) har gjort sig synnerligen förtjent om församlingens o h 
bolåns förkofran och välstånd, samt var den egentlige stiftat 
r > > som anlades enligt KongL h / 9 

April 1074. ' 

Aiiiu. 1. Fr.:sn scholas inrättning lärer redan den 2S Dec. 1G72 e 
kb. ant, bJifvit af regeringen allUraförst bifallen. 
i n,r V\ m > 2 \ K >" rk t ob ; / ' Naitin lur ock sitt namn och cpilhaithium 

fcfö# v* efterträdde. 

'.Mogr. Abrah. Laur. Burman sen. (1G89 -1737). 

*'• | 656 i Bygdca uti Westerbotten; fadren Prosten och 
Kyrkoh. ibm. Mag. Lar, Beronis Burman (modren Catl.aHn 
'< ja T Ibob en dotter af Kyrkoh. 01. A , Ur. , 

dersamuiastädes, ifrån Brändön i Luleå). 

Trivialist i ]Ieruösands schola 1667; St. i Upsala 1675- 

Pr ° m - P \^- im ( hade «" "en andan disputerat fiM pro 

»1683, pr^Frof. Cd l.o.ä lAl .,, , / l::lh l :]x 

1685 den lo Dec pro gradu , , , . V, f. Wolf eller &/„■„- 
, ' ■ ' ' ' /' frwr I); reste I6~6 i 

fl', t ' '" en n 'i idare "" TySUand tilläm " ade < esa "ef 

•tteuton genom weliaukommande hinder; Prestv. 1687 (S-t Thom H 


'^t^::.v Ofkj.rdal. 119 dag) i Waksala kyrka vid Upsala af sin gynnare o«-h vän d. v. 
utn. Bisk. i Strängnäs, Th. Prof. vid Upsala Academie och Kyr- 
koh. i Waksala pra b., slutligen Erkebisk. Eri B 
uppa Lluspred.-kallelse hos Kongl. Rådet, Fältmarskalken Grefve 
Christer Hörn; utn. Kyrkoherde i Offerdal uti Jemtland 1688 
(»af Kongl. ömhet», ss. det i handlingarne heter, »för sorge- 
huset»; ty biet han ock sedermera den 24 Febr. 1690 i äkten- 
skap förmäld med sin företrädares, Kyrkoh. Maj. Zach. 01. 
Plantins dotter, E t] P Hn); tilltr. 1689;; Fr holas 

Inspector s. a. (pastoratsfullmagten innehöll ock detta förord- 
nande); afl k nsp t 1711; c h Pr \ r 
Jemtlands norra Contract 1694; tade ss. Pastor 
1732 till efterträdaren; Ju ) r st 1737; t 17-37 2 n. 

Likpredikan (tryckt) hölls den 12 Januari 1738 af Bisk. i 
Hernösand \. Sten I öfver Text. Ps. 73: 28, med nali r 

af Kyrkoh Mag. Henning Tideman i Rödön. 

P> t Abrah. Laur. Burman sen. var en lika my k t om 
församlingen som om scholan omsorgsfull, nitisk och verksam 
Pastor, hvars ålderdomshjessa öfversållades af ärans silfversken 
i den församlings tjenst, som han var kallad att vårda, i 
hvars kärlek följde honom till grafven, dit han med gudelig 
längtan ocb det ehristliga hoppets stilla förbidan gjorde sin färd. 

Den bekanta s. k. Offerd idsbullan, en stänka eller 

vril af trädrot om 14 kannors rymd, att begagnas vid pastoralie- 
uppbörden i församlingen, är en af honom förärad gåfva till 
Offerdals församling, till minne tillika af hans vigseldag (den 24 
Februari 1690) med sin hustru Elisabeth Plantin (företrädarens 
dotter), hvilket ock in^criptionen utmärker. 

Sönerna voro: Kyrkoherdarne i Offerdal Mag. Abrah. Abrah. 
B ur inan jun. och Mag. 01. Al /. Bur» n, af hvilka den förre 
efterträdde fadi n och den sednare ht dr n. 

Kyrkoh. i Bygdeå, Mag. Jac Laur, Burman, var gamle 
Prosten Abrah. T o. Burman i Offerdal äldre bror o h hans 
/ rfar var Sockenskrifvare och Gästgifvare i Burea uti Skellefteå 
(omkr. 1600) samt var af B igteti 

Ifrån Ojferdal och denne pastors tid förskrifter sis. Mag. 
Christian M <r Lund (Länsmansson), f. 1690, Mag. 1719, Hof- 
pred. 1729, t s. å. i Stockholm ss. Cons.-Not. tillika i Kongl. 
Hof-Consistorium. 

Sonen efterträdde. 120 ÖFFERDAL. I Anm. Kyrkan oger Lans porträtt, och att han mflrkclieen vidmakt- 
hållit och förbättrat kyrkan, utvidgat prestbordct samt ansecligen urcster- 
skapets hasta och privilegier bevakat, vitsorda i öfrigt handlingarna. 

Mag. Abrah. Abrah. Burman jun. (1737—50). 

F. I69fi i Offerdal; fadren Prosteu Mag. Aln-alt. Lanr. 

Burman sen. 

Åtnjöt först privatundervisning i hemmet genom d. v. Adj. 
Jöns Jhcmminij, sedermera Kyrkoherde i Ljustorp; Trivialist vid 
Frösö 1705 och 1707 i Hernösand; St. 1713 i Upsala, hvarvid 
han blef examinerad af d. v. Decauus, Prof. Petru Elvins, och 
arlade den vanliga eden hos d. v. Log. et Metaph. Prof., seder- 
mera Erkebisk. Doct. Jöns Stmtchius; atiade j lUaäonsprof 
(det första) under d. v. LL 00 Prof., sedermera Domprosten i 
Upsala, Doct. 01 Celsius d. ä, de Cotmobih Brigittinis 1717, 
och vidare 1719 (det andra) under Prof. Fabian I / , de IV- 
neraliom virtutis heroum tirociniis; Prestv. s. å. (in April) till 
Past.-Adj. hos siu fader i Offerdal, af Superintendenten i Hernö- 
sand, Doct. Jörau WaUin (akten skedde i Kongl. Riddarholms- 
kyrkan i Stockholm); prom. Ph. Mag. s. a. (in Juni) uti Upsala- 
tillf. A urkok, r (al 1732 (med Mattmars s:n till aflönings 

uppbärande, sä länge ännu fadren lefde); vice Contr -Prost 1733- 
ordmune Kyrkohmle i Offerdal (med full lön) 1737; Prost öfver 
norra Jemtland s. L; var orator 1736 vid Prestmötet i Hernö- 
sand, da han orerade öfver ämnet: de Christo; prats, vid 1750 
års Prestmöte ibm, de Deo Unitrino; f 1750 | i Torps prost- 
gård uti Medelpad af tillstötande diarrhé och feber vid resan 

hem ifrån Prestmötet, hos d. v. Prosten ibm Mag. Abrah. Er. 

Lang. 

Likpredikan hölls i Offerdals kyrka af Prosten Mag. Hm- 
n,n,j Tulaaan i Rödön deu 21 Ja„. 1751 öfver Te,t. Gen. 

Frosta, May. Abrah. Abrah. Burman jun. tecknas ss. en 

p**not , nke, en hnler S ,nan i landet, en prydnad ibland fT e- 

■n,a, en Herran, , rkan od] m ^^ . ^J^ 

komma genom förkm Lgé "roSnS i h *\ l^™, ' hela 60 &r ästad - 
verkets ReDOB.drif.anUe 8 ?• eÄds„» nn ,.h„ 8lU ' en V ,' (1 f JOrda för98k m 
munt.ande lillskrifvaa honom WUare (W "«"*) ^verkens »W 

Brodren efterträdde. QPFERDAL, |21 

May. Ol. Abrah. Burman (1752—59). 

F. 1709 i Uflordal; fadren Prosten Mag. Abr. Lam: Bur- 

inan sen. ibm. 

»79. ^^ef å f T rÖSÖ ,718; bevistade gymnasium i Hernösand 
I 23-26; St i Upsala 1726 (fadren sjelf var honom dit följ- 
akt»g vid si„a 70 ar); absolverade vid samma Academi Theol. 
examen 1729 *; aflade sitt disputation^rof (det första) s. å. den 
I nied ämnet: * quatuor mundi aXatibut, aurca, argentea, amea 
e / ma ; i vidare (andra gången) 1731 vid sedn 

delen af samma ämne; prom. Ph. Mag. s å. (84 candidater 
promoverades vid samma promotion); Docens vid Upsala A, ademi 
1735; vice Bibliothekarie ibm 1737 (en trägen och högst arbet- 
sam tjenst); föreslagen till Por,. Prof. vid Upsala Academi 1739, 

743, 1746; dito till G> . Ling. Prof. 1747, och hade redan 
173o anbud till en Profession vid Abo Academi; erhöll P, 
titel 1748 (Regis Fruarna gratia); Kyrkoherde i Offerdal uti 
Jemtland 1752; Prost 1753; prats, i Hernösand vid Prestmötet 
17o8; f 1759 v uti Frösö Rectorshus (hos d. v. Rect. Sch. ibm 
Mag. 01 Jun. Genberg, sedermera Pastor och efterträdaren i 
Oflerdal) under G m-marknaden i Östersund, som han be- 
vistade, och vållades döden af hjertsprång och convulsioner, upp- 
komna genom ett olyckligt fall och deraf erhållen stöt i sidan. 
Begrafven af Prosteu Mag. Henning Tidman i Rödön deu 
8 April (Palmsöndagen) s. a. med anledning af Text. 1 Tim. 
1: 15, IG. 

Prosten Mag. Ol. Ahr. Burman beskrifves ss. en hederlig, 
lärd, vältalig, ömhjertad och behaglig man, som förenade med 
sin lärdom och skicklighet i öfrigt, en utmärkt poetisk talang 
och var litteratör. Såsom Pastor var han ock ypperlig och 
berömd. 

Anm. Såsom sökande vid ledigheten 1759, efter 01 Abr. burman 
anmälde sig till Pastor i Offerdal e. o Hofpred , sedermera Eeg.-Pastorn 
vid Liigardet i Stockholm, Pehr Johansson tlamberg (BrukspreiL-soQ från 
oaitstrom i JS T jurunda), men excluderades af Hernösands Domcapitel ifrån 
förslagsrum. r 

Utgifvit PoMica Juvenilis med Index (begagnad vid rikets 
scholor och gymnasier) m m. / mannscript förf. dessutom en 
mängd Sv. och Lat. »kri r (i deu bundna stilen) m. m. 

Hut et Mor. Lect. i Hernösand, Mag. Ftde A. Burman, 
f. i Offerdal 1758, f 1809, var en son. H ■■■ 122 Offerdal. 


Aiiui. Genom Fastor 01. Abr. Burman ar orgclverket i Offcrdals 
kyrka uppfördt samt Ålsens kyrka utvidgad och uppbyggd, båsoin vice Ili- 
bliothckarie i ipsala (ouikr 1740—52) var kan tillika af Canzli-Collegiuni 
tillförordnad Censur Ubrorutn 

Mag, Ol. Jon. Genberg (17(31—75). 

F. 1714 i Sundsvall; fadren Råd- och Handelsmannen Jon. 
Olofsson Genberg. 

St. i Upsala 1730 (dimitterades dit ifrån tertia Classis 
Gymuasii Ilernoesandis); disputerade (första gången) 1736 vid 
Upsala Academi, de Durato; dito (andra gången) 1739, de Me- 
diatore; prora. Ph. Mag. 1740; Prestv. 1741 af Bisk. Doct. Nils 
SterneU i Ilernösand till Past.-Adj. uti Selånger och Sundsvall; 
Nådårspred. s. å. ibm; Adj. vid Uemösands Stadsförsamling 1744; 
Nådårspred. s. L ibm; Ilögm.-pred. 1748 ibm; vice Con-Rector 
Schola- ibm tillika 1749; ordinarie Con-Rector 1751; vice Ma- 
thes. Lector i Hernösand 1752, 1753; Cons.-Not. 1753; var i 
samma egenskap Bisk. Doct. Ol. Kjörnmg följaktig s. å. på 
visitationsresor i AVesterbotteu och Jemtland; Rector Schola) å 
Frösön 1754; tilltr. s. å ; uin. Kyrkoherde i Offer dal 1760; tilltr. 
1761; Prost 1764 öfver egna församlingar; sedermera Contr.- 
Prost; f 1775 \ af invertes tärande sjukdom och plågor; begrafcen 
den 27 Aug. s. å. 

Prosten Genberg var en lika skicklig skolkarl som nitisk 
Pastor lian har ock med mycken flit bidragit till dm histori- 
ska af debi. af Offcrdals beskrifning uti ffulphers Jemtland m. m. 
Theol. Led. vid Gymnasium i Ilernösand, sedermera Pro- 
sten i Arnäs, Doct. Carl Jon. Genier,,, var en äldre bror, och 
Contr.-Prosten och Kyrkoh. i Thorsaker (Ångermanlands), Mag. 
Carl Genberg, var sömn. 

Anm. 1. Kongl. Hofpred uti Stockholm, P. Hamberg (ifrån Galt- Offerdal. 123 
1/ob) nybyggda kyrka torsågs ined prydnader 
Magen efterträdde. Mag. Ol. Nordenström (1777—1819). 

F. 1738 i Sundsjö socken af Räfsunds pastorat i Jemtland; 
lädren Kronolänsmannen Nils Nordenström. 

Studerade / ■> t vid Frösö Schola (1752) och vid Ucniö- 
samls Gymnasium (1756); St. vid Upsala Academi 1761; anto« s. a under sommaren condition hos Fältprosten och Kyrkoherden 
i Bygdea ut, Westerbotteo, Mag Carl Magnus Nordin, hvars 
bada söner, sedermera Landshöfdingen i Fahlun, Lagmannen 
Joh Magnus af Nordin (adlad) och sedermera Bisk. f Hernö- 
sand Doct Carl Gustaf Nordin, han i studierna handledde; 
prom. Ph. Mag. 1767 i Upsala; Prestv. 1770 till Uuspred. hos 
Generalguverneuren och Riksrådet m. m. Carl Fredr. Sinclair; 
vice Pastor vid Stora Barnhuset och Fångpred. vid Smedjegårds- 
häktet i Stockholm 1774; tjenstg. Hofpred 1777; Catechet tillika 
for en del af^ Norrmalm, samt för Staden och Kungsholmens 
församling s. a.; kyrkoherde i Offerdal uti Jemtland s. L: tilltr 
1/78; Contr.-Prost 1785 öfver Jemtlands norra Contract. 
har 17m m * Kyrkoboken har tillträdesåret 1779;, men Hofcler. Historia 

Var, ss. Pastor i Offerdal, Opponens vid 1784 års Prest- 
möte och vice Prrcses vid 1791 ars Prestmöte i Hernösand ■ 
J<ä>elmagistcr i Upsala 1818; f 1819 3; begrafem den 6 Juni 
s. a., förmodligen af d. v. Contr.-Prosten och Kyrkoh i Lith 
Pehr Gerdlund. 

Prosten Magnus Nordenström i Räfsund var en äldre bron 
och Commin. i Säbrå uti Ångermanland, Joh. Magi ts X , /,„_ 
ström, var en son. 

Sjelf var han gift (1778) med Sara Genberg (företrädarens 
äldsta dotter). 

Prosten Nordenslröm tecknas ss. en nitisk och arbetsam 
lärare, samt en god ordningsman, som värdig sitt kall utöfvade 
en välgörande verksamhet i sin församling, hvilken hau förelyste 
med en christlig gudsfruktan och en god umgäugelse. 

Ltglfclt 1767 pradualdisputationen: le moribns Vetm-um 
sacra faciualt bi vwnttbus uti Upsala, j > i s. Joh. F w . 

Anm. Hans belsa var hela tiden vacklande, synnerligen af gikt ock 
spasnier, hvilket dock icke afhöll hoaora ifrån att akta uppå sitt kall ock 
besörja sina tjänsteåligganden med en trogen Herrans tjeuares nit och kär- 
lek; men under de nio sista åren af sin lelnad, då han ej kunde i kyrkan 
tjenstgöra, var han dock anuu sin församling till tjenst i råd och dåd samt 
med sin andliga erfarenhets upplysande ledning. 

Mag. Joh. Ol. Arbman 1821—30). 

F. 17S0 i Råneå socken uti Westerbotten; fadren Bruks- 
inspector. 

St. 1S00; Prestv. 1805 till Past.-Adj. i Tuna (Medelpads); 
prom. Ph. Mag. 1806; Skolmästare och Aftonsångspred, i Sunds- ■i^Hm 124 Oj- j- i iw vl. vall 1810; Kyrkoh. i Undersåker uti Jemtland 1817; tilltr. 1818; 
, l: . A > r <>fi ' tal 1820; tilltr. 1821; Riksdagsman 1823 j 

Prost och Ledamot af Samfundet pro fide et Christianistuo s a.; 
Coutr.-Prost 1824 öfver norra Contractet i Jemtland; f 1830 » t »j 
begrafdes den 13 Juni s å. 

Kyrkoh. i Suune (förut Commin. i Kätan), Ernst Arbman, 
ar en 

Cfr Skolmästare o> h Rector i Sundsvall. 

Mag, Pehr Nordenmark (1833 53 . 

h. 1775 i Bindböle by uti Nordingrå socken i Ångerman- 
land; fadren Bonden och Kyrkovärden A s / seon. 

St. förut vid Hernösands Trivialskola och Gymnasium 1790; 
St vid Upsala Academi 1799; Prestv. IS00 till Vacansepred. 
vid Vidbyggerå Sacellani af d. v. Nordingrå pastorat; erh I 
1803 tjemtkdighet fw sina studiers vidare fortsättande i Upsala 
och conditiouerade under samma tid; prom. Ph Mag. ibm 1806; 
Past.-Adj s. a. i Thorsaker (Ångermanlands); Past -Adj. i Arnäs 
I80S; extra Commin. och Sockenpred. i Thorsakers pastorat (vid 
Dahl) 1809; ordinarie Commin. i Thorsaker (Ytterlännäs) 1820; 
erhöll vice Pastors-titel 1829; Kyrkoherde i Offerdal 1831; tilltr. 
1S33; Prost 1836; var L l m So/i- p t f / nya huu- 

aj r ji lande; Jubelpi t 1850; f 1853]. 

P V var en lika ömsint som trogen herde, 

som genom sin lärdom och utmärkta föresynlighet gjort, sig i 
lifvet älskad och i döden saknad. 

Gift med en Tillgren (Garfvare-dottor från Hernösand). 
Uty a Anmärkningar öfver 1828 ars Kyrkolagsförslag för 
Svenska Församlingarna. 

Past.-Adj. i Offerdal, sedermera Capellpred. i Hotagen (af 
Föllinge), Nih Oscar A / i mark (se Capellpredikauter i Ho- 
tagen, under Föllinge pastorat) är s nen, som genom sin insigt, 
nit och trägna samlingar utmärkt bidragit till beredande af de 
rikare källor till detta II r lamimir, hvarigenom Of > / h pastorat 
framför andra utmärker sig dels i utförlighet, dels i sakkänne- 
dom, hvarigenom ock arbetet vuxit betydligt både uti intresse 
o Ii behag. 

ir.ii.* AllI, 1 1 ' '■ 9 m f Vrosl ' n nordenmarks brinnande håg f«r det presterliga 
kallet upplyses af följande utdrag ur äldre handlingar" Hans lärSict 
var stor redan , föräldrahemmet, der hans läslust likval ej i i ^ i«2 f kunde 
tillfredsställas. Efter många både muntliga och skrifUiga^öner de?om aM 11 ERDAL. 125 f;l honom vid Bernösandå skola intagen, lyckades det honom ändteligen. 
1 mediertid och till dess plats blef vid skolan derstädes beredd för honom, 
för tog han sig i hemmet att läsa Bibeln utantill, under den tron, att om 
han blott kunde lära sig denna bok, han då skulle få blifva prest. 1 ör- 
aldrarnc an d a n strafvanden ss. en fursjnens vink, och an- 

SV? ng - ;| ,n ^ r dertill, att han åtminstone under en termin måtte 

bl. ha i tillfälle att bevista Trivialskolan i Hemö and hviiken glädje ock 
rörs honom vid 15 års ålder, år 1790 (höstterminen) Härigenom 
sh-cktes ej kun P r t utan ökades. Studierna fortsattes i Hernö- 

sand, der han uppehöll sig synnerliga t genom att undervisa mindre for- 
s.gkonma kamrat* r Un ri ma voro böckerna hans kamrater i skogen, 

på åkern och låttern o s. v. 

Anm. 2. Offerdals pasl rat d.-lades efter Prosten Nordenmarks dOd 

så att annexerna Al sen o<h Maltmar reglerades lb57 till ett pastorat ser- 
skiJut vid namn Alsen (med Mattmars annex). 

Joh. JEr. Noräenberg (1857 58). 

Se Kyrkoherde i Botheå. 

Jac. Alb. Englund (1858—69). 

Se Neder-Lnlea pastorat. 

Olof Abrah. Staaff (1871— ). 

F. 1822 i Lillherrdal i Härjeådalen; fadren d. v. Commin. 
ibm vid Svegs d. v. pastorat, sedermera Kyrkoherden i Rödö 
uti Jemtland, Pir Staaff. 

St. 1843 och Prestv. 1847 till Past.-Adj. i Rödö; t. f. 
Pastor ibm 1851—57, med pastoral vård (under sin faders sjuk- 
dom och efter hans död 1856); Brukspred, vid Ljusnedal i Hede 
pastorat 1857; erhöll p. b. afsked ifrån samma befattning 1862; 
t. f. Pastor i Torp uti Medelpad s. å.; Past.-Adj. i Stöde 1864; 
vice Pastor ibm s. ä.; Past.-Adj. i Ljustorp s. a.; t. f. Pastor 
ibm 1865; t. f. Cellfängelsepred. i Hernösand s. ä.; vicar. Skol- 
Adj. tillika ibm 1866—67 (3 terminer) ; den första Kr / 
Lillherrda n a pastorat 1867; tilltr. 1868 (men öfvertog ss. 
Nådårspred. tjensten 1867 ,',); Kyrkoherde i Of/' i 1871. 


■HB ma m Offerdal. 127 Comministrar (i Alsen): 

Herr Hans (1346). 

Sockenpräst i Ahcn 1346, då Erkebisk. Hemming Lmtrmtn 
uti Upsala visiterade i Jemtland och på Rödön m. fl orter- 
socknen Alsne (Alsen) besvärade sig vid samma tillfälle för en 
skatt benämnd »Biskopsstol» och getsmör-tionde, som Herr 
Hans uppburit, men hvarifrän de nu befriades. 

JEvic Blix (omkr. 1G00— 20). 

F. troligen i Undersåker omkr. 1564 och fadren torde varit 
d. v. Comministern, sedermera Kyrkoh. ibm, La ur. May B . 

Förste Capellan i Lith omkr. 1590; Coviminist r Offei la 
(Alsen) omkr. 1600; f omkr. 1620; kallades vanligen U rr TY 

Den yngre brödren efterträdde ss. Cornmimster t Offerdul. 

na- * nm ' Opdalen i Norge var troligen vid denna tnl intet annat an 
Offcrdal, som hörde till Norge. 

Sal. Laur. Blix (omkr. 1(£0— 24). 
Se Kyrkoherde sist i Lith. 

Olaus Nic. IIuss (1624— 4:5). 

F. i Hussjö uti Hässjö socken af Ljustorps pastorat i 
Medelpad; fadren Bonde. 

Comminister i Offcrdal (Alsen) omkr. 1624; Kyrkoh. uti 
Norge 1643 enligt Hulphers; f förmodligen derstädes. 

Bodde, ss. Commin. i Offerdal, uti Tåssberg af Mattmars 
socken. 

Bröderna voro: Kyrkoherden i Torp uti M delpad, Ert ( 
A icolai Hus*, och Comministern i Ramsele (Hellgum) uti Ånger- 
manland m. m., Jon. A Huss. 

Anm. 1. Namnet ar af födelseorten Hussjö i Hässjö socken uti 
Medelpad bildadt, och aro desse veterligen de forslc at de norrlandska 
Hussarne, som i denna vidsträckta slagt förekomma under detta namn. 
(Tunams antecknar hans födelseort till Hassjö socken och Uundsjö by, meu 
torde det vara misstag och Hussjö vara det rätta). 

Anm. 2. En Comminister Eric Classan, sedermera Kyrkoh i Rödö, 
namnes ss vice Comminister i Offerdal (Alsen) vid tiden 1643 och 1646 
(kyrkoboksantecknintr). be Rödö pastorer, Ericus Clandii 

Anm. 3. Man har en Olof Jluss afven i Södermanland, Kyrkoh. och 
Frost, som möjligen kan vara densamme, men skulle han då vid hög älder wmmtm 
I2S Offekoal. kommit tilJ sitt pastorat d< r täd s, Pdlmgc och Tystbirga (ffirut Freet vid 
Kongl. Gardet i Storkholm), Prost IG \ och t 171 \ nr gift med eD .Marna 
r (ha Filting, och ritsorda (Jon it Handlingar i Strengnäs, att han va-it 
en behjertad och frimodig pasi r r 90m orden d^r lyda: Hus* fuit 

nr 3rtii/r)n ammo el jr nita parrhrsta pripdilux. J/an skulle ock da om 
han uAgonsin 1 Norge, enligt IHUphtrs, vant Pastor, snart sökt sig denfrån. 

Andreas Petri 3G4S 70 . 

F. i Botheå pastorat uti Ångermanland ; fadren Kyrkoh. 
P> u J ders-täde . 

Commin. i Vänge uti Upland 1642; Commin. i Sanga, af 
Bothea pastorat i Ångermanland, 1647; ( » i Qffet / / 

p t t uti Jemtland, vid Alsens Sacellani, 1648; han' skulle, 
enligt^ ett Upsala Dom-Capitels protocoll af ar 1647, förflyttas 
till någon Sacellani i Bothea uti Ångermanland, emedan han 
saknade något spem (någon förhoppning) till befordran inom 
Erkestiftet; f 1679. 

Sönerna kallade sig Sundws, men var han derföre i 
Sh '/ r > 8S. // Iphers oppgifver, hvilken vill anse 

honom född i Sunds by uti Söderala socken i Uelsingland. 

Bland hans sfoter märkas: Mag. And Anar. Sundius sen., 
Kyrkoh. i Bothea, h P ru A, dr < S , , Kyrkoh. i Unders- 
aker uti Jemtland. 

Con mini t v Ai tre s P tri tecknas såsom en from och god 
man, med nit och trohet i sitt kall; men var för ung och sak- 
nade meriter att bli Pastor i Bothea. 

Anm. Finlphcrs uppgifver denne för bundiernas stamfadpr nrh 

Sun e SUtÄM!^ ? HC ; ,9m , g,a 5 d VEia »ÄdÄÄinta 
cb L enli°t S ?ri t men S&r Mundiernas slagt vida längre tillbaka 

orten der laitr ^«r«T ln ^ ar, i ald8t ' ln " ermj * n| and och llernösands- 
on kr' 1570 f %£ ^"l P" d ? m , ar J « lia »™ Olai Avgcrmannus, f. 
h -ar«" hat ' t Ii a ^ h yrki b ' Asker UD ' ls Landsförsamling i Nerike 

karneafde Si^kniiml n i T" II?** ofV(r * erike: cfr Ofverblic- 
Tes Otal Angwati**" 1 ' " '""""^flet, SMsinfödde, Lut A., Johan- 

Ol. Ol. Trangius sen. (1G80— 92). 

F. i Träng uti Alsens socken af d. v. Offerdals pastorat; 
fadren K yrkoh . i Offerdal Olof \ olai (eller Un- Olof i Tr«, 
ss. han tinnes benämnd gemenligen i handlingarna). 

ni f f ' '\ r l °ff»** (Alsen) 1680; afträdde 1688 tjensten 
till efterträdaren; f 1692. 

Comministem sedermera i Alsen, OL Ol. Tvangi* jun., 
var sonen. * J ' ÖFFBKDAL 129 Petnn Magni Randklef (1603-1719). 

I—an i/.,,' ,/ Sl r ;" B ° rg8 J° ~*- ' Med ipad; fadre» 

son, var ha-Täels! ' "' * ^ ' *•■* * *«J 

O/. O/. Tränat u.s jun. (1720 -U 

Alsen, af d. v. Offerdals pastorat, Ol.OI. 1, „ 

Coimmn.-Adj. i Vis n hos företrädaren 1710- < 
.bn. 1720; t 1734 eller 1735 i„ Maj ' 

■»»fe- 5?acÅ. BUlcnins 1736—52). 

Se Kyrkoherde sist i Amin Isjö. 

Hans And. Oldberg (1752— 55 . 

F. 1711 i Lith; fadren Kyrkoherden ibm A, I. F t ( , , 

c ' n A i 1752; f J 755 * . 

Ctnn» t Oldberg var en behaglig, arbetsam o h nit, k ruan. 

Anm. mtpkers har födelseåret 1712, men åUem kb cger 171I 

Salomon BI. Nordin 1757—72 . 

F. 1708 i Ragunda; fadren lansman Måns Nordin ibm • 
Lommm. i Alsen 1757. | 1772. 

Commin Nordin skildras såsom en from lärare. 

Prosten i Bygdea uti Weskrbotten, Mag. Carl M 
* | ' var en yngre fa» och sjelf var han således , till 

Biskopen i Hernösand Doct. Carl Gnst. I\ 

Salomon P. Grunda f a . (1774—90). 
F. 1721 i Stugun uti Ragunda d. v. pastorat; fadren gäst- 
gifvaren o-h klockaren 1% Pehres n i Stugun. 

9 130 t) Fl I »AL. Commin. i Anundsjö, uti Ing rmanlftiul, I7G(>; Commin. i 
0/ (s\ä ils a) 1774; f 1790 . 

Commin < lal var hekaut ss. ei vördnadsfall och lie- 

1 rsam iii.li). S i i voro: kyrhoh. sist i Suiine Mag \ 

6/ h !l. s h. i Piteå S . Oi jun. 

Iitm. Kb. har fadren skrift n gästgifvare och klockare, »i//-/ 
liar bonooj ss. Imradsskrifvar 

Cfr Commin. i Anundsjö. 

Pehr Rödén (1793- 1807J, 

F. 1738 i Aljäla by, uti Rödö s:n; fadren b nden A 
A 

Prestv. 1771; v Commin. s. å. i Svea; Commin. uti Svep 
(Lillherrdals d. v. annex dertill) 1774; Commin. i ()( (Al- 

sen) 1793; t IS07. 

A n i torde vara af födelsen knen taget. 

Olof Maf/n, Perger IblU 14). 
F. 1755 i Jcmtland (trol i Borg). 
Fadren kapten 1/. fi r. St. 1779; prestv. 1784 till 

Past.-Adj. i Under. saker hos Prosten Mag. lians & t t ,. 
< » fi i Oferd (Alsen) 1810 (utn. 1S'0<); j 1S14 
( ' ' ■ l! J ' bei mmes s*. en from och gndfruktio man 
Anm. Hans helsa var svau, genum ett meJanchohskt Jvune soiu 

stundom ömsade till vanBiutugh-t; do. k var nans sinnesstämning nå"ut 

lättare vid hans afflyttuin- till Offcrdol. (Kb ant ) h i . Jacob lÅdstén lcl5— 28 . 

F. 1756 i Ködön. Fadren mantals-commissarien P t , Lid- St. 1780; prestv. 1786; tjenstgj. sedermera dek ss. adjunct, 
te ss. nådårspred. P a ol.ka orter i Medelpad och Jcmtland. 

r " ' " at, vid Alsen, 1815. f 1828 . 

<? var Capellpred. Carl Aron 7 n i Linsell. 

mm J A ir m irlVrJ Sl IJ 2 ° ?- fl ". an '^ de ' f r S Coi ™»n>>ter harstades, Com- 
Ä tSLwVåt 7 S3 f0nit ^ M " X Ve ° CoD91sto — fallit har- 

leit Joh. Söderberg (182D— bö). 

F. 1777 a Frösön; fadren d. v. Collega Scholrc ibm, seder- 
mera kyrkoherden i Undersåker Mac, £am I i .s , , 

St. 1798; Prestv. 1802 til] Past.-Adj. i Undersaker; t/enstgi. 
sedermera ss. adjunct i Hammerdal 1809, en kortare tid- ss ^■^■^■■■■■■i mmmm -•eaJ-M^-é^^ Ofkerdal. 131 v ( . • och * n*dJr S | ant 18,7; 

.820. °"" ,0n " U fA ») '8261 *.>% 

"Vf *" - ^er modren TÄ5 

■•»arkas ibland de.n landtmätaren A A ' ° '' 

den T. S ,,, " '" A - ' °<* kronof 

Commin.-adj. J I. S , , f , kll , 

t omkr. 1840 s , comrcin -adj. SL i U d ST? ^ ° " 
,, „ Q J- ^ senast ' Undersåker) torde varit 

mimstratur indrag, n och w/ »„//' J , a " 9 <] rl b,ef « '8 ona ( m. ^^^^■■■^■i 0) [KEX. Ml O VIKEN. 135 Ovikens Pastorat 

(tillhör Jemtlands Vcstra Cuuh-a* «. i j 

-arrsiÄirj ;■"• 

-"• /y " ■ K o. i. a ,,,, „,, d apeIlerna , 

,,'V; V 88 ' ' ,r '"";; ' '-nn , „ i Ov„.. lwIa| 

i dt ansågs J> va ra« (/ititarji*). 

.ti ) .iJlMf 50 f S ° ndrades derifrån * .' (^mt Kåtan och KIM- 
sjoj till ett eget pastorat. 

Ar ISeOafgick likaledes 1 Irifrån // , s: „, ,, , ä „ ir . 
enades med Nä* nybi dade pastorat, sa, anne* ti.l 

T', // " ^ ° VikenS PaSt ° ratS ™>«» Pa 

sekler // , V ant, efter denna tid 1/ , ,, ... , , J m _ 

ministrar o k fornt i Myssiö. 

_ Pastorsserien gar endast ifrån tiden något föl R I rma- 

tioncn. 

\uvarande annex: 1/ 

, \"""' a '<* ' > <>■ ärnybygd 1770, och utdöm, 

gamla kyrkan under Prosten Mag. Dan. J „ S . f 17(54 ef- 
ter hvars död hon nedrefs 1768, och blef således nya kyrko- 
bygoaden, aren derefter, efterträdaren Prosten Mag. 5 ...... / 

Uu verk. 

F. d. annexet // ' n. ^ kyrka är af år 1 772, repar 1876. 
K ani xkyrka, som har åldern ifrån oinkr. 1400, och 

anses i äldre tider vant moderkyrka för Oviken och Berg, er- 
höll i 877 sin sednaste reparation. 

/ 16 '4 hörde Oviken till Södra contra t t. 

Anm. I Berg bodde Comrainistrarne förs/, sedan i Ha kås hno P 
och slut. gon, enl Kon,!. I . ringen af år £ : - n ,T f 

i ii eget' pa^ S ra7?lS .Tr' £7 ' * k «™ " Ä 

iiu eget pastotat (1650) \ a r Ratan, Ber isl råts torn sta ann x de 

0,1 ,U5rrar! , '°"l K Hr af d 5 W J U Tv U 

mm mster , Kkt , o (ex kl. F, ungula). C/r Z^ p?,,?ora< 


■i 136 O VIKEN. <>VFKK\. 137 


Kyrkoherdar (före Reformationen): 

En Anonymas Pastor var här Curatus, 1316. 

Peter i Ovik (1343), 

Namnes 1343, ss levittnare af en afskrift till en rätts- 
handlins, jemte sin comminister i Berg Lafrentz (Lars), dat. den 
4 Juli s. å. (se commin Lafrentz här nedan i Berg, bland Com- 
ministrarne). 

Östen (1400), Srents. 

Prost och namnes 1420; han kallades Hr Osten. 

Ivar Jacobsson (1431). 

Curatus i öriken (Örnhjelms Diplom.), 

Andreas (1450 circitcr). 

Först Curatus i Berg, sedan Prost i pastorat: t, 

Severin (14G6). 

Namnes ss. Kyrkoprest i Ovik 1466, och samtidig med Jo- 
nas liJQttilsson i Berg; de halva gemensamt bevittnat en perga- 
mentsbrefskrift, medelst sina sigills underlättande. Obekant för 
öfrigt. Sölwar I. Söm var hans Danska namn, som är detsamma 
som Severin 

Nicolans eller Nils (1508—24). 

Förekommer ss. Pastor i Oviken 1508; Prost s å. Kallas 
Prost öfver hela Jemtland, och Svecus; Kyrkoherde och Prost 
i Brunflo omkr. 1524 (är sannolikt densamme, som der namnes 
Nicolaus Mathia); t omkr. 1540 (cfr. Brunflo Pastorer). 

Att Nicolaus varit prost i Oviken vid ofvanb. tid och 
\ eolam Mathur pastor i Brunflo vid sednare tiden, är åtminstone 
det säkra. 


Kyrkoherdar (efter Reformationen): Eric Andrew (1524—63). 

han Ul.a, a s,n | iksten i Oviken, der hTn ligger begra^Tt 5W 

(dödsåret finnes ock antecknad» nä i „ *,r<"ven. T i JD .J 

anses säkert). antetkn ^t pa hans graf, sa att det kan 

Ovike" a 'öch y r- VarU f " •'' ' ' ' ' *" %'<™ i 

Ov.ken och berömmes han a grafstenen, ,ned dess lat. i„ s , rip _ 
« S ,„ (romhet och så801 „ e „ v8rdnad$yärd man|(viry P_ 

-IWe May ni (1564-90). 

Torde varit Jemtlänning och fr kyrkoherden i Unders- 

aker Magnus Petri Blix. wnaera 

Härstammade ifrån Norge, der farfadren var norske adels- 
mannen Pehr Blix, som under kriget flytt öfver till Sverige 

ikqq K y*° h «*i ' OviU* i Jemtland 1564; lefde enligt // /. rs 
lö88. f omkr. 1590 fledm ,!«i han,J,ark . men torvans till Sverige genom iröm^ro- Hcwä Hemmingi (omkr 1500 1600). 

% ;A " o/t - ' " i Jemtland omkr. 1590; lefde der enl. 

ilulphwé 1596. Torde dött omkr. 1600. 

I/iilj.hers anser honom vara /,' s till börden. 

Siyvardus llansi (omkr. 1600—26). 

F. förmodligen i Själevad, uti Ångermanland, och fodren 

kyrkoherden ibm (s 1 .mera prosten i Danmarks pastorat i Up- 
Iand) Johan Sigvard, (eller Hans benämnd ss. prost, om man 
får antags honom för densamme man). Commin. i Ullånger, vid 
Nordingrå pastorat, i Ångermanland, 58*2; kyrkoh rd ' <) 
uti Jemtland 1600; Contr.-Prost 1620. f 1626. 

Han namnes af Tuikius hr 1616, 1620 

Man har velat hålla äfven denne f i Dansk, men fadren 
\ tr ifrån Danmark eller Norrman till börden. 

En 6on var förmodligen Johannes ^ ./ • ; /, prestv. 1625, 
Comminister i Danmarks församling i Upland (1643), sedermera r ■■ 


ih i ^^^B^m 13S 0\ Uvl' \. Conimin. uti Wänge (1648) och slutligen i Thorstuna (1650). 
Cfr Conimin. i Nordingrå (Ullånger) 

Joan llemmingi (1628—49). 

F. troligen i O vik en och lädren Kyrkoherden Hans llem- 
mingi. 

Kyrkoh. i Oviken 1028; riksdagsman 1645 i Stockholm och 
samtidig med prosten 01. Petri Drake i Brunflo, som s. å. var 
riksdagsman ibm för Norra Jemtland. f 16'48 1. 1649. 

Bergs Pastorat afsöndrades s. a. (1H50) ifrån Oviken till 
ett eget Pastorat (med Rötan och Klöfsjö till annexer). 

Anm. BiUphers uppgifver honom ss. Norrman, men fudrrti var 
Norrman, och var tor öfrigt Jemtland före denna tid Norge eller Danska 
riket tillhörigt, men blef nu 1645 genom Brömsebrofredtn en Svensk provins. 

Andreas JJIavi (1650—82). 

F. i Norge 1605; Past. i Sveg 1635; Past bifan 1650, 

den förste sedan Bergs sm derifrån s. a. åtskiljdes till ett ser- 
skildt pastorat; Contr.-Prost öfver Jemtland omkr. 1640, ss. 
Pastor i Sveg. 

Anställde, ss. Contr.-Prost, visitationer i Offerdal 1642 
och 1657. 

Biskopsmöte hölls i Oviken, i dennes tid, dominica V p. 
Trinit. 165S (sond. 5 eft. Tref.) enligt kb. anteckning 

Prosten Andreas Elavi berömmes såsom en duktig, verk- 
sam och flitig Pastor, och såsom Contr.-Prost om kyrkoordnin- 
gen i församlingen förtjenstfull. 

Afträdde för ålderdom tjensten till efterträdaren, 1678. 

t 1682, ss. Prost feer hela Jemtland och Pastor i Vinken. 

PrOKtm Andreas Elavi, som således visade ss. Pastor det beröm- 
ligaste nit om församlingen, och grånade med ära i sin tjenst, har en 
>jrafstcri, och hustrun Barbara Erirsd:r BUx, f. 1613, f 1694, 
berömmas ock å sin grafsten ss. »en vördnadsvärd matronav. 

Hans Ol. Drake (1682 1701). 

F. i Brunflo; fodren Landsprosten och kyrkoherden ibm, 
01 PH. Drake. Skolmästare i Oviken omkr. 1660; Oeconomus 
Templorum (kyrkoskrifvare) tillika i Jemtland, någon tid derefter, 
>rnkr. 1670; Mlf. kyrkoherde i Unken 1678; ordinarie hjrko- VIKEN. 139 fa«fe ttm 1682; /„,,,,„, SoM. tillika vid Frososchola, 168 , 

väsendet' fjtt T' e " VerkSam Past0r ' och Ditisk °<» *ol- 
med 11' ^ aUeS Serdel6S l ' e " 0ra bans "MO* i förening 

med den utmärkte och fortjente Pro,ten i Offerdal kg. Zal 
OL PLudin Frosö Triv.-Schola, 1674. 

Såsom en märklighet må anföras, att kyrkoh. llaos Ol 
l)r ke egde en tror med lika namn eller JohLe, , "fj,2~ 
1693 ss. Pastor i Berg (förut Commu, ibm) orh skulle *. 

söner (Han, och Johan» äro nämligen i det »amla soraket 
samma namn , och en 3:dje bror (älven en son af Prtste O 
et. Drake , Brunflo) var //,,,, OL Drake, kyrkoh. iHede 

£Ä Ha ■ t" ° Ch ^»-'-P-dikLten i Cat 
Krona Olof . Hansson Drake voro hans t n 

Olxov A öZ l ; n °r mmi T ™ rlrUm beuåmndea j ** äldatacLmtna kyrkan 

Mag. Petras Jacob i Enrenias 1703—31). 

F. 1660 i Hernösand; j H Histor. Lect. ibm, sedermera 
1 rosten i Nora (Ångermanland) Mag. Jac. Abr. E Con- 

rector Sch. i Hernösand 1689; Eloquenti* Lector 1692; Sec Th 
Lect. 1695; kyrkoherde i Oviken i Jemtland 1703. f ']731. 

Ibland sönerna märkas: Rector Sch. i Piteå, Mag.J 
Ittrt Lurenws, och Math. Lect. i Hernösand, Mag. C/em. P. 
Eurenms. 

Ola as Magni Flodalin (1732—47;, 

F. 1675 i Brunflo 1. kanske rättare uti Offerdal ; f adr en 
Cominin. sedermera uti Brunflo, slutl. kyrkoh. i Berg, Magn. Ol. 
Flodalinm. Regementspastor i Jemtland 1714; kyrkoh i Oviken 
1732; f 1747. 

Släfften är ifrån Angdalm uti V w och färja In var kyrkoh. 
i Offerdal uti Jemtland (förut Conimin. i Sveg) Olof Bar tolinus 

1. Angdalinus. 

Commin. i Ilede, uti Herjedalen, Joan Magni Flodalin, 
var en bror. IB 140 <)\ iki S. 


Man. lMn* Jon. Salin (1748 hl . 

] 1706 i Hammerdal; fmlren kyrkoh. ibm Jon. EL Sal 

Fast.- Vdj i Oviken hos Prosten Elodalin (företrädaren) 
omkr. 1732; Reg Pastor i Jemtland 1742; kyrkoh. i 1748; 

riksdagsman 1751; Prost 1761; f 1764. 

h Salin vi le ig n m om kyrkan och koiistfliteri i 

orten, s m han uppmuntrade. 

G I f slutligen, uppå hans rad, 1 768 (d. ä. 

fyra ,n i lians död) nedrifven for m n t/mlie/ar<i l 

uppbyg wde, 8 i • Jes biet 

S i \ s:n uti Ångermanland, var stamorten 

för , h derifran deriverar sig namnet 

Aum. Kongl. Hofpredikanten i Stockholm, sedermera Frosten och 

Kyrkoh un St. flina i Dalarm Mag. iSalhanaél Thenstcili var vid denna 

ighet, 176' k Ilad tiJl Kyrkoh. i Ovikens reg. j to-at härstädes, men 

undnnhad sig sm k hlef Kyrkoh Mag Sam Hr lluss der- 

till utnämd (Westins lloicl. Uist. 3 del. pag. 1 J3). 

Mag. Sam. Er lluss (1767—74). 

F. 1717 i Berg uti Jemtland; /'"hen kyrkoh. ibm E 
( /// . 

Högin, -predikant i llernösand 1751 ; Gummin, i Gudmundrå 
(Ilögsjö) 1762; i Ocikcm pastorat uti Jemtland 1707; 

f 1774, efter en långvarig sjukdom, genom slag. 

Bland » märkes: Kongl. Ilofpred. och kyrkoherden i 

Sveg, sedermera Contr.-Prosten och kyrkoh. i Ljustorp i Medel- 
pad, Doct. Wilfa. Sani:son lluss (fr llögm.-Pred. i llernösand) 

Haa. Joh. Behm 1777- 1818), 

F. 17.36 vid Skultuna bruk i Westinanland; fadren skol- 
mästaren derstädes, sedermera cora ministern i W. Fernebo ibm, 
sluteligen kyrkoh. i Berg, likaledes i Westerås stift, Joh, II V/A. 
Behm. Studerade först i Upsala, sedermera i Westerås. Stu- 
dent vid Upsala academie 1755; prom Ph Mag. i Greifswald 
1761 (ss. frånvarande), men Phil. Cand. examen aflade han i 
Upsala, och torde blifvit Jubdmo tr ibm 1812; Jubelprest 
s. k Prestv. 1762 till Commin.-Adj. uti Westra Fernebo i 
Westinanland (hos sin fader); Commin.-Adj i Ladugårdslands 
förs. i Stockholm 1764, samt tillika Hospit.-Pred. vid Nyinanska 
h pitalet; Past -Adj vid Ladugårdslandsförsamlingen 1765 (hos Oviki 14 i n u " fJ ' ,er den * hana stä,,e nu vid K* suspension 

> ■ vice Pastorn derstädes, sist Bi>k. i Westeras, Kongl. B of- 
P ed. Doct t**M , IlD .s pr ed. 1707; Kongl. Hofpred. .769- 

?™ »red. vid Kongl. Djurgårdsbrunn tillika, 1774; L. / 

■ Jemtland .775; tillt, .777; Prost 1786; var 
i vrd prestmötet i Hernösand; bevistade, i t 

', ' " ' «■ Jubelfesten i Upsala .793; < 

kyrkoh^ Ov£r dS ^ C ^ t1796 ' t »818 ss. Prost och 
1769. Gift ffi€d Cath * SOhU1 < ,,an ' ,e,sm «>*Iotter trän Stockholm) 

, , °% V/ - , E " >" '■> m <™ i S:t Maria kyrka i Stock- 
l.olm, pa nionde söndagen eft. Tref, med prop. fr&g „, 

™9 om ja,j är rättfärdig (Stockb. 1770); L ;i £ ö / ver p J_ 
sten , Sunne uti Jemtland, Mag. Joh. F, lr. B rin, med anl. 
af text i C r 2: 2. 3 3 och ämnet: En II 
ulyo bekännelse i veMen, både om I , Christa och < 

J J (Stockholm 1796); U , öfver kyrkoh. Mag C 
A ' i Refsund uti Jemtland, med afseende på text. IT h B 
jfc 7, JJ, U (Ups. 1799); / . öfver Kyrkoh. och prosten 

Mag \ th Pauhn i Bergs pastorat uti Jemtland, med anl. af 
Phd. h 23 (Upsala 1799). 

/ ; > t B km var en lika utmärkt lärd P / , 

som skicklig och utmärkt j > 

Ibland , n ,e märkes: Lagmannen och Riddaren J. M. 
Behm, och sonsonen var Regementsläkaren och Med. Doct Behm 
uti "Westinanland, numera possessionat; kyrkoh i Möklinta 
likaledes i Westinanland, Etuanu Behm (f. IS 1 7) märkes för 
öfrigt vid denna slägt. 

Mag. Laar. JEdvall (1819—58). 

F. 1788 i Westinanland;; Landtmätareu //. F 

St. i Upsala 8 9; Prestv. 181 I i Upsala, uppå Huspredikant- 
kallelse hos Generaladjutanten, Offersten och Riddaren G. O. 
Lageri ingj Predikant vid Hospitalet i Upsala och länets La- 
zarett, s a. ; e. o. Bataljonspredikant vid Uplauds Kongl Rege- 
mente 1812; prom. Ph Mag. 1813 i Greifswald; bevistat 1 ' 

Ut ht s. ä. såsom Predikant vid Svenska arméens sjukhus; 
var likaledes, 1814, Garmsonspredikant i Fredrikshall; Predikant 
vid Invalid-, arbets- och correktions-huset i Upsala 1815, efter 9m 
142 OVIMN. OVIK! A. återkomsten ifrån Tyska och Norska fälttågen; Kyrkoherde i 
<>■ 1819; tilltr. 1820; Fältprost 1828. 

Erhållit 1817 en medalj «/' / i ueadnmien i Åbo. 

Gjorde under aren 1824, 25 orh 27 en donation af 5 t 00Ö 
rifo ros till FrOsö sehola i och för en InbUotheksIty agnad. 

t 1858 . 

Prosten Edvall var, utom en flitig och verksam Pastor, 
en kunnig antiquarius och Historicus, som skänkt Sverige (förmodl. 
Upsala Bibliotheh) 24 orit/inallfref från kon. Carl d. 12 till 
]>? n^ , sedermera drottn. Ulrika Eleonora d. y. 

Ut . Ofversättning af Reinltardts Skriftetal, fr. Tyskan 
(Ups. 1816). 

Ryrkoh. i Thorsaker i Ångermanland (förut i Ofver-Calix) 
Carl Joh, Edoall är sonett,, jemte Conmiin. Fritbiof Laurentz 
Edvall i Nora (Skog). 

Anm. Svcdbom i sina Matriklar öfver Hernösands stift uppgifver 
honom ss. Jrmlldnding, men fadren torde varit född i Jeratland. ty.prostens 
farfar var Commin. i fjrnnrlo Laur. n Edvall. och farfarsfadrtn radman i 
Sundsvall. 

Olof Tircn (1859—77). 

F. 1817 i Jemtland (Berg). 

St. 1839; prestv. 1842 till Past.-Adj. i O viken; Past.-Adj. 
i Själevad uti Ångermanland hos Prosten och kyrkoh. ibm Mag. 
( rl Jvh. Holm, 1843, med pastoral värd, genom flere serskilda 
förordnanden, under flera serskilda tider derjemte, till och med 
år 1859 (utom nådärspredikantstjenstens vid Sacellanien ibm 1855 
bestridande); hjrkoh. U iken i Jemtland d 1859; tilltr. 1860. 

\r sedan 1856 Ua\ af Hemö sands stifts bibelsällskap. 

Uty. Skriftvexling mellan Läsare och en Prest, 1846; Tid- 
ningsuppsatser, 1852, 54, 56. 

Var uppförd (i l:sta rummet) a förslaget till Ghidmundru 
pastorat i Ångermanland, 1869, 

Sökande 1870 till det sedermera tills vidare inhiberade för- 
slaget till Selångers lediga pastorat i Medelpad. 

Af satt i Juni 1877, för embetsförsummelser, ifrån embete 
och tjenst genom Eougl- Svea Hofrätts domslut och Ilernösands 
Domcapitels utslag, faststäldt af Kongl. Maj:t d. 12 Oct. s. a. 

Mftf/nus Bergman (1878— ). 
F. 1839 i Jemtland (Bergs s:n). 143 j. ö'„ d f C0 ; t rr;; n ,86 V il,Pait -- A ' ,i - iHai ^'< 

Pastorat), wl } \i£ r Z .%' ^ T U Hwki *« ^ 
Hacka, ann « 873 m u ' Vyrk " h ' ' Näs ' "' e,J "Mwde 
stor förut f,; au \al a I'' ^'^ fb " de S ™ ™ P«" 
sommaren, del 187, \T , '7 ^ <* ' S66 en kort tid P* 
tillydande' M I S iO L ?' ( £ ' J <«* / -ed 

»ed de flestl rösterna v f a £ ^ **"«*> ' 87S ' 
Kong.. ntn. och undfängeo Kong L t " ' V ""* ^ M Oviken 145 Comministrar: 

a (före 1650 i Berg vid Ovikens pastorat): 

(C^A^*^ kaHad <*" * ' *F *- .316 

Zafrcntx (Lars), prert B ty 1343 (eller 1345) 

- , Unde [!^ ef med Sin P astor P ^er i Oviken en rättshandling 
af den 1343 såsom v.ttne a en afskrift deraf (se Sv. Diplom 
Tom 5 afd. 1, pag. 169); kan möjligen vara densamme, som 
otvanb. Presbyter Anonymus och lefvat fram till denna tid 

i?qh I /c HedGS J U ° da [ Gestrikland namnes en Kyrkoherde Lafrentz, 
1380 (Fant del. 2, pag. 47). 

Hr Östen (1400 och 1420), Svecus. 

(Cfr Kyrkoherdarne i Oviken före Reformationen.) 

Andreas (1450). 

Svensk Regering (cfr Kyrkoherdarne sedan i Oviken före 
Reformationen). 

Jonas Kettilsson (146G). 

Kyrkoprest Berg 1466 i Oviken, åberopas ss. pergaments- 
brefsvittne (cfr Kyrkoh. sedan i Oviken före Reformationen). 

Nicolaus, S\ecus (1500, 1501 och 1508 . 

Lefde under Svenska Regeringen (se Kyrkoh i Oviken sedan). 

Efter Reformationen ; 
Petrus 1 (omkring 1570—89). 

Svek jt? i i r Commii t r omkr. 1570 uti Ovikens pa- 
storat vid Bergs d. v. sacellani dertill; Kyrkoherde i Högdal uti 
Helsingland 1589, trol densamme, »lille Hr Peter» vanligen kal- 
lad; uuderskref ss. pastor ibm Concilium Upsal. 1593; f omkring 
1595, s som han . men finnes ej antecknad död i Högdal. 

En gammal Petrus träffas 1593 i \\ ada pastorat i Uptand 
der han synes haft släktingar, der han dödt omkrin 1600, di unk- 

10 146 Oyiki \. nad vid »Prestinhlcno (så benämnd efter denna olyckshändelse), 
vid Brunnsviken invid Stockholm och der han ii antecknad ss. 
pastor, samt har lade företrädaren och efterträdaren ifrån Norr- 
land (flelsingland och Jemtland) och är i allt sammanstämmande 
ined denne, utom det. att han skulle varit prajpositus (pro t) 
redan 1550, hvilket denne icke gerna kunnat vara, med mindre 
man tillbakaflyttar några år hans födelsetid och framflyttar hans 
prostutnämning till omkring 1590. ss. pastor i Högdal (.se Fant 
Ups. Krkest Herdam. 3 del., pag. 310, cfr 2: 6'5 och Hernösands 
2 del. pag. 139—140). Han är således, under dessa förutsätt- 
ningar, sannolikt densamme. 

lians 9on och efterträdare såsom pastor i Dogdal var Kyrko- 
herden Jo/u 1 I\ 

Anm. Tuv. ) ar honom icke — och Fant nämner honom lör Fastor 
^ Ben;, u u Jemtland. (oro sitt tillträde i Högdal, mon rutt i torde vara 
boekenprest eller Comrainister i Oviken, dit Hcri vid den tiden hörde ss 
annex. (Ups. Krkest Heulam 2 del. pag. 65; cfr Hernösands Stifts Histo- 
ria crh Herdaminne del. 2 pag. 13W.) 

Magnus Johannis (1590— omkring KJOO). 

Var c > Berg af Ovikens pastorat i Jemtlaud 

vid är 1590, då han befanns »underskrifvit ett beslut». Uppe- 
höll sig någon kortare tid 1593-94, såsom Commimster i Lägga 
(Ostur-a), i Uplaixd, der han efterträdt Simon Jemtius, men der 
han, till att dömma af handlingarne, icke blifvit långvarig, utan 
torde återkommit s. a. till sin comministratur i Berg i Jemt- 
land; f förmodligen omkring 1600. 

Anm. Mårkfigt nog har man i ofvanh. Lägga församlings annex 
J tima, wd Lpsala, säsom min kan hålla troligt, 3:ne prester ifrån Jemt- 

/ !V,M.T>4^ lr , ;n "" k »°i l t,( ' e /ÄS? ddfl Varandra der, näml Simon 
mhus (.5513) Magnus Johanms (InH) och p.hu flicka hs s 3 den 

hekante Comministern (160o) i R,,gunda, sedan Pastor i Högdal, Fetru si 
(1608), »gamle flr Peder kallad-. 

Ofvanberörde i m-hmujm nämnde Simon Jemtius är en 

i Stiftshistorien helt obekant person. Men af Jemtius kan man 
sluta dertill att han är Jemtlänning, sannolikt ifrån Undersåkers 
socken. 6 n B , Iläradsskrifvare i Ångermanland omkr. 1620 
hade en son Magnus Simonis Blix, först Gollega fcehohc- i Uernö- 
sand, sedan Bataljonspred, vid Kongl Helsinge Regemente och 
slutligen t 1664, såsom Prost i Tuna i Medelpad, I, vars farbio 
der tyckes hafva varit Kyrkoh. i Undersåker Laur. Magni Blix 
o/O-lOll, som var med i Danska fejden såsom comminister 
li>M, och slog da, en behjertad och krigisk man, Danska. ne vid mm*. OVIKEW. 147 ST *"• * ,62i vid ** ålder, samt Bengt Magni Bliv 
Kyikoharde i Gudmundrå i Ångermanland, f 1602 

eller Or^rll i ' ^ ?*" S ™™*~ omkring 1570 

eilu Olludal (der man ock har Blixar vid denna tid) 

derstädes, Kvrkrl 1 l ^ /«*«*«! s. a. ConcilL Upsal. 

Odentia och . ■ ' X T^l i Up,Md S " ** ^rkoherde i 

O honom" " L V ° mkrIng " 20 "• Kyrk ° h - ' 0de - a,a - 

sam o?i ik T ,Cke . anUat än g ° dt « en J sitt **" Wd- 

Z £ 1 vat r ' S ° m V,Sat " Verksamhet * de «™in- 
gai han lefvat, for en sann och allvarlig christendom. 

Olof Skunk (omkr. 1603—7). 

I F *i l K-ll nti HaCkaS af ° V,kenS d ' v « P ast0 ^t; fadren Rid- 
dare och Höfding uti Jemtland (ifrån Norge) 

., 7 , K R yr L k f ,ei ' de * Wa«unda och Haga församlingar uti Upland 
1572 R.kdaasman s. a; Riksdagsman likaledes 1598 uti Upsala- 
Han hade ss. pastor i Wassunda underskrifvit och bevistat 
O90 ars möte i Stockholm, der arffdreoiogen af clericiet stad- 
fastades, likaledes Concilium Upsaliense 1593 såsom prost och 
1595 presterskapets trohetsförsäkringar till Konung Sigmund- 
Commimster i Orikens pastorat vid sacellaniet i Ber* omkr 1603 
(men torde han bott i Hackas socken a sin fade°rs gård och 
egendom); f omkr. 1607. 

Han benämnes såsom Pastor och Prwpoa. i Wassunda O 
Joncc; men sönerna kallades Skunk 

n.h i H« m ', ° l rsakm u tiil drines ('rflyllmng. som synes varit en myndie 
och i flere kyrkan* och statens varf använd man, lärer enligt protoV-cXna 
vant dels någon afvoghet å församlingen» sida, som år I * i kK i Dom- 

»??! ^rtffi tVer \ a ». t bRD afsa " deraS <****«** mts, men p» hviikak*- 
gomJU de nngo till svar: .att efl r dem intet felade i Uyrlt. *<, n M 
skulle sa blyva, som gjnrdl dr», dels for d n rtora gtatvagew sk i , hvilket 

ves såsom huivudauledmng.n, att han ock m.-ute vinna bättre ro oc b mindre 
omak, och bmå, enligt samma ars protokoll blef resolverade -ad saken 
skulle lagas i betänkande 

Före 1602 kan Prosten Skunk således ej blifvit Commini- 
ster i Oviken. 

Kyrkoherden och efterträdaren i Wassunda, Peta Olat 
Skunk var en son, halshuggen för brott 1639. 

5 nson n var Theol. Prof. vid Upsala academi och Kyrko- 
herden uti Danmarks pnub.-pastorat Doct 5 n, S 

Om denne adel le/e ätt se vidare i Ragunda under Com mi- 
nistern derstädes Er i, «? mk (1650). 


mtm I4S OVIKI N. I Eric Andrea (1607 :5b . 

t Bi / 1607; torde kommit sedan till Högdal 

såsom k)rk h rde 1(538; f 1(543. 

Han d »g genom en ljussax, pa l.vilken han af vada tram- 
pade, efterträdde i Högdal gamle Hr Peder och är sannolikt 
densamme pastor Er u Andr , som der förefinnes, om hvilk n 
/ / (Ips. Erkest Herdam. del. 2 pag. 65) nämner att han 
f rut tjenat i Iloedal», men Bergs och Svegs till Högdal an- 
gränsande socknar, torde häntyda på denna uppgift, 

0m i ' : > ( <■ * af Prosten Eric A t [ Oviken 
skulle han varit född i Oviken, bibehållit sin faders tillnamn' 
And.e., samt hetat i öfrigt äfven lika med honom, men sent 
b fordrats till Commiuistraturen i Berg (dock var Berg vid den 
tiden en af de förnämligaste sacellanier), och ålderstigen kommit 
slutligen till Högdals pastorat (cfr Högdals pastorer del. 2, ra" 
140 Hernösands stifts Herdaminne). 

Mcohtus Svenonias (omkring: 1G3S— 44). 

F. troligen i Refcund omkring 1600; fadren Comministern 
sedermera lbm Sven \ ai. 

,.., ° m " r ? ' °** n °«*™g '638; f 1644 circiter eller 
till annan ort befordrad. 

Kallar sig C mnwn i ? i Orikmi. 

Zaur. dementis (1644 — 50). 

01 ekant till födelseort och föräldrar. 

svsslarT l£ \' \ BrJ *' °'" ' Wd P asS ,644 ^ af ^e sig 
sysslan 164 < ; f omkring 16o0. 

Han kallade sig ock Balck och nedsatte sig i 3 år efter 
Christna" ^ /T K n ^ *«»« • ™* "nderhall af Drottning 

;*; , (LaiS C,ementi9) drUDknade P å Storsjön vid 

W attviksudden omkring den tiden (1650). 

Han var den siste comministern i Oviken och Ber* före 
delningen af Oviken och Bergs sockens afgang till eget paflorat! 

1650, meTtörde Än Xe™ VerLÄ^ r k H Ude v,d tiden f ™ 
haft sm bostad. g edermera efter Bergs afsöndring der hafva O viken. 140 

r iji t it,,jl) i Ovikens pastorat vid Hackas). 

Mieh. Vctri Udd (1650 61). 

P. i Söderhamn; fadren borgare. 

tor 1 " " ' °'" !rn ( [l »^ sacellani) 1650, den förste 

dei ej er pastoratsdelningen; Commir, i Dndersåker 1661 ; +1667 
Ur Commimster sist i Undersåker. 

Werner Adarni Klangundins (1661 79j 

Kin II i m \ [ UDdeiSdkr ' fa *ren Kyrkoherden 1 , || 
Jvlan i Uus ibm. 

^ ■'■'■'" '"' t r iken 1661; f 1679. 

Ligger begrafven i Ovikens d v. annexkyrka U och 

finnes i sacnstian hans porträtt 

En yngre bror torde Comminister WilU. A i /, fm . 
/ t& i Hamnierdals d. v annex Ström vara. 

Cfr Comminister Wilh. Ad. Klang , i Hammerdal. 

m. Ol. Oldberg (1680 88). 

Se Kyrkoherde sist i Lith. 

Dan. Mårtensson Offerdalin (1688—1712). 

F. 1632 i Offerdals socken; fadren bonde. 
Adj. i Offerdal 1663; Pastor i Arvidsjaur uti Piteå lapp- 
mark s. å.; Comn r i Ord, n 16^8; f 1712. 

Östan Martini Hamberg (1713 42 . 

F. 1666 i Fröstland i Bjerträ socken uti Ångermanland; 
fadren bonde. 

Past.-Adj. i Hede uti llerjeådalen hos Kyrkoh. Henr. 01. 
Drake omkr. 1690; Commin. i Öriken 1713; f 1742 ss. Jubelprest 
Tyckes hafva bott i Myssjö. 

Joh. Laur. Orstadius (1743—64). 

F. 1 695 i Orsta uti Nordingrå s:n i Ångermanland; fadr. bonde. 

Commin.-Adj. i Oviken hos Comminister Öst Mait Ham- 
berg, siu företrädare, omkring 1725; Comminister i Oriken 1743; 
t 1764. 

Sonen var Kyrkoherden i Hode (förut Comministern ibm) 
Ont. Joh. Orstadius. r 


150 OVIKEK. C/trist. Jon. Högberg 1 7(15 SO). 

b 1715 i Lo kn sockeu af Brunilo pastorat ; fadren boude. 
\i Pastor i Torp uti Medelpad 1761; t 
O 1765; f I7S0 . 

Mag. JJrie Kdhre 1781 L801). 

Se kyrkoherde si^t i Lith. 

Michail Klockhoft (1801—6 . 

F. 1747 i Ramsele pastorat och Helig u ms sockens d. v 
annex därtill uti Ångermanland; fadren Gomministern sedermera 

il in / . 01 A 

Stud ja le först på Fnsön, sedan i Hernösand; fctud. 1768; 

Prestv. 1774; Adj. i Uamiuerdal b a.; Adj. i Lith 1778; Vdj.' 

h K red. i Hammerdal ånyo 1787; Comminister i Ram- 

rdal (Ström) 1790; CommituiOvii (Hakas) 1801; f 18051.6. 

Anm. K i t Backas' försam io b . rekomnier har vidare i 
C ^ 8 KUng l ,>m s. a blef rörd af si g h 1 , htetwffdS 

NU* Planting c. Bergloo (1809—40). 

1 1761 troligen i Ede, uti Hammerdals socken t Jemtland; 
fadren Lieutenanten vid Kongl Jemtlands Regemente Mich.JoL 
t B i . 

St. 1781; %. Collega på Frösön 1783; Prestv. 1786 till 
Pa-t.-Aa.j. i Oviken (ho, Prosten Mag. Joh.Behra); Comminister 
O 1809; Jubelprest 1836; f 1840 eller 41. 

Fadren torde sedermera blifvit adlad tili barnens förman, 
hvilka antagit namnet Plattting t>. Bei 

Han torde varit en cousin till Capitainen Carl P , 

b r<j , hvars dotterson biet den sedermera berömde General- 
Majoren m. m Friherre G rg A parre f. 1760 i Jemtland, 
T 1835 pa sm egend* m Gustafsvik vid Christinehamn i Werm- 
Iand en son af OfveMelöjtnaut Christofer Adlersparre och Ebba 
öophia Planting Bergloo. 

Lars u. FesUn jun. Hb41 57). 

J - t' i Brunlio 1787; fadre. d. v. Commia.-Adj. ibm, 

sedermera Gom ministern i Qnd Ȍkeri , / / 

NiAt» \V° l P - e&lV ' J8,:S tUl Coffi «^-Adj. i Undersaker; 
Nadarspredikant vid sacellauien ibm 182S ; U m,„i„. i Unders- OVIKI N. 15! ,ker ,831 41 ; ( (Ila ås d. v. ni 
1 rvid) 1841; t 1857. 

'• u d 1 .1/. A .. . 

al tod n *?ati««Tn O '"- 

" - ,1 

/ t L W ' »f 

er hv/lk . ii % "/' 186'J {( ■ Ovikens past rat eft r 1860, vid Myssjö): 

/>/<• Hägglöf 1858 ). 

F 180te i Jemtland (Lith). 

St. 1833; Prestv. 1836 ill Commiu.-Adj. i Utmar afTuna 
pastorat i Medelpad (hos J b. Il nric Oi I rg); f nstgjorde se- 
dermera såsom Past-Adj. i II gum i Ange 
P. Nordensson); såsom I Vdj. i Tuna 1837 (ho J. A. Säv ); 

såsom Skolmästare 1847 i Liths församlings fol skola i J d, 

Ivars lärare, enligt stadgarne, skall vara prestman; v. Pastor 
ibm 184S en kort tid tillika; i i ed tation 

i Myssjö) 1858; tilltr. i (10; i Pastor ibm I 73 til ik åg o tid, 
med prolougation pa sitt v. Pastorsförordnande 1876. till IS79 
ars början. 


PAJALA 


PlJALA. 155 Pajala Pastorat. 

(Westerhottens fjerdc ContracU) 

>« 2Ä , .!T genom K0Dgl Br - af de » » ™- 

Det var först ifrån 1725 capell l,I P f 7R7 ii ■ ,* 

j \ a,. ~, «--ttpcn, uier i/o/ sacellani (dpn 

tit?' 0fV f er : T °™ i 1 P-^ tillhtau.de. samt erhöll .78 
tillökning at Kengrs bruksförsamling (bruket anlagdt 1646, med 
egen prest 16,2, fick ock laga stadfästelse om kyrkogeme ,kap 
dermed); men sorterade Pajala då, såsom äldst, till Öfver-Tornea 
-Juckasjärvi (1652-1782) ^>uea 

Pastoratet har tillydande (sedan omkring .870) Muoniona- 
lusta capell, samt Tarendo capell i byn af samma namn uti 
Pajala socken, stiftadt 1877. 

Pajala år beläget 1 7 mil norr om Haparanda och capellet 
Muomoualusta omkring 10 mil ofvanföre Pajala. Tärendö capell 
ligger 3 mil vesterom Pajala kyrka. 

Pajala nuvarande kyrka är bvaed 1869 

,fPn il W, V/? S -? ratet8 A f ti,IS K tnin S- 1,var3 prsescriptionstid var efter Pro- 

e tt Kon i S*dS°S| f | fver ' Tor£ i eå *H > om 'träffade 1842, blef genom 

ett Jioiigi. tfr. da tills vidare uppskjuten. 

Pajala såsom annex till Öfver-Torneä, se Öfver-Torneå. K y rkoherdar : 

Lars Levi Lwstadius (1848—61). 

F. 1800 i Piteå lappmark (Arjeploug); fadren Pastor. 

St. 1820; Prestv. 1825 (jemte sin yngre bror Petrus); vice 
Pastor med pastoralvård s. å. i Arjeploug; Pastor i Karesuando 
(uti Öfver-Tornea lappmark) s. a.; tillträdde 1826; förordnades 
såsom pastor ibm att 1838 åtfölja Kongl. franska expeditionen 
för vetenskapliga physikaliska mätningar genom lappmarken ; led. 
af flere vetenskapliga soeieteter, såsom i Kongl. Jä> i f t un- 
J.rt i Stockholm (sedan 1830), i Bothaniska j , / > Eding- 
burg (sedan 1832), i Kongl. VeL-Academieti Ups, (sedan 
1839) m. fl.; Riddare af Kongl. franska Hederslegionen 1841; 
Missionär, och dessutom t. f. Visitator i Piteå lappmark^ 156 Paja.1 \, pastorater (Årjcpfoug och Arvidsjaur) 1825—26; j , t Kyr o 
herde i P< ' l nya pastorat (afskiljdt ifrån Öfver-Torneå) 1848- 
t 1861 v såsom Prost. 

]>> i och B hlat n 1 t Hus egde såsom lärd och ve- 
tenskapsman samt såsom pastor stora förtjenster om den svenska 
lappmarkens upplysning och odling. 

Utai flera vetenskapliga uppsatser om dessa lappmarker 
af bothauiskt-mythologiskt och phys. -geografiskt innehall, h vari- 
bland märkas: Loca paraklla plantarum 1833, för hvilket arbete 
han erhöll belöning af Linnciska premiefonden. 

Lappska Missionären, Kyrkoherden sedermera Mag. P, ,. 
J /■' , f 1841, såsom pastor i AYibyggerå uti Ångermanland, 
var en yngre bror. 

Pehr Lorentz St enbär y (1863— ). 

F. 1830 i Carl Gustafs församling i Westerbotten; fadren 
Past.-\dj., sedermera v. Pastorn derstädes och slutligen Collega 
Scholc i Haparanda Pehr Slenborg 

St. 1848; Prestv. 1854; Pastor i Juckasjervi lappmark uti 
Ofver-Tornea 1858; Pastor i P 1863 (med utn. och tilitr,); 

har förut såsom extra ordinarius vicarierat vid Haparanda Elera.- 
Schola 1848 52 under åtskilliga terminer, samt vidare tjenst- 
gjort såsom Past.-Adj. i Löfanger 1854; såsom v. Gomminister 
i Luleå stad g, a. och såsom Vacance- och Nadärspredikant vid 
Skellefteå sacellani 1855, samt ännu vidare dels såsom tillförord- 
nad v. Pastor i Juckasjärvi s a., och dels såsom Pastor dersam- 
mastädes 1858-63, enligt ofvan. PITEÅ. Piteå. 159 Piteå Pastorat: 

( II ra i .art). 

Futantt hörertill de äldre. De, var apellförsam- 

374 df 1^%°* -'talas i denna eg p/ a t ,„ e 

capellet for P,tea, som aledes fanns redan 1374, torde varit 
beläget pa ,, annan plats än det, som sedau uppfördes i Öiieby 
uti Piteå socken. J ' 

Piteå socken förekommer nämnd uti 14*2 ars visitations- 
handhngar under Erkebiskop Jacob Ulfsson, och Piteå landsför- 
samlings första träkyrka, oberäknadt det ofvanberörde aldra ä 
sta capellet, anses blifvit byggd omkring 14<0 vid Oijeby, helt 
nära Piteå stad, der hon ännu är belägen; den sednare kyrkan 
byggdes , början af 16 seklet (först pa 1500-talet), men hvad 
man har sig bekant om ortens och pastoratets kyrkohistoria lör 
orngt är förnämligast ifrån reformationstiden. 

Nar Piteå stad (den s. k. gamla staden) anlades 1621 före- 
nades stadsförtamlingen med landsförsamlingen under samma 
pastor (1625], och vid den sednare stadens (den nyas) anläsc 
ning lUoo, efter flyttningen o h Irandens förstöring af densamma 
s. a., blef eljest ingen förändring i dessa församlingars organi- 
sation och pastoral vård gjord. 

Första comministraturen vid Piteå landsförsamling synes 
hafva inrättats omkring 1590. 

Piteå stadsf r amlings comministratur uppkom ej förrän 1684. 

Andra landsförsamlingens comministratur, nämligen Elfsby 
räknar sin tid ungefärligen ifrån ur ISOO. 

\( äldre capellföi samlingar, som tillhört Piteå pastorat, 
märkes: Gråträsks capell uti Arvidsjaurs lappmark at Piteå lapp- 
marker, uppbygdt 1602; det begagnades till ungefärligen ar 1640, 
då Arvidsjaurs lappmark constituerades såsom annexförsamling 
(med egen kyrka och comminister) till Arjeploug; vidare Silbo- 
jocks kyrka, likaledes i Piteå lappmark belägen; hon uppbyggdes 
o h e^agnades först för Nasafjells silfververk, sås m brukskyrka 
ifrån 1635 lör grufvans arbetarepersonal och sedermera af ortens 
närmast boende lappallmoge till omkring år 1780, da den såsom r ■ M HH i 160 Piteå. Öfverflödig ansedd inhiberades, ty några decennier förut (1734) 

förenades Silbojocki och Arjeplougs församlingar till ett pastorat 

nämligen Arjepioug (under en pastor), och dess förra annex 

Arvidsjaur fick s. a. (1734) pastoratsrätt, med egen pastor (cfr 

inledningen till Arjeplougs och Arvidsjaurs pastorater). 

Sockenkyrkan i Piteå är byggd 1500, reparationer bland 
andra 1858; Stackb/rkan af år 1684, reparerades bland annat 1844. 

Anm. Landskyrkorna i Umeå, Piteå och Luleå (1490) äro således 
alla sainidiea. 

Kyrkotour-Reglemento af den 10 Juli 1681, upprättadt 
vid landstinget under Laudshöfding Joh Clerck för Skellefteå 
socken angående socknarnes skyldighet att till kyrkogudstjenst i 
moderkyrkan sig infinna oftare eller mindre ofta, allteftersom 
socknarnes bostäder närmare eller fjermare kyrkan voro belägna, 
byar 5:te Söndag rör dem på 10 mils afstånd, hvar 3:dje för 6 
mil, hvar annan för 3 mils o. s. v. distance derifran, blef äfven 
gällande för Piteå pastorat. 

Pt pastorat utgöres således för närvarande af Piteå 
stads- och landsförsamling, samt Elfsby annex (den andra lands- 
församlingen) och Piteå landsförsamlings andra comministratur 
(nyinrättad med tillträde 1871), med utom pastor, comminister 
i staden, samt 3 slags landsförsamlings comministrar, nämligen: 

l:ste comminister i landsförsamlingen; 

2:dre comminister i dito; och 

comminister i Elfsby landsförsamling. 

Anm. År 1858 hölls i Piteå det sista Prestmöte- tv RPdan nf anw 
prestmoten hållits tor stiftet voxelvis i Hernösand och PiteF förenides 
sedermera enligt prestmötesheslut, håda synodaJlagen till et så att ette? 

&7Q&£ * Ä5" skul,e hå,,as ' Hcrnfsand < & *«- 

Kyrkoherdar (före Reformationen): 

Olaus Quwähifjer (1374— omkring 1400). 

Var omkring 1374 Kyrkof öreståndare vid Piteå rapell 

Antorus (omkring 1400). 

Prest vid eapellet i Päca omkring 1400, och anses hafva 
ietvat efter förenämnde Qitaäinger. 

f«™ T Sa r a tld dIer fÖrSt På I400 -^'et synes Piteå lands- 
församlings första träkyrka vid Oijeby blifvit byggd; ty då PnasÅ. 161 skänktes (år 1409) - af Oijeby, uti Piteå socken till prestbords- 
Z I» ^tf dmg P * d « **■» '***" Österbotten 

Reformationen, med Fvanrrnl t „*u •■ » i . 

• P .. A . r*. i^vangoi. Luth. massa och cudst enst 

^ttrbott r "'i" 153 °' Samtidigt - d J Umeå och de friga 
Westexbottens-torsamlingarne; men huru stor oviljan var i bör- 
jan afven har emot den nya ordningen, bevisar det att vid ett 
barndop forrättadt af Pastor Andreas Nicolai ( se nedanföre) 
denne reformationens ifrige vän, en bonde kom emot honom med 
öppen yxa, om han icke ville döpa efter Catholska ritualen. 

Kyrkoherdar (efter Reformationen): 

Anders Stolpe, prtep. i Piteå omkr. 1530 (enl. Erkeb 
Laurentius Petri bref af är 1538). 

Han torde varit den förste Evang. Luth. pastor och prost i Piteå. 

Anders Nicolai (1500— omkr. 1610). 
Födelseorten torde hända Offerdal uti Jemtland; fadren 
Kyrkoherden sedermera derstädes Nicolatu. 

Ki/rkoherdc och ProH i Piteå vid pass 1560. 
Af ett qvittense, utfärdadt 1560 ;i a en silfveruppbörd i 
Westerbottens landskap, 3,020 ra. för Konung Eric I4:des resa 
i friareärenden hos Drottning Elisabeth i England f 1603, ser 
man, atc han redan nu var pastor et praep. i Piteå 

Han har 1569 V undertecknat, jerate andra pastorer, pre- 
sterskapets försegling (ett ständernas bref, om oskulden hos de 
af Konung Eric 14 i Upsala mördade Sturarne), med sitt namn 
»Andreas i Pijthe»; uuderskref såsom prost i Piteå tillika Lithur- 
gien på Riksdagen i Stockholm 1577 , jemte de andra Riks- 
dagsmän och Biskopar; dito dito Concilium Upsalieuse 1593; f 
omkr. 1610, eller da blifven pastor i Offerdal i Jemtland och 
der döit 1619 eller 1620. 

Dödsåret är obekant, men att han sina 40 a 50 år varit 
pastor i Piteå, vill man hålla troligt. 

Pastor An i Nicolai beröjnmes såsom en för reformations- 
verket och den evangeliska läran utmärkt nitisk och verksam 
pastor, som för detta sitt brinnande nit och sin ifver emot den 
papistiska kyrkoförfattningen benämndes »illmalum Herr Anders». 
Han befiuues ock kallad »Andreas Pitensis, pra>pos.» (1577), en- 

II 


MHHHMHi ■■■ 162 Piteå. ligt en funnen anteckning, så att han måtte antingen vara lödd 
i Piteå och der bland slägtingar uppfostrad eller synnerligen för 
sin långvariga tjenstetid i Piteå, benämnt sig »Pitensis». 
Sonen, förmodligen, efterträdde såsom pastor i Piteå. 

Anm. En Andreas Nicolai förekommer sedermera samtidigt med 
denne uti Offerdal, såsom pastor, m,n om haus idcntificenng Jme.l denne 
har Tun intet; genom en transport-befordran vid högre år, skulle han dft 
varit densamme, och en bO ä ife mils resa o, h flyttning öfver fjellen och 
sjoledes vid denna tid, kunde vara lätt nog gjord J 

Cfr Offerdal. 

Nicolaus Andrew, Relm ock kallad (omkr. 1G10— 35). 

F. i Öijeby uti Piteå sorken; fadren förmodligen Prosten 
i Piteå landsförsamling, med dertill ännu då lydande Piteå lapp- 
marker, Andreas Nicolai. 

Comrain. i Piteå socken omkr. 1590; underskref i samma 
egenskap Concilium Upsaliense 1593; Kyrkoherde i Piteå lands- 
församling omkr. 1610; den j rste KyrkoluréL tillika i P te c stad 
1625; Prost 1626; f 1635, sasora pastor et priep. i Piteå. 

Kyrkoherden Nicolaus Andrea? var likaledes utmärkt för 
sitt nit om religionen och religionsundervisningen ibland lapparne. 
Man har (mänge) kallat honom Relm. 

Commin. vid l:sta comministraturen i Skellefteå, Nicolam 
Andreer Pitensis var en son. 

UtgifvU en lappsh Abcbok med böner 1619 och en lappsfc 
Sångbok (Rituale Ecclesias), hvilken sednare var tillegnad Kon 
Gustaf den andre Adolf. 

Anm. 1. En Mcolaus Andrew förekommer ock såsom naafnr i nff ow 
da ut, je m tJ.nd vid samma tid. och galler omteMÄffiÄ 
detsamma, som om den föregående pastor Andreas Nicolai iaentlncenn S 

& Ef, Ä^ SftP? T ' deD for deDna >""Ä 

Cfr Offerdal. 

JoJi. Joh. Hossius (1636—49). 

F. i Södermanland omkring 1580. 

St 1600; Regementspredikant 1611 och deltog s. å. i Ry- 

Sk P l.p r r! get 1 V 't N ° Wg0r0dS iDtagaDde af Sveri ^ * f ' Commin. i 

i£! K i , ; Däg ° D tid; Comrainister * ^teä landsförsamling 
iWb, Kyrkoherde uti Piteå 1636; f 1649. PlT 163 (m. .Slins Si^rs tidrr™ r~ 

omkring m, ; A , , rJe , JgJ [g.. J-Jj*. tii.ika ibra 

— - I S St JJ- - « — - ^ 
Log. Lectorn i Hernosand O/. &,*« var en s „„ 

-»T«flr. OJ. Sfepa, Grrt „ (1056-89) 

herden i ft' yT' ' ^'^ °' nk "^ 1620 = f *<^ Kyrko- 
tuoa) 4^", " S PaSt ° rat (f ° rUt Co '"»"™ i tLs- 

hof »Si i p 6 h 46- M L, s ;a t r h Ho ir sicus vid Drounin « ° 

16«. * l650; A '^ ** 

'ojo; t såsom prost 1689 ™V • 

i Lann^H ' fle «*. '*PP»ka. böcker för christeodomen. utbr/dand 
ÄJ- 5? " ; iarkaS: LUt '"- S *™ Ca • " f -rsa 

Erke,, ,„ (/ «««. b*Ä5 ;^ 5ÄÄ" hersaua 

fodeisi ;::;' eratadt ' synbar,igen * ^ - « ; ****. 

Sonen efterträdd såsom pastor i Piteå. 
Mag. Pctr. Ol. Gran : 1690-94). 

F. * 65 * j Hernosand; fadren d. v. Bist. Lectorn, seder- 
mera Kyrkoherden i Piteå, Prosten Mag. OL StepJ, Gr.n. r §^■■■■1 _<—«- .v 164 Pi 1 1 v St. 1672; Prestv. och Iluspred. hos Riksrådinnan Catharina 
B/ 1679; Couimin. i Piteå landsförsamling 1680; Prom. Ph. 

Mag. 1685; K^rkoh, i Piteå 1690 (efter sin fader;; f 1694. 

Mag. ChristopJwrus Ola i Anzenius (1695—1713). 

F. 1652 i Anundsjo uti Ångermanland; fadren Kyrkoherdeo 
i Auundsjö och Asele församlingar Ol. Zauh. Anzrnms. 

St. 1671; Rector Sehoke a Frösö i Jemtland 1681; Prom. 
Ph. Mag. }fi%; Conrector i llemösand 1687; Ser. Th Lector 
ibm 1689; A , herde i Piteå 1695; | 1713 såsom Contr.-Prost. 

Anm. Wcstén i sin Hofclereciets Historia 2 del. pag, '281 vill hafvii 
l*rs harS' ^rislopher såsom vi ock här upptagit honom, men Häl- 

Kyrkoherden i Skellefteå, Kongl. Hofpredikanten Petrus 
Anztn var hans son. 

Mag. Carl Nikolai Wennman (1714). 

t 1714 såsom Kyrkoherde i Neder-Calix och utnämnd 
Kyrkoherde i Piteå. Se kyrkoherde i Neder-Calix, cfr commi- 
nistrar i Bygdeå. 

Mag. nan. D. Solander (1716-38). 

F. i Stigsjö socken uti Ångermanland; fadren d. v. Commin 
ibm sedermera Kyrkoh. i Nordmaling Dan, Miolu SoUmontanus. 

St. 1688; Prom. Ph. Mag. 1697; Prestv. och Rector vid 
skolan uti St. Clara 1700; El. Lector i Hernösand 1706; Th. 
Lector 1714; Kyrkoherde i Z^al7l6; Contr.-Prost 1722; tjenst- 
ledig för ålderdom 1730, med sin son och efterträdare Conrector 
i Piteå, sedermera Rector ibm, Mag. Carl Dan. Solander till sin 
vicanus; f 1738. 

Pr sten Dan. Solander var en både om skolan och försam- 
lingen förtjent man. 

Namnet härledes ifrån Solberg uti Stigsjö der farfadren var 
bonde. Fadrens namn SoUmontanus är ock deraf på latin bil- 
dadt och öfversatt. Sonen efterträdde. 

Mag. Carl Dan, Solander (1740— G0). 

Slutl KvrknK 00 ^ ^ ^ ***** ReCt0r Sch ' * 8t Cl ™ »»•. 

slut!. Kyrkoh ut i Piteå, Contr.- Prosten Mag. Dan. Dem. Solander. 

hos Zfll c PL Mag " 1722; Past - Ad J' s " L [ P*eå 

hos s,n fader; Conrector vid Piteå Trivialschola, samt vice Pa- PlTEÅ. 165 stor i Piteå och Prost öfver Piteå och Luleå lappmarker 1730- 
Re or Sch. ; Piteå 17.35, med bibehållande af la o f riga b t 

oeh 738 p beV,Stade T Sasom Riksdagsfullmägtig Riksdagarne 1734 
och 1738 P r *ses uti Piteå vid 1755 ars PresLte; f ,760. 

Kosten Cart Sol ier berömraes för ^ . 

samhet såsom embetsman och pastor. 

Br. Sam. Mehn , (17(31-65). 

Sam F ^ri> / Pkea landsnjrsara,in g; f«dren Comministern ibm 
dam. oatn. /'e/n /un. 

Trivialist i Piteå skola 1711, genom lottkastning emellan 
brodern, hv, ken af dem skulle b.ifva prost, da lotten blef hans 
o Studerade vid Strengnäs läroverk 172», emedan Ryssarne 
s. a forstor Dernosands gymnasium; Student vid Upsala academi 
1**8; v. Collega vid Stockholms trivialskola 1734; P, e *tv ,735 
i Upsala uppå Huspredikantskallelse hos Excellensen och Riks- 
rådet, Grefve J. C. Strömfeldt i Stockholm samt fun,erade i 
samma egenskap äfven hos Generalfälttygrnästaren, Frih. Magn 
Grönberg ibm s. a ; Sbttspredikant och Skolm vid Drottniooholm 
1739; kongl. Hofpred. 1740; Kyrkoh. i Elfkarleby uti Upland 
1744 ; Respondens vid Prestmötet i Upsala 1751; Kyrkoherde 
i Pttea ,761; tillträdde 1762; f 1763 V . 

Gift med Eli*. Catk Gåd (Kyrkoh.-d:r frän Mahx i Öster- 
botten) och Enkan omgift med Kyrkoh i Burträsk Axel Omberg. 
Kyrkoh. i Asele Eric Rehn jun var en sou, jemte Contr.- 
Prosten och Kyrkoh. Abr. Rehn i Fasterna i Upland (äldste sonen). 
^ Stam/i lr n för slägten (farfarsfadren) var Comministern i 
Piteå landsförsamling, sist Pastorn i Ranea, Sam. Fl: Il a 
(Pitensis) och farfadren var Commiuistern i Luleå stad, sedermera 
Pastorn i Juckasjärvi Sam Sam. Mefm sen. (cfr Fauts Upsala 
Herdam. i: 332 och Hiilphers Westerbotten pag. 23). 

Aura. I Elfkaileby hade icke blott denne Bric Itehn sen, utan ock 
sonsonen Gustaf Div lichn, f 18Ö5 (en son af Pastor Er. Rehn jun. i Åsele) 
varit pastorer, samt otvan berörde son. Abrah lirhn, Prost i Fasterna i Up- 
land, f 1808, vant till Elfkarleby pastorat (17*8) föreslagen. 

Mag. Theoph. Ol. Gran (1767 97> 

F. 1723 i Lycksele; fadren Kyrkoherden ibm, sedermera i 
Neder-Calix Ol. A. Gra? ... 

St. 1742; Prom. Ph. Mag. i Upsala 1752; Adj. i Neder- 
■HB 


■■■■■i ^H=P 1 166 PllLÅ. CaJix 1754 hos fadren; Skolmästare i Jockmock 1757- Kurt 
herl Pit 1767; Prost 1774; f 1797. ' 

Jfö^r, «/wi, Nordvall (1798 1816). 

i U«ri T\ i ^ f T Ca,iX; fadre ° K y rkoherde « »in, sedermera 
i Kanea </. Nordvall. 

4di • S l , M 9; - Pr f CStV - T' li " Past - Vd J i Sollefteå; Commin.- 
Adj. i St. Mana församling , Storkholm 1776; Pro.n Ph M a «r 

S. a. i Upsala; Pa S t.-Adj. i berörde Maria församling' 1778- 

Aadarspred. vid samma pastorats kyrkoherdesyssla 1780 ("efter 

And Bald jun. sonsonen); Pastors-Adj iterum ibm 1782- Com 

mimster i St. Maria 1784 (Pastore Jo6l Jak. Petrejns); Ledamot 

;K:; , ,?;" e ^ hrMa " is, "° l795: ***** > *- 

Bland I, 1 , märkas: Led. af K. N. O Prosten och 
Kyrkoherden i Warherg (förut Kyrkoherden i Riseberga i Skane^ 
Doct. Jo,, V U född 1746 i Ofver-Cahx, t 1833^2 

Ofverste-Lojtnant M,,hani ( ns och Riddaren af Wasa Orden Eric 
Nordevall (adlad), t 1835 i Stockholm. 

Doct. Brynolf Hesselgren (1817-30.) 

F n . ! 77 ° ' Upsa,a; fadreD d v ' u '- 00. Prof. ibm, seder- 
mera Biskopen i Hernösand Dt f\. II 

St. 1786; Prom. Ph. Mag. i Upsala 1794; LL. 00. docens 
vid 8amma academi 1795; Cous Eccles. Notarie 1798-1807- 
I ? \^ 8 '' PrCStV - S ' i; '■ °' The ° l Ad J- '804; Theo. 

rtfti 1^7 * D ° Ct ' 800; ***>*•* « «W 1817- 

tUltradde .8.8; f .830 fl såsom prost och kyrkoherde i Piteå 

Spec pr,,., i Upsala 2:ne gånger 1795: de prei r ni» 
' l ' ' &. > ■ dito dito 1795 öfver sin disputation - 

"o e :L g ;: ge ;,? 5 - 6 öfver ämnet *« * - *-i«J 

(pro gradu Theol ) 2:ne första partes. 

18» SS r f 'l2 "L Ka,SeniaMka Passionen i Upsala 
'« M (efter Levin Olbers, Domprost sedan i Skara) och till St 

2£K£ l 2 oekMB ,815 (efter A - d A «= ^ 
och J^äST eger utmärkelse såso,n eD ,ärd orieuta,i6t Piteå. 167 Utffifna skrifter: Disputatiooer (de ofvao anförda)- Graftal 

t * ijyj ej- mera Biskopen i Hernösand > D ° ct 

f öd d wl7ZT e * : 0rgacisteD i Piteä ' *»■* *-*«* 

flera Än ^J^meL Ä dlM egd ? Pr ° f n "«*'*'« 
tinanciella svårigheter. * de duck ' «k"nomi 8 kt fallissement och 

JDoct. Is. Grape (1831-55). 
Is. f^Grlpe! ÖfVer_T< ' rnea P astorat > Wren Kyrkoherden ibm 

Nils ^a 'I 95 ' *£*' 18 ° 5; PaSt - Ad > l Ske,,ef teå , a. (hos 
ti k .T V 8 ' °" p a K^ red ^ K ° Dgl - W -^otteos Regeln 

l* om af d v. Ragunda pastorat i Jemtlaud s. a. (utan att 
Ultrada); v Cons..Notarie i Bercösaod 1806-11. sami en kor- 
tare tid v. Cominimster och Högraässopred. 1807 8 tillika der- 
stades; Collega Scholaj 1809 ibm och v. Conrector tillika .810- 
12 (Consistom-Not.-tjensten förestod han för C. P. Lindahl och 
Conreitors-tjensten for L. M. Ström); uto. Comminister (Irruo 
oro) utl Skellefteå .812; Generalvisitator i lappmarken i. a, 
tillf, vice Cons-Notarie i nernösand ånyo 18.3-14 (under va- 
cansen efter C. P Lindahl); tilltr. förste Comminister i Skellefteå 
'ÖI4; Kyrkoherde i Burträsk uti Westerbotten 1819; Prost 1821 • 
Th. Doct. 1830; v. Contra ctsprost i Weaterbottens andra contra t 
IWO-34 (efter N. Ström); Kyrk herd i P stads- och lands- 
forsamlingar .831; Inspector Schote ibm tillika s. å; Led. af 
Kongl. Nordstjerne-Orden 1842; Jubelprest 1855; f 1855 såsom 
prost och kyrkoherde i Piteå. 

Var såsom pastor i Burträsk vid 18.9 års prestmöte i Pi- 
teå predikant 

Bevistade 2:ne riksdagar uti Stockholm .823 och 1828. 

Utverkade likaledes såsom pastor i Burträsk en ny kyrko- 
byggnad af trä derstädes, uppbyggd .819 (med torn 1829). 

Utgifvit 182. »sina uj> ngar rörandt det s. l\ Läsår e- 

sällskaprt i Norr- och \V t rb Uens församlingar, men förnäm- 
ligast i Skellefteå». 

En bland sönerna var Collega Schohe i Piteå Mag. Gi 
Petr. Grape, f 1871 V- RM 168 Pin v frostat Dt. Grapt förenade lärdom med utmärkt skicklighet, 
nit och verksamhet såsom pastor, själasörjare och skolans vän' 

i™,* mJS" SId tost såsom sodcwipredik»nt i Forsa uti Ragunda i Jämt- 
land (läOb) tillträdde han icke, af det sk:tl. au han behftfdc don endast 
såsom presterlut forsvar och ordinarie rjenst; ty både han eljest blifvit ut 
kommenderad till e o bataljonspredikant i det da utbrytande Ftoslui kriget. 

Doct Pehr St Jernberg (1856— .) 

F. 179S i Jemtland (troligen Sunne). 

St. 1819; Prestv. 1821; v. Regemente-Pastor vid Uplands 
Kongl Regemente 1826; Prom. Ph. Mag. i Upsala 1827; Lärare 
vid Elementar-Skolan i Gefle 1 827-36'; Regements Pastor vid 
Helsinge Regemente 1831; tillträdde 1^32; v. Lector i Mathema- 
tik vid Gefle gymnasium s a. derjemte; Kyrkoherde i Torp uti 
Medelpad 1836; tillträdde s a; Prost 1838; Led, af Kongl. 
Wasa-Orden 1850; utti. A p 1856; tillträdde 1 859 ■ 

Th. Doctor 1860; v. Contractsprost i Westerbottens andra con- 
tract, under ordinarie Contractsprosten, Doct X. Nordlands 
frånvaro vid Riksdagen 1859, 1862 samt år 1872 in Juli med 
törnyadt förordnande; Jubelprest 1871; Contractsprost öfver W - 
sterbottens 2:dra contract (efter N. Nordlanders afsägelse) 1873 
— /o; Jubelmagister i Upsala 1877. 

Har såsom lärare vid Gefle Elementarskola Specim. prmi- 

leiidc , theor. phil. i Upsala 1830 samt såsom Kyrkoherde i Torp 

i Medelpad varit opponens vid 1839 ars Prestmöte i Eernösaud. PriE-v. 169 Comministrar 
(i Piteå första landsförsamling): 

Nieolmis Andrew (omkring 1590-1610,,. 
Se kyrkoherde sist i Piteå 

Michaél (omkring 1610— 20 

Adj hos företrädaren Commin. Xi . Andreas omkring 1605- 
^~. (l:mo loco) / .610; f omkring 

Io2t> eller da annorstädes befordrad. 

1 l Het, var troligen Skellefteå och fadren Andre Com- 
rmn.stern ,bm, sedermera Kyrkoherden (den förste) i Burträsk 
Jmch, Limven 

til 1fi A <J lm ; i?" } "1"lc fö r komm er iå*oai commin.ster spdermera i Bör- 

allt i (rkestittet f lfc>2 och kan m i vara d« ] , han enllat 

Fam egde formoana slavar c nu, , lar, U-t 

xar nämligen at Bureslä^ 11 UviJ ,gt ,„.*£ Erkébisko 

pen i Upsila. Docor Par K mcius t 163G h rde. fcrkebisko- 

Joh. Joh. Hossitis 162G— 36). 

Se kyrkoherdar i Piteå. 

Pehr ChriMofori Turdinus (1636-41). 

F. troligen i Löfanger; fadren Kyrkoherden ibm Christo- 
f tu Ol i (Elfkarlen). 

St. 1629; Commmister i Piteå lemdsfi 1636; Pastor 

för grufarbetarepersonalen vid Silbojocki eller Nasafjells silfver- 
verk uti Arvidsjaur i Piteå lappmark 1641; Comminister i Bygdeå 
pastorat vid Nysätra d v. annex dertill, med station i Nysätra 
1660; t 1666. 

Han är troligen ingen annan än den FMphers kallar Hr 
Pehr i Nysätra. 

Cfr comministrar i Bygdeå. 

Sam-, JEdv. Rehn Pitensis (1(341—64). 
Se kyrkoherdar sist i Råneå. 
170 PfTEA. Lars JtJenr. Strand (1664—79). 

F. omkring 1630 i Hernösand; fadren borgare. 

St 1650; Comministcr i Piteå landsfurs. 1664; f 1679. 

Jlag. JPet. OL Gran (1680—90). 
Se kyrkoherdar i Piteå- 

Sam. Pet. Hortelius (1690—1700). 
F. i Piteå socken; fadren bonde. 

itfro ffT \ Pltea THvia, - SchoIa l6 <*> (1 dassen); dito dito 
iyy (3 dassen); förste Stads-Comminister tillika i Piteå 1684- 
tommmuter i hsta landsförsamlingen l Piteå 1690; f 1700. ' 

Magen efterträdde vid landsförsaml.-coniministraturen i Piteå 

Cfr collega i Piteå 3 dass. 

Sam. Sam. Rehn jun. (1700—12). 

■ ttn ^ \ JuC I kasjarvi P astorat a ÖlVer-Torneå lappmark omkring 
1670; fadren kyrkoherden ibm (förut Stads-Comministern i Luleå) 
barn. .Siw. Relm sen. 

St. 1690; Commin. i Piteå förste lands/örn. 1700- f 1712 
Gift med Anna Hurtdia (coinminirtendotter i Piteå första 
landsförsamling, företrädarens). 

Sanm var Kyrkoherden i Piteå (förut i Elfkarleby uti TJp- 
land) Ene Sam. Rehn sen.; sonsonen var Kyrkoherden i Åsele 

w7 r",' } T''„ ? momonen var Kyrkoherden i Elfkarleby Gast. 
JUl». Uehn, f 1865. ' 

An märknings värdt är denne eomministers beslut, att bland 
flere söner blott en skulle studera till prest, hvilket genom lott- 
kastning afgjordes 

.f •' f' 1 ;" 5 '"-. Kyrkoherde sist i Piteå, hade flere söner, 
af hvilka åtminstone 2:ne blefvo prester, men denne Sam. Sam 
Jifhn ,,„,,, Commin. sist i Piteå första landsförsamling, hade bland 

och" WR Sa mT bl °" '"' S ° m Var ä '" nad f6r P^tertåndet, 
och h», ken således genom lottning skulle bestammas, och föll 

louen pa sonen Ene (Eric Sam. Rehn sen ), som blef pastor i 
Eltkarleby och sist i Piteå. 

Mag. Er. Ol. Molin (1714—17). 

F. i Medelpad (Sundsvall). 

dasset m-'' Z^^ ^ "** ' 7 ° 3; C °" e « a Sohol!E ! Piteå (3 
dassen) I70o; Commin, i Piteå första landsförs. 1714; t 1717 Piteå. 171 Pet. Er. T/ielaus (1718—38). 

^nisL^TlL^rXTr 1 ' A "^-an.and ; fadren Com- 
storat, seder e ra K„i \ f & T ^^ &< d ' V ' Ramsel * Pa- 

1690; Preltv n, 3 T'"! "" L | ,Ba socken ! Dalarne omkring 

i7u Jc^JItr- £tt; ocl ; Col i sch - j ue — d 

' . . * m l Ilteu landtformmlinq 1718- t 1738 

stark Sr" - " "*" ~ - — kt -^ !? e,de en 
Cfr högmässopredikant i Hernösand. 

Jon. JEr. Djupwäius (1740—47). 

ibm Mae 7 ! ■ eT^V V™» 1 ™ 1 ; fadren Kyrkoherden 
iuiii, mag. JLi. & r . Ujupaditu jun. 

P^f h 1 ? 5 ( ?° ,,ega SCh ° ,Ce ! Pkeå ,731; V ' Counninister i 
Piteå landsförsamling 1734; Comtmrmte* ibm 1740; f 1747. 

Jfflr. £omt. Hellberg (1749—72). 

F. 1710 på Frösön i Jemtland; fadren Coll. Sch. derstädes, 
sedermera Commin, i Brunflo pastorat i Lockne. Lanr. E. Hellbera 

bt 1730; Commin.-Adj. i Lockne, hos sin fader, 1732- Nåd- 
arspredikant vid sacellanien i Piteå landsförsamling 1748- Com- 
minuter ibm 1749; f 1772. 

rättande ^Älilr 8 vid ^" n f s „ död ' om en vy comminulralurs m- 
rauanae vid landsförsamlingen i Ptiea, men kora pi till verkställighet nfi 
aunu 2 a 3 decennier, då Elf.by saceitani uppkom J g P& 

.te. Ol. Örnberg (1776—82). 

Se kyrkoherde sist i Burträsk. 

Richard Moslin (1785). 

F 1719 i Piteå socken; fadren bonde 

Prestv. 1746 till Adjunct, i hvilken egenskap han fungerade 
i 39 ar; Comminister i Piteå landsförsamling 1785; f s. å. 
Födelseorten var troligen Rosviks by. 

Jon. Risberg (178S— 1807). 

F. 1746 i Westerbotten. 

St. 1767; Predikant vid Silbojocki kyrkokapell och Nasa- 
fjells silfververk dersammastädes uti Piteå (Arjeplougs och Ar- 
vidsjaurs) lappmark 1774; Nadarspredikant i Piteå laudsiör*am- ■■■■^■■Mi MMMHMH ■ :, "" : 172 Pni.Å. lings saeeJIani 1786; Conuninister vid samma sacellani 1788- t 
1807 eller ISOS ' ' 

Kyrkoherden i Nysätra, Contra tsprosten, Doctor Joh. Ris- 
berg var en son. 

Israel llagn. Granlund (1809—26). 

F. 1764 i Piteå; fadren d v. Apologisten, sedermera Con- 
Rectorn vid Trivialskolan derstädes, Mag. Hägn. X. Granlund. 

St. 17S0; v Collega i Piteå trivialskola 1789; Prestv och 

Past.-Adj. i Burträsk 1792; Nådårspredikaut ibm 1794; Past.- 

Adj. i Luleå 1796; Co in minister i Piteå stad 1797—1809; vice 

Coll ga i Piteå trivialskola tillika ånyo en kortare tid 1808; 

i P 't landsJCnsamUiuj 1809; v Pastor ined 

pastoraivård uti Piteå pastorat '816 tillika; f 1826 

Opponerade, såsom Piteå stads « omininister vid Prestmötet 
i Piteå 1806. 

Joh. Clmisén (1*27— 56). 

F 1800 i Piteå; fadren Landtmäteri-Ingeuiören Ol Clausén. 

St 1821; Prestv. och Commin.-Adj. uti Piteå 1825; Nåd- 
arspredikant vid saceilanien derstädes 1836; Past.-Adj. i Piteå 
1*27; C. mmin. P e j , ta f , . s . a<; ti || tr# j g29 ; f 1856 . 

Jon, Nygren (1857— ). 

F 1814 i Mir y uti Burträsks socken; fadren Handelsman- 
nen oeh Heramansegaren .4;, t Nuq 

St. i Upsala 1S42; Prestv 'l 843 till v. Pastor i Nora uti 
Ångermanland; Past -Adj. i Piteå 1844, v. Pastor med pastorai- 
vård ,bm under en kortare tid 1845, dito 1848. dito fortfarande 
b49-59; utnämnd C , n fr i Piteå första landsfö* amling 
18o7; tillträdde 1859, J PlTKÅ. 173 CV>mminiRtrar 
(i Piteå andra landsförsamling), son, börja nytillförordoade 1871 : 

commlniltLrT' T " ?*" haft bl °" " '-^rsam.ings 
commm stratur, utom don sedermera, omkring år 1800 i Elfsby 

»rättade commmistraturen, erhöll, enligt församlingens begä an 
och Kong . M aj :ts beviljade fasuullelse, en ny nomminUtra urta- 
rattad och t.llsatt ar 187! i och för landsförsamlingens behöf 

Jonas Löfgren (1871—74). 

Se kyrkoherde sedermera i Bjurholm. 

Guotof Höljer (1875— ). 

F. 1849 i Westerbotten (Skellefteå); fadren postmästare. 

St. > Umeå 1870; Prestv. 1874 ■ i Linköping; Past -Adj. 
i ^ora i Ångermanland s a. in Oct ; (Uögm.-Predikant) Dom- 
kyrko-Adj. , Hernösand 1875 in Ang.; Coniminuter P eål , - 
församkng Nio 2 in Dec. s. a. (med utnämning och tilltrade) I 

I ^4 P, TE a. 

Comm i nistrar 
(i Piteå andra landsförsamling Elfsby): 

Fråga om denna comministraturs inrättande väcktes redan 
1772, efter Comminister Er. I mr. Mlberas död, men förföll 
oaktadt vunnet bifall af Kegeringen till den sökta förändringen* 
sa att efter en vacancetid 1772-76, endast en comminister, så- 
som förut vid den gamla sacellanien blef fortfarande vid platsen 
till dess omkring år 1SU0 Elfsby nya sacellani vid Piteå lands- 
församling, till dess inrättning, genomdrefs till verkställighet. 

Olof Lintlforss (1809-15). 
Se kyrkoherde i Löfånger sist. 

Israel NäsvaU (1817—22). 
F. 1784 i Ångermanland (troligen Thorsåker). 
St i Upsala 1805; Prestv. 1809; Cotmmimster i Elfsbu 
(den andra sacellanien vid Piteå landsförsamling) 1817; frångick 

Trf^o™ ^^ iflån P resteuibet ^ genom suspension, för tjen- 
stefel 1822; Skolmästare 1822-39 vid Kongl. Maj:ts verk och 
besittningar i Norrbotten; Nadarspredikant 1840 uti Öfver-Luleå 
sedan han aret förut återfått prestembetet; utn. Comminister i 
Ofyer-Lulea s. a. 1840; v. Pastor med pastoral vård vid Öfver- 
Lulea pastorat 1841-43; tilltr. Comminister i Öfver-Luleå 1843; 
T icW såsom comminister ibm. 

Cfr Öfver-Luleå com ministrar. 

Gustaf Kock (1823-33). 
F. 1776 i "Westerbotten. 

tm- St 'n l f 795: / l reStV - 18 ° 2; Nådårs P«dikant vid comrmmstra- 
uren , Ofver-Cahx s. å.; Commiu.-Adj. uti Bygdeä (\>ätra) 
>80o; Paat-Adj. i Löfaoger .809. v. Commin. ibm 1811 • Bruks- 
pred.kant vid Robertslorss .814; ConunouMer v,d Puk andra 
iandsjursumbng Elfsly 1823; t 1833. 

Henr. Brunnius (1833—38). 
F. 1803 i Vesterbotten. 

. å ffll pf/ L C0 "T ' Umcå 1828 Dä ^ on kortare «: 1'restv. 
8. a. till last-Adj. ■ Degerforss; Comminister vid andra lands- 
fvr. amlnyen i p; uå (mA) J833 . cm " ra Mna * Piteå. 175 Is. Joh. Jiergman (1839— 02) 
P. 1802 i Westerbotten. 

Pitei 1833; dit0 SveÄ n, ', 8 t n a ; dra '»"^andingeo i 

J a o. A. Kock, commimstersdotter från Elfsby. 
Gust. Wilh. Nygren (1863 -73) 

neD ofb E^zx^dz ^ 8 --~ 

St. i Upsala 1850; Prestv 1854 • v r„ • • 
teå s å- v <z**A n • . ' ' Comra »nister i Skellef- 

teå s. a., v. Stads-Commmister i Luleå 1855- rw ■ 77 

Piteå första landsförsamling s . å , v ^ 'l^ "i^' * 

ä,a^ rsam nn 9 . comnn.ns^r Elfsby 1863; tillträdd; 1865; 

.UH^^ff , Predik ° gafVOr ' 6tt flärdfritt väsend * och en i allo 
askhg och hedrande personlighet, utmärkte Comminister GuZ 

tmLnSer ^ '^^ *»" en ** raeJ Cb '^ 
nya (andra) lÅfcrföÄ^^^ ^oraY' *' '""^ 

Gi/s*. j&iw. Öhstedt (1873— ). 
F. 1842 i Westerbotten (Luleå). 

a l 1 ' l ^ ala l 862; PreStV ' 1S65 tni Pa ^.-Adj. i Gudmundrå 
(hos N. H. Norrbm); Past.-Adj. i Hammerdal 18Ö6 (hos Jon. Öst- 
lund); v. Pastor ibm 1S67 med pastoralvård; Past.-Adj. i Arnäs 
1868; v Pastor ibm 1869; Capellpred. vid Hemsö af Gudmundrå 
pastorat 1870; den förste Commin. i Hemsö sacellani, ss. Gud- 
mundrå pastorats andra sacellani 1871; Commin. i Anundsjö pa- 
pastorat 1873; Commuuster i Piteå landsförsamling X:o 3 Elfsby 
1873 (utnämnd den ,» T ); tillträdde 1875. ' V ■W^^H^HIII 176 PfTl \ Pited st»ds> Comministrar: 
Denna comnrinistratur stiftades 1684. 

Sam. P. Hortelius (1684— 90). 

Se comministrar i Piteå första landsförsamling sist. 

Isaac Ang. Bång 1690—91). 

F. 1661 i Fjäl uti Hässjö socken af Ljustorps pastorat i 
Medelpad; fadren gästgifvare. 

St. 1681; Coliega Schoh-c i Piteå (689; Stads-Commmister 
tillika i PUeu 1690; f 1691. 

Hans död förorsakades genom ihjelskjutning. 

Mart. Beckman (1692—95). 
F. i Hernösand omkring 1650; fadren borgare. 
St. 1672; Coliega Schola3 i Piteå 1692; Stads-Commmist* 
ibm tillika s. å; f 1695. 

Blef s. a. suspenderad för tjenstefel eller annan brottslighet 
och hade derföre sakförd vid vederbörlig domstol, blifvit dömd 
till 6 ärs fästning å Marstrand. 

Er. Er. Lönnberg (1695—1730). 

F. i Högsjö s:n uti Ångermanland omkring 1660; fadren bonde 

St. 16S2; Adj i Säbrå 1690; Coliega Soholie i Piteå 1695 

-1730 (hvaraf 1695-1716 i andra cl. och 1716-30 i tredje cl.); 

Siads-Commmister tillika t Piteå under samma tid, 1695-1730; 

I JL i o\J, 

Mich. A. Wikman (1732—74). 

F. 1693 i Wiksjön uti Stigsjö s:n i Ångermanland; fadr. bonde. 

St. 1719; den förste Sockenpredikant i Botheå 1722; Pre- 

?L k * nt ,r d ^ engi8 bruk af Öfver-Tomeå pastorat i Westerbotten 
lUS e er 1/24; Comminister i Enontekis 1726; Stads-Commmi- 
ster 2 Ptteå 1732; Jubelprest 1772; f 1774. 

Comministern i Öfver-Torneå (Pajala) And. Mich. Wikman 
var en s. n. 

Cfr Botheå sockenpredikanter i Ångermanland. Piteå. 177 Joh. M. Pihlgren (177(5 89). 
F. i Luleå 1735; fadren länsman. 
S^l^^restv. 1767; Comrmmster i p lt tad l776 . f l789 

tor SeÄ lt7u^lZ^trT^ ^""v.^oJ^a.Tlu^ReT 
stfttt stads-comruImsterfiKnstr "il un5??' ^ °* k l* r ord,Derad P«*t, före- 
af Elf8by-sacellanie nya mattande ^ &F ' bv,,ka afbidade ui ^^ Israel M. Granlund (1797—1809). 

Se comministrar i Piteå första landsförsamling sist. 

Hans Sehlstedt (1811-22). 

Se comministrar i Neder-Luleå landsförsamling sist. 

Joh. Schmaltz (1823—43). 

Se comministrar i Neder-Luleå landsförsamling sist. 

Jacob Dahlberg (1843-47). 
Se kyrkoherdar i Råneå. 

And. Aron Stecksén (1847—55). 

Se comministrar i Neder-Luleå, sedan pastor i Ofver-Luleå. 

Joh. Lwstadius (1855—60). 

Se kyrkoherdar i Jockraocks pastorat, förut comminister 
vid Qvickjocks sacellani derstädes. 

Gust. Wilh. Nygren (1861—65). 

Se comministrar i Piteå andra landsförsamling, Elfsb). 

Fab. Zach. Grape (1865— ). 

F. 1832 i Westerbotten (Torneå); fadren Pastorn sist i 
Öfver-Calix Zach. Grape. 

St. 1852; Prestv. 1857 till Pastors-Adj. i Neder-Luleå; v. 
Pastor i Ofver-Calix 1860; Nådårspredikant ibm tillika s. å.; 
Pastors-Adj. iterum i Neder-Lulea s. å; Stads- Comminister i 
Piteå 1864; tillträdde 1865; v. Collegaj tillika i Piteå elementar- 
schola 1866—69 samt 1870—71. 12 I7s I 'i ii- \. Piteå. 179 I 


Piteå Trivial-Schola eller Elementar- 
Scholan numera derstädes. 

Scholans ålder är ifrån år 1632 och alldeles samtidig med 
Luleå schola. 

I Piteå fanns väl redan förut en barnschola, stiftad 1619 
men den flyttades 1630 till Lycksele, vid hvilken tid således 
denna We trwiahchola i den förras ställe inrättades i Piteå stad 

Scholan organiserades till en fullständig hCxtre trivialsclwlä 
med, utom rector och conrector, 3:ne colle-or (af hvilka en var 
apologist tillika) omkring år 1650 (1653), men oed^attes omkring 
JölU äter till en lägre, och är sedan 1856 eller J8b0 fvid lands- 
hövdingeresidensets flyttning ifrån Piteå till Luleå) ett s k 
lägre elementarläroverk (5 cl. ännu 1879 med rectorsclassen)! 

165, års reform och nya stat för Piteå schola grundar si» 
pa Kongt Br. af dm 24 December Mö? Rectore S! Mag. Tlwm. Jac. Boselius (1632—43). 
Cfr kyrkoh. i Njurunda i Medelpad; se kyrkoh. sist i Piteå. 

Mag. Joan M. JFortelius (1643—72). 
F. i "Westerbotten. 

Abo s St å.!Tl67? rf °'' S " M(r ' Hteå 1643; Prom - Ph M*S- i 

Mait. Ol. Pm-zelim (1673-74). 

Se kyrkoherdar sist i Thorsåker i Ångermanland. 

Nic. Math. Korman (1074—93). 
Född i Piteå. 

'671 IV ri^ , ™;/T'- 1668; CoBS -- Not ^ i "ernö 5 and 
o,h Gymna-n.-Ad,. ,,, m timka g a . nech)r Sihghi . pM 1674; begagnade för sjuklighet uti 9 är, 1684-93, vicari,, vid 
rectorstjenster,, /*.,< 1684-80 1'rorectorn Mag. Olof Thm /?«- 
*ehu* Sedermera Log. Lector i Hernösand), dtjf, 1685-90 
K*. A,/., Lam: A (sedermera Math. Ler.or i Uernö- 

Ä « M y ; ' Th ° rSåker ' A ^ erman land ) och * lut '^° 
PSM1613 8 - Da - "■<"'■ "•"' (-»*«-' 

Pö& #«€&. TurdhiuH (16%— 96). 

K- i Piteå; fadren Comministern i Piteå första landsför- 
samling, sedermera Pastorn i Arjeploug / -'/.. Christ. Turäm 

.«-« ,, 16 ° 8; Sko l ra ä S tare i Luleå 1670; Conrector i Piteå 
16/3; Rector ibm 1695; \ 1696. 

Responderade såsom student iUpsala 1665, under Theoloni 
I rofessorn, sedermera Domprosten i Upsala, slutligen Biskope^n i 
btrengnäs, Doct. Carl Lithmcm, såsom preses. 

Cfr skolan i Luleå. 

Mag. Dan. B. Touscher (1608—1705). 
Se kyrkoherdar sist i Skön i Medelpad. 

Mag. Dan. Isr. Steclutenius (1705—19). 

F. i Skellefteå omkring 1670; fadren Comministern ibm, 
sedermera kyrkoherden i Burträsk, Isr, Dan. St sm 

Prom. Ph. Mag. i Abo 1700; Collega Srholje i Piteå 1703; 
Jieetor Schola ibm 1705; f 17)9. 

Rect. Sch. sederm. i Piteå M&g.Petr. D. Steafo nius våren 

Mag. Petr. P. Gran (1719—35). 

Cfr pastorer sist i Skön. 

Mag. Carl Dan. Sol a nä* er (1735 40). 
Se kyrkoherdar sist i Piteå. 

Mag. Jac. P Earcnhts (1740 74). 

F. 1697 i Hernösand; fadren d. a Theol. Lectorn ibm, se- 
dermera Kyrkoh. uti Oviken i Jemtland Mag Petr. Jac Eureniu*. 

St 1716; Prom Ph. Mag. 1731 uti Upsala; Collega Schola» 
i Hernösand 1734; Conrector i Piteå 1735; R t S la ibm 
1740; tjenstledig och afträdde tjensten 1774 till efterträdaren; 
f 1782, Jubelmaeister-året. 


IM) J»M 


.1/r/*/. iWr. Z>f//i. Stecksenius (1774— 7i»j. 

J. 1700 i Piteå; fadren Collega Scholas sedermera ibm, sist 
Rector Scholai derstades Mag. Dan. fsr. Stocks n u 

St. 1721; Prom. Ph. Mag. i Upsala 1731; Conréctor i Piteå 
1740; R t i i / »amma &/«»/a 1774; f 1779. 

Afa</. Jrcr. cTaa Uurenius (1780 90). 

Se kyrkoherdar sist i Umeå. 

jtfajgr. etor. Inans (1790—1810). 

F. 1751 i nemösand; fadren Gr. L. Le« torn vid Gymna- 
sium derstades Mag. Jac. Jac. Unants jtm. 

St. 1771; Prom. Ph. Mag. uti Upsala 1779; v. Collega i 
Hernösand 1780; v. Log. et Metaphys. Leetor ibm 1782; v. 
Histor. et Mor. Leetor ibm s. a.; e. o. Gymn.-Adj. ibm 1786; 
v. Rector i Piteå 1789; X t r Sch l ibm 1790; f 1810. 
Orerade vid Prestmötet uti Pitpa 1806. 
Ibland t ma märkas: Registratorn vid Kongl. förvalt- 
ningen af sjöärendena Carl Gustaf U> i , född i Piteå 1802 
och Rector Schote i Umeå, Ridd. af K. AV. O., Mag. Joh. t n rus. 

Mar/. Lorentz Gadd (1810-27). 
F. 1763 i Piteå; fadren guldsmed. 

,7nn S !; 1782; PreStV * ° ,h Hus P red - ,7 88; v. Collega i Piteå 
790; Prom . Ph . Mag . i UpsaIa 1791; Col , ega gchoIre . p . teå 

I/J8 v. Conréctor någon tid 1800; v. Pastor med pastoralvärd 

i Ranea Sept. 1804-Mars 1805; Collega Schoke ånyo i Piteå 

med återtagande af sin befattning vid samma schola 1805' IUa- 

t rSchola Pä 1810; entledigad såsom Rector emeritus 1827; 
t 1837 den . Var Concionator vid Prestmötet i Piteå 1806 
Speciminerade pra*. 1809 i Hernösand (för rectoratet i Piteå). 

Mag. Jon. Korberg (1820—36). 
Se kyrkoherdar i Nordingra sist. Mag. Joh. Fet. Huss (1837—66). 

F. .1801 i Stockholm: fadren d. v. Comministern i Ku 
Iiolras forsamling ibm, seder 
I h. Hi . ngs- Piieå. 181 ,t " S Li 8l6; Pr ° ,n ' Ph " Mag J U P sa,a 1824 J v - Apologist i 

.T C , ^ \Tr Pa FrÖSÖ ° ' 826; V - <*"** « H«E* 
. a , Collega Scbola* vid Frösön 1832; Collega Schol* i Umeå 

S w' n tT S " / " ,r l £>t ,837 ( in A P ril >; ^dd. af 
kongl. Wasa-Orden 1860; erhöll pa begäran afsked med peosion 

(3,000 rdr rmt) 1866; t 1873 , i Ekhult uti Östergötland. 

bpecira, pra*, i Hernösand 1837 in Mars (for rectoratet). 
Va r Orator 1858 vid pjtea Prestmöte Qch . mnet torde 

* noll? 1 ""' T Gtt Par ar f ° rut Vid Prestmötet i Hernö- 
sand (1856) namnligen åm t l öfver framlidne Biskopen Do. t. 
*. M. F, , n, och hvarvid v. Re torn sedermera L, torn L. 
U. ti ammar rp , i Östersund paronterade. 

Innehade tjenstledighet för sjuklighet 1845-47 och blef 
ånyo sednast tjenstledig sedan 1862 ifrån rectorstjensten, som be- 
stnddes af v. Re. torn, Collega Scholaj i Piteå, A • / , 

Generaldire- teureu m. m. i Stockholm, Med Do. t. o h Pro- 
fessorn Magnus Husa, född i Torp 1807, ar 

Mag Pehr Olof Eden 1867— ). 

^ F. 1830 i Ofver-Calix; fadren Comministern ibm, sedermera 
i Råneå, A / El n. 

St. 1848; Prom. Ph. Mag. i Upsala 1860; vice Adj. vid 
Upsala högre Elementar-Schola någon tid fornt och derifran be- 
fordrad 1859 till Collega S holu i Luleå; Collega ibm i latin, 
philosophi och svenska språket, 1862; Il t rS e i Piteå 1867. mera Prosten i Torp uti Medelpad, 


IS2 1*1 / ! < 'Onrectores i PiteA: 

Jon. l*etri Kc.rhrus L684 60 . 

Cfr Indals kyrkoherdar i Medelpad sist. 

Uo,s. o. SteruZel (1660—73). 

Cfr kyrkoherdar i Ufver-Calix sist. 

Aår. Zach. Turdinus (1673—95). 

Se Rectorer i Piteå sist. 

Mag. Dan. ann Nordin (1695 1708). 
P. i Ullångers sorken uti Ångermanland omkring 1660- 
adren d. v Commimst.rn ibm. sedermera Kyrkoherden i Resele' 
Ut //. \i . Voram ' 

s h .^Qn^; ^ ' Ab ° IG86; V - Re ' tor uti Pite - Trivial- 
bcnola 1690; C .., i , 1695; f 1708. 

Comectoro sedermera uti Piteå, Mag. haac Dan \ rtlm 

var eu 

Mag. Hans P. Hackman (1708 13). 
F. i Westerbotten; fadren officer 

Sko. -T' P r\^t m7; C ° ,,e « a Scho1 * uti Umeå 1(399; 
Skolmästare , Luleå 1/07; ( , Ä , 1708; f , 7J3 

Cfr Luleå Skolmästare. 

J/«</. O/. H. T ur din (1714—16). 

Se kyrkoherdar sist i Bygdea. 

Mag. Isaac Dan. Nordin 1716— 21)). 

F. 1689 uti Westerbotten; fadren v. Rectorn uti Piteå 
sedermera Conrectorn ibm, Mag. Dan. CUm. Vord n 

Prom Ph. Mag. i Abo 1712; Con, et , /> t ; i7l6; f 1729. 

Mag. Carl Dan. Solandcr (173 35); 

Se kyrkoherdar sist i Piteå. 

Mag. Jac. Petir. lHurenius (1735—40). 

Se re.-torer i Piteå sist. Piteå. 18:* Mag. Pet. Dan. Steckscniun (1740—74;. 
Se rector scholte i Piteå sist. Mag. Maf/n. M. Granlund (1774—88). 
F. 1713 i Hernösand; fadren snickare. 

i irJi\^'r PX m l>h Mag ' ,746; J>restv - 1749 J AP^Iogist 
i 1 itea 1760; C tor ibm 1774; | I7fc?8. 

Com.ninistern i första landsförsamlingen i Piteå (förut Stads- 
Commm.stern ibm) fr. 1/ ,„ Granlund, var en son. 

Mag. Carl Sedenius (1788—96). 

Apologist och vi e Conrector. 
Se kyrkoherdar i Degerforss sist. 

Mag. Lorentz Gadd anfores. vidare såsom vice Con- 
rector omkring 1800. 

Se rector schol.e i Piteå. 

Mag. And. Lönnberg (1801—8). 

F. 1742 i Öfver-Calix; fadren Kyrkoherden ibm Mag. Er. 
II nr. L ig. 

St. 1757; Prom. Ph. Mag. i Upsala 1773; e. o. Amanuens 
vid Kongl academi-bibliotheket ibm 1780; Skolmästare i Torneå 
1781; Skolmästare i Umeå 1800; ( m ter i P> i 1801; f 1808. 

Speciminerade pr.rsidendo 1789 i Hernösand. 

Crr skolan i Torneå. 

Anm. Coorectorst rnsten i Piteå torde vid denna tid, omkring 1810, 
efter Conrector Lönnbergs dod, blifvit indragen. W* 


184 PlTEÄ, 


Collegaa SoholcB i Piteå. 
Tredje 'lassen: 

Fr. Pet. Angermannus (1653—56). 

F i Hedesunda pastorat i Gestrikland; fadren Kyrkoher- 

den 1 ti , s / * 

vvJ^fST* ' nedfs " u(1 " H * S ; ComminUter i Ramwle pa- 
storat idHellgums sacellani i Ångermanland 1646; ColUga SclLla 
PUeå 16.-.3; Kyrkoherde i Ilammerdal uti Jenitland 1608- 
tjenstledig för ålderdom 1679; f 1688 

pastorat i Ge.tnkland orh mähandH u 4r , y e I 11 H,1 desuuda 

Ångermanland född ""anda var vår Jw0«-i,,cinwiif afven såJedes i 

Cfr kyrkoherdar sist i Hamroerdal. 
Siegericus Petri Nemelius (1656-57). 

Se kyrkoherde sist i Ramsele uti Ångermanland. 

Petr. Martini Arctwdius (1(357—0(5). 
Se kyrkoherdar sist i Xordmaling. 

Kicolaus H. Fellenius (1666—79). 

Se kyrkoherdar sist i Öfver-Calix. 

Sam. Petr. JELortelius (1079 89) 

Cfr comministrar uti Piteå första landsförsamling. 

Nils Christ. Fabricius (1089-1703;. 
Cfr comministrar uti Neder-Calix sist. 

Mag. Dan. Isr. Steckscnius (1703-5- 
Se rectorer i Piteå sist. 

Mag. Er. Ol. Molin (1705-14). 

Se romministrar i PitPa tnrf„ i i c 

utea törsta landsförsamling sist. Piteå. |85 

Mag. is. Dan. Nordin (1714-16) 
Se conrectorer i Piteå sist 

Fr. Fr. Lönnberg (1716—30). 

Se stadscomministrar i Piteå tillika sist. 

Carl Is. Äman (1731—41) 

P. omkring .690 i Uernosand; tadrcn borgare. 

i md .ii, sedan i tredje dassen 1731—41; f 1742 

Var tillika regementspastor vid Kongl. Westerb. regemente 
och tjenstgjorde (1741) uti ryska fälttaget, hvarunder hln dog 

Mag. Zach. U. Unams (1744-56). 
Cfr Räneå pastorer sist. 

Mag. Carl Jac. Fenmark (1750—73). 

F. 1723 i Hernösand; fadren Mathes. LeJtorn, sedermera 
lh. Lectorn vid gymnasium derstädes, slutligen Kyrkoherden och 
Contractsprosten i Luleå, Mag. Jac. Abr. Renmark 

,n S ^l U V,^T' Ph - Mag - [ Ab ° 1748; Co % a &*<*■ • 
rilea 17öb; f 1773. 

Mag. Petr. Sundström (1774). 
F. 1718 i Westerbotten. 

St. 1737; Prom. Ph. Mag. 1755; v. Rector i Piteå 1769; 
Colleya Soholte ibm 1774; f s. å. 1774. 

Mag. Ol. Ol. Westman (1774-83). 

F. 1735 i Deruösaud; fadren Postinspectoren, Organisten 
och Musikdirecteureu ibm, OL Westman. 

St. 1757; Prom. Ph. Mag. 1764; v. Collega och Rector 
Cantus i Hernösand 1766; Prestv. 1767; Collega vid Piteå schola 
1774; f 1783. 

And. Bejcclius (1784—91). 

F. 1732 i Neder-Calix; fadren bonde. 

St. 1749; Prestv. 1762; Collega Si Ue i PUeå först vid 
andra klassen 1774-84 och sedan i tredje dassen 1784-91 der- 
sammastädes; f 1791 eller 1792. 186 


Piteå. Comminister Joh. lh.rc.lius u ti Lö tänger, född i Piteå 1782 
var en 

$«?. Grundal j§m. (1792—97), 

Se coJlega schola i Piteå, vid förenade l:sta och apolo- 
gistclasseo sist Mag. Lorentz Gadd (1798—1810). 
Se rector seholae sist i Piteå. 

Mag. Pehr Södermark (1811—23). 

Född 1780. 

St. IP00; Prom. Ph. Mag. 1806; Prestv. s. å. till Huspre- 
dikant; Pastors- Ad j. 1808 i Neder-Toroeå; v. Pastor med pa- 
storalvard s. å. derstädes; Collega Schola i Piteå 1811; f 1823. 

Anin. Födelseorten torde vara Westerbotten (UmeA) och Adjunkten 
l^t Ä V ' d ^ *«*-. »■* *'*» «*"■*»* va? 

^xyV Jw7<. Burman (1828—33;. 

F. 1788 troligen i Öfver-Tornea pastorat i Westerbotten; 
fadren d v. Comministeru vid Ilietaniemi saceliani derstädes se- 
dermera Kyrkoherden i Carl Gustafs pastorat, Erk Burman. 

St. 1806; Prestv. 1*10 till Commin.-Adj. i Neder-Torneå; 
e. o. Bat.-Predikant vid Westerbottens Kongl. regemente »811 - 
C ' ll V' ! Schc ' J *«* '823; förestod under samma tid flere 
olika förordnanden tillika såsom prest i olika församlingar i We- 
sterbotten ; utn. Collega Schola- i Hernösand 1832; t 1833. 

Utyifcit på Finska språket en förbättrad Cateches i öfvers. 

Mag. Wolmar Wasllius ClemenUhoff (1834—45). 

F. 1803 i Westerbotten. 

St. 1823; Prom. Ph. Mag. i Upsala 1833; v. Collega s. å. 
in uct vid Piteå schola; ordinarie Collega ibm 1834; j 1845 

Ad. Eredr. Lene (1847—54). 
Se läroverks-adjunkter i Umeå. 

Fortsättningen - se slutet af dessa collegaserier - utan 
•lassordmng, vid numera lägre Elementarläroverkets i PUeå lärare. PfTEi. College ISchoUi3 i Piteå. 

Andra :i: 

Denna class synes hafva varit tidig** och äldre än den 
*«d 9 < vtassen, samt skulle således härleda in ålder (jemte fa 
sta dassen) ifrån Piu,å T> -kolas stiftelse 1632 J f 

Mat/t. E. Medenfu.s (omkring 1633—48). 
Cfr comministrar i Ullånger sist. 

Joh. A. Calieius (1648— 60). 

F i Korpikä by uti N.-Calix sm omkr. 1620; fadren bonde. 
tollega bchola? Pd<å vid tiden 1648; | omkrino 1660 
Comministern i Neder-Calix, sedermera Kyrkoherden i Öfver- 
Cahx, sist i Xeder-Calix, Loar. A. Cal var brödren. 

Namnet ar af Neder-Cali s ken, hans födelseort 
Calieius benämndes äfven Kyrkoherden i Öfver-Calix, slut- 
ligen i Nordmaliug, Joh. J. T (äfven Turdinu k Ilad/söner, 
som voro likaledes ifrån Calix socken. 

Joh. JV. Lcestadius (omkring 1660—62). 

Född 1615 i Ångermanland (Ytterlännäs); fadren Bonden 
Nils Olsson. 

St. 1643; Collega SchoU PUeå omkring tiden 1660 (eller 
något förut, Vunu>m har 16 0) ; Kyrkoherde i Arjeplougs pasto- 
rat uti Piteå lappmark 1662; f 1697 ' . 

Christ. Er. Eabrieius (1662—3). 

Se comministrarue i Luleå första landsförsamling sist. 

Ol. Mich. OcboniuH 1663—60). 

F. i Öijeby i Piteå socken; fadren bonde. 

St. 1658; Collega Schola i Piteå 1663; tog afsked ifrån 
skolan och blef officerare 1666; deltog sedermera i Dauska kri- 
get, och dog i samma krig 1677. 

Namnet synes vara heiutadt frän födelseorten med öfver- 
sättning pa latin. r 100 PlTEÅ, 

t/o/t. A. Trundman (1666—69). 
Cfr kyrkoherdar i Sveg sist. 

Sam. Betr. Hortelius (1669—79). 

Se coinministrar i Piteå första landsförsamling sist. 

Stef. N. Dalin (1679—80). 
Se coinministrar i Burträsk sist. 

Jo/i. GranJtammar (1680—86). 

Se comministrar sec. loco i Luleå landsförsamling sist. 

JVUs Christ. Eabricius (1686— 89). 

Se 3 dassens colleger i Piteå, men sist commin. i N.-Calix. 

Is. Aug. Bång (1689—91). 

Se stadscomministrar tillika uti Piteå sist. 

Mart. Beckman (1691—95). 

Se stadscomministrar tillika uti Piteå sist. 

Er. Er. Lönnberg (1695-1716). 
Se stadscomministrar i Piteå sist. 

Carl Is. Åman (1716—31). 

Se tredje dassens colleger i Piteå schola sist. 

Jon. E. JDjupwdia* (1731—40). 

Se comministrar i Piteå första landsförsamling sist. 

Carl Boisman (1741—44). 

F. i Västerbotten (Piteå); fadren köpman. 

fet 1740; Collega Schal* i Päeå 1741; Bokhållare vid 

XÄT* * stockbo,m 1744 (raed öfvprgifvacde * siD 

Sans J. Hellen (1744—68). 

F. 1705 i Hernösand; fadren borgare. 

Ptteå S L l72 ! ; "i ° 0l,eg ! [ PUeå 174 ' < 3 C,asseD )> Cb%« i 
riteu vid andra dassen 1744; f 1768. 

Mag. Jon. J). Boding (1769—74). 

Se pastorer sist i Skön (förut rector schol* i Umeå). 


Piteå. And. Beorelius (1774—84). 

Se collega sedan i tredje dassen. 189 Marj. Mart. Westling (1784-98). 

F- 1732 i Umeå; fadren borgare 

Mag. Ol. Lodin (1798—1804). 
Cfr collega et apologist i Frösö sist. 

Mag. Ol. Lindquist (1804—14). 
Se collega sist vid Frösön. 

Mag. Joh. Bisberg (1815—21). 
Se kyrkoherdar sist i Nysätra. 

Mag. Is. Häggmark (1822—23). 

Se kyrkoherdar sist i Burträsk (förut rector schol* i Umeå). 

Mag. Abr. Berg (1824—37). 

F. 1795 i Westerbotten (Piteå). 

o St o 1815 ;. Prom. Ph. Mag. i Upsala 1824; v. Collega i 
Piteå s. a.; ordinarie Collega ibm 1830. 

Förenade med collegatet landtmäteritjenster såsom v. com- 
raiss 10 nslandtmätare 1827 och såsom afvittrings-landtmätare 1828 
samt v,dare genom Kongl. Maj:ts nådiga resolution derom af 
den 23 Januari s. å. 

Torde omkr. 1837 tagit afsked ifrån skoltjensten, eller dä aflidit. 

Mag. Pehr Engman (utnämnd 1837). 
Se phil. lector i Hernösand sist. 

Mag. Ol. Genberg (1837—71). 
Se collegerna vid slutet i Piteå. 

Fortsättningen se slutet af dessa collega-serier — utan 
classordning vid numera lägre Elementarläroverkets i Piteå lärare. r 


S-- •X:-?->* i :>: m) Va i k. Collegie Sohol» i Piteå, 
Första dassen ocli apohgist-das > förening: 

Denna dass synes vara, i likhet med don andra, äldre til) 
stiftelsen än den tredje. 

Meolaas Andrea* Pitensis (1625-25)). 
Se coniministrar :mo lloco i Skellefteå sist. 

Jonas J. Gabelins (1629— omkring 50). 

Född i W esterbotten. 

Förekommer såsom Collega och Apologis* i Piteå 1629. 

Uan hörde således till Piteå gamla \chola, men blef vid 
scholans flyttning till Lycksele, och vid inrättningen i den förras 
ställe af den nya Piteå trivialschola förmodligen bibehållen vid 
deDna sednare 

Torde dött omkring 1650 eller då befordrats till annan plats. 

Mlr. Christ. Naseanius (1655— omkring 90). 

F. i Näske uti Nätra socken i Ångermanland. 

St. 1647; Apologist vid Hernösands sehola 1650; Colle<,a 
och Apologi* i Piteå 1655; Prestv. vid samma tjenst; lefde så- 
som prest ännu 1690; f omkring 1696. 

Namnet synes vara bildadt af Näske by uti Nätra socken, 
hans födeli t. 

Cfr apologister vid qvinta dassen i Hernösand. 

Jon J TheJberg (1696—1706;. 

Se comministrar I:mo loco i Skellefteå sist. 

Mag. Isr. Xsr. Steehscnias (1706 10). 
Se eloqu. lector i Hernösand sist. 

JV>r>. P.Hoffberg (1710-16). 

J omkring 16So i Hernösand; fadren borgare. 

Ä^ in ! ; ,,!; Sk ° toare ' l LuIeå ,708 ' Collct J a S^oko c 
**-* "10; f 1/16 genom Ryssarne, som mördade honom. Pm:A. 

Åtal Gert^onnis (1717—20). 

Se comministrar i Burträsk sist 1»! Jon. J. Säden i us (1720—59). 
^adren F klock 9 ar e. Sättna "**" * ***»" P^«* * Medelpad; 

»720;^re s ;! 4; t^ t l * fi™™* ™* *«*« Sel i Pdea 
O. O. ömbtra som Jj * h&n W «° ™arius v. Collega 

honom härst t J n™*™"^* ^ ■*«*"• 
under sin tjenst^lhet " ern0Sand ' te han "*™~ >"dde 

Namnet torde vara bildadt af födeUe, , . 

Kyrkoherden i Degerforss, Mae Carl f c 
Apologist i Piteå) var sonen g ' ' ^ (fÖFUt 

Ol. Öl Örnberg jo. (1759-60). 

Se kyrkoh. sist i N.-Calix (förut corr.min. 2 1 i Skellefteå) 

Mag. Magn. 31. Granlund (1760-74). 
Se conrectorer i Piteå sist. 

Mag. Jon. T). Boding (1774 84). 

Se kyrkoh. sist i Skön (förut rector sehola i Umeå). 

Mag. Carl J. Swdenius (1774—99;. 

Se kyrkoherdar sist i Degerforss. 

Salomon Grandal jun. (1799—1830). 

Född 1761 i Jemtland (Offerdal); fadren Comministern se- 
dermera i Anundsjö uti Ångermanland, slutligen i Offerdal (Al- 
sen) uti Jemtland, Sal Gmnlal. sen. 

St. 1781; v. Collega Schohe å Frösö en kortare tid 1783; 
dito dito 1785; Rector Cantus et Director Musices i Hernösand 
1788; vice Apologist ibm 1791; Collega Scholie i Piteå 1792 
(3 dassen); Skolmästare i Luleå 1797; Col den förenad* 

l:sta dassen och apologist-clasien i Pä hola 1799; tjenstfri 
1816; erhöll afsked 1822; lefde ännu enligt Svedboms Matrikel 
1830; torde dött 12531 eller 1832. 

Anm. 1. bfisom v. collega i liteå för.konim r 1*16-22, Dans Sehl- 
stedt ( M-<i<-rmera stads-comminister i Piteå, slutligen förste commmister i 
INeder-IiUleA). ■BMMMHHH 192 Piteå. X Anm, 2. Sftsom vicarierande vidare i denna Maru ihvw so <■ 
upptagen Mag. Ivar Jo,, WalUn (sedermera rectHÄi H^aranl^ 

Jo//. JF/tfc (utnämnd 1833). 

se collega schol» (3:dje dassen) i Hernösand och läroverks- 
adjunct sist. 

Mag. Petr. Lastadius (1882—35). 

Se pastor i AVibyggerå sist. 

Pehr JVordensson (1835—36). 
Se pastorer i Hellgum sist. 

Jac. Dahlberg (v. coll. 1836—39 it. 1834). 
Se kyrkoherdar i Rånea. 

Mag. MatJi. Gld. Lene (1839—50). 
se rector scholaj sist i Sundsvall. 

Jac. Gran (1851—59). 

Se collega scholse vid Luleå elementar-schola sist. 

Fortsättningen ~ se här nedan nuvarande lärare vid Piteå 

lägre PAementarschola. Piteå. 193 Nuvarande lärare vid Piteå lägre 
Elementar-läroverk. 

Kector Soholse: 

Mag. Pehr Olof Ldén (1867- ). 
Se förut rectorer i Piteå Colle^ce: 
Mag. Ol. Genberg (1837—71). 
F. 1801 i Ångermanland (Gudmundra) 
St i Upsala 1827; Colkqa Scholai i PL tt >A ijm? • 
Phil. Candidat; Prom. Ph. mJ 1842 Pre tv SA T7 
tjeustledighet (sedan 1855); t 187. ^ ,nnehade 

ripr a f Ha d e fÖ, " e SlD I1 UtDäffiDin g tiH Collega Schol» i Piteå vica- 
nerat under vissa mellantider vid Umeå schola 1834, 1836 och 1837 
Var såsom Collega Schola i Piteå under vissa tider t f 
rector tillika ibm 1845-47. 

Specirainerade pras. 2:ne gånger 1844, 1845 i Hernösand, 
sednare gängen för gymnasii-adjuncturen derstädes. 

Var föreslagen till Nordingra regala pastorat (1 cl.) uti 
Ångermanland 1854 (efter Jon. Norberg). 

Förenade lärdom med nit och flit* såsom skolan* man. 

Axel Lundström (1841—78). 

F 1815 i Westerbotten (Byskeå socken och Abyn); fa- 
dren bruksdisponent. 

St. 1835; utnämnd Collega Sc/iohv i Piteå 1841, efter att 
förut hafva vicarierat vid Luleå apologistskola en termin 1840 
och hela året 1841; tilltr ordinarie Collega i Piteå 1842; v. 
Rector ibm 1862 tillika, samt sedermera coutinuerligt under Rec- 
tor Schol.T ibm Mag. Joh. Pet. £Iws tjenstledighet och efter 
hans afskedstagande 1866 till och med 1867 års slut; Bokhand- 
lare i Piteå stad tillika i flere år; Riksdagsman !86S i Stock- 
holm (vid 2:dra kammaren) och Ordförande 1869 vid communal- 

13 
194 I • ^■■■^■■■i^HiHBHiHI PlTEÅ. *-4*:?£i "^■■^■H styrelsen i Piteå stad; Ridd. af Kongl. Wasa-Orden 1872; Ord- 
förande 1876 vid Norrbottens läns Landsting; f 1878 v 

En skicklig och nitisk skollärare af hvilkeo skolan och 
cominunen haft en mångårig nytta. 

Samn ar Acad.-Docenten i Upsala Mag. A. Lundström. 

Mag. Gustaf Petrus Grape 18(32—71). 

F .1830 i Ursterbotten (Burträsk); fadren Kyrkoherden 
ibn. sedermera Prosten och Ordens-Ledamoten Do, tor haac 
trrape i Piteå. 

St 1850; Phil. Cand 18(30 i Upsala; vice Collega i Luleå 
p" ; Z\ fX,* Pkeä 186, ~ 62 (*»• örminer); ColUtja i 

Leonard Öländer (1868—76). 

F. 1841 i Westerbotteu. 

St. 1861; vice Collega i Piteå 1862-68 (lefvande språken 
och svenskan); m Co ga i Hteä lägre elementar-schola 

1«te; Musiklärare tillika 1873 vid samma schola (vicarierande 
fi rut flera ar); f 1376 ^. 

. ' ' lUmälkt c <>llega orh sånglärare, bortgick i sina 

hclfra dag r s genom en stilla död, älskad och högt saknad af 
schola, samhälle och mänga vänner. 

UtgifoU s rifter: Norrbottens-Posten omkr. 1870 och följ. 

Joh. Fredr. Håkansson (1872— ). 

F. 1844 i Medelpad. 

St. 1864 i Hernösand; Extra lärare vid Sundsvalls eleraen- 
tarschola 1864-65; Phil. Cand 1871 i Upsala; Collega vid 
ntea 5-cIassiga elementar-läroverk 1872. 

Carl Waldemar Lindholm (1873— ). 

F. 1848 T fl ? i Linköping. 

»l»m S l' ^f / fö. 1 ? J^^ ° ch V - Ad J UDCt vid ^köpings 
lementar-schola 1876-73; Collegn i Para 1873. såsom Extra 
lärare; utnämnd Collega ibm 1874. 

Carl Joh. Fredr. Hult gren (1875— ") 

F. 1848 i Dalarne. 

St. 1868; CoUega Scltolr. t Piteå 1875 V (förut vicar. Adj.). PfTFÅ. 105 Mag. Carl Osvar Bäckström (1877- ) 

F. 1848 i W esterbotten (Umeå). 

May. Magmis Gideon Högbom (1878- , 
i'- i Westerbotten (Löfanger) 1850. 
St. 1870; utnämnd < i e w t P,t ,, 187Q >« • 
Cand, .*se r C bristendom , Bm L, G^^^. RESELE. 

■■ wm*&:^\ ^^^^1 Resele. 199 Resele Pastorat. 

(Ångem I ■ I tro. Contra, t.) 

Pastoratet är af hög ålder och anses gamla kyrkan i Re- 
se.e vara grundlagd 1295 och fullbordad 1365 i Kolo II Lans 

anda Ull 183S, da den såsom för gammal och träng racerades. 

■ d SÄ ! " ! ! " bygSd 1838 0**d och grund- 

« 8 m n It T ,gdeS ,841 Rf Bi8k °P »— M '^ l i 
( Mos.-B. 28: 22). Pastorsserien gar ifrån reformationsseklet 

eller närmare determineradt ifrån redan år 15< 

Annexerna voro af ålder (Liden orakr. 1620, och Jm . 1755) 
men 1830 afskiljdes Junsele till ett eget pastorat genom K 9 l, Br. af 
>' V *. å. Annex var Liden sedan från 1830 till 1*69 ensamt, 
da efter d. v. pastors och comministers afgäng, L I t pa *rund 
af A n i Br. den 1866, äfven förklarades för ett serskildt 
pastorat, och tillsattes med serskild pastor, i likhet med Resel , 
som således efter denna tid saknar några annex. 

En ny h/,1 , gjuten vid Hr \. P. T lerbergs me- 

chaniska verkstad i Sundsvall, om 4 skepp:s vigt, erhöll^Resele 
kyrka in October 1877. 

Anm. Enligt anteckning i Resele kyrkobok skulle i Resele. före den 
gamla stenkyrkan af år 1295, funnits en gammal träkyrka, omkring hvilken 
öerorde stenkyrka byggdes, orh anses detta träkapells ålder vara ända ifrån 
Munken Ansgaru tid (82^), hvilket dock synes nog öfverdrifvet tilltaget, 
enar nyare tiders bistorici ocb forskare, som visserligen vidhålla Ansgarius, 
såsom den förste chnsteudomspredikant i Sverige vid år 82!>. då han i Birra 
(n. v Sigtuna) aldraförst predikade och stiftade den första christna kyrka 
med Christen gudstjenst uti Sverige, eller d. v Svearike, enstämmigt iipp- 
gifva Biskop Stephanus (Staffan), Helsmgarnes förste apostel, såsom den, 
hvilken omkring 1070 först predikade christna läran i Helsinjzland och det 
ofnga Norrland, som således något sednare skulle kommit till cbristendo- 
mens hugneliga ljus ifrån hedendomens mörker, och småningom blifvit ett 
med det öfriga Sverige under en och samma konung; den enda möjlighet' n, 
h\arunder uppgiften om äldsta träkapellets i Resele ålder ifrån Ansgarn 
tid skulle vinna något sken af sanning, vore det antagandet, att Resele 
hört till de orter, hvartill chnstendomen funnit väg ifrån Danmark öfver 
Norge och Jemtland. 

Tilläggn.-Anm. De äldsta kyrkorna i stiftet anses för öfrigt vara: 
Torps äldsta kyrka i Medelpad, nära samtidiga dermed, Wygdeå, Luleå och 
Löfånger i Westerhotten (12 sec): vidare Bodsjö kyrka af' R> fsunds pasto- 
rat i Jemtland, Själevads i Ån . rm anländ, samt Botheå och Tbnrsåkers 
paslorats kyrkor dersamma tad^s (kanske något tidigare) men är paslora- 
ternas antal som omkring 17^0 var blott 57 i Hernösands stift, nu (vid 
slutet af 1877) 103 till antalet, med alla nyconstituerade. ■M ^^■■■■■^■■l 200 Resele, 


Ky rkoherdar (före Reformationen): 

En An ts JVcs^tcr fanns i Resele 1316 (Chr. Archi Ep.). 

Scm 1500—10). 

Anses för den förste past > Resele 1500. 

'Upparbetade den s. k. Toftebäcken på Lidens kyrkobords- 
egor att der blef kronolaxfisket», heter det om honom i R eS e e 
kyrkoboksanteckningar, och håller Tm frus före, i anseende till 
kyrkans ålder och styrka, att här funnits pastorer långt förut- 
»Prestt Ita såsom han skrifver sig sjelf. 
Kallades Har Scm och torde dött 1510. 

Christophcr (1511—25). 

Ul I Öre , k , o- ,n ! r 8åSOm PaS%W l Resek 15U ; Kyrkoherde i 
boHeftea l52o, da han bytte syssla med Ur Olof, sin efterträdare 

k K ^,;;: de [ so,,efteä dött — « Ha n ka ^;: 

Cfr Sollefteå pastorer der han sednast var anställd. 
Ofo/ (1525-39). 
Förmodligen Norrman. 

Kyrkoprest i Sollefteå omkring 1520; Pottor i Ucscle 1525 
genom byte med företrädaren. Kallades hpä flr Oi f. '' 

Ur Sollefteå pastorat. 

Jon (153!)— 53). 

Var likaledes troligen Norrman. 

land ST/LS'* 'f 9; F ° gde ° Ch 1>astor » Sone "i Je,nt- 

Pastor i t f i ,g ?-. deDSanl " ,e ' S ° m J0D Xicol -i Norvegu,)- 
Pastor . Sjalevad lo56; Pastor i Sollefteå 1582; t 1587 >' 

Kallades i Resele Ur Jon. 

han å&Tke ÄÄT hafva hans tilJ j Kps <^ 'M3-63 och skulle 
t 1563 1* to^iE™'' S ° m JoD NlC0lai ' »unne ra n, uu„ e 
»ans vistelse I, ^ ku nna Ä^S-Ä" 1 "" "^ Sn<S 

Cfr Sanne Själevad och Sollefteås underlåter Jon. X ie0 , al . 
Eric (1553-72). 

LL H fZL a "' Th0rsake - -^en i Anger.nan.and. 
kring ,5sl ^ ,003; t0rdp •** * BUbl 1572; f om- . 201 heder^pttof ** "* "" ^^ *- e ° * a " a ' d - 

«n .I '", • , fUUnU det ,aUa ' SkU " e ha0 Varlt b0rta I* 

,n tjenst , Rese e 19 ar ,554 63, lefvat i Hellsingsta ännu 

n.ed dé; t V, '^ /; " C ' " 9 «* och varit samtidig 

med den bekante Prosten /> fr, I , so,n da var pastor i 
1 horsaker, der Hel,si„g„a hy ligger, förmodandes tillika, att han 
vant dennes bror, eller compastor vid dessa sina högre ar, be- 
tjeoan e honom både efter sin a.sägelse i Resele, och måhända 
ock t. Ilbragt ofvanberörde 9 ar i sin födelseby Uellsiogsta 

1 ■ .' K '■ kb., skulle hans tid der varit 1563-72 och 
de törsta 9 aren borttagna (1553—63). 

Kring 152 ). Cfr Ullångers commiowtrar af Nordingrå pastorat 

Re6ele A 8ake;i 1 a;nlmp ll ! are Ä geDurn Bam,a skr,fter sta;J * *« Enc»i 
ivebtie saKei ligen lefde der sä^om pastor ännu 1571 

^"Ä 1 raaj äbssääe 

Kyrkoherdar (efter Reformationen): 

Laurentius Jonrc Gestricius (1572—85). 

Ä ' v/ ' Ä 1572; den förste Pastor i II rnösand 

1585; underskref i denna egenskap conc. Dps 1593; f 1597. 

Kyrkoherden L e Gestricius var, utom en verk- 

sam och berömlig evangelisk Luthersk pastor, äfven en förtjent 
psalmförfattare, som författat Psalmerna N;ris 324, 329, 424 och 
498 i var Psalmbok m. fl. 

Hans psalmverk, bestående af en större samling af psalmer 
(372 pagg.). utgafs at sonen, Kongl Hofpredikaoten o h Kyrko- 
herden i Riddarholms församling i Stockholm, sedermera i Thors- 
tuna pastorat i Upland, U // La r h t , ar 1619 

och kallas: Några Pa m r. i j vi& r , utsatte 

af Laur. J G , P (med en till- 

sats af noter dertill, som ock enligt nyare forskares intyg, äro af 
Pastor Laur. Jon a; Gestricius sjelf samlade och uppsatta). 

Anm. h,ir man Inser om våra Psalmförfattare och musi i, bör man 
ej eller förgäta tonsättaren till Svenska kyrkans n. \. förträffliga Psalmb k 
den fört) ustliiir J C h I/äfftur. f 175 t '8 3 i Lp ala. 

Föd h orten (Laur. Jonas Gestricii) torde vaiit Hedesunda 
pastorat i Gestriklaud, och fadren Kyrkoherden och Contracts- ^HHV^HIMOTOTMM 202 K KM. 1,1 . Prosten ibra (f5rut den förste evang. Luth. Pastor i Nora lands 

församliog i Upland) Jonas eller Jfow, 

Sonen till vår Laur. Jona Gwtriem* var ofvanberörde 

Rongl Hofpred och Kyrkoh. // . L lucnta lU:ehus, som to* 

namn af födelseorten Resele, och om hvilken relateras uti Westéus 
HofcJbr. flist. I del. pag. 515-516 et Not, med åberopande af 
Linköpings Biblioth. Handl 2 del. pag. 131, «att Br Hakan i 
Mastret otidigt löpte efter Thorstuna gäll», enligt ett Erkebiskop 
Fetr Kcntcit bret till Rikscaneellereu Grefve A.rel Oxen farna 
dat Upsala den 20 December 1618. 

Anm. Sonen Bak Rczelii »löpande efter Thorstuna rill. <=w™ a * 
sande pastoratet Nora i Upland. ""'"s*;. "ant pastor i det angran- 

Cfr kyrkoherdar i Hernösand. 

Olaus Stensson (1585—1613). 

F. troligen i Skuttunge församling uti Upland; fadren 
Kyrkoherden sedermera ibm Steno ifatliiw. 

Kyrkoherde i MceU uti Ångermanland 1585; nnderskref 
Concihum lupsaliense 1593; f vid pass 1613. 

Kyrkoherden i Balingsta uti Upland Abr. StawnU Skuttun- 
?*» var sannolikt hans bro, och skulle han således varit be- 
slagtad med sin efterträdare Kyrkoherden Ericn* MickaPlh som 
var gift med Balingsta-pastoms dotter Carin. 

Magen till brödren efterträdde. 

Mricua MichoéUs (1613—30). 

land • Lr^J- 08 '5° tr ° Hgen ' Säb ' å Past0rat uti Angenuao- 
and, fadren ormodl.gen d. v. Adjunct ibm, kort derefter Pastorn 

. Nora torsamhng , Upland, slutligen Prosten i Thorstuna,.]/,,/.,,//., 

Commimster i Liden af Resele pastorat 1594; Comminister 

/.',?«» t-"™. PaSt ° rat ' An g e '"> a '><<»<J 1595; Kyrkoherde i 
W* 1613; Kyrkoherde i Balingsta uti Upland omkring 1630 
(IM3) , såsom sm svärfaders efterträdare; Riksdagsman I63S; 
Contractsprost , Uagunda contract 164 ; Jubelprest 1644; t 1653 

omkrinJiMn [" ', ' ' ' ' / """ s ' /;> (pastorsd:r från Balingsta) 
omknng !030 och enkan sedan omgirt med 01. Nytdéu*. efter- 
trädande pastor i Balingsta. 

de öftT efte ' trädde f Resele «* W« sig Aor,,,,,, och bland 
de ofnga sönerna märkas: Kyrkoherden i Ramsele uti Ånger- LlKSELE, 203 manland, EUas En* Ruelnu, samt Comrainistern i Uplands- 
Nora /,,,, Bq , , t Un» (född 1635 , Balingsta), och andre be- 
nämnde sig fjmg , rj , hvaribland märkes Olof Lingberg (äfven 
Balmgstadius kallad) sist Kyrkoherden i Skaneila i Lpland Contr.- 
Prost, t U23. Cfr Fant 3 del. pag,. 27 521 år riGlÄ, o h dm? , Ct k f rk S 8ku, ' e haD varit P a9lor j Rese,e i 41 
Ericus yuch ncl JTr, * r8ta l P8 lb ?, 4 men 8 ra han l Balingsta kallar sig 
fadrens c/le r ork £??' ft,rmo 1 ! 1 1 ,, « f n af fcabrå socken . Wrmanland 
man som de och HZV . 8a » no '«^J ft del8.-ort, så är han troligen samma 
,™it«i« h i .? anteckningen om hans transport till Balingsta nastorat 
i Upland uraktlåta 8 & att cronologien torde hora få denna o^ndrme om 
slagtskapen med vedeiborandes samtycke möjligen forånledt g ' 

Han upptog namnet / r efter afflyttningen till Ba- 

lingsta och förvarar derigenom Norrlands minne. 

Jlichael Erici Norwus (omkring 1630—62). 

F. i Bjertrå socken af Nora pastorat uti Ångermanland; 
fadren Coraministern ibm, sedermera Kyrkoherden i Resele, slut- 
ligen Prosten i Balingsta uti Upland, Ene Michuilu (Zebroensis). 

Comminister förmodligen i Liden (Resele 1620; Kgrkolim-de 
i Resele omkring 1630; t 1662. 

Namnet är af Nora socken eller pastorat, der han föddes. 

Anm. 1. naiphers antager honom såsom pastor i Resele 1654 vid 
fadrens död, men ignorerar helt och hållet samme hans faders transportbe- 
fordran redan vid pass 1630 till ofvan ansifue ort i Upland, der han såsom 
pastor i Balingsta aflidit (1653). 

Anm. 2. Resele kyrkobok har hans pastorstid i Resele i överens- 
stämmelse med Hillphers likaledes till 7 år itrån fadrens död 1654-62. utan 
att något namnes om hans befordran till Baliugsta i Dpi nd ochomsonfn* 
i följd deraf tidigare gjorda tillträde af Resele pastorat, der han, så framt 
man således får antaga, att Ericus Michaclis i Resele och Er Vi hen t* Zs- 
broensis i Balingsta varit samme person, torde hafva genast ofvertagit (163' ) 
åtminstone pastoralvården. 

Sonen torde varit Mil . '/ Ei BaMnq, Comminister i 
Långtora pastorat i Upland (Fant 2: 24S). 

Clemens Nik. Nordman (1662— 7b). 

F. i Ångermanland. 

Comminister i Nordingra pastorat vid Ullångers sacellani 
1637; Kyrkoherde i Resele 1662; f 1678. 

Födelseorten torde varit Sollefteå. 

Bland smierna märkas: Conrectoru i Piteå Dun. Llem. 
A >rdin och Comministern sedermera i Bjertra vid Nora pastorat, 
slutligen i Längsele vid Sollefteå pastorat, Nikolaus CUment^. 

Cfr comministrar i Ullånger vid Nordingra pastorat. 


■■M I 204 Kksj i k Raffvel M Morfins (i(;7t>_bb). 

F. i Tai.flo uti Rescle; fadrcn bende. 

St 1632; den fö rs t e Comminister i Skog tf \ ( ,ra pastorat 
' Å ~>^ ' *« ; Kyrko /,y , , 1678 * f , 688 [ 0, l l 

Namnet är af födelseorten. 
Anm. Re I k.b. har b»ns förnamn Itagvald. 
Cfr comministrar i \ora (Skog) 

Me. Jonw Ber (l eller L>. rg , »fi en kallad, 10b<t-1708) 
JT. i Ångermanland; faclieu bonde. 

Ififin St ; " 5 , 8; , Con,mm, ' stcr f Hög -iii vid Gudmundra pastorat 
IbbO; hyrkoherd, R iggg. f 1708 

J <' ' ' ' "J tr ^" **9 "ti Wibyggerå socken. 

V /• ; J " SaSOm P astor * Res ele och en annans» 

»■ o«JI såsom comminister i Lith 1734. 

eu eller anna .1,', , Jun, aljf ', T? v (bauS T"""-- eburu "" «««"> 

J\7co£ j\7c. Berg (1708—42). 

F i Högsjö socken vid Gudmundra pastorat uti Ångerman- 
land omkncg ,670; f adreu d. v. Comministern ibmf seTe - 
"^ra Kyrkoherden i Resele, A. J. Berg (eller Bergius) 
Prestv. 1694; Kyrkoherde i ReeeU 1708; f 1742 

Anm. Enligt Reeele kyrkobok, skulle han i 34 är varit bar pastor 

-£'•• Andrew Sellin 1742-G6). 
And L&L 5 HÖgSJS S0 ' ken: fadren CommiDist «n d^städes 

uti rfnt ' 7I4; PfPStV - ' 718; BrUKS P' edikant ^ Lögdö bruk 
Jemtland 1728; Äy, / r de i R J742- f 1766 

pastorat" i ''A " 16 " 5 "TT "* Mr * 8Xtraction ' «• Gudmundra 
STSfti Angerman,and ' UDder ^ministern uti Högsjö And. 

&■<*(?. Olaus Joh. Holmberg (1708-03) 
den L^VeXLZelT" " ^^ ^ ^^ Resele 20.-) vid Fran^Lu^rV^ "^ ' ^ ,752 > V ' ^minister 
via granska Lutherska församlings i ^o- kholm I7 r »4- Arli \ 

1781; t 1793 V ' ** " ^ ,768; Prost < den för8te ) 

sin li^ ^l '"" tG,knaS SäS0m en heders *™ ")an, och för 
Ä ? ££? hÖg8t *** Haos embets g afvor 

Utgifvit a« j , r . , /, ^/ ,, erkänd afsDndtfornuft 
, afseeode pa dess hemligheters härrliga egenskaper (IJps. 1783 ).' 

7T f r/' ägten är H ° M * S H— • -eken uti An- 
germanland der fadren var född ocb farfadren var bonde; nam- 
net ar ock troligen taget af samma by 
Cfr stads-comministrar i Hernösand. 

Pehr Hellman (1795—1805). 

F 1726 i Jockmocks pastorat (Qvickjock) uti Luleå lapp- 
mark; fadren Cemministern ibm, slutliga i Högsjö (Gudmundra 
pastorat) uti Ångermanland, Ha, : Math. Hellm 

St 1746; Prestv. 1755; Comminister uti Gudmundra (Hög- 
sjo) 1767; A r herde itti Hesek 1795; Jubelprest 1805; t 1805 

Kyrkoherden i Grundsuuda, Joh. Ån . .!! n , v- ar troli- 
gen en sr?i. 

Mag. Henr. Jac. Berlin st n. (1805—28 . 

F. 1766 i Hernösand; fadren d. v. Högmässopredikanten 
ibm, sedermera Conrectorn vid lärdomsskolan derstädes och ute 
Kyrkoherden i Anundsjö, Mag. Näs Henr. Be?- 

St. 1783; Prom. Ph. Mag. 1791; Prestv. 1792; Högmäs- 
sopredikant i Hernösand s å.; v Collega ibm 1796; skolmästare 
i Luleå s. a,; utn- Stads-Comminister i Hernösand s. a.; v. 
Collega ånyo derstädes 1797; tilltr. ComminUter ibm 1798; vi e 
Pastor tillika 1804; utnämnd Kyrhoherdx i R 1805; tilltr. 

1807; Prost (den andre) 1813; f 1828 

Pnxs. vid Phil. Fac. i Upsala 2:ne gauger 1792 och Re- 
sponderade 1806 vid Prestmötet i Hernösand. 

Phil. Lect. Doct. JS. M. Berlin i Hernösand var en yngre br >. 

Gift med W, ndla Ddlner (prostd.T från Selanger),sedaniTuna. 

Contractsprosten och Kyrkoherden //. Jac. B >l ,. i 

Nordmaling är en af s&nertia. 


206 Kl SLI F. 


Anm. JiioseJe pastorat uppköra vid Lans död af Umario ™,.i 
som Från Hesel. gamla pastorat aSöndrades och rrhöil pastorat^tt ' 

e/ffiw Hedin (1831 — 44). 

K I7S6 i Undersåkers pastorat i Jenitland 
St 1806; Prestv. 1809 till Past.-Adj. i Sollefteå; Kyrko- 
herde i Hafverö nybildade pastorat i Medelpad 1821 ; tilltr 18^2- 
Comrmnu,ter i Rödön i Jemtland, med station i As 1825; tilltr' 
1827; A /.,, i R , \„,ermanland 1831 (utnämnd kort 

förut;; Prost IS35 (den tredje); var ock Ledamot af Evangel 
s iJJskapet i Stockholm sedan 1824; f IS44 V- 

Antingen familjens vantrefnad i Oafverö," eller ekonomiska 
svangheter torde förorsakat detta utbyte af ett pastorat emot 
en comministratur. 

Han var den förste kyrkoherde i Resele efter Junsele soc- 
kens afsöndring ifrån Resele till ett eget pastorat, enligt Kon*! 
Forordningen af den 2 1830. ° 

ProsU II N var en from och hedersam pastor, som för- 
enade ett godt embetsnit med ett kärleksfullt allvar i sitt kall 
Verksam nykterhetsvän, var pesten tillika en af de första pa 
andet som i Resele inrättade en sådan förening, och belönades 
hans prostinna, f. Stagnell, för sitt nit i saken af Konung Carl 
den 14 Johan med don större guldmedaljen. 

Comministern i Tåsjö af n. v. Bodums pastorat, Olof B dm, 
ar en af s < nu, 

,~,a Anm ' Rcse ^ n v. kyrka uppbyggdes nv i denne nasrnrR tid 1H3K 

Olof Novfletmson (1845-68). 

F. 1794 i Riseby i Lo, kne socken i Jemtland; fadren Krono- 
lansmannen (f. d. Fältväbeln) Jonas Nord 

St 1818; Prestv. 1820 till Commin.-Adj. i Lockne af Brun- 
flo pastorat; tjenstgjorde sedermera säsom l'ast.-Ad.j. i Oviken 
1SZ2; och såsom t. f, vice Collega på Frösön 1823-29- Co.n- 
namstcr , Sveg (I.illherrdal, 1M29-39; utn. Kyrkoherde Uede 

)1 ^ n ,83(; i efter 0lGuStin ) ; Prostl842 5 ******* ,/ 
ZL Jl'\ m5 '' mtT - I846; Vice Contractsprost 1857 en 
trä,-?,? , ' t n ? er,nanlands v ^"-a contract under ordinarie Con- 
LedaJT r\v B ' Runstens ! S °»^ frånvaro vid Riksdagen; 
Ledamot af * asa Orden 1F63; t .868.; ligger begrafven s. 1 R SELE. 207 2 ^T;: fi ^i: e j- ,J Runsten ' uti ? ese,e ky ^ 

najun,i der af vänner uppsatt 1876. 
Var sas m pr 0st i Resele Prestn.otespred. i Uemösand 1856. 
„nK 1\ °* beröm ™* såsom en lärd, uppbv^Iio 

exemplanskt from husfader och make. 
AtVir '"' ,f riJter: ^^^"tespredikan: om B ,P 5 6- 

st '£ TFfT*^ iDtagne sås ni **" ' ^ 

„? L '° Lundbergs , Bothea predikosamling (1860) ; Pre- 

Commn^-Lokan Chnst.na Flodin i Hede, | i Resele, med C , 

dör hvar Ho ( ° m , 7 maD geD ° m trosfö ^ingen med Christun 
dor hvar dag, naml. den gamla menniskan, och uppstår och lef- 
ver den nya), omkr. 1860 otryckt, m. fl. 

Bland br lärkas: Pehr, pastor i Hellgum och Con- 

tra.tsprosten och Kyrkoherden i Munktorp i Westmanlaod Kongl. 
Ufverhofpredikanten Doct. Er. J ,. Vorden 

Gift med Catl. Christ. Biberg (sysslomansd* frän Uernö- 
sand) f. 1803, gift 1829, f 1874 f. 

Ende sonen Mag. Theodor Jonas A född i Lill- 

herrdals d. v. comministersgård i Herjeadalen 1830. o.-h St. 1S48 
samt Prom. Ph. Mag i Upsala 1854 och Prestv. 1855; f 1858 
den 3 Oct. såsom Past -Adj. (hos fadren) uti Resele. 

Mag. Theodor J. A r c n (sonen) var en lika lärd samt 
lofvande o.h hoppfull prest, som f.dren, och såsom ett ringa 
drag af hans personliga egenskaper, och ädelt bildade själ, ma 
nämnas säsom något vid den åldern ovanligt, att han sjelf vid 
den annalkande döden skrifvit sin personalia. Ö i Ird 

uppsattes kort efter hans död. 

Anm. Vid denne pastors död (samt Commiutstir Nils Fris- mlals i 
Liden altrang med död. n 1869) afsondrades Lidens-annex -t ifrån Resel pa- 
storat tiil ett serskildt gäll med pastoratsratt enligt Ktmgl. Drefxet af den 
23 Mars 1866. 

Georg IAndberg (1869- ). 

F 1822 i W esterbotten (Umeå); fadren lagman. 

St. 1841; v. Collega 1842 uti Umeå; Prestv. 1845 till 
Pastors-Adj. i Nordmaling; v. Past r med pastoralvård tillika 
ibm en kortare tid om sommaren 1846; v. Pastor dito dito i 
Anundsjö 1847; Pastors-Adj. iterum i Nordmaling s. a ; v. Com- 
minister i Skog (af Nora pastorat) 1851; Comniinister ibm 1857; 20S Resele. tillträdde 1858; v. Contractsprost i östra contractet af Anser- 
maoland kortare tider 1860 och 1865, undVr ordioarieos Pro- 
sten och Kongl. Hofpredikanten i Nordingrå E. P. Lodells' från 
varo; v. Pastor i Nordingrå en liten tid tillika 1867; uLkmä 
K ; ,rol,<rJe , ReseU 1869 (med tillträde 1870); t. f. vicarierande 
Contractsprost . Ångermanlands vestra contract en kortare tid 
pa sommaren IS74 (nnder ordinariens Kyrkoherden i Botheå J 
*,. IS ordenbergs tjenstledighet); Contractsprost 1875 

Föredagen till Comminister i Löfånger 1836; var såsom 
Comnnmster i Skog, förren ,865 till Wännäs pastorn. 

i ReseTrSf VH PreStmÖt6t ' BerDÖSaDd ' " k ***«* 

Utmfnt ofvanberörde prestmötespredikan (tryckt i Uernö- 
sands stifts Prestmöteshandlingar för år 1871), som med anled- 
ning af Text. Joh. 15: 1$, af handlar ämnet: Utkorelsen i af 
oöh genom Chnstmn af nåd till saligheten. ' 

Höll vid Missionssammankomsten i Långsele kyrka Missions- 
prcd,kan den 3 September 1878 (5 år förut, på sommaren 1873, 
hölls M.ssionspredikan i Hellgums kyrka vid samma contract, 
Ångermanlands vestra, af samme contractsprost). Resele, 209 Comministrnv (i Liden): 
En Anomymus 1316. 

Mricus Miehaelfs (Comminister 1594-95). 
Se kyrkoherdar i Resele. 

Wl BHd (Norccus), hans son, torde efterträdt 
radien såsom Comminister i Resele-Liden omkrino 1620-30 
Se kyrkoherdar i Resele. 

Tet. II. Röstad* us (omkring 1630—40). 
F. i Rösta i Resele socken; fadren bonde 
St. 1620; Comminister i Resele pastorat vid sacellanien i 
Liden omkring 1630; f omkr. 1640 eller till annan ort da befordrad. 
Namnet synes vara bildadt af födelseorten. 

Hans Canatl (Bexelius) (omkring 1640-69). 

F. i Resele socken 1599; fadren bonde. 

St. 1622; Commimster i Resele omkring 1640; utnämnd 
Kyrkoherde i Arnäs 1667; tillträdde 1669; f 1671. 

Denne bodde i Ilöfvens by i Resele socken, der han torde 
varit född och innehade fadrens hemman. Kallades ock der 
Hr Havs i IJ f en. 

Ligger begrafven i Arnäs kyrkogård och har en grafsten 
derstädes. 

IS ämnet Rezelius, som han sedermera torde antagit (såsom 
pastor i Arnäs) är hemtadt af Resele socken. 

Anm. K.b. i Resele har hans namn till lians Canutius 
Cfr Arnäs kyrkoherdar. 

Dr. Tet. Forsselius (1669—88). 

F. i Lidens socken i Ångermanland; fadren bonde. 

St. 1646; Krigsprest omkring 1660; Commmist / i Resele 

pastorat vid Liden 1669; f '688. 

Anm. Lorss by var födelseorten, och torde Comminister Er Jon. 
Forsseliut i Sveg i Herjeådaleu, som likaledes var född i Forss uti Lidens 
socken harstades, varit hans äldre cousin, eller eljest med honom beslagtad. 

14 ■■■^■^^■■i ■■■■i ■■■■■■ 
I 

■ 
-c 210 Lll-SKI.E. Hans Jiw. L na tis (108b — 1718). 
Cfr kyrkoherdar i Sidensjö. 

Eric II. Uoffman (1718—28). 

F. i Hernösand; fadren skomakare. 

St. 1704; Prestv. 1709; Comminister i Resole 1718; f 1728. 

JPet. J. ITarrclitts (172!)— 54). 

F. i Herresta i Wibyggerå socken; fadren bonde. 

St. 1718; Prestv. 1721; Comnritdster i Resele 1729; |#1754. 

Namnet torde vara af födelseorten. 

Mls OL Dahlström (1756—58). 
F. 1714 i Dals by uti Säbrå socken; fadren bonde. 
^ St. 173(3; Prestv. 1741; Comminister i Resele (Liden) 1756; 

i I (Dö, 

Namnet af födelseorten hemtadt. 

JPetr. P. Alstadius (1760—74). 

Cfr coraministrar i Botheå pastorat vid Sånga sacellani sist. 

OL Henr. r>rake jun. (1774—79). 
Cfr coraministrar i Skön sist. 

Nils Flodstcät (1779—98). 

F. i Tanflo uti Resele socken 1739; fadren bonde. 
St. 1764; Prestv. 1767 till Sockenpredikant i Junsele; Com- 
mtnister i Resele (Liden) 1779; f 1798. 

Comministern i Gudmundrå pastorat (i Högsjö) Nils 01. 
Flodstedt var eu son. 

Olof Sundvall (1800-34). 

F. 1753 vid Westanå bruk uti Stigsjö socken af d v. Säbrå 
pastorat; fadren Brukspredikanten ibm, sedermera Comministern 
i Häggdanger Petr. O. Sundvall. 

St. 1777; Prestv. 1782 till Commin -Adj. i Häggdanger; 
tjenstgjorde sedermera såsom Biskop Hesselgrens Adj. i Säbrå 
1/84; sasora Coramin.-Adj. iterum i Häggdanger 1789 och säsora 
Jice pastor med pastoralvård uti Njurunda i Medelpad 1798; 
Comminister i Resele (Liden) 1800; Jubelprest 1832; t 1834 
sasora stiftets senior. Resele. 2U 20 
1 stare ftZ^ ''" ***~ ** °»** »borgmä- 

Ul.be r P g i Stoill " " DaS) ' SySterSÖDer *"* * 1-f» 
egen pÄtarStÄ W if6iCk *""* "*■ ir '*° Resele pastorat med 

iVite Frisendal (1834— C9). 

St' VJf?' p agUDda ,f cken uti Jemtland; fadren bonde. 
fet- 1817 Prestv. 1818 till Commio.-Adj i Resele (vid 
Liden); tjenstgj sedermera såsom vice Pastor med pas.ora.vå 

ter,^ d" 6 !^ - 8 ^ ReSe ' e PaS, ° rat; säsora cL.Io.aJ 
iternm derstades s. a ; såsom Nadarspredikant vid lediga sacella- 

men dersammastädes 1834; utnämnd Comminister i sJdi (Liden) 
«. a. och öfvertog således genast tjenstgöringen i denna egenskap 
under nadärena; tilltr. Comminister ibm 1836; egde v. Pastors- 
titel sedan 1836; Jubelprest 1868; f 1869 den 19 Jannari så- 
som den siste comminister i Liden. 

Han var den förste comminister uti Resele, sedan Junsele 
socken ifrån pastoratet afgått, såsom enskildt pastorat. 

Farfadren var Math. Lectorn i Hernösand, sedermera Th. 
Lectorn ibm, slutligen Prosten i Gudmuodrå Mag. EUmis I/agutni 
Frisendal, och comrainisterns son är Pastors-Adj. och v. Pastorn 
i Ramsele, sedermera Kyrkoherden ibm, A7/s Joh. Frisendal. 

Gift med Ingrid Dorothea Häoatin, f. 1801, gift omkrine 
1820, t 1877 ,' T . S 

Namnet och sl<iaten går ursprungligen ifrån Sunne socken 
uti Frisdals (Fryksdalens) härad uti Wermland, der ättefadren 
var f. d. Fältväbelo, sedermera Länsmannen i Ragunda och Räf- 
suods tingslag uti Jemtland Håkan Frisk: 

Anm. Denne comminister är den siste vid Lidens sacellani, såsom 
annex ull Kesele: ty commiiiistraturen skulle, enligt Krrngl. Br. af den V 
1806, vid hans död afsondras ilrän Kesele pastorat till ett eget. 

Liden såsom eget pastorat, Se Litt. L. <**&, HHHHHHH 


212 l\F s| | | 

Sockenpredikanter (i Junsele): SocKenpredikantstjensten i Junsele stiftades 1755 och fort- 
for till IS30, då Junsele erhöll pastoratsrätt och afsöndrades 
ifrån Resele pastorat. 

Paul. Ma re. Molander (1755—04). 

F. i Mo uti Resele socken 1728. 

St 1751; förste 6 / npn nt i Junsele 1755; t 1764. 

Mag. Laiwr. P. Lund (1764 07). 

Se coranrinistrar sist i Nora pastorat (vid Bjerträ). 

NUs Flodstcdt (1767—79). 

Se comministrar i Resele vid Liden sist. 

NO» Tandberg (1779 91). 

F. 1720 i Resele socken (Tanflo); fadren bonde. 

St. 1750; S l »predikant i Junsele 1779; f 1791. 

Math. ToUbom (1791—1825). 

F. 1750 i Jemtland; fadren Bataljonspredikanten vid Jerat- 
lands regemente M. Tollbom. 

St. 1772; Prestv. 1779; v. Sockenpredikant i Junsele 1789; 
ordinarie Sock npt 7 nt ibm 1791; f 1825. 

Erhöll för sin ålderdom tjenstledighet 1816, efter hvilken 
tid tjensten förestods af v. Sockenpredikanten, sedermera efter- 
trädande Sockenpredikanten i Junsele, slutligen Comministern i 
Skog (af Nora pastorat) Eric F rss n. 

Födelseorten torde varit Liths socken. 

Eric Forssén (1825—28). 

Se comministrar i Nora (Skog) sist. 

Salomon Sundius (1828—30). 
Se Junsele pastorer, under JLitt. J. 

cnm ft £ nm 00 V Fast , or Sundiun var den siste sockenpredikant 1 Junsele, 
som etter iS60 uppstår såsom pastorat. 

n „A An ? 1 " 2 * Ilans Adj Then P f i r °n falk, »mannen med harpan»», var en 
goa pn.iikant, med sina egenheter, var religiös och försakande i sitt christ- 

«r« J ' ? r -\. g 0ch Döjd m,d sm riD P a ,ott ' ocb bar meran.lels vid sina 

ESS k l,IJ s,na vanDer (' L,den och Kesele) en harpa, pä hvilken han 
spejade och sjöng. RAGDNDA. Hagimja. 215 Ragunda Pastorat. 

(Jemtlamh östra Conlract, enligt nyaste Contracts-reglering af 

1864, Kongf. Br. den \ s a). 

Socknen Ragunda, med dess kyrka hörer till de äldre i 
Jemtland, och omtalas redan 1346, såsom capell (med förmodli- 
gen Eammerdal såsom d. v. huvudkyrka) ; ty höll Lrkebiskop 
Hemmingus Laurentii i IJpsala s. a visitation i orten (Rödö pa- 
storat och Alsens socken i d. v. Offordals pas-orat nämnas), 
och äfven äldre kyrkovisitationer i Jämtland omtala handlingarna, 
såsom en af år 1303, som gjordes af Erkebiskop V i Allom ; 

Ragunda o. h Hammerdal stå för Öfrigt i ett visst physiskt-geo- 
grafiskt samband genom Ammern, en biflod till lnd.-Uelfven, som 
i Hammerdal har sina källor, och hvaraf Hammerdal tyckes 
hemtat si t namn. Ragunda n, . kyrka byggde* 1847, repare- 
rades 1876. 

Kyrkorna i annexerna äro likaledes temligen vördnadsvärda 
för sin ålder, ifrån 15 å 16 seklen. 

Forss äldre kyrka är nämligen byggd 14 Q 2 af Munken och 
Pastorn i Indal Josephu*; den nyare kyrkan 1836. reparerades 1862. 

Ilellesjö och Håsjö annexkyrkor byggdes, den förra 1849 
och den sednare 1876. 

I Stugun och Borgvattnet byggdes kyrkorna 1786 den förre, 
1782 den sednare; reparation skedde 1865 i Stugun och 1869 i 
Borgvattnet (cfr Stugu pastorat i 4. de delen). 

Annexerna voro af ålder: Forss, Hellesjö och Håsjö, jemte 
Stugu capell, hvartil kom 1829 Borgvattnets capell (från Ham- 
merdal) med gemensam predikant. 

N. v. annexer vid Ragunda pastorat, sedan Stugun med 

Borgvattnet afgått och sedan Forss socken afgår: IJ jo och 

Hall j', med i st. f. en, 2:m com ministrar, en i hvardera annexet, 

genom Kgl. Br. den \ 1871, samt Ljungå capell i Ilellesjö, stif- 

tadt 1875. 

Anm. 1. Stugu pastorat (med annexet Porcrvattnet) nnordDades till 
pastorat genoro Kgl Br dm 31 Mars 1357, orh tillsattes 1874. samt anne- 
xet tforgvattnet, med tillsättning, enligt ett sednare Kongl Kr. af den 24 
Mars 1H7H; Korss afgick till eget pastorat g. nom ofvanlterorde Kgl. Br. af 
den \ 1871, och tillsattes etter praescriptionstidens utgång. Sft 216 Kagumda. Anm. 2. I ftagunda funoos före reformation en Durcgillcn (Couvivia 
Sacra), som firades med mycken ståt och med en mängd ljus, under såm? 
läsning, spisning-, allmoseutdelnmg m m. Sådane fuunos ock i Skellefteå 
m. fl. orter Dessa gillen voro grundade på brödral.ref af Johannuerorden 
i Eskilstuna och indrogos vid reformationen, då dess medJemmar återvändo 
nem, och till de södra orterna 

O/vanberorde orden, stiftad af Hospitalsforeständuron den hel Johan 
nes i Jerusalem erhöll pafhg sanction 1120 af rårven Caliatus den 2 i Roa 
hade under medeltiden i Orienten sm bufvudsakliga station, men var ock 
utbredd i de flesta Europeiska länder (lefvcr ännu i Rom). 

Anm. 3. Kotakul namnes i äldre handlingar och vid år 1316 då 
Pali i-skatten Iran Ragunda utgick (se nedanföre), annexerna Håsjöoch 
fellesjo ett namn, som ännu 4 å 500 år därefter Jarer i orten genom tradi- 
tionen behållits, genom sägen »all bo på tattarna». 

Series paHorum vid Ragunda pastorat har man sig ifrån 
reformationsseklet hufvudsakligen bekant, utom några namn före 
denna tid. 

Pastoratet höide förut (före 1864) till norra contractet. 

/.„ hr AD T' « Man bar VäI ef,erfor skat hvarest i Jemtland Isopediska ääa- 
£h * Å många pastorer synnerligen i Upland funnits, skulle vara tmml 
och torde man lå antaga Ragunda vara dess stamort, och var starafXn 
Kyrkoherden Petrus Ragvaldi Isopcdius i Munsö fursamlin^ i önland 1 1H23 
bondson ifrån Jemtland, samt märkas bland Munsfi-pastSrnsS- Elias 
»£ W Pastor vid Lifgardet 1«40 (och bev.Lde Polska knf t) 
hl *t™* S ' gtuna lb08; Sist j Wassuuda i Upland 1671; f 1603 ibm och 

Ofvanberorde predikan, af Elias Petri Isopjedius nastor sist i Was 

BkEhiS,.,. • Gr . ef !' e '-'• '*• de la Gardie ocb de sträoga och 
k\ri7 kI t .. olnceraie . s «n" berommes med de amidaste vitsord i Sv 
Kjrk. fek Litteratur, pag. 24S. 219, uppl. 3 af år 1866. 

Daniel? "635-3s e men*L' Wa *" , ' S ?*$?"• ^'■•^- ' »•»•« (hos Pastor 

o. SÄSi-Ä ÄÄ EttSXSSSg*" 

- ät Msrr«; sraK 

Slft^T^ÄlV* ° fferda '' der de " a — enaL,n,ed 

Hvad Ragunda sockennamn beträffar, skulle »Ra«uels eller 
Kagvalds vatten (sjö)» vara det rätta ansedda, och dess deriva- 
t.on uppstått från detta namn och å (Ragunda quasi Ragvaldså, 
Kagvaldsra, Ragvaldsrath ; det garola Isländska ordet radl eller rå f hvarmed så 
eller å). m angå af våra socknar sluta, betyder ock sjö Ragunda. 217 Kyrkoherdar (före Reformationen): 

En Anonymt* (Pastor) Presbyier har man antecknad 1316 
i Ragunda (Chron. Archi. Ep. Upsal.). 

Erkebiskop Olaus Sapiens (den vise) i Upsala utfärdade, 
ior Upsala och alla till Upsala stift hörande församlingar, skrif- 
velser med påbud om sin pallii-skatt, som uppgick, för lösen af 
sitt pallium hos påfven i Rom, till 8,780 dal. silfvermynt (mot- 
svarande nu något öfver 4,000 kronor); denne erkebiskops tid i 
Upsala var 1314-32, och hade kort förut (1303) en biskopsvi- 
sitatiou i Jemtland hållits af Erkebiskop tVicolam Allmis. 

Gottorm Helyonis (Uottorm llelgason kallad) 1346, 
under Svensk regering. 

Anm. En Gotmarus var i Enköping nmkr. 136i (Pant 3 dl. pag. 529). 

Nicolaus Petri, Svensk eller åtminstone Svensk under- 
såte. Torde efterträd t deu föregående (omkring 1360, 1370, 1380). 

Hr Peder i Ragunda, Svecus (1427). 
Han skulle lefvat vid denna tid, e> ligt eu funnen svensk 
pergamentsskrift bland gamla handlingar. 

Simon JSicolai, Svecus (1489). 

Att han dä lefvat Pastor i Rayunda, visas af en hans un- 
derskrift, i förening med Curatus Hans Enarsson i Torp, vid en 
rågräns-skillnads uppgörande emellan Norge och Sverige. Kyrkoherdar (efter Reformationen): 

Andreas Beronis (1548). 

Den förste JEvamp Path. Pastor i Rayunda. 

Regeringen var i hans tid Svensk. 

Torde kommit sedan till Enånger i Norra Helsingland (1570) 
och varit den pastor, som der befunnits «gainle Hr Anders Björns- 
son» kallad, f 1600 \ och ligger der utanför kyrkodörren be- 
grafven, med en inscriberad grafsten, samt hustru (Brita Olofs- 
dotter) och flera barn. ■■■ ■■■■■■■■■■■W ^^^m^m^^M 216 Kagdnda. 

8 ■ 

[ å Nicolaus Andrew (1571). 

Han namnes af Tunmus med mindre säkerhet (1561), men 
torde hans företrädares tiliträdestid i Enånger, varit hans till- 
trädestid här. 

Severinu* Petrefas (Sigfrid Petri, Svenska namnet) 
Fionus-Danus (1593— 1621). 
F på Fyen. 

Var K rkohrde i Ragunda 1611. 

Han berömmes såsom gästfri och liberal i sin anda och 
underhöll med bönderna 150 Norrmän under fejden emellan Dan- 
mark och Sverige år 1611, då Danskarne den 8 Ang. s. å veko 
ur landet, hvarefter manskapet, som hållits obekanta härom 
emottogo underrättelse den 18 Aug. till sin befrielse; ett företag,' 
som nu lyckades, men några och ÖO ar seduare (1678) miss- 
lyckades (se Kyrkoherden 01. Claudi Ram, i Ragunda här ne- 
danfore). Han är nämnd, i det af Hulphers tryckta verket Pe- 
trus Sigjr di (Sören eller Söwar är eljest rätta Danska namnet). 
Soekenpt st c Ragunda, såsom han kallar sig. torde han 
sedan, 1621, blifvit pastor i Färila i Helsinglaud och der f 1623. 
Oan kallas der Severinm Prtri (EJ r Söm). En gammal 
Liber Canticus har hans namn såsom pastor der vid denna tid 
(se Fan t 1: 438). 

Petrus A fm s C åTt iD dPn e np , Q . Ddnm ' ,rk ?, 80ckPn vid U P 9a,a bekommer en 

Sans Nicolai Berg (1621—60). 

Anses född i Jemtland (Bergs socken). 
Studerade i Danmark; Kyrh h. I Ragunda i Jemtland 1621. 
Suspenderad 1660 såsom politisk brottsling och Dansk sin- 
nad, som skulle förehaft stämplingar till det Danska partiets för- 
man, f omkring 1670, tjenstfri, i Bergs pastorat hos sin släg- 
tinge Kyrkoherden Joh. Sigwardi % der han ock torde haft sin 
födelseort, och tagit sitt namn af Jemtländska socknen Berg. 

Bergs by i Wibyggerå socken i Ångermanland är eljest 
"ergars och Berghemiers äldsta stamort (cfr Kyrkoherden KU* 
J<mw Bcrj eller Bergius i R ese le f 170S) Ragunda. 219 ut. Upfer*Wl!Ä 8 ? S T P» tor j Jar,&8a 

thwt O/iii, sedermera KvrkohPrclp ? th« P S? de ■*?■ UDder hv,,ken tid " n Ma ~ 
tjenst: om den™ rW l, Z \ hor8å ^r . Ångermanland, förestod hans 

skulle' hans tid i ntlLt va a ^omT J °, baDUe8 »S " ' Jarläea ' 8ä 
delsetid omkring 1580 Genom f fJttlTr ar .?i VI ff u PP8 ,fve8 ' och »>«»• fö- 
bestämd for sitt tUUradeaa!. foretradareDB ^ f&r man ock dennes mera 

Olaus Claudii Barn (1661— 78). 

F. i Ramvik i Dögsjö socken i Ångermanland; fadren bonde. 
. é rr **' 1 Uernösand (3 cl.) 1650; l:ste Stads-Cora mini- 
ster t, lika .bm s. a.; Comminister i Ragunda i Jemtland 1655; 
Kyrkoherde i Ragunda 1661; f 1678 

Olof Claösson var hans Svenska förnamn, och tillnamnet 
Kam torde han hemtat af födelseorten. 

^ e Prosten Ram har förvärfvat sig eD sorglig namnkunnighet 
i vara hafder, ty sedan han blifvit förvunnen haft förrädiska 
stämplingar emot fäderneslandet, genom någon hemlig correspon- 
dence med fienden under Danska kriset, dömdes han till hals- 
huggning, jemte 13 meddelaktiga bönder, hvilken dom verkställ- 
des vid Rödöns färjesund 1678 y. 

..„. A P™' *• j Da °ska oroligfapterna och härjningarna skedde i hans tid 
1675 och följande, då Gramnge bruk t Sollefteå pastorat, af en g<-nom Ra- 
gunda till Ångermanland tågande kngstrupp brändes och härjades, och 
hvarvid smederna vid bruket försvaradp sig med sina glödande jernspetl 
som de visade fienden. Pastorns politiska förseelser skulle, enligt sägen' 
bestått endast deruti, »att han visat mer an tillb »rhg van kap för fienden*! 
och hade han ock, genom hustrun, som hemkommit ifrån btockholm, samma 
dag afrattningcn skedde, med pardonsbrefvet, blifvit benådad, men afrätt- 
ningBdoraen förekom underrättelsen om hans benådning, och gick likväl i 
verkställighet, emedan bon, med sitt Kongl pla* at hunnit endast till ena 
sidan at Rodnsundel vid Frösölandel, då afrättningpn skedde \id den andra, 
der skarprättningsplatsen var bdagen och hon således kom för sent. 

Vidare anmärkes. att under samma kriesoroligheter, kyrkans silfir 
och annan egendom blifvit i en bränvinspanna nedsänkt i en Tik af sjön 
vid Hammaren, der den vid sjöns utgrafning sedermera återfanns 

Anm. 2. Underrättelserna om de sista detaljerna härvid äro hufvud- 
sakligen lemnade af Comminister And Amren i HAsjö (den ena Ragunda- 
annexen), och grunda sig på en af Prosten, Mag. 5a/. Joan ilofierberg i Ra- 
gunda gjord annotation i Håsjö inventariibok, men har om sjöns utgrafning 
en serskild besknfning blifvit 1853 utgifven af d. v. Pastors-Adj. uti Ra- 
gunda, sedermera Kyrkoherden i Offerdal, slutl g n i Neder-Luleå, J. A. 
Englund: Gedungsen eller skildring af Ragundasjöns utgrafning. 

Mag. Sal. Joan Hofverberg (1679—1723). 

F. i Ragunda 1648; fadren d. v. Comministern ibui, se- 
dermera Kyrkoherden i Berg, Joan SigparJL 

Coll. Scholse i HernÖsand (vid andra dassen) 1672; Prom. 
Ph. Mag. i Wittenberg 1675; Prestv. s. å. uppå Huspredikants- ■■Bl 220 Ku.l K DA "-r* 

■ J I kallelse hos Fältmarskalken Baron G. Horn; Reg. -Pastor 1676 
vid Jemtlands Regemente; Kyrkoherde i Ragunda i Jemtland 
1679, genom Kongl. fullmagt och utnämning från kriget, som han 
bevistade; f 1723 såsom Contra. -tsprost i Jemtlands norra contra, t. 
Vamtiåt är hemtadt ifrån det bekanta Flojverbcrget uti 
Bergs socken uti Jemtland. 

Prosten B ij beskiifves såsom en verksam och libe- 

ral pastor, som till kyrkan i R gttnd gifvit altardisken, till Hå- 
V annexkyrka altartaflan, samt till både // / ;/ och Håsjö 
kyrkor (bada annexerna här) kalkkläden, som bära på båda stäl- 
lena hans och hans sednare frus namn, Catharina Stem //(prost- 
dotter från Botheå). 

Anm. Orätt uppgifver Biltphcrs en Pelr E Rocksladius, sedermera 
kyrkoherde uti Råneå uti Weaterf>olten, haf\a vant pastor i Ragunda nä- 
ffOD tid närmast före Bofverbiry, som ban ork oriktigt uppgifvit , blifvit Prom 
Ph Mag uti Jena ty a ro dessa rättelser i enlighet med Prosten llnfverberqs 
egen anteckning, tunna ibland några skrilna handlingar, tillhörande lla- 
gunda kyrka, och benaget meddelade af Comminister Andr Amrcn i Håsjö. 

Christ. N. Buschertis (1725—39). 

F. 1679 i Hernösand; fadreu d. v. Graecse Ling. Lectorn, 
sedan Th. Lectorn ibm, sedermera Kyrkoherden i Njurunda i 
Medelpad, slutligen Prosten i Skellefteå, Mag. Nils Jon, Btuchinu. 
Phil. Cand. 1707; Prestv. omkring samma tid och Huspre- 
dikant hos Enke-Riksrådinnan M. G. Bonde, f. Grefvinua Gyllen- 
stjerna; Pastors- Adj. i Ragunda uti Jemtland hos företrädaren 
Prosten Hofverberg 1715; Kyrkoherde i Ragunda 1725; f 1739. 

Mag. Wilh. Wilh. Wargentin jun. (1741—54). 

F. 1704 i Abo; fadren d. v. Domkyrko-Comministern ibm, 
slutligen Prosten i Sunne i Jemtland (förut Kyrkoherden i Jomala 
pastorat pa Åland), Mag. Wilh. Wdh. Wargenthi sen. 

Prom. Ph. Mag. omkring 1731; Pastors-Adj. omkring samma 
tid hos sin fader i Sunne; Pastors- Adj. uti Ragunda, hos före- 
trädaren, Prosten Buscherus omkring 1737; Kyr herde i Ragunda 
1741; f 1754. y 

Var såsom pastor härstädes kallad 1751 till profs afläg- 
gande till pastor primarius i Stockholm, da Ofverhofpredikanten, 
sedermera Biskopen i Carlstad, Doct. Georg Clas Sahröder der- 
till utnämndes. 

Prosten Wargentin var både grundligt lärd och en christ- Kagivda. 221 ligt rättskafTens pastor, som med sina förtjenster om församlin- 
gs d förenade karlek och frikostighet. 

Orgdverket i Bagu la och altartaflan i Hellesjö annexkyrka 

harstades aro af honom donerade, och eger Ragunda kyrka hans 
portrait sasora en högaktad och älskvärd lärare. 

Lagmannen och Riddaren af Kongl Wasa-Orden Pehr Ga- 
wehus på Utansjö uti Högsjö socken i Ångermanland var hans 
dotterson och prosten således hans morfar. 

Farjadren var rådman i Abo; en yngre bror var Sekre- 
teraren vid Kongl. Vet.-Academien i Stockholm och Ridd. af 
Kongl. N. O. Mag. Peto. WUL H ntin (förut Astrom Adj. 
i Upsala) t 1783. 

Sal. N. Klingberg (1757— GG). 

F 1710 i Ilede; fadren Kyrkoherden ibm Vil O. Klmgberg. 
Predikant 1741 vid Graninge bruk uti Sollefteå pastorat; 
Kyrkoherde i Ragunda 1757; j 1766. 

Carl Ol. Jström (1767—69). 

F. i A uti Bräcke socken af Räfsunds pastorat omkring 
1710; fadren bonde 

Comminister i Ragunda 1742; K rk herde derstädes 1767; 
t 1769. 

Benämndes vanligen Hr Carl. 

Kyrkoherden sedermera i Räfsund Carl Astrom var en son. 
Likaledes Kyrkoherden i Berg 01. A t, i». 

Namnet synes vara hemtadt af A by i Bräcke socken, 
födelseorten. 

Mag. Er. Holmer (1772—82). 

F. 1720 pa Holmen uti Hernösand; fadren borgare. 

Kyrkoherde i H da i Jemtland 1772; f 1782. 

Mag. Sven 01. Hellström (utnämnd 1782). 

F. 1722 i Nordvik i Nora socken uti Ångermanland; fa- 
dreu Kronobefallningsraannen Olof IJ »<■ 

St. 1740; Prestv. 1750; Adj. i Offerdal uti Jemtland, 1750 
—53; Prom. Ph. Mag. 1755; Sockenpredikant i Fjellsjö och 
Tasjö af Ramsele d. v. pastorat i Ångermanland s. å.; Kyrko- 
herde i Undersaker i Jemtland 1766; utnämnd Kyrkoherde i ■^■IHHH ')'>'> 1\ VM \|>\. 

Rymda 1782; f s. å. 1782 uti Uudersåker såsom utnämnd 
Kyrkoherde i Raguoda. 

A K , 11 stram nppgifves ss. en nitisk ocl, berömlig pastor 
C^nn^raO/.///,/,,, ■„, , Ed 0( .,, Sollentuna J^ 

% ? Ä* ° D ik6D ' Jemtl * nd > t0,de varit sonsonen, 

Anm. 1. Dödsåret for Prosten Mar? « n »#-/i , 
ter Und.rskers församlings kyrkoiok, derlfao Uo" " " "^^^ * 

pehåll.n g n ,„ ricarier. företrädaren, och pastoral värden up- 

Cfr Undersåkers pastorer. 

Mag. Dan. Mari Friscndal (1791—1801). 

Kvrlrl" r kt u e ,! 745 J Än & crn ' aDland (Gudmundrå); fadren 
Kyrkoherden ibm Mag. Elavus 11 , , „ J\: ndaL 

St. 1765; Prom. Ph. Mag. och Theol. Cand ; Coll. Apolo- 
g.sta pniunu (eller i quinta dassen) j Hernösand 1777-90- 
AyrA. /,,</ i Ragunda 1791; t 1801. 

JP, >tm Fri, nd l tecknas såsom en lärd, om både skolan 
och forsarnhngen förtjent , nau och verksam pastor, men slutade 
en tidig dod hans dagar. 

v a G f r d °"" l! " a 8qpU* Unam» (kyrkoherded:r från 
Aordmaliog). 

Mag. Abr. Sundberg (1803—8). 
Se kyrkoherdar sist i Sollefteå. 

Eric Ågren (1808— 12> 

P. omkring 1750 i Jemtland (troligen Räfsunds pastorat). 

„♦• c. J , ' PreStV ' Vid paSS 1776; Co»"nini8ter i St. Clara 
ut, Stockholn omkring 1784 (troligen vid ledigheten s. å efter 
Fredr. Larsson W&fångh, kyrkoherde sedan i Ö.-Fernebo i Ge- 
stnkland och f 1811 såsom Th. Doct. och Kyrkoherde uti Kungs- 

land ,8°0 r ;rt ll.2. St0Ckh0,m): ***"* * ****«'-*■ 

afhr/ . T StUderade en tid vid Dernösands trivialskola, men 
atbrot studierna och egnade sig sedan at navigationsyrket. 

Mag. Dan. Tegnander (1815—37). 
5*. 1767 i Jemtland (Ragunda pastorat). tUctJtOM. 22:? HofatalLa!. 91 ' ' >reStV - 1794 "" Uu 'P^°ikant först hos öfverste 
n»!S r X" v ra ' Frih - Car ' Ox-natjerna och kort deref er 
(179.,) hos OfverhofjägroäsUren m. m Excellensen Frih A I 

kan vife V \ " ' An « ermanl «d »«>4 och Nadarspredi- 

sammal de T T *"? *»»«*«« en ^ortate ti/ der- 

Collega Schol* v ,d Frösö s. å, 1806-15; utnämnd K, k herde 

i Ragunda 1813; tilltr. 1815; Prost 1818; t 1837 ^'"^ 

En san studerade o, h genomgick Uernösands nederskola, 

men upphörde sedan med stud.erna och blef torpare i Ragunda. 

Olof Elias Burman (1840—49). 

F. 17^5 i Neder-Torneå i Westerbotten; fadren d. v. Nåd- 
arspredikanten vid sacellanien ibm, sedermera Comministern 
Hietaniemi d. v. annexförsamling af Öfver-Torneå pastorat, slut 
ligen Kyrkoherden i Carl Gustafs pastorat, Eric Burman. 

St. 1806; Prestv. 1810 till Adj. i Ofver-Torcea; Adj. 
Skellefteå 1811; Comminbter i Öfver-Calix 1819; Kyrkoherde 
Degerforss 1825; tilltr. 1<26; Kyrk / rde i Ragunda 1839; tilltr 
1840; Prost s. a; f 1849 V- 

Pehr Nordstrand (1851—65). 

F. 1791 i Ångermanland (Nordingrå). 

St 1814; Prestv. 1816 till Commin -Adj. i Ullånger vid 
Nordingrå pastorat; Commin -Adj. i Langsele vid d v Sollefteå 
pastorat 1817; v. Commin. i Arnäs 1818; v. Commin i Wibv- 
gera af d. v. Nordingrå pastorat s. a.; Pastors-Adj. i Stigsjö 
prasb.-pastorat s. å; Kadar^pred. ibm 1820 (hos Carl Stridsberg 
och efter hans död); Pastors-Adj. ånyo i Stigsjö 1822—31 (hos 
N. M. Berlin); den förste Commiuister i Stigsjö (efter försam- 
lingens 1808 erhållna pastoratsrätt och den gamla företrädande 
coraministerns nu med döden afgang 1831; vice Pastor 1 835, och 
förestod sedan pastoralvården i pastoratet förnämligast tillika; 
Kyrkoherde i Ragunda i Jemtland 1851; tilltr 1853; f 1865 , . 

En dotter gift med Grosshandl. Oscar Uolmberg i Hernösand. 

Forss nybyggda annexkyrka begafvades af Kyrkoherden Nord- 
strand 1855 med en dyrbar och prydlig kristall-ljuskrona. 

Anm. Efter dennes död blef Farts atskiMt ifrån Raguu a pastorat 
till ett eget pastorsgall (1871), och uppehölls pastoratet ilerfflre i flera Ar 
af vicarior. 


-■ . ■■■■■■■^^^^■m 


;- J 224 Ragi nda. Joh. Isr. Näslund (1871— ). 

F. IS22 i Wemdalens comministersgard af Hede pastorat 
i Herjeådalen; fadren d. v. Vacanspredikanten ibm, slutligen 
Comministern i Ytterlännäs af Thorsåkers pastorat i Ångerman- 
land, Isr. Näslund. 

St. 1842 i Upsala; Prestv. 1845 till Comrain.-Adj i Ytter- 

Iännäs (hos fadren); v. Commin. en kortare tid 1847 och 1843 

i Högsjö; Pastors-Adj. 1849 och v. Pastor 1853-54 i Sollefteå 

(Pastore J. B. Runsten); CapeJIpred. vid Henisö i Gudmundrå 

pastorat 1855—59; Högmässopred. och vice Pastor i Hernösand 

1859; förste Kyrkoherde i Näs och Backas nya pastorat uti 

Jemtland 1866 (utnämnd 1864 och dervid kallad till 4:de prof- 

predikant); Kyrkoherde i Ragunda pastorat med tillydande an- 

nexer: Håsjö och Hellesjö in Nov. 1871; tilltr. I Dec. s. å. 

Anm. Forss-annexet, som ock vid denne pastors tilltrade tillhörde 
Kagunria, ortfar ] samma egenskap, tills u v Sockenpredikanten i Korss 
J Sleinwall afgår, då Pors* åtskiljes från Ragunda till ett eget pastorat 

Predikade såsom högmässopredikant i Hernösand 1864 yV 
vid 50-åriga jubikcum till minne af Sveriges förening med Norge; 
dito dito 1865 \ vid årainnelsefesten af Ansgarius, f 865 \ 
(tusendeårigfest). 

Var såsom pastor i Näs föreslagen till Nora pastorat i Ån- 
germanland 1870 och såsom pastor i Ragunda föreslagen till 
Botheå pastorat likaledes i Ångermanland 1878. 

\ngrc bröder äro Kyrkoherden och Contractsprosten i Arnäs 
C. G. Näslund och Commissionslandtmätaren i Hernösand O. 
E. Näslund. 

t denne pastors tid fick Ragunda sig tillerkändt en ny rom- 
minister i Hellesjö, med den förra comministraturen i Håsjö-annexet 
fortfarande tillika bibehållen 1871, och ett nytt träcapell i Ljungå 
uti Hellesjö socken derjemte stiftadt 1875. Ragunda. 225 Comministrar (i Håsjö): 
En Anonymus Curatns fanns i Ragunda här 1316. 

Petrus Michaélis (omkring 1600—1). 

Prestv. i Upsala 1594 och Coraminister s å. i Lägga uti 
Upland, enligt ett Upsala Domkapitels protocoll s. å.; Commmi- 
ster i Ragunda i Jemtland 1600 (cfr Hernösands stifts Hist. och 
flerdam. om Högdals pastorer del. 2, pag. 140; cfr it. Fants 
Ups. Herdara. 2: 179); Kyrkoherde i Högdal 1608; f 1638. 

Han benämnes i Högdal ».gamle Hr Peder', och är ingen 
annan än den Fant har först såsom commininister i Lägga uti 
Upland, och om hviiken det berättas, att han sedan såsora & cora- 
minister i Ragunda, "med sin drängs tillhjelp mördat 6 Lappar, 
och uppehållit sig i 7 år efter denna gerning uti en ödemark». 

Magnus (1601—10). 
Se pastorer i Ljustorp. 

Lanr. Er. Skunk (1610—35). 
Se kyrkoherdar sist i Refsund. 

Joan Sigvarcli (omkring 1635—50). 
Se kyrkoherdar sist i Berg uti Jemtland. 

Eric Skunk (1650-55). 

Var ifrån Norge (Meldalen) och af adelig att. 

F. i Ragunda omkring 1620; fadren Comministern i Ra- 
gunda, Kyrkoherden sedermera i Refsund. Lanr. Er. Skunk. 

Comminister i Raqunda 1650; | 1655 eller till annan obe- 
kant ort befordrad. 

Anm. Skunkiska ätten hade länge bibehållit sig i de Jemtländska 
församlingarna Oviken och Hackas (på lf>00 och 1600-talet). samt varit der 
af en högre och betydande myndighet både under Danska och bveuska re- 
geringarna; vidare torekommer uti Refsund en pastor ofvanberurtie Laur 
Erici Skunk (1644—56, om ej något tidigare, och förut comminister i Ra- 
gunda) samt uti Blekinge en Laudbdomare Nils Skunk, som adlades med 
förnyadt adelskap uti Sverige af Konung Carl den XI; ännu ytterligare har 
uti Upsala stift (uti Wassunda) kyrkoherdar af samma slägt och namn, 
aamt vid Upsala academi en Th. Prof. och Frost Sam. Skunk m. fl. förekommit. 

15 M 1 " ^■■■■1 226* K\ci m v ■ Ol. Claesson Ram [165ö # ; l 

Se kyrkoherdar i Ea unda sist. 

Hans Caroli Broms (1662 -78). 
Se coniministrar sist i Berg (Rätan). 

Ol. Hansson Klockhoff (1G78— 1700). 
F. 1646 i Lith; fadren Kyrkoh ib.n Han* Clmidii KloMovm 
^4- troligen i Lith alldraförst hos sin åldrige fader om- 
kring lb/0; CommtnisUr t Ragunda (llasjö) 1678; f J700. 
Kallades vanligen Ur Olof. 

Fadren var Mecklenburgare och den i slagten äldst före- 
kommande Kl ek/toff. 

Sonen efterträdde. 

Hans Ol. Klockhoff (1700-28). 

F. troligen i Liths pastorat; fadren Adj. ibm, sedermera 
tomministern i Ragunda Ol II , Klockhoff. 

C m tr i Ragunda 1700; suspenderad för oordentlig- 

het i embetet och lefvernet 1728; f 1732 i Stockholm 

Denne Comminister Klockhoff berömmes för sin starka och 
ypperliga sangröst. 

Uric Andr. Sellin (1728—42). 
Se kyrkoherdar sist i Resele. 

Carl Ol J ström (1742—67). 

Se kyrkoherdar sist i Ragunda. 

Mag. And, Gast. Oldberg (1767—76). 
Se kyrkoherdar sist i Indal. 

Mag. Olof Weider (1776-88). 

£ V-™ l n RÖdÖ S ° Cken Uti Jemt,and af fattiga föräldrar. 

förut J!l P t m,8; Ad J" * Sn " ne s ' å > «d« han aret 

775 /!'< p V,t Pr0m " Ph - Mag; ^ärspredikant i Offerdal 

UiO (efter Prosten Ma e . 01. Jon. Genbergs död); &mm**tm i 

1 178S gUnda PaSt ° rat I7?6; vica Pastor ,779 ~ 83 ibita; 

Ii. SaTT^ lVllT Ggde anSeende Sås0m e^ stor och Iyck- R.ACI \DA. 227 ^2.° herdeD l **"**<* Ja* »Mm var sannolikt 
Anm. Fadren finnes i k.b. heta O/of Jacob AUxandcr Weider 

oi. mmiad (1701-1821). 

F i Ångermanland (Wibyggerå) 1748; fadren bonde? 

St. 1/71; Prestv. 1774 till Comimn.-Adj. i Wibyggerå. 
tjenstgj.rde sedermera såsom Nådårspred ibm 1781; a o m Bruks^ 
pred vid Sandö glasbruk uti Nora i Ångermanland 1783; såsom 
vice Coliega en liten tid 1787 vid Uernosands trivialskola; så- 
som v. Comnmuster i Hammerdal (Ström) uti Jemtland 1788: 
och såsom A j i Ran^sele i Ångermanland 1790; C 
Ha Ragunda (llasjö) 1791; blef tjenetledig 1810; f 1821 

^Hade såsom comminister i Ragunda opponerat vid 1799 
ars Prestmöte i Uernösand. 

Anm. Födelseorten var Kexeri i Wibyggerå socken 

Pehr Salén (1822—43 . 

F. 1786 i Ångermanland (Nora socken); fadren bonde 

St. 1810; Prestv. 1812 till Pastors-Adj i Nora uti Ånger- 
manland; tjenstgjorde sedermera såsom Comministers-Adj. i Wi- 
byggerå s. a., och såsom Pastors-Adj i Ramsele, samt extra 
Predikant i Edsele af berörde Ramsele pastorat 1813—17; C ,n- 
mh " Ut i Ragunda (llasjö) 1822; f 1843 A 7 . 

Af Salom i Nora socken i Ångermanland, der han torde 
varit född synes namnet vara bildadt. 

And, Amrcn (1S43— 72). 

F. 1791 i Jemtland (Ragunda s:n och Aminer); fadren bonde. 

St. 1814; Prestv. 1816 till Pastors-Adj. i Hammardal; v. 
Pastor med pastoralvard en kortare tid 1*1:0 i Offerdal; Pastors- 
Adj. iterura i Ilammerdal s. a (hos Jon Ångman); utnämnd 
Cummin < i i Ragunda (Häsjö) 1843; v. Pastor ined pastoral- 
viiid 1845 i Ilammerdal (efter Jon. Ångmans död s. a. äfvenledes, 
hos hvilken han hela tiden nära 30 ar adjungerat); titti . C m- 
mv t r i Ragunda 1S46; Jubelprest 186b; | '872 4 . 

Fridsam, oegennyttig, och i sitt kall oförtrnten, har Com- 

minishr Atnrén älskad och sakuad, efter en läng och än rik 

verksamhet öfvergått genom döden till den oförgängliga verldens 

glädje och herrlighet, med den salighet, som de i Httrranom döde 

förvarad är. ■ I ■ ■■■■■■■■ 228 Ragunda, 


Comminister Arnrén har tillika af egna omsorgsfulla sära 

lingar i ämnet utmärkt bidragit till detta Herdaminnes belysning 

med vigtiga t.llägg och rättelser i hvad det rörer Ragunda pastorat. 

NanmU synes vara af födelsebyu Ammer vid Amraelfven' 

m i Ragunda förenar sig med Ragundaelf (ludalselfven i sitt 

nedre lopp kallad). 

V Pastor och Commiu.-Adj. i Ragunda (hos fadren i lifs- 
tiden) Jen. Oscar Rudolf Amrén f. 1841 i Hammerdal är sonen 
som ockj efterträdde. 

nistraturs inrättande . Hellesjö ,oror<lnades t,u 2 ™ ««">ni en ny commi- 

Jon. Oscar Mudolf Amrén (1874— ). 

F. 1841 i Hammerdal i Jemtland; fadren Pasiors-Adi der- 
stade,, sedermera Comministem i Ragunda (Häsjö) And. Amrén 
(företrädaren). 

St. 1860; Prestv. 1864 till v. Comminister pä Alnön af 
Skons pastorat i Medelpad; Commin.-Adj. i Ragunda pastorat 
(hos lädren) s. a.; vice Pastor tillika 1865 ibm uägon del af som- 
maren och en del af 1871; vice Comminister ibm sedermera (utom 
astors-Adj. , Torp och v. Pastor en del af år .872); utLmd 
C mmimster i Ragunda vid sacellanien i Håsjö 1874 V. IIagitmm 229 t Comministrar (i Hellesjö): 

men S^atZll ^.^ R *^ Parats anueser, 

lades 187 ml "T" 1 " P * Stä " et ' ntan ' H *^ oord- 
nades 1871 ,|| RagUDda pastorats andra comn)iDi 

en ny comminister i Hellesjö. 

Ett capell af tru beslöts, enligt Kongl. Br. den ,, 1874 


■■ ■■ 2JU ■■■^■■■■^■■■i K \ c ■ i \ i > v Sookenpredikanter (i Fows): 

Denna tjenst inrättades ISOS. Före denna tid Wriddes 
socknens guds jenster af pastor genom predikningar söndagligen 
utom hvar 3:dje sond^ uti den gamla kyrkan, som var urs~ 

T" M r, h 'n°" h '^ a ' MuuUn '"**«* Pastor i i' 

dal i Medelpad. Den nuvarande kyrkan år byggd 1836 

* g ruÄ ÄtÄ WiMSs r ken T r ■- s» 

Ja.-en beviljade anslå - r af 10 n o n! rnt HH f l, ii * DOm 1?' v,d K,k8 " 
jast aflönta c mministrar cape InTedikanSr ii ^V""* ^»»n de sva- 
en toiallfln för hvardera af omk^ttor^J^V 1 ^ * ril ™ n * 
■ockeo, geno m Kongl B r uen ^Ä 

Vofir. Ä. Gm/>e (1808- 9). 

Se kyrkoherdar sist i Piteå. 

Olof Grafström (1809-;^;. 

F. 1775 i Medelpad fStöde socken). 

St 1797; Prestv. 1802 till Commm.-Adj i Stigsjö af d. v 
6abra pastorat i Vngermanlaod; tjeostgorande sedermera såsom' 
C mmm.-Adj. , Refsund ( . Sundsjö) im sasom ^ ™ 

Thomker (Ångerman and) s. å, såso m Nådårspredikant och v. 
Pastor med pastoralvard uti Sollefteå 1806; samt såsom Batal- 
jonspredikant vid Ostgötha Kongl. landtvärn 1808 i kriget; tl 

X t ' f '7 af , R , gUUda <- t0rat ' Jemt,a n dl8Ö9; v. 

TZZtåTtmZ ' Ragunda ,8I2 - |5; dito 1819 

ten o,f:„!f te ' StMe "*- ' Mede '^ **■« * «f JUgl; 231 "t; Lkt r^-% 9 p t?\ and ^ w *- Adj - ■■ st - «« 

/-rare 1840 i k "t f r 08 "" 1 Wa " iD): * Urare 1838 ' 

■'-dikant i B ' e Ta e ,Tl^ 8 ""'^^^ San " ™ e 
vid Uåsjö saoe an ? a f u ^f* * " ti,lika 5 v " Comminister 
Pastnr nL , RaKUDda Pastorat i Jerotland 1843- v 

V TJ Öd0 Z 7 år v ' "° de UU ■"*«*" ' 8 ^ *-■£ 

3SiÄ a ti,lika *- tid iÄ äs: 

dess Ä^Ä'! t*}" JP^jkant i Korns, i anseende ,i|] 

den 3 Febr 1871; men Tall h^n ttBTSd t Ä in ff d af A , * 

dess nya pastorat tillsättes. tld ' ,DUaD K ' rfcä af 8 år . och lär. Z)«w. Uasselhim (1833—48). 

Se kyrkoherdar i Bodiun. 

«/o/*. Steinwali (1849— ;. 

F. 1805 i Skellefteå uti Westerbotten ; fadr 
och comraissions-landtmätare. 

höfdinfl^V 5 ,?' 68 ^ 183 ° m Hus P redik -t hos d. v. Lands- 
hfiMiogeo i Nyköping, sedermera Statsrådet, Oeneral-Lieutenanten en afvittrinjfs- •st ^ 


w •>•*«> 

._•)_ RauUNUA. Stugu eapell (vid Ragunda): 

Capeilet är åldrigt och har af ålder hört till Ragunda, , Den 
Borgvattnet med Alanaset till riammerdal tills 1829 da Bore 
vattnet förenades med Stugu eapell under RagundL, med en 
gemensam predikant. 

Lange torde dock pastorerna sjelfva ombesörjt gudstjensterna 
v.d Stugu eapell genom ditresor vissa gånger om året till det 
a4 m " » ran moderkyrkan belägna capeilet. 

Bland Capellpr Uhanim vid btugu märkas: 
2m*. Jo/i. Walanger (omkring 1781—97). 
Se comministrar sist i Indal (Liden), cfr it.' 4:de delen af 
Hernösands stifts Hist. och Herdam. ss. utn. comminister i Sjalevad. 

Jon. Blom (1797—1802). 
Se pastor sist i Dorothea. 

JEric Genborg (1802-19) continuerligt, utom åren 1807-14. 
Se comministrar sist i Refsund (Sundsjö). 

Joh. Wedin (1808—12). 

Se comministrar i Sunne (Frösö sacellani). 

Magnus Sehlberg (1819—21). 

Se comministrar sist i Hammerdal (Ström). 

llich. Huss (1821—27). 
Se kyrkoherdar i Mo. 

t/. P. Hellberg (1827-32). 
Se comministrar i Arnäs. 

Nils Ekman (1832—45). 

F- 1796 i Jemtland (Ragunda). 

St. 1821; Prestv. 1823 till Commin.-Adj. i Rödö- Nadårs- 
pred. ibm 1824 vid sacellaniet (efter Abrah. Igerberg ju. ä • 
C mmm-Adj i Brunflo 1827; Capellpreäi^t J Lyu S 
Borgvattnet 1832; | 1845 y. ^H Lars Häggqutst (184G— 00). 

F. 1802 i Jemtland (troligen Lith). 

St. 1828; Prestv. 1830 till Commin.-Adj. i Wibyggerå ai 
^ordmgra d v pastorat; Pastors-Adj. 1833 i Thorsåker (hos 
Carl Genberg); Commin.-Adj. iterum i Wibyggerå 1834; v. Com- 
imn. s. a ,bm; vice Pastor tillika ibm 1836 med pastoralvård; 
Commm.-Adj. , Indal vid Liden 1837; Nådårspred. i Natra vid 
comm.mstraturen 1838; vice Commin. i Sidensjö 1841; v. Pastor 
.terum ] Wibyggerå s. a. (för Petr. L*stadius); Commin.-Adj. 
iterum i Indal vid Liden 1845; < tp pre dU ut ■ 1 Stum och 
Borjruttnet 1846; t 1859 eller 1860. 

Jonas Bosén (1860—74). 

F. 1811 i Jemtland (troligen Refsunds pastorat) 

St. 1835; Prestv. 1839 till Pastors-Adj. i Ramsele (hos 
Jehr Soderholm;; har vidare tjenMgjort såsom vice Comrain. i 
Ofverlännäs 1840; såsom vice Commin. i Wemdalen 1841; såsom 
Pastors-Adj. i Hede 1843 (hos 01. Nordensson); såsom Bruks- 
predikant vid Ljusnedal af samma pastorat s. a.; såsom vice 
Pred. i Stugun och Borgvattnet af Ragunda pastorat 1844; så- 
som Pastors-Adj. i Berg s. a. (hos Jon. Östlund) ; såsom Pastors- 
Adj. i Oviken 1846 (hos Lars Edvall); såsom vice Capellpred. i 
Holm af Indals pastorat 1850; såsom Commin.-Adj. i Indal vid 
Liden 1851; såsom vice Comrain. ibra s. a.; såsom Pastors-Adj. 
iterum i Berg 1853 (nu hos N. G. Zetterberg); såsom vice Com- 
min. iterum i Indals-Liden s. å.; såsom vice Commin. i Själevad 
1855; såsom vice Pastor med pastoral vård ibm tillika 1856; så- 
som vice Pastor i Wibyggerå en kortare tid 1858; samt såsom 
Pastors-Adj. i Arnäs s. å. (hos Pehr Eric Högström); vice 
Capcllpvedikant i Stugu och Borgv ti t 1859 och fortfor dervid 
till 1874 såsom tillf. Capellpred. ibm; Pastors-Adj. i Refsund 
1874; v. Commin. i Rödö (As) 1877 i. 

Födelseorten torde vara Refsunds pastorat och Bodsjö soc- 
ken, der namnet förekommer och i Brunflo 

Ami). 1. Boscn är sista capellpred. vid Stugun och Borgvattnet som 
framstår etter tillsättningen 1874 såsom eget pastorat (se Stugu och Borg- 
vattnets pastorat). 

A iiui. 2. Borgvattnets copellpredikaoter före 1*29 voro desamma 
som Alauasf ts vid Uammerdals d. v pastorat (se Alauaset såsom eapell 
uuder Hammerdal). ■■■M 


RAMSELE. ■HHMHHH^BHI Uamset.e. 2:57 Ramsele Pastorat. 

(Ångermanland* vestra Coniract.) 

Svpn IT^aT rf ' S ° Cknen gammal 0ch namnet ^^e vara af 
Sven ka ordet lian, (eller Lat. ordet Ramus, gren) och Sel 

dZ T ' f ' "^ afSeeDde På Angerm^elL. g ning 

£Ä^ inneslutning ««— 

Gammal är ock kyrkoinrättningen härstädes, och kan man 

SmÄ i r äMSta bekanta kyrkan * år ifrån omk ""g 14 
seklet (1300-talet), ehuru speciella historiska uppgifter derom saknas. 

L« /fetferrvfa i kyrkan har ett inbrändt pastorsansigte, 
enhgt äldre tiders bruk för någon om kyrkan förtjent, utmärktare 
person, till förvarandet af hans minne, och är pastorns namn, 
enligt visitationshandlingar, och i sednare tider gjorda forskningar 
1 kyrkans archiv, befunnet vara Ericus Boderus (som lefde 1694 
— 1724), f 1724 såsom pastor i Ramsele pastorat (se nedanföre). 

Dm nuvarande nya kyrkan i Ramsele byggdes (Pastore 
Pehr Söderholm) 1857 och invigdes af Biskop Isr. Bergman; 
men står den gamla qvar, såsom en antiqvarisk relik, båda i 
den skönaste trakt vid den vackra Ångermanelfvens stränder, 
och der den nya, prydlig och rymlig, intager en utmärkt plats 
vid sidan af den gamla kyrkan, gent emot hvarandra på hvar sin 
sida om elfven. 

Pastorsserien har man dock hufvadsak ligen ifrån reforma- 
tionsseklet. 

Ånnexer voro af ålder: Hellgura, Edsele, samt sedermera 
Bodam t jemte Fjellsjö och Tåsjö. 

Efter pastoratets delning 1837, med Hellgum såsom serskildt 
pastorat, och Bodum såsom dito med annexerna Fjellsjö och Tå- 
sjö, är pastoratet numera reduceradt till: Ramsele och Edsele 
(Edslö) såsom annex. 

Ky rkoherdar : 

Johannes Claudii (Strand kallad) (omkr. 1580—1620). 

F. i Upländska Roslagen (Öregrund). 

Torde varit tjenstgörande prestibm före hitkomsten; Kyrko- 
herde i Ramsele i Ångermanland omkring 1580; Underskref Conc. 
Upsaliense 1593; f omkring 1620. HB^^B ...' .■■ -• •-- -: -..--. ,./. fr ..:. •_ -■ . 238 KAM.SELK. I Han kallade sig ork Strån,/. 

Kyrkoherden i öregrund CU**m JohmnU torde varit ,„ 
af sönerna f omfcnng 1630. Bland hans söner vidare, son, kal- 
lade sig Opsopm*, märkes: Domprosten i Utmala fornt r;„ 
Hebr. ,,. , ih M ,,„„,„, l iaiuus ^. forn L n g 

Fr VT" °tT gi, l" ,ed e " •'No^hnÄ förnämsta slagter 

(p.ostd.i frän Luleå), och synes namnet Opsopuus betyda ,ev 
f-™»i*or, sofvel, fisk et nal -, barn) fisk- eller sofvelbarnet 
ortens förnämsta näring både i Roslagen och Norrland, samt /W 
Opsopau, P ^ or , St. Clara i Stockholm, med en n gifven p«- 
dikan 1609 Um N&davaieU P 

Petrus Johannes Nybom (1620—25) 

mera V TT) ^ \ ^^ fadren Rector Sch., .eder- 
vT 1 . '. ■• •' UpSa ' a ' K y k0, >e'-de n sedan i Wendel i 

Lpland, slnthgen i Oregmnd Mag. J oh . Pctr . G e,ale„ si > 

nes Ärfh' "-T" 61 i' 93 (tr0l, ' ge " dM " B »«»- "äm- 
nes de, Petrus Johann.s); underskref Concilinm Upsai. s å itar 

Kyrkoherde , Skön i Medelpad 1615; Kyrkoherde i ÉalT\ 
Ångermanland 1620, med antaget namn Nybom. 

Pastor P? Tr mipkm V6t iDtet om deDna ««>«K att 

brnd £ Z d !' C "^ ir j0l ' m " liS Var Pastor ! Skön i Medelpad (sin 
broder Pet, Johanms efterträdare) och sist i AFäddö i^Ll 
(cir bkons pastorer). t 

bHradd A eTo n ^ d f 5„?pr ( e1. ^' £« £ "Kg * '■ >>?«<>: [ Wendel. 
dod, ocb betygar bai. att konungens s iukdom I r' 3 ' 9ta SJ i! kdom ocb 

-EWas Israelis Thelaus. (1625-59). 

F. omkring 1590 i Ångermanland (Hernösard). 

; /?„,, i ' Umin - ' Uam$e,e (HellRnm) 1620; Kyrkoherde 

i *«^ ,«< .625; Riksdagsman i Upsala 1650? t 1659 

^/ a f;rhV o rb K r koherden ' Arnas ^'b»»)™ 

Slägten torde hanleda sig ifrån Thela by i Nordingrä. (Umskl , 239 mm ICrici ttezclius (1660-69) 

CommLLStm red"" ' ^T"'^ ™ k "°* »608; fadren 
St 628 ö; ^ rk0h - ' Resele **"• ***«*«. 

*-. .^a°s!^^-^(»w ■•«; a>,o. 

*"** är af Resele socken, der fadren var pastor. 
Eric,,* Mim Thelaus (1070-77) 

»- £ k"r nJi ngermaD,and ,634 = m - k»**-*- 

1664-^Iff 5 r reS « 166 ° ; Corara «-ter i Ramsele (Hellgum) 
1664 , Kyrkoherde , Ä, mst / g ,«„, 1670; f , 677 l u ««g«"»; 

n* 1" Ä£T var Coraministern j Pitea '-^-«n g 

Seffericus Petri Nenzelius (1678-92) 

St' * S D f ; i Gad " 1UDdräs:n ; fadren Knap"enPe/,r 5,,,^, 

bi iL t "i f- Sch - ' UernösaDd ( 3 cl -) l655 ; dito i Pi . 

Stads-CoramioisterD sedermera i Umeå Peir. Seger ta Xm- 
ukm$ var en son. * 

Till a***, adIade8 en j slagtenj hans cousiQ son 

rarbrodren Knapec Jow. Segerssoii). 

Pen andre farbrodren var Segericm Xen;elius y f i Gud- 
mundra 1600, och f 1638, Kongl. Hofpredikant och Prost i St 
Tuna i Dalarne. 

Cfr comministrar i Umeå stad et coll. 3 cl. i Hernösand. 

Mag. Ericus Nicolai Boderus (1694—1724). 

F. i Bodsjö uti Refsunds pastorat i Jemtland; fadren Cora- 
ministern ibm Nils Eric Boderus. 

St. 1672; Comminister 1679 i Bjertrå socken (af d. v. Nora 
pastorat) i Ångermanland; Prora. Ph. Mag. omkring 1680; Kyrko- 
herde i Ramsele 1694; aflemnade tjensten 1720 (till sin efter- 
trädare S. G. Zellinger); f 1724. 

Namnet anses vara af Boda by uti Lidens socken i Indals 
pastorat i Medelpad, der fadren var född (ej af Bodsjö socken 
uti Refsunds pastorat i Jemtland der han sjelf var född). 

Hulphers Litter. Jemtl. upptager honom såsom magister. 240 K A MSK 1 1 ,. Kyrkolim ten Bod rua egde såsom pastor och lärd ett godt 
anseende inom församlingen; det är hans portrait och bild, som 
man i Ramsele gamla kyrka eger innebrändt på en ruta af kyr- 
kans sacristifönster (se inledningen till Ramsele pastorat). 

Anm. Dylika prestportraiter finnas ock i andra stifts ffircnmNnrra. 

stens, t löoj. kladd i luskopsskrud, etaf och hatt, på en fönsterruta ar 
genom inbränning .glaset aftecknad, samt Ordspr-B 10. 7 jemt I* 34 77 
(han var at adel. hade upp!,yg Rt Odensvi kyrka, grundlagt ] 'as torafet h/ 
ger i kyrkans cpell, som af honom har sitt namn Odensvi 0^0^!: 
giselvid besrafven) och har han . s.tt ad, hga sigill P ft Latin Seasa ord- 
^;T^« l lt herrll9aS UU mtn *<** «*'«(& och i döden™ tckk 

Sam. Gulicii Zellinger (1720—41). 

F. 1691 i Hernösand; fadren Organisten i\>m Gtdie Zellmqer. 

St. 1712; Prestv, 1716; A / rde i Ram ,1 1720- Riks- 
dagsman 1723; t 1741. 

Comministern i Luleå landsförsamling OL Sam. ZelUnaer 
var en son. J,. ZSSj J 

Stamorten för slägten och namnet torde vara Ramsele (af 
Zel, som är sjö eller ett stilla vatten). 

Abel D. Brunner (1743—47). 

F. 1696 i Brunne uti Gudmundra socken; fadren bonde. 

St. 1717; Prestv. 1723; vice Pastor och Nadarspredikant 
i Brunflo uti Jemtland 1737-41 (efter Joh. Er. Sparrman); 
Kyrkoherde i Ramsele uti Ångermanland 1743; f 1747. 

Namnet är af födelseorten hemtadt. 

Mag. Jon, Mich. Gran (1749—75). 

F. 1718 i Hammerdal uti Jemtland; fadren Kyrkoherden 
lbm Mich. Petr. Gran. 

St. 1736; Prom. Ph. Mag. 1746; Bataljonspredikant vid 
Jemtlands Kongl. Regemente 1749; Kyrkoherde i Ramsele tillika 
s. a.; Regementspastor 1764 vid samma Regemente och förenade 
platsen med kyrkoherdetjensten i Ramsele; f 1775. 

Hiilphers har uppgifvit honom blifva pastor i Ramsele ge- 
nom utnämning 1764 och tillträdde 1768, *ch skulle derigenom 
en lucka uppkomma i pastorsföijden härstädes 1747-68; men 
troligen förenades regementspresttjensten i Jemtland, hvartill han 
utnämndes 1749, med pastorstjensten i Ramsele, så att han der- Rams 241 J" ^ l " md0S P*«™ gång eller tillförordnades att tjensten 
**"**' mmn ,ed *"■»* fUr presterade prestanda, utfell 
Mag. ICr. ur. SeUin (1776 ss . 

Se kyrkoherdar sist i Anund;,',. 
Anm. 1 n „/./r, /., , Mrlrftfld 

And. iv. Sellin (1788 89). 

F. 1726 vid Lögdo bruk af Ljustorps pastorat i Medelpad; 
amen d. v . Briikiprtdikarten ibra, sedermera Comrn 
Ragunda, slutligen Kyrkoherden i Resele, Kr. A 

t.lltiadde 1.68; Kyrkohcn l788; ti|lt , % a ' 

\ ar företrädarens . . 

Cfr < omrainistrar i Daminerdal. • 

Joh, ITenr. Gilljam (1789- 99 . 

f u . f l*!!? ! Åberg Uti A,SenS Socken 5 Jera «and; fadren 
fältskär af Tysk extra. tion. 

St. 1753; Prestv. och Nådårspred. i Offerdal 17(50; Adj i 
Rödö 1763; Coimmn. i Ljustorp (Tynderö) uti Medelpad 1769; 
Å liumsek uti Ångermanland 1789; Prost 1705; T 17: 

P i Gilljam bar gjort sig känd för en beröralig både 
andelig ooh lekamlig läkare. 

Cfr Ljustorps comministrar i Tynderö. 

Jonas Strömqvist (1800—34). 

F. i Medelpad i Indal 1755. 

St. 1778; Prestv. till Pastors Vdj i Indal 1 7^2; tjenst- 
gjorde sedermera såsom Commin.-Adj. uti Ljustorp (Tyudei 
1784; såsom Pastors-Adj. i Ramsele 1791; såsom Xådarspr di- 
kant ibm 1799; såsom Pastor*- Adj. i Sollefteå s. a.; K de 
i Ra 1800; tilltr. 1801 ; Prost 1822; Jubelprest 1832; f iS34. 

Med. Doct. och Lazarettsläkaren i härberg Jac. St 

/, f 1865, var en son. 

Anm. ftftcr Prosten Stromqvtsts dftd inträffade d< n stora delöingen 
af liams l? pastoral, som l^oG och 1837 d Ja i , gå a1 // / um b\ i ett 
si 1 It pastorat och Ii<<<iutn, in d s knarDe Fj Tusjö Bdsom an- 

nrxor «'tt annat 

Pehr Söclerhohn ;1S37 65). 

F. i Augermanland (Heraösand) 1792; fadren, vaktmästare 
Aid gamla länshäktet invid staden. 

16 ■■■■■■i i , 242 RAMSELE. St. 1815; Prestv. 1817 til! Commin.-Adj. i Ullångor; vice 
Comniin. i Wibyggerå 1818; Pastors- Adj. i Botheå s. å. -1829; 
v. Pastor med pastoralvård i Resele 1830; Adj. i Fjellsjö 1831 • 
Pastors- Adj. i Stigsjö 1833; v Pastor i Raguiida med pastoral- 
vård s å ; Kyrkoherde i Ramsele pastorat 1837 (med dertill ly- 
dande annexet Edsele), och den förste i denna egenskap etter 
pastoratets delning. Tillträdde s. å. 1837; f 1865 in Juni. 

Har under pastoralexamens afläggaude i Ilemösand 1833, 
såsom Adjunct i Fjellsjö, vicarierat 1 år vid Hernösands trivial- 
skola, IS32— 33. 

Ramsele fick sin nya kyrka byggd och invigd i dennes tid 1857. 

Nils Abraham Modstedt (1869—70). 
F. 1814 i Wibyggerå socken i Ångermanland; fadren bonde. 
St i Upsala 1836; Prestv 1837; Pastors-Adj. och v. Pa- 
stor i Dorothea 1854, efter att hafva tjenstgjort, dels såsom Adj., 
dels såsom v. Comminister och v. Pastor i flera församlingar 
både i Ångermanland och Westerbotten ; extra Comminister i 
Dahl vid Thorsåkers pastorat 1855; tilltr. 1857; Kyrkoherde, i 
Ramsele pastorat med dertill lydande annex Edsele 1869 ; f 1870 
Yr helt hastigt. 

Kyrkoherden N. A. Flodstedi var en skicklig predikant och 
en öm och nitisk pastor. 

Var gift med A. C. Flodstedt. 

Cfr Thorsåkers (Dal) extra-comministrar. 

Fils Joh. FrisendaJil (1871— ). 

F. 1823 i Lidens socken i Ångermanland ; fadren d. v. Com- 
min.-Adj. ibm vid d. v. Resele pastorat, sedermera Comministern 
derstädes Nils Frisendahl. 

St. 1843; Prestv. 1847 till Commin.-Adj. hos fadren i Re- 
sele (Liden); v. Comniin. i Botheå (vid sacellanien i Öfver- 
lännäs) 1848; v. Commin i Ramsele (vid Edsele) s. å.; Pastors- 
Adj. i Hellgum och Commin.-Adj. i Sollefteå (vid Långsele) 
tillika 1849; Pastors-Adj. i Botheå s. å; Pastors-Adj. i Ramsele 
1851; v. Pastor med pastoralvård i Bodura s. å.; Pastors-Adj. 
ånyo i Rarasele 1852; Pastors-Adj. i Hamraerdal i Jemtland 
1853; Pastors-Adj. ytterligare i Ramsele 1854; v. Comminister 
ibm s. a; Pastors-Adj. i Oviken s å.; Pastors-Adj. ännu vidare 
i Ramsele 1855; Nådårspred. och vice Pastor med pastoralvärd Ramsele. 243 len S { fT^\ Söderho1 ™ *d>; sedermera efter befriel- 
sen ifrån pastoralvården derstädes 1869, v. Pastor i Junseles t 
v. Comminister i FjeRsiö 1871- v Po ♦ •* -JUDseie s. a., 
(efter dpn nv* « ' astor lterum s " a » Ramsele 

Kon/SÄ T ""„ ° fferdalS PaSt ° rat ^ å ^""^ af 

ute lutande af ' f ?' ?* ""** ^^ af den * *>'" ™° 
uteslutande af F. ,fran forslaget, framhöll O. V ir„, 

> ? :L ; ären b r KodbI - Maj:t - gen ° m ^zzzz 

t s. a. måste afga, med preferense at F.). ^^m ihmh 


f% 
244 1 1 AMS 1 L . Ramsele pastorats första och äldsta f. d. 
Comministratur i Hellgitm. 

Comministrar (i Hellgum): 

En ] Ouratw i (tHinumn (Hellgum) I.J16 (Chr 

Arehi. Ep.). 

Anm. Ei r Hellgnra, såsom annex egde en Curatus Anonvmus -rik 
fiSiimliM J gUm ' f0rn,,(itn ' först (>ch m&t < varit mödor- 

(1590—1836). 

Olaus dementis (omkring 1500— 1020). 

Torde varit Augermanlänninge. 

Commmistvr i En: vid Hellgum omkring 1590; under- 

skref Conc. Upsal. 1593 i samma egenskap; torde dött omkring 
1620 eller då annorstädes l.efordrats (cfr Nordmaiings kyrko- 
herdar, Pastor Olaus), 

Elias Israelis (Thefaus) (omkring 1620—25). 
Se kyrkoherdar i Ramsele sist. 

Jonas N. Huss (omkring 1625—30). 

F i Hässiö socken (troligen Hussiö by ibm, Hussarnas 
stamort) uti Ljustorps pastorat i Medelpad; fadren bonde. 

St. 1623; Gon , , Ramsele (Iiellgum) uti Ångerman- 
and 102o; Comminister i Faeterna uti Upland (numera, sedan 
801 fasta och Esterna församlingar ibm benämndt) omkring 
1630; lefde ännu derstädes 1643; f omkring 1650. 

(Cfr Offerdals com ministrar uti Alsens d. v. annex dertill 
i Jemtland om hans bröder, under Commin. ibm 01. N. Buss). 

Abrah. JoJiannis (1630—40). 

F. troligen i Ramsele; fadren Kyrkoherden Joh. Claml . 

tom, mst er i Rmisel (Hellgum) 1630; vann transport till 
Connmnister i Delsbo i Helsiugland 1646; Sockenskrifvare ibm 
tillika s. a.; j 1650. RVMSI.LC. 245 MSrtans fru-i HeOsnnder 1G46 53 
Se kyrkoherdar sist i Haratnerdal. 
Anm. «,,„.„ -noremochfö, , 

Im-aél Martin, Ant/,cU>,» (omkring ir: >. 

AnäJL^ ' S ° 11Cfteä Uti An <5':»a„l, nd ; fadren Ma, 

I're.stv 1642 till P as , orS Vdj i Dannemora uti Uoland (hc. 
Ntcolans Mathhe); c , , U viå T /££ 

pastorat , A^ermanland omk, 1653; Kyrkoherd , D :l 
mera , Ljdam 1«» («orf d > m 

d,gare 16b0 eller J661 sa,on, vice Pastor); f omk 

2Si\ Elue Thelaus (1662—70). 
Se kyrkoherdar i Ramsele sist. 

Jon. Laur. Gerstadius (1670—1706). 

F. i Gersta uti Säbra socken; fadren bond . 

St. 1659; Commmister R (Hellgum) 1670; t 1706. 

Varnn t synes vara af födelseorten (Gersta) i Säbra ken 
i Ångermanland, men son n kallade sig Stadenius och efter- 
trädde fadren. 

Jonas Jonte Staäenius (1708—30 . 

F. 1680 i Ramsele (Hellgums socken); fadren Com ministern 
i Hellgum vid Ramsele d. v. pastorat J n. I. G 

St. 1704; Prestv. 1706 förmodligen till fadréns biträde o 
Nådårspred. i Kamsele (Hellgum) under u dåren; C ) tr i 

Ramsele (Hellgum) 1708 (etter fadren); afsattes 1739; f 1750. 

S n i kallade sig L hvaribland märkes: Kyrko- 

herden uti Jockmock (förut i Juckasjärvi lappmark i Öfver- 
Tornea) Daniel Dng , f 1826. utmärkt genom sin skicklighet ~JV.-. ^ZZ£&*iS&Q&&4 24(> HåUSI JL . OL A. W&sibery (1739—42). 

C fr comministrar sist i Unders ak er. 

Ut nr. OL Drake jun. (1742—49). 

F. omkring 1700 x,d Messlinge (Ljusnedals bruk) uti Ilede 
pastorat , Oerjeadalen; tadren d. v. Brukspredikanten ib.n, se- 
dermera Kyrkoherden i Ilede, 01. /Lur. Drake sen. 

st. 1720; Prestv. 1725; C nm *tei uti Ramsele (Hellcunri 
1742; t 1T49. V fe ; 

Commini.ster Öl Ueur. Drake jun. uti Resele, sedermera i 
bkön uti Medelpad var en son. 

Pct. OL Klockhoff (1751—58). 

F. 1713 pa Frösöu af Suune pastorat uti Jemtlaud; fa- 
dren länsman 

St. 1733; Prestv. 1738; ComminUr l Ramsele (Ilellgum) 
17ol; I I75S. v & / 

Egde öner i ståndet. 

Nils H. Flodberg (1759—67). 
F. 1710 uti Flod i Resele socken; fadreu bonde. 
St. i Abo 1736; Prestv. 1744; Comministev i Ra?nsele 
(Hellgara) 1759; t 1767. 

Vawn t är taget af födelseorten. 

Mag. Er. Er. Sellin (1768—76). 

Se pastorer i Ramsele, sist i Anundsjö. 

Clem. Joh. Thelaus (1776—1802). 
Cfr Nätra comministrar. 

Miehael Akerstedt (1803—36). 

F. i Medelpad 1756 (Ljustorp). 

St. I7>2; Prestv. 17S4 till Huspredikant; Nadarspredikant 
inkons pastorat uti Medelpad 17S5; Brukspredikant vid Gra- 
ninge uti Sollefteå pastorat i Ångermanland 1787; C mn miste* 
****** (Dellgum) 1803; tillträdde 1804; erhöll vice Pastors- 
titel 1829; Jubelprest 1S34; f J836. 

Brukspredikanten vid Graninge Eric Akrn tedi var en bror 
och Akre by uti Tynderö socken af Ljustorps pastorat i Medel- Ramsele. 247 k vari ^^ VandtSOrtcn «* ^amnderivationen; der märkes 
1™T l, egementS P astorD Vld Tavastlands regemente seder- 
mera Kyrkoherden i Morskoms pastorat i Nyland uti Finland, 
Mag. Lars Akerstedt, f 1739. 

son, haÄ £at™Hi ^Ä^^fi •^»■■tolalm™, 

guniB sockens afsöndrande tm' lllll paHtorat8k b H« 1 

annexsorknarne Fje sffi och Tft »IS SE .': asl0 ^ ^ s^dan Bodum 
rat, erhöll co^ioffl ^Ä JK& 1 » Ä £ g -1 P ' 


■^■■IMBHBi 
248 Jv VMSELE. Ramsele. 249 Ramsele pastorats andra och sednare f. d. 
mceUani i Tas)<>. 

]7r > C ? Pe ' ,Ct ar fi bygdt l762 och ™mministertjensten inrättad 
In* uti Tasjö. En ny kyrka, i Tåsjö byggdes 1878. 

Comministrar (i Tåsjö): 
(1773-1837). 
Carl ZTäsnmrk (1773-96). 

F. 1736 i Gudmundrå pastoratuti Ångermanland; lädren bonde 
,, St l7o f> Jf** ''^ till Adj. i Gudmundrå.; den förste 

' l . ' , såsom annex till Ramsele 1/73; tillträ 
17yo; Coraminister i Gudmundrå (vid Ilögsjö) 1796; f 1800 

Cfr comministrar sist i Gudmundrå. 

Pehr Norden st edt (ISOS— 10). 

Se comministrar sist i Nätra. 

Dan. Harlin (1810—37;. 

Se comministrar uti Tåsjö såsom annex sedermera till Bo- 
dums pastorat. 

Se Bodums pastorat. Co dde RamSel ****** f- i. Sockenpredikanter i Fjellyö. 

Sockenpredikantstjensten i Fjellsjö inrättades 1755. Sockenpredikanter (i Fjellsjö): 
(1755-1839.) 

Maff. Sv. Ol. ITellström 1755- 66). 

Se kyrkoherdai 
Ragunda i Jemtland Se kyrkoherdar uti Undersåker, i t utnämnd kyrkoherde uti Henr. JP. AlstacUws (1766 79 

F 1739 i Botheå; fodren S likanten sedermera ibm 

aeref er Comministern i Resele, slutligen Coinministern i Bothea 
pastorat (SI ga), Petr. P. AUtadm. 

St. 1760; Prestv. 1763; S npredikant i Ran vid 

fjellsjö såsom deltill då hörande annex 1766; f 1779. 

Maurits Thclberg (1780—1803). 

F 1739 i Tyuderö soekeu af Ljustorps pastorat i Medel- 
pad; fadren Comministern ibm Jac. hr. Thelbery. 

St. 1760; Prestv. 1765; Sockenpi dikant i Ramsele (vid 
Fjelljö) 1780; f 1803. 

And. Nordholm (1804-39). 

F. 1759 i Augermanland (Hernösaud). 

St. 1782; Prestv. 1785 till Commiu.-Adj. i Heruösand; 
förestod tillika under sa